Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1941

etisdag n Juni 1941 Cj gaifc No 20651 1 4 0É OUDSCHE CGLiÈANT Barean MAEKT SI TEL Z74S PMtrekenlnt 484M Hoofdredacteur F TIETEK Gouda NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEI Sarren R M 3fl2 04 1936 Naar Duit chlard Naar andere landen Sam n R M H M 1 361 0 1 2 73 600 R I 4 099IW 1939 Naai Duitschland Naar andere a den San en RM R M 1 250 COO 2 395 2 H f 3Mi2 IMD Naar Duitsch a nd Naar andere anden Samen RM RM 2a41 400 617 910 RM 3 1=0 310 IWI Januari t m 30 Apnt Naar Duit ch ard Vaar ardere landen Samen R M RM 3 0 0 34 536 9 1 RM 3 313 3 Op onae foto een overzic+it an een groote ha in een der Aa nneersche vei inggebouwen w aar op e ken wagen p m 60W roten liggen opgwtapeld Pol V goor 1 t lekenland valt onder het lifiansche leefgebied I Dg strijd in Syrië Duitschïand geheel aqn Frankrijks zijde = i Men acht de Icönsen der Franschen in Syrië echter gering Turkije zou het met den inval niet eens zijn Mussolini kondigt bezetting door t Ltalioonsche leger aan Eicht van den veldtocht voor de Grieksche dapperheid f t eai m 10 konden dan alJitbrak somtud t kortom het neerde btjeen f eiU k om een te maken en I bodem kwam het om er o an e wuzen mogel jk was Idichtje bü wai dere uitblonk met ope Inog ilechts één Uit de voor kele heel goede irallen en dei udeenng opzQ ben werkeWik te briefje nog jde toch al i X niet andert j U niet gemak ïlste papiertje iich zelf foote verbaiinl Bden nog mee Ven iwaai va kedichten in £ die ooïspronibeschouwtng i nen in nep uitctwistbaar het llemaal en i in dan dat d Ik uit den strU listert U maar binnenplaala I staan tr erg dwaa paan T Zuster I O 1 heriteld wA naar een bti j ilc goed 52 iezlea dbor leoTTeet In bnl heeft giateren ter gelegen I het feit dat het een jaar ge il ledert Italië gmg deelnemen oorlog een redevoering uitge waarin lm dezen verjaardag kwiardigen en pleq tigen dag In zyn rede gaf de Duce een erheden afdalend rapport in van de fascistische en corpo I Kamer over de phasen van den dit zich van af Februari heeft aan het Alban eeiche front I de fronten in Afnka aldus het puce verklaarde dat met het oog lepubliceerde documenten geen kan bestaan dat het tusschen o Griekenland tot een afrekeiwest komen Sedert Augustus 100 zeide hq had ik de bewijzen Griekenland met eens meer den i van de neutraliteit handhaafde talen hebben volkomen bewezen m n opvatting juist was Daarom p 15 October met algemeene men besloten iedere vertraging felijk te maken en aan het einde 4e maand te velde te trekken De veldtocht il begin van dezen veldtocht aan dode van October eischte met het op de ravitaiUeenng en verzorI een geweldige inspanning De ite moeilijkheden van het jaargeilB de maanden November tot Feui warden door de Itahaansche afbpn met waarlijk buitengewone iphn verdragen welke men irlglr itoicijnsch kan noemen Be idwe negatieve elementen bood htfia der operaties aan den aan ï n den winter toch twee voorIw de lange nachten die de scheep lil convooien begunstigde en het IklUvcn van de malaria Wij ouden o waren geesel der Albaneesche niet ontkomen zijn wanneer wij l eWtocht in het komende voorjaar Jai moeten beginnen V opperbevelhebber der strijd 4t in Albanië generaal Visconti was van meening dat de veld m Epirus een gunblig en snel Iwpzou nemen Zijn door de gene iitiven in Rome en mi goedge rte plannen waren logisch en overW4 Zij behelsden een tankma f ondernomen in het Oosten lie bergdivisie Julia die den pas etsovo achter Janina moest