Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 11 JUNI AARDAPPELEN A 05 t m 15 Juni 1 h kg BLOEM BI 8 t m 15 Juni rantsoen gebak bloem 50 er of 35 b cod cf mwl Aanvalleil op Malta lELO EN GOEDERE BRIÏSCIHE JAGERS VERDREVEN By de hevige aanvallen van formaties Duitsch Italiaansche gevechtsvliegtui gen gisteren en eergisteren op het eiland Malta onden omen hebben de jagers van de bondgenooten de Bntsche jagers verdreven aldus DNB zoodat ondanks hevig vuur van het afweergeschut haven en dokinstallaties benevens andere voor den oorlog belangryke doelen in de Bntsche eilandvesting met succes konden woi den gebombardeerd Admiraal Dorian oyer de Aaak der Fransche regeering VhRKOBTi BiU NS VAN DE k BANK N V tl Voornaamste cijfer 9 Bjanenl wisbtls Papier op liet Iniitentand Belceningen Waatvan aan Ned Ind ie Voorscliollcn aan twt rtjk Gouden munt en materiaal Zilv munt enz Totaal munt en materiaal Banltb in on 1 Banka signafien in omloop Rek cour saldi van het nik Rek cour saldi van anderen Totaal rek coui saldi Besct ïr baar mctaa sa do Sella ki tpapier bij de bark ia 5 6 231 fl 584 lt5 M8 1 57ir IjO 1 021 8 1 n li SiO 1 i I 037 881 8 36 1 650 KXI 5 41 433 Wanneer de natie niet wil begrijpen zal zij te gronde gaan Frankrijks plaats in het toekomstige Europa Hl § Zitting Britsch Lagerhuis verdaagd Naar de Bntsche berichtendienst meldt IS het Lagerhuis na de uiteen zettingen van Churchill zonder gt heime stemmirg verdaagd US906 9I3 1 9 306 923 318 055 J IIEIWOIXH 15 5 VirVOKBmCSVOORSCfTRTFTI FrFI f fFWtBNIELWlSosiil r Aan de door AS den wd i c rtani var hel depariemtnt ai F vfiaid gde uit oerii gs voor tl va effeclenvemleuwnnKsbureau onUtf nor volgende btpalirgfn 4 CONCORDAAT VATICAAN SPANJE Tusschen Spanje en den Heiligen Stoel IS etn coneoidiat gesloten Ter gelegenheid hiervan hebben Franco en de P ug benevens de Spaansche minister vJSr Buittnlandsche Zaken Suner en de kardinaal staaisstcretaris Mag lione gelukvvonsch telegrammen gewisseld De onlangs gesloten ovtre n kotjist over de benoeming van b s sclie ppen vormt een deel van dit con cordaat NIEUWE STAKINGFN IN A IERIK In zes fabr eken van de Bohn Alu minium and Brass Company zyn on gpveer 4000 arbeiders we ens loon eischen in slaking gegaan Volgens op gaven van de bediyfsleid n besch kt de maatschappii 1 ver staa soprirachter ter waarde van 25 mi hoen dnilar Va de productie is 85 c voor de bewape n ng bes emd l itstel van mihtairen dienst vervalt door taking Amenkaansche arbeiders die OD grord van hun wef k fot dusver u tstp van m iita ren d e s hadden gekf gen zullen m he vervolg vvnrder en gemeoen op het oogenblik vvanrorhii uitspel door dee neming aan eei sla kirg komt te ve va Ion zoo heeft df bngadegenenal Hershshev verkla ri die Ie der is van de Amenkaanscbe re rutee mp Deze maatHvgel be eeke dat all stakers op dien plid leen èefli r vroi de keure worden geplaatst hjn vve k in voor de bewapening be ang ri kt bed iiven ter stond te he vatte ich van di r aanvang af verre te hou den van 1 e ak sen o rrm ddf k in milita ren diens e gaan De militaire bezetting van bedrijven t if na m van be Korte berichten Naa u Dax n el depj teiienl Lanai Fr wordt gpi e fcy n bii een scl k p oniit uk fcr de nabi ló n Samt Juliei Le Bf Tl aci t n cl order wie evcn kir deren o c k rn De B 1 che arrbav adpiir te T oenK reC k Ken het t e teien T lotreii rp elüttn r ch I a HtriiEko g e bt e Daa h ft hn beans Ijke aareelercrf ed rtf be preken raar In weUnpclKhte krinfitn rr uif De F a ic e a i ba sade ir n AnkaraHem i I pi l 41 n ifl de ee ol er an erro t atie n eilt den Henri wa In de herfst TT hel vorige jaar d w de re enn i Vïchv a s op o gpi van Ma g i n ar Arka a fezonclen f