Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1941

v BU ANDUK WOBDT DE OUDE ZUIDERZEEDUK OPGERUIMD welke na het ge reed komen van den proefpolder overbodig was geworden De steenen van de glooiingvan den dijk kan men goed gebruiken bij èen wegenaanleg Lmks de protfpolder meteen staatsboerderij welke aan particulieren is verpacht Polygoon DE HONINGPRODUCTIF WEER IN VOLLEN GANG Nu het in rie natuuj r mer geworden en de bijen dus weer kunneh uitvhegfn orp honing te puren fcrljgt ook dt imktr druk werk Een druk bewoond brocdraam fPoliromnj UJiJ EKALLEUTNANl ROMMEL EN GENERA M ARIBOLDI MET DEN ITALIAAN MEUWE MNSUlt EGELS DUITSCHE STUKA AANVAL OP DE SOEDA BOLHT BIJ KKblA üt UOOh ut J 1 SCHEN MINISTER VAN KOLONIËI TERJCZI BIJ EEN BESPREKING Boven de Kalfio herdenkingspostzegel en onder de WapenbroederSCHE SfUKA S GEBOMBARDEERDE HAVENINSTALLATIES STAAN IN BRAND AtlaniK Hollaruij toeslagzegel elke in Finland Hollaiu verschenen 5ijn Stapf mNDERWET VERGUNNING Op de secretarie is ter visie gelegd en verzoek vah de N V Groothandel en Aardewerkfabriek v h Com Jon ker en Zn om vergunning tot het uit breiden der aardewerkfabriek door bij plaatsing van een bloempottenpers met jngebouwden electromotor van 2 P K in het perceel Turfsingel 55 59 MIDDENSTANDSEXAMEN ALGEMEENE HANDELSKENNIS Voor het te Leiden gehouden middentftandsexamen algemeene handelskenDii IS ge ilaagd de heer C H Bardelweqcr alhier 8POEDEI8CHBNDE RAADSVERGADERING ▼ ntol i t wfii vMi fcldtocaiiv van ƒ lsa M j be gemeenteraad is tegen JuTSonderdagavond 7 30 uur in spoed hen de vergadering bijeengeroepen Op de agenda staat alleen een voor tel van B en W lot het aangaan over eenkomstig een door hem ontvangen aanbod van een geldleening van ƒ 150 000 è pan met een looptijd van 0 jaren tegen een rente van 4i per jaar De provisie voor verleende benniddeling bedraagt 14 van het be drag der leening PUATSELiJK HIEUWS Bodegraven DE LOTGEVALLEN VAN EEN SCHUIT Een schipper te Bodegraven had en kennis iemand uit Alphen aan den R n Die was een tydje zonder werk en de schipper wilde den jongeman aan werk helpen Daarom huurde hy een rhuit bij een koopman te Bodegraven om zand te varen Maar onderweg bleek dat het gekuurde vaartuig lek was en daarom werd de chuit in de buurt van Lei flÉfgt legd en per telefoon aan den virhuurder bericht dat h j daar iqn eigendom kon aihalen Aldus was het verhaal dat de chipper deed maar de bukomstige omstandigheden waren dat na vyf weken de eigenaar mn achuit J v een slooper te Leiden aantrof Nu was de veronderstelling dat de chipper meer van het geval wist fn tut stond voor den politierechter in ƒ Den Haag tefecht wegens diefstal Hij caf het verhaal van de schuit die lek 1 was doch daarentegen kon de koop Blan mededeelen dat de jchuit nog leeds drgft en geen lek te bespeu rtn IS Waar de mogelukheid bestaat dat en ander de schuit had Veggehaald ▼ ond de offiicier geen be ijs voor hetfeen was ten laste gelegd Hu vor € ie vrqspraak waarmede de poiH rechter bet eens was oskoop COÖP VEREENI iING DE BOSKOOPSCHE VEILING 10 Juni Rozari per bos Orange Triumph 82 1 28 et Gloria Mundi I 26 1 58 et Dorus Rijkers 90 1 56 et Golden Salmon 70 1 20 et Paul Grampet I 20 1 60 ot Rose Mundi 75 1 25 et Wilh Kordes 3045 et Hadley I 10 I 30 cl Briarclif 59 78 et Else Poulsen 98 1 28 et Butterfly 37 70 et Florex 55 82 et Golden Ophelia 36 48 et Orleans 64 et Rosalandia 47 52 et Pechtold 52 68 et Vierlainden 76 90 et Better Times 64 84 et Princes Juliana 72 90 cl Ingar CBsson 56 O