Goudsche Courant, dinsdag 10 juni 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 10 JUNI I94t BINNENUNO De huur van landhuisjes enz GEEN VERHOOGING TOEGESTAAN Velen die m andere jaren hun vacantie doorbrachten in het buitenland of die kampeerden zullen dezen zomer landhuisjes willen huren of eenvoudig gemeubileerde buitenverblijven Er bestaat inderdaad voor dergelijke vacantiemogelukheden een groote belangsteUing die er in sommige gevallen toe heeft gekid dat verhuurders van buitenhuisjes den huurprgs gingen verhoogen De gemachtigde voor de prijzen vestigt er de aandacht op dat het huurprijsbesluit de verhooging van huren boven het peil van 9 Mei 1940 uitdrukkelijk verbiedt Dit besluit is ook van toepassing op gemeubileerde huizen of gedeelten daarvan Elke verhooging van den huurprijs is dus strafbaar en de gemachtigde voor de prijzen zal niet aarzelen ip te grijpen wanneer men zich niet aan de bepahngen houdt Het IS immers in geen enkel opzicht aanvaardbaar dat door de verhooging van huurprijzen mmder kapitaalkrachtigen met in de gelegenheid zouden zijn dezen zomer eenigcn tyd buiten te verblijven Klachten kunnen worden ingediend bij de plaatselijke politie en bii de in specteuts voor de prijsbeheerschmg KERK EN SCHOOL Arbeidsdienst voormeisjes KARDINAAL BOltc g Philad phia h door den iT paustluk gedelmceide op i C ïcongres der Vfwemude ij jj2 maand wordt ehoudm i £ sola W ijjjjl BE GEESTFIUKE VlR onriv Het Duitsche nUnltterle van n ichc ZaliMi liMlt m aincru i voor kerke uke aaniiees al Z nihllUnei uiuevaardigd Vi i n ii nekttrfiuizen In leRenitel s i i la dende bullenlandJChe benei u i h Jffl telijken van beidt belljdm ï i huizen en ziektnlnnchtlngen vi L k veizuek der patiénlen is het ieiDl soneel verplicht te al en tijde 1 ItÜ S voor een beioek uit te nood crl i ACADEMISCHE IVAMEMi Leiden Apolhethekemexamen 1 de dames S A Qul t Rolleidi h J HStoop Den Haag A M Va ten de lieeren F C Bedaux Tl IjuriH Evefs Schiedam TJoa Sie Yor t J H Witte OetslMe t iöi Utrecht Bevorderd op e i f titeld Groei van gin en aitu o n gisting tot doctor in de I ZV Mt de de heer W A J Borg ui i u NH r e promolle geschiedde n ft L Bevorderd op een pro i i Pascal als apolofeti ch prediki i de godgeleeidheid de heer U a 31 EEN VERDUIDELIJKING De Staatscourant bevat een besluit van den secretaris generaal van het departement van Algemeene Zaken betreffende den Arbeidsdienst voor meisjes Aldus wordt blijkens artikel 1 van dit besluit de betreffende afdeeung genoemd van den Nederlandschen Arbeidsdienst Artikel 2 bepaalt dat besluiten beschikkingen en alle andere door het daartoe bevoegde gezag gestelde of te stellen regelen betreffende den Nederlandschen arbeidsdienst met van kracht ijn voor den Arbeidsdienst voor meisjes tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald H J Fraude te Hilversum RUIM 5 MILLE VERDUISTERD De Hilversumsche recheiche heeft een 29 jarigen bewoner van de Borneo laan aldaar geaiiesteerd wegens veiduistenng en valschheid in geschrifte Hierdoor had hij zich ten nadeele van de gemeente Hilversum een bedrag van luim IJOO gulden toegeëigend De fraude loopt over een tijdvak van anderhalf jaar doch werd voornamelijk m den loop der laatste maanden ge pleegd De aangehoudene heeft bekend Al den boren te s Gra enha e Kei ke ijk voorbeteidet tl gen A J V d Ham P Hol natuuikunde