Goudsche Courant, zaterdag 7 juni 1941

ZATERDAG OUderliaee OORIiOGSSCIUDe j Verzekering Maatschappij vcaAvfMMKea EÜTUUtt u C f VAN HEIXICN TUCKER Kil saoeecN A A a aocuit t 11 oNiuN t L CVUS Het in onze gezamenlijke ofdeelingen verzekerd kapitaal is thans gesiegefi tot TWÉÉ MILLIARD GULDEN Wi mogen dit toeschri ven aan ons systeetn vifaorbii een voorzichtig evenwicht is betrocht tusschen het door verzekerden te brengen oHer en een proctische schade regeling welke op een te verleenen Ri ksbi drage vooruitloopt en deze oonvult Speciale aandacht wordt thans gevraagd voor onze nieuwe afdeeling G waarin gelden geldswaardige papieren en kostbaarheden tegen molest verzekerd kunnen worden VRAAGT INLICHTINGEN AAN UW ASSURANTIE BEZORGER BLAol EERSTE BUITENUIO r i Na êtn aV Van Kreta ONGCNSTlUe REACTIE IN LNGELAND De po ilie van Mkere Eogelïche mi laten verkeert na den al van Kreta tal gevaar ïoo iciir tt de Londensche yrreipondent van Nya Dagligt AUelianda volgen het ANF Geleidelijk u het EngelsctieAfolk zich r van bewust geworden wat het verlies van Krctd beteekcnt Met de tanden op elkaar heeft het geleden vcor he geen de regeenngeri van vroegere jaren verwaarlooid hebben j het ook inet het b ewu Uijn dat het voor zijn regeeringen lelf verantwoordelijk is geweest Het Bntsche volk fs echter aipt twreid onnoodige nederlagen te aciepleeren Oailr HeraM tegen gevaarltlke leuzen Volgens AftonbladeJ schrijft de Daily Herald naar het DNB meldt Jr een beschouwing over den oorlog Wij kunnen den oorlog verliezen Wij moeten zeggen wat miisthien niet gelegd mag worden Twintig maanden lang 18 de mogelijkheid van een verloren oorlog voor iedere fatsoenlijke bespreking verboden geweest Twintig maanden lang hebben wij onze troost ge ocht in leuzen Wij zijn bemoedigd door ons vertrouwen in de onuitputtelijke middelen van het Britsche rijk Wij hebben ons bedwelmd in het vooruitzicht dat onze eigen onuitputtelijke middelen zouden wordeti aangevuld door de onbegrensde capaciteit der Vereenigde Staten Wg hebben tegenover elkander iedere nederlaag gebagatelliseerd door steeds weer te spreken over de uiteindelijke overwinning Maar deze leus is een vergif het traoht Icchts mislukkingen slapheid en ondeugdelijkheid te verbergen e i het verontschuldigt de slapheid eigenzinnigheid en domheid van een verstokte buieaucratie Er wordt nauwelyks een rede gehouden of een artikel geschreven dat niet eindigt met de fraze dat Duitsthland met kan winneri dat de eindoverwinning door Engeland behrfdld zal worden omdat de Brilsche zaak rechtvaardig is Niettemin heeft Hitler ons uit Noorwegen België Frankrijk Lybië en Griekenland verdreven bteeds wefd de nederlaag grnoter Men heeft dat voor het But he publiek doen voorkomen als een tiidelijken tegenilag en een spijtige vertraging van de eindoverwinning Alsof het Britsche volk de waail ieid riet zou kunnen verdragen Nieuw Bntsche vlaggeschip in het Zuiden van den Atiantiichen Oceaan De Engelsche kruiser Newcastle die zooals reeds gemeld is bi de haven van Bio is aangekomen zal naar men verklaart in hs Zuidën van den Atiantiichen Oceaan dienst doen als vlaggeschip inplaats van de Enterprise Over de verblufplaats van de Enterprise wilden d Engelsche officieien geen inlichtingen geven De Newcastle zal te Rio zijn orraad aanvullen Bovendien zullen de machines gerepareerd worden Het Ameiikaansche eskader dat te Recife was