Goudsche Courant, maandag 9 juni 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 9 JUNI De onderhandetingen te Bata¥ii 48 6 STAATSLOTSBIjr vuroi Ki 4na MuttnNDc um Trekking van I Juni f tt Ho ixwi ƒ 2 M No llSte ƒ LM No 30M U71t 20410 210S3 MO No 5M1 MIS ISSM SOO No 4201 31 10740 21S32 31890 ƒ IM No 2142 6122 S33 8743 378 SSO 707 IQgOS 10337 11928 16169 166 0 17578 213 Heden belangrijke conferentie te T Jrio over het Nederl Indische antwoord Ia dez luasse zgn oog mgebleven 1 prQs nu 90 000 14 prijzen van f 1 000 Beoevena een oremie van t 30 000 vooe den laatst ultk menden hooien prHs en een premie van ƒ 3000 voor het laatst uitkomende nmnmer van Afrika causerie met gramofo rplj 4 M Gramofoonmuziek 5 15 BNO fgj economische en beursberichten 5 7 Amusementsorkest en solisten 4 30 1 m gehad op de lagere school C 4I Vow de r OO BNO Vragen var den dag 7 13 Hel semble Band Balogh J 4S Voor de werK vrou 8 00 BNO NleuwsbercMi n S motoonmuzlek J Hadiotooneel 9I X mofoojim jziek 44 Voor den Avondwijding voorbereid door het V K Prot Kerkocilté M M BNO Nleu ten s uiting FailliMementen Uitgesproken faillissementen 5 Juni De N V Met Volle 2f £ te Den Haag Lange Houtstraa 3 mr F Donker Curtius cur tnr StShIe Den Haag Nieuwe instructies van Matsoeoka aan de Japansche j delegatie VH Batavia wwdt 4Mr Domei OtidkeM bet antwoord van Nederi Iadië als enbovrediffnd wordt d xal de iapaasebe delefatie mtg een laatste pocinc doen om door vwtfer oDderhaiideUiiiea tot een overeenkomst te geraken Men is van cevoeien dat eenlee ti d noodlf zal liin om vast te len ot de Nederijiiidscli Indisclie aufnitei en al dan niet werkelijk het voorBumwi bebben de besprekingen tot een oceaavol bealait te brenfen vertnldt van den kant van de Japan ehe delegatie Het Nederlandsch Inldsche antwoord op het Japansche voorstel van 7 Mei ia aan den Japanschen gedelegeerde voorgelegd tüdeng een bijeenkomst van Vrijdag die 20 minuten duurde waarna Josjizawa te kennen gaf dat hil wellicht de Nederlandsche delegatie lou verzoeken zekere onopgehelderd gebleven punten toe te lichten aangezien zij in strijd zijn met de Japansche formuleering Te kennen gevende dat zijn geduld op de proef werd gesteld maar niet was uitgeput zeide Josjizawa Ik kan thans niet zeggen of ik de Nederlandsche gedelegeerden zal verzoeken hun houding verder te herzien Ik zal mijn best blüven doen om het doel van myn mimie tot tand te brengen Wanneer echter blükt dat bet onmogelijk is een bevredigende oplossing t bereiken dan blijft er geen andere weg over dan terug te keeren naar Japan Uit kringen der Japansche delegatie wo ylt vernomen dat het Nederlandache antwoord betrekking heeft op alle punten maar slechts weinig ptmten l ehelst welke de Japanners als bevredigend kunnen beschouwen Er verluidt dat Joajiiawa nieuwe instructies uit Tokio verwacht alvorens regelingen te treffen voor een voider contact met de Nederlandilthe vertegen wOrodigers Japanselw penstemmen De getteele Japansche pers eischt thans dat de economische onderhandelingen met Nederlandsch Indië worden afgelH oken en verklaart dat Batavia klaarblukelUk in het geheel geen belang heeft bü een economische samenwerking met Japan en tegenover Toluo een oneerlyk spel speelt in de verwachting op de hulp van Alnerika en ISngeland te kunneir ste iften De Tokio Asahi Sj i m boenverklaart dat Batavia niet alleen de amenwerkmg met Japan van de handheeft gewezen doch dat het tegelijktydig geweldig bewapend en een gemeerischappclijk