be en in het Westen dooi normale nedivisies die na het passeeT uide Kalamas m de richting van Tlopawrcheerend Janina achter zich I laten en daarmede den aanval tad tot tand moesten brenf bet midden zou een colonne in de riëhtmg van Kalibaki dprukken om den vyand daar tot den strij te dwin gen en de zeer sterke verdedigmgsmstallaties der Metaxaslinie buiten geveeht te stellen De opmarsch der bcrgdivisie JuUa aar de toppen van den Pipdus was buitenmate moeilijk De gemotoriseerde colonne in het midden kon geremd door regen en moeras bij Kalibaki met doorbreken Het hooge water van de Kalamas hield de divisie Siena V dagen lang op Op 6 November gaf het opperbevel der bergdiviaie Julia het bevel terug te trekken op Konitsa De berg divisie Ju ia die nog een dagmarsch van Metsövo verwijderd was keerde terug naar de hrilt van voor den opmarsch en moest zich verscheidene malen een weg banen in zeer zware en aan verliezen rijke gevechten Met den terugtocht van de bergdivisie Julia begon het Gneksch tegenoffensief dat in November Röritza en in December Argyr ocastron bereikte Met de veroverinft an Klissoera n het bereiken van de zg linie der bergen van de Chiarista naar Spadan kan men de periode als geëindigd beschouwen waarin de Grieken het initiatief m han den hadden Van dit oogenblik af brak iedere Grieksche aanval ter bereiking van werkeliik strategische doelen dwz El Bassan Berat en vooral zooals de Engelschen wensehten Valona op den tegenstand van de onzen Er was een muur opgericht en die muur was door den moed n vastberadenheid van onze soldaten onneembaar geworden Het naapel van den begin slag geschiedde eind December in den sector van het Sjoesjiza dal den on middellijken toegangsweg naar Valona met de tegenaanvallen van het tweede regiment Alpenjagers in den sector van Vranista In den sector van de Vojussa vielen ter verhchting van den druk aan het front bi Berat de troepen van het 25 ste legercorps aan m de richting van Khsoera en droegen aldus bij tot het mi ilukken van het Grieksche offen K f bil Berat Op 13 Februari begon de vijand 2i n offensief tegen Tepelini Pe aanval werd gedaan door een speciale divisie die door onze infanterie en af deelingen zwarthemden letterlijk ver nietigd werd Een pogirg om van Golico naar het dal van de Vojussa af te dalen werd eveneens in den kiem ge smoord In het Desnitza dal kwam de op Berat gerichte Griekoche aanval na het bereiken van Kli oera op 12 Jan tot aan Spadant maar werd hier in de eerste tien dagen van Februari door Alpenjagers en zwaithemden definitief tot staan gebracht In het Devoli dal Wa de Tomori het hoekpunt tusschen het negende en elfde legercorps In de laatste tien dagen van januari werd een versterking uitgevoerd van dit ge voelig scharnier door den mzet van een offensieven aanval in het Tomorettadal In het Skumbini dal trachtte de vijand nadat Koritza m de laatste tien dagen van Jjfov ember was opgegeven via het bruggehoofd van de Skumbini het knooppunt El Bassa te b€s iken i J 1 hetgeen door onzen tegenstand mislukte In den sector van Pogradetsj Ochrida werd in December iedere vijandelijke poging tot een aanval definitief tot staan gebracht Toen ik mu in de eerste dagen van December naar Albanië begaf zoo ging Mussolini verder had ik het gevoel dat het beginvan de overwinning in de lucht hing Door generaal Cavallero die op 30 December het opperbevel der strijdkrachten op zich had genomen was het leger in Albanië georganiseerd verstevigd en voorbereid op het offensief De Duce