bmnengeloopen om biandslof in te nemen is weer vertrokken Australisch protest te Londen Volgens Engelsche berichten heeft de Austrahsche oprlogsraad na zijn alleszins langdurige conferentie van fergusteren een memorandum naar Loi den gezonden Naar uit de wemige bijzonderheden blijkt is dit memorandum een energiek protest aldus het DNB Tgdens de bueenkomst van den raad zouden volgens Zweedsche bladen zeer Ijooze opgewonden woorden gevallen zunT omdat Engeland telkens weer Australische of andere niefEngel sche troepen in hopeloozen gevechten werpt waarbij groote verhezen geleden worden Bijzonder bitter gestemd we ren enkele spreker omdat alle Engelsche beloften die na de sombere ervaringen van den veldtocht in Griekenland waren gedaan met nagekomen iijn en ook Kreta weer een massagraf van Australische en andere troepen uit het empire is geworden Het memorandum aan de de regeenng te Londen bevat o a den eisch dat Australische en andere niet Engelscfte tïoepen eerst weer in den strud gewor Ipert worden als hun tevoren ook volfioende steun van het luchtwapen of van de verdediging op den grond gewaarljorgd kan worden Verklaring van Australische icgeering Naar uit Melbourne volgens het DNB wordt gemeld heeft de Australische premier Menzies na de zitting van den oorlogsraad een verklaring afgelegd dat de regeenng het groote opentwre l elang bu de situatie in hetMidden Oosten volledig beseft en in dageluksche gedachtenwitseling met de Britsche regeenng staat De groote verliezen in Griekenland en by de geTechten op Kreta is een groot ongeluk Alles wordt gedaan om e n herhaling van deze nederlagen te voorkomen De Japansche luchtaanval op Tsjoengking 7M DOODEN Tsjoenkmg beleefde gistenracbt den eersten nachtaanval van dit Jaar 72 Japansche bommenwerpers deden een aanvaj op de stad in acht golven van negen vliegtuigen Zij wierpen vyf uur lang bommen op de oude stad en de moderne voorsteden Er ontstond e n half dozyn branden De aangerichte cbade bestrykt een uitgestrekter gebied dan by eenigen vroegeren aanval Tydens den luchtaanval van gisternacht zyn naar officieel werd bekend emaakt m een overvoUen scfauilkel T 700 personen gestikt Gespannen toestand in Bagdad STAAT VAN BELEG UITGEBREID Met het oog op de toenemende onlusten m Bagdad is de staat van b leg die eerst alleen voor de stad gold ook tot de naburige plaatsen uitgebreid In deze plaatsen geldt eveneens het standrecht Op aanwijzing van de Britsche autoriteiten is de Iraksche politie van de straat teruggetrokken en ontwapend De pohtiedienst wordt door patrouilles Indische soldaten gedaan Aan den oproep van den Bntschen stadscommandant om de wapens binnen 48 uur in te leveren heeft zoo goed aLs niemand gevolg gegeven aldus het ANP Talrijke leden van de ontbonden nationalistische organisaties zijn met hun wapens de stad Uit gevhicht en zoeken contact met de m het land strydende troepen De spanning onder de bevolking wordt steeds grooter daar de Joden gemeene zaak maken met de Britsche bezettfngsautoriteiten en fungeeren als politiespion Ver scheidene Joodsche winkels zyn vernield ondanks het standrecht en het overnemen van de politiediensten door de Indische troepen Speciale krijgsraad in Bagdad bueen De speciale krijgsraad is in Bagdad bijeengekomen en heeft Woensdag de eerste doodvonnissen geveld tegen ver scheidene Arabieren De vonnissen werden terstond voltrokken Nieuwe