J J van Zolincen GELD EN GOEDEREN TENTOONSTELLING VOEDING IN DEZEN TUD De tentoonstelling Voedirg m dezen tijd welke vanwege het Rijksbureau voor de voedselvoorziening m de toonzaal van het gemeentelijk gasB fdrijf aan de Groenmsrkt 29 te s GrSvenhage woidt gehouden is jn het afge loopen weekend door zes duizerid pei sonen bezocht Zondag was het bezoek iets geringer dan op de vorige dagen blijkbaar ten gevolge van het onweer en den regen juist gedurende de uren dat de expositie was geopend Tot en met Zondcg is de tentoonstelling in totaal door ongeveer twintig duizend menschen bezocht Personen uit ajle Standen der bevolking blijken zich ervoor te inteiesseeren De belarfgsteHing voor de kookdemonstraties die des middags due uur worden gehouden is OD groot dat de zaal waarin zi wor den gegeven leeds geruimen tijd voor den aanvang is gevuld De tentoon s eilmg IS nog geopend Dinsdagavond van acht uur tot half tien en Woens dag oveidag van tien uur tot half zes V INBRAKEN IN PASTORIES De laatste agen hebben mbiekers een voorliefde tot cen bezoek aan pas tones Ir de vecht en Veenstreek weid ei in een vitrtkl pa tories mgebioken Allerec tt wenl de panune te Vinke veen be ocht Aaama de pastorie van Wilms en vervdlgers die van Abcoude In den r cht vin Zondag op Maandag werd de pastoriev4er Ns i Heiv ge m eente Ire Loenen aan 4e Vecht met een bezoek vereerd EerT Vdrag van 150 guldei en een gouden hoiloge wer den buil gemaakt Bovendien werd een drie al spaaipolten en een vijftiental zendingszakjes Vaarvan mei den m h ud met kan nagaan geledigd terwijl nog eenge goederen werden ont vreemd De gepleegde diefstallen ver tocnen v el overeenkomst en men neemt aar dat m alk hc vergenoemde evillen dez Ifde ptisonen aan het werk zi n geweest De marechaussee s elt eei ki ichtig onderzoek m DE ONTBONDEN PADVINDERSORGANISATIES He A F meldt De voormange ptnn ngmeesters der bij decreet van den huiieren S S en Polizeifdhrer bij den Riikscommissari voor het bezette Nederijndsche gebied ontbonden padvuideisgroepen worden bij deze opgeroepen om de onder hun beheer zijnde geldbedragen van hua padvindersgioe KOMNKLIJKE N OFRLAMlst III un OVENS EN STAAL ABRll MN v In de gisteren gehoudto b i m gemeene vergaderingen van aardeehouaiivan dt KoiiikJijke Nede li u li e ür ovens en Staalfabrieken we d e n imraltot wijziging der taluten sotJtfkeu7d wei dm tot lid van dtn raad c iit en benoemd de heeren D Irdertjf J M naga Joc Rustige ili 1 luirs dr H Wenzel H Dlnkeldach J 1 i a rt ldr F Winteiholt Genoemd col ► se u als volqt anungcteld dr F il F i van Vil smgen voorzitter ni D Crfuiu Il n h dr L Heldring J M Bom A Bronsing Ir M H Damuje H D rke bariTD C Endert Jr ir F H E c j ïïHaga dr A G Kioller J Li f ir H F van Leeuwen dr H van VI r u ï P eon een mr dr L F H Heg Jac Rit ti e ir D T Ruys Ir C T s k dr 1 Wei zei dr F Winterhoff n r li 1 WoUiS om eden NFOERLANDSCH CLEABINGINSlIimi Opgave laatst uitbetaalde r n n eri tw 7 Juni l m Clear ng met Duitschland Laatst ui bttaiM nummer tegen guldensvordertngen 898 4r9 tegen Reichsmarkvorderlngen M30V32BÜI Clearing met Chili Laatst Ultbe aa d num m€r 1716 Clearing met Turkije laatst u bftjiiM nummer Algemeene clearlngrekentng 4 o Bti7ondere clearlngrekenlng 2431a Clearing met Italië Laatst uitbetan d num mer 2386 Hoofd afdeeling perswezen DE HEEK M BLOKZIJL BENOEMD Met