n door de Vereerrfirde staten asn deOh eer ai he repeerinjg aangebotien leen ing an 40 T loen Chileenfche po we k i Initerd rebrii kt lOllen unorder vnor de u 1 h eidfnp vbti de Chifeenscrhe weermaeht i m de Ch eersche minister var Defensieh eft verk ard ir beg n el aanva rd Het bi reavJ telt formu waarnedt aai vragen t€i vc k nieuwe waardepapieren kur ged end Wannïe heloten wordt e behandeUne te nemen zal de t a volgt gesc leden a Aar de t dnd van de c wJjvsiukken zal worden nagtt a n Ifid re de a arviaag toe e d overlefifting van verdere bew ver argtr b A oren op de aar e zal Ind en blj de aanvraat get df tKj Droi k l ke stukk n ku overlegd of inden met a e e 1 C IS L t de c ttn kuimen tao u hf b r eau In chtingei on t e van den aanviager irwirnwi bi I ee e of b j dp po Uieauto te Mï wanr de aanvra e eeve=tie k sn ge a t geva te bf bp t n r at het bureau bureau te t verder v bendfn fi i ui c en be ch kba aar rapen ter ve krlinne xsr r bedoe d in atdeeirj o van f ve Tl tcvn S be = i 1 I M kui r gediend Zonr er borpKlelIing t on het ve krijgen van d jtieve ik rieurve üukken voor ee o lo en pee i e waart epap e door nati liike of recht pe or er land uaar nede de no a ri fp v h rl p 7 r Zö he 1 zn bemidde E verleeren nadri b rd f PI raa f e oorde vo doende 7 il PH 7i1n + K Tstelo Vadat het burtaii be oten heef V a r bei srdp i Ie rerrdien daartoe raar het oo deel ir a iC d ne be aa aar öe ns t pe chorden of Vfrln en Ff ra u toegeven opcee r een tot raat f 1 e 1 kep een op hr stiik bpt eVk re ebberde 7r r Fe a toekonr = ice ar hx t b of eru pu j f Hut 5 erfcis d ie 9B hufPM r df bfl Huisvrouwen attentie Vaiidaag vervallen Boterboo 17 en Broodbon 21 DE BONNENLIIST BOXFP RGARr Bo 19 en 20 t m 2 1 Ju i P boter Vetkaart n em mi i H t Bo 18 t m 11 14 Juni r BROOD GFBAK Br U t m 22 Jun I r Lüei Br 2 t m 22 Juri dubbc r Cr EURLN 53 t ra 15 Juni 88 t m 15 Ju a ei GORT MOUT GRUTTEN 25 t m 15 Juni li pond HAVERMOlUT VLOKKEN eni 24 t m 15 Juni Vi pond KAAS 6 en 7 t m 1 15 Jan 67 er t m 15 29 Juni 1 ons KOHU THEE $ 4 t m 22 Juni p koff c oli of 40 KT thee MACARONI VERMICELLI ent tt t m 15 Jiui 1 om MAIZENA enx 27 t m 15 Juni 1 on MELK Me 28 t m 15 Jum IH i nr reULVRUCHTEN 52 t m f2 Juni 1 pond rETRC EUM fto U t m 15 Juni voor keuken RUST U t m 15 Juni nond SCUEERZEEr K teittel t m n A g 1 8 nUR 42 t m 22 Juni 1 kg VI M t m 15 Juni H rantsner vW vleeschwaren Vleewliw Um 15 Juni H rantsoen oi duurzaamd jevogclle ZEKr IS l m 29 Juni 1 ranuoen VERKLARINO A aardappelen Me me k B B NNENU IO NEDCRLANDSCHE BROEDERSCHAP VAN ACCOUNTANTS In de bestuursvergadering van de Nederlandsohe broederschap van accounian s is de heer Jules Bromet Amsterdam afgetreden als penningmeester m werd in zijn plaats benoemd de heer J J Soholten den Haag Het bes uur is thans als volgt sa n ngesteld Mr dr H D M Knol Leiden voorzitter tevens voorzitter der examen commiss e A Schravesande Rotter dam 2e voorzitter J H M R van der Eeden Breda aecretans Jan J Voor jsaat U recht 2e secretaris teven secpe aris van de ballotagecommissie levens bibhothecans J J Schollen den Haag penningmeester B Mellmk Zwolie secretaris examencommissie W A Brenning Hilversum Jules B cmet Amsterdam en M Konijn Ams erdam bestuursleden WERVING POLITIE In aans uiting op de door hem uitgegeven bekendmaking inzake de werving voor de politie deeh de wnd inspecteur generaal der Nederland sche politie mede dat m verband met den aanvangsdatum van het wer vingsonderzoek na 10 Juni ingekomen venceker met meer voof het eerste wervmgsonderzoek m behandeling zullen worden genomen doch voor een volgend overeenkonjstig onder zoek zullen worden bewciard tJO de V Bo boter Br brood Per vleesch Geen toevoeging