aanval op Beiroet Britsche bommenweiTJers hebben een nieuwen aanval gedaan op de haven van Beiroet waardoor de anti Britsche stemming onder de bevolking zeer toegenomen IS vooral omdat de Butten tot slot pamfletten uitwierpen waarin ZIJ verklaarden niet voornemens te zijn de bevolking ert haar steden te bombardeeren aldus het ANP De strijd om het Mossoel gebied Uit Engelsche bron verluidt dat de Ijezetting van Mossoel is uitgevoerd door valschermjagers en luchtlanding troepen De Iraksche troepen hadden feilen tegenstand geboden en eenige petroleumbronnen hebben schade geleiden Sedert 48 uur is ieder telegrafisch verkeer van Damascus met Irak verbroken Ook de in Dani scus verblijvende journalisten hebben geen mogelijkheid tot telegrafeerer Oproep van radio Beiroet Radio Beiroet heeft eergisteren een oproep gericht tot de soldaten van de Gaulle in Palestina en Egypte waarin ZIJ werden aangespoord teiug te keeren op den ingeslagen weg en zich niet door GrootBrittannie te laten misbrui ken voor een aanval op Frankrijk en zijn kolomen Naar twt Jeruzalem wordt gemeld is de stemming m t kamp van de Gaulle met het oog op de wankelende positie van Engeland in het Nabijè Oosten tot het nulpunt gedaald DeseVaties zijn aan de orde van den dag Ook zou er muiterij zijn voorgekomen Generaal de Gaulle is ih Palestina aangekomen om de stemming onder zijn soldaten te vertieteren Oe ondergang van de Bismarck RADER ERKENTELIJK VOOR SPAANSCHE HILP De opperbev elhebber an de Duit sche marine groot admiiaal Rader heeft den Spaanschen minister van Marine den oprechten dank gezonden van de Dultsche marine voor het feit dat de Spaansche marine op kameraadschappeliike en de meest ridderlijke wvjze ondanks de moeilijkste weersomstandigheden heeft deelgenomen aan de pogingen tot redding van de leden der bemanning van het slagschip Bismarck Amerika s macht ter zee VERGELIJKING MET DIE OER ASMOGENDHEDEN Nasanori Ito een der bekendste commentatoren van Japan voor scheepvaartprob emen schryft in het Junmummer van Contemporary Japan dat hy betwyfelt of de voltooiing van de Amerikaansche twee oceanenvloot wel een gcmakkelyke taak is én eveneens of deze vloot na de voltooiing opgewassen zal zyn tegen de vereenigde zeestrydkrachten van de asmogendheden Het produc tieapparaat voor zware stalen platen wordt thans uitgebreid doch daarvan kan men eerst in 194a de vruchten plukken Met den bouw van dé Illinois van 55 000 ton kan men ook daarom nog met beginnen daar de V S weliswaar over zestien droogdokken beschikken maar geen daarvan be rekend is op schepen van zoo groote afmetingen Engeland en de SovjetUnie CRIPPS NAAR LONDEN ONTBODEN Gistermiddag is te Londen officieel medegedeeld dat de minister van BuitenlandSche Zaken Eden den Bntschen ambassadeur te Moskou sir Sta ford Cripps verzocht heeft zoo snel mogelyk naar Londen te komen om daar eenige dagen met de regeenng te beraadslagen Cripps aldus werd verder gezegd zal eenige dagen te Londen bHjvi n om met den miqisfer president en de bevoegde mmisters aangelegenheden te bespreken die onder zyn ressort vallen Hy is reeds gisterochtend per vliegtuig uit Moskou vertrokken om zich over Stockholm naar Engeland te liegcven Geen Engelsche vredespogingen BOOSEVELT OVEB WINANrS BEZOEK Pmrident Rooaevelt heeft ia de per eonfcreDtie van gisteren medegedeeUl dat de Amerikaansche ambassadeur te Landen Winant yeenerlei