front van actie metAmerika ep Engeland gevormd heeft De Tokio Nitsji Nitsji noemtde Japansche eisehen het minimum vandatgene wat Japan moet eischen envertlaart dat Japan onmiddellijkmaatregelen dient te nemen om zijnrechtvaardige belangen door te drijven Nederlandschlndië overschat hetgeduld van Japan De Hotsji Sjimboen gelooft dat NederlandschIndië door eenzijdige leveranties alleen de strijdltracht van anti spillanden wil versterken Miyako Sjimboen acht hetbetreurenswaardig wsinneer door dehouding van Batavia de vrede zouworden verstoord ANTWOORD VAN BATAVIA IN TOKIO ONTVANGEN De vroege ochtendeditie van het blad Nitfj i Nitsj i meldt dat de volledige tèlut der antwoordnota van de Nederlandsch Indisdie regcering mede een boodschap van de Japansene delegatie in Batavia waarin de regeering in Tokio om nieuwe instructies verzocht wordt J ondag te Tokio is ontvangen De telegrafische boodschap van Kenkitsji Josjizawa den leider der Japansche delegatie hoewel niet bekend gemaakt schijnt zeer uitvoerig te zijn Het blad weet voorts in dit verband te melden dat er een ministerieele bespreking gehouden zal worden om de boodschap nauwkeurig it bestudeeren Nadat gisteren bet antwoord van Batavia was ontvangen vindt heden te Tokio een conferentie plaats waaraan iet alleen bet ministerie van BuiteoI dieh e Zaken doch ook het leger de marine het organisatieburean en ver ehlllende andere belangrijke afdeelingen lullen deelnemen Naar in bevoegde kringen van Tokio verlukit kan men voor morgen geen beslissing verwachten temeer daar hier sprake is van een uitvoerig document welks onderzoal Bmiimen tvd vereischt Over denJHRud van het antwoord van Batai waart men in Tokio evenwel een volkomen stilzwijgen hoewel de pers van een volledig onbevredigend antwoord blijft spreken Het blad Tokio Asahi Sjimboen verwijt aan Batavia opnieuw onoprechtheid en schrijft Daar hier blijkbaar sprake is van het laatste woord van Nederlandsch Indië zijn naar de meening van bevoegde Japaniche leringen nieuwe onderfaandelingpn volkomen overbodig NIEUWE INSTRUCTIES AN MATSOEOKA AAN JAPANSCHE DELEGATIE Offieieele Japansche kringen te Tokio blijven volgens Domei zich niterst gereserveerd toonen ten aanxien van de beweerde crisis in de besprekingen te Batavia Een onbevestigd bericht houdt in dat Matsoeoka de minister van Buitenlandsche Zaken voornemens is nieuwe Instructies te sturen aan de Japansche delegatie te Batata Dit zou over enkele dingen gebeuren Hiermede sou de weg geëffend warden voor nieuw contact tnsschen de delegaties van Japan en Nederlandseh Indië Van welken aard de nieuwe instructief ziJn kan nog niet gezegd tvordrn Evenwel wordt de sciiadaw der bcieekenis daarvan vooruitgeworpen door berichten dat Matsoeoka voorhemens is heden alle betrokken regeeringsdepartementen te eonsulteeren BUITENLAND Noodlottifire wervelstorm in BritschIndië ER ZOUDEN DUIZENDEN SLACHTOFFERS ZUN Volgens berichten uit Britsch Indië zou een wervelstorm in het gebied van de Barissal een der voornaamste zijarmen van de Ganges verschrikkelijke verwoestingen hebben afgericht en groote overstroomingen heblien veroorzaakt Talrijke dorpen zouden daarbij volkomen vernield zijn Ongeveer 5000 personen zouden het slachtoffer van dezen storm geworden zijn Amerika en Frankrük ONDERHOUD TUSSCHEN HAVE EN HULL TOT HEDEN UITGESTELD In verband met de door Cordell Huil afgelegde verklaringen over Frankrijk verneemt de New York Herald Tribune dat Cordell Huil de