kaart DOS Mi De plaalEvervangende Fransche mjnister presuicnt admiraal Darun heeft een j diore ie gehouden waarin hl onder meer het volgende lekle Franschcn In mijn vorige boodschap heb ik u gezegd dat de maarschalk het lot van het land in handen heeft geromen op hel meest kritieke oogenblik van onze geschiedenis De macht op iich ic nemen onder dergelijke om tandigheden is njet de daad van etn eeniM tiee maar die van een groot patnot Wij mllen nooip onzen chef genoeg dank kunnen brengen onzen ch f die ma persoon aan Frankrijk hteft geschonken om hei te redden Gered is het echter nog niet Hel is thans gttn tyd voor onvruchtbare diM ussies en bittere cntiek op de regeering Thans slaat het uur der discipline en der eer gezmdheKi De neder aag brengt aitijd ongeluk met zioh mede Het 1 een Fr n che traditie de regee ring verantwoordeUik te stellen voor het ongeluk van het volk Onze huidige ellende moeten wij tóeschnivtn aan bet regime lat ons tot de neiSer laag heef geleid Het regime is ver antwoordt ijk niet d regeering van dtn maarschalk die als erfgename van dtzen onhcilvollen toestand er naar treeft de kwalen te genezen waarain geleden woi dt en hun duur te bekorten Om succes te hebben jheeft zu moed hardnekkigheid offervaardigheid en dm steun der natie noodig Wanncei de natie met wil begnipen zal zij ten gronde gaan Tairtik zijn degenen die trithten h t verstand der natie r ntielrn Ii hullen Aangezien gij ongt lukkig zyt gUooven velen uwer a c wal verleid wordt en alles wat gr fluisterd uddt zonder de moeite te ntmen te overleggen Zo aanvaarden als orweerlegbare waarheid wal hun ddgel ks woidt voorgekauwd door den geheimen of Degau l stisehen render die door een builenlandsche mo endiieid betaald wordt Dricvoadige taak Franschen hoedt u hiervoor en leunt de regi truig in haar zware ja 2 er zware taak Deze taak der regee ring a etn druvoudi de verbeU ring van den huldigen toestand vun h t Fransche volk de loorbereidmg yin den VTede in de m ite waarin de overwonnene dit kan doen de voor bereiding an de tjt komst van Frankruk in het nieuwe Luropa Er u n lar voreu gebracht dat de wapen Ulstand gecn VTcde is Dt wapens li t md IS etn onderbreking van de viiandtiykheden op de door den ovtry nnaar vastgestelde en do r den viiwonticne aanvaardt voorwaaraen Hl kan ttnzydig door den overwin n lar worden opgezegd Din wapt nsij ind mei loyaal toe te passen en daardoor ctn overwmna ir aanleiding te gcvtn Yim op te zeggen zou voor Frankryk geiyk staan met zelfmoord zoowel voor Frankrijk als ook voor zi n imptr um Den wapenstilstand uitvoeren zonder te trachten zijn voor waarden tt vtrzachttn beteekent de invtandhouding van een toestand waaronder gy zeer lijdL Aangezien de wapenstilstand een door Duitschiand en door ons onder teek end verdrag ix moeten wy wan neer wy hem willen verzachten met Duitschland onderhandeltn De maar ch lik hetfi jny belast met deze on dirhande ingen Hy keurt de voortzet ting goed Waarom aegt gu aanvaar den de Duitscbeis als overwinnaars onderhandelingen Omdat Duitachland dat den wederopbouw van Europa ziin vooroemen heeft weet dat het du alleen doelmatig kan doen wanneer de verschillende Europeesche na 11 die geroepen worden tot deel ntming aan duen wederopbouw dit gaarne en vrijwillig doen Duitschland beheer tht zyn overwinning om on te veTeoneven onze nederlaag g over Jtinntn Laten wij dus deze iSeder aag weten te befaeerscben en denken aan het Frarkryk van morgen D zal voor u geloof ik voldoende iiin om u de noodzakelykheid duide luk te maken van de onderhandelin gen die k op bevel van den maar chalk sedert verscheidene weken voortzet om onzen tegenwoordigen toestand U verbeteren Dat is de eer te taak