Goudsche Courant, vrijdag 6 juni 1941

♦ r i i V MiKKOM£N IS BETEB DAN GENEZEN Daar veelal de gevreesde aardüpi el ziekte in de eeritc helft van de maand Juni optreedt ziet men de telers druk bezig met het bespuiten van hun aardapp lveldcn flolyöooii 1 A SLli CUTS Oe ENKELE MUUELBUEHUERIJËN in West Friesland Ueeft n en het kazen ais Jbuisindustric nog in etjire gehouden Het bereide van de e kazen geschiedt in een grooijn Binken kaaslobhp De gestremde melk wordt op de juiste temperatuur Lik ini t rfp lrlipnder rforirpphanlrt iPaluuaani Poljitdoon met de kliender doorgehaald KLEINIGHEDEN ÜIT HET WOESTIJN LEVEN Uit de planken MERGEL INSTORTINGEN IN HET GEULUi L uO j de van eenige bomïnenkisten een oude benzinepomp een tankwa en afgraviogen in het Geuldal te Geulhem heeft een instorting slang en een henzinevat hebben deze Dtiitsrhp vliegers een douehe plaats gehad aan den stellen rotswand sa nengestcl l in de woestijn eenig in haar soort iHottmann langs den weg naar Berg Het Zuiéen BUITENLAND Labour wenscht totale overwinning ABBEIDSEI8CHEN WUKEN VOOR DEN OORLOG De Daily Telegrapnietdt dat de Laboor partij op de th ns beëindigde jaarvergadering met 43i A M tegen 19 004 stemmen een memorandum aan genomen heeft dat eèn totale verwinning tot noodzakelijke voorwaarde van een rechtvaardigen vrede pracla weit Naar uanleMing van baar wcaaeii de oorlogsproductie tot een maximam te iielpen brengen bebbcn de vakvereenigingen ich vrijwillig bc feid verklaard afstand te doen van vele voorwaarden waarvooi zij In vredesAid fel hebben gestreden ITltdmkhelijk is n en overeengekomen dat alle wüzigin in de arbeidsvoorwaarden lechts bestemd zijn voor den dnnr van den oorlog met bet doel hem te winnen aldus het D N B Levendige debatten De Londensché correspondent van bet blad P M Ben Robertson mel4t volgens het D N B dat in de jaarvergadering van de Britsehe labourpartij levendige debatten optstaan zyn Tijdens een redevoering van den minister voor de Economische Oorlogvoering Dalton is een deelnemer opgestaan en heeft verklaard Roosevelt zegt dat Amerika strödt voor God en voor de vrijheid Strijden wij daar ook voor Er moet iets niet kloppen want wij hebJ en sinds jaren verkondigd dat dit economische stel el verkeerd is en dat het nog verkeerder moet worden De interpellant keerde zich toen tot minister Greenwood èn verklaarde In iviens opdracht en voor wie maakt h plannen voor een nieuw EngeJand Een vrouwelijke afgevaardigde kenmerkte de Verklaring van Labour over haar vredesdoelen als vaag en onduidelijk De wereld heeft genofeg van dergelijke frasen De afgevaardigde vroeg om een nauwkeurige afbakening van den toekomstigen vrede Critiek op leveaaniddelen distribnUe Op de jaarvergadering van de Labourpartij in Londen is ook het levengmiddelenprobleem te berde gebracht Een Labourvertegenwoordigster Verklaarde o m dat de levensmiddelenkwestie door de regeering verkeerd werd aangepakt De levensmiddelen worden verdeeld op een wijze die alleen den handelaars en niet den verbruikers voordeeIcn brengt Het resultaat is dan ook dat ie gèheele kwestie der levensmiddelendistributie geworden is tot een kwestie van levensmiddelensmokke krü en daarmede tot een groot schan daal Het heeft geen zin wanneer men de prijzen controleert en tegelijkertijd de betrokken levensmiddelen geheel uit den handel verdwijnen Toen de uienprijs zoo zeicte de afgevaardigde in den vrijen handel gestiegen was tot twee shilling per pond en de regeering vaste prijzen gelastte waren er in geheel Engeland plotseling geen uien meer te koop Oudstrijders en oorlogsslacbtoffeis zonder pensioen Op de jaarvergad ng van de British Legion de Engelsche organisatie van oudstrijders te Londen zijn volgens de Times resoluties aangenomen betreffende het verleenen van betere pensioenen voor oorlogsslachtoffers en hun gezinnen Een der gedelegeerden verklaarde