besprekinig met den Franschen ambassadeur Haye tot heden heeft uitgesteld Het departement van Buitenlandsche Zaken stelt inmiddels den tekst op van een nota waarin de regeering van de Vereenigde Staten antwoordt op de Fransche verzekering dat Frankrijk niet de bepalingen van de wapenstilstandsovereenkomst te buiten zal gaan Korte berichten Bij een in de Fransch Staatscourantverschenen decreet wordt aan nog honden personen die de laatste jaren waren genaturaliseerd de Fransche nationaliteit wederomontnomen In Cav te op d £ Philippijnen zijn volgensDomei yier Deensche schepen in beslag genomen onder het voorwendsel dat men eenmogelijke beschadiging of vernietiging derschepen wilde verhinderen BINNENLAND BANKETBAKKERS NAAR BERLIJN Gistermorgen vertrokkeh uit Den Haag 17 Nederlandsche banketbakkers onder wie ook enkele gezellen naar Berlijn om daat op de vakschool aan de Steglitzcrstrasse een i cursus van veertien dagen te volgen voornamelijk in verband met het gebruk van vervangingsmiddelen TWEE PERSONEN VEltDRONKEN Met het zomerweer en e baders in zee is ook het verdrinkingsgevaar geikomen Gisteren is reedi het eerste slachtoffer hiervan gevallen Om ongeveer twee uur begaf de IV jarige G S uit Nootdorp zich bu het baden aan het Noorderstrand te Scheveningen te ver in zee Op een gegeven oogenblik kon hij zich niet meer staande houden in den sterken stroom zoodat hij viel De jongeman die niet kon zwemmen werd door den stroom gegrepen en dreef af Pogingen van zijn vrienden die evenmin konden zwemmen om hem te redden faalden zoodat hij in zee is omgekomen Het lijk is nog niet aangespoeld Gisterochtend is een 12 jarige jongen uit Amsterdam na het zwemmen in zee te Zandvoort niet teruggekeerd Hoewel niemand iets heeft gemerkt van een ongeval moet men aannemen dat de Icnaap verdronken is Hij had alvorens te gaan zwemmen zijn klecren afgegeven aan een consumptietent en gisteravond omstreeks 10 Uur waren de kleeren nog niet teruggevraagd Het zoeken langs het strand wordt nog steed voortgezet FELLE BRAND TE ZEIST ZaterdagmMdag brak te Zeist achter Nooitgedacht brand uit in een ongeveer zestig meter lange loods van den poelier Driessen Door den brandbaren inhoud van de loods greep het vuur met groote snelheid om zi heen waardoor ook twee varkens een jjrooi der vlammen werden De brandweer Ijesteed het vuur met drie stralen doch kon niet verhinderen dat ook een schuur van den heer van Bameveld aan de laan van Berfc en Royen verloren ging NATIONALE BOND VOOR FLAATSELUKE KEUZE Zaterdagmiddag hield de llatiiHiale nd voor plaatselijke keuze in het ilwuw voor K en W te Utrecht een meene ledenvergadering tevens enking van het 25 jarig bestaan van den bond VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING ZaterdagmidiUg is te DriehuisWesterveld onder groote belangstelling uit alle deelen des lands het nieuwe kaïvtoorgébouw der Vereenigkig voor Facultatieve Lijkverbranding geopend Nadat de ontvangst had plaats gehad in de groote aula van het crematorium en de organist eenige orgelwerken ten gehoore had gebracht hield de algemeen voorzitten der vereeniging dr P H van Roojen een rede Korte berichten In den afgeloopen nacht 1 by Greveiibicht ien poging van smokkelaars om over de Maas op Nedcrlandstfh gebied te komen mlsluirt doordat het bootje midden op de rivier omsloeg Twee inzittenden konden zich zwemmende redden doch de derde n zekere Houben uit Stockheim verdronk Gisteravond om zeven uur is bij een kort doch hevig