Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1941

WOENSDAG 11 JUNI 1941 Aanleg van brandbluschinstallatie de grootste in ons land in de St Janskerk 1941 REN 157 677 3 Al ïtI T In on t w a n teht c tiiii itf pnt ll ien buig lerploju L Of Irt r i Efffrtcn WOrdrn iT nUfV dg 8 Hl rifc ondf 1 lt r v K v I vritiin Hrcaii rst f WT S i hurp u n nan IWordl m t fhiii nH dl lin nuk f ltetuv m cM i lal lu Ir l in ttie n 17 IJST tani üon ranhnon I Juin ccn 1 7 en 77 BLAD tUTEEDE SUDSIIIEUWS foettand van handel en industrie in het district Gouda uhhige bedruven slaan zich STgOED door ANDEBE ONDERST VJNDEN MOEILUKHEDEN Betrek aan grondstoffen doet zich veelal gevoelen pe Kamer wm Koophandel en Fa i tojriten voor Gouda en omstreken it in haar verslag o er 1940 in ver t M tijdsomstandigheden in iSroopten vorm uitgegeven een kort B wïicht van den toestand van het be P jj sleven in dit district Uiteraard deden zich ook hier als iWmeene bezwaren zeer gevoelen JJjiport en verkeersmoeilijkheden jeilijkheden in den aanvtier van iiondstoffen en de moeilijkheden in K Mt internationale betalingsverkeer Bij il mededeelmgen o rer de afzonder Wk takken van bedrijf wordt vooral gjhaaldelijk op de moeilijkheden van fgi grondsjoffenaanvoer gewezen i Over bedrijven wordt om gezegd De aardewe rkindustrle kan M volle kracht werken Pe amandelspljsfabrieken niHen binnen afzientaren tüd moeten ihiiten wegens gebrA aan grondstoffen amandelen aardnoten etc De bl e e k e r ij e rt hebben van den orlog erg geleden De werkomzet is belangrijk teruggeloopen Den laatsten fijd is hier eenige verbetering ingekeden Boskoop had een niet onbevredigend jaar Werd oorspronkelijk de toestand van den boomen plantenhandel die bijna geheel op export is aangeweun zeer somber ingezien in den loop vm het jaar hebben de oi istandigheden zich zoodanig gewijzigd dat deze voor het boomen en plantencentrura Boskoop 1940 tot een niet onbevredi end jaar hebben gemaakt De besprekingen tusschen Duitschluid en ons land leidden er uileindelijk I toe dat voor het najaar 1940 een contingent van 2 millioen Ryksmark voor invoer van sierplanten in Duitschland werd toegestaan welk contimgent te gen het eindB des jaars met 2 millioen Rijksmark wor het voorjaar 1941 werd veriioógd zoodat de vrees dat de order die rnjen in portefeuille had niet uitgevoe d zouden kunnen worden ten slotte ongegrond bleek Toen dit contingent van R M 4 000 000 was uitgeput is in het voorjaar 1941 nog RM 1 000 000 ter beschikking ge teld De betalingen kwamen goed binnen loodat e druk van den oorlogstoeIttnd voor deze tak van handel aanmerkelijk lichter is geweest dan was verwacht Vanaeltsprekend i d groote export Mir overzeesche landen geheel stHgefeld echter kon naar Scandinavië Dttemarken België en Italië export phatsvinden De toestand in de bouwbedruïen is op het oogenblik niet erg bemoedigend Men verwacht echter wanneer de belemmeringen voor aanvoer n transport van materialen zijn opgelieven een groote opleving In de goud en zilverfabrieken is achterstand gekomen in de uit te voeren orders In den houthandel wordt zeer Kklaagd over het gebrek aan hout Deze aanvoer ligt thans geheel stil tot Juni en aartgezien de voorraad ook volledig is uitgeput wordt dit bedrijf tot tilstand gedwongen In de industrie van me 1 k p o e d e r Iwondenseerde melk etc ligt op het genblik de export geheel stil Ook de binnenlandsche markt staat dit Iwdryf er niet al te best voor Men verwacht