ingang van 10 Juni 1941 is de heer N Oosterbaan tol dusverre hoofd van de afdeeling perswezen benoemd tot hoofi van de afdeelinjf algemeene piopaganda van het departement van Volksvüorluhting en Kjnsten Met ingang van denzelfden datum is benoemd tot hoofd der afdeeling pers we tn van ger emd departement de heel M Blokzijl journalist te Am sterdam DE ELFCTRO TFCHVISCHF WFDFR OPBOUW VAN ROTTERDAM Ten en de te voorkomen dat bij den wederopbouw te Rol eidam en in en kele idi dgemeenter onbiUi klieaen OOI kon en rp het geb ed van de werkverdeelmg voor zoover het de electro techniek in de bouwnij erheid betreftIS een commi le in hel leven geroepenwairvan gep genenal majoor L C A a Kas eele vooi itler is Deze c mmissie heeft l H taak gehad een regeling te ontwerpen op tweeer lei gebied De aak der commi = ie kan VI01 den ge cheiden m een evonomische en een sociale taak de eerste ook wat betreft de miternlenvoorzienifg en de tweede wat belieft de elcctrotechni sclie ins ailaleurs zelf De ccmmi sip heeft thans haar rege lende werkzsamheden beëindigd en 7ij hoopt bewerkstelligd te hebber dat een billiike veideeling onder de mstal laleiirs van c e opbouv wtrkzaamhec en Ie Re erdam is tot stand gekrrnen waaidorr excessen zijn u tge Iou Op gi ind van de bevoegdheden van den alg n fen gemachi gde voor den weder opl tuw en voor de bouwnijverheid heeft de7e bepaald dat een spec ale goedkeur ng wordt veiei cht vooi zoo ver he ne belieft ncrmae hers ei lingtn aan beslaande installatie of werkzaamheden daaraan waarvan de totale kr ten een bedrag van ƒ 100 met te boven gaan DE BONNENLIJST AARDAPPELEN A O S t m 15 Juna l 4 kg BLOEM BI 8 t m 15 Juni 50 gr brood o hi rantsoen gebak of 35 gi meel bloem BOTFR MARGARr Bc 17 t m 11 Juni Boteikiart i P boter of 200 gr slaohe of raapolie Vetkaart W p boter cf mnrg o 200 gr slaohe raapobe Bo IS m 11 14 Juni i p boter BRUüD GEBAK Br 21 t m 7 11 Jur aooel rantsoen Br 24 t m 22 Juni 1 rantsoen Br 22 t m 22 Jir i dubbel rantsoen EIEREN 53 t m 15 Juni SS t m 15 Ju ten ei GORT MOUT GRUTTEN 25 t m 15 Juni i pond HAVERMOUT VLOKKEN enz 24 t m 15 Juni 14 pond KAAS 86 en 76 t m 1 15 Juni SI en 11 t m 15 29 Juni 1 ons KOFFIE THEE 34 t m 22 Jul i p koffiesu Togaat of 40 gr thee MACARONI VEKMICELLI enz 26 t m 15 Juni 1 ons MAIZENA ent 27 t m 15 Juni 1 ons MELK Me 20 t m 15 Jim 1 Ii r PEULVRUCHTEN 52 t m 22 Juni 1 pond PETROLEUM Per 16 t m 15 Jiuu voor keuken O SUST 32 t m 15 Juni pond SCHEERZEEP K textiel t X A g 1 rantsoen Wie opdidCht getft tot u tvoering v yn voor zoover deze ndg met door dV polit ieoi ganen m beslag genomen werden tot uiterlijk den 25sten Juni a s op het conto der groep 5 van de HandeKnnalschappij H Albeit de Bary en Co N V te Amsterdam te storten De personen of lichamen die nog een vordering op de ontbonden padvmdersgioepen hebben worden opgeroepen deze vorderingen ter onderzoek m te dienen bij den beheerder der bezittingen van de ontbonden padvindersorganisalies Waalsdorperweg 102 Den Haag tot Uiterlijk 1 Juh 1941 Vorderingen welke na genoemden datum worden ingediend kunnen niet meer in behandehng worden genomen dergeliike werkzaamheden zondei aft aande gotdkeuiing is tiafbaai will de Uitvi erende nstallateur iich blootstelt aan uitsluiting van verdpre weikzaamheden Deze afzonderliike goedkeumgsaa vragen dienen door den opdrachtgever te worden in diend