Goudsche Courant, donderdag 12 juni 1941

OUDSCHE ii M lerdag 12 Juni 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA E N OMSTREKEN iiigane No 20652 Buean MAKKT 11 TKL ZUS PmtKkeniBf 4M Hoofdredacteur T TIETER Gouda strijd in Syrië llle tegenstand der Franschen Engelands doodsvijand in de Arabische landen Fawzi Kaukji de onoverwinnelijke en onvindbare aanvoerder der Arabische vrijscharen Publieke vijond no 1 von Palestina Op verschillende punten moeten zij voor de overmacht wijken Brits0h9 aanval tuaschen Hermon gebergte lllddeliandsciie Zee MerdJ Ayoem ontruimd De Britsche opmarsctHn Syrië Ü w rte ptjlti aanIj Pm r chrlchUn en eter Britten BRAZIMAANSCH WATERVLIEGTUIG VERONGELUKT By Beien in den staat Para is een Braziliaansch walefv liegtuig getallen De zes inzittenden zijn om het leven gekpmen k gUteren taonde men zich in I flHiehe miilUlie kringen zeer vol over liet verloop van de operaI in Syrië meldt liet D N B uit fiikr AU vooMiaamstc indruk wees I erop dat op het geheele front I jlltastuid wordt geleverd en dat de fKuehe posities konden worden j iikoaden Voor de eerste maal wor m 0 gevechten aan de I s rts li lr e grens gemeld I ut alle frouten hebben de Engelf a aanzienlijke verliezen gele Il militaire krUgen te Vichy legde I aen den nadruk op den sclüttermhitn strijdgeest der Fransche troeJiai waarop de Engelschen blijk tut niet gerekend hebben iBeimet meldde Ofi gisteren Aan l Übanecjclie kust tussciien Tyras iSaida zUn onze troepen in nauw itact met den linlcervleugel der ndelijl e afdeelingen die uit Palesitijn gelcomen en naar Jdiroet iten op te rukken Deze BrUsche kracliten worden gestand door I eskader bestaande uit een pantlehip twee kruisers en lichte eenMen dat onze stellingen van zee uit Chiet Desondanks is een tegenaanI Dinsdagavond t negen uur door I ondernomen geslaagd De strijd voort Bij Merdz Ajoem in de ivan den Zuidelijken Libanon is tegensitsnd niet gebroken In t Syrië is het tempo der operaties r geworden De Britsche Ükrachten toonden zich minder getot aaitvallen doch onze pamilies hebben contact gezocht Bij 1 Oliebel Droes is de toestand onJid ïd In tegenstelling tot de beichfèn van den Londenschen zender lie willen doen gelooven dat de vijanfclijke troepen in Syrië en den LibaI oprul ken zonder tegenstand te idervinden kan geconstateerd worI dat onze troepen overal hardnekjji verzet bieden tegen het opdringen SirVijandelijke strijdkrachten Aan het Hielijke front in Syrië heeft een arj afdeeling zeven vijandelijke Btierwagens vernield Australiërs rukken op I t Fransche ministerie van oorlog gisteravond over de militaire tttie in Syrië mede dat in den mid kfvan den tienden Juni en in den l nd van den elfden Juni de Engel na versterking van hun stellin i en het in het veld brengen van stijdkrachten felle aanvallen ondernomen op de Fransche t In het Zuiden van den Libaron het Australischen troepen met fe iS i e ïich In de McJiUng ml Drqe ol wel het Droezen I van de artillerie van een sterk eskader dsrt door de Fransche weerstandscentra onophoudelijk onder vuur ogenomen werd langs de kust ten Noorden van de rivier Litani lichtelijk op te rukken De Fransche troepen bieden ondanks zware verliezen aan den in aantal superieuren te enstander verbitterden tegenstand Ten Westen van het Hermon gebergte moesten de Fransche strijdkrachten dii Merdz Ajoem verdedigden teruggenomen worden naar de hoogte van Asbaja Tusschen den Hei mpn en de Dzjebci Droes hebben Fransche afdeelingen Dinsdagmiddag met steun van het luchtwapen versch ïidene succesvolle afzonderUjke aanvallen uitgevoerd en ten Zuiden van Kissuje den tegenstander ÖM tracht op te rukken naar Damascus tegengehouden De strijd ging hier Dinsdag voort Verbitterd verdedigden de Franeche troepen zich tegen de felle door pantserwagens ondersteunde aanvallen der vijandc iijke infanterie Een uit Irak oprukkende Britsche pantserafdeeling is met Fransche troepen aan de Syrische grens bij Aboe Kemal in contact gekomen Ilet Fransche luchtwapen grijpt overal buitengewoon doeltreffend in de defensie m door de strijdkrachten te land en de schepseenheden van den