Goudsche Courant, vrijdag 6 juni 1941

J Vrijdag 6 juni i Advertentifin Eet nu Zeelt Gespeende Zeelt per K Q 0 45 verder Snoek Voorn enz Erkend Vakman De Rietvoorn Lange Noodgodstr 21 Dagelijks aanvoer QVrul ▼ vuiDJio tyimn iw aoooi ruMiBN Sae 973 titl S8S4 13864 141 J0t4a 48M mm iats7 10777 150T4 iiTsat 11903 13448 V 1488 2793 8901 7143 7S8 10900 m tVMM nEMOll VAM ƒ 17 1947 f leoa f 400 t m t lOS Vertegenwoordiging aangeboden voor het artikel biRUKWERK let Teclamc aanbieding Br nö O 1768 bur v d blad 6 LH BOEXIUIiDEUKEII Drukker biedt goede verdienste voor de verkoop van Drvkwerk Reclame Aanbieding In Oouda en omstreken Brieven onder No 1769 Buf v d blad Op envelop s v p de letters B H vermelden 10 TEMPO TEMPO HET BOEK VAN SPORT EN TECHNIEK Onder leidjng aa J H WUNAND Band en opi sla tteelwojng JO fff Wt T k o i B £ a rm JAN LITT Z paAOHTioK nfivs Voetbal cricket roeien zeilen enz autobusaen ipfA vleugels Tillende compressors en gierende banden op de brjg van het Oentraal Station ene Ins 9 40 0 b tt DO Ia eiken boekh rarkrijgli r A W SIJTHOFF UITQ MIJ N V LEIDEN De meeste gezinnen in Gouda en omgeving lezen dagelijks de Gouösche couRAnt I het dagblad dat steeds het best verzqrgde p nieuws brengt van den dag van stad en om geving en daarenboven verschillende aantrekkelijke rubrieken bevat De Goudsche Courantwordt eiken avond aan huis bezorgd in Goudaen een 15 tal gemeenten In de omgeving inGouda voor 18 et per week of f 0 78 permaand buiten Gouda 19 et per week Abonnementen kunnen eiken dag aanvangen ons eigen Dietsclie volk waaraci ig t heil strekt Welnu dif kan ook de journa zicb ten richtsnoer nemen Ook j luadoor oprecht nobele en k proefds wijze motieven zyn activiteit btvieleo Met een klaar en scherp oog i jor d werkelijkheid zijn standpunt tn Iw ding bepalende verbhnd duoi gMl enkele verwachting uit onnisse to komst noch afgedaan verleden Gedreven door geen ander verlar ücn dsl naar best vermogen dienstbaar te bijven aan de waarachtige du niet enkel stoffelijke en vergankelijke belangen van ziJn volk Zich hoedenM het kind met het badwater uit te vtrpen uit weerzin tegen iets van bijliomstigen aard het wezenlijke zelf te ve loochenen Dit is geen dpportunisroe Eerst waar juist andersom het wskbhjke wordt geofferd teneinde iets bukomstigs te verkrijeen of te behoud het algemeene verkwanseld om persoonlijk belang i daar moet oncoo opportunisme worden aangewTfven Blijvend van aard is steUig de nieuwe positie waarin de journalist 2 thans geplaatst zietj want gege gevorderd door den loop der gescmedenis Hoe is het mogelyk dat de demoüK rale staat steeds heeft ge kunnen regeeren zonder opvoedJW meeningsvorming geestesvorming J kei door de openbare orde te ns haven lahgs de drie organen die i wetgevende administratieve of uit amiiusiianc v u voerende en correctioneele l terlüke functies waren belichaaiB De geschiedenis van den laatslen iPheeft afdoende aangetoond dat htt dit soort regeeren moest spaas j pen maar waarom heeft men d bii voorbaat gezien j Door een ngee gspet f armzalig lapmiddel werd tenslo w gepoogd het euvel