Goudsche Courant, dinsdag 10 juni 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 10 JUNI 194 t 1000 iscai t MC 0a37 IMU 16444 16710 1 0 1417 aiM 1 6 1 lomi 100 IM S8M 4SSS 766 6S4 14741 t 7M 16 11 int laaao nOllEli VAM TK 10 iw 367 666 6M MT 66 Ta 1014 1110 1160 IIKH 1406 MM UU asi 1 4 16U Ut 1771 USB oaa 161 S4U a88 m MK aaas aan 6004 VSl aaaa 8343 8 16 881 SUt M30 6 0 Man 8744 8 6 8 M 4osa 4MT 41t7 4U60 4466 466 at 4716 4807 tam 4WM 4 1C 60 0 6086 604 6 4 6666 60 4 6788 saat 038 aoos am 104 6146 7 6 06 61 1 4378 am 470 4M 604 6 4 667 711 76 6661 0 67 TtM 70 71M 7ia nos 7 6 IWI Wli TM 7661 7 66 770 nW 7134 TBM 7 M na 62 0 3S1 8 1 418 4S1 1761 87S0 wm aata 8 4 8 S033 ia SM 44S 9470 0643 0681 sai8 aan sa Sl 100 6 100 7 Advertentiön Ncderlaodsdi DHitsche Kiltii iMiinm cca i WLUat Ma Um TWBBOm VUI w nan iM beende Harre meine Seele Al deze koralen en ook die welke nog volgen züh lievelingsliederen van den gestor ven ex kelzer geweest 100 7 101 7 10838 tOM 10411 107 3 10 14 11160 lia l 11647 11W4 11738 11870 11 13063 13176 13381 13388 13 6 t38M 13437 136 8 1360S 1371 13741 1376 136W 18018 180 18136 1 1 1 ISir 18188 181 1 1 3 7 18876 134ge 18 11 13647 isa a 13836 1384 18978 14068 14314 143Sa 1437T 14783 14743 1608 161U 16346 lB3ae 16398 1661 167 3 t66S 16 3 160S1 18601 1 6 3 1 70 isabfi 16 93 170U 17034 17183 171M 171 4 17171 17334 1763 1766fc 1768 17SU 17868 18143 18161 1 371 183 ItU 18646 1 637 18807 187SS 18781 187 0 18798 18978 191 0 19333 l 3Sa 19373 19373 193a 19359 19437 19464 19477 19S7 19971 19980 2003S 30180 30310 30301 30SSO 30390 30525 30894 30716 3074 307S8 30818 GEEM riEMlEN 3 76 106 186 1 6 371 307 834 836 448 464 638 688 608 660 711 781 766 767 787 836 844 877 887 926 941 lOOl 1003 1030 1033 1047 1071 1078 1092 1094 1136 1136 1187 1166 1178 1307 1308 1333 1364 1373 1278 1310 1330 1333 1343 1868 1383 1888 1436 1478 1608 1586 1591 1607 1613 1630 1833 1739 1767 1760 17T7 1806 1808 1864 1880 1883 1891 3046 3060 3070 2081 3087 2091 2114 3131 3163 3155 3333 3343 2388 2311 2323 3388 2383 3423 3461 3483 3491 3533 3669 2690 3606 3644 2873 3700 3747 2787 3789 3790 3818 3838 2873 2892 2895 3945 395 3959 3007 3031 3053 3066 3071 3189 3175 3184 3301 3205 3219 3346 3253 3268 33Ü8 3374 3296 3304 3322 3348 3360 33 3368 3383 3571 3574 3593 3650 3651 3683 8674 3716 3733 3741 3880 389 3S99 3923 3944 3961 3980 3966 3970 4036 4039 4041 4043 4071 4073 4087 4007 4138 4164 4333 4313 4337 433a 4366 4360 4366 4411 4460 4491 4536 4646 4647 4670 4687 4688 4740 4766 4791 4812 4844 4864 4874 4878 4878 4933 4940 4948 6064 606 6086 6087 608 6090 6147 6149 Sli2 6309 5336 6344 6367 6378 6383 63a 6836 63 0 6383 6412 6436 6441 6449 Mi3 5483 5614 6616 6626 6636 5588 663 6099 6740 6790 5794 6814 6863 6966 6976 698 6088 6106 6183 6143 6156 616S 6170 6186 8225 8248 6366 6268 6S2 6366 6373 637 6379 6393 6415 6481 8484 6601 8606 6609 6664 86 3 8660 8724 6731 6834 6877 8038 7003 7010 7033 7107 7108 7130 7141 7161 7188 7380 71U 73a 7343 7410 7464 7642 7671 7610 7888 7811 7816 7823 7837 7833 760 7871 7883 377 8732 9314 491 7989 8813 9343 9523 9856 7 09 8409 8788 9224 9495 9841 8111 67l 033 9371 ail4 8316 83 6 Sa04 86 8 8836 911T 9186 9103 876 9407 9431 718 767 836 9921 18046 10064 10081 9016 9 38 8834 9279 9687 9871 9666 9877 10123 10131 10186 10 09 10331 10833 10360 10893 10431 10479 10507 10587 10600 10611 10 3S MTIOO I073 10747 1V 9 10797 10803 10870 10913 ia03 18973 lOOOl 11034 11087 1104 11050 11133 11160 11211 111 7 11386 11176 11 1 11114 11314 11834 11369 11 70 11378 11881 113 4 11407 11481 11488 1149 11604 11637 11673 11586 11810 11878 1170 117K tlTSO 11781 11801 1183S llSSfc 11853 11867 11883 11S76 11988 11986 1198i llOOo 13019 