in den loop der conferentie o m dat er vele menschen zijn die in dezen oorlog uit de weermacht zijn ontslagen zonder eenig pensioen of schadeloosstelling aldus het D N B De spr 7elf was aan het ziekbed geweest van eenige deelnemers aan den oorlog die later gestorven waren De moeders en vaders van deze mannen hadden van het Engelschei ministerie voor dé Pensioenen slechts brieven gekregen waarin uitdrukking gegeven werd aan spijt dat geen pensioen betaald kon worden De Engelsche luchtdienst op BritscbIndië De Engelsche regeering heeft zich gedwongen gezien voor het luchtpostverkeer naar Britsch Indië een a nderen weg te kiezen De minister van Post en Telegraaf heeft medegedeeld dat de luchtpcst voor Birma Ceylon Nederlandsch Indië Brit schIndië Malakka en Thailand voortaan over de Ver taten wordt verzonden Dezelfd weg vfordt gevolgd voor de luchtpost naar Australië Nieuw Zeeland de Philippijnen en Hongkong Dit beteel nt dat de luchtroute naar Brijj hIndië door de gebeurtenissen in de Middellandsche Zee is afgesneden en dat Engeland geen kans ziet binnen afzienbaren tijd den rechtstreekschen dienst op Brifsch Indië te herstellen aldus het D N B InschrQving van klanten Naar Reuter volgens t O N B meldt heeft het Britsehe ministerie van Voedselvoorziening bepaald dat de kleinhandel de klanten voor de leverantie van eieren moet inschrijven Deze maatregel is onmiddellijk van kracht geworden De schepenpool der Vereenigde Staten BEEOERUEN BEREID 23 SCHEPEN AF TE STAAN De reederijcn aan den Atlantischen Oceaan en in de Golf van Mexico hebben zich bereid verklaard 23 schepen elk van meer dan 3500 ton aan de schepenpool der Amerikaansche regeering af te staan De federale scheepvaartauforiteiten hadden oorspronkelijk ongeveer zestig schepen verlangd DVITSCM LEGERBERICHT De aanval op Alexandrie DRIE SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Het opperbe el van de Duitsché weermacht maakt bekend Het lucht wapen zet den s trijd tegen de Britsehe ravitailleerings scbeepvaart met goed succes vo irt In den afgeioopen nacht hebben geveehts vliegtuigen voor de Schotschc Oostkust uit krachtig beschermde vijandelijke convooien drie koopvaardijschepen 5iet een totalen inhoud van 15 800 b r t tot zinken gebracht en vier andere groote schepen zwaar beschadigd In het gebied van de Middellandsche Zee hebben formaties van het Duitsché luchtwapen in den nacht vap 4 op 5 Juni een bijzonder succesvollen aanval gedaan op het Engelsche vloptsteunpunt AlcxaBdric Door boititerffers in de buurt van de Britsehe olieopslagplaatsen ontstond een groote brand die door de temanningen rtog langen tijd na het vertrek kon worden waargenomen In Noord Afrika be treed de Duit hIt iiiaansche artillerie Britsehe geschïif stellinsen minutie opslneplaatsen en installaties voor den waterloevopr bij Tobro k met goede uitwetking Door den Vijand werden overdag noch de nachts gevechtshandelingen boven het Duitsché rijksgebied verricht Alexandrie De bomaanval van Duitsché gevechfSvliegcrs op Alexandrie in den nacht van 4 op 5 Juni heeft naar te Damascus bekend wordt de zenuwachtige stemming der Britsehe militaire overheid aanzienlijk verhoogd aldus het D N B Terstond is men met de grootste snelheid begonnen aan de cviicuatie van de Britsehe kolonie Slechts van het allernoodzakelijkstevoorzien moeten de in Alexandriewoneride Engelschen de stad verlaten Zij worden liaar een dieperlandwaarts gelegen streek van Egypte overgebracht KHASKAR ORGANISATIt IN BRITSCHINDIIS ONTBONDEN De Britsch Tndische regeering heeft gisteren volgens berichten uit BritschIndië de Khaskar organi satic ontbonden Aan ajlé provinciale regeeringen is gelast de noodige maatregelen tot ontbinding van de beweging te nemen en met alle kracht tegei de Khaskars op te treden In eén officieel com nuniqué is bekend gemaakt dat een wijdvertakte samenzwering van de