Goudsche Courant, zaterdag 7 juni 1941

lÖtSTE BLAD ZATERDAG 7 JUNI 194 IMO 1 100 4 IMO Ic IOC 4 1S4V 2e 100 4 1 40 UU f 100 4 IMO 3e MM 4 ig40 bU f 00 4 1941 bit 1 100 4 1941 bU 500 4 1930 100 1 1936 600 1 1937 100 1 Gedood Ernstig gewond 44 27 98 148 43 44 64 120 32 45 98 133 28 63 79 148 EFFECTENBEURS AMSTERDAM BINNENLAND afdeelingen en haar inipecteurs met oote intensiteit op allra lei terrjin werkzaam utn om zich aanpassend aan de omstandigheden het lot der dieren ten goede te beïnvloeden Tegen de koude wmtermaanden werd aan alle gemeentebesturen erzocht aandacht te w jden aan een behooilyk onderdak voor de dieren du onder omstandigheden wellicht langer dan anders buiten moéten blyven en tevens te willen toezien dat zoov eI mogelijk voor bijvoederen wordt gezorgd Eert goede behandelfrg van de trek paarden die weer veelvuldig voor hun ouden dienst worden mgescnakeld werd alom gepropageerd o a door aan 76 stations van de Nederlandsctie Spoorwegen een affiche op e handen mtt goede wenken en door pon brochure over dit vraagstuk met luure hand te verspreiden Een regelmatige controle had plaats in circussen en bij harddravenjen ehiz Het toezicht op het vervoer van die ren had de volle aandacht De keuring van motorrijtuigen voor veevervoer bleef officieel aan het hoofdbestuur toevertrouwd en ook de keuring van veebooten werd aan de vereeniging opgedragen De pluimveemarkten werden regel matig bezocht en het schijnt dat langzaam maar zeker bij de regeling van een en ander terrfege rekening zal worden gehouden met de verlangens der Viereenigmg De wintervoedenng van vogels via de afdeelmgen kon woi den voortgezet In samenwerking met het federatief comité voor vogellaescherming in NeNerland richtte de vereenigmg zich tegen de misstanden zooals de ZuidLunburgsche vinkenexploitatie en werd ook tot den gemeenteraad van s Gravenhage een verzoek gericht om de vergunning aan het ringstation Wassenaar m te trekken respectie velyk de bevoegdheden van dit station aanmerkelijk te beperken TENTOONSTELLING IN HOLLAND STAAT LEN HUIS Amsterdam wacht een mteiessante ter toonstelling Van 28 Juni tot 28 Sepember zal in het Stedelijk Museum een groote expositie van interieurs worden gehouden Reeds eeider zou deze tcntoonsteUmg welke genoemd woidt In Holland staat een huis m dit museum worden ingericht De om standigheden waren echter oorzaak dat de plannen verleden jaar nie konden worden uitgevoerd En ook thans IS men van den oorspronkelyken opzet moeten afwijken De inrichters zijn er echter m ge slaagd een tertoonstelling voor te bereiden welke ongetwiift d de be langstelling van velen zal liekktn Die tentoonstelling zal de ontwikkebng laten zien van het mterieuir van 1800 tot heden Zeer terecht heeft men de aandacht willen vragen voor de negentiende en het begin van de twintigste eeuw Van de zeventiende en achttiende eeuwsche interieurs imfners is over het algemeen veel meer bek rd dan over de mtendürs uit den tyd van onze oudere groot ouders en overgrootouders Het is dus inderdaad van beteekenis deze tiidperken helderder te belich cn en den ontwikkehngsgang te teekenen ook in de jarer welke niet zoo eindeloos ver van ons vandaan liggen TERAABDEBESTELLING RFSERVE LÜITENANT KOLONEL W J M LINDEN Onder zeer groote belangstelling is gistermiddag op de begraafplaats Oud Elk en Duinen te s Gravenhage het stoffelijk overschot te ruste gelegd van rpserv e luitenant kolonel W J M Linden die zich vooral als bestuurslid van vereeniging n op verschillend gebied bekendheid heeft verworven Noteeringen vin 6 uni OBUOATUI StuuletnJnien V K Z Wlth BbBk Zuider Bjrp k 1 ui tl 4 O o ler KJ 31 I ZH Hypb met verpl ultl i