eenigeraiali helpen Maar uiteraard kon dameer dan een overgangsmaair wezen De nieuwe sUat die deze drie o nen ter dienstbaarheid inschaKe 4 bllttS derhalve in aan was afgebrokkeld en in onde handen overgegaan t f De wanome tenslotte tot ononW Ijare chaos verworden neeit geopend voor het inzicht deze zskelükheid Wat er hans t n jj gebeurt is derhalve met ver n gJ maar gansch natuurlijk w 1 i dele onverbiddelluke ö S digheid en d arom iiet u m vallig aanwezige g l tl be l ten onzent het JoümalisWi van 3 Mei liMl geboren E Tg BLAD PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht TEE EN VLEESCHKEHSING bi de afgeloopen m and zijn In deze gemeente gekeurd 3 koeien en 75 kg incevperd vleeich In de noodslachjplaai zijn goedgdceurd 1 koe 1 paard en 1 kalf en afgekeurd 2 koeien Aan kmrloon werd ontvangen 41 Gcatorven zUn Jn die m and 7 koeien 28 kalveren 1 paard 17 varken 18 big en 2 schapen en 1 geit INENTING TEGEN DIFHTERIE Ter beperking van de in deze gemeente voorkomende ziekte diphterie heeft het gemeentebestuur besloten de kinderen die zich daartoe meWen koiteloo tegen deze ziekt te doen menten Bodegraven rREOIKBEITRTBN VOOR ZONDAG Gerei Kerk vm 10 en n m 8 uur d Dam 2 ed ïjerv Kerk v m 10 uur da Klüaener n m 6 uur de heer Dekker Ev Luth Kerk v m 10 uur prop MeÜer uit Gouda GereX G m v m 10 en n m 8 uur Lecfdienst Boskoop PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerlc v m hall 10 doop b doening en n m 6 uur Ds i acobs Gereï Kerk V m 10 en n m 8 uur 0 H V d Elakamp wan Hilversum Chr Gerei Kerk v m 10 ui r en n m 8 uur i Kleisen Bern Gerei Gem v m 10 uur ds Zuurdeeg Gerei Gem v m Ifr en n m 8 uur leeadienst ZONDAGOIEN8T DOKTOREN M Zondag zal de Zondagdienst worden waargenomen door dokter C H Flim Telel 38 PRUZEN BERAALD Onze plaatsgenoot de heer N D Bakker behaalde op de JongDieren dag te Tiel met een inzending konünen twee eerste en een eere COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING fiOSKKOOP 5 Juni Bozen per bo Oranje Triumph 11 38 11 56 Florex 357 64 et Rosa Mundi 10 66 11 00Ellen Poudsen 52 76 et Dorus Rijkers f 1 20 11 50 Butterlly 32 51 et Better Times 90 100 et Vier landen 52 70 et Pechtold 44 84 et Bosalandia 26 48 et Else Poulsen 56 110 et Wilh Kordes 21 28 et Queen Mary 40 65 et August Noack 34 35 et Gloria Mundi 11 14 I yi6 Briarclil 32 53 et Mae Keiler J5 20 et Inqar Olsson 54 72 ct L adley S2 83 et Meyr v Straatèp van Nes 42 62 et Orleans 3B 52 et Gemengde rozen 15 25 et diversen per bos Clematis Prins Hendrik 80 100 et id Mevr Ie Coultre f 140 f 1 50 Lathyrus 15 20 et Violieren dubbele 36 47 et id enkels 12 15 et Rhodödendronbloemen 20 et Papaverbloemen 22et Pioenen 23 29 et Gouderak VEE EN VLEESCH IN MEI Voor de vee en vleeschkeuMng hebben de slagers in deze gemeente in Mei aangegeven 2 ruhderffti 1 graskali en 50 kg ingevoerd vleesch Door de veehouders werden aangegeven als gestorven 4 runderen 7 nuchter kalveren en 4 varken Haastrecht rREDIKBECRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 u v m Ds W de Voogd van der Straaten Ned Herv Gerei Ev 10 u v m Eyangehst G de