Goudsche Courant, maandag 9 juni 1941

SPORTNIEUWS Zware nederlaag voor C V V Emmff uitstekend op dreef ijcoorrfe zes maal ROTTERDAMSCHE TURNERS STERS IN ACTIE bo STe non stop fl m u i fc eo eehey ien l t t5JoS ties en Op de ƒ 010 ziel men op den ooor yrend de ai M vemi n u m nan de Drug eii op de Wcrprond de d mej an Schie6r4 k J Boek dn a7 r 1 V OL Ipptfttktr II r Al i i t i u e bPri rra dn rt j Kt u r rfoni dr Kfrh l tl H ld 1 Üll t r 1 M 1 hu Cr Ml lil te lf 1 J rlcn iTii t Mn llrr 1 i P Uixl 11 1 mée Bill h r jir b0boudt een kmtis i tterliezem 1 ycB betllMliM dui chaclde het J ri N A D O was bet de tweede Itfl mrcenisiM H r eta den r Pamn etle n l V S V d t er in gie een gelljlt pel van ï te be J iei AJJ O TcnpwUe h r l t te jg lüche kanaje dat echter door het felKnacbe re ultaat al verloren ging 4 r licb op eigM veld nog wel met 4 2 4 Be Quifk te laten klappen De jalle U nu ioo dal VAM de kans nog 1 n eigen hand heeft ZIJ moet dan JJJ feeginnen nut van V5 V te winnen vervolgens te Almelo ook van Heracles H tti geval moet een beslissingswedstrijd Ijen hetgeen ikii wil zeggen dat g le er toch nog wel heel gunstig staat eB dat ilachts een geweldige jndiUinapanning van P S V baar den mei D g kan ontrooven lo e öcgradatiecompetltle verloren dit e te kUaaers De overeenkomst In twe WestelUke afdeelingen bleef be wont ED O won met 3 0 van It C en Kmma klopte C V V met twee 1 1 loovccl goals loodal deie twee can ten er wel heel gunstig voor zijn komen te taan 1 het Oosten verloor Go Ahead met l 0 van P E C maar ook al had zij ge mnen dan nog zou de club van Halle itin gedegradeerd daar Vitesse er in iliagde met dezelfde cijfers baas te MUven over Bigtersbleek Het gaat er IIUM meer en meer op lijken dat Amliem weer een eerste klasser krijgt Llmburgia kon In het Zuiden de race liet volhouden en verloor met 2 1 van Plcu In Miranda heelt zij er vermoedelijk een gevaarlijke concurrente bij gekregen want deze club startte met een nJienslelijkc 4 op R B C dat nu rrijwel uitgeschakeld la W V V tenslotte kon het in het Noorden ook al niet tot een zege brengen het werd 4 i voor OJI C ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ V S V verdiende de zege IN DE TWEEDE HELFT KEERDEN DE KANSEN B waarheid van het spreekwaoril da kkim oorzaken vaak g to tvolfen hebHl ondervond V S V flrrtereii wel fV dukbelzlnnlee Toen U ainu en v nMI reeiHUd verstreken waren had denorkffde an Beeacles nog geen enkele UI kans eiiea het V lier el gevaarlilkU aadcren terwUI het apel van V g v totlU moment van aiea aard was geweeit datM ïoorkpronj v a 1 en iMMivere belMalai moe t worden geaoemd V VHI en twintig minuten voor hel einde hier werkle Veldlmls doelman Michel kgen den giond HU mun zijn plaata onder it lat weer In doch had blijkbaar zoon llBder v in den opgeloapen trap dat hij la de volKende minuut een slap schot van Knbsliulii Het gaan In nu weiden de bordje verhangen VAV zaKle als n kaartenhuis Ineen en Baraclei greep haar kans Vurig laten de OoMelIJke aanvaller onder leiding van Van r Veen op de hal en Jaarsma die tot ♦ r In het geheel niet waa opgevallen 4eed nu van 7lch apreken door keihard te tn den ondeikaat van de Ut te achieten urvan Michel Mitkbaar zoo schrok dat M Itch door Blamvliet Uel vervangen Zes hiauten na het eerste doelpunt nkoest deze taer een kopbal van Jaarsma zwichten lag er allermlnat naar uit dat V S V Wijk lou maken Haar voorhoede die met Mlehalk als handigsten en Van der Lugt I minsten speler voor de niat dlkwljla tn tverk had laten zien en daarvoor m kalf uur na den aanvang in den vorm JJta en prachtig doelpunt van Gedsehalk aar belooning had ontvangen lïraeht er nu tiïia van terecht Heracles dat de over taUij velliR wilde stellen ging tegen het wMIt ilch op verdedigen toeleggen en dit 4 haar noodtotttg V S V kwam weer in aanval en toen Van der Lugt kort voor einde noe even aan Itjn ouden glorlfcjjWdeed hennncren w a Dekkers met een iïbal kansloos gepeweerd COMPETITIESTANDEN Mloenaeka aa NederUML lg ta 7 1 1 tl 1 S7 VS J 3 1 7 J0 1 1 17 S 7 1 s ia IS OM 9 iuick 2 1 S S 7 13 S 83 0333 7 11 0 50 Watie en 0ecn4aUc caia etilie Klasse AWeellag I Went 2 2 0 0 4 7 2 2 2 10 12 2 3 1 a I s s e Mie ea DegradaUe eonapetUic I KtaiM Atdeeliag n Waai 2 3 t t 4 10 I 2 2 10 12 4 0 I 3 0 0 2 0 1 0 ea Bearadatte ee n a pe Mtle III Oae S 3 3 S 3 5 O 1 7 7 0 l iO 7 1 2 S I 2 4 0 0 40 en Degrsdatle competilie e AfdccUMi iV ZaMk 110 0 2 4 0 4 0 4 4 5 8 2 O 1 7 2 3 2 3 2 S 1 2 O O 1 O 1 t 3 O 2 1 33 1 33 0 67 0 Aldedbig V Nmt 3 3 0 0 4 l 3 10 2 2 7 1 t £ a s 2 0 0 0 07 Het reisje naar Dordrecht voor V V en haar supporters eengroote teleurstelling geioorden Met 6 O gingen de Rotterdammers roemioos onder tegen Emma dat in puike conditie was en eigenlijk geen tvnjfel meer liet over de vraag ttne in deze promotie endegradatiecompetitie straks bovenaan zal eindigen Cijfers die een zeer duideli e taal preken cüfers ook waarvoor geen enkele verontschuIdUing alt aan te voeren 1 waren zü dan wat aan den hoo n kant tmidaft we met elke verontschuldiging Emma te kort zouden dóen De Oordtsche tweedekla ser ongeslagen nog steeds in dit seizo a bewees haar conditie en kracht door eon weloverwogen partij voeÜ al gebaseerd op snelheid op elkaar begrijpen en aanvullen op een uitstekenT de techniek en een goed uitgevoerde ta tiek Van al deze kwaliteiten was vermoedelijk de snelheid van handelen het sterkste wapen de snelheid welke C V V volkomen overrompelde en haar geen oogenblik tijd liet un tot zichzelf te komen om de maat en het spel te vinden dat tegen Overmaas zoo imponeerde Vergeleken bij de Dordtenaren stonden de Rotterdammers stii Zij lieten den bal steeds naar zich toekoEoen terwijl hun tegenstanders er steeds naar toe gingen en voortdurend in beweging waren Dat tempo was er van het beginsignaal af en tot de rust hield het C V V als in een ijzeren klem gevangen De resultaten bleven niet uit na een kwartier werd het door den handigen s hotvaardigen linksbinnen F V cj Gijp 1 O en weer een kwartier later door Ockenburg met een verrassend vleug else fcTot 2 0 Kn al dien tijd zat C V V zwaar in de verdediging moest doelman