Goudsche Courant, zaterdag 7 juni 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 7 JUNI INI SOLIDOX tegen tandtteeo Tuben i 33 centabli Anton Coops Draalal WVdXraat SI 01796 12 draaqt n nu een Tegen overdadige Transpiratie Zomer Hoed zeer licht f3 50 Dragislarii Markl é Talaioon 2U3 G 1806 15 Frans ▼ Camp re koop gevraagd Ver9r B M ofyALKJACHT Br met prijsopg onder no 25 Aan F Bijlsma s Boekhandel N V Unge Tie deweg 5 Gouda O 1811 6 é o 1791 80 VoorLIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz GOUDA G lis 10 f Woflingiorichting H ter Meulen KLEIWEG 25 GOUDA Toekomstplannen Vraagt dan ons ADVIES VOOR HET INRICHTEN OWER WONING Q 1814 50 VANAP 0 STUKS a 20 CENT o 1804 50 AdvertentiSn Vmt Uwe hartelUke dcclaeming enbeUacatalling oni betoond bQ h t overlHdea van ooien llcvn Man Vader betulfcn wQ U oniealurtelükea dank i H J STRUVKHOEBÉ A H STRUYK J STRUYK Ooada Juni IMI O 1824 II WISKUNDE lesicn aangeboden op er billjke voorwaarden voor teerlingen H B S ta Qymnatlum voor candidaten BOUWKUNDia OPZICHTER eni door P S DAUVrUIER o lU 10 NUT au WIRKLUST tN WILT OM VOORUITKOMEN T Oecf ons dan Uw adrei op en wij stellen U in de gelegenhtld U onder leiding te bekwamen in het Levensveriekiringsbedrijf teneinde daarin een flinke bijverdienste eventueel een vaste positie ta bereiken N V Verzekering JMij SINT PETRUS IVtaiiebaan ÜO Utrecht Verzekerd kap 147 000 000 Sterke financleele positie O 1788 20 WEETU dal de Mg Coöp Begrafenis Vereeniging U A te Gouda hal aanla adraa is voor een rata klaa uitvaart of crematie tegen koatprlla dus zonder wlnalbafag Bel bq een sterfgeval No 3726 op dag en nacht bereikbaar of vraagt inlichtingeo aan F C A l au eman Zoutnians raat 60 Q 116 17 HllfEKCIEEIMESIEli Wilt U scheren zonder pijn Dan moet het met UIver zijn Impcrtaur W DE KNIKKER Kleiweg 14 tel 2437 Qouda Q 1699 10 Voor Den Haag in klein gezin tegen 6 juli of eerder EEN MEISJE V d en n geyraaed Br of aanm bij voorkeur Zaterdagavond Joubertstr 42 Gouda O 7 S Een groote sorteering f Koffargromofoont J PlotanJioffartios I Gramofoon platan i Nooldan Pick up FIUAAL N V HEES êi Co KLEIWEG 54 TEL 2110 OE NAAM zegt alles orilli m Htrmalljn MmJm 10 uki 30 39 90 S5 en 60 et Bij Uw Winkelier I Daptl Óaatliavau tS Oauda Bah A DE JONG Q 1719 10 TE HUUR rN REEUWIJK 14 28 Juni aan VOravenbroeksche Plas BUITENHUIS tuin oAirasterd voor kleine kinderen Adres Loshuis Lexdijk 18 Reeuwijk Te bezichtigen Zondag en Maandag Q 12 Bakkerij WEVER vraagt WINKELIFROUW 18 jaar Aanmelden schriftelijk Kleiweg 46 G 1826 10 Foto amateurs J Meer vreugde in het fotografeeren indien U het ontwikkelen afdrukken en vergrooten laat doen door FOTOATELIER HAWÉ A a da Vrijaatraai 4 O 1827 8 EEN OOEDE PERMANENT EEN OOED ADRES II P irilNWiJIICIIIIIID ll KLEIWEG 77 GOUDA O 1815 22 I TANDPASrA t Officieele PiiMicatie van hef Departeme vaa Handel Nüverheid en ScheepviM T n ANTENZntKTEN IU STRUDINGSMIDDKLRN Onder verwüzing naar de desbetreffende publicatie in de tcourant van IS Mei IMl No 94 maakt de Directeur van het o l bureau voor Chemische Producten daartoe gemachtigd door wSecretarisGeneraal van het Departement van Handel Nuvw en Scheepvaart bekend dat de dispensatie van de veti odsbeD i gen bedoeld in het eerste lid van irt 6 van djB Chemische ductenl eiahikking 1941 No 1 met ingang van 8 Juni IMl J ingetrokken voor de producten kopersuUaat beneven mengsels en veiiiindingen van deze 11 1met andere stotfeo f koperoxyobloride idem kopercariwnaat idem O4orowa basisch kopercarbonaat idem oper kalkverbindingen idem 1 aaaoaan pdoras en wel voorzoover betreft 1 het verkoopen en afleveren door fabtikanten Importeur handelaren