Eente Ned Scb verb 4 no Sell Bjp b Dito W rkipoor A dito Wnurwtker dita iVUtsB r lew A Dito C r V A Wyers 1 en H Am Chryttal Am Smtltlni C T A St nd Br C V lOA Am Tob Cy o V A 3 Rn Colt C T tOA R n Gen El ci Ct V t 8 a k ü Huda MCCiRni Keeap Mc T PI Corp c A N St fa A R n Unit st Rubber C ï 10 i t A N I Cl MUA Dito Nat B Na Gu Ml A □ ito N Bei V t Tw C St V E a Am Tel Tr K C A DuidelsTeraealflaini B C en H I A Bom S H M A Dell At H M d Gumz en Sch A Cr en H V H A Linde en Tevea a Ned Wol Mil A 1K 4 174 4 170H 126 168 Verkeeriongevallen in April 91 9D 4 85 4 83H 87 UK 5 9BH 99K 9714 9714 92 i b3K 66 t S z Z z 86H Pr ï 3tm leeninieii AlUm 1938 MH 9iHi Dito 1 1937 3 8 H tU Apeld Ie 37 3i 92H ArnJiem IS38 3 91 Devenler 1920 6 6 Dordr 3 OV 3 87 Ilndh 1939 SVj 91 Do 3e Ig 37 31 3 O Geid se 3 am 3 o 8 j Ie t 38 2 98 4 D olO J 2e 1 38 2 9414 Grhage IMl Olto U3S 31 1 94 4 Dito 1037 I 31 93 4 Mu Dito 38 3 j J 6614 Sroning 1938 31 t 90 4 Dito 2e 1938 1 tl9 HaaUem 1938 3 bH Dito 38 JiA J 80 W Helm 1937 i s II b 1S37 IVi Uveri 1938 8I 4 8 H 86 4 Dito lO J 38 P Leeuw 1938 I Leiden 1937 N Holland 38 I Po 3 Ji l 1 99H 9H SSH 9H es 99H 97 9711 K 4 S3H Sb SI 88 uiont cuFn dan oor te VOEEN mtjlien de recente gegevens van l tHitraal bureau voor de statistiek J5 l het aartal doodelyke verkecrs fSitoHers voor dt maand Apnl 1941 Jïuiterst laag cufer te zien schrijft JTkNAC Het aantal ernstig gewonJL a zelfs lager dan het sinds den SwDg der publicatie dezer cijfers St geweest Pt Cijfers voor de etrste 4 maanden Ml het jaar zijn als volgt tusschen S jes de overeeijakomstige cijfers vorig Jjar k 84 3 ex 48 H 380 274 34 246 229 ite Ia ustr eBiereeailoieB 105 H 108 A K U obL SV Bergb s en Jurg Fvd Obl 31 Berkel i Pat v j 37 Obl 4 Levers Zeep M i Obl 41 Wtrksp NV Ie hjrp ObL 4 Wilton 41 Limb Steeak m Obl 4 Bat P UU O ld ld Obl 31 Nederl Obl 41 Moormann Cult On Obl I Amst Grb b 8 Mmier a Nat Gr bez 19 8 tdem 1939 4 Ne Gr b b 4 Ned Ind Sp Mij 1902 obf 31 Miss Kans en T 0 Java St Obl 6 aemarangJoana 1883 1801 ld 4 Adam 1874 100 I id A dam Olymp L 100 3 ld W Kr NHV Het 1888 3 4 94 4 ma 103 4 96V losi 101 103 4 900 S 1838 100 31 600 3 i l ai 1 36 01 100 S 1 33 01 600 li37 O I t 100 1 1 37 O I SOO 1937 AOI 100 i 1137 AO I 900 840 240 236 4 sen 101 ir 92 1H II 97 044 76 4 74 3114 29 4 80 4 len 188 111 136 179 4 71 JjBuari februari ito 218 de vergelijking rtiet de cijfers vorig Jaar dient er rekening mede JTworden gehouden dat door de ijs ineeuwpenode m den aanvang van l$40 het verkeer toen grootendeels fU lamgelegd C jmerkelijk is dat terwijl over het hecle land over de eerste 4 maanden yfB 1941 het aantal bij veikeersongejlllen gedoode personen daalde met jj ten opzichte vin de eerste 4 gjanden van 1940 het aantal daarvan jH de groote steden met meer dan j OOO inwoners geheel gelijk bleef liéiatief stteg dus het verkeersgevaar IB de groote steden belangrijk waafHn het feit niet vreemd zal zijn dat r het verktfr niet zoo zeer verminderd IS als wel veranderd van karak pr door vervanging van motorrijtui Api door andere vervoermiddelen In ste instantie zald us vooral de ver Ittersopvotdmg m de groote steden de tolle aandacht verdienen Het aantal ernstig gtwonden ver nindi rdt in de genoemde periode in tet gehtele land met 42 m de gfOOte steden met 38 T 81 MUnbonwondememlngen BU Mt It rub A 490 Dkto 2e A 420 416 Boeten M Mij a 18 18 4 SUigkep T M1J t IMK 163 4 PetroL oadenMmiBgen Drd Ptr ICvA 205 K N Petr Ml 100 Ond A 23 4 328 4 dito C V A 228 4 Moeara Enlm A 244 4 341 Tarakan PM A 368 SUnd 011 10 4 25 C A 37 4 Rubberonderaemlngen 131 106 4 110 77H AANDEELEN Bank en CredletlnMeUInfen 9014 91 4 8 H mu 90H 91 4 86 U H J4 