vredesvoomemens heeft meegebracht en dat Engeland geenszins aan het einde van zijn krachtea is aldus bet D N B Pawelitsj bij Hitler HABTELUK OND SRHOCD De Fuhrer heeft Vrydagmiddag op den Berghof m tegenwoordigheid van den ryksmaarschalk Hermann Goring en den minister van Buitenlandsche Zaken Von Ribh ntrop dén Kroatischen staatsleider dr Ante Pawelitsj ontvangen Het onderhoud met den leider van den jongen Kroatischen staat welks volk door de overwinning der spihnogendheden zich van het juk van Versailles kon bevryden verliep in d en geest van de hartclyke vriendschap die tusschen het Duitsche en het Kroatische volk bestaat aldus het DNB Na de bespreking overhandigde dr Pawelisj dp n Fuhrer een vlag uu den zevenjangen oorlog en een schaakspel van Fredenk den Groote Vervolgens stelde hy de heeren van zyn gezelschap voor By aankomst en vertrek werden de Kroatischen staatsleider de militaire eerbewyzen gebracht By de besprekingen tusschen den Kroatischen staatsleider en den Duitschen minister van Buitenlandsche Zaken heeft dr Pawelitsj medegedeeld dat de grens tusschen Kroatië en het door Duitsche troepen bezette gebied van oudServie is vastgesteld Minister von Ribbentrop heeft met void lenmg Vdh deze regeling kennis genomen PAWELITSJ UIT SALZBURG VERTROKKEN De Kroatische staalsleider dr Ante Pawelitsj IS gisteravond om 19 uur 45 uit Salzburg vertrokken om naar Kroatië terug te keeren De riiksnunister van Buiti nlandsche Zaken von Ribbentrop begeleidde dr Ante P iw itsj naar het station en nam na de inspectie van de aangetreden p re compagnie op de meest hartclyke wyze afscheid van hem Evena s by ziin aankomst waren ook by zyn vertrek van den Kroatischen 3taat eider de vertegenwoordigers van staat party en weermacht van den gouw Sal ourg en de be rokken afdeelirgsleidtrs van het departement van Buitenlandsche Zak n op het station verschenen Britsch Indië en de oorlog VORMING VAN COM MISSIE VOOR OE LANDSVERDEDIGING De Britsch Indische regeenng heeft gisteren besloten naar uit Simla verluidt tot de vorming van een coninus sie voor de landsverdediging die uit tien leden van de verschillende par tyen zal bestaan en zal ressortefren onder den opperbevelhebber van de Britsch Indische weermacht iiï Indie aldus het DNB De taak der commis sie zal er in bestaan de regeenng te iteunen m defensiezaken Zes leden der commissie zullen door het centrale be stuur vier door den staatsraad benoemd worden De zittingen worden byeengeroepen door den oppeibevel hebber Indische knngen betwyfelen of de vorming van zoo n commisjie het gewenschte succes zal hebben en den orifaeken toestand zal verbeteren en de verschillende partyen tot medewerking zal brengen Men verwacht dat de Congresparty zal wKgeren mede te werken Nieuwe arrestaties Naar Reuter volgens het D N B urt Bombay meldt zyn een aantal leiders van de Mohammedaansche militaire organisatie Khaslar gearresteerd Ir de Poendsjaab zyn ongeveer honderd lei ders in hechtenis genomen Molotof s reis naar Japan GEEN OFFICIEELte BEVESTIGING TE TOKIO Nopens het bericht Van de Hotsji Sjimboen dat de Russische volkscommissaris van Buitenlandsche Zaken Molotof waarschynlyk van den zomer naar Japan zal gaan verklaart Domei In officieele kringen is hiervan geen bevestiging of ontkenning te verkrygen DE BlUTENLANDSCHE SCHEPEN IN AMERIKA President Roosevelt heeft gisteren de persconferentie geopend met de