Pater Gerei Kerk 10 30 u v m en 7 uur n m Ds J F Mf Erdmann STERFTE ONDER VARKENS In Mei i bu den Vleeschkeurings dienst in deze gemeente doof den alager aangifte gedaan van het slach bn van 1 rund 1 graskall en 50 kg ingevoerd vleesch Door de veehouders werden 4p volgende gestorven dieren aangegeven 1 rund 9 nuchtere kalveren 8 schapen 1 geit en 23 varkens Hekendorp PREDIKBEURTEN VÓÓR ZONDAG Ned Herv kerk v m 10 30 uur Ds ét Haan van Scherpenisse Moordrecht KABEIXEGGINO IN VtVnSSk In den IJsael nabU het veer wordt een geul gegraven waarin de teleloonkabel noodig voor de automatiseering van het telefoonnet zal worden gelegd WEGDEK ging SMELTEN Door het warme weer ziet men op wr chillen le plaatsen in het geaiphalteerde wegdek van den Zuidplaspolder zachte plekken ontstaan De teer gaat dan smelten en hierdoor ont taan gaten in het wegdek Men tracht thans door het strooien van zand dit euvel tegen te gaan Ouderkerk a d IJssel OOK OVDÉatKERK ONTVANGT OORKONDE VAN WAGENIN GEN Wederkeerig een hertnBeriug Mageboden Iii de raadzaal hebben gisterochtend ais afgevaardigden van de burgerü van Wageningen de groepileiden van e evacuatie in M i 1940 de heeren M Bozelie en E J Voaien een oot 486 STAATSLOTEBU nntm KU n rmmutot lun Trakklnf van JunL UM Np 1 3W 18MN0 81M 3377 6240 1S224 1SS52 20697 21349 4M No 12 3 223i 2930 7112 U51 k 1 IBS5 17480 19608 2M No 2747 7035 IM No 1013 9411 13322 13997 14993 15940 16681 21686 rKUZSN VAN tt 19963 19998 16082 16176 16458 16579 16670 16700 16739 17131 17 s03 17310 17469 17486 17499 17847 17848 17896 17968 18152 18246 18299 18350 18430 18520 18530 18973 18617 18 71 18794 18993 19049 19103 19154 19310 19349 19363 19380 19431 19529 19550 19573 1997S 19659 197H 1977 19817 19951 20099 20201 20393 20465 20753 20851 20853 20967 21038 21218 21243 21301 21307 21474 21486 21696 21725 21737 21895 21904 21955 21965 7184 7229 7335 7455 7573 7588 T710 7727 8083 8089 8143 8449 8469 8526 8682 8723 8851 8950 9020 9191 9382 9927 9167 9643 9892 9667 10035 1009 111 1 10S9 4118 Ua3 4162 1360 436S 1S07 440fi 1579 4411 1612 4469 1643 4819 167 4832 1 05 4ssa 19 3 4874 2293 5030 2301 513 2318 Sl l 2382 S197 2454 S234 24B 5281 2505 5454 2SS1 5505 2612 5694 2763 6705 2816 5769 3051 5880 3080 5881 3319 5944 3373 5969 3363 6311 3450 6397 3482 6 SS 3976 6698 3732 6816 3753 6885 3923 6895 3947 6908 3970 6935 6966 7031 11127 132U8 11195 13363 11204 13615 11372 13618 11391 13748 11421 13780 11570 13786 13811 11683 2393311734 13975 11799 14024 14040 11996 1407612009 14115 12027 1425412037 14301 12088 1431312136 14318 12192 14342 12331 14424 12381 14571 12421 14654 12464 1466212530 14684 12548 14976 14999 1506912896 15138 12893 15292 12928 15398 12937 1550913086 15713 131ir 1572113123 15739 13172 15879 10833 10930 10940 10969 10996 11013 11036 11099 11108 11189 11193 11242 11267 11270 11306 11348 11380 11387 11423 11492 11600 11617 11627 11662 11727 11731 11735 11794 11800 11867 11884 11909 11914 11926 11947 11994 12033 12059 12080 12134 12182 12189 12215 12219 12229 12238 12367 12371 12388 12437 12467 12500 12503 12574 12595 12999 