bij de door den algemeen gemachtigde ingestelde Cen trale commi sie electro technisLhe we deropbouw Rotterdam C C E W R OFFICIEFLE BERICHTEN Bij btsch kking van den secretaris gentrai van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuur bescherming is dr D G Noordijk te sGravenhage benoemd tot inspecteur van het onderwijs m algemei nen dienst Bij beschikking van den secretaris generaal van het departement van Op voeding Wetenschap en Cultuurbeschirming is met mgang van 1 Juli 1941 aan dr J Mulder op zi n verzoek eervol ontslag verleend als conservator bij de inwendige geneeskunde aan de niks universiteit te Groningen en IS tijdelijk benoemd als zoodanig G C Hylkema te Amsterdam Eu besluit van den secretarisgeneraal van het departem nt van Bmnenlandsche Zaken van 7 Juni is LSchiethart gerekend van 3 Juni 1941 af opnieuw tot burgemeester van degemeenten Vreeland en Nigtevechtbenoemd Bij beschikking van den waamenv nd secretaris generaal van het departe ment Van Sociale Zaken van 21 Mei 1941 is te rekenen van 1 Mei 1941 benoemd tot hoofdcommies n vasten dienst bij het departement van Sociale Zaken mr C M J van Hoeve Bij besluit van den secretaris DOOOELIJK ONGEVAL MET TANDEM Gisteravond reed de Meppeler winkelier R met zijn tandem nabij den spoorwegovergang aan de Smildervaart te Meppel tegen een hek Hierbij viel de heer R over het hek waar hy bleef Lggen Een door spoopwegper soneel onmiddellijk gey Srschuwde arts kon slechts den dood constateeren De echtg roote van den heer R die mede op de tandem zat bleef ongedeerd Korte berichten Tt Poe diik gemeente Monster is gister avond et twee jange pleegdochtertje van de familie O bij het spelen m een sloot geval in en verdronken Zondagavond omstreeks half negen heeft de rivierpolitie te Rotterdam het stoffeliik overschot van den 6 jarigen C Kriezels uit de Atjehstraat uit de Maa 4iaven N Z opgehaa d De jongen was bij het spelen te water geraakt Wet lijkje is naar het bureau Parkhavejuovergebracht rfie Anna Paulowna fi gisterochtend het gyP j irig kind van G Ouineveld diehlbll de uoniftfi in de sloot langs den Meerweg ge raakt ten verdronken KUNST EN LEHEREN HENK VAN WFZEL De eerste solo cellist van het Consertgebouworkest Htnk van Wezel is in de Boert avffkliniek voor een maagoperatJe opgenomen K Bo 17 t m 11 Juni 200 gr raspolie SUIKtR 42 t m 22 Juni 1 kg VLEESCH VI 1 t m 15 Juni H rantsoen vice vleeschwaren Vleesehwaren VL t m 15 Juni 4 rantsoen o duurzaamd gevogelte zrEP 3S t m 29 Juni 1 ranuoen VERKLABING A aardappelen Me melk B blp Bo boter Br brood Per P Zmvleesch Geen toevoeging is Alg kaart slaolie KURZAALBERICHTEN Lou s Zimmerman is solist op Woensdag avord 11 Juni onder Frits Schuurman met het vioo concert van Beethoven Ais oikest werken vermelden wl drie deelen uit de Doge van Venetië van Wjgenaar en Gedenckclanck van Henk Badtngs Het ResidenUeOrktst werkt then avond mede De sopiaanzangeres Ruth Homa en de altzangeres Annie Woud geven Donderdag 12 Juru een duettenavnnd in de Kurzaiit Mr Johannes den Hertog zal begeleiden vt programma vermeldt lederen en duetten v n Handel Schut erl Schumann Wolf Brahms Rossini Purcell Reger R Strau s er Dvo rak Het Rotterdamsch Phllharmonl ch Orkesl zal onder L M O Arntzenlus Vrlfdaiffvond 13 Juni een sjmphonleconcer geven waarvan het proErimma verm dt Gigucs var Debussy Rhanooriie espag