in de regeering w vi cfle Dt tweede 15 die der voorbereiding v n de VTede De tegenwoordige toe tand IS weergaloot in onze geschiedt 1 s Een der mogendheden waar mede wy moeten onderhandelen be virdt zich in oorlog met een andere mogendheid en haar operatietroepen beze ten een deel van ons gebied De onderliekening van een definitieven vrede biyft een moei yke zaak zoolang de door het huidige conflict gestelde problemen geen opiossmg hebben ge vonder Maar reeds thans en zonder het emde van de vywidelykheden f te wachten is bet de plicht der regeermg aldus te hanoelen dat een gun tige tirosfeer voor het instellen van B eervc en vrede wordt geschapen Deze atmosfeer kan alleen geschapen worden wanneer y onzen nederlaag beheCTv hen Dat wil leggen dat wij er raar moeten streven onze houding naar het verstand te regelen Ziet moedif de v erkelykheid onder oogen Geeft u niet over aan sentimenteele reactie oi geen ander resultaat zouden hebben dan tot onze eigen schade den kloof te verbreeden die door zoo ele gevechten tuïschen de beide na buTige volken gegraven werd en die wy van beide zyden voor den vrede van Europa weer moeten beginnen dKht te gooien Wanneer deze atmos Buiteniand Anerikaansche schepen gevorderd ▼ OOK BE ƒ OOL De Amerikaansche scheepvaartoverheid beeft de geheele vrachtschepenvloot van de Southern Pacific Co in het geheel tien vaartuigen gevorderd De schepen zullen naar Associated Press meldt gpgenomen worden in de scheepspool van twee nullioen ton AMERIKAANSCHE TIEK feer niet tot stand gebracht zou kunnen worden zou ik een onheilvoUen vrede voor Frankryk vreezen Deze vrees is niet gegrond op een indruk zy is ge grond op zekerheid De derde taak van de regeering is de voorbereiding van de toekomst van Frankrijk in het nieuwe Europa Deze taak kan alleen nuttig ter hand geno men worden wanneer de tweede laak tot een goed emde is gebracht Wan neer wB geen eervoUen vrede knjgen wanneer Franknik beroofd van tal rijke departementen en belangryke o erzeesche gebieden zyn intrede doet ip he nieuwe Eliropa verkleind en geteisterd dan zal het zich niet weder verheffen Wy en onze kinderen illen in ellende en m haat leven welke den oorlog kweeken Het nieuwe Europa za niet leven zonder dat Frankryk wordt gesteld op de plaats waartoe in de Europeesche h erarchie zyn ver ledpi zyn beschaving en zyn cultuur het re ht geven Franschen hebt den moed uw neder laag te overwinnen Weest er van ver zekcrd dat de toekomst van het land nauw is verbonden met die van Europa Wanneer de maarscha k en zyn regee rmg u oproepen hen te volgen op den ingeslagen weg moet gy de illusies overwinnen of offers brengen Put uw kracht uit de zekerheid dat deze wtg vooi ons vaderland de eenige weg naai het ben IS Een der leidende organen van Wallstreet Cominercial and Financial Chronicle oefent in een hoofdartikel uiterst scherpe critiek ojb de buitenlandacbe en economische politiek van Washmgton aldus bet DNB In de eerste plaats aldus het blad gelooft de Amerikaansche regeering en een groot deel der bevolking nog steeds aan het effect van bluf met behulp van dreigende redevoeringen van Washington Men helt over tot de on juiste opvatting dat de hermncrmg aan de deelneming van Amerika aan den wereldoorlog nog thans den Duitschers kippevel bezorgt Dit is met realistisch en onverantwoordelyk Ten tweede gelooft Washington de Duitsche bewapeningssuccessen te kunnen nadoen door een veelomvat tend stelsel van economische reglementeering m tt voeren Dit is even eens een groote vergissing want Duitschlarids productiesuccessen zyn met slechts het resultaat van regie menteerin maar een bhjk van groot organisatietalent en nauwkeurige ken ns van wat men wil