611 12616 12643 12682 J2691 12722 12724 12775 12785 12793 12798 12800 12801 12828 12871 12895 129J0 12919 12959 13026 13061 13071 13108 13112 13118 13131 13192 13195 13214 13239 13299 13302 13348 13397 13383 13390 13499 13472 13501 13999 13607 13686 13707 13788 13807 13820 13831 13888 13918 13939 13977 13980 13982 14033 1406 14083 14090 14140 14149 14178 14208 14243 14246 14263 14378 14907 14534 14396 14597 14598 14611 14620 14621 14669 14680 14882 19001 15007 19047 15096 15U63 15071 15I£5 15196 15300 15307 13364 15433 13460 15479 15534 13363 13366 15596 15601 13624 13626 19634 15643 15688 19694 15714 15797 15806 15833 15B8I 15917 15953 15994 19971 16013 16014 16026 16036 16044 16077 16085 16086 16107 16112 16162 16190 16224 16239 16283 16310 19 37 1 50 16413 16423 16433 16444 16480 16481 16493 16500 16543 16992 16986 16984 1023 4602 1041 4642 1132 4686 1301 4741 1303 4763 1318 4777 1332 4803 1347 4812 48181368 4839 48701404 48801414 48811615 48901637 49021691 4978 1653 50951671 51761726 51931751 52251906 52331923 524419 1 52731957 53381978 53632057 53772109 53902167 9409 2174 g i48 2262 94682280 54722312 55722319 56402326 56492334 56862359 56892427 57102470 57292525 58002940 58252558 9827 5831 2577 58682653 59232662 59382686 60052726 60292762 60682777 60782784 60952808 61192875 62702898 6333 63433026 6352 30 10 6489 3042 65043075 65173098 65203123 65623142 65643234 65983241 66073280 C658 3285 66853382 67033398 7223403 67473439 67723478 68843906 68963538 69233945 69493636 69993659 70393700 70833703 71143706 71643735 72193755 72413802 72703819 73623854 73693888 73803915 7 88 3948 74783974 74794031 75074146 75384223 75774237 76064265 76974272 77254376 77364384 77424421 77964447 78074455 78114468 7862 4S03 78784998 7906 In de 3293 7931 8020 8032 8042 8070 8096 8170 8219 82 8245 8259 8283 83 U3i 8352 8371 8388 8404 8580 86li 8635 8638 8679 8687 8701 m 8810 8819 8817 8819 8836 8868 8921 9003 9028 9094 90 4 9076 9084 9149 9204 9237 92 IB 9251 9267 9295 9319 9372 9409 9421 9430 9456 9478 9519 9923 9530 9562 9586 9593 9602 9687 9721 9722 9728 9762 9812 9660 9900 9944 9935 9974 10004 10009 10016 10064 10164 10176 10183 10262 10292 10298 10418 10437 10466 10459 10461 10463 10479 10507 10946 10956 10616 10639 10696 10713 10726 16698 19445 16718 19482 16740 19517 16743 19993 16793 19600 16835 19634 16879 19639 16898 19667 16922 19672 NIETEN 19960 17032 17039 17077 17097 17119 19771 17128 19809 17167 19822 17179 19830 17220 17237 17292 19992 17300 20165 17329 20184 17363 20209 17410 20253 17417 20285 17452 20289 17509 20295 17559 20344 17606 20347 17650 20 148 17707 20350 17740 20392 17785 20422 17816 20469 17869 20489 17877 20513 10777 10793 10806 16626 16634 46695 20522 20523 1T886 20S28 17924 20569 179 11 206OO 17933 2062717987 20C28 18007 2065418027 2067818037 2070218058 20704 181 3 2Ö726 18139 2075118170 2075918241 2079518279 2081618314 20830 18 148 20882 18384 2005118421 2098318450 2098618434 2102418453 2111518463 2115818467 2116118475 2116418477 2118718499 2119518339 2120218348 2120718364 2122818570 2123818616 2128718640 