ole van Raval en de 6e symphorae Patlt tique v n Tsjalkowsky BUITENLAND ITALIË EEN JAAR IN OORLOG Ruim 17 000 gesneuvelden en 132 000 vermisten ITAUANEN SCHOTEN MEER DAN 14M VLIEGTUIGEN NEER Ter gelegenheid van den verjaardag van Italie ï deelnenung aan den oorlog wordt van officieek zijde een overzicht gegeven van de operaties der Italiaansche weermacht te land ter lee en in de lucht waaruit bl kt dat het luliaansche luchtwapen van 10 Juni 1940 tot heden 1439 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten heeft De verliezen van het Italiaansche luchtwapen bedroegen in deze periode 232 toestellen De verhouding is dus 1 op 6 ten gunste van Ilalie aldus meldt het DNB De Italjjiansche verliezen D verliezen van de Itabaanscbe weermacht bedragen in de periode van 10 Jani 1940 tot eind Mei 1941 voor het leger 17 622 gesneuvelden 45 779 gekwetsten en 132 S23 vermisten voor de vloot resp 1075 1301 en 6146 en voor bet luchtwapen 514 825 en 613 De verliezen in Mei Het hoofdkwaitier van de Italiaansche weermacht pubhceert de veilies cijfers Voor de fnaand Mei met mbe glip van de verliezen die tot dusver net gemeld zijn Leger Gneksch Albaneesche fiont en Albaneesch Joego Slavische fiont 1430 gesneuvelden 4123 gewonden 223 vermisten Juli che front resp 14 24 geen vermijten Nooid Afiika 329 752 23 919 Oost Afrika 58 77 2 345 Vloot i8 187 03 Luchtwapen 79 41 403 De verhouding IrakItalië IRAK VERBRFl KT DIPLOMATIEKE BtTREKKINGEN Uit Bagdad wordt gemeld rfat de Iraksche regeerjqg de diplomatieke be trekkingen met Ilahe heeft verbroken Alle Italianen moeten binnen 24 uur het Iraksche gebied verlaten Ten aarzien van dit beticht verklaart men in politieke kringen te Rome dat de nieuwe regeeung van Irak niet vrij is in haar besluiten en handelingen maar beschouwd moet worden als een werktuig van de Londensche politiek Het verbreken der diplomatieke be trekkingen met Italië is ongetWiifiO gesehied order den druk van de Engelsche regeen ig Een officieele bevestiging van het bericht dat de Iraksche regeering alle Italiaansche onderdanen uitgenoodigd heeft binnen 24 uur het land te v er laten is in Rome nog njet ontvangen Men acht een dergelnke maatiegel echter met or De meeiung te Berlijn Te Berlijn is men met van mecnmgdat de situatie in Irak met n eeiactueel is Men weet hier dat de Irakfche nationalisten den strijd voor debevrijding van de Arabische wereld alseen signaal tegen Engeland hebbenafgekondigd en bereid zijn deze stiijd met alle middelen en naar gelang vande omstandigheden voort te zetten ente activeerpn In de WilhelmstrSsse was men van meening dat een dergelijke actie m geenen deele inactueel kan worden Als volkeren volgens de wetten in hun bin nenste te voorschijn treden en als de lijden voor deze wetten vervuld zijn 7al ook Engeland den voortgang van deze ontwikkehng met meer vermogen te stuiten In politieke kringen van de Duitschehoofdstad viel de volgende opvattingte beluisteren Al moesten ook de vrijleidsstrijders van Irak met het oogTip de technische superioriteit der ï ge schen den siriid tijdelijk staken d nzegt dit nog niets omtrent den uitemdelijken afloop van dit conflict In deWilhelmstrasse vatte men de Duitscheopvatting aldus amen dat al wat zicht t dusver heeft afgespeeld slrthts eenklein begin is Noodweer in Japan REEDS MEER DAN 60 DOODEN Een zware storm gepaard