v d Oever al rijn talenten te baat nem ï om erger te voorkomen waar hij glansrijk in s aagde en ston d mid voor Noordzji zonder deel te nemen aan het spel zwaar bewaakt door de twee achterspelws die ge n enkel riSico namen en hem dadelijk op de huid zatcn waaneer het leder in zijn buurt kwam in de omgeving van het strafschopgebied te wachten op een kansje dat hem echter niet werd geboden en dat door deze verkende tactiek ook n t Kwam Strafschop gemist Ja taek één kreeg hij er van deii sriieidsrecliter dfe pletselins toen het al 2 was on onbevnJpeMJke redenen san C V V een strafschop toekende De harde bal vleag ecMcr aast het doel Leek het er na de hervatting even op dat C V V de bakens zou verzetten dra Haagsche tegenvaller Be Qukk leidde na een kwartier met 3 0 De laatfte thuiswedstrijd van ADO werd tevens de eerste nederlaag op eigen terrein In de eerste l Slh waa Be Quick overivegend sterker na de rust werd de wedstrijd ongeveer lleen op de Groningsche helft gespeelcL De zware regen was oorzaak dat het veld al spoedig zeer glad werd De Groningers konden zich het beste bewegen en liepen hard van stapel De strijd was nog maar paa vijf minuten oud toen Bottinga de linksbuiten een goeden voorzet gaf waarna de vrijstaande Van Kooyk onhoudbaar inschoot Steeds fraai combineerend en met open spel kwamen de gasten terug en uit een voorzet van Prins gaf Blijham Koek voor de tweede maal raet een kopbal het nakijken Binnen het kwartier werd het O 3 door Van Koojk De Hagenaars bekwamen eenjgszins van den schrik en Neutëkwom verkleinde den achterstand Na de rust aetten de Hagenaars hun beste beentje voor en ondernamen een waren stormloop op de vijandelijke veste Deels door goed verdedigen deels door flecht schieten duurde het een half uur voor De Heer onhoudbaar inkogelde De dnik op het Groningsche doel duurde onverminderd voort doch plotseling ontsnapte Boerma aan den anderen kant en met een vierde doelpunt stelde hij de overwiniung veilig De verdere resultaten ATDEEUNO U ttlame BMT eptunu 5 3 PiooiMic deMe klasae SVW De Hollan cltiüc dlaan 1 2 De Musschen Spart 20 1 3 Derde klasse DHZ EDS t I Fortuna OW 4 1 Leerdam BDM J 3 Leonldas EBOH 3 1 Promotie vierde klasse WassenaarHaastrecht 4 1 GSV Cromvliet 5 1 vierde klasse LD WS TON A 5 1 Alphla Pastalla t OBO OLIVIO S l Belvédère DLVS 4 3 W Bood W rsv Pretoria Reserve eenttc l lasse Herm DVS II ADO n 3 2 Prom res tweede klaase HBS n SparU H I Pr m rcs derde klaoe Alphen n OMA n l DCX II Tr wvaua n 1 2 Overmaas lU 3ouda UI 1 Neptunus IV CVV m I l J Reserve 3e klasse FSV preurla 11 Excelsior 211 n l l DBL n DHZ OI 3 s AFDBELINCyn Promotie derde kl se DV £ Vecnendaal 1 5 LatKir Eilermark 1 t Doetmchem KHC 5 1 Derde klasse Oldcnzaal La Première 8 1 Promotie vierde klasse Brakkenstetn Gr Wit B l i ClaBerl rug Wienien 1 2 Vierde klasse Eerb Bays vaass Bars From rc tweede klasse Borne JI Wsgenlnsen II 9 AFDSELmO IT Twe eJs kliissi Laura Kolsnla 0 1 Palef g VVH Sporteli Emma wauMdi I Wtneso I Te rten l I Uet zij zich weer In het defensief dringen hoewel haar ienige kdns