2129918707 2132218728 2132818745 2136018778 21449 1$797 3145118817 2149518827 2149718883 2148218891 2154518904 2158118916 2158718924 2163718953 2164118997 2164819021 2167419057 2167919083 2172419092 2179619109 2175819107 2177419138 2180519152 2181919179 2183719207 2I8S2 19242 2185719259 2187419347 2189619374 2191219394 2194219418 21969 vorig l jtt Stond 5253 m z konde overhandigd als blyk van erkentelijkheid voor de verzorging in Mei 1940 Namens de geheele burgerij werd daarby nogmaals hartelijk dank gezegd voor de genoten verzorging speciaal hen die de burgers van Wageningen in hun huizen opnamen en verzorgden Burgemeester mr F J van Beeck Calkoen sprak daarop een hartelijk dankwoord hij deelde mede dat de fraaie oorkonde een plaats zal krugen in de raadszaal Wij willen vervolgdf htj ook een herinnering aan Ouderkerk meegeven met het verzoek dit in de raadzaal van Wageningen op te hangen De burgemeester overhandigde hierop een riviergezicht van het liorp in Hjst met het inschrift Tef herinnering aan het verblijl van de burgen van Wageningen Mei 1940 PREDIKfeEUBTEN VOOR ZONbAG Ned Herv kerk v m ep n m 7 u Ds J G Woelderink Wykgebouw v m 10 en n m 7 u de heer A de Redelijkheid g o w Geref kerk v m W en rt m 7 u Ds D A Vogel Nieuwerkerk a d IJ seI PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk vm 10 en n m 6 uur ds A H C VoUenweider Geref kerk v m 10 en n m 6 uur ds G H Rijksen Geref Gemeente V m 10 en n m 6 uur Leesdienst Reeuwijk C 1 AODICKS HEDEN ZEVENTIG JAAR Schilder van stillevens De schilder C J Addicks alhier viert vandaag zyn zeventigstsn verjaardag Te Rotterdam geboren heeft hü den avondcursus aan de Academie aldaar gevolgd waar hy in J894 t ekroond is met de zilveren medaille voor naakt Eenige jaren is hü in het deeoratievak werkzaam geweest totdat de Koninklijke subsidie hem in staat stelde zich geheel aan de schilderkunst te wuden Hij is leeraar aan de Academie te Rotterdam geweest Op de tentoonstellingen van de Rotterdamsche Kunstenaars Sociëteitheeft roen geregeld werk van zynhand kunnen zien vooral bloemen enandere stillevens VEEL VEESTERFTE In Mei hebben de slagers hier 4 runderen en 1 graskalf geSacht In totaal werd 382 K G vleescl ingevoerd Door de G E K R O werden de volgende gestorven slachtdieren weggehaald 8 runderen 4 graskalveren 6 schapen 10 nuchtere kalveren en 16 varkens AFSCHEID DS DAMSTt ttN WEEK LATER Het afscheid van zijn gemeente van ds E R Damsté Ned Herv Predikant van Sluipwyk is é week uitgesteld en thans b aald op Zondag 15 Juni a s VRACHTAUTO TE WATER Door een defect aan de stuurinriehting geraakte op den OudReeuwyk scheweg een vrachtauto van den heer Van Dam uit Nieuwerbnig nabU de woning van den veehouder Olieman in de wetering De auto die geladen was 1 I WM BIBOEN s IBtlit fclM FLINKE POSITIE op Ie bouwen aan haaran uil katara lir l i if en uit daa wMémtmtma Geca colportagewerk Wtefiinkaaa wil pakken en onder onze leiding de kansen wil bcautten schrlfre onder bq O 1771 bar v d blad O 1771 10 i LOSSE NUMMERS van de GOUDSCHE COURANT é B cam zijn dagelijks verkrjjgtaar b a BAKKER