91 WK 88M 7H 91 92 96H lSl4 9 1 86 86 4 8414 86 4 911 116 A d Bank aand Holl BankU dito tnc Bank dito Jav B f 600 V Kasvereen dito N t B c m dito Nederl Bank A NB v ZA 600d N H MU 250 a Rott B Var aan TwentscheB A A llSu 103 111 238 mn 86 1ï7H lUH 132 4 12Mi 128 4 236 119 81 187 mu 38 31 Dito 8 38 Ji D o 3e 10 J 38 ÏVj Nijm 2e 1 37 3Vj Rdam 193037 4 D o I en 3 37 3Vt Dito 1 1938 J1 2 Dito 1938 31 jJ S Schied 3e I 37 31 Tllb 1 37 31 Utr Pr 37 31 Do gem 37 3Vt Zeeland 1937 3 ZHoU 1937 I Zh Ie 1 1938 3 Dito 2e Ig 38 3 vNG 3e l 37 11 Dite 1938 B T Onr Z 37 4 Gem Cred 900a 330OÜ O JV Dito l l 1 JOOO 8 N Bnkiuit 8j 4 AaJDTUlllngcn Hypotheekbanken Aig Fr Hyp blm 3 verpl uitlPandbr S j 92S A H bser XY 31 2 92 Adam Hyp L 4 110 4 Dito 31 a t4H Arnh H B Ser Er Pbr 31 K at Hyp b N N PF 4 88wDito CD 3V 92H Dr HB do 3V 1H Fr Gron Hyp Bank Pd 4 IOH4 D o Da en Va SV Ifiu Do Pb 31 3 9U 4 iGrav HB d o3l 92 4 Br HvpBPb 31 3 H Hl II P ser A C 4 S Dito ser BD 31 91H oJlHjpBaito 4 m Dito sar K 31 93 yp b T Ned Ser M 31 92 i aul Nyp b ler AB AA BB 4 93K D ser T TA IV My V H Cred Pandbr 4 De m i verpl uilk IV N Hyp b d o SV N Hypb Veend ene K 3i i Do 31 j dito 8 Noord w H p b Pandbr JVj 95 Overyss H b d o 4 9S4Rott Hyp b d o ♦ 9 $ ld dito SV IHl Ste H pb sar IC L 3 91 4 Utr Hyp b 4 99H Dito serie K 4 100 Dito serie E 3Vi 92H Dite 12 o verpl mtl 31 2 9214 Westl Hyp k EE FF 81 t 19 Heaaa Rubber a Ind Bubb C Java caoutch Preanger R MIJ Rotterd Tap Salatrl Plant Wal Sumatra Zuid Preanger 134 Wl IJO 63 70 79 129 72 91 97 87 4 IndQit ondernemingen 266 70 26J 228 4 I S 110 4 106 165 110 110 Alg Norit ew A Ad Dr Ml a A d Superf Aut Screw W a Bat Marg Fabr V d B 336 1000 G A V d B p w A 1000 Dito B 1000 Berk Pa Afge Bt c V aand C en P F Scho te Gouda stear dito Gruyter en Zn A pret aand Dito B wtnstd p Heemaf aand Heinek aand Hero Cona Holl St m f Hollandla aand Holl Bet Mt A HolL dr en k A Holl kunstz I A Int Gew B dito Intern Vise A K F Beynesdito Kon N E m b a Dito pref K N HoogoT do Kon N ZoutI A K Br Stheem do Korenschoof NV de dito L v Br en U C 100 c pr aand Dito lOOOCvprA Do 100 B CprA Do 1000 6 e pr A Lvempf IJ en Mf Meelf d Ned B Cv N C en I F a Ned Kabelf dito N Sch b m dito N St f Keyzer A Phll Gloell 79 afgeat C v A Rott D Ml dito Schelde K M d N Schnlten dito Smits transf t d Stokv 60 400 a Stokv ƒ 500 10 10 d St pinn Sp do Stoik dito Twijnstra Pret A Utr Asph f GA Ver BI fb aand Ver Ch 1 aand Dito pref Vfr G t NBvA Ver Pf V Gelder Dito dito p aand Ver N R lab a Ver Touwt dito V isslngen K 1 d ScbeepvaartmaatackapvtJen 164 4 10914 9O4 Fumess S enA M Ml Zeev aand Niev Goudr A M DeMaasCvA Ml Oostzee A Handelsv A dam 164 1Ü3 257 117 163 400 117 394 4 CnltnurmaatackappUen Krtan SuUer A 89 Pagottan A fO Suiker C t Mij A 193K Tjeweng Lestorl 91 s 91 Arendsburg 826 Besoeki A 69 68 Soek Landb A ICfl 100 Amst Thee C A 70 Ban Thee Ru A 28 4 28 4 Goalpara Cu Ml 410 Pangkeotam Thee ijl PasiHNangkaCMi 420 Honi jrfndb A 196 SedefHBll A 392 SIndanjf Slilt A 187 TeJaga JPatengan 166 W JavafheeC MIJ 62 Ina CulKSyndic Ti KallTelloCu t Mi Il Michlelr Arn I8O14 180 WJavaKinaCMtl 1234 122 63 158 410 137 I6n 13 4 196 165 16 1 221 800 240 16i 181 m 13 5 129 44U 218 96 4 93 4 CIILTIREEL WFRK VAN VREUGDE EN ARBEID In het afgeloopen winterseizoen heeft ie gemeenschap Vreugde en Arbeid Mn het Nederlandsch Verbond van Vakvcreenigingen den leden een uitgebreide keuze van ontspanning geboïen Tal van filmvooi stellingen tooBeeluitvoermgen concerten en variétévoorstellingen alsmede dne avonden Van bafletkunst waarbij het NedelUndsch ballet optrad Vooral deze bal letopvoermgen waren m zekeren in cn experiment waar het gold goede