Wellicht ten overvloede wordt medegedeeld iMonder het begrip handelaren wordt begrepen groothandi laren grossiers benevens centrale coöperatieve en andere jj kooporganisaties die als groothandelaar z n aan te merken 2 het bewerken en verwerken voor industrieel gebruik aanwen den door ondernemingen hierdoor wordt dus niet verbodeohet gebruik ter bestrijding van ontginnings of plantenziekte Het vervallen van de dispensatie zooals hierbö 1i omschreven heelt ten gevolge dat de sub 1 en 2 genoemde personen voor dehandelingen in die punte i vermeld een schrifteUJke vergunnin behoeven welke leohta zal worden a egeven onder beMaliUvoorwaarden eoBBeoBeNseasoMiBOKOBOis 6732 J irUINMEUBELEN en LIGSTOELEN etaleerenwij De zomer is in aantocht dus de juiste tijd voor aanschaffing Aanbevelend J 6 P0THARST Z00N KLEIWEG 90 92 96 GOUDA o 1810 109 WIJDSTRAAT 13 Vopr en gros ADRI VAN MAAREN I $ I I I TEL 2II0 J DE KWARTJES RUBRIEK ATEP ARTIKELEN Duurte bestrijding Eiken Zaterdag plaatsen wü in de Kwartjes mbriek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewijsnummer 5 cent extra Inzending tot Vrijdagsmiddags 2 uur ven kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken dag van 9 6 nur Zaterdags van 9 1 mr AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TEPIIIIIKEIEII zijn alle van pÉakwiM DE LELIE HOOGSTRAAT 1 o 1795 10 Volmaakte betrouwbaarheid is een van de voornaamste eigenschappen van de fraaie moderne klokken A A DE MOL uit de collectie van Oottwei47 t o deTurfm O 1807 12 met Aardewerkfabriek A B Zeist Lageweg 6 vraagt een handdraalsp Brieven m opgave van loon onder No G 1812 bur AT d blad 5 Gevraagd HUISHOUDSTER P G 50 60 jaar bi Heer alleen uit burgerstand Brieven No Q 1794 bur van dit blad 6 Gevraagd HALFWAS lacbtboüwer of JACHTWERF HAVEN REEUWIJK O 1819 6 ASSISTENTE Jong nieisje met Mulo en opleiding asalstente bij dakWr el tandarta zoekt betrekking Desnoods voorenkele dagen per week Brieven no O 1793 bur v d blad 7 Voor direct een jongen atVRAAQO Kleermakerij Jaspers Fluweelen singel 62 G 1800 5 Mevr Jonker Reg Plantsoen 31 vraagt tegen I Juli NETTE dienstbode voor dag en nacht O 1808 5 GEVRAAGD KAPSTER goed kunnende onduleeren watergolven en permanenten Adres P J SNEL Kapper Groeneweg S Gouda Q 1809 7 TB KOO 30 PRIMA GUSDEUREN met glas maten 205 hoog en 100 breed Bijzonder geschikt voor kassen of tuinhuisjes Te bevragen bij D VAN DAM Achter de Vischmarkf 40 G 1802 8 Accordeons I Enorm sorteoring f FILIAAL I N V HEES co j o 1822 10 PHILIPS en ERRES RADIO nog steeds voorradig FILIAAL REPARATIE en OMBOUW van Uw radio mooi gezicBtld N V HEES Co al die natte wasch in tuin of op alcon Een hoop drukte tevehs en het strijken kost veel electriciteit Daarom aarzel niet langer doe de wasch de deur uit Wij behandelen haar volgens de nieuwsie zachte reinigingèmethoden Onthoud dit wei Uw flo4d gaat longer m ala Ml mcagaat mat MOOILWASSCHIRIJ Gouao Talafoon 2084 Bedt ijfswater zoo zacht als regenwater I G 1798 37 Ons Goedkoop Patroon N aan on buraiu varkrijgbaar è 10 cent de volgende knippatronen Kinderpyama a 6 8 jaar en 10 12 jaar Kinderjurkje 6 8 jaar Manteltje 5 7 jaar en 6 8 jaar Meisjesjurk 14 16 jaar en Damesjapon maat 40 42 46 Potlooden 5 a 10 cent Penhouders 2 a 10 Krulspelden 6 ii 10 idem alluminium 4 a 26 Alum per stuk 10 Scheermesjes 5 a 10 Scheerkwasten 50 Soheeretui 15 Talkpoeder 15 BriUüntine 15 20 25 30 Wolwit 26 Tandpasta 20 Centimeters 10 Doosjes stopzijde 12 kaartjes 20 Ceintuurs 25 50 60 Leukoplast 25 35 Zwachtels 2 a 10 Watten per doos 15 Stukjes band 15 25 Kam met spiegel 56 ff Mouwhouders 20 J M van Buuren SPIERINGSTRAAT 9a Manohetknoopen 15 cent