Goudsche Courant, donderdag 5 juni 1941

lUi lmaiMt AUtaUie De Duitscbe soldaat bezit de beste wapenen ter wereld en zal og betere krijgen De fotoserie toont den Führer en geeft een indrukwekkend beeld van de geweldige Duitsche be alsook van den Einsatz der Deutschen Wehrmacht iücJ muKTiJ Dat diedist BUiÉEMUND DÜITSCH LEGERBERICHT Meer dan 12 000 gevanfi enen op Kreta ifc LDCHTAANTAIXEN OF ENGELAND Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend By de gevechten op het eiland Kreta werden naar tot dusver is vastgeisteld meer dan 8000 Britten en 4000 Grieken gevangen genomen Taltijke gepansterde gevechtswagens en tukken geschut alsmede gnoote hoeveelheden munitie kleeding en levensmiddelen werden buitgemaakt Het luchtwapen heeft gisteren indastrieele installaties in het graafschap Essex en in Zuid Engeland gebombardeerd Ten Noord Oosten vande Oiltaden hebben gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht eenKoopvsardijschip van 4p00 brt totzinken gebracht en voor de Noordkust van Schotland twee grootevracbtbooten zwaar beschadigd Inden nacht van 2 op 3 Juni hebbentorpedovliegtuigen twee treffers geplaatst op een yrü groet Britsch oorlogsschip In den afgeloopen nacht waren doeltreffende aanvallen gericht op deravitailleeringshaven Huil en op dehaveninstallaties a n de Engelsche Zuiden Oostkust In Noord Afrika levendige wederzijdsche activiteit van de artillerievoor Tobroek Formaties Duitscheduikbommenwerpers en torpedovliegtuigen vielen op 2 Juni herhaalde malen doelen rondom Tobroek aan enverniet en in de haven een trans partsch en plaatsten een treffer opeen Britsche luchtdoelbattery De vüand heeft overdag noch desnachts boven het Duitsche rüksgebiedgevlogen In de periode van 31 ilei tot 3 Juni veMoor de vqand twintig v gtuigen Hiervan werden er 14 in luchtgevechten door nachtjagers en de luchtdoelartillerie n twee door mijnenvegers neergeschoten terwyl de rest op den güond werd vernield In dezelfde periode gingen tjen eigen vliegtuigen verkten ITAUAAHSCB LBGKUBgRlCBT Nog steeds strüd in GfostAfrika LDCHTAANVAIXKN 0P TOBBOEK In ijn wewmachtbertcht nummer h t Itallaansche opperbevel ide bekend 1 afgeloopen nacht hebben onze bommen laten vallen op van het eiland Malta 1 Noor Afrika zijn opnieuw luchtaanvallen londemoinen op da basis igek Batterijen geschut en voor Sïe xJe schepen zijn getroffen ej Kip raakte in brand Een ander PfluÉ een ateval ten Ooeten van Tobroek n brand geraakt In het gebied van Sq loem hebben onze jagers twee vijdndelu ke toestellen van het type Hurricane neergeschoten Een vijandelijke bommenwerper is omlaaggehaald door het afweergeschut van onze torpedojagers i In den nacht van 3 Mei heeft de vyand een luchtaanval ondernomen op Benghazi In Oost Afrika blijven onze gamizoens en óhze mobiele colonnes overal taai verzet bieden aan den vijand en overal een onvermoeide activiteit ontplooien In het gebied van Galla en Sidamo was activiteit van de artillerie aan beide zijden asui de oevers van de Omo Bottego Matsoeoka s reis naar europa VRUDAG BRENGT HU VERSLAG BIT Het Japansche Hoogcrhuis zal Vrijdag as in een extra zitting büeenkomen waarin de minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka verslag zal uitbrengen over zijn reis naar Europa en over den internationalen toestand Bij deze gelegenheid zal aan den minister vermoedelijk om antwoord verzocht worden op verschillende vragen welke met de