danskunst vooi en tot het volk dwz de groote massa te brengen Trots voorspellingen van pessimisten die len dergelijk pogen waanzin noemden zijn ouk deze uitvoeringen uitste ielid geslaagd en dit heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen de leiding van Vreugde en Arbeid te sterken m het reeds eerder bestaande voomcmer te ttuchten het cultureele peil van de Itbeiders te verhöogen Daarbij heeft zij zich allereerst tot 4e muziek gewend Het is een alge meen bekend verschynsel dat onder de arbeider ui het algemeen ge Iproken siocMs weinig belangstel llng voor scneu e muziek bestaat m kct bijzondej wanneer deze muziek instrumentaal en niet vocaal is Er moge dan al in de laatste jaren van eenige verbetering sprake zQn wie hel publiek iet dat de z g volksconcer ten in onze muziekzalen pleegt te be loeken zal beamen dat de arbeiders leker de ha id arbeiders daarbij lechtï schaarsch vertegenwoordigd Ijjn In dit tekort in de cultureele ont Wikkeling van ons vo k wil Vreugde 1 Arbeid nu trachten te voorzien en wel door de arbeiders muzikaal op e voeden dwz hun een langzamerhand waarder wordend programma te Hm waardoor zu geleidelijk aan in muziekwereld bmncndruisen en Kir het bcgrypen en verstaan daarWb komen tot het waardceren en ge wten ook van klassieke muziek o deze maard nog begint daartoe n tournee door ons land waarm Jieliswaar de lichte muze nog de over iMnd heeft maar dat toch zeker niet öluitend ontspanningsmuziek biedt Muziek zang en dans vormen de ütanddeelen van het programma jMrm Gerard Lebon bekend als er van het Nederlandsch radio pest met n klem orkest de hoofd1 voert Ter afwisseling zal ook een aantal aret artisten optreden het dans j r Alexandra en Norel zal eenige jjMöiummers uitvoeren Dit program St samengesteld JWoont bedoeld als het is als brug f serieuze rtiuziek nog een com j JWukarakter Opvoeden tot mu 2 il genot kan met in één tlag ge 2 rustig aan gesch e iBet tournee dat precies een maand W begint op 7 Juni te Utrecht ermeldmg verdient dat m Amster behalve twee openbare uitvoerini ook vier besloten uitvoeringen Worden gegeven deze laatste tg bedrijfsbijeenkomsten waarin rsoneelen van elkaar verwante ven m hun geheel de uitvoering Sen bywonen 93K ana 3 2 4 m 96 4 98H 9 J i 924 102 4 95 4 9U 4 Diversen Biauwh Vriea A BUenkorf A Gem E W en W Dito Prei WA Gouda Kaash Mi Houth Alberts A Houth Jongen A Houth Pont A Muller WH I A Do 52001 75000 A N M V Hav w A ZSab lOOOCvA Woolworth en Co Spoer Dell Spoor A NI Sp w Ml A Atch T CvgA KansC S CvgAK C South R Coidem pref a Dito Cert vg A Un Pac CvfA Geld Tramw Ml Kedirl St tr M Mad StoomtT A Dito prei A Malang St tr A OJava Sttr A Sem Joana A Sem Cheribon A SoeraJoedal St U Prolongatie 70 4 134 4 106 88 109 184 4 II61 71 4 17 4 135 107 88 KS U4I4 117 3814 56 27 104 4 3414 en Tramwagea i 0 iKm IU21 IM 11114 11 92H 91 37i 3 K iblh 169 103 98 4 a8 4 2 114 1 124 1 I 13 1 HJii 19 114 a D 139 l SI l l 1 £ 108 92 90 4 F3 23 4 6 H i 1 14 80 1J8 69 4 5ü i H 94 lil I2 H 137 1=0 14X 6S 6 4 1514 10 2 4 BEURSOVERZICHT RECHTSZAKEN OILVERSUM a 301 3 M 8 00 Gramoloonmuz 8 30 8 45 B N O Nleuu t eilchlen 900 Rondom het orpe uoorbe reld door de Chr Radio Stlch ingi 9 30 Moi genwljding Ivooriïereid door de Chr RadiüStiChtlnfc 10 00 Zol daKmorgen zondei zor Ken 12 00 Cyclus Krrt gi u Bijbel I r 4 39 EoekenpraatJe voorbei tid dooi t Vi iizProl Kerkcomitél 4 15 Slxidiodienst MAANDAG 9 JDNI HILVERSUM I 415 5 M 4j Gramoloonmuz 6 50 Ochtendgymnasuek 00 Gramofoonmuz 7 45 Ochiendtrvinna 00 BNO NicjV sberlchten 8 15 Dagopeningl üorbereid door t Vrijz Prol Kerkcomitél 25 Gewijde muziek gi pi 8 45 Gramofoonmuziek 9 15 920 Voor de huisvrouw 