echter dat in het rjaar wanneer het gebrek aan veeWeder zich niet zoo sterk zal doen gevoelen de productie weer vooruit zal an In de meubelfabrieken was jWurende de eerste vyf maanden van wt Jaar de omzet minder dan die van wrledcn jaar Daarna kwam er echter een opleving e tot nu toe voortduurt waardoor de Wizet over 1940 toch nog grooter geweest is dan die van 1939 w AT g AAR f ANNEER Reunie Bioscoop De barbier van Sevilla met Estrellita Castro Aanvang 8 15 uur Schouwburg Bioscoop Kora Terry met Marika Rökk Aanvang 8 15 uur Thalia Theater Krambambuli met Victor von Ballasko Paula Pfluger Sepp Rist Rudolf Prack en Karl Skraup Aanvang 8 15 uur 11 Juni 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Juni g uur Daniël DamescursusE H B O Juni 7 30 uur Leger des Heils Heiligingsdienst 12 Juni 7 30 uur VrUe Evangelische Gemeente Bübellezing en bidstond 12 Juni 7 30 uur Léithersche Kerk Kerkconcert door Goudsch Chr mannenkoor De Lofstem en Gijsb Nieuwland orgel 12 Juni 7 30 uur Vereenigingsgebouw Heerenstraat Spreekbeurt T Woudwijk Hilversum 12 Juni 7 30 uur Stadhttis Spoed eischende vergadering van den gemeenteraad 12 Juni 8 uur Schouwburg Bioscoop Voordracht EUy Beinhorn Rosemeyer over Meine Abenteuer in füpf Erdteilen met lichtbeelden 12 Juni 9 uur Central Ledenvergadering Ned Kappersbond 14 Juni 3 30 uur Brandweerkazerne Demonstratie Goudsche Vrywillige Brand eervereeniging Steeds Paraat vervolgens op veemarktterrein na afloop in veemarktrestau rant recaptie door bestuur ter gelegenheid van 5jarig vereenigingsbestaa f 16 ïunl 11 uur De Zalm Verkooping door notarissen J van Kranenburg en G W Nagtglas Boot 16 Juni 8 uur Voormalige Ambachts av ondschool Cursus transportcolonne Roode Kruis dames 18 Juni 8 uur Daniël Cursus E H B O 18 Juni 8 9 uur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 20 Juni 8 uur Voormalige Ambachts avondschool Cursus transportcolonne Roode Kruis heeren 23 Juni 11 uur De Zalm Openbare verkooping door notaris J van Kranenburg Juni 8 uur Ons Genoegen Algemeene vergadering sociëteit Juni 1 uur Achter de Waag Vertrek excursie Ned Vereeniging vanHuisvrouwen aar landbouwbedrijfin Zuidplaspolder APOTHEKERSDIENST Steeds gjopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Middenstand en kaashandel Uit het ingestelde onderzoek blijkt dat In verschillende branches van den m i d d en s t an d de toestand op het oogenblik nog niet bepaald ongunstig is te noemen maar dat men de toekomstmet groote k ezorgdheid tegemoet gaat Sommige zaken zullen in de toekomst moeten overwegen of zy niet tot sluiting zullen overgaan De fabriek van kaarsen stearine glycerine pitten oleine etc heeft zich door de groote grondstoflenschaarschte genoodzaakt gezien den werktijd van het personeel terug te brengen tot circa 36 uur per week In de algeloopen zomermaanden heeft het kaasbedrgf op volle kracht kunnen werken De uitval van export werd opgevamgen door den verhoogden afzet in het binnenland en een verhoogde aflevering aan Duitschland via de Zuivelcentrale Zelfs zijn de omzetten in dj zomermaanden grooter geweest dan in andere jaren met het gevolg dat er voor het binnenland geen voorraden gevormd konden worden zooals in andere jaren voor de wintermaanden Bovendien is de productie in de win termaanden ïterk teruggeloopen met het gevolg dat de omzetten op het oogenblik zeer gering zijn en men slechts voor een klein percentage kan voWoen aan de vraag die im het bmnenland bestaat In