Washington ge lOoft dit slechts met behulp van regie menteering te kunnen nabootsen en past de dubieuze politiek toe elke zoo genaamde wereldcrisis en iedere ekortkoirmg in de uitvoering van het bewapeningsprogram te gebruiken als voorwendsel voor nieuwe dictatoriale V o machten ten gimste van den pre sident Het bombardement op Alexandrië UITTOCHT LIT DE STAD Naar de Londensche be iehtendier Jt uit Can o meldt hebben it eds byra 20000 personen Alexandiie ver aten als gevolg van de Duitsche hichlaan vallen op du belangryke BrUsche vioolsteunpunt Vluctat breidt zicb uit De vlucht uit A exandne nepmt steeds grootere afmetingen aar naar Reul r meldt Het aantal viuchtf ingtn IS Sldra tot 40 000 ee tegen er voigens de opvatting van een hooge spoorweg ambtenaar zal dit aantal de komende dagen ten minste verdubbeld v oiden Op het station heef men naar Reutei voorts meldt biizondere maatregelen moe en nemen om eenige crdt jn den volslagen chaos te brengen Al e toe gangen zyn thans door militairen be zet Slechts op bepaalde uien wordt het station vew 1 dt troepen v lucl telm gen opeagesteld Zonder orderbrrking vertiekken overvolle treinen naar he binnen and Voorts behelst het artikel een felleafwyzmg van het wetsontwerp overhet beslag op particu leren eigendomvoor bewapenmgsdoelemden Het planvan den president om het gehee e landm een angsttoestand voor buitenInnt sche gevaren te brengen heeft gef laldDe vakvcreenigingen hebben zichiaardoor althans niet van de vvysoten brengen De proclamatie v dent r beperkten uitiondieriTigstrustand hexft haar psychische uitwerk rg niet gehad Het blad is uiterst verortwa rdigd over de bezetting van de North Amen tan Av at rn fabriek Het beslag op de fibriek treft slechts de werkgevns en nirt de werknemers die hun 1 ehtn en stakingen waarschynlyk tegentiver de regeenriig met succes kiunner v oort zetttn ARA3iSC E LFJBERS TER DOOD VEROOKDEELD Naar bekend wordt zyn la ryke Arabische leiders die voor de Enge sch n uft Palestina waren gev ucht bi den opmargrh der Bntsche tn e pen in bv rie door agenten verraden en aan de Hiigelschen uitge ev erd Terstond kwam een veldknjgsraad samen die de Arabieren zonder u t zordermg ter dood heeft v eroordee d De doodvonnissen zyn gisteren rog te Tynis voltrokken aldus het DNB DE ENGELSCHE OORLOBS BERICHTGEVING Britsche oorlogsmachine overbehist UITLATINGEN VAN DE TIMES Het IS veelbeteekenend voor dcT tegenwoordigen oorlogstoestand wanneer de T 1 m e s zyn lezers voort ereidt op nederlagen aldus het DNB Het blad schryfl dat de tegenwoordige oorlogsmachmerie die Chiirchill ter beschikking staat te zeer overbelast is Een itoigamsatie van het kabinet is na de crisis die ontstaan is na de nederlaag op Kreta waar chynMjk niet meer te vwwijden ook al verzet Churchill zich hiertegen De stemmen die opgaan voor een reorganisatie van het kabinet worden steeds krachtiger De hoüfdredacteur van het groote Londensche avondbad L v e n 1 n j Standard Frank Jones heeft vol gens den ceirresponoent van Goeie bcrgs Pesten op de vergader ig van het verbond van Bntsche journa listen gezegd Mer is overal Ier weit d nie alleen wanhopig over de Britsche oorlogsberichtgeviag men w ordt er ook nog door voor den gek gehouden ENGELSCHEN VAN 41 JAAR MOETEN ZICH MELDEN Alle in 1900 geboren mannelijke m weners van Groot Bnttannie moeten zich op 21 Juni naar de Londensche berichtendienst meldt op grond van een veroidening van het ministerie V oor de Binneniandsche Veiligheid aanmelden Thailand en Fransch Indo China 1 OOK HENRY MOVSSET FRANSCH STAATSSECRETARIS THAH In een landsche IS ntEDELIEVEND speciale zitting in de Tha kamer waar beraadslaagd werd over het Thailandech Indo Chineesche vredesverdrag