school in den aanval De middenlujie met den al te snel ontmoedigden Verhagen trok zich terug en al wisten v d Horden en doelman V d Oever Mastenbroek was niet op zijn best met haar steuruJangen tijd weerstand te bieden aan tfe Dordtsche stormloopen tenslotte werden deze zoo listig en geraffineerd in elkaar gezet dat succes niet langer lion uitblijven Juist nadat Noordzij den bal tegen de lat had geschoten was bet wederom F v d Gijp die een zeer harden bal inzond waar v d Oever vergeefs nanr dook Uit een strafschop we ens hands van Mastenbroek die echter O L zijn lichaam beschernnde zoodat het handsgeval niet had mogen worden oestraft maakte J v d Gijp kort daarop aan alle onzekerheid voor zoover daarvan nog sprake was een eind En al besefte C V V nu helaas te laat dat de aanval nog altijd de beste verdediging is en al kreeg doelman Dukers nu eindelijk ook eens wat te doen van feen ommekeer kwam niets doordat Knuna de touwtjes strak in handen hield Een knappe aanval stelde Lemans in staat er fl van te maken en in de laatste minuten bracht F v d Gijp den eindstand met een daverend schot op 6 0 Zilveren Bal in Overmaas prijzenkast D F C met 5 O geslagen 2U ndag 15 Sept ber j l zou op het terrein van Sparta de eindstrijd om den Zilveren Bal tusschen D F C en Overmaas worden gespeeld Door onvoorziene omstandi gheden ging de strijd niet door maar van uitstel is geen afstel gekomen wat gelukkig is omdat de netto opbrengst bestenMi is voor de Stichting Rotterdam 193 en het Hulpfonds voor den N V B Hét laatste bedrijf van het tournooi heeft zich nu gisteren afgespeeïck Toen de wedstrijd begon viel er een fiksche regenbui die tot de rust duurde Overmaas paste ich het beste aan de omstandigheden het was een waar waterballet aan De Bakker scoorde uit een vrijen schop het eerste doelpunt voor Overmaas en VerWey vergrootte nog voor de rust den Rotterdamschm voorspreng tot 2 0 H D M KAMPIOEN VAN NEDERLAND Langdurige beslissingswedstrijd Onder groote belangstelling werd Zondagnüddag te Tilburg de beslissingswedstrijd gespeeld om het kampioenschap van Nederland tusschen Venlo en H DJg Het ia een uiterst spannende weditrtld geweest TSn twee soa geiykwaartfige ploegen dat eerst na tweemaal verlengen en daarna neg 19 minnten spelen e beaiiasing is getfallen De eer st e helft kenmerKte zich door een bijna voortdurende meerderheid van Venlo en het was voornamelijk aan het prachtige verdedigingswerk van H D M te danken dat doelpunten uitbleven De rust ging in met blanken stand Na de rust kwam H D M meer opzetten en na 17 minuten profitefrdc Stemz van een str afbully Vijf minuten later maakte Piet Nefkens uit een strafcorner den stand gelijk Onder groote s anning kwam het einde met gelijken stand In de eerste verlenging maakte Van den Doll een doelpunt voor H D M dat wegens bintenspel werd geannuleerd In de tweede verlenging werd de strijd vinniger Er werd echter niet gedoelpunt Er moest toen worden doorgespeeld tot er een doelpunt was gemaakt De vermoeidheid deed zich gelden vooral bij Venlo waardoor de drtA op het doel