onweer tengevolge van blikseminslag brand ontstaan in de aangrenzende schuur van de boerderij van den heer J Trip staande aan het Noorderdiep te Nieuw Buinen De brandweer uit Borger en Nieuw Buinen was spoedig ter plaatse en wist door krachtig ingriipen het woonhuis te behouden De schi ur is geheel uitgebrand De schade word door verzekering gedekt KERK EN SCHOOL TWEE PAUSELIJKE ENCYCLIEKEN HERDACHT In de concertzaal van Bellevue te Amster dam is gistermiddag een door het comité van actie Naar de nleuWe gemeenschap georga niseerde f eestvergadering gehouden ter herdenking van de verschijning der encycliek Rcrum Novarum voor 50 en der encycliek Quadragesimo Anno voor 10 Jaren Prof mr C p M Romme oudminlster vin Sociale Zaken hield een herdenkingsrede Ulf DE PERS i et programma van de N S B Zooals men weet heeft De Unie het orgaan van de Nederl Unie onlangs aangejoond dat het programma der N S B grootendeels is vertaald naar een der Duitsche programma de z g KatechiSinus ontworpen dopr Feder Het artikel dat Het Vaderland destijds aan deze kwestie wijdde hebben wij gedeeltelijk overgenomen Thans tracht Volk en Vaderland de door D e U n i e naar voren gebrachte lieschuldiging van plagiaat te weerleggen door erop te wijzen dat er op het gebied van wiskundige formules en wetmatigheid geen auteursrechten kunnen bestaan en de staatkundige sociale en economische wetten die in een programma als het onze worden geformuleerd dus mijlen ver liggen buiten het gebied der individueele prestaties f Onze deliocratische tegenstandersin het verleden begrepen heel goed dat de staatkundige sociale en economische wetten die men in het natio naalsocialistische Duitschland erkendeals den eenigen grondslag waarop eenvolksgemeenschap kon worden gel ouwd evenals alle natuiSrwettenuniverseele wetten zijn Maar waarmoest het heen met hun aanhang indien het tot dien aanhang doordrong dat niet de zon om de aarde maar deaarde om de 2on draait Daarom werdhet universeele karakter geloochend enprol eerde men de wereldomvattendegrootheid der ontdekking te klemcerenmet de mededeeling individualistischefantasterij van een behanger Het blad betoogt dan dat wniverseele wetten nu eenmaal in Duitschland niet anders kunnen zijn dan m Nederland en dat van NSB zijde de gelijkenis nimmer is ontkend Dat zou dwaasheid zijn en ontkenning vtn de universeele beginselen waaruit het programma is voortgekomen Het Duitsche nationaal sociali sche programma voorstellen als i vidualistisdie fantasterij an eei behanger om alles wat gCTijl enis Jmet dit programma vertoont door nfiddel van de woorden His masters voice te stempelen tot ondeskundig ge mper gaat niet meer Daarom komt het driemanschap thans met andere wapenen aanzeulen In 1938 hebben wij de beide programma s naast elkaar afgedrukt niet om te bewijzen dat er geen gelijkenis was maar om aan te toonen d St ons programma een Nederlandsch program ma is Ja maar zeggen de heeren nu Gottfried Feder En zü drukken het uitirelcsel van Feder naast ons programma af Alsof dit iets nieuws was In 1933 deed de S D A P dit reeds Hebben de heeren nooit van axioma s gehoord De Unie is toch een unie van intellect Weten de heeren njet dat er niet alleen op het gebied van de wiskunde maar j k op andere gebieden axioma s zijn Begrijpen zij nu n6g niet dat er staatkundige sociale en economische axioma s zijn die al hebben zij dan voor Hottentotten en boschnegers geen waarde voor Germaansche volken onverschillig of die Germanen