SiMorstraat I a BRUYNIKS Kon HielnHQ9weg2IS N V P J ENDENBURG Veerstal 18 J DE GROOT Wachtelsiraat 43 A HAMOEN Burg iMartenssingel 08 De Kiosk N RIJS Karnemelksloot SCHOUTEN Vondelstraat bock Roemer Visscherstraal SPOORBOEKH ANDEL Station BOSKOOP F D C v de WILLIK Zijde no 14 en bH de agenten in de omliggendegemeenten i i met een 25 tal zakken erwten voor veevoeder sloeg overzy en kwam vrijwel geheel onder water te liggen De dne in de cabine zittende personen wisten zich tOdig in veiligheid te stellen De lading werd opgevischt zoodat het ongeluk met materieele schade afliep Waddinxveen KINDERVOEDING WORDT STOPGEZET De loco burgemeester deelt mede Tot mun sput moet de verstrekking van warm voedsel aan de daarvoor in aanmerking komende gezinnen met ingang van Juni a s warden stopgezet Hoewel de financiën nog toelieten de vet strekking voort te zetten noopt een gebrek aan distributiebormen het werk neer te leggen Absoluut onbegrijpelijk is het dat de belanghebbenden meenen hun bonnen hiervoor niet beschikbaar te kunnen stellen Men krugt immers zonder Iets te betalen kostelijk voedsel voor onmiddellijk gebruik gereed gemaakt ten behoeve van de kinderen die het zoo noodig hebben Zevenhuizen LEHIER DISTRIBUTIEKRING Tot leider van den Distributiekring Zevenhuizen is benoemd de heer F Timmer te Moordrecht t OORKONDE OVERHANDIGD Als uiting van dankbaarheid heeft de tüdens de oorlogsdagen in Mei 1940 in deze gemeente ondergebrachte bevolking uit Wageningen het gemeentebestuur een oorkonde aangebodem Deze oorkonde werd gistermiddag ten raadhuize door een commissie uit de hoofd f eleiders de heeren Thuül en Ohlsman an het gemeentebestuur overhandigd TRAGISCHE AFLOOP Aan de Zyde is Zondag de ll jarige J Vente uit een boom waarin hü geklommen was gevallen en in de Hennipsloot terecht gekomen De jongen was met een kniewond licht gewond doch er i infectie opgetreden en Woensdag is hü overleden PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk des voorm 10 uur en des nam 1 uur Ds TJ Tak Geref Kerk des verarm 10 uur en de nam 7 uur Ds W O Bovendorp 11 144 148 17 3S0 703 898 959 1830 1878 1738 3S31 3888 3875 S601 3586 3811 439 1087 1 1447 1379 3S7S aiTa lias 4380 44 7 S3SS SSS4 e49a a oi 7137 79S 7711 778 S3S3 asao 8851 ssas 786 98 1 1073S 10814 11413 11S98 136M 13S 1 13S33 isais 143S3 14 17 1484S 14 te 15875 ISSaS 1S611 laSM 174177 I78S 18338 lS34n 1S840 is rs 19444 19974 303IS 30610 1 1958 3314 3887 398 413 18 SITO 5063 8078 ll 6781 69 9 6989 8081 8398 831S 8S36 888 8861 68S3 8770 8861 886 8986 7018 7089 7398 7300 7348 7453 7467 7600 7843 7877 8016 8034 8190 8373 8381 8331 8443 8663 8664 8816 8888 8883 8941 8984 8996 9040 9130 9387 9 M 9784 9966 10318 10498 10606 10618 10881 tOW6 10707 10833 10888 11013 11108 11123 11161 1137 11818 11898 11778 11779 1181 11930 12111 12813 1348 13846 13869 13989 13993 13048 1838 11877 18684 13896 13780 13861 13869 13901 1S937 1402Q 14307 1486 1 888 14708 14733 14786 14763 1 818 14839 14880 14939 16063 16088 16083 16337 16370 16607 16803 16887 18067 18188 18376 18464 18639 1864 18898 17031 17068 17074 