van H D M geleidelijk n inder werd Tenslotte moest na 10 minuten de Venlosche doelman zwichten voor een schot van Van den Doll waarmede het pleit beslist was WBSS TEGEN BON DA VELU Ernst Weiss die vorige week door een overwinning op den Roemeen Popescu kampioen van Europa in het vedergewicht is geworden zal reeds op 4 Juli as zijn titel verdedigen tegen den Italiaan lAiigl Bondavelli Ji T M tHiaa Voor de Se klaa werd slechts een wedstritd gespeeld en wel in Den Haag tu schen B li T en N ptunus De Hagenaani wonnen met 3 van een Rotterdamsche ploeg tfie niet minder dan 5 invallers teMe Korfbé NEDERLANDSCHE KORFBALBOND De uitslagen luiden XampioeBschap van IVederTand JSimihevea PSV Deet w 15 Enschede deRigtersbleek Westerkwartier 2 7 Promotie degradatie Jle Klasse Noord Holland Bilhoven vUthoven Oost rkwartier ges wegens regen Amsterdam Luto Sportief 9 9 Zuid Holland Ie Klasse Den Haag Gymnasiasten Fluks gest bij 1 1 Je klasse Den Haag Die Haghe Phoenix bij O I gest Dordrecht Regenboog Schiedam 5 3 Reg blijft 2e klasser 3e Klasse Dordrecht De Zwervers TOV 6 e Rotterdam Ons Huis 2 Regenboog 2 t a Competitl Ie Klasse Rotterdam Het Zuiden HSV 3 1 2e Klasse A Den Haag HSV 2 Vicus Orientis bij 2 1 gest Achilles 2 Ons Eibemest 2 t a 2e Klasse B Dordrecht Quick OSCR 4 6 3e Klasse A Den Haag Ons Eibernest 3 ALO t a HKV 2 Fluks 2 t a 3e Klasse B Den Uaag Gymnasiasten 2 Ready 2 5 3 3e Klasse C iDordrecht ODO Sperwers 5 2 3e Klasse D Dotilrecht Deetos 3 OSCR 2 7 3 Vijf minuten na het begin van de tweede helft bewerkte een van de Roterdammers den iüLl in het beruchte gebied met de hand F C wist daaruit echter niet te schorem daar Punt tegen den zijpaal schoot Na een half uur scoorden aehtereenvolgens Zonruiter en Wouters van Overmaas zoodst de Rotterdammers een voorsprong van 4 O kregen Onze stadgenooten bleven in het offensief en Verwey slaagde erin den Dordtscfaen doelman nog eenmaal te passeeren zoodat Overmads met 5 O won Na afloop van den wedstrijd heeft de heer C W van Hasselt als voorzitter van de Z V C den bal aan den aanvoerder van Overmaas uitgereikt Een p ei fteT op de VHtmde dat Overmaas het in de promotiewedstrijden met tot het begeerde eersieklassesvhap zal kunnen bre iffen w stellig de Züreren Bal welkt in den eindstryd op D TC werd veroverd Als volgelingen van Sneeuirwitje droegen de wmnanrs het kostbare kleinood m tnemf nmar ée kleedkamer Eigen foto Rotterdamsche Korfbalbond De uitslagen ie Klasse Srbiedam Vlug en Lenig i Het Zuiden 5 n g 3e Klasse Rotterdam Wij a Schiedam 3 4 2 JeugdaMeelmg De Spartaan Nozemanstraat 2 0 OSCR B De Spartaan 8 9 Nozemanstraat OSCR B 1 0 Püuitiuport Draverijen te Groningen De uitslagen van de Zondag te Groningen gehouden draverijen en rennen luidden als volgt Toekomstprijs Prijzendraveri 4de klasse Afstand 1800 m I Cis Ca laOO m eig A G Hlkba in a min 47 sec k m tljd I mm 32 8 sec 2 Dave Scot 1766 m 1 eig H B v d Veen in 2 min 27 sec 3 Boy Scot 1820 m eig C P Neyens in 2 min 51 sec EchiUaisprijs Vlakkebaanren Handicap a afstand I8 0 m 1 Gracques 66 1 2 k g eig Stal