et G mengde rozen 30 A et Diversen per bos Rhododendronblloemen 50 80 et Clematis Prins Hendrik 95 1 70 et idem Mevr Ie Cjoultre 1 Oft I 70 et Vioheren Dubb 28 44 cl idem Enk 8 r2 et Papave bloemen 23 31 et Pjrreticem 10 16 et Pioenen 1625 et 4 JARIG KLOOSTERJDBILEUM MOEDER OVERSTE DER VRSl LINEN De eerwaarde moederoverste der Zusters Ursulinen alhier hoopt a s Vrydag 13 Mei deh dag te herdenker dat ZIJ veertig ja r geleden de kloos tergeloften aflegd Gouderak THOR NAAR BERKENWOUDE Op Zaterdag 2 Augustus zullen de gymnastiekvereenieing THOR en de muziekvereeniging Door Hulp tot Stand gebracht oji het Dorpsplein ie Berkenwoude gez melijk een open lucht uitvoering geiven ARBEID IN WERKVERSCHAFFING In de werkversciiaffing waren deze week negen arbeicers uit Gouderak werkzaam Nieuwerkerk a d IJssel LOOP DER Bevolking Ingekomen vd JBas A de Jong en Adriana Speksnyder allen uit Ouderkerk a d IJiisel P Schep en gezin van Polsbroe k G J van der Lubbe van Zoeterwiude Joh Kool en gezin van Vlaardingen A C vd Kerkhof van Amsterdam P J v Bommel Hoogendoom en van Rotterdam A Rotterdam C D v Bellen en gezii an IJsselmonde M J J Saers van Ammerlaan van Rotierdam Vertrokken F Jas en MC van Schaardenburg naaf Rotterdam wed M P Korlever Tenhpetaan met gezin naar Moordrecht wed Uitbeierse Schipper met gezin i naar Moordrecht N van Pelt naar N Schipper naar Rotterdam S A Ouduk naar HiUege sberg Adr Raap met gezm naar Dantumadeel M den Hollander naar Rotterdam C N Venle den Toom naar naar Utrecht H A ïfevenhuizen D Stojk met gezïn naar Wolvers met geÖ IJssel W van Vliet naar Hillegersierg L bo terom naar Zevenhuizen p van Berk naari Haarlemmermeer m zui naar Capelle a Ouderkerk a d IJssel A de Jong naar Berkenwoude H Segers naar Zierik zee O A de Bruin naar Gouda H M H Sleuwenhoek naar St Anna land E Jongenelen naar Waddinx veen J M Saers naar Sommelsdijk L Triep naar Rotterdam W Klj in en P Klem naar Bergschenhoek Reeuwük BANDEN GEHAALD VOOR EEN ANDER Maar er slechts een afgedragen De plaatselijke politie he i erzake verduistering en valschheid u chrif te aangehouden een grondwerker aJ hier I man die m de werkverschaf f ing werkt had twee bonnen voor ry wielbanden toegewezen gekregen Hij nam op het distributiekantoor zun bonnen in ontvangst Zijn mede arbei der m de werkverschaffing een andere gronowerker eveneens alhier verzocht den collega ook zyn bonnen aan het distributiekantoor af te halen hetgeen gebeurde Van ae twee bonnen van B gaf de hulpvaardige grondwerker er slechts een over terwijl hy voor de andere bon zelf een band koch en Bij den koop een valsche iwndteekening plaatste Voor de twee bonnen die hemzelf toegewezen waren voor het koopen van banden om naar zijn werk e fietsen gebruikte hij slechts een band voor zijn eigen fiets de andere deed hij om de fieis van zijn vrouw De op ie bon van den ander gekochte band had hij als voorraad op zolder gehangen De collega kwam er achter dat hij was bedrogem en deed aangifte bi de j politie Tegen den dader is proces verbaal wegens verduistering en valschheid in geschrifte opgemaakt BURGERLIJKE STAND Geboren Jan Robert zn van A G van Dam en A v n Dijk Onde nuwd M van HansWijk 22 j en H V d Star 21 j LOOP DER BEVOLKING Ingektmen A van Klaveren uit Boskoop 11 Reewal D 103 N Geers u t Boskoop m Middelburg B 52 Sj van Hees uit Stad Delden in s Graven broekscheweg E 142 J Benders uit Waddmxveen in W Venteweg H 119 Vertrokken N de Knikker naar Overschie Molenweg 64b H Lafeber naar sGravenhage 2e van Blanken