de machinefabriek is in het algemeen de uitvoer stopgezet doch op de binnenlandsche markt bestaat nog een levendige vraag In de touw en garenspinner ij e n is op het oogenblili r egelmatig werk In de zeepindustrie is op het oogenblik voldoende werk Wat de resultaten in het bankbe dr iji betreft hebben deze niet teleurgesteld Niet zoozeer dat de niet onbevredigende uitkomsten een gevolg waren van de inkomsten uit rente en provisie welke beide voornaamste baten in 1940 zeker niet in bijzondere mate bevredigend zijn geweest Veel meer moeten de niet ongunstige resultaten worden toegeschreven aan de geringere afschrijvingen op debiteuren als gevolg van stijging der effectenkoersen en waardevermeerdering van goederen De beweging in de verwisselingskas van het correspondentschap Gouda van de Nederlandsche Bank in het boekjaar 1940 41 beliep een bedrag van ƒ 16 816 955 Werkzaamheden der Kamer Het verslag geeft verder een overzicht van de werkzaamheden van de Kamir waarbij de statistiek van het handelsregister over 1940 de volgende cijfers geeft ingeschreven zaken 5164 1930 5076 aantal wijzigingen in inschrijvingen 520 618 aantal opheffingen van zaken 42 72 inlichtingen uit het handelsregister mondeRng 1457 1402 en schriftelijk 643 531 handelsvoorlichting 634 1764 afgegeven certificaten van oorsprong 1229 2540 aantal gelegaliseerde stukken 361 757 vergunningen voor uitverkoop 4 8 en voor opruiming 1 6 Het aantal ingeschreven coöperatieve vereenigmgen bedroeg 60 Inzake de uitvoering van de vest gingswet kleinbedrijf 1937 verstren e de Karaer aan het departement vin Handel Nijverheid en Scheepvaart 31 adviezen voor departementale verklaringen inzake vrijstelling B de Kamer kwamen 28 a Wagen in tot vestiging en wijziging welke alle zyn verleend De verleende vergunningen betroffen slagersbedrijt 3 broodbakkersbedrijf 9 broodverkoopersbedrijf 1 schoenverkoopersbedrijf 1 schoenherstellersbedrijf 1 kantoorboekhandel 1 kantoormachinehandel 1 kruideniersbedrijf 7 kappersbedrijf 2 rüwielbedrijf 2 Er kwam één aanvrage in om een voorloopige vergunning en één om een bijzondere vernlinning die beide zijn verleend Wykavond Ned Hervormde Gemeente Ds E E DE LOOZE NEEMT AFSCHEID Gisteravond is in Daniël voor de lidmaten der Ned Herv Kerk een Wijkbijeenkomst gehouden onder leiding van den wijkpiedikant ds E E de Looze die op dezen avond in verband met zijn aanstaand vertrek naar Hilversum afscheid heeft genomen Het samenzijn werd geopend met het zingen van ps 89 7 Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort waarna voorgegaan werd in gebed Na het lezen van Hand 20 van vis 17 t m 38 heette ds de Looze alleb hartelijk welkom De predikant spra er zijn vreugde over uit het voorrecht te genieten op deze laatste Wijkvergadering in het midden der leden te mogen zijn Hierna gaf hij het woord aan den heer J Bol voorzitter der diaconie van de Ned Herv Gemeente die sprak over De belichting van het diaconale werk in onze gemeente De diaken ving de heer Bol aan moet staan in het midden van de gemeente dus niet naast de gemeente Niet alleen in het Nieuwe Testament komen wij veel werk van de diakenen tegen maar ook in het Oude Testament Christus zelf geeft het voorbeeld Hij zoekt de armen op en voor ziet hen van spijzen Aan de hand van een voorbeeld gaf de heer Bol weer hoe de gemeente moet staan tegenover het diaconale werk Wij hebben maar te zien naar de Apostelen Het i niet alleen het colleeteeren bü een