Drukknoopen p kaart 10 Brievenj spelden 3 A 10 Schaartjes 15 25 en 30 Ranuneïaars 15 26 en 30 Zakmes 15 Linoleumwas 35 Postmap 15 Luxe doos post 60 Vulpeninkt 15 Vulpotlood 50 Vlakgum 3 è 10 Puntenslijpers 10 15 en 25 Enveloppen 100 è 50 Byouterieèn lO 15 en 25 Papieren servetten per pakje IS H o 1803 70 PASFOTO S Eau de Colognes Kinderspeelgoed Pracht jongens en meisjesboeken en nog tientallen andere artikelen Wij hebben nog aardige soorten tnet lederen zool op Bon 2 l UtattSefMU Wijdstraot 23 Gouda O 1823 34 GEVRAAGD Electr Kookplaat met trapschak 127 of 220 volt Opgave Fabrikaat v Hoom Park 2 Gouda 4r PRIMA WERKSCHOEN voorradig tm 48 Van IMaaren s Sehoenhandel Vijverstraat 10 Uw adres voor HORREGAAS b en gr in alle maten JAN POSTMUS Raam 142 Tel 3720 Boekblnderi D v LEEDWEN Turfsmgei 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken Jaargangen en muziek Houdt V van bloemen Koop dan UwDahliaplanten bü G HENDRIKSEN Achterwillens H 6 Hoog en halfgroeiende en perk dahlia s Net meisje zoekt sportieve VRIENDIN 20 jaar Br no 954 bur van dit blad Aangeboden Slaapkamer op goeden stand Br no 956 bur van dit blad Te koop gevraagd donker blauwe wollen of halfwollen Strandpantalon Baanstraat 2 TE KOOP 1 Damesmantel en 1 Meisjesmantel Zaterdag voor half acht Kamemelksloot 153 Mevr Verheul vraagt een DAGDIENSTBODE Aanm des avonds tusschen 7 8 uur B Martenssingel 57 Dagmeisje gevragad Krugerlaan 73 VONAU professenr de francais tradncteur joré Ridder van Catsweg 45 Telephone 2792 Te koop aangeboden 1 PHILIPS RADIOTOESTEL met luidspreker alles in goeden staat en voor billijken prijs Te bevr A G de Vrijestiaat 22 oi IGHDLP gevr om eepige eenv zomerjaponnetjes te veranderen hoog loon Br no 969 bur v d bkd Juffr wed 90 j P G wenscht VRIENDIN Br no 970 bureau van dit blad PLASHUISJE te huur of te koop gevTaagd Br met voll infl no 971 bureau van dit blad Te koop ZEILBOOT Tjotter Geheel compleet f 126 Kleiweg 101 Te koop BAKFIETS met beste banden f 75 Kleiweg 101 MRISJESFIETS met vrijwiel ƒ 22 50 Kleiweg 101 ZEILSLOEP 7 m lang roef en tuig ƒ 175 Kleiweg 101 Flinke WERKSTER 4 dagen per week Ambaohtsschool Gr Florisweg MEISJE gevraagd van 9 12 4 uur Zondags vrü Krugerlaan 25 Ter overname gevr 1 p nette te klein geworden meisjeaschoentjes no 28 Groenendaal 103 Te koop gevraagd twee S persoons Kano s L Groenendaal 94 Gouda TWEEUNGWAGEN ter overname gevraagd F W Reitzstraat 16 Plaats voor nette KOSTGANGER Oom Ketelstraat 33 Biedt zich aan nette WERKSTEK voor den Vrüdag Br no 982 bureau van dil blai HCISNAAlSTER gevraagd voor boven en onderkleeien Mevr Prosman v Itersonlaan 26 GevraagdTWEEÜE MEISJE loor de morgenuren plm IC jaar Zich aan te melden bij Mevr BICKNESSE Crabethstraat i PIBA8STRO SNARE V Muzielc JAGER Westhaven 20 Ruime keuze Gaaeomforeo N de Loodgieter Walestraat 12 tel 2826 Uurwerkieparatie vakkundig en biUük W T HOEKSTRA 3ou e Te koop een Ijzeren Inrjjhek en een ronefoon Luidspreker Te bevr Kerklaan O 34 Moordrecht Reizend Etaleur gedipl m all branches bJE a voor het maken van etalages prys showcard e d JOH C GUZEN Kabeljauwsehestraat 2Ma Rotterdam N Gevraagd gevorderd Kappersliediende ea Leerliaf Br no 955 bur van dit blai PIANOLES Degelijk onderwijl eer billijke conditie Mej Verzül Oosthavcn 3fc Abonnementsprijs In Gouda per kwartaal 23S per maand f 075 per week 18 o ee buiten Gouda 19 et per per post per kwartaal 331 Advertentietarief 1 5 regels f 1 10 elke regel nie ƒ 0 21 Ingezonden Mededeelinge 1 3 regels f 1 31 elke regel meer ƒ 0 42 Bü overeenkomst gereduceerd prijzen Zaterdag kleine advertent in de kwartjesrubriek 1 gels 0 28 elke regel meer Maximum grootte 6 regels