burgsira 131 J J Tillemans naar Gouda Graaf van Bloisstraat 11 P A van Es naar Twello Duistervoordsche weg 162 F C van Westen naar Woer den Prins Hendrikkade 17 E R Damste naar Stavenisse Voorstraat A 245 Schoonhoven INENTING TEGEN OIPHTERIE Nu de termyn van inschryving voor inenting van kinderen tusschen 1 en 12 jaar tegen diphterie is gesloten blijkt dat ruim 280 kinderen zijn op gegeven In totaal zullen dan ruim 450 kinderen onvatbaar zijn gemaakt In de laatste tien dagen hebben zich geen nieuwe gevallen voorgedaan KON EMMAbCBOOL BEGINT WEER Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling dat de Kon Emmaschool voor openbaar lager onderv ys a hier die vanaf 29 Mei wegens het gevaar voor besmetting van de in deze ge meente en in het byzonder op deze school heerschende ziekte diphter e gesloten is gewee t aan het einde van deze week en begin volgende week weer geopend zal worden Waddinxveen EXAMEN GODSDIENST ONDERWUZER Voor de classis Gouda der Ned Herv Keik legde de heer W J van der Kraats alhier met goed gevo g het godsdienstonderwyzersexamen af JUBILARIS GEHULDIGD De heer J B Riemsbergen ZS jaar b J fima Malse Op feestelyke wyze is in een ver sierd lck ial van de nvtubelfabriek van de firma Matse het ftit herdacht dat de heer J H van Riemsbergen wonen de te Gout s 25 jaar als meubelmak r by het b aryf werkzaam was De jubl lans V I a met een landauer van Gouda naar hier gereden waar in hel byzijn van het geheele persotr eel dat ter ge legenheid van het jubileum vrijaf had de directeur de heer O A H Matse hem in hartelyke bewfordingui f tiuK wenschte en hem als b j van waar deering met een goud h horloge m ttn goUdon ketting huk igde Ook het per soneel bood etn gfx henk aan De dig is veider op prettige wyze doorgi bracht m t een gemeenschappehjk feest dat de heer Matse in verband met htt jubileum had georgarisetrd DVITSCH LEGERBERICHT Aanvallen in NoordAfrika afgeslagen KOOPVAARDUSCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Het luchtwapen heeft aan de Bntsche Zuidkust en in den Atlantischen Oceaan twee vrachtschepen met 10 OOO brt in totaal tot zinken gebracht Twee andere koopvaardyschepen werden op den Atlantischen Oceaan en ter hoogte van Portland zoo zwaar beschadigd d t aangenomen kan worden dat zy verloren zyn gegaan In het Bristol kanaal kreeg een gewapend vyandelyk tankschip een bomvoltreffer In Noord Afrika werden vyanaelyke stoottroepen voor de DuitschItaliaan sche stellingen by Tobroek afgeslagen Formaties van het Duitsche en Ttaliaansche luchtwapen bombardeer den Bntsche luchtdoelbatteryen en verdedicmgsinstallaties by Tobroek en Mersa Matroeh zever e êen XxÉÊBn In luch gevechten boven het Kanaaien Noord Afrika aUniede by pogingenom de bezette gebieden te naderenverloor de v it nd tien v legtu genHiervan werden er door jagers zevenen door de luchtdoelartillerieneergeschoten Patrouillevaa t schoten op de Noordzee twee Brit gevechtsvliegtuigen neer Hierdoor heeft deze flottielje patrouillevaar tuigen m drie dagen vier Bntsche ge vechtsvliegtuigen neergesthoten Overdag noch des nachts werden door den vijand boven het Duitsche ryksgebied gevechtshandelingen ver richt By de oorlogvoering tegen de Brit sche ravitailleenngsscheepvaart hebben de V hegerformaties van General oberst Stumpff byzonjjere successen behaakl In de week van 1 tot 7 Junr hebber zy elf schepen met een gezamenlyken inhoud van 80 000 brt tot zinVen gebracht en 15 ande e schepen zwaar beschadigd Hierdoor hebben deze formaties sedert 1 