kerkdienst maar Juist het bezoeken van in nood verkeerende menschen en dan doen we wat Christus van ons vraagt Ook gedwongen kerkgang Uit vroeger tüden DE CSOUDSCHC COOBAMT HELODE 7S JAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad Is ingekomen eene voordragt van B en W ter benoeming van eene hulponderwijzeres aan de stads jongejufvrouwen school waarop geplaatst zijn mejufvr Stokhuizen Stutterheim en Inckel benoeming in de volgende vergadering Zijn ingekomen vier missives van de h h Rooseboom Buchner Kramer en Koortvaar dat zij voor de gezondheidsr ccmnnissie bedanken Benoemd worden tot geneeskundig lid de h h A Luyten en dr N H de Kanter als rechtskundige de heer K Mars en als bouwkundige de heer J D Rijk 50 JAAR GELEDEN Een metselaar tijdelijk werkende aan i e Machinale Garenspinnerü alhier wonende te Sliedrecht ontving een telc am inhoudende het verzoek om onmiddellijk te huis te komen want ziin nommer in de Staatsloterij was uitgetrokken en de prüs van ƒ 100 000 er op gevallen 25 JAAR GELEDEN Goedgekeurd zijn de statuten der naamlooze vennootschap Vereenigde Brandstoffenhandel voorheei S D Boon en firma P de Vroedt alhier zooals dat vroeger wel eens gebeurde hebben wij afgeschaft Men moet het zelf aanvoelen De drang naar de kerk moet steeds sterker worden In ons werk komen wij vele takken van intiem diaconaal werk tegen Wij kunnen dit werk besloot de heer Bol niet doen uit ons zelve en daarom mor ten wij bidden tot God of Hij ons tlêTtf cht wil schenken Ds de Looze dankte den spreker hartelijk voor het juist op dezen avond gekozen onderwerp Hierna zong de heer D C van Esschoten Het ruwhouten kruis De heer v Esschoten werd hierbij begeleid door mej W Jacobs orgel Afscheidswoord van den predikant Ds de Looze sprak vervolgens naar aanleiding van Hand 20 vrs 32 En nu broeders ik bevele u Gode en den woorde zijner genade die magtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden Wij hebben hier vanavond de vreugde van het samenzijn en aan den anderen kant den weemoed van het afscheid aldus ds de Looze Ook in het voorgelezen vers is sprake van een afscheid Paulus neemt hier afscheid van de Efezeërs Efeze waar Paulus heeft gearbeid en waar velen tot het geloof in Christus zijn gekomen Wij durven onsJiiet te vergelijken met Paulus alleen in ons ambt zijn wij één Drie jaar ging de predikant voort heb ik nu in Gouda mogen arbeiden en ik ben daarbij gesteund geworden door mijn ouderlingen en diakenen wijkbroeders en wijkzusters en ik zeg hun daarvoor hartelijk dank Moge het woord van God voor u zijn een lamp voor den voet en een licht op uw pad Wij bevelen u aan God Zijn genade is velen tot troost geweest Tijden veranderen maar Zijn woord verandert niet Van vele vrienden ga jk nu scheiden en het valt mij moeilijk maar ginds in de andere gemeente wacht mij weer een ijaak om het Evangelie te prediken Wij hopen u echter eindigde ds de Looze allen spoedig weer te zien Na de pauze sprak allereerst de heer Verboom namens den Geref Bond Hij bood ds de Looze een drietal Bijbelsche boekwerken aan Vervolgens zong de heer van Esschoten De Heilige Stad Namens de wijkbewoners bood de heer van Esschoten met een kort speechje een schilderstuk voorstellerde het interieur van de St Janskerk aan De heer Trommel lid van de Wijkcommissie liet de vergadering ds de Looze toezingen De Hear zal u steeds gadeslaan Aan het eind der bijeenkomst dankte ds de Looze allen voor het vele werk dat zij voor