jongste politieke ontwikkeling verband houden BINNENUNO EX KEIZER WILHELM t Het D N B schrijft De laaUte Duitsche keizer Wilhelm II wiens overlijden gisteren vermeld is is ipp 27 Januari 1859 als oudste zoon van den toenmaligen prins Wilhelm en prinses VKtoria van Groot Brittannië dochtejc van Koningin van Victoria van Engeland geboren Volgens een oud gebruik trad hy in 1869 met den rang van luitenant toe tot het eerste garderegiment te voet In 1874 werd hij leerling aan het gymnasium te Kassei en Van 1877 tot 1879 wijdde hij zich aan de universiteit te Bpnn aan de studie van de echts en sUatswetenschappen Tot 1882 diende de toenmalige prins Witheln bij het eerste garderegiment te vc het laatst als kapitein en leider eéner compagnie Op 27 Februari 1881 trad hij in hethuwelijk met prinses Augusta Victoriavan SleeswijkHolstein Sonderburg Augustenburg Op den negenden Maart 1888 stierf zijn grootvader Wilhelm I Diens opvolger op den troon werd deernstig zieke kroonprins thans keizerFriedrieh lit Doch reeds na honderddag n bezweek de vader aan emstigenkanker en op 15 Juni 1888 besteegkroonprins Wilhelm als Wilhelm Uden troon Verscheidene kanseliers hebben elkaar tijdens de regcering van Wilhelm II na het aftreden van Bismarck op 20 Maart 1890 opgevolgd De volgende 1 staatslieden hebben het kanselieschap van het Duitsche rijk bekleed van 1890 tot 1894 generaal Caprivi van 1894 tot 1900 vorst Hohentohe van 1900 tot 1909 vorst Bülow van 1909 tot 1917 B thmann Hollweg 1917 Michaeiis en graat Hertling en in 1918 prins Max von Baden In de dagen der Duitsche ineenstorting begaf keizer Wilhelm II zich op 10 November 1918 naar Nederland waar in Amerpngen op 28 November 1918 de formaliteiten van zijn troonafstand vervuld werden N den dood van de keizerin in 1921 trad Wilhelm U een jaar later ih het huwelijk met prinses Hermine von Schönaich Karolath EX KEIZER WILHELM Foto archie j S jJsfrTrijfc vertWk uit Düitschland h q llii Jii JI op het aan een erUiM e adellijke familie behJorend es fïstefl te Doorii gewoond waar hü heden 1 overleden dens d wereldoorlog stond de vrcJ ere keizer in het middelpunt der vijandelijke propaganda welke vooral op de bewerit wïteujjde dat Wilhelm II de schuld ï yp aan den oorlog Daartegenovet ebben de inmiddels door de toenmaals oorlogvoerende mogendheden gepubliceerde documen ten aangetoond dat het het streven der regeering van keizer Wilhelm geweest is de botsing met Engeland en niet de andere vroegere geallieerden tel vermijden Wilhelm II zelf werd door het uitbreken vanj den oorlog verrast tijdens een reis njkr het Noor n De laatcte mrtk ram ez keinr Wilbelm Uit Doom wordt gemeld Omtrent de laatste ii en van den Vroegeten keizer wordt nog gemeld dat na een tijdelijke vurbetering tijdens het weekeinde wplke een volleflig herstel deed verwachten Cf Dinsdag in de late avonduren een aanmerkelijke verergering den toestand van Wilhflm II ontsttod Dbor eefa longenembolie ootstoitd een snel verval van krachten dat het van nature sterke lichaam van den patiënt verzwakte en een diepe bewusteloosheid veroorzaakte wv uit de vroegere keizer niet meer ontwaakte Na de schijnbare verbetering van eenige dagen geleden welke bij den patiënt den wensch deed opkomen het ziekbed te verlaten was een reeks d naaste bloedverwanten zooals de zoons vari Wilhelm II weer uit Doom vertrokken zoodat zij de laatste uren niet aan het ziekbed konden doorbrengen