schilderde vervolgens de opstelling der legergroepen in Albanië in April en ging voort Een laatste wanhopige Grieksche poging om fti het Vojus a dal op te rukken werd nog m den kietn gesmoord De daarop volgende week begon de opmarsch van he achtste legercorps waarbij vier divisies In het veld werden geworpen In het eerste deel van den slag werden de vijandeliike verspferringsstellingen niet overwonnen maar de door onze artillerie ongeveer 400 stukken geschut en door ons luchtwapen ongeveer 4 KI vliegtuigen den tegenstander toegebrachte verliezen waren zelfs volIjens de Grieksche gegevens verschrikkelijk In de week van 9 tot 16 Maart wgarin het initiatief naar Itahaansche zijde overging hield het Grieksche leger practisch op te bestaan als nog tot vechten bekwame strijdmacht gelyk later door de Grieksche regeering zelf werd erkend In April had het Itahaansche leger ook wanneer intusschen niets anders fou zun gebeurd wat wijziging bracht op den Balkarr met mathematische zekerheid het Grieksche leger overweldigd en vernietigd Men moe toegeven dat alle afdeeImgen van de Grieken dapper gevochten hebben Bovendien moet men constateerer dat het Grieksche leger zonder Engelsche hulp met zes maanden lang tegenstand had kunnen bieden Het werd door de Engelschen ge oed uitgerust en bewapend Het luchtwapen w as Engelsch de luchtafweer even eens Nic minder dan 80 000 Engelschen waren in de verschillende diensten en afdeelingen v n het Grieksche leger weikzaam Gering waren de door Turkije geleverde materieele hulpmiddelen Na vervolgens een overzicht te hebben gegeven van de geraeenschappe Iijke operaties der sp Imogendheden op den Balkan zeide de Dudce dat de uitschakeling van Engeland een diepgaande wijziging van de poUtieke kaart in dit deel van Europa heeft doen ontstaan Deze veranderingen zullen een gunstig effect hebben wanneer allen maat weten te houden Mussol ri ging kort in op de gebieds veranderingen der verschillende Balkaratatei en de daaraan grenzende staten waarbij lui in het bijzonder wees op de schepping van Kroatië Wij hadden zoi zeide hij onze grenzen van Fiume ot aan de Vibaneesche bergen kurnen vooruitschuiven Dat zou ech ei een fout zijn geneest aangezien de geschieden s getoond heeft dat de inlijving van al te groote minderheden een zAaie be a ing beteekent Onder s onrach igen bijval van de Kamer verk aarde de Duce dat Giiekemand behoort tot het Italiaanscl e leefgebied en dat het land in overeenstemming met het Duitsche oppe bevel door Itahaansche troepen zou worden bezet Afrika Tc aarzion van de gevechten in Oost Afrika zeide Mussohni lat hij net wit wai wev en hoe Ita ie zijn Oost Afrikaar soh gebied zou herove rer maar reeds tharis kon hij catego n=ch verklaren dat Italië dit door de Italiarcr gecu tiveerde en mtt zijn bloed gedrenkte land zou heroveren De gevalleren zouden niet ongewroken blijvei stormachtige bijval Voortgaande gmg Mussolmi in op de door Duitsche pantsertroepen te zamen met Ita laarsche formaties uitgevoerde herovering van Cyrenaica Zijn uiteen 5 ï r Mètv zettingeif Werden iteeds weer door stormen van bijval onderbroken De v rovennc van Kreta noemde de Duce het winnen van een belangryk steun puBt voor de oper tties van het luchtwapen m de Middellandsohe Z fe hetgeen de definitieve verdrijvmg van de Ën Ischen uit het Oosten van de Mi ellsndsche Zee en daarmede de beëiuligmg van het conflict essentieel z l vergemakkelijken Bu het hierop volgende overziciit over de betrekkmgen van Italië met de met Italië