mededeelmg dat hij een wet had onderteefccnd welke betrekkmg heeft op het verwerven van vreemde in du Amerikaansche havens of m de Ka naalzone of op de Phllippynen werk loos opgelegde bmnenlandsche of buitenlandsche schepen Voorts heeft hy een beschikking uitgevaardigd waardoor de federale scheepvaartovcrheid wordt gemachtigd deze schepen op eenigerlei wyze an te koopen en of wel te gebruiken of te vercharteren Geen schip mag echter zonder zyn uitdrukkelyke machtiging onder een vreemde vlag gebracht worden Daar entegen mogen de schepen de vlag gen van de Ver Staten of van de Iliero Amerikaansche landen of andere neutrale staten voeren De New York Journal Amc rican meldt dat de Ver Staten reeds 84 in Amerikaansche havens opgelegde schepen hebben overgenomen Onder hen zouden zich ook het Fransche luxe schip Normandie en nog elf andere Fransene schepen bevinden BRITSCHE OLIE VOOR THAILAND De Thailandsche minister en eerste gedelegeerde by de onderhandelingen met Engeland over levenhg van eUe aan Thailand majoor Vilas Osthananda heeft by een bezoek aan Singapore verklaard dat de Biitsche ohemaatachappyen door de goede diensten van het bestuur der Straits Settlements zich bereid hebben verklaard stookolie aan Thailand te leveren Hoewel Osthananda geen hoeveelheden noemde ei hy dat het voldoende was om Thailand voor ernstige schaarschte te vry waren JAPAN DOOR TYPHOON GETEISTERD Japan is gisternacht en des ochtends geteisterd ioor een typhoon 4100 huizen zyn overstroomd zes liooten gekenterd en een persoon gedood Er is tot nogtoe geen melding gemaakt van zware schade aan den oogst Gistermiddag klaarde de lucht op Tydens een verblindenden regenstorm die Zuid Japan met een snelheid van 16 è 16 meter per seconde heeft geteisterd IS 72 2 millimeter regen gevallen hetgeen neerkomt op de hoeveelheid regen vaji een maand in 24 uur DE BESPREKINGEN VAN BARDQSSY TE ROME Een Hongaarsche semi officieele berichtendienst meldt dat een der belangrykste onderwerpen te Rome door Bardossy besproken wellicht het vraagstuk van een Hongaarschen uitgang naar zee is geweest EGYPTISCH GENERAAL GEARRESTEERD Reuter meldt dat de vroegere chef vaneden generalen staf van het Egvptische leger generaa Aziz el Masn en zyn beide kameraden die kortelings per Vliegtuig uit Egyptje hebben trach ten te vluchten zyn gearresteerd HET LUCHTVERKEER OVER DEN ATLANTISCHFN OCEAAN Naaf de Kewyork Herald Tribune meldt hebben de PanAmerican Airways met de Bnt chc Overseas Air a s e r overeenkotnstgesloten waarby de Britsche lyn hetgebruik van de iflththaven te Baltimore woidt toeg staan De Ov ei seas Airv avs hebben on angs een dienstgeopend voor het vervoer van Britsche ambtenaitn naar de Vc Statenmet dne Bof ng C ippers die in deVeicenigde Stater gekocht zyn GEEN ENGFLSCHE KOLEN MEER NAAR IERLAND De export van Erge sche tcenkool naar E re is p otseling gcs aakt zro meldde de eorrcspondpnt van Nya Da gligt Allehande eergis ercn volgens het ANP Of f ic eel is dit nog niet gemotiveerd De correspondent veert als motitf aar di Engi ar d a s gevolg van het groote bmnenlandsche verbruik geen steenkool meer kan uit voeren PLEIDOOI VOOft GEMEENSCHAPPELIJK EVGELSCH AMERIKAANSCH STAATSBURGERSCHAP De Britsche mm ister van Binner andsche Zaken Monsson heeft voor r egf rwoordigers der ptr naar de Engcjsche btnchteraienst meidt ic p tit voor ccn gtmepnschappt yke sladtsburgcr cnap var