tegenstander met bommen te bestoken Op 8 en 9 Juni zijn 9 Britsche vliegtutigen neergesc iotcn Het aantal van de op 10 en 11 Juni vernietigde Britsche machines kon rog niet worden vastgesteld Nieuwe Engelsche vorderingen In militaire kringen te Vichy zijn heden nadere bijzonderheden over de operaties in Syrië ix kend geworden De Britsche strijdkrachten zijn een hevigen aanval op den rwitervleugel der Fransche stellingen tusschen het Hermongebergte en de Mijldellandsche Zee begonnen nadat zij aanzienlijke versterkingen hadden gekregen en met steun van de Britsche vloot Zoo zijn de Britsche troepen er in geslaagd de Litjni over te steken en ten Noorden van deze rivier op te rukken in de richting van Saida In deze zone w aren de Eogelsche aanvallen zóó heftig dat de jieldhaftige tegenstand van een Fransch bataljon werd gebroken doch pas na een verbitterden strijd van twee dagen De rest van de Fran sche troepen heeft zich achter de Litani teruggetrokken en de verdediging van Saida georganiseerd K AART VAN PeLT gebled een tweede afdeeUng trekt van uit NoordPalestlna de republiek Libanon binnen volgens nagekotren berichten ife ook een derde afdceUng Britten de grens by Dera overgf trokken op weg naar Damascu Meer naar het Oosten in de streek va MerdzAjoem was de aanval eveneens zeer heftig De Franschen moesten de stad ontruimen en tiokken naar BELANGRIJKE CONFERENTIE m TOKIO Nieiiwe instructies voor Japansche delegatie De Japansche regeering en het opperbevel m vloot en leger hebben gistermiddag een bijeenkomst gehouden zoo meldt t DJf B uit Tokio Op de agenda stond het bepalen van Japans definitieve houding ten aanzien van Nederlandsch Indië Nog gisteren zanden beslissende instructies aan Josjizawa worden gezonken In dit verband herinnert Domei nogmaals aan de te Tokio zeer verbreide meening dat het antwoord van Nederlandsch Indië onaanvaardbaar is Aan de conferentie hebben deelgenomen de miaisten president Konoje de mir ister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka vanBinnenlandsche Zaken Hiranoema van Oorlog Togo van Marine Oikawa en verder generaal Soegijama en admiraal Nagaro TERUGTREKKING VAN DELEGATIE Nader meldt t D N B nog In een zitting die ruim vier uur geduurd heeft heeft het Japansche kabinet naar officieel te Tokio wordt inedegedeeld de definitieve houding van Japan tegenover Nederlandsch Indië vastgelegd De publicatie van de nieuwe instructies voor de Japansche delegatie zou binnenkort verwacht kunnen worden In welingelichte kringen verluidt dat besloten is tot terugtrekken van de Japansche delegatie en dat alle daaruit voortvloeiende gevolgen besproken zijn het Noorden in het Hermongebergte terug Op den straatweg tusschen Dera en Damascus zijn de Britsche troepen tot staan gebracht na verbitterden strijd tusschen Gabaghi en Kissee In de andere sectoren van het Zuidelijke front konden alle Fransche stellingen behouden blijven Engelschen erkennen feilen tegenstand Naar de Britsche berichtendienst meldt zijn de geallieerde troepen die langs de Syrische kust opereeren op feilen tegenstand gestooten Naar Reuter meldt hebben de Britsche troepen en de strijdkrachten van de Gaulle ten Zuiden van Damascus tegenstand ontmoet Verder wordt bevestigd dat de door de marine in Syrië aan land gezette troepen op eên tamelijk hardnekkigen tegenstand zijn gesluit Fawzi Kaukji op het oorlogspad Volgens te Aleppo uit Palestina ontvangen berichten heef de bekende Fanzi Kaukji dien de Engelschen onlangs bij verstek ter dood veroordeeld hebben met zijn rnenschen een station van de olieleiding opgeblazen en twee andere punten van de leiding zwaar beschadigd Guerilla der Droezen Dé Droezen hebben onder bevel van hun leider sultan Pasja Atrasje naar de wapens gegrepen en voeren in het gebied van den Djebel Droes een guerilla tegen de Engelsohe soldaten Engelschen bombardeeren Beiroet opnieuw Qfi meidt dat Ertgelsche vliegtuigen gi sf rmiddag Beiroet meermalen met bommen hebben bestookt De Fransche luchtdoelartillerie is in werking getreden Zeegevecht bij de Libaneesche kust Ofi meldt uit Beiroet Dinsdagmiddag kruisten twee torpedobootjagers