Khaskars ontdekt is Op 6 Juni hadden de Khaskars van de moskeeën in Pehli Lahore Haiderabad Pesjawar en Nagpur uit een gew apenden opstapd willen beginnen De Egsrptische regeeringscrisis HET OVDE KABINET BLUFT IN FUNCTIE De Engelsche nieuwsdienst meldt uit Cairo dot Öe minister president Hoessein Sirri Pasja met de leiders der politieke partijen niet tot overeenstemming is kunner komen over de vorming van een nieuw kabinet Men heeft daaroril besloten het oude kabinet in functie te laten Afw aend antwoord van de V Wafd parta ti ar uit Cairo verluidt heeft de WaftJ parlij geweigerd deel te nemen aan de door Hoessain Sirri Pasja te vormen regeering Da partü motiveert haar houding door ie zeggen dat de vervulling van de Engelsche wenschen door Hoessein Sirri Pasja zou neerkomen op een volkomen afhankelijkheid van Egypte Hiervoor wenscht zij de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden De Britsehe nederlaag np Kreta ZWARE AUSTRALISCHE EN NIEUW ZEELANDSCHE I VERLIEZEN Voorzoover tot dusverre bekend is aldus bet D N B hebben de Australische en Nieuw Zeelandsche regimenten die op Kreta hebben gevochten 64 pmcent van hun manschappen verloren f andaden van franetirenrs Onder het opschrifflDe franctireurs op Kreta schrijft de Berliner Börsenzeitung in een bericht uit Madrid De volgpnde getuigenis voor denfranctireursoorlóg op Kreta ontleenenwij aan een belicht van de Daily Maiivaff 23 Mei uit Cairo Kretensisch eongeregelde strijders die vaak doorhun om haar schoonheid beroem ricvrouwen uit de bergen vergezeld waren namen deel aan den jacht op deindringers Messen met twaalf duiinlange klingen en pistolen waren hunwapens De Duitschers m6estea dusbij het landen zelfs in afgelegen weken die door de Engelsche troèjenniet gecontroleerd werden en tegenstander verwachten in lederen boer man of vrouw Dit bericht van de Daily Mail wordt belicht door een oordeel uit zeer bevoegden mond Niemand anders nl dan de vroegere Grieksche minister van Justitie Dimitrakakis die volgens beproefd model van Kreta naar Caïro is gevlucht zegt over den strijd op het eiland Het moreel der bevolking was uitstekend Burgers van allciJagen der bevolking en van alle leeftijden van 15 tot 70 jaar vielen de Duitsthers aan met alle hun ter beschikking zijnde jmid elen Deze bekentenis van deii franctireursoorlóg op Kreta belet den Griekschen minister echter niet klachten uit te spreken over de vernielingen die het Duitsché luchtwapen heeft aangericht in de steden op het eiland Klaarblijkelijk komt Diraitrakakisniei op de voor de hand liggende gedachte dat deze verwoestingen niets anders waren dan het logische gevolg van dal uitstekend moreel der bevolking die zich met alle haar ter feeschikkmg staande middelen gewijd heeft aan het afblacnten van Duitsché gewondei en aan den francstircursoorlDg tegen Duitsché troepenformaties Dit is de naïviteit wat ver voeren pimitrakakis zal er daaromnauweüjks aanspraak op kunnen maken dat men zijn verontwaardiging ook in een onvooringenomen wereld zal d eélen Verklaring van Australisch minister Volgens eeii bericht uit Canberra heeft de Australische minister van Luchtvaart Mc Ewen verklaard dat de terugtocht Van Kreta duidelijk heeft aangetoond dat de Engelschen niet in staat zijn den oorlog of ook maar een enkelen slag te winnen wanneer zij ir de lucht niet even sterk als Duitschiand zouden worden Ongetwijfeld za de oorlog ten slotte op het land geweienen worden waarbij het echttr van geen belang is hoeveel tanks chepcn of kanonnen een partij bezit daar tegen een meerderheid in de lucht niets opweegt DE BEHANDELING VAN DUITSfHIE SOLOATEN OP KRETA Het aantal afgrüselijke misdaden die op Kreta jegens gewonde Duitschers rijn gepleegd wordt degelijk door nicuweonthuiliiigen grooter aldus het D N B Zoo hebben Duitsché soldalen in een nauw ravijn ten Zuiden van Rhetymnon de totaal