ane onderaaneii Van het Britsche yk ei de Vereen Staten De tJcie gedachte is gepnSpa gifrd door den vrotgcun minister m ri er ar Oor og Hoie Belisha op een uirfeicntie dei leberale par y OVERSTROOMINGEN IN DE VEREENIGDE STATEN Een zware regervai die twee dagen lieeft geduurd heeft in Pennsylvanie en het Westen van Virgin ie ernstige ovei stroomingen veroorzaakt Tot dusverre zyn vyf personen omgekamer Huizen en bruggen zyn door het wa te vernield Korte berichten Dt Fran che tegnrwg ht H den Jood chfn louina 1 1 Moi Ne ondei den BchuilnaiT Mos iiel A i er kaan che a cn chap A xria led Pre v eile enwoordiRde een langer er blIJf m Vichy ontzefd di = fel DNB Mo f had In het openbaar op onbchoor yke Te P ri In een or ani atie ter be liljdirï van de MijmeUelary haar agenten ef ia en opgericht Met o eiwe digende neeiderhed heeftde Areenlln che kamer de amnestiewet aargenomen die het S nd ï de Japan ïche n mister van Buitenland fche Zaken Matsoenka een brief heeftgekresen van den bond tegen het rookenwaarin hem met aandrang veriocht nverd hetpljprooken te laten varen heeft hu uil a Iedeelen des lands voortdurend brieven overdit onderwerp ontvangen Gisterochtend lathy weer onder het genot van een pijp dezewelgemeende opmeikm n ovxr de voor ernadeelen van het rooken te verwertoen toenhem een epistel In handen viel dat eenouderwelsche afbeelding bevatte van eenbedelaar met kwaadaardig uilertijk die rookuitblies daarbij stond geschreven Wij vin den dat dit aardig lijkt Mat oeoka dacht diep na deed een fhnker trek aan Ijn pijp keek nog eena naar he plaatje moest den schrijver toen wel g geven en mompelde l at rooken daar ben ik toch niet af te brengen maar ik vind dat Jonge menFc i€n bepaald met rooken moeten ophouden Louis Chevfo et een der oudgedlendenin e automobielind M e en m zijn vroegerelaren een der beKeOBte racers is in denleeftijd van 3 Jaar tWretroit overleden Uit Gibraltar komende zijn te Tangeraan boord van een Jchip talrijke Franschezeelieden aangekomen wier schepen door deEngelschen waren opgebracht Zij aetten hunreis naar Fransch Marokko voort Uit Rome komende is de Spaansche gezant by h t Vaticaan Yanguas in Madridgearriveerd waar hij een langdurige beepre king gehad heeft met den minister vanBuitenlandsche Zaken Serrano Suner Hedenzal de gezant de onderteekenln bijwonenvan het nieuwe Spaansche acooofd met hetVaticaan Uit Algeciras wordt door Stefanl bericht ontvan n dat het Engetache vttegtuigmoederschlp Argus een groot transportschipeen een schip dat geèvacueerden vervoerdezijn teruggekeerd In verbard met de aanwezigheid op den AtlantiEChen oceaan vanItaliaansche en Oultache dulkbooten BINNENLAND Prijtopdrüving van melkpoeder N V TE ROTTERDAM GESTRAFT MET ƒ 25 0110 BOETE Een V te Rotterdam die voor der oorlog voomamelijK gecondenseerde melk Jabiiceerde girg zich m den Joop van het vorige jaar toeleggen op den groothandel m melkpoeder Het melk poeder werd in haar fabriek verpakt en via een verkoopkantoor in den handel gebralht De pri zen welke de onderneming vroeg gingen evenwel ver uit boven de toelaatbare In totaal heeft zij op deze wijze biina 100 Oi 0 kg melkpoeder afgeitveid De inspetteur voor de pmebeheer sching hteft de onderneming deswege gestraf n e een boete v an ƒ 25 000 daarbi rekei ing houdende met het te vtel orlvaigen bedrag Het Prüsaanduidings besluit GELDT OOK VOOR BAKKERSWAGENS Aangezien de bepalingen