in Duitschland of in Nederland wonen een ontzaglijke beteekenis hebben Begrijpen de heeren niet dat de axioma s in het Nederlandsche programma dit programma zoo waardevol maken omdat het daardoor behalve Nederlandsch ook Germaansch is en dus in de nieuwe Europeesche orde volkomen past Waarom èls men ons dan wil bestrijden met ons programma toont men niet aan dat het niet past in den nieuwen tijd die komende is Wü weten het dit is juist de groote grief Mai heeft begrepen dat het programma van Mussert omdat het juist wat de Germaansche grondwaarheden betreft zoo harmonisch met de Katechiimiin van Feder samenstemt alle Unie gedoe overbodig maakt Advoilentien Zi dieZondaf aiddageen vcikecrde OAME PARAPLUIE kMMmadagaiiMMa uit De Wijk woedt beleefd verzoclit deze aan 0 Wij ttng te bezorgea O 1834 6 OFFICIEBf PUBLICAfm VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERO RMivirbod rrMfi urliMd HALvlA H ntUZBN VAN m KIdweg 103 Td 2230 Oouda 1071 4StS 1102 4 10 1111 4670 12S2 4761 1257 4 59 1420 4991 1S8 9019 l i04 904 166 6193 16 a 5366 1732 54 7 1735 5506 173 in 175S 577 1760 57 2116 5tl 2214 5 54 2389 61 2 2404 6224 2670 248 2916 6293 3210 6347 3265 6400 3360 6422 3426 6513 3434 6534 3S80 6728 366S 6770 3701 p78 3718 a D5 3820 Ho 3851 ms 3928 6844 4081 6 16 4144 6958 4428 700 4543 7065 7277 7420 7475 7 42 7075 7692 7 5 7731 7928 7999 8022 ICl 81 0 83 1 8459 8568 8588 8827 8828 8885 8901 9004 9062 0 9 651 9729 811 983 8902 9976 100 3 101 1 10228 10273 10327 10358 105 2 10 1 10635 106 4 12 21 13 66 13 02 13843 13K2 14028 141 4 14202 14217 14341 143 2 14116 14446 14531 14585 14 12 14 23 14 99 14700 14734 14888 15026 15136 19232 15293 15260 15575 15615 15719 19734 15833 16018 16Ü61 16153 16331 16526 16976 1 616 167 7 16836 16827 16843 16 57 16885 17144 17274 1747 1763 17834 17897 17922 17978 1 024 1 046 1 331 18343 18414 18481 18489 18766 18840 18976 19058 19104 19130 19161 19168 19294 19305 19333 19387 19389 19441 19494 19516 19721 1974S 19750 19823 19974 20091 20097 20103 20190 20278 20313 20370 203 S 20396 20416 20483 20493 20901 20532 20718 20760 20959 21000 21090 21200 21224 21271 2135 21364 213 21393 21496 21690 21710 21847 21849 VERWACHT a J VRIJDAG WILLY FORSrS 10845 10934 10905 11073 11197 11221 112 1 1127S 11379 11437 11577 11633 11643 11802 118 5 120C8 iei69 12292 12461 12519 12573 12601 12641 12795 12 47 12894 13011 130Ï7 13135 13344 13471 13537 1358 Het RijksbOreau voor de Vocdui voorziening in Ooriogatild muJ bekend dat b besluit van ei Secretaris Oeoeiaal van lietDepartement van Landbouw en ViischerU het rooien van aardappelen tM nader order verbad n is Aan de Nederlandsche Groentenen Fruitcentrale is durbü de bevoegdheid verleend den datum te bepalen met ingang wurvan aardappelen geteeld op tuinbouwteeltvergunning nogtn worden gerooid üeze datum zat zoowel per persbericht als per circulaire un de veilingen worden bekend gemaakt 1247 29 Voor Reclame Geldig t m Dmjdog Uii Zolang do voorrqadstteitt 2e€U 35 cent per pond JttmOUkM Gratis schoonmaken ar thuisbezorgen OPERETTE OE SCNU8EII VAN HET SEIZOEN Vooruit beslellsn wordt aanbevo s P G Scharleman Jr O 1831 30 Lange Tiendeweg 75 Tol 3202 Vyijdstraaf 14 Tel 299ó vO 1833 18 NIETEN 13600 16252 13609 16268 13610 16274 13680 16286 13684 16292 13726 16326 13737 16333 13812 1635 13666 16432 J3929 16453 13936 16541 13972 16545 13973 16573 I39 7 16632 139 16687 14006 16719 14010 167 2 14021 167 3 14041 16820 14064 16866 14097 16888 14109 16 12 14116 