hem hadden gedaan Na dankzegging zong men Ps 119 vrs 53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet waarna de scheidende predikant allen persoonlijk de hand drukte De Groote Kerk te Gouda wordt van een moderne brandblusch installatie voorzien en zal voor dit kerkgebouw de grootste tot nu toe in Nederland uitgevoerde installatie worden De installatie zal worden gevoerd door twee motorpompaggregaten een die door een electromotor wordt aangedreven en bij brand door een electromag Opstelling van bezit in PÜpenmuseum verbeterd RESTAURATIE VAN ZEVENTIENDE EEUWSCHE SCHOUW De conservator van de Stedelijke Musea schrijft ons In het laatste halfjaar is de opstelling van de voorwerpen in het Pijpenmuseum de Moriaan gewijzigd en daardoor aanzienlijK verbeterd Voor de binnenkamer werd door iemand die onbekend wenscht te blijven een bedrag geschonken waaruit grootendeels het aanbrengen v n een plavuizenvloer kon worden bekostigd Deze vloer die bü veranderingen aan het koopmanshuis m de 19de eeuw was verwijderd is thans weder aangebracht De afwisselend blauwe en roode plavuizen in rait verband hebben dit vertrek zijn Jude bekoring teruggegeven terwijl tevens door herstel vani het oude niveau de doorkijk aantrekkelijker is geworden Als nu nog de 17de eeuwsche kastenwand wordt gerestaureerd kan eerst het ertrek als af beschouwd worden In de saai werd het oorspronkelijke schoorsteenstuk in de rijkgebeeldhouwde schouw uit het einde der 17de eeuw gerestaureerd door den bekwamen Schiedamschen kunstschilder en restaurateur D Schwagermann Het voor de geschiedenis der gilden zoo belangrijke atuk van het Goudsche touw en garenspinnersgilde uit 1782 w eveneen op voortreffelijke wijze door hem gerestaureerd Dit fraaie stilleven van touw en rollen garen die een natuursteenen venster omlystenv Fot Polygoon netischen scnakelaar automatisch ia werking kan worden gesteld en een die bij het wegvallen van den electri schen stroom of bij gebrek aan water door n Kromhoot benzinemotor wordt gedreven Het interieur van het kerkgebouw is opengebroken voor het leggen van het enorme buizennet dat onder de vioer komt te liggen waarin de bekende geschiedenis van de ontvluchting van Paulu uit Damascus door middel van een mand met touwen is afgebeeld is geschilderd im bovengenoemd jaar door den schilder Wm Muys De bekende Rotterdamsche dichter Joachim Oudaen maakt voor dit schilderij het volgende ge De Mannen die voor honderd jaren Hier Overlien en Dekens waren Vereerden t Gild een Schildery Dit volgden zy die t nu bestierden Vernieuwden dat geschenk en vierdea met dit gedenkstuk teeuwgety Het honderd jaar oudere schilderij waarover in dit gedicht gesproken wordt bestaat gelukkig ook nog Het heeft echter eveneens een restaurati dringend noodig Het museiun heeft hiervoor geen gelden beschikbaar Dit stuk is in 1662 geschilderd toen bet gilde 144 jaar bestond Beide forscfa schilderijen dienden tot versiering van de gildekam B Vele gesohenke ewerden het Püpenmuseum Hieronder moet speciaal worden vermeld een antiek werkbankje met toebehooren voor het vet vaardigen van miniatuurpypjes dat door de familie Husseteon werd schonken Nog steeds werd aan het museum zoo gewenschte uitbreiding niet gegeven vele voorwerpen kunnen niet worden ter toongesteki Een reeds ont worpen wij Eigipg aan de eerste verdieping kan dit verwezelyken Het groOte museum moet wegen een tijdelijke bestemming nog steeda gesloten b yven Ala het ruime