Toen de dood intrad waren aan het ziekbed aanwezig de gemalin van den keiz prinses Hermine zijn dochter de hertogin van Brunswijk Prins Louis Ferdinand kleinzoon en prinses Henriette de gemalin van prins FraAz Josef eveneens een kleinzoon De tijding van het overlijden van den vroegeren keizer heeft in het dorp Doom groote ontroering onder de bevolking verwekt daar Wilhelm U veel voor de plaats gedaan heeft Prijsopdrijving van sigaren ƒ 2 M BPETE Twet grossiers in tabaksproducten V d K en K te Amsterdam verkochten in de afgeloopen maanden sigarentegen veel te hooge prijzen Uit een onderzoek dat door deskundigen van hetRijksbureau voor tabak en tabaksproducten werd ingesteld bleek dat zij bijverschillende fabrieken in het landrestantpartijenjinkochtep die zij eenigeprijsklassen te hoog lieten banderolleeren i Hierdoor steeg de prijs per sigaar met gemiddeld 5 cent Meer dan een half millioen Isigaren werd op deze verhandeld De inspecteur voor de prijsbeheersching te Amsterdam stelde tegen de beide grossiei een vervolging in en veroordeelde elk tot een geldboiete van ƒ 10 000 Niet colmmercieele vereenigingen en stichtingen NOG NIET ALLE ORGANISATIES HEBBEN ZICH AANGEMELD Op grond van de verordening 145 40 hebben zich ruim 120 000 organisaties bij den commissaris voor nietcommer cieele vereenigingen en stichtingen aangemeld Nocbtans is uit een daartoe door dencommissaris vo B7ioemd ingesteld onderzoek gebleken dat er nog vereenigingen bonden orgaijisaties en stichtingen zijn die veftuimd hebben zichak zoodanig op te geven bü den beilvoegden procurei jfgeneraal De fojnmissaris stelt deze nalatigrbestwvn of personen die met de dagelijkse leiding van nietcoinmercieelebrganfeaüea belast zijn abnog in degelegenheid zich onverwifl d te melden De strafbepalingen z dan niétvaiv tpepaasing i Deze termijn van aanmelding wordt gesloten op 15 Juni a 5 na dien datum wordt artikel 6 der verordening 145 40 van kracht dat luidt Persooen die de opgave niet tijdig doen of die bij de opgave onware of onvoldo ide gegevens verstrekken worden gestift met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar en met eep geldboete van ten hoogste twee duizend gulden of met een dezer straften Verder deelt de ccanmissaris mede dat vereenigingen en stichtingen die hun vereenigingsof Stjchtingsorgaan niet regelmatig of iii het geheel niet aan hem toezenden gelegenheid krijgen dit verzuim in te halen Ten aanzien van deze onachtzaamheid laat de commissaris den zelfden termijn gelden als voor hei verzuim van aanmelding zoodat met ingang van 16 Juni aj zal worden onderzont welke vereenigingen of stichtingen in strijd met de bepalingen van verordening 145 40 handelen en deswege strafrechtelijk zullen worden vervolgd BEPERKING VERVOER VAN LEVENSMIDDELEN NAAR EN IN HïT ZVIDELÜK GRENSGEBIED De verzenders van levensmiddelen niet alleen in maar 09k naar de reeds in het bericht v ii 3 Juni genoemde gemeenten dienen eraan te denken dat zij van 10 Juni af onder overlegging van een vooraf door den ontbieder aan te vraggp vergunning tot inslag een geleidebiljet binnenlandsch paspoort voor dit vervoer moeten vragen bij den ontvanger of subontvanger der invoerrechten of accijnzen over de plaats van afzending Zij doen het beste cmitrent het aanvragen van die documenten en de hiervoor te stellen zekerheid tijdig bij dien ambtenaar inlichtMben in te winnen MO CHOCOLADEREEPEN IN BESLAG GENOMEN