Carollnahocve in 2 min 3 sec 2 Catinaise 62 1 2 k g eig Stal Gruno op een halslengte 3 Petite Artiste 70 k g eig P van Weelden Eerste amateursprtjs Heerrijderscourse Handicap 1ste klasse 1 The Saint 2340 eig H de Vries in 3 min 25 8 sec kjntijd 1 min 28 sec 2 Anselor 2360 eig F W Wichers in 3 min 2 4 sec 3 Mesnil cher 2420 m eig Stal Gruno in 3 min 2g 6 sec Juniprijs Prijzendraverij 3de en 4df klasse Afstand 2300 m 1 AnviUe 2340 m eig J Bolwijn in 3 min 32 8 sec k m tijd 1 min 30 9 sec 2 Baron Harvester 2320 eig H W Hoejenbos in 3 min S3 8 sec 3 Albatros 2330 m eig J L Bolt in 3 min 34 8 sec Petite Artisteprija Vlakkebaanren Handicap b Afstand 2400 m 1 Zuenoula 74 k g eig F J Frowein in 2 min 47 sec 2 Echillais 161 2 kg op halslengte 3 Polyfat S2 k g op 3 lengten Nieuwsbladbekerprus Heat superklaase voor paarden die 1 28 of minder hebben geloopen afstand 1700 m Iste Heat Abdullah Scot 17 m eig sul Gruno in 2 min 2S sec k m tijd 1 min 26 4 sec 2 Xoli 1720 m eig wed A Sierdsma in 2 min 2S 2 sec 2de en beslissende heat 1 Abdullah Scot in 2 min 28 5 sec k m tijd 1 min ag 3 sec 2 Xoli In 2 min 28 5 sec 3 Streamline 1740 m eig H de Vries in 2 min 34 set coMpei i iiB nederlandsche ZWEMBOND Afdeeling A S V H Ü 2LC 3 3 Aldeeling B S V H 2 V 7 C 2 0 4 Afdeeling D Maas Zian 4 8 Afdeeling F Maas 3 Zian 3 1 4 Widri Van Vliet wint te Antwerpen Tn het Antwerpsche Sportpaleis werden Zondag wa rschijnlUk de laatste wedstrttdea van dit seizin gehouden Van Vliet toonde weer zgn goWlen vorm door van de Belgen Scherens Haèrbos en Cools te winnen sprint Ie serie 1 Van Vliet l Haerbos 1 2 wiellengtc laatste 2 0 meier la itl sec 2de serie 1 Scherens 2 Cools 3 4 lengte laatste 200 meter In 12 sec Ide serie 1 Van VUet a Caals M lengte laatste 200 meter In 13 1 sec 4de serie 1 Scherens 2 Haertios 1 lengte laatste MO meter In u l see sde serie 1 Cools 2 Haerbos 1 lengte laatste 200 meter In 12 3 sec de aerte 1 van VJiet 1 Scherens 1 2 lengte laaute too métel in ll T sec Tijdrit over 250 me ter 1 en 2 Van Vliet en Scherens 14 3 see J Haerbos H T sec t Cools gevallen Tota iultsIag 1 Van Vliet 4 1 2 pnt 2 Scherens ft 2 pnt 3 e 4 Cools en haerbos s pnt De wedstrijd achter handelsmotoren in 4 ritten van 15 k m werd gewonnen door Clauller Fellenaars en Boeyen korxlen het niet verder brengen dan de vierde en de vijfde plaau V Amsterdam eerste te Weert De resultaten van de Zondag g wuden ronde van Weert luidden als volgt 1 Van Amsterc am Princenhage 102 km in 2 uur 37 min 10 sec 2 Motké Amsterdam 3 Evers Wormerveer 4 DeBeer Bu ssum d Jansen Eindhoven 6 Braspennincx Princenhage 7 Wijdenes Ouderkerk 8 Maas Geldrop 9 Engel Amsterdam 10 Sijsen Maastricht 11 Joossen Made 12 Hopstaken Roosendaal I RONDE VAM MIODEN BEEMSTER De uitslagen Ivan de Zondag gehouden Ronde van Mlqden Beemster luidden als volgt Amateurs en cjnafhankelijken 40 k m 1 L Bakker kaandam In i uur 6 mm 27 sec 2 H Lalieman lAmsterdam 3 B ScheUmgerliout Amsterdam 4 W Loippers Amsterdam 5 lA Vogelzang Den Baag 6 G Loos Amsterdam 7 J J Bos Ajnsterdam Nieuwellngfn M k m 1 B