12018 12061 12118 13186 13178 121 1 11319 12140 13 06 13373 12387 12413 13464 13498 1261 1371 11750 13778 137 1 138 7 13931 13928 13019 lllT 13S81 13998 13003 13034 13076 13088 13085 13094 13113 1311T 18128 13260 13263 13170 UI 13339 13301 13306 13381 t839 13440 18460 11480 13401 13473 13476 18549 13669 18676 138 8 lS68a 13837 13869 136B8 18707 13710 IS867 13881 188 7 1890 13 4 13976 13981 14001 14007 14038 44043 14068 14078 140 8 14110 14141 14156 14171 14175 14202 14337 14340 14342 14347 14354 14287 14389 14423 14426 14439 14464 14466 14603 14621 14633 14536 14564 14568 1457 14684 14630 14643 14661 14076 14689 14699 14702 14739 14806 14817 14833 14934 14926 I4S99 16047 16080 15001 16092 1531 16338 U5350 15291 15315 15381 16383 16848 15867 16376 16384 16436 15437 154 9 15494 16684 1 611 16637 16717 16733 1678 16865 15976 ie0 6 16038 18088 16161 16161 16173 16194 16108 18363 16310 16406 16434 teSO 10870 10607 18617 16682 16734 16733 18766 16780 16817 in38 16 73 16936 16951 17078 17136 17146 17191 172i 1737 ITWl 17387 17631 17673 17678 17580 17 38 17661 17682 17 84 17608 17899 17713 17779 17801 17860 17863 17918 17980 18043 18049 18089 18103 18160 18370 18301 1 333 18326 18336 18367 1 3 0 1 416 1 433 18453 18463 18403 I84S7 18619 185 18547 18689 1 690 1 801 18868 18707 18764 1 769 18877 18887 18935 18908 1898 18990 18993 18995 19036 19034 19049 19097 19098 l 160 19186 19180 19381 19323 19373 19390 19413 1953 19569 19588 19589 19611 19631 19067 19680 1 667 19696 1973t 19761 19808 19833 19853 19889 19916 19938 19943 19946 19353 19990 10993 30003 20017 30033 30334 30333 1S379 20423 20471 20480 20649 20550 30673 10595 30597 20604 10606 20665 20672 20677 20696 20755 20840 20915 30932 ONaECOiltlGEERO Verbetering 6Qe klas octbreekt 9de ig t Promla ran I 70 6408 Bij een gunstig bekend staande AWUIIANTIC MAATSCHAPPIJ bestaat gelegenheid tot plaatsing van een Hoófd VertegeiiWoordiger voer Gouda en omftreken Reflectanten moeten ervaring hebben op verzekeringsgebied De vyand heeft in den afgeloopen met zwakke strijdkrachten WestDuitschland aangevallen Onder de burgerbevolking vielen eenige dooden en verscheidene gewonden Militaire ofoorlogseconomische schade werd niet aangericht Branden in verscheidene woonhuizen konden snel gebluscht worden In de periode van 4 tot 8 Juni verloor de vyand tien vliegtuigen Hiervan werden er acht in luchtgevechten en twee door patrouillevaartuigen neergeschoten In dezelfde periode 9 eigen vliegtuigen verloren LuHenant kapitein Heinrich Liebe en luitenant ter iee eerste klasse Endrass hebben als vierde en vyfde duikbootcommandant elk meer dan 200 000 b r t scheepsruimte tot zinken gebracht In de gevechten rondom Kreta heb ben zich de onder bevel van majoor Koch kapitein Altmann en eerste luitenant Gienz staande afdeelingen valschermjagers door dapperheid en l pldenmoed büzonder onderscheiden De onder bevel van generaal majoor Meindl kolonel Braeuer kolonel Ramke en kolonel Sturm staande afdeelingen valschermjagers hebben in hardnekkige gevechten de grondslagen gelegd voor de verovermg van Kreta beloofde een heeleboel en toch ook weer niets en verdween weer haastig voor dat Tom gelegenheid had oen meer definitief antwoord te vragen Wie hem daar had zien zitten zou mcreilyk het onvermoeide fuifnummer van weleer herkend hebben zoo zeer had de ziekte hem aangegrepen Bleeke ingevallen wangen de oogen diep in de kassen broodmagere armen en beeiKh Maar zei de verpleegster zuster Loes steeds weer tegen de ongeruste kennissen als hy maar eerst eens buiten was geweest flink ging eten en kalmpjes aan deed in het begin iaa rSr dit idee en al spoedig was een ieder druk t ezig om een kort en aardig