verbonden en bevriende mogendheden liet de duce onder lang dung gejubel van de Kamer het licht vallen op de nauwe kameraadschappe lyke samenwerking tusschen Duitsch land en Italië Alle aanwezigen ston den van hun zetels op en barstten los m stormachtig gejuich vpor Duitsch land en zyn Fuhrer De stemmen zoo verklaarde Musso Imi die speculeerden op oreenighedpn tusschen de spilntogendheder zyn thans tot zwijgen geWacht Beide vol ken voeren thjns een enkelen oorlog en zullen ook na den oorlog kameraad sohappelyk verder samen opmar cheeren Ten aanzien van Japan wees de Duce op de door den minister van Bui tenlandtch Zaken Matsoeoka afgc legde verklarirs dat Japan bu een aanval der Vereengde Staten op de spil niet onv ersdiillig zou toezien vooral naar Mussolmi zeide daar Japan precies weet dat ook zyn Tot op het spel staat Met betrekking tot Spanje zeide Mussolmi Spanje kan er met var afzien deze unieke gelegen held aan te gnjpen om het onrecht dat vroeger jegers Spanje is gepleegd weer goed te maken Torfi moet Spanje m volledige vrjheid zyn beslis6mg nemen Italië zal nooit druk uitoefenen op Spanje Het falangistischc Spanje Omtrent de betrekkmgen van Italiëmet Turkye zeide Mussolmi dat Itahede vooi anderhalf jaar begonnen polltiek van overeenstemming en samenwerkmg met Turkye ook thang nog alsactueel beschouwt Amerika Overgaande tot de Ver Staten van Amenka verklaarde de duce dat een formeele oorlogsverklaring der regee rin van Washington geenszins invloed zou uitoefenen op den tegerwoordigen toestand aangezien de Ver Stater z i t ook niet de jure dan toch de facto re ds in oorlog zijn Ook een volledige interventie der Ver Staten zou thans te laat komen en Groot Bnttannie de overwinnirig niet meer kunnen ver zekeren maar hoogstens eer vcrlen gmg van den oorlog en een Jitbreiding van de ooriogstoon elen beteekenen In geval van oorlog zouden de Ver eenigde Stater in zoodange mate tota litair gevormd wordei as dit ir Europa noch dcor het fa ci me noch door het naiioiiaa socialisme geschi IS Woorde yk verklaarde Musso r Wann eer mer Su Ia als het t pe v dei klassieker Dictator be chouwt Su a tegenover Roosevelt slochts eer bescheiden di ettirt Aan het siot van zyi rcdeiocn g wees de duce onaer stom ach igtr b val op de irwerdige aancergcslotei heid en hechtheid van het Ita laan che vo k en verk aarde Erge and kaï dezen oorlog net winner omdat nd alt posities in Europa hetft Reacties op de rede In alle Italiaansche steden tn dorpm m Albanië en de Itahaansche overzee sche bezittingen was de Itahaansche be volking gisteren op straten en pieiner saamgestroomd om by de luidsprekei naar de rede van Mussohni te miste ren aldus het D NB De verk la nn gen van den duce wtrden steeds met biival ontvangen voora toen Mussolmi sp ak van de wapenbroederschap met het nationaal sociahstische Duitschland Na de rede werden overal geestdriftige be toogingen gehouden Uitvoer van snijbloemen naar Duitschland Er heerscht thar te Aalsmeer het cei tnjf van de Nedei andsci e snijbloener cultuur groote diukte De bloe renkiAet kers zijn weer geholpen Utt onderstaand gegevens blijkt dat Duitschlard tl anb de groot te afnemer van de Hollardcte sn bloenen fs De export e trof ir de eT tr 4 maanden van dit rar den ge amen ijke export naar aJle landen behalve Dult chla fi in de jaren 1937 1 36 en 193 W arncer de uitvot zoo voortgaat zal Nedtilard eer bloe rerexport raai Duitschlard hebber wekt den expoit raar andere larder ver vuldig zal o eit effen Dit bevMjst da Dl t Cf land