Verlaan Amsterdam In 34 min 3Ï sec 1 J Alles Amsterciam 3 W Strascb Amsterdam 4 J Maikus 5 P van Rijn Veteranen 1 W Eindhoven Den Haag l uur 42 sec 2 L Wijnbeig Amsteidam 3 W A Krijgsman Rijswijk ALEXANDEBBAAN De resultaten van de Zondagmiddag op de Alexander baan onder Terbregge gehouden wedstrijden waren Klassementsrit over 30 ronden met drie kla sementen Eindstand 1 Noordzij 13 punten op 1 rondt 2 Jansen 10 p 3 Van der Net 5 p 4 Versteeg 3 p Tijd winnaar 9 min ie 6 sec Tweede serie Eindstand 1 Hcnneke s 11 p 2 Bitter 11 p 3 Meesters 5 p 4 Van Ooyen 4 p Tyd winnaar 9 mm 58 1 sec 40 km koppel wedstrijd met vier klas cmcnten Eindstand 1 Riethoven Sthulier Leiden 6 p op 1 rontle 2 Hooft Verhüe en Schiedam 15 i 3 Klippel Van c ler Kaa Rotterddin 12 p 4 Buyste Schuieimans Rn eidam 8 p op 2 ronden 5 Van der Hoist Goud Dordreiht i p op 6 ror den ö Vtm den Bi rg Wijs Gicsvendjtm 2 p Tijd winnaars 1 uur 2 min 15 sec DUITSCHLAND WINT VIJFLANDENWEDSTIUJD De vijflandenwedstnjd tusschen Duilscfcland Ilalie Zwitserland Hongai ije en Slowakije te Munchen is in een overwinning Y por de Duitschers geëindigd Voor het 84 k m lange traiect verschenen 33 renners aan den start die 56 ronden moesten riiden De Düitscher Hormann ondernam na 25 km een geslaagde uitlooppogmg waart fij hij door Preiskeit die door eendefect 2 ronden achter was geraakt goedg teund werd Ho won in den tijd van 2 uur 19 min 9 sec In het totaa kIa sement bezette Duitschland de eersteplaats met 80 punten gevolgd door Zwit ïerland met 36 punten De uitslagen luidden individueel 1 Hörmann 3 Hardegger Zw 3 Saager D 4 Bessi It 5 Guglieïraetti It Landenwedstnid 1 Duitschland M punten 2 Zwitserland 36 pt 3 Italië 26 pt 4 Hongarije O pt 5 Slowakije aegeven RONDE VAN DORTMUND Deze 2W ïc m lange wegweiistrijd was de rste Welke in aanmerking komt voor het k mptoenschap van ihjltschland dat tn verschillende wedstrijden verreden zal worden Ook nu bewe en de Luxemburgers hun croote kracht wMit t ehalve dat Majerus de eerste plaats bezette waren er nog verscheidenen onder de eerste tten De uitslag IiiJdde 1 Maieriis in 5 uur 4 min 1 Wetmer 3 Neuens 4 Schenk 5 Didler NEDERLAND WINT ESTAFETTE TEGEN DENEMARKEN Tijdens het eerste optreden te Kopenhagen van de Nederlandsche ïwemsters üs het Heen Cor Kint gelukt een overwinning te behalen Alie Styi en Japlc Waalberg stelden wel wat teleur De uitslagen luidden MO Meter rugsUK I Cor Kint N 1 niin M5 Jee 2 TiWa Joeriensen Di 1 min 16 4 sec 3 Sonja Jacodofski D 1 min 17 3 see Meter bontcrawl I Ragnhlld Hveger D 5 min 11 6 sec 2 Karen Margarete Harup D 5 min 32 2 sec 3 AUe St jl Wl 5 min 51 4 sec 40e Meter chooUUf 1 Inge Soerensen D 6 min 17 8 sec 2 Jopie Waalberg N 6 min 23 S sec 3 Grete Soenneten D min 43 S aec Estafette 1 Nederland 3 mio 48J lec Cor Kint 100 meter rugslag I min 14 8 sec Jopie Waalberg 198 meter schooirtag 1 min 2 sec Alie St IW meter borstorawl 1 min 8 5 sec 2 Denemarken 3 min 51 8 sec Jpergensen 1 min 19 sec In e Soerensen Ij min 34 sec Ragnhlld Hveger 1 nuB 8 ec V Cridtet Ned CridKtbtmd Gewonnen door ACC