16921 14144 16952 14164 16974 14195 169 5 142 1 16992 14316 16995 14336 1 899 14356 17006 14393 17009 14394 17016 14403 17047 14453 17060 144 7 17080 14501 17141 14530 17201 14532 17205 14575 17212 14587 17299 14590 17336 14622 17331 14681 17338 14693 17340 14719 17395 P726 17358 14737 17372 14739 17421 14759 1430 14811 17448 14847 17449 14896 17458 14909 174S3 14920 17497 14926 17526 14032 17544 14941 175S1 14986 17556 15000 17577 19019 17581 15031 17582 15037 17607 15102 17620 15135 17625 15143 17651 15219 17669 15227 17697 15267 17729 15285 17793 15289 nn 19294 153 153 959 15342 18025 15360 I803I 15468 18038 15558 18086 15580 18M8 19621 18155 15687 18164 15731 18168 15743 18187 15755 18212 15766 18272 15777 18334 J5778 18390 19808 18395 19867 18436 15913 18471 15924 18479 15936 1 8562 15961 18583 13683 18636 1 004 18721 16019 18723 16045 18726 16049 18751 1611 18786 16122 18873 16131 18909 16178 189IS 16250 18964 4272 4316 435 4390 4401 4414 1006 1007 1017 1034 1046 1136 1148 1153 1139 1227 1264 1324 1375 1416 1496 l ilO 1511 1521 1567 1596 1693 1700 1725 1767 1771 1894 1931 1980 2042 2090 2064 2068 2115 2148 2170 f 213 245 2311 2399 2395 2442 2498 2520 2548 2593 2598 2620 2665 2679 2759 2785 2861 2872 2889 2954 2967 2 3081 3087 3114 3148 3152 3216 3226 3243 3246 3317 3342 7223 10290 7232 10299 7234 10309 7239 10310 7319 10342 7340 10473 44 6 7341 10503 4517 7376 10317 4525 7435 10090 452 7435 10661 4572 7456 106 S 4650 746 10093 4662 7509 10703 4665 7522 10706 4673 7546 10713 4T7 7557 10730 4 34 757 10746 4873 7733 10790 487S 7754 10 37 48 7780 10 42 4900 7826 10044 4929 7914 1004 4967 7968 10066 4993 606 10070 9015 069 10 94 5027 100 10963 5036 143 109SS 50 9 231 10970 5115 206 imOS 9129 274 11041 9152 2 3 11063 5166 287 11174 5173 317 111 3 51 7 336 11191 5212 377 11192 9235 9395 11214 5239 417 11216 5247 459 11240533653875433 9459 527 11413 5490 619 11413 9516 8641 11M 552655635589 5628 8782 5670 18971 19026 19039 19046 1905 19069 19079 19121 19143 19196 19203 19210 19240 19253 19303 19304 19390 19370 19442 19467 19484 19493 19511 19519 19521 19545 195 4 1959 1967 19664 19696 19747 19801 19806 19818 19694 20066 ióin 2014 20150 20166 20236 20240 20268 20273 20281 20306 20386 20455 20462 20474 20524 20538 20554 20614 2061 2J023 21039 1099 219 21229 21261 2I2H8 21293 213 33 21 3 21401 21402 21410 21444 21473 21503 21531 21572 21661 21681 21708 21727 21739 21787 21793 21795 21836 21839 2185 f asjooo I 3000 t 1000 f 00 f 306 f 100 ia nEKDIia HAIGBTON Ca Watttga nenialaMlag 1911 Sa njlSSE UIST VJUI MAANDAG S JUM IMI OOGE PBEKl£N 148 0 16743 6744 110 7 1 732 1306 4 61 13316 IWn W 316 16409 19031 43 3 44 6 6036 7393 319 17481 16031 FIBMEM VAM TO 177 1352 1110 3479 3463 4363 tn 494S 6031 6781 6b41 a 414 4 3 590 41 5 Mê 1062 1 J 13M 1375 1403 1407 1535 1543 1572 1640 1 59 333 3409 2470 3869 2676 296 27 3393 1700 3 63 3911 3939 4099 4113 43a 437 43SS tan 4433 4478 4506 4 83 4706 4939 5081 513S 5395 5397 5429 5077 STIS 5736 8740 0663 90X3 10834 1083 1I37S 11373 12134 13SM 12871 13017 1310 13613 1 713 14454 14613 l t 15888 laOi IS446 16 16 17506 17 Sa I819S im 19190 1 361 30145 3032 30899 30n 384 6353 6370 tt437 6444 6460 6510 66 7 964 7011 7 04 7308 7395 7440 74 6 7514 TM 7784 7 76 8111 133 8388 33 435 8730 aana 8 83 90 9119 933 9468 9534 9589 9771 100 7 101 1 10339 103 3 10449 10499 10694 10639 10091 HOM 1113 11175 11304 11316 11343 11373 11051 113 0 11753 11919 11938 11979 13011 13013 13343 13403 13636 