heeft de Thai landsche ministerpresident Songgram verklaard dat Thailand vredelievend is en geenerlei aanspraken meer Ijeeft ten aanzien van Fransch Indo China en ook niet van zins is eenigerlei tegen Japan genchte verdragen aan te gaan Songgram deelde mede dat het Thai landsch Indo Chmeesche conflict Thai land tien millioen ticals heeft gekost Nog zes miUioen moeten betaald wor fen voor mstelbngen van algemeen nut in de van Indo China overgenomen gebieden Behalve Benoit Mechin is ook de ecietaris gentraal van het Fransche Viee presidium Henry Moysset tot Slaatssecretaiis benoemd Moysset een der eerste en nauwste medewerkers van den plaatsvervan genden premier admiraal Darlan is diens adviseur in vraagstukken op hrt gebied van de binnen en buitenland sche politiek Hy heeft voorts een groot aandeel aan den wetgevenden en constitutioneelen arbeid voor den opbouw van den meuwen Fr anschen staat NlEÜW JAPAVSCH VERBOND FRANKRIJKS POSITIE BIJ ONDERHANDELINGEN In de W uhelmstrasse werd gisteren de vraag beantwoord of Fran ryk als overwonnen staat op eigen gezag economische onderiiandelingen nvet andere staten kan voeren Van Duit sche zyde werd verklaard dat de regeering te Vichy als regeering van een souveremen staat prmcipieel met andere staten ooderhandelincen kan openen Met het oog op het feit dat een groot deel van het land is bezet verwittigt Frankryk evenwel uit eigen beweging Duitschland omtrent zyn economische onderhandelmgen met andere landen Dergelyke onderhandelmgen zyn thans gaande met Hon ganje en Roemenie echter nog in bet begmstadium Het Japansche kabinet heeft m zyn vergadering van gisteren Ijesloten tot opnchting van een Nippon East Asia Development league Japansch Oost Aziatische bond voor opbouw Deze organisatie zal onder toezicht van het bureau voor Oost Aziatische aangele genheden en het Verbond voor Natio nalen Dienst staan De organisatiecommiSBie komt 6 Juli bijeen De premier prins Konoje zal ala voorzitter van het Verbond voor N tionalen Dienst ook voorzitter van deze nieuwe orjpuiisatie zyn die ajch ten doel stelt den veldtocht voor den opbouw van een nieuw grooter Oost Az e te eoncentreeren en te versterken DAG DKR ITALIAANSCBE MARINE In geheel Italië is de dag der vloot op waardige wyte met militahre plechtigheden gevierd Te Rome hebben zich talnjke admiraals onder leiding van groot admiraal Thaon di Revel naar het graf van den onb enden soldaat begeven wSar zy lauwerkransen neerlegden evenals op het graf der gevalleit fascisten op het kapitooL K SPAARBANKEN IN 1939 EN 1 M Dezer dagen il bij de N V Drukker Albani t s Gt venb ge werEchensn de statistiek der spaarbanken over het jaar 1939 publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek Hoewel de gegevens betrekking hebben op een tudperk dat reeds eenigen tijd achter ons ligt veidient toch dit samenvattende overzicht van het Nederlandsche spaarwezen alle aandacht temeer waar het hier het laatste jaar voor het uitbreken vaji den oorlog geldt en w de publicatie ook cijfers ov er 1940 voorkomen welke op duidelijke wijze de door den oorlogstoestand veroorzaakte schokken toonen De onrust in de internationale ver houdingen welke in September 1938 m de spaarbankcijfers reeds tol uiting was gekomen nam in 1939 ernstiger vormen aan De stygmg van het saldotegoed der spaarinslellmgen m voor gaande jaren veranderde hierdoor m een daling Het saldo tegoed bij de Bijkspostspaarbank daalde in 1939 van ƒ 679 tot ƒ 670 miUioen dat bu de bijzondere spaarbanken van ƒ 5B2 tot f 515 millioen en dat bij de boeren leenbanken van f 480 tot ƒ 454 millioen Ondanks de daling van het saldotegoed der spaarders is het aantal spaarbankboekjes bij bovengenoemde