1060 Jac Stoffers sextet 104O Declan atie 10 50 Het Omroeporkest 1130 Declamatie 1140 Gramofoonmuziek 12 00 Het irlo ProArte 12 40 Almanak 12 46 BNO Nieuwsen economische berichten 1 00 Zang metplanobegeleMllng en hel trio Pro Arte 2 00 Het orkeet Eloward tn gramofoonmuziek 100 Vrouwenuftzendlng en gramofoonmuziek 3 45 Grt amofoon muziek 4 45 Voor de Jeugd 5 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 5 30 Musiquette 6 00 Gramofoonmuziek SJO Ensemble De Jonge Acht enOlsten 760 BNO Economische vragen varden d g 7 19 Voor de kleuters 7 26 Gramofoonmuziek 7 45 Politiek weekpraatje 00 BNO Nleuwberlchten 8 15 Spiegel van dendag 8 38 Het Omiroepkoor en oricest en so lieten 9M Berichten Fnge ch 9 45 Gramofoonmuziek 10 00 1013 BNO Engel Cheuitzending Things worth knowing aboutHolland II VEMUM a MIJ M 8 45 Gramofooimvuz 8 58 Ochtendgvmnastiek 0 Gramofoonmuz 7 45 Ochlefidgymnaatiek 8 BNO Nieuwsberichten 8 13 Granrwfoon muziek 18 08 Morgendienat voorbereid doorde Chr R o Stichting 10 20 Gramofoonmuziek 1100 Declamatie II 20 Zang en pUno12 00 Berichten 12 15 Orgelspel en zang 12 45BNO Nieuwsen economische jberichten 00 Het Russisch orkest Saawa en aoiisten 00 Het Stedelijk Orkest van Maastrcht soüBt en gramofoonmuziek 4M De Rambler 30 Orlando dl Lasso vraaggesprek meigramofoonmuziek 5 00 Vc s Jongens en meisjes voccbered door de Chr Radlo StiehUng 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 8 3 Cello en plano 8 84 Gesprekken met luisteraars voorbereid door hetVriJz Prol Kerkcomité 415 De Romancers8 45 Gramofoonmuziek 7 08 BNO Prieachpraatje 715 Leden van het Gooisch kamermiuztekgezelschap 00 BNO Nieuwshenchtcn 813 Gramofoonmuziek 8 30 Ons chemeruurtje 9 20 Voor den boer U Gramofoonmuiiek I008BNO Nieuwsberichtenen sluiting Op de effectenbeurs De affaire in Bcheepvaartpapieren was van bescheiden oinvang Scheepvaartuntes kwamen beneden 160 en wanneer hier de reItenlng wordt opgemaakt dan blijkt d t dit aandeel in den V op van d e week een twaalftal punten heeft moeten afstaan Oude booten oude vaarten en diver andere scheepvaartpapieren waren ieti laffer De petroleummarkt was kalm OlleB zakten een kleinigheid in en leden een ver les van een drietal punten Voor Industrieelen bestond slec iLs geringe belangstelling zelfs in Aku s ging nog maar we nig om In doorsnee was dit fonds loo geod oJs onveranderd Unilevers liepen eTi p r punten terug De Philips aandeelen lagen bijna onbewogen in de markt De minder rourante indu itrieelen hadden een ongeanJmeerd voorkomen Er bestond hoegenaamd geen vraag terwijl daarent en wel eenig aanbod vle op te merken De omzetten op de belegging m rk1 waren van beperkten omvang De Nedertand sche st atspapleren waren nauwelijks veranderd Gemeentelijke en provinciale o4ingatl n vaaren prljshoudend hier en daar iets hooper Pandbrfeven waren onregelmatig met slechts geringe verschtHen Prolongatie ii procent INDEXCUrERS AANDEELEN Medegedeeld door het Centrul Bur u voor de st tisUek Koersen van W Ned aandeelwi op 6 Junli 147 8 Onwet van Ned aandeelen op 4 Juni 1138 DVITSCH LANDGERECHT NAAR EEN ENGELSCHEN ZENDER GELUISTERD Het Duitsche Landesgericht behan delde een zaak tegen een echtpaar in Den Haag dat er van beschuldigd werd in de maanden December en Januari eenige malen naar een Engelschen zender geluisterd te hebben Het echtpaar gaf de ten laste gelegde feiten toe Het had heel goed geweten dat het in overtreding was maar het had zijn nieuws gierigheid niet kunnen bedwingen De Sfaatsantwalt vroeg voor ieder der verdachten een boete van ƒ 3000 en inbeslagneming van het radiotoestel De rechter veroordeelde den man tot ƒ 1500 en de vrouw tot 1000 gulden