gedichtje te maken In de zusterzaal werd het geval onderling besproken kansen afgewogen elk voor zich meende al zeker te zijn van den prys en er ontstond waarlyk haast een flinke ruzie tussclwn de bontmantelbegeerigp collega s Slechts zuster Loes zei niets ging als altyd rustig haar gang en deed haar plkht Niemand dacht er dan ook aan om haar slechts een geringe kans te geven Eindelyk dan was de dag aangebroken waarop door Tom uitgemaakt zou worden wie het beste product in poëzie geleverd ha L Tom had de dageUjksche loop oefening al aditer den rug en zat nu breed uit in een grooten leunstoel voor het raam waar hy juist het gezicht had op het onderwerp van dezen wedstryd Zonovergoten stond zy in haar bescheiden hoekje len de helgele kleur leek eens zoo fel te achitteren als was het bloempje zich bewust van haar belangrykheid Eén voor één kwamen de zustertjes binnen Allen waren even ontsnapt uit de zaal of afdeeling waar zy dienst hadden Als laatste kwam zuster Lena binnen en nu kon het openen en voorlezen van de gedkhtjes beginnen Eerst werd alles verzameld in een mandje door elkaar gCschud en dan nam Tom er stuk voor stuk de toegevouwen papiertjes uit en las ze voor Heel mooie gedidilen waren er by Hei bleek dat onder bet zieKenhuis personeel heel wat menschen waiRn zou hy spoedig weer de oude zun daar hield men het maar op Zooals reeds gezegd was Tom een ryke jonge vrygezel Hy lag in een aparte kamer en dr n geheelen dag was er een verpleegster tot zyn besëhikking en de zustertjes die afwisselend by Tom dienst hadden deden allen hun uiterste best om het hem naar den zin te maken Per slot is een der gelyke patiënt altyd een kans voor een goed huwelyk Hiermede willran we nu niet zeggen dat een rijke patiënt in een ziekenhuisaltyd een dankbaar slachtoffer is voorde huwbare verpleegsters In geen ge val Maar U zult toch met my eenszyn dat een geval als tot van Tom niet dagflyks voorkomt in een ziekenhuis en dat verpleegsten niet altydzuster kunnen blyven Kort en goed er bestond era zekere conssurrentie tusschen de dames en het was een feit dat dit niet ontgaan was aïn Tom Allien zuster Loes hield zich bescheiden op den achtergrond deed niet mee aan den algemeenen stryd tusschen haar collega s Zy deed ïustig haar werk ging haar eigen weg nn verzorgde haar patiënten zoo goed mogelyk Tom was neergestreken op een stoel by het raam en keek uit op de binnenplaats van het ziekenhuis en ontdekte in een hoekje waar op dat oogenblik juist een zonnestraaltje viel een hel gele bloem welke blykbaar tusschen de voefsn van de steenen wortel ge ONS KORT VERHAAL Poëzie en verkelu kheid door D N VAN GRONINGEN Tom Ditters de ryke en jonge vrygezel wa weer in zooverre hersteld van een langdurige en gevaarlijke ziekte dat hy aan den arm van zyn verpleegster enkele stappen in de ziekenkamer heen en weer mocht do U begrijpt dat hij zich alweer boven Jan voelde en toen hy na ongeveer tt n stappen op een stoel zat uit te rusten van de vermoeienis vroeg hij aan den juist passeerenden behandelenden dokter wanneer hy uit het ziekenhuis ontslagen zou worden De dokter echter maande Jiem tot geduld Stoffelijk overschot van den ex keizer bijgezet Indrukwekkende plechtigheid in Doorn Rijkscommissaris Seyss lnquart aanwezig De rvBwstoel De rouwstoet woïdt geopend door den generaal djudant £ Üchenburg een der oude getrouwen van den gestorvene Daarna volgen verscheidene kransen welke gedragen worden door leden van de Duitsche weermacht Eerst de krans van de e Atgenaote van den ex keizer prinses Hermine en van den vroegeren kroonprins daarna de kransen van de andere leden d r keizeriyke familie de kransen van het huisen tuinpersoneel van de delega