Fe bruari 1941 in totaal 33 koopvaardy schepen met een totalen inhoud van 208 000 brt vernietigd en 86 schepen beschadigd ITALIAANSCH LEGERBERICHT Aanvallen op de vesting Tobroek HEVIGE GFVECHTEN IN GEBIEI VAN GALLA EN SIDAMO Het 370ste communique van het Ila haan che hoofdkwartier luidt In het centrale bekken der Middel hndsthe Zee ten Zuidwesten van Mal ta hebben onze vliegtuigen een e vecht met vyandel yke jagers gevoerd Een vyandeliike jager werd neergeschoten Een onzer toestellen is met op zyn basis teruggekeerd Aan het front van Tobroek in Noo d Afrika zyn weinig fteekenende u t valspogingen van den vyand snel ver ydeld Onze artillerie heeft met zicht baar resultaat batteryen en munitie voorraden in de vesting gebombardeerd Italiaansche en Duitsche luchtfprma ties hebben aanvallen gedaan op lucht afweerbatteryen en verdedigingswer ken by Tobroek en Mersa Matroeh Te Tobroek werd schade aangericht en braken branden uit Twee vyandelyke vliegtuigen van het type Hurricane zyn door Duitsche jagers neergescho ten In den nacht van 8 op 9 Juni heeft de vyand nieuwe luchtaanvallen op Tnpolis en Benghazi gedaan In het gebied van Galla en Sidamo in Oost Afnka wordt nog steeds heftig gevochten De bewegingen der Itali aansche en Engelsche colonnes duren gehinderd doi slecht weer voort In de streek van Oondar heeft de vyand het fort van Dbra Tabor met bommen en machir geweervuur bestookt en de bezetting opnieuw gesommeerd tot overgave die werd geweigerd Op den Atlantischen Oceaan hebben Ilahaansche duikbooten een belangryk vyandelyk convooi aangevallen en negen stoomschepen met een gP7amen liiken inhoud van 63 000 ton tot zin ken gebracht KOLONIËN DE JAPANSCHE DELEGATIE TE BATAVIA Terugi oeping elk oogenblik verwachL In bet Japansehe ministerie Buitenlandschc Zaken is een coata tie gehouden die cenigte ren dkntl en waaraan ook minister MatwMUI beeft deelgenomen aldus het OM In aansluitfiag daarop meldt Domei de tcrogroeping van Josjisawa ci geheele handelsdelegatie nit elk oogenblUi verwacht kan w Matsoeoka heeft volgens dit bericht verklaard dat Japan t iien van het vraagstuk Nederlant Indie een vastbesloten houdin aannemen Rii verlangde ook or andere punten een vastberadrn brt landsche politiek rechtsza eii rrERDAMSCHE RECHTBASK OOR O N VEILIG SEIN IRE De officier van Justitie l erddmscht rechtbank eisch i Jïi 1 tegen den 57 jarigen ma hr t Ned Spoorwegen F S te K Hf een boete van ƒ 150 Eubs 2 ma den gevangenisstraf wegens let rij door een onveilig sein Verdachte was in den n Februari j I als machinist f r van Gouda komende op di lf i i baan te Rotterdam door et sein gereden waardoor de t n P stilstaanden trein was geredii beide treJolg werden beschdr gd ontkende te hebben gezien s signaal op onveilig stond D stati chef J J van Viegen verklaarde het signaal op onveilig ston Uitspraak 24 Juni a s MARKTBERICHTEN KAASMAKKT BODEGBAV FN 10 Juni Aanvoer 270 partiji r Cjijj kajis wegende 108 3S0 kf ie t 2d Tt 3S 40 00 Handel malK ROTTLRDAMSCHE VEE J Gi = ler weden Ier veemarkt Hotte i gevoerd 1900 dieren waaronder 13 Pf 12 schapen W6 nurhtere kaKerr jf kalveren lOI bokken en geiter meren e lOöO rurderen rr Prtizen eer stuk me kkoclen jj k iKkoei ên sV C SO ais vartkof n AAA tfpn iKkoeien STI 150 345 vartm f L 22D vaarzen 350 280 200 p rke Overzicht dk aanvoer van ric k koeien was vorige week w ihajldel en slügende prijzeP k Varekoeien aanvoer a vonec kalmen handel en Iets hoogere p b Vaarzen en pinken mei kleinen matigen handel de prijzen warer