boete met inbeslagneming van het radiotoestffl ZICH BELEEDIGEND OVER HET DLITSCUE RUK UITGELATEN Een jonge boschwachter en zijn vrouw wonende in de omgeving van Breda hadden zich te verantwoorden wegens het feit dat zij zich op 8 Maart tegenover een aantal Duitsche militairen en eenige m dienst van de Duitsche weermacht zijnde Nederlanders beleedigend over het Duitsche njk en de Duitsche weermacht hadden uitgelaten De verdachten ontkenden doch de getuigen drie Nederlanders en een Duitsche onderofficier stemden in hun verklaringen geheel overeen De Sfaatsanwalt vorderde tegen den man acht en tegen de vrouw twee maanden hechtenis De rechter veroordeelde de vrouw conform den cisch en den man tot zes maanden hechtenis ÜTRECHTSCHE POLITIERECHTER Ie e uiting van gemcenschaps T voorU wel het feit d t alle r Wkers aan t toume zich op een verzoek spontaan bereid ver2S aen geheel belangeloos drie mid J oorstellmgen te geven voor o ouden van dagen e a werk POGING TOT AFPERSING VAN GELD Het komt gelukkig maar zelden voor dat ik zulk een ernstig geval van geldafpersing kryg te behandelen want wat deze verd heeft gedaan gaat alle perken te buiten Ik eisch daarbi nog rekening houderd met ziin jeugdigen leeftud een gevangenisstraf voor den tgd van vier maanden aldus de officier van Justitie toen gistermiddag ter politiezitting wettig en overtuigend was bewezen wat den 20 jangen kantoor ADERINO NEDERLANDSCHE NIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN NMerland che vereeniging tot to dieren maakte gister STl Gravenhage een aanvang l aar jaarlijksche algemeene ver H S P heden wordt voortge Om L opening waren vertegen 2 W 23 afdeelingen door 31 afge h l uitgebracht jaarverslag lat het hoofdbestuur en lyn 64 bediende J A C van der M uit Utrecht was ten laste gelegd Verd zat m het begin van de maand Apnl in firiancieele moeilijkheden en wist toen niets beten te doen dan op het po kantoor een briefkaart te schryven aan een hem bekend persoon m de stad van wien hij wist dat die hem niet al te best gezind was Deze briefkaart op den 12dea April geschreven het hu door een klem jongetje voor twee kwartjes naar het huis van dien kennis brengen met de boodschap Öat hu op antwoord moest wachten Op de kaart stond in ronde woorden dat wanneer de heer B V met onmiddellijk 250 gulden aan het jongetje meegaf de afzender van de briefkaart met voor de gevolgen kon instaan Het jongetje kwam echter zonder 250 gulden terug en ten tweede male stuurde verd zyn knechtje weg thans met een briefje waSrop stond at als ht met direct dat bedrag kreeg de heer B V dienzelfden avond nog een hoopje asch zou zijn De heer V vond het toen welletjes en waarschuwde de politie die op aanwijzing van hCi jongetje den afperser arresteerde Politierechter mr Visser Ja eR alsof het toen nog met genoeg v sLjoog je de pohtie nog voor ook door zeggen dat je het geld noodig had voor je arme moeder die in werkelijkheid heelemaal niet arm is Ik moet zeggen dat je gezegend bent met zoo n zoon U het rapport dat over verd is uit gebracht blijkt dat hij van zichzelf denkt een wereldverbeteraar te ziin Op kantoor droeg hij den biinaam Domela Nieuw enhuis omdat hij altijd voorgat alleen voor zijn idealen te willen leven Politierechter Maar Domela Nieuwenhuis was inderdaad een idealist en dat ben jij niet want het is jou alleen maar om geld te doen De officier van Justitie mr Camphuis zeide eerst van plan te zijn geweest een onderzoek te laten instellen naar de geestvermogens van verd Doch daar de jongeman verder een geheel normalen indruk maakte en het hem alleen maar te doen is geweest om te probeeren een ander mensch ongelukkig te maken