ties en van de commandanten der weermachtsonderdeelen Deze lange rü van kransen wordt besloten met een groot krans van den Führer Zy wordt gedragen door twee soldaten Daarachter loopen nog eens drie solda ten Hierna volgt de veldmaarschalkstaf van den overleden ex keizer welke op een kussen gedragen wordt door den généraal graaf von der Goltz en de ridderorden van den keizer eveneens op een kussen gedragen door den vleugeladjudant graaf Moltke Hieraclu ter heeft de hofpredikant Döhring zich opgesteld Dan volgt de wagen met het stoffeluk overschot van den ex keizer Naast de wagen loopen de kamerdienaren en het mannelijk huispersoneel De slippen van den keizerlijken standaard welke de baar dekt worden gedragen door den generaal adjudant von Dommes en de vleugel adjudanten Mewes BVeiherr von Sell en von Ilsemann Achter de baar achrydt prinses Hermine met naast haar de vroegere kroonpiéns Hierop volgen de leden van de koninkiyke familie en daarachter de rykscommissaris en de andere genoodigden Tgdens de droeve tocht van het slot naar oude kapel dichtbu het poortgebouw speelt het muzielccorps treurmuziek Wanneer de stoet voor de kapel is aangekomen rijdt de auto met t stoffelij k overschot van den ex keizer voor het front van het eerebataillon Wederom weerklinkt tromgerofiel en presenteeren de soldaten het geweer Wanneer de baar van de auto in de kapel is gebracht speelt het muziekcorps het Icoraal Ein feste Burg ist unser Gott Tef weerszoden van de baar di e in het midden van de kapel op een tapyt staat opgesteld betrekken vier zoons van den gestorven ejfmonarch in de uniform van het oude leger erj vier kleinkinderen in de uniform van de nieuwe weermacht met getrokken sabel de doodenwacht Op alle vier punten van de baar branden kandelaren Langs de wanden van de kapel met zijn meer dan duizend jaar oude gebrandschilderde ramen welke gewyd zün aan de t oekdrukkunst liggen tientallen kransen Aan den voet van de haar worden de Voornaamste bloemstukken gelegd vooraan de krans van den Führer In de kleine ronde ingang van de kapel verricht de hofpredikant vervolgens de uitvaarteeremonien welke hu besluit met het bidden van het Onze Vader Dan speelt het nriuziekcorps voor het laatste het koraal Ich bete an die Macht der Liebe Nauwelijks zyn de laatste klanken verstorven of de zomersehe lucht wordt uiteengereten door een eerensalvo afgegeven door een compagnie infanterie welke in de nabijheid van de kapel staat opgesteld De plechtigheid is hiermede afgeloopen Prinses Hermine en de vroegere kroonprins onderhouden zic i nog eenigen tijd met den Rijkscommissaris sarisen de andere hooge autoriteiteq Het eerebataillon marcheert af op dp tonen van den Yorlcschen marsch j De leden vam de keizerlyke famili begeven zich terug naar het slot D genoodigden verlateri Doorn Het A NP meldt liet hooge militaire eerbewüzen en in tegenwooniigheid van den Rijkseonunissaris Rijksministèr Seysslnquart als vertegenwoordiger van den FUirer verscheidene generaals van de otide keizerlijke en de nieuwe Duitsche weermacht alsmede van vele andere hopge Duitsche autoriteiten is gistermorgen t stoffelijk overschot van exkeizer Wilhelm II in de oude slotkapel van Huize Doom bijgezet Tot de genoodigden voor deze plechtigheid behoorden naast den Rykscommissarls in de eerste plaats de Ouitscha weermfchtsbevelhebber in bet bezette Nederlandsche gebied de generaal der vUegers Fr Christiansen die den rijks maarachalk Goring en het Duitsche luchtwapen veilegenwoordigde verder admiraal Canaris luitenant generaal Hase en admiraal Denech die resp aanwezig waren voor den generalen staf het leger en de marine voorts gezant Bene die den ryksminister