eerste mnlngs lie D de Baare 1 D ACC ulclt N met 21 runs op de ACC ie Innings Pient 10 ch but gen M H M Immig 12 P Sanders Sr 31 J Couard 2 30 H Burki i 49 H Engelsman 2 2 Vleugelers 7 Quick Ie Innings man 13 Blaas den 2 25 P Sanders Ch Lungen 1 14 Excelsior VVV l T J Faber 10 H EngelaHartog 3 p Sanders Jr Sr 5 2 D Prent l M Draw Excelsior Ie Innings 99 W Oostertiolt W G Oosterholt U F Eykenbioek z Pelber 3 2f H H Zoetmulder 13 H Wermeskerken 9 46 A v Stuyvenbeié 1 9 VVV lè mines 19 voor 1 gest wegens legen H Zoetmulder 1 12 Haarlem Uermes DVS Gewonnen door Hermes DVS met 53 runs op de Ie innings Hermes DVS lejtnnings 175 L Borran U A Sclieepmaker 14 A Nolet 42 j Keuzaankamp 44 w Pe char 2 34 P de Lugt 34 A V d Bergh 3 44 O Alïendanon 9 28 Haarlem Ie innings 112 J J Voogd 14 P Peschar 24 A Molenaar Schetter I Goossens 14 2 28 L Borrani A Nolet 3 12 HCC I H en W Verregend HCC I Je innings 151 voor fgestaakt jhr J v d Bosch 19 mr P ten Bosch 40 J J v d Luur 37 L Sillevis 20 L Soddetland 4 49 W Kramer 3 58 P Ligtenstem 1 10 Sparta VOC verregend Voc Ie Innings 124 vooi 8 gestaakt E c Snel X A Ph Nieuwenburg 11 J Nieuw enburg 11 r 3 Konert 3 H Verburg 12 F Schilthuls 3 43 L de Bruijn 48 i Sunneveld 1 IS W E van der Lee 1 12 VRA HBS Gewonnen door HBS met 47 lUns op dt Ie irmines VRA te mnings 94 W O F Wittebol IS D liigelke 11 D V d Harst 24 A v d Vegt 1 17 C A Hulnder 7 57 L C F Wunder 214 HBS ie innings 141 H J Scholten 18 C A Huindcr 11 E F Broda J5 L C F Wunder 36 A V d Vegt 12 H Klink 3 4 J Pefeis J 24 C Jibben 1 17 J v d Boach 3 18 W O F Wittebol 1 9 1 CC Hermes DVS n Gewonnen door tCC met 99 runs op de eeiste innings LCC ee te innings 15C Heime DVS eerste innine 52 ASV Excelsior 11 Draw Excelsior ÏVl Geblaakt SPARTA V O C De wedstrijd Sparta VOC moest wegens den regenval worden gestaakt Aangezien nog geen drie uur was gespeeld is de ontmoeting ongeldig Lawiifeiiiiii Ned Lawntennisbond Hoofdklasse Lelmoolas I Rhijnauw 4 3 Angki Dutch Leimon Il 8 4 Hilversum I Feslina 3 7 Groen Wit Het Spiegel 4 8 Eerste klasse Siod Thor 5 5 Metselaars Rood Wit 3 7 P Marlot Haarlem 4 2 Bilthoven Kat 7 J HUverhelde Alta 7 Slndlioven Wobumpark 4 8 Bred Philharmonic 6 4 Tweede klasse CocktaU 1 Metselaars ïl 4 4 Oranje TC Thor 11 4 4 Rood W U P Marlot in 7 9 P Honingen I Slod II 6 2 Delft I N Marl Club in 1 3 Ivtoo 1 Sobrl II 8 0 Schiedam II Slod lil 0 Toog I Anglo Dutch II 3 5 Advantage I l yceum 4 0 Ptïllharmonie n Breda II 4 4 Derde klasse P Marl IV Rood W IV 5 1 P Honing 11 Ridderkerk I 0 0 CC I Iwoo II 5 Dlt Blauw Wit I 7 t PetrOlea 1 P Honingeo IV 7 1 Sori jj 1 peninsula 12 Swift I War 1 1 Bl W n Anglo Duteh ni 0 4 Dlo I Toeg II Tos Dlo II 1 5 Badeba II O Botterd r 8 4 Slod rv Radeba III 2 0 Iwoo m Sorry II 8 0 O en o Petrolea 11 1 1 Succes I Clto 8 0 Ridderkerk Il Swlft U 8 0 O Rottcrd IT Dash 35 2 6 Delft HlSucces 11 2 0 Te Werve ni Radel a V V 3 Voetbal SERIKWEDSTKIJDEN SOAG De uitslagen van de Zondag voortgezette seriewedstrijden van Soag linden els volgl Soag VGLSC 5 1 Bloemhof GVR 1 0 Groen Witten 3 DCL 2 1 J