17090 17131 178 0 17371 17704 17760 178aei l7888 17889 18019 18188 1S310 18330 ISSSS 18490 18498 18608 18768 18791 18838 18964 19073 19118 1912 19139 193SI 19388 19366 19603 19868 19898 19868 18883 30007 30180 30361 90645 30708 30864 30919 30969 GEEN PBEMCN 87 334 i37 470 76 880 873 930 956 1330 1348 1391 1394 1797 1822 3093 3105 2383 3404 3988 3572 2803 3848 3057 3096 3383 3336 3523 3559 i ll j 339 481 489 497 734 764 803 1006 1013 1057 1353 1380 1368 1498 1663 1569 1827 1840 1873 2117 3134 2140 24 6 3461 34S7 3601 3808 2663 2890 3899 3949 3181 S188 3177 3370 8373 3384 3577 3681 3606 3836 3883 3888 4107 4178 4184 4386 4388 4 16 4826 4874 4716 4947 6003 6044 5384 6385 5391 5561 6833 6841 5810 6831 6841 8060 8080 6111 8288 8376 6633 891 8939 7001 7336 7358 7 10 7590 770O 770 7853 7958 786 8162 8171 8217 8654 8704 8801 9044 9048 9053 9388 9889 9430 9831 9893 9893 10173 10183 10198 10307 10367 1088 10648 10896 10708 J0983 11085 11080 11329 11381 11383 11 576 11806 11818 11887 11900 11987 12281 11303 1333 12489 11493 12611 12882 13924 13237 13347 13280 13708 13809 13816 14026 14036 14038 14318 14321 14337 14558 14986 14609 14804 14878 14P97 15098 16108 15110 15231 16334 15251 15804 16664 15681 16138 18141 16210 16409 18484 16557 16995 17011 17057 17180 17181 17198 17396 175 50 17683 17803 17810 17821 17974 17997 18004 1S 4 I 18374 1828S 1849018505 1864 18844 18724 18727 19011 19078 19131 19398 19526 19736 30041 30048 20181 20558 30688 2086 20986 3099 27 80 343 386 660 663 816 830 lose 1070 1374 1397 1504 1814 1903 1938 3306 1313 3473 3473 3888 3880 3950 3978 3183 3188 3388 3388 8614 3818 8938 3948 4230 4144 4M9 4618 473 4761 6048 6067 6430 6436 6648 6868 8873 6883 6138 8176 8684 8853 7039 7081 7411 7 31 7707 7785 798 7986 8240 8361 8816 8848 9089 9113 9613 9614 10038 10043 10239 10248 10440 10 147 10722 1P731 11130 11131 11394 1141C 11679 11741 13107 13178 12333 13S I 12697 13810 13930 1396r 13309 1334 13831 13842 14068 14108 14338 14348 14625 I463t 14935 HBCi 19146 15I5I 15327 163 0 15796 15810 16233 18239 16587 18838 17067 17088 17203 17208 11691 47608 17864 17891 18031 18034 18303 18331 18564 18583 18760 1877 19218 19393 19813 19889 10183 30144 30693 30759 103 106 393 4 0 621 831 S38 838 831 863 1136 1180 1197 1319 1334 1841 16 3 1893 1740 1969 1990 1010 3373 3340 3371 3476 2663 3663 3893 3716 3786 3993 2995 302 3196 3316 32 57 3446 3477 3502 3817 3897 3761 3787 3806 4000 4039 4048 4082 4081 4398 4398 4331 4333 4341 4533 4569 4673 4694 4831 4789 4814 4 1 4854 4876 6113 9216 5341 6246 S32B 5475 5481 6484 5533 5533 5S 7 6738 5765 6784 6807 5883 5944 6980 6983 5991 8185 6198 6201 8306 8340 6667 6873 8695 6780 6802 7079 7086 7110 7217 7324 7458 7489 7506 7524 7572 7789 7797 7820 7861 7869 8027 8057 8101 8124 8148 8395 8500 8580 8645 8649 8874 8918 8955 8988 9041 9141 9184 923 8283 9287 9689 9601 9728 9805 9828 10110 10120 10128 10133 10190 10251 10258 10271 10274 10283 10477 10499 10544 10978 10688 10740 10761 10787 10843 10880 11147 11161 11178 11189 11188 11444 11475 11497 11546 11556 1174411796 11816 11838 11875 13187 13301 