met ont zaglijken regenval die Hokkaido sedert drie dagen teistert heeft daar niet Heen aanzienlijke schade aangericht maar ook reeds bver de zestig men chenlevens geeischt Door dijkbreuk Is een dorp overstroomd en meer dan vijftig huizen werden door de watermassa s meegesleurd Bovendien moeten tairyke visschersbooten met bemanning verloren geacht worden WORDT PERSVRIJHEID IN AMERIKA OPGEHEVEN Volgens inlichtingen mt het Witte Huis zou het plan bestaan de persvrijheid m Amerika op te heffen Boosevelt is van plan zoo wordt ver klaard hiervoor gebruik te maken van den nationalen noodtoestand Als motief zal men NoordAmen kaansche perstemmen aanhalen die chrijven over een zekeren ondergang van GroQtBrittannie Men hoopt door het breidelen van de pers en de radio den isoiationisten den mond te noeren De stakingen in Amerika 0E NOBTH AMERICAN AVIATION CO BEZi rr GemeM wordt dat d Amerikaansche onderstaatssecrefans van oorlog op instructie van Roosevelt den commandant van de in de nabyheid van Inglewood gelegen troepen bevel heeft gegeven de North Amencan Aviation Co te bezetten Het bevel weerd onmiddellijk ten uitvoer gelegd In pohtieke kringen legt men er den nadruk op dat voor het eerst m de geschiedenis der Vereenigde Staten een particuliere ondememing waar gestaakt wordt door de regeering wordt overgenomen Door het leger overgenomen President Roosevelt heeft thans bepaald dat de North American Aviation Co te Inglewood in Californie d or het leger moet worden overgenomen omdat de stakingen niet konden worden bijgelegd Met de bajonet op het geweer èn voorzien van mitrailleurs zijn 3000 militairen de North American Aviation Cy bmnengerukt Een stakingspost werd door een soldaat met een bajonet gewond Bij een botsing tusschen stakingsposten en politie zijn zes leden der fabriek gewond President Roosevelt heeft een proclamatie uitgevaardigd waarin hij de mihtaire bezetting van de North American Aviation Co te Inglewood motiveert en den minister van Oorlog fnachtigt maatregelen te nemen tot hervatting van den arbeid in de fabriek Intusschen zi n m de wapenindustne twee nieuwe stakingen uitgebroken In de haven van Baltimoie hgt de scheep vaart vrijwel stil tengevolge van een staking van het personeel der sleep booten V der wordt gestaakt in een aluminiumfajtiiek te Cleve and waar de stakers posten hebben betrokken Roosevelt voert besprekingen President Roosevelt heeft gisteren besprekingen gevoerd met den presi dent der machifiistenvakv eieeniging Blown over de biilegging van de machinistenslaking op elf scheepswerven in San Francisco Na het geaprek met Roosevelt verklaarde Biown tegenovei de pers dat hij den inhoud van het beyDrokene zou overbiengen aan het besiuur der vakvereenigmg Over bij zondeiheden wilde hij niets zeggen Door de staking in San Francisco wor den scheepibouwvveiken ter waarde van 500 miUioen opgehouden De secretaris van het Witte Huis Stephen Early heeft medegedeeld dat vo gens bericht van den commandant drr focpen welke de North American A ntion Co b zet hebben de staKing vniwel overwonnen is De on derhandelingen worden m weerwTl van de bezetting voortgezet Voorstel verworpen Naar Associated Press meldt heeft het Huis van Afgevaard gden een voorstel volgens hetwcik aroeiders in de wapenindustiie die langer dan tien dagen viijwillig staken geen gelde lijken steun meer