en zichzelf daardoor te bevoordeelen vond spr het het beste als hij eens een tijdje zou worden opgebcrgen eisch vier maanden De politierechter dacht lang na en was kennelijk verstooid over zulk een gemeene stieek Mr Visser overwoog of deze knaap wel in staat geacht zou kunnen worden een gevangenisstraf vin vier maanden te ondergaan want zoo zeide pr dat heb je dubbel en fiwars verdiend Alvorens het vonnis uit te spreken gelastte r lolitierech tei eerst nog een psychntrisC onderzoek Als je her ens inderdiad zoo defect zyn als ik vermoed zullen wij andere maatregelen nemen zoo besloot mr Visser deze zaak DIEFSTAL VAN COKFS EN ANTHRACIET Voor den Utrechtschcn poliuercch ter stonden gistermiddag niet mmder dan 18 kolensjouwers terecht mzakf van diefstal van cokes en anthraciet a thans brandstof ten naaeele van ïi V T s brBndstoffenhandc te Ütree+t Deze kolensjouwers hadden een complot gesmeed en waren ovueenge komen dat lederen keer als zy by een klant van de N V cokes of arthraciet moesten biengen zy voor zithzelf een ot meer zakken zouden achter houdm Zy gingen op listige wyze te wtrk door b v by iemand d e tien zakken anthraciet nad beste d lechts acht zakken e i te storten en de andere twet voor zichzelf achter te houden Zy hadden dan allen acht leege zak ken inp aats van ti n maar wanneer een klant eens vroeg laatmydetiT leege zakken eens zien dan wisten zy heel handig twee meegenomen leege zakken ergens uit de cabine van de auto te tooveren en legden deze zakken op de acht andere Na venoop van eenigen tyd hadden zy een flinken voorraad brandstoffen achter gehouden en daarin wcird een levendige frauduleuze handel gedreven Een enkelen keer gebruikten de sjouwers de gestolen cokes of anthraciet by een brandstoffenhande aar in Utrecht die graag als heler optrad omdat er altijd wel menschen zyn die bereid waren een beogen prys te be talen voor een mud kolen buiten de distributie Er werden wel pryzen van 8 a 9 gulden per mud gemaakt Toen eens eenige kolensjouwers by een groote inrichting veel zakken cokes en anthraciet moesten bezorgen kwam daar plotseling de politae en het duurde niet lang of al de 18 sjouwers waren ingerekend Een der collega s die naar zyn meenmg onrechtvaardig door de N V was ontslagen en daardoor niet meer mee kon doen aan het complot had de zaak verraden en zoo kwam de affaire aan het licht De officier van Jusliitie eischte tegen de meeste verdachten een gevangenisstraf voor den tyd van drie maanden De zes weken tetgen zich eischen De politierechter mr Visser veroordeelde al deze verdachten tot een maand minder dan de officier van Justitie had geeischt Tegen den heler een 28 jarigen brandstoffenhandelaar te Utrecht eischte dê officier van Justitie vier maanden hy werd veroordeeld tot drie maanden RADIONIEUWS ZONDAG 8 tV I BILVEMUM L 415 M 8 0S Gewijde muziek r pi I 810 BNO Nleuwbberichten 8 46 Gremofoonmuziek 1015 Pianovoordiacht en gramofoonmuziek 11 06 Zang met pianobegeleiding en gramo oonmuzlek 1130 Het meisjeskoor De Krekel 12 00 De Romancers en soliste 12 45 BNO Nieuws en economische be lchten l 00 Nederlandscll Verbond voor SibbekUnde Beantwoording van binnengekonrven vragen 1 15 Zang en viool met pianobege eiding 2 00 Hel orkest Eloward 2 45 Radiotooneel 3 30 Musiquette 4 00 Gramofoormvuzlek 4 45 Cabaretprogramma S 30 Voor de Jeugd 8 06 Die Front relcht Ihrer Heimat Jetit die Hand voor leden van de Duitsche Weermacht 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Spiegel van den dag 30 Octet concert 110 Berichten Engelach 8 Gramofoonmuiiek I8 80 I813 BNO EngeUche uitzendina An American sees Holland ACTIEVE FONDSEN Staatalteiiliigaii Ntdartaoé Ib