verminkte lijken van acht Duilsche val chermjsgers gevonden De armen en bconon waren afgesneden Deze led eraaten werden later op een vooruit = pringende rot achthonderd meier boven hef ra vijn gevonden wSar groole opg Pdrocgde bloedplasscn getuigden van de wreedheden die hier zijn gepleegd klaarblijkelijk hebben de daers hun slachtoffers nadat deze vreeselük verminkt waren van hier uit naar bereden gegooid oodat de lichamen tot onherkeribaar wordehs toe geschonden werden DEELNEMING VAN GRIEKEN AAN OORLOGSHANDELltNGEN WORDT MET DOOD GESTRAFT De Griekscbe regeering heeft een wet aangenomen waarin gezegd wordt dat na staking der oorlogshandelingen het deelnemen van Gri ken aan oorlogshandelingen met den dood gestraft wordL Korte berichten Officieel is te Moslrou med ge leeld dat het volk oinmlssariaat van Biimenlandsche Zaken den correspondent van het En£e $che blad News Chronieïe John Scots een lanjïer verblül m de Sovjet Unie heeft ontzegd Men verklaart dat Scots herhaaldelök tendentleuïe berichten heeft doorgeuéven Tijdens een diner ter eer van deti lsgast van de Braziliaansche regeering opdoorreis te Rio de Janeiro vertoevenden Argcntönschen mirrister van Biiitenlandsche Zaken Guinazu hebben deze en de Braziliaansche minister van Buiten andsche Zaken toe spraken gehouden waarin uitdrukkirig gegeven werd aan de bereidheid van beide landen to $ een nauwe samenwerking Hët Spaansche agenf chap van de filmondjmemlng Paramount lal zijn werkxaannheden up 3S Juni om oog onbekende cedeiM istaken RECHTSZAKEN ROTTERDAMSCHE RECIITBASK VERDACHT VAN DOODSLAG Voor de Rotterdamstiic rechtbank had zich gisteren te vertiiUWiiyi dendft 20 jarige distillateursknech L van N te Schiedam beschuldigd win poginj tot doodslag op den meesiii knecht 3 A Noordijk van een l iiih lerij Schiedam op 1 Februari j l Verdacht was ten laste gelegd dal lnj Noordijk met een dolkmes in der lials ee steek heeft toegebracht wddutoor iea op 24 Februari in het zieki iihuis over leed Verdachte verklaarde dut liij Noordijk in de branderij Aüur btidea werkzaam waren twi st luid ftiiift over een paar citroeiui Nodtdijk werd zoo boos dat hij een iitvei grfep en verdachte daarmee op hel li i sloeg Verdachte had toen i r een drilU opwelling zijn mes geti ukken in et mee naar Noordijk gestoken dje bloedend neerzeeg VerdaclUi zeide het niet zijn bedoeling i geweest Noordijk ernsiig te verw id De president mr van O tm Slingeland las een verklaring vt r die deverslagene in het ziekenl hjid a geiegd Noordijk ve rk ajruf bifi Vdat verdachte bod ge i eii lieni meteen mes te zullen stel en i n hil Z dat verdachte zijn mes timp nam d virslagene een htvei en iifl dedigen De ambtenaar i Brciidel di bij de twist aanwexic v l had getracht de mannen ehi maar plotseling had ij N j egen hevel zien sla in P met riin me stak Enkele andere gelme n klaarden nog dat Noordijk ee hadT es P Mr Reumer de officin van Ju Ii e achtte het ten laste elei bewc Toen Noordijk zag d it ve iachte era mes greep heeft hij met de lievcl slagen en hierop hteft y daehle g stoken De officier eisehte r die als een gevaar veer c gj pij moet worden besehouwd Jgj vangenisstraf van zes jai m der preventieve hechten OO brengen in een bijzundeiXn j Mr J A Roest xan I raadsman bestreed d epva u ï den officier dat verdaehte ling zou hebben gehru l t a te dooden Pleiter was vffn jj verdachte slechts egens m Sl üng kan rjn iden veivorj i p aan op uiterste clementie Uitspwakia Juni i i VERDACHT VAN F De officier eisehte ten maanden tegen den 51 jaifc aiete gezel T J S te Rotterdam j diefstal Verdatlite zou iit f defl zijn logement distributieii hebben gisto ien ten nade i andere gasten en bovendien z w 16 April j L twee dekens u y hebbin gestolen Verdachte beide feiten Hij was met jefl door een politie agent aa i o aar verklaotde zê e Vi e ze naar de polit brengen i raak 19 Juni a S