ea fraaie CatharynaGasöiuia ter beschikking ordt gesteld kan Goud zijn vele en kostbare schatten aan cultur kun t en historie weder tooneiw urriii Mt JL VI f VI r t FEUILLETON CNadnik f rbad L VERIANGT EEN lÉTJE GELUK m Ja en üc heb haar neef gezien MVhmer daar finda in dien tuin Kom Samen gingen xe de cel binnen En dat kunt u inderdaad be Brand had woord voor woord ge gTafeerd Door de brieven prachUg Bovendien zal mHnheer Wenkhu de waarl van rtiijn verklaring 2 moeten bevestign maar ik op dat u mij ook ztó gelooft com rta Mynheer Wenkhusen mag t weUm dat f ula slikte a r H wai de laatste wensch van moeder Haar liefde voor hem gj over het af Dat is de waai polnaend heen en weer £ Ml uit Ursula s mond had ge was het verhaal eener vrouJ de het hooglied VM ha h afstand doen I r Si n e plaat a U mIJ noi ntot ebcel dui delijk Wat bracht u of liever wat dreef u naar WenkhusenT Eigenlijk moest u hem haten Ursula keek Brand aan Jlaten Neen misschien toen ik alles voor het eerst hoorde maar als ik toen een gevoel van haat voor hem had dan is het snel voorbijgegaan Neen ik had alleen medelüdm medelijden met mijn arme moeder Oc dacht daarbij heelemaal niet aan Wenkhusen De wist niets van hem heelemaal niets En ik deed ook geen moeite naar hen te zoeken Mijn arme moeder was dood Wat zou het zoeken naar Wenkhusen voor nut hebben gehad De gedachte om hem alles te zeggen is nooit bU mij opgekomen neen ik voelde niets anders dan medelijden want het is niet te vertellen wat zy geleden heeft en bovendien heeft zU in haar laatste brieven nadrukkelijk gevraagd nooit aan deo man door wlen zif zooveel heeft geleden de oorzaak en den aard van haar ellende te vertellen Zi was te trotscl om het hem te laten weten En desondanlcs Dat ik mij op een dag toch metWenkhusen bezlf hield gebeurdeeigenUik zonder miJn toedoen Denaam Wenlchusen komt niet veelvoor dat weet u Ik was dus ergverbaasd toen ik hem op een goedendag plotseling zag staan dat Icwamdoordat een vereeniging van textielrfabrikanten een groote vergaderinghad belegd waarover in de krantenwerd feschreven O ging dat zoo En u wasovertuigd dat deze man dezelfdewas dié indertijd in Königsberg T Ja antwoordde zü want ik zag na eenigen ijd in een vaktydschrift een portret van hem en zag toen dat mijn vermoeden juist was In de nalatenschap van myn moeder is een fotografie van hem Daarop is hl natuurlijk veel jonger maar de gelijkenis is duidelijk Wenkhusen heeft nog een broer weet u dat Hij woont in Chemnitz en heet Friedrich Dat weet ik maar mijn moedernoemde den man dien zü liefhad An dreas Zoo en wat deed u toen u wist wat er van Wenkhusen gewordenwas Eerst niets Maar toen ik eindelijk wist dat hU al jaren getrouwdwas en groote kinderen had verachtte ik hem Het geld van mijn moeder was goed genoeg geweest Ll atte gebruiken daarna veegde l B aruit zijn herinnering weg trouwde eenander die in een prachtige villa konwonen en zijn rijkdom met hem kondeelen Wenkhusen s vrouw is sedert Jare 1 dood mompelde Brand Ook dat weet ik maar wat verandert dat Nietsl Neen ik verachtWenkhusen Als ik anderen over zijnflinkheid zijn zakelijkheid zijngoedheid hoorde praten werd ik bitter Wat zou er van hem terechtgekomen zijn als mijn moeder indertijd niet itaar geheele vermogen aan hem had gegeven Nietsl Gelooft u mij het is meer dan eens gebeurd dat ik mijn penhouder in de hand nam om hem te schrijven welk een schurk hü is Maar ik zag er telkens weer van af de laatste