136 3 13791 13797 13 41 1 36 134a U603 Ii5l7 143 7 14390 14433 15483 1 890 15740 16403 1 430 16488 17390 17361 17460 18008 1 033 18134 19129 19133 19153 19848 19850 1988 20737 30786 30773 171 178 331 5 6 630 703 1011 1018 1127 1211 1231 12S 1459 1473 147 1913 1934 193 2079 x a 3102 2330 3345 3360 2528 2544 2665 2783 2805 2806 3055 3135 3197 3334 3337 3343 3530 3547 3550 3667 3686 3725 4031 4033 4037 4199 4229 4238 4413 4434 4441 4683 4675 467 4842 4890 4903 5114 5118 6187 5446 5456 5480 5897 5904 5919 6053 8064 6073 6394 6437 6448 6810 6858 6866 7094 7101 7101 7281 7293 7341 76S8 7699 7706 7845 7930 7944 8033 8063 8083 8503 8544 8563 8771 8839 8860 9008 9100 9107 9331 9347 9397 9690 0714 9814 10023 10065 10065 10268 10313 10321 10468 10637 10574 10843 10866 10883 lllll 11201 11214 11409 11418 114 6 11724 11754 11769 11984 13035 13078 134S 12441 13443 13S44 13676 13691 12984 13970 13997 13189 13199 13304 13364 13416 13483 13794 1S750 13767 14147 141S4 14239 14519 14544 14638 1478 14 01 1492T 1S15 19185 1818 ISSll 15514 15623 16710 19746 197 3 16040 1 059 16083 iel7 1 334 16 41 1 659 1 3 9 itsn 167 16799 1 5 17083 17133 17154 17344 17379 17391 17717 171B1 17783 17939 179 8 KOK 183 2 18100 1 417 18 74 1 693 18 19 m 19088 19070 19979 19381 19 79 19707 19726 19798 30109 30156 10S9I 90486 30631 907 3 30771 20811 30903 30909 20937 133 14084 1 116 163a 175 0 i aa 13215 13803 14947 KIK 1 6 7 1767 1 795 193 0 30361 13300 14357 16180 1 304 1 759 17650 19077 19600 30409 13SSS 13478 14330 14264 15195 15419 16311 16317 16783 17000 17796 17829 10081 19100 19711 19818 20533 30656 303 7 G£EM rtEMIEM 13 339 776 1138 13 1636 1945 3138 3393 2680 3855 3198 3414 3560 3736 4063 4284 4470 4703 4939 5339 5493 S 53 6180 6480 6873 7119 7384 7732 7951 8184 8575 8914 9114 9404 9885 10084 10338 10581 10937 1134 l 11515 11780 13101 12457 13737 13010 13334 13493 138E7 14349 146 0 14944 1S19 15544t 15807 16077 18334 1 677 1C943 1719S 17463 17793 18065 1 47 1 633 19114 1 389 1 83 30165 90886 30 30 43 a4 IM 1139 13 1 1 79 19 a 67 90 91 130 154 37 U 376 433 490 460 11287 8476 11382 8493 11383 U 967 909 991 1144 11 3 1166 1187 1306 ia 137 1393 1443 1448 1713 1871 1877 1901 1906 1992 30 3 3096 2059 2074 3308 2356 2289 2386 3316 atOl 3407 2471 2479 2506 37D 3 M 3339 3449 3576 3 67 41 0 43 6 4S04 4714 4 34 5343 5499 5057 6238 64 6 WO nsa 7463 7773 7 54 193 3 07 961 914 9603 atÊS 10093 10 37 10 14 10966 11347 11619 IKK 13133 134 1 13 11 KOK 13371 1349 13 71 148 0 140 8 140tt 30t iSM im IMM l tNO iMm 100 4 17304 174 ITM 1 0 3 1 404 1 107 19t3 19 01 1990 3018 30 4X OMO 8693 11512 8731 11557 8771 11575 11622 11626 5675 8846 11649 5746 8861 11678 5810 8862 11738 5816 8878 11742 5849 89GB 11822 5869 8943 11854 5871 8983 11894 8987 11900 9032 11935 9045 11949 9068 yi95 9073 Al95 3735 2737 3730 3767 3777 3875 0893 2934 2999 3028 3278 3281 3289 3311 3332 3456 3460 3482 3485 3505 3578 3643 3645 J664 3666 3883 3905 3927 3969 3991 4108 4149 4172 4179 4186 4329 4344 4352 4371 4372 4542 4590 4599 4618 4619 4720 4738 4744 4834 4838 4959 4973 5002 5009 5097 5312 5321 534B 5379 5414 5611 5750 5773 5816 6654 6966 5973 5977 5979 5998 9906 9921 9937 9942 5983 281 6285 6288 6367 6371 6631 6659 6571 6730 8723 6936 6987 69 9 7067 7086 7175 7180 7233 7356 7262 7470 7494 7513 7606 7643 7791 7794 7817 7B30 7836 7971 7999 8004 8005 8010 365 8300 8440 8468 8496 8837 8853 8729 8743 8743 8957 8968 8969 8076 8992 9161 9217 9251 9360 9308 7 9416 0 9429 12177 9459 12269 