I i lu 3 81H 88 4 873 8 4 885 100 UH rut K 71 W 6 90H e MOOO 4 48 I080 4 M kif I 180 40 bil 1841 4 1811 10 Oroolboek okL 18le1906 okl I Cert V iaaetir I GrMlbeek obL I 1988 1800 1 1981 1000 1 1988 MOW I l Certificaten JV Grootboek okL IVi ia 8 Indl f lato 31 1931 Indtl 1000 3 1831 iBdlt 1800 A 8 Kei Bank I86H 182 128 ia6ji 184 va iBd lriaia AU KwialeDda Unie UJ i 133 4 133 4 111 62 4 71 4 194 176 04 71ti 195 msi 113 UI 280 1861 1 144 Berkel a Patent CalTè OlM C few Qaatr lulkar rekker Leretlrai esi Oni 114 114X 196 4 197 Ned Ford Aut Philips G B V A Dito Pret w A ItóH AlL LudL St C V 1 ga R n Am Bemberg A C B IO la Am B V pref a Am Car and t C Aand Am Enk C T ld Anaa Copp C tC Bethl at C V 1814 Chryal Corp C A Curtlaa Wr C r C T Idem General Motor Idem Intern Nickel Cy C V 1 Kennec C C v 18 A tl I NorUi Am At C V A R n Nortk Am A C V A 8 r Rep Steel C v A t m Un fiutea Stwl 14 nanen CIt Serv C C T ld 3ft C i South C 10 A R n 14 NorUl A Cy C A 16 4 Radio Corp C T A J Oost Borneo MU A 14U Idem pref Aand 204 4 Peti Ondemealagen 4 Dord Peu Ind Ml O Aand 201 4 SOO Kon Petr UI lll m 330 4 228 4 238 4 211 Cont OU Cy C 17 4 9J 9 H 8 10 Idem Mld Contlnental Pet C V A PhU Pet C 101 Shell L n C v 10 td T Wat Aaa OU C T 10 idam 8che pvaaitKUtackapp eii Holl Am LUfAand UOij lÜ llOJlOtf Java China jipan LU i Idem 1J7 135 1J4H Kon Ned St Myld 16b 157 Ö4M Kon Pakalv MU td 224 318 Ned Scbaepv Un ld lbi 163 l Ut4 U0 Rotterd Lloyd tdam 13ix 131 Stoomv MU Ned ld iSlk ISIM Int Mero Mar Cy g V 10 A 0 Sulkarondarntaalngen Handeltv Amst A 3JM396Javaich CuJ mU ld MS Ned Ind S ün 14 Ü Ver Vorrt C M aso wo A iioii ui Tabak lOBtfemaiiüB gen Dea MU A f 1000 C V Idem iffd Sen mbah MU Idem 205 Wi aon A Ca C T A Spoorwtgaa Baltlm and Ohio a 84 J rn V Idem SkftMP Ohio C V 10 t 35 a 6H 6M IlUnol Cent C v ld N York Cantr C v ld PennayJv R 10 A 150 C T ASouth Paa Cy v 8 Idem Id Railway O g w idem Caaad Pac a v ld lOS 8i 4H Ra bbaroad araemlBff ao Amaterdam 3474 Ml R CuJt Aand 261 248 Bandar Rub mU td 3Ü6 DeUBaV R Mg ld 2UU Kwideng Lemboa Rub Idam l tJUajanglandan 8SM Vareen ld 6 Oost Java lï M WH Rubbar Ml ld ra 30 Ooalk 4 500 C T id arbadjadi Sum R Idem 20 llau Sum Rubber MU idem SuR Rubb Cult ld 284 yer Ind Cult Ond ld m 17 t i latere Rubbar CerL V Idem 3ii 4 BallMkt ludiu mtl kctUafTtrkUtUI m frootb p IMO e r 1 14 ld p IMl e r 1 Ï IC IC p IMt r 1 M IC p IMl t i rl 17 M M p 1M4 r 1 87 tC IC p IMl t r i iC IC p 1M r a IC IC p IMT t r 1 r IC 14 p 1M r 1 8B Ko vcrstona 1 kiM ObL t 7CIX Dttö Neu Ausi ObL 1 71 rarb mnd IG C 0 117 KiU Synd £ 30 lM 1 M Dito £ 20 100 67 Wlnttrih U obl lj lOl C T A 74 Farbamnd lU Ver KorMnC C A 113 DulUokl BcrL R O If a Om O ei t R krv m ViJ r V O 7 U Ollo 0 i i Vl O ï O Rentanbank iS T Var D SUdonl O 1 Bajrr Htp 1 W B Pb M T D UnoLfUinw O T K 62H £ OH Wh IK 235 CalMnk Bcrrw ObL S RnGutohoffnunsshOtU Obl THarp n r Bargbau ObL Photnu Akt Gta Obl Rh lib Union ObL I RuhrchtmU A O Obl Slamana an Halaka Obl eVi V SUblwarka Obl f OUo aarla A 16 ObL Vtitor Ga ObL l a Volal D u K Obl f Rhali w KL M Obl 1 Dito II Obl Haftnar atraitanbaui Ob Farbanlnduatrla aanC Slermnt an Ralaka aand Vat Claniatoa rakr auC WlntarshaU Akt Oaa aaaC KOERSFN NCOERLANOaCB CLRAUNQ NSTITUUT Kocruen voor stortingen op 1 Juttf INl tagen verplichtingen luldenda In Belga I 10 1413 Zwitacrache franca 43 M Pransche Jranca 3 76 Lr 87 Deenfiche kronen 38 37 Noorsche kronen 42 82 7weed$che kronen 4435 Tsjechiache kronen oude achtllden 6 4S Dinar oude ichuldeni 3 43 Dinar nieuwe schulden 4J3 Turtaiha ponden l 9V Lewa IJt PanfB ouda achulden Sl Penfffl nlauwa achulden 484t Zloty fouda aebulden 33 Zloty nieuwe achulden 37J8 Lel 138