de ra uurhjke afre er is voor Ho andsche Droducten op er e sebied 1937 Naar Duit chland RM 1 524 7fiO Naar andere anden BM 2 2 J4c Duitschland staat in de Syrische iwestie algelieel aan de ztjde van Frankrijke Het Duitsche standpunt daarin ia gebaseerd op de moreele xedelijke en etbiselie ztjde van dit probleem Aldus werd cisteren in de Wilheimstrasse Duitaehlands liouding tegenover de nieuwste actie van Engeland geschetst Ter IxantWoording van de vraag of dit Dullsche standpunt militairen stenn includeert wees men te Berlijn op Frankrijks verklaring dat bet de verdediging op eigen houtje wil voeren Duitschland heeft Frankrijk ook in staat gesteld too voegde men hieraan in de Wilhelmstrasse toe zijn politieke helangen xclf te verdedigen Volgens den Berlijnschcn corrcspon dent van de N R C schijnt de opmarsch der Engelsche troepen en het leger van den Franschen generaal De GauUe in de Libanongebieden met zonder succes te zijn De voortrocpen staan reeds voor Damascus en de val van dere stad zal zeer binnenkort te verwachten zijn In dit verband wijst men er te Berlijn echter op dat naar gelang de Engelschen meer naar het Noorden vorderen en de Turksche grens naderen dus Euroi esch gebied de politieke belangstelling van Duitsch land voor het conflict m Syne moet groeien Er wordt echter niet verheeld dat men de Vichj regeering nauwelijks in staat acht Svne op ook maar eonig ms afaoende wijze te heiper Indiër Damascus gtvailen ia is daarmede practisch ook het ot van Beiroet beslist De n oge ijkntid da generaal Dcntz Zich zal Wcten te handhaven zal daardoor zctr ken worden en zi n Kaneen wordtn te Bcr im zeer sccpti h Koordeeid De redenen hiervan zi n aat de rcgu aire Fransche troepen in S rié numtr ek er ook wai materievl aangaat vctl tt 7wak i n en dat bovci dien de stemnning onder de oldaten weinig gun lig kan wolden genovird Dit laatsie zou voora gebleken zijn uit de om tandigh id aat de vordering van de aanvallende legers veelal met Jt stand kwam door de meerderheid m de gevechten maar langs den wig der onderhande mgen welke onder handelingen door hel optreden van den Franachen overste Co let m de meeste geval en succes opleverden Twee redenen zouden Duitschland aanleiding kunnen geven zijn passief standpunt te verlaten 1 Indien de Vichy regeering Duitschland om hulp vraagt hetgeen e p het oogenblik nog niet Is gebeurd en dat men m serieuze kringen te Ber yn ook nauwenjkS durft te verwachten 2 Wanneer Duitsche belangen door den verderen opmarsch der Engelache troepen worden beroerd Turkijes houding Ook de houding van Turkije ten op zichtc van de gebeurtenissen in Syne moet men as van het allergrootste belang beschouwen Alhoewel men zith m Turkije in po it eke kringen en in de pers sedert dr e dagen absoluut terughoudend gedraagt neemt men te Berlnn m tegcnste Iing tot Engelsche berichten op grond van de betrouw bai e informaties aan dat Turkije het allerminst een ia met d hngelschen aanval in Sj rit tr zijn in Turkye stcfo meer stem men te hoorcn du zeggen dat het m 1939 gi slotSn bondgenootschap met Engeland en Frankrijk door de resul taten van den strijd m de Middelland sche Zee en na hetgeen thans gebeurt ni dat d eene bondgenoot den vroegere aanvail is overleefd Hoewel nog geen sprake i van een definitief standpunt van Turkije geven de b nchton uit Turki e waarover men te Berlijn besehiiet po itieke kringen veel reden tot optimisme Indien zuik een optimisme door de feiten zou worden gerechtvaardigd en Turkije door den loop der