voor Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop vertegenwoordigde de höhere S S und Pollz iführer luitenantgeneraal Rauter die aanwezig was namens den lijksführer der SS en chef van de Duitsche politie H Himmler de gevolmachtigde van den rykscommissaris in de provincie Utrecht dr Joachim en nog enkele andere leden van den staf van den Rykscommissaris Van de oude keizerlijke weermacht waren aanwezig de generaal veldmaarichalk von Mackensen de generaals der infanterie von Fabeck von Stüllpnagel Reinhardt en Hasse de generaal der artillerie von Behrendt en de admiraals Reuter en von Lanz Ook waren er delegaties van Bulgarije en Hongarije Van de groote keizerlijke familie wa ren er 35 leden naar Doom gekomen De meesten van hen arriveerden hedenochtend in een extra trein Behalve de vijf zoon van den overleden exkeizer namelijk kroonprins Wilhelm en de prinsen Adelberi Éitel Friedrich August Wilhelm en Oscar waren er de dochter van den ex keizer de hertogin Van Brunswyk en vele kleinkinderen tot wie ook behooren prins Louis Ferdinand met zijn echtgenoote de vroegere prinsei Kyr a van Rusland De rouwpleehtigheid Het eerebataljon der weermacht be staande uit een kompagnie van het l er de marine en het luchtwapen en vooraf gegaan door een militair muziekcorps het geheel onder commando van rste von Gersdorff stelt zich om kwart voor elf ter weerszijden van het voorplein van het slot Doorn op De leden van de keizerlijke familie en de genoodigden hebben zich intussdien in de vestibule van het slot waar het stoffelijk overschot is opgebaard verzameld De Rukseommissaris en de leden van zijn gezelschap arriveeren om precies half elf voor het poortgebouw Hier wordt de Rijkscommissaris door den vleugeladjudant overste von Giese verwelkomd en vervolgens naar den vroegeren kroonprins geleid Rijksministèr Seyss lnquart begeeft Zich hierna naar de gemalin van den gestorven ex monarch Na deze begroetingen begeeft de Rijkscommissaris zich naar het hoofdgebouw en treedt hij het slot binnen IKUITENLANO In de vestibujë aan den voet van de baar legt hlj een krans een peftoonlüke hulde aan de nagedachtenis van den gestorvene De leden van de keizerlijke familie en de genoodigden stellen zich in de vestibule rond de baar op De rouwdienst begint Weer treedt de rijkscommissaris naar voren en thans legt hij namens den Führer aan den voet van de baar een groote kraM Het is een fraai bloemstuk bestaande uit een breede krans van lelietjes van dalen met witte orchideeën De krans is versierd met breede roode linten waarop een hakenkruis DUlTSCa tEGERBERICHT Dilikbooten brengen 31 500 ton tot zinken HET BOMBARDEMENT VAN ALEXANDRIË Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend Duikbooten hébben vyandeiyke koopvaardyschepen met een gezamenlyken inhoud van 31 500 b r t tot zinken gebracht Formaties van het Duitsche lu hti apen hebben in den nacht van 7 op 8 Juni een nieuwen byzonder suctesvoUen aanval gedaan op het Britsdhe vlootsteunpunt Alexandrië Verscheidene zware bomtreffers Wi9rden ondanks den hevigen afweer qp haveninstallaties en n arine depöts geplaatst In voor den oorlog belangryke installaties ontstonden verscheidene groote branden In de Britsche wateren hebben gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht twee koopvaarders met 7000 b r t in totaal tpt zinken gebracht en de haveninstallaties aan de Zuid en Zuidoostkust van Engeland gebombardeerd Overdag heeft een gevechtsvliegtuig een opslagplaats van grondstoffen in ZuidBngeland succesvol met ver scheidene bommen bestookt In Noord Afrika werden opnieuw Britsche geschutstellingen voor Tobroek met artiUerievuur bestookt Door formaties Duitsche en Italiaansche gevechtsvliegers