wensch van mijn moeder was mij heiliger dan mijn verlangen mijn ergernis te luchten Èn later Het is eigenaardig je denktsteeds anders over de dingen naarmate je ze op een grooteren afstandbekijkt Mijn bitterheid verdween alsik over Wenlchusen hoorde spreken endat kwam vrij veel voor Vaak hadik spottende opmerkingen willen maken maar ook dit gevoel verdween inden loop der jaren Tenslotte was ikalleen nog maar nieuwsgierig en dezenieuwsgierigheid groeide Mij interesseerde niet meer alleen de tragedie maar den mèn Wenkhusen Hoe wasde man dien mijn moeder zoo bad bemind hoe zagen zijn kinderen eruit Hoe leefde hij Er moest toch iet8van hem uitgaan anders zou mijnmoeder toch niet zoo oneindig veelvan hem hebben gehouden Dezenieuwsgierigheid vulde tenslotte mijngeheele denken Ik weet niet o u ditleunt begrijpen Ik geloof dat ik u kan begrijpen zei de commissaris En van datoogenblik ondernam u allerlei pogingen om hem te zien maar zij gelukten u niet Ja maar die mislukkingen aioegen mij niet temeer De trots kwamer bij bet lot scbeen een ontmoeting niet te wiUen Ik echter wilife het lot dwingen Intusschen was mijn neef weer opgedoken hij moet van een verwijderd familielid iets over mijn mocder s tragedie in verband met Wenkhusen hebben gehoord Hij wist oolc dat mijn moeder Wenlüiusen geld had gegeven en dat daar documenten over bestonden onder meer een schuldbekentenis die Wenkhusen mijn moeder indertijd heeft opgedrongen Kurt kwam met zijn plannen Voor denj dag Wenkhusen was millionnair wij moesten hem dwingen het geld rug te geven Hij zou natuurlijk beweren dat het geld in den inflatietijd was verdwenen Daarom was het noodig andere paden te i ewandelen Als Wenkhusen merkt dat zijn goede naam in het gedrang komt zal hij wel dokken zei Kurt Een man van zijn positie houdt niet van een schandaal Wij moeten hem alleen duidelijk maken dat het ons ernst is en dat wij besloten hebben alle middelen to baat te nemen Je zult eens zien hoe vlug hij naar zijn chequeboek grijpt Zoo ging dat steeds door Hij zelf had genoeg aan een paar duizend mark Ik walgde er van Mijn moeder was te trotsch geweest om haar geld terug te vragen en nu zou ik Neen ik wees Kurt s voorstel van de hand Hij schreef mij een brief waarin hü mij aanmaande verstandig te zijn en hem de schuldbekentenis te geven Daarop antwoordde ik niet meer Ursula keek naar het raam daar atooden vier potten met geraniums de j bladen en bloemen liingen treurig neer Wat jammer zei zij meaheeft vergeten ze te begieten Neen zei hij de richting vanhaar blik volgend het is alleen dawarmte zij komen weer bij Een lachje vloog over zijn gezichh U houdt van bloemen Erg Zij keek weer naar de acteaop de schrijftafel U weet nu alles ik kwam pas Zaterdagavond op de gedachte Wenidiusen te zien Vanmorgeaom negen uur ging ik naar Waimsee huurde een boot en van dat oogenblikaf liep alles mis gebeurde het allemaal anders dan ik mij had voorgesteld Brand knikte U had mij eerder moeten vertrouwen dai was u veel bespaardgebleven Ik hoopje dat de geschiedenlaopgehelderd Zou worden zonder datik het gehein van mijn moeder bahoefde te verr iden mompelde Ursula Maar ik vérZoek u nog eens verzwijgt u het tegenover WenkhusenT Neen zei hij hoewel het dalaatste wil van uw moeder is ditmaalvraagt hel leven zijn recht Neeol rie lij uit Jawel 1 De telefoon icheUe Ja ri p EJrand in den hoorn Wt zag er plotseUhg verrast uit Laat vnatfT binnen Hij legde denj hoorn neer t W r4t vrvOan