geheurte nissen naar de zijde van de spi mogendheden wordt gedreven dan moet men zich afvrag of Engeland met zijn actie tegen Syne met e n groote fout heeft begaan De voor de spilmogendheden welA illende neutrale houding van Turkije met a Ie mog lijkheden welke zutk een houding biedt zai uit eindelijk tot resultaat kunnen hebben dat de Engelsche positie in het Nabije Oosten onhoudbaar ordt De operaties In tegenstelling tot alle m het builenand door Engelsche propaganda veroreide beweringen verklaarde men gisteren in militaire kringen te Vichy dat de Fransche verdedigingslinie in Syrie en den Libanon op geen enkel punt IS bezweken en dat het front tegenover alle aanvallen heeft standgehouden In dezelfde kringen spreekt men ook het van Engelsche zijde verspreide valsche bericht tegen volgens hetwelk Duitsche valschermjagers m Syne zouden zun aangekomen Bovendien loochem Vichy het bericht dat onder de Fransche strijdkrachten in Syne talrijke gevallen van desertie voorkomen en dat een groot aantal soldaten naar de Engelschen zouden zijn overgeloopen Fransche luchteskaders uit NoordAfrika zijn na een moeilijke vlucht ra Syne aangekomen naar Ofi uit Beiroet meldt Het Fransche ministerie van Oorlog heeft gisteravond omtrent het verloop van de militaire operaties m Syne het volgende bekend gemaakt Gistermiddag en hedenochtend hebben da tusschen de kust en Dzjebel Droes uit verschelden divisies waaronder een pantserdivisie bestaande Bnt chc strijdkrachten hun aanvallen m de richting var Beiroet m Damascus herhaald Tusschen Dzjebel Droes en het Hermongebergte zun de Fransche garnizoenen van Kuneitra en Sjeik Meskm teruggetrokken nadat zij hun taBit den tegenstander op te houden haddon vervuld DmsdagcKhtend werd de tegenstander op de lijn Merdj tn pog ng van de Enge chen om den t ger ldrd der Fransehe troepen te brekei vergeef ch De Fngo sche aan val w rd door paitaeiecnheden en ooriogsscnepen gesteund Tegen Br t sche strijdkrachten wien het gelukt V aa ter Noorden van de monding der Litan r V er te landen zijn legen ainvd en aan den gang Het Fransche uehtvvapen heeft Maandig vijandelijke trofporco centratua m Zuid SyriFfhet hom nen bestookt en met succes ook dcelgoPüTen a in het reeds geme de gevecht tegen Britsche oorlogsschepen Vier Enge sche jagers werden neergeschoten Bntsohe gevangenen hebben naar in het communique van het Fransche ministerie van Oorlog verder wordt gezegd hun verwondering u lgesproken dat zij alleen te doen hadden met Franarhe en niet met troepen van de spilmngendheden Een gevangen Engelsche marineofficier was er van overtuigd dat hij in Dui scha handen viel Daarmede worden de dementies van de Fransche regeer rg ten aanzien van de va sche Britsche berichten duidelijk bevestigd Duitsche vliegtuigen bombardeeren Haifa Ï IER EN TANK GETROJJEN Do haveninstallaties van Haifa zijn in den nacht van 9 cp 10 Juni door Duitsche bommenwerpers aangeval cr Zij troffen de pier en een der groote larks waar d e door de buis eidmg uit Mosocl aangevoerde pctro eum vvorJt opgeslagen Daarmede is de jdirecte strijd tegen de greiotste in bciargrijkste olieiav i ailleeringsinstallatie v n oe Bri schc vloot ftp de Middel ardsche Zee geopend en wordt de govcchisactivitcit var het Duitsche lucHwapin uitgebicid lot de fenlsehe Pa catijnsche ku t a dus het D K B 4iit Zon op 5 18 onder 22 01 Maan op 0 13 onder 8 48 Men IS verplicht te verduis ter j vao zonsonderifaDi tot zon opkomsl Lantaarns van voertoiëen moeteo nat oa zon ondf d nrf on hen wr f cn