zouden kriigen verwoipen met 132 tegen 20 stemmen Tsjoengking en de V S BESPREKINGEN TE MANILLA De nieuwe minis er van Buitenlandsche Zaken te Tsjoengking Kwo TaiTsji IS voor een bezoek van ruim een week te Manilla aangekomen Hij zal m de eerste plaats besprekingen voeren met de vooraanstaancie Amerikaansche ambtenaren op de Philirpijnen Uit Hongkong is veroer een aantal hooge Amerikaansche officieren aan gekomen die gedurende langen tijd officieele reizen in China hebben ge maakt Bij hen bevonden zich de bri gadegeneraal Clagett en ae medewer kers van de vloot en militaire atta ché s te Tsjoengking De luchtaanvallen op Alexandrië LAATSTE AANVAL WAS HET HEVIGST Ooggetuigen verhalen dat de laatste luphtaanval op Alexandrië nog aanzienlijk heviger w as dan die van Donderdag In de havenwijk zi n talrijke pakhuizen m vlammen opgegaan Gnek sche en Bntsche schepen werden getroffen een deel werd tot zinken ge bracht De wijk om de haven is een puinhoop Bij duizenden verlaten de bewoners de stad op ezeLskarren of te voet Het station wordt eveneens door duizenden belegerd ARGENTIJN SCH MINISTER TE MONTEVIDEO De Argentijnsche minister van Bui tenlandsche Zaken Gumazu die met een Amerikaansch schip in Uruguay is aangekomen brengt alvorens naar Buenos Aires door te reizen een offi cieel bezoek aan Montevideo Hij zal een aantal besprekingen met den Uniguaanschen president en den m nisier van Buitenlandsche Zaken hebben In politieke kringen verwacht men na die besprekingen een verklaring ten aanzien van het vraagstuk der militaire bases waarbu de nadruk zal worden gelegd op het belang der landen aan de La Plata UIT DE GEVANGENIS GEVLUCHT Naar de Daily Mail uit Belfast meldt zijn uit de gevrangems aldaar vier leden v n het lersche repubhkem sche leger de Ira gevlucht Zit waren hier met nog 200 anderen geïnterneerd De vier leden der IRA hadden van den etenstijd gebruik gemaakt om zich lut de eetzaal te verwijderen op den hoogen em de gevangenis heen loopenden muur te klimmen met behulp van reeds bevestigde touwen en vervolgens in een gereed staande vrachtauto te stappen en te vluchten Churchill en Duff Cooper ZAL DUFF COOPER MOETEN AFTBEDENT Volgens de Daily Herald heeft de Bntsche minister van Voorlichtmg Duff Cooper gedreigd zun ontslag e nemen indien hjj niet meer vryheid van ha idelen krijgt Dufl Cooper die steeds heftiger wordt aangevallen tracht volgens het blad zich te verdedigen door er de andere ministers vooral die der militaire departementen vaji te beschuldigen dat zij hem niet de noodige berichten geven Een zijner medewerkers verklaarde tegenover de Daily Herald dat men m het ministerie van oorlog op de be richten ïit als een kip op haar eieren Het blad adit de opmerkingen van Duff Cooper juist doch is van meening dat zijn aftreden de beste oplossmg zou zyn Het acht Duff Cooper met den juisten man voor dezen post en wijst er op dat de Britsche agitatie overal ter wereki gefaald heeft De Engelsche vlootverliezen BIJ DEN TERUGTOCHT VAN KRETA De Engelsche luchtafweerkruiser Calcutta die naar de Britsche admira liteit heeü medegedeeld bi den terugtochtwn Kreta verloren is ge gaan mat 200 ton De luchtafweerbat terijen bestonden uit 8 stukken van IC 2 cm 4 stukken van 4 e m en 4 machinegeweren Er waren 400 man aan boord De jager Hereward had een water verplaatsing van 1340 ton en een be