De Naardensche politie had vernomen dat n winkelier chocoladereepen verkocht voor 20 cent per stuk Da r hier van prijsopdrijving gesproken kon worden stelde de politie een onderzoek in waarbij aan het licht kwam dat de winkelier de reepen betrok van een ander voor 12 cent per stuk en deze laatste had de recpen tegen den normalen prüs van 4 4 cent per stuk gekocht Bij hem werden nog 600 chocoladereepen aangetroffen en inbeslaggenomen Procesverbaal werd ov emaaktwegens prijsopdrijving ƒ GROOTE BRAND TE feiND OVEN Vannacht heeft te Eindhoven in deRechtestraat een groote brand gelvoed waarbij verschillende peiceeleil 2ijnuitgebrand Te twee uur werd op het ho dbureau van politie m pdegedeèld dat in café Boxmeer braiid was uitgebroken Spoedig stond het gebouw ih volle nMm In allerijl moesten de bewoners vjm de belendende perceelcn hun wo ning ontruimen De bi nd sloeg over haar de fotozaak van Van der Heyden waarvan de boven tage uitbrandde Verder brandde uit d eerste en tweede étage van de sportzai ik van Kempen van Lier benevens dl eerste en tweede étag van het vroegi re café GiesberiS waarvan ook i gec eelte door de fir i ma van Kempen in gebruik genoiui was Vervolgens gingep in vlammen o i de eerste en tweede étage van de loot zalen der firma Lodewijks Meub handel De gemeente en politiebrandwea bestreed het vuur met groot materieH De oorzaak van den brand is obI kend Vermoed wordt dat kortsIuitiii het vuur veroorzaakt heeft De schade door vuur en water wl oorzaakt is vrij groot WEDER PAKJES NAAR ES VAK BET GEHEELE NEUTRALE BUITEiaAND Pakjes tot een gewicht van 1 ïii konden tot dusver alleen naar n vtf Duitschland het protectoraat Bohon en Moravië en Elzas Lotharingen w den verzondrai Dit wordt thans uitC breid tot alle landen waarmede p verkeer mogelijk is voor zoover iM althans pakjes toelaten Aangeteck de verzending kan plaats vind eveneens in de landen waar dit is W gelaten expressebestelling Men de zich alvorens tot verzending te gaan oni inlichting tot de posuO toren DE WERVING VOOR DE POUIH 1 In aansluiting op de ingevolgeJ J velen der Duitsche overheid door M uitgegeven bekendmaking Ijl werving voor de politie deelt df l inspecteur generaal der Ned P nader mede dat bét aanbevelin dient indien de sollicitanten Wl JJI door hen in te vullen af s ammii muiier tevens de mogelijk in hun 9 zijnde afschrift n overlepRcn ïl geboorteakten en doopbewijzen J henzelf hun ouders en grootoi alsmede van de huwelijk eakte hun ouders van de pehuwdr adspi officieren overeenkomstige bescn ook van hun echtgenootc SPORT FUSIE D ATHLETIÉKBON Op den Tweeden Pink sferdag te s Hertogenbosch een vergal gehouden welke tot dool had der athlctickbonden tot een vowwfeit te maken a De F D A R K bonden Itegenwoordigd door het J hoofdbestuur Als gemachtigden ide N A U traden op de heer jdlv d Werff Jr en B Wirtz Aa einde van de besprekingen r t volledige overeenstemming A iitlEen overeenkomst werd wjrlwaarbij de katholieke f a eenigingen zich met allf I sluiten bü de N A Ü pj N A O De heeren H B Aerts en rf stra zullen als adviseerenae i het h4Mdbestuur van de treden Deze regeling wordt vanJuU 1941 Intusschen h thans alle R K athleten hf vCN A U wedstrijden uit te konie jals de N A U leden recht hebowkomen op wedstrijden vanathlctiekwedstrüden Zo als belmid hebben athletiekbonden zich reeds e j gesloten bij de N A U J thans opk de fusie m de amw ffeit is geworden iai