van het Prijsaanduidingsbesluit 1941 met voldoende binken te rim doordrongen tot de bakkeiij vestigde het Centraal Bu reau vooi het bakker bedri f er de aandacht op dat krachtens dit beJuit net alleeft de artikelen m de umkels op de voorgeschreven wijze moeten zyn tepni d doch dat de voorschuften dieijaangaande ook gelden voor den verkoop door middel van bakkerswa gens aan htiis De bakkerswagens zullen m ver band hiermede moeten zyn toorzien van op duidelijk zichtbare en leefbare vvyze aangebrachte prijslijsten waarop vermeld taan He in den wagen vervoerde artikelen en de daarvoor gel dende piijzen Gebleken is dat wegen het niet na komen van dit voorschrift reeds proces sen verbaal zijn opgemaakt zoodat belanghebbenden in hun eigtn belang dringend wordt aangeraden om voor zoover dit nog met is geschied hun bakkerswagens op de hierboven om schreven wijze van prijslysfen te voor zien Ter vermijding van misverstanden ZIJ er voorts de aandacht op gevestigd dat men met zal kunnen volstaan met het eenvoudig deponeeren In de kar van een getypte prijslust doch dat de prijsvermelding op duidelijke zich bare en voor ieder leefbare wijze zal moeten geschieden door bevestiging op of aan de brotxiwagens Verhooging bieraccüns VAN ƒ 2 0 TOT ƒ 2 6 Bu besluit van den ecretaris ge neraal van het departement van Financien 13 de bieraccuns met veertig cent per hectohtergraad verhoogd nl van ƒ 2 20 gebracht op ƒ 2 60 Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 Juni 1941 Ten aanzien van de hoeveelheden bier daaronder begrepen de nog niet geheel afgewerkte brouwsel welke de bierbrouwers op 10 Juni 1941 voor handen hebtwn wordt de verhooging van den acc ns nagevorderd De bierbrouwers zyn verpbcht van de bu hen op 10 Jum 1941 aanwezige hoeveelheden bier voor 15 Juni 1941 aangifte te doen bu den ontvanger der aceunzen onder wiens kantoor de brouwerg ia gevestigd Ing Med G 1799 Uü Huisvrouwen attentie Zondag is het de laatste ieUi heidadag van Bon 04 aardappelen Bon 97 en 51 eieren Bon 31 iuiker en vandaag Tan Bon 17 vleesch vleeschwaren DEBONNENLIIST AARDAPPELEN A M t m 8 Juni A 5 t m 15 Juni IH kg B OEM BI t t m 15 Juni 60 gr brood ol 2 rantsoen gebak of 35 gr meel bloem BOTER MARGABir Bo 17 t m 11 Juni Botcrka irt p boter of 200 gr slaolie of raapoiiC Vetkaart j p boter rf marg of 200 gr ilaolie raapolie Bo 18 t m 11 14 Juni 4 p boter BROOD GEBAK Bt 21 t m 7 11 Juni dubW rantsoen Br 24 t m 22 Juni 1 rantsoen Br 22 t m 22 Jun dut el rantsoen EIEREN 9 t m 8 Juri 51 tZ n 8 Ji r 53 t m 15 Juni 88 t m 15 Juni èen el GORT MOüT GRUTTEN 25 t m 15 Juni H pond HAVERMOUT VLOKKEN enj 24 t m 15 Juni é pond KAAS 66 en 76 t m 1 15 Juni 1 n W t m 15 29 Juni 1 on KOFFIE THEE 34 t m 22 Juni 4 p kc f esurrciMt of 40 gr thee MACARONI VERMICELLI enz t m 15 Junli 1 onsMAIZENA enz t m IS Juni I ons MELK Me 19 t m 8 Juni Me 20 t Juni 1 4 liter PEULVRUCHTEN 52 t m 22 Juni 1 pont PETROLEUM Per W t m 15 Juni voor keuken J RUST 32 t m 16 Juni V4 pond SCHEERZEEP K texUel t ro 31 A g 1 rwUM LIE Bo 17 t m 11 Juni 20Ö gr l raspolie 8UIK a 42 t m 6 Juli 1 kg VLEESCH VI 18 t m 15 Juni K randocn vle j vleeschwaren Vleeschwaren j t m 15 Juni 4 ran sotn 01 duurzaamd gevoge tt ZI EP 25 t m 29 Juni 1 rantsoenVERKLARING A aardappelen Me melk bi Bo boter Br brood Per P X V vleesch Geen toevoeging kaart Het Ma Al Ibhu pmd pand un pond dat kMi weg lek del itg gelu lieb 2