13204 12211 12380 13398 1340013422 12487 12477 13837 13788 13846 12865 12870 18046 13127 I81B4 13179 13217 13385 13358 13367 13408 13470 13852 13860 13157 13971 14023 14111 14136 1426 i 14266 14296 14164 14432 14474 I45I5 14629 14653 14858 14666 14784 14787 14983 14984 14993 15034 15069 16158 15191 15202 15203 15230 15341 16368 15397 15498 19545 16883 15934 15969 16036 16069 18249 18279 16295 16299 16 W3 18651 18878 16844 16918 16985 17073 17113 17115 17125 171 14 17221 17306 17374 17383 17391 17810 17618 17 i78 1770 17725 17908 17918 17831 17940 17959 180SR 18109 18113 18127 18172 18335 18358 18420 18438 18451 18575 18579 18698 18S11 1S61 18797 18888 18938 18943 18981 19301 19368 19370 19375 193B4 19946 19998 199S6 20012 J0O39 10356 2036 20407 20447 30450 30767 20861 30904 20953 20968 ONGtCO ll 6E 0 Verbeterlngin 5e klaaM 7e IMst Pr mle Tan t 70 8730 moet EUn 6710 Qeen Premie 6703 moet zltn 6703 G 1745 De positie van denjournalist In A ris to algemeen cultureel en btterair maandblad bespreekt Wouter Lutkie priester de positie der journalisten Hij betoogt dat angst om en hoop op eigen voordeel slechte raadgevers zijn voor den journalist der nieuwe ordening wiens taak om plichtsgetrouw vervuld te worden de bezieling van een gelouterd idealisme eischt Er zijn er die niet zouden doen w t zij doen indien zjj voor zich niet volkomen zeker waren van de overwinning der Duitsche wapenen Anderen verbranden evengoed hun schepen die zich in hun handelen laten leiden door de volstrekte zekerheid van Engeland s uiteindelijke zegepraal Zoowel dezen als genen zijn verloren hun werk is verijdeld indien hun berekening niet uitkomt al kennen lij dit risisco niet als zoodanig omdat zij niet gelooven ook maar de geringste kans te beloopen straks het axioma waarop zij steunen te zullen zien falen Beter verantiroord evenwel ware het te handelen onl afhankelijk van een dier hypothesen Wanneer iemand iets niet zou doen indien ihy niet zeker ware van Engeland s overwinning hjj doe het n i e t En wanneer iemand iets anders zou doen indien hü niet stellig vertrouwde op de uiteindelijke zegepraal der Duitsche wapenen hü doe het anders Het einde zal den last dragen weshalve het ons beter is hier en nu onze houding enkel en alleen te laten bepalen door wat onder alle onverschillig welke omstandigheden en gebeurlijkheden het belang van he Nederlandsche volk uitmaakt Gü zult wellicht opmerken dat het Nederlandsche volk ten nauwste samenhangt met den uitslag van het WTeede wapenspel en deze opmerking is ten deele juist Maar niet meer dan ten deele want niet alle belangen van dit volk worden door dien thans nog onbekenden uitslag bepaald Immers dan zouden we gedoemd zijn alle activiteit van bestuur ordening correctie onderricht todale verzorging politieke opleiding geestesvorming moreele opvoeding geestelijke voorlichting te staken tot tiid en wjjle die uitslag een feit ware Hetgeen al te klaarbliikeluk absurd klinkt Ons werk moet voortgang hebben Maar slechts dat hetwelk onder alle toekomstige evengoed als huidige omstandigheden zal inrd tfOOI het isfti