banken alsmede bij enkele andere in stelhngen toegenomen van 4 387 000 einde 1938 tot 4 430 000 einde 1919 Men krijgt een indruk van het groote aantal boekjes als men bedenkt dat hiermede meer dan 50 boekjes op de 100 irwo nérs m omloop zijn Vco ts is id deze publicatie vermeld bi hoeveel kan toren gelegenheid tot spa en bestaat Bij ongeveer 4000 pr tkartO er hcrfd en bijkantoren dezer spaanrstellm gen e d kan men geiden inleggen en terughalen Bij een beschouwing der gegevens V n de R jkspostspaaibank en von de bijzondere spaartianken bliikt be dat de eerste acht maanden van 1S39 met uitzonder ng van April nog inlegsaldi vertoonen doch na het uitbreken van den oerlog zijn deze verdvvfnen en overtreffen de terugbetalingen verre de inlagen In 1940 lijkt het aanvan keluk of de stroom var opvragii gen zal verminderen maar het betre iken van N ederlard in den o ilog bracht vter groote saldi aan terugbeta irgen bo ven de irlagen met zich mee Opmerkf i k hierbij is dat m 1940 biJ de Rukspo t paarbank veel mee geld werd te ugi chaald dan bij ae bii on dere spa rharken terwnl ir 11 9 he cmgekeeide het geval was Het spreek vanzelf dat de spaar banker e middelen voor deze trug be alirce hebben moeten virder in 1139 7 n 71 evenwe rog n e of r ge r nger mdte tot real s t e der effecten oveigpsaan Uit een vergelnkig var de effpcle por efeu es der spaarb r ken m 11 9 met die van 9 8 büjk dat het nom aV bedrag der bmne and sche e f cler nagenoeg me verinr derd s ofschoon de ba or vaarde en gevo ge iiV de koersdal rg de e fecten veel ager was NIEIHF HERKE M GSTCEKE S VOOR MOTORRIJTLIGtN MET RIJVERGL NMNG Men verzoekt ons mede 1e deelen dat ten kar ore var een irsoecteur generad Vdi het verkeer Kor n f S kade 25 tt Grpverh e een ee waarmerkt exemplaar van de vastge sttide m cellen voor herktnr i gsiee kers welKe sedert 1 Juni 1941 g Idig 7ijn voer belanghebben en er irzage ligt Afdiukker van deze modelier liggen voor bel ighebberaen er 7age ten kdrto e var de rijk hoofd i spee f irs van he verkeer De vroegere heikt nringstf tkei s ebber edert 1 Juri l 4 hun geldig he d V erl en DOODELUK ONGEVAL IN STAATSMUN EMIIA Vanoehlend omstreeks vijf uur had in eer puler van de ondergiondsche werken van staatsmun Emma te Treebe ek een instortmg plaats waaibu de 19 jarige sleeper M H Bmdels onder vallend gesteente geraakte Hi wtrd zoo ernstig gewond dat hij onmiddellijk oveileed KINDERLUKJE GEVONDEN fn een boschje gelegtr aan den vveg naar Rhiinauwen order de gemeenie De Bilt 1 gisteravond het lijkje gtvon den van een pasge bon n kird van het vrouwelijk geslacht Het lijkje dat sporen an geweldpleging aan den hals vertoonde was gewikkeld m stuk ken van een kunstzijden onderjurk waaromheen men krai ten had gedaar Ieder die mliehtingen kan verschaffen die mogelijk tot opsporing van de schuldige leiden ordt verzocht zich te wenden tot den inspecteur van po litie te De BiH DIRECTEUR EN BEDIENDE VAN SPECl LATIEBANK GEARRESTEERD De recherche te s Gravenhage heeft aangehouden den 52 jarigen directeur van een speculatiebank verdacht van verduistering c q valschheid m ge schriften gepaard gaande met opbchting Eveneens is aangehouden zun 62 jarigen kantoorbediende terzake van medephchtigheid aan bovengenoemde feiten DISTRBUTTENIEUWS Bons 19 en 20 van boteren vetkaarf voor boter De secretaris generaal van het de parlement van Landbouw en Visscherij maakt bekend dal de volgende bonnen van de boter en vetkaart zyn aange wezen v oor het koopen van het daarbu vermelde rantsoen Boter Bon 49 en JSV van de boter kaart 12 Jum tjn 29 Juni as 250 t boter per bon Bon 19 en JJ9 v in de vetkaart 12 Juni t m 29 Jum a s 250 gram boter per bon met 15 cent reductie per 250 gr