zyn versterkmgwerken en liKhtdoelbatteryen by Tobroek met zeer d uitwerkiii aangevallen Geheraal Christiansen legt vervolgens een krans namens den rijksmaarschalk Gen veldm von Mackensen namens t oude leger gezant Bene namens den ryksminister van Buitenlandsche Zaken en luitenant generaal Rauter namens den rijksführer der S S en chef van de Duitsche politie Himmler Ook worden kransen neergelegd namens de vier onderdeden van de Duitsche weermacht den generalen Tstaf t luchtwapen het leger en deoorlogsmarine Het aantal kransen dat in het hoofdgebouw is gebracht of op het voorplein ligt is niet te tfillen Het zijn er stellig eenige hondeiBen Hierbij bevinden zich ook bloemstukken van de DeensChe en Zweedsche koningshuizen kransen van Hongarije en Bulgarüe blocn stukken uit vele deelen van de wereld Treffend is de jhulde die de bur gers van Doom aan de nagedachtenis vap den ex keizer hebben ge bracht Zy is op hej voorplein opNwsteld en bestaat uit een groot Mfi Voorstellende een hermeiynen mantel rtiet in het midden een goudkleurig kruis Om elf uur begint de liturgische rouwdienst Voorganger is de hofpredikant D Döhring uit Beriyn Na dezen dienst wordt de baar welke gedekt is door deiJ keizeriyken standaard door het mannelijk huispersoneel onder leiding van twee kamerdienaren naar buiten gedragen en op een voor dh doel omgebouwde Mereedeswagen geplaatst Tromgeroffel weerklinkt het eerebataljon presenteert het geweer Wanneer het tromgeroffel ophoudt speelt het muziekcorps het koraal esus meine Zuversicht Wanneer de baar voorzichtig op den wagen is gedragen zet het eerebataljon zich in beweging iu speelt het muziekcorps het koraal Wenn ich einmal soil acheiden ea daarna bet niet rainder Voordracht met lichtbeelden etltcMi MEIK ilENTEUEl IN FiNF EMTEILEI e hówica door ét bcreeadc lüegster ELLY BBINHORN BOSEMEYER Ooaderdag 12 Joi S mt auat Sekoawhurgbioacooy Prizes der plaalKat 1 f 0 75 ca f 0 50 i O 1835 Officieeie pablicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart DBDK ÏN BINDWERK Ingevolge een wüüging van de beschikiinj Verwerkende Industrieën 1 40 No 2 en van de Papierbeschikking 1930 No 1 zyn druk en Wndwerk opgenomen onder de goedet en vallende onder de Sectie Grafische Industrie van het RykslHireau voor Verwerkende Industrieën Ondier drulyverk dient te worden verstaan Ieder product eener drukkery waarby het accent ketmeiyk ia gelegen op bet geschrevene en of geiilustreerde dat door drukmachine is vermenigvuldigd onverschillig of het stuksgewyze dan wel in hoeveelhedm in den handel wordt gebracht Onder bindwerk dient te worden verstaan Ieder product eener Iwekbindery of linieerdery onvetachillig at het stubgewyze dan wel m hoeveelheden in den handel wordt gebracht NatuiB tyke of rechtspersonen welke als hoofd of nevenbedrijf den handel uitoefenen in druk en bmdwerken uitgezonderd den detailhandel ayh ingevolge bovengenoemde wyziging verplicht zich by bovengenoemde sectie te doen inschryven waarna htu een algemeene vergunning zal worden uitgereikt op grond waarvan het bedrijf mag worden uitgeoefend Aanvragen tot inschryving dienen onverwyld te worden ingediend bU de Sectie Grafische Industrie van het Rijksbureau voor Verwerkende Industrieën N Z Voorburgwal 326 328 Amsterdam 2479 6Q VEBWratKERS VAN ODD PAPIER Ingevotge een wqnging van de Papierl e8chikking welke is g publiceerd in de Nederlandscfae Staatscourant van 9 Juni IMl No 109 ia in de deiintie van verwerken van oud papier een verandering gekomen Deze drfinitie hiidt Uians als volgt Verwerker van oud papier de natuurlyke en rechtspersoon die in de uitoefening van zyn bedryf ot ten behoeve vah zyn bedryf zich t ezi g houdt met de verwerlüng