manning van 140 koppen evenals de jager Imperial le 1370 ton mat In een mededeeling va de Britsche admiraliteit wordt overi is beweerd dat de Imperial door de e i beman nirg tot zinken moest wordentgebracht nadat hij door vijandelijke luchtaanval len zwaar was beschadigd aldus DNB Tien milliard voor de Amerikaansche weermacht VOOR HFT OP 1 JULI BEGINNENDE FINANCIEELE JAAR Het Huis van Afgevaardigden heeft met 350 stemmen tegen 1 een bedrag an tien miUiar do lar btschikbaar geste d voor de Amei kaanschc weer macht vour het op 1 Juli beg nende financieele jaar De opleiding van Bntsche vliegers Uit Toronto zijn te Atlanta in Geor gic 550 Britsche cadetten aangekomen aldus me dt Ass ited Press Op me kaansche liichtvaa scholen in zes Zui delijke staten zullen zij een c p eiding van dertig weken voor den dien t by de Bntsch luchtmacht krijgen Admiraal Kimmel bij Roosevelt Naar men verneemt heeft Rooscve t den opperbevelhebber der Ameiikaan sche vloot admiraal Kimme voor eer bespreking naar het Wilte Hui Vi on boden STAATSSECRETARIS BIJ HET FBANSCHE MINISTER PRESIDENTSCHAP BENOEMD Tot staatssecretaris bij het vicepre sidentschap is naar officieel verluidt Benoit Mechin benoemd In deze kwaliteit zal Mechin deelnemen aan de zittingen van den Franschen minister raad en zich in het bijzonder wijden aan alle hangende kwest es in de besprekingen met Duitschl nd Mechin heeft als intiem med werker van admiraal Darlan ook reeAi deelgenomen aan de recente besprekingen met Duitschland BOODSCHAP VAN PÉTAIN AAN FRANCO Kardinaal Gerlier die Zondag naar Spanje is vertrokken is naar men van welingelichte zude te Vichy verneemt belast met het overbrengen van een boodschap van maarschalk Pétam aan generaal Franco Gerlier heeft voor ziin vertrek eenige dagen m Vichy vertoeft waar hij door maarschalk Pétam en admiraal Darlan werd ontvangen voor het in ontvangst nemen van een speciale missie De kardinaal zal na een tusschenverblijf in Barcelona Woensdag in Madrid aankomen waar nog denzelfden dag zyn ontvangst bij den chef van den staat generaal Franco zal plaats vinden NIEUWE BRITSCHE BEVELHEBBERIN EGYPTE Luitenant generaal Sir James Maxweel Cornwall heeft volgens Reuter het bevel over de Britsche troepen in Egypte op zich genomen Deze behooren tot de strydkrachten in het mid denOosten die onder bevel van ge neraal Wavell staan Korte berichten Ter versterking van de garnizoenen op de Aïoren zijn gisteren nieuwe Portugeesch troepen In hoofdzaaK plomüers van Llss bon vertrokken De regeering h eft het s s Joao Belo gecharterd voor het vervoer van troepen naar de Azwen en de Kaapverdische eilanden De clipper die eergisteren uit NewYorkkwam zag zich als gevolg van dichten nevelgie h ongen aan de Portugee che kust hijPortinho da Arrabida het anJïer uit te werpen De vUeghoot was van de Azoren naarLissabon gevlogen doch nvoest wegen het slechte zicht terugkeeren en aan de kust da en Een loodsboot werd ontbodert en ïezebegeleidde het toestel naar de haven vanSetubal waar de passagiers aan tand gingen De Honpaarsche minister president enminister van Bui tenlandsche Zaken BardOM gaat Donderdag naar het landgoed van denriffrsbeotuurder om het staatshoofd rapportuit te brengen over rtjn reis naar Rome In het kader van de openbare werkenin en om Pa ijs zulen nog dne trajecten derondergrondsche verlengd of uitgebreid worden