9474 12353 6439 9526 12368 6441 9555 12372 477 9570 12382 6502 9582 12478 6519 9598 12497 6532 9626 12511 6535 9630 12546 6560 9670 12579 6570 9672 12639 6974 9814 12654659766036612 6692 9063 12850 6664 9090 12982 6694 9967 13010 6699 9993 13012 6756 10008 13020 6765 10019 1 7203 6 14 10042 13230 6817 10065 13232 6 22 10066 13313 6856 10090 13333 6919 10096 134 6 69 6 10106 1 1443 6989 10128 13447 7046 10167 13482 7093 10194 134 4 7 24 10344 13S51 7144 10246 13564 7207 10260 13581 9535 95SS 9572 9573 9636 9889 8903 9944 9968 9986 10139 10156 10135 10190 10253 10343 10344 10394 1043S 10436 10638 10673 10719 10737 10781 5ï 12 3427 3429 3469 3487 3488 3496 3503 3517 3541 3552 3567 7599 3622 3679 3688 3741 3768 3827 3866 3881 391 3927 3996 4009 4026 4093 4213 4224 4248 4266 10965 10987 11002 11006 11012 11399 11317 11335 11353 11365 11534 11601 11819 11649 11666 IKSC 11 86 11868 11903 11947 13313 13386 13367 13360 12384 13 79 13509 I3S34 13591 12605 19814 1386T 12933 13945 12954 13065 18131 13126 I317I 13174 13294 1 308 13308 13315 13342 13590 13 11 13679 13689 13723 13931 1 9T 13983 14012 14031 14838 14 tt 14473 14497 14606 J 14736 14780 14773 14776 14781 982 12697 9830 12760 9842 12773 14996 19033 15131 15133 15150 1533 153 1 16281 15317 15424 15588 1 698 15606 15843 15674 15909 19980 15981 16037 16039 1 007 1 100 16183 18159 16165 16386 10416 18441 184 0 16524 186 7 16711 16744 16778 18779 1 9 6 1 971 16993 17037 1705O 17337 17349 17374 17297 17337 17479 17S1J 17535 17571 17595 I78S4 17873 17876 178 3 17937 1 120 18199 18385 18306 18338 18611 1 1 1 517 1 533 1 538 18783 18048 18953 19619 19048 19136 I91 19303 19317 19334 19510 19 41 19953 19953 19672 199 5 199 3 30043 90075 20103 30343 309 3 303 7 30370 30388 30679 20793 30735 30743 20749 90071 30 73 20883 30891 20896 ONGECORIIGEEBD VerbetetUuen 9e klme e lust Oeen Premlbi 3617 moet si n 3071 10096 moet tlq 10697 13103 en 17916 ontbreken RADIONIEUWS DINSDAG M MIMI mLvntsuM L isj m 6 4S Oramotuuoniui J6 OcHlendgymnuUek TM Gramofoonmuz 4S Oc tendgymnastlek I N BNO MIeuwsberldilen U Schriftlezing en Meditatie voorbereid door de atir R dio 3UcliUn6 S 2i Gremofoonniuz O I5 iJi Voor de hldevrouw UM Orteleoncert M 4t Gramofoonmuiiek Uaa 11 M Oeclamatie II Jl Zang metplaBobeieleUhnf 11 Gramofaonmuiiek UM Oc üaniklen 11 31 Voor den boer 13 46 Alnunak 12 15 BNOü 4 00 Cyclus Ons geloof en ons werk voorberelü door het VrIJi Prot Kerkwmlté 4 20 GrenKMfoonmuzlek 4 43 Voor de Jeugd 5 15 BKO Nieuws economische en beursberichten iM Het orkest Bloward M VrooHjke voordracht net muzikale omlUsting 15 Gevarieerd programma 45 Kapitalisme en natlonaal sociaUsme VU causerie 7 00 BNO Vra en van den itf 7 15 Zang en plano BNO Nieuwsberichten 15 Spiegel van den dag M Het Omroeporkest MO Berichten Eng sch 9 4S Gramofoonrouzick l M lt t BNO Engeliehe uitzending j ca nomlc nem trom Hollaod HILVEUtIM a 3 1J M 45 GnmoCoonmuz J Ochtendgyiniuntlek 7 00 GrsmaOooQmuz T 4S Ochtendgymnastiek BNO Nleuwaberletaten 15 Gramofoonmuziek 1939 Panovoordracht 1 4 Declamatie IIM Rel AnabUe sextet en ramofoonimilMc 13 Berlcbten U II Het mulatte orlBest Xes Gars de Paris en grttmofooi uxlek 13 45 BNO Nieuws en economische berichten 1 K Bet orkest Eloward NieuK en economlache berichten 1 00 Ro 1 met pUno intennezzl tM Bet Nederltndich bovooi óTteM m planobeeeleiding IJl Spran Kamerorkest en soliste 3J Zonnestralen In loeiende mtddacklankcn XM Planovoordracht 1 ziekenzalen 4 M JVuilek langs da kusten