van oud papier Als gevolg van deze w ziging vallen thans degenoi die zich uitsluitend ezig houden met het bewerken waaronder valt het sorteeren inclusiM mijden van oud papier niet onder het begrip verwerker Van oud papier Zy behoeven derhalve Jiiet te worden ingeschreven bij het Ryksbureau voor Papier en zgq niet onderworpen aan de krachten de Papierfoeschikking bestaand e verbodsbe alingen I Wit 32 PROVINCIALE PÜBLICA ij riF VAN HET DEPARTS MENT VAN LANDBOUW ENVISSCHERU TE HUUR GEVRAAGD Huis if gedselti M of Bevenhuia voor direct 3S 1 f 40 per maand Br no a 1844 bur v d blad 7 VEEMARKT TE LEIDEN Heer zoekt Zit Slaapkamer met of zonder pension Heeft eigen ledikant met toebehooren Br no O 1841 bur r d blad 6 GEVRAAGD Jongens van 14 18 jaar VOOR ALLF AFDEELINOhN G QKKERSE Speelgoedfabnek Waddinxveen G 1836 H De Provinciale Voedselcomraissaris voor de Provincie ZuidHolland deelt den belanghebbenden in zyn werkgebied mede dat de markt voor vee overname te Leiden in den vervolge niet meer op Woensdag doch met ingang van 13 Juni 1941 voortaan op Vrijdag zal plaats vinden 2481 18 By den wederopbouw van het normale zakenleven la adverteeren een der machtigste hulpmiddelen Bij den veehouder D ZONNEVELX Haagweg 203 te Loosdmnen die frauduleus varkens had geslacht ii tot inbeslagname oer neg aanwezige varkens overgegaan en de toewyeing varkens geheel ingetrokken Hetzelfde geschiedde bij M PRONK Polderlaan k te Loosduinen Idig geslachting uzPs 2481 13 Deze heeft zioh ook maakt aan frauduleu van varkens scholen had en nu probeerde in alle eerzaamheid wat meer fleur te geven aan de gryze steenmassa s Getroffen staarde Tom nog lang naar dezen zomergroet en zichtbaar opge monterd zei hy lachend tegen zuster Loes die dien dag by henl dienst had Zuster Loes ziet U daar die gele bloem in dat hoekje Wat zou U er van denken als ik een wedstrijd uitschreef voor de verpleegster wie t kortste gedichtje maakt op dat bloempje met als bclooning voor de winnares een bontmantel Direct waren alle dames enthousiast die nog wel wat meer konden dan alleen verplegen Ook ontbrak somtijdi de komische noot niet kortom het werd een zeer geanimeerde bijeenkomst Het bleek uiterst moeiiyk om ee keus uit de inzendingen te mak n en hoe dichter Tom by den bodem kwam des te moeilyker werd het om 9 definitieve winnares aan te wijzen Maar daar het heel goed mogelijk v dat er tóch nog een gedichtjeibij w dat ver boven alle andere üilblonfc gmg Tom manmoedig voort met openen en voorlezen Eindelyk dan was er nog sl i s papiertje in de mand Uit de voorgaande was ree4 op enkele heel goe dichtsels een keus gevallen en aw waren ter nadere bestudeering opal Nu dames zei Tom ik ben werkeiu benieuwd of dit laatste briefje not verandering bn ngt in de toch al M moeilijke keuze Ik kan niet a zeggen dan dat het mü niet gemukelyk werd gemaakt Hy vouwde het laatste papiert open las het even voor zich zelf barstte toen tot aller groote verbaza in een schaterlach uit Doch de meisjes zouden nog m verbaasd staan Met een zwaai v arm veegde Tom alle gedichten mand terug ook degene die oorsproo kelyk voor een nadere beschouwing aanmerking zouden komen n nep Dit gedicht is onbetwistbaar O beste en kortste van allemaa en kan niet andera zeggen dan IS maakster ervan glansryk uit den sOT komt als winnares luistert U De bloem daar op de binner piaa die wij doodstil zien staan dat is het is wel heer erg dwas de schil van een banaan Zusier I boB is hy met zuster Loes naar een magazyn gestapt en als ik êf JJ mgelicht zyn zy enkele w later by het stadhuls gezien door schillende andere verpleegsters i was in het wit en Tom cSrrect in costuum gekleed Toen Tom weer geheel hersteldJ