der Fransche Levantvloot voor de llibaneesche klist ter hoogte van Sai ja toen zij in het Zuidwesten op een afstand van 20 km drie Engelsche torpedobooten zagen die in Noordelijke richting voeren Onze schepen begmnen inmiddellijk den strijd Na eenige minu n zag men op een der vijandelijke chepen een sterke rookontwikkelinj Twee Engelsche torpedobooten trachtte het getroffen vaartuig achter een rookgordijn te verbergen en zetten den strijd voort Zy werden gesteund door nieuwe Britsche schepen Onze beide schepen zetten koers naar Beiroet en trachtten aan de beschietipg door de vijandelijke vaartuigen te ontkomen Door het vuur van onze jagers werd het voorste der achtervolgende vijandelijke schepen getroffen het maakte plotseling zware slagzij en verdween achter een rookgordijn Fransche ministerraad byeen De Fransche ministerraad die gisterochtend bijeen is gekomen heeft zich naar uit welingeliefite bron verluidt vooral bezig gehouden met den toestand in Syrië Van een V P B coTr jpondenf W IE is de geheimzinnige mach tige Fawzi Kaukji die aan de zijde van de Irakkers tegen de Engelschen streed en wiers naam thans weer in verband met de operaties in Syrië wordt genoemd Hij is een doodsvijand van de Britten niemand minder dan de groote Arabische aanvoerder tijdens de opstanden tegen het Engelsche gezag in Palestina op wiens hoofd een prijs viks gesteld doch die wist te ontsnappen aan alle pogingen om hem in handen te krijgen Onlangs werd hij bij verstek ter dood veroordeeld Tijdens den grooten opstan onder de Arabieren in Palestina vijf jaar geleden toen diplomaten en juristen tevergeefs poogden tot een compromis tusschen Arabieren en Joden te kom sr ontmoette men in de bladen steeds vaker den naam Fawzi Kaukji Dit was de mysterieuze Arabi sche aanvoerder die zijn hoofdkwartier in de Nabloesbergen had en vandaar uit den opstand organiseerde Hij vist zijn Arabische vrijscharen zoo goed te leiden dat zij maanden lang het hoofd konden biedir aan de Engelsche bataljons de cavalerie tanks en j eskaders bombardementsvliegtuigen Hieraan had hij het ook te danken dat bij door de Engelschen werd aangeduid als de publieke vijand no 1 van Palestina op wiens hoofd een hooge premie werd gesteld To n de opstand in Palestina was gedoofd gelukte het hem te ontkomen naar Bagdad waar hij sedert in verbanning Ie fde Dit ver iinderde hom echter niet een koortsachtige werkzaamheid te blijven ontwikkelen Hij vaardigde o a een proclamatie uit waarin hij de Engelschen sommeerde de Joodsche immigratie in Palestina te staken indien zij zjgti niet aan e n verbitterde gueri J vilden bloot stellen Deze maaltte indertijd zekeren indftik hoewel het op de keper beschouwd weinig meer was dan een oratorische geste Voor steeds grootere kringen hield hij ophitsende redevoeringen tegen Engeland wo in hij de Arabieren aanspoorde om de Engelschen te vtiiir en te zwaard te bestrijden en hen uit het gehcele Nabije Oosten te verdrijven Roep van onoverwinnelijkheid De Engelsche bladen wist n te meiden dat hij in de uitgestrekte woestijngebieden tusschen dQn Jordaan en de Tigris een groot Ai abi£ch leger wilde vormen waarvoor htj deelnemers wierf in Syrië Transjordanië Arabië Irak en andere Arabische landen Dit leger zou hij onderrichten in de kunst van de guerilla die hij van niemand minder had geleei d dan vap overste Lawrence Blijkbaar is hij er evenwel niet in g j Japansch Russische handelsovereenkomst VOOR VIJF JAAR De Japansche ambassadeur te Moskou Tatekawa en de volkscommissaris van Buitenlandschen Handel Mikojan hebben sedert 17 Februari onderhandeld over een handelsovereenkomst en een ruilen betalingsverdrag Naar het ageptschap Tass meldt zijn van weerskanten concessies gedaan De onderhandelingen zijn met succes bel roond De ontwerpovereenkomsten zijn op 11 Juni geparafeerd Domei meldt dat tusschen JapSn ende SovjetUnie een handelsovereenkomst voor den tüd van vijf jaar isgesloten si Winants ervaringen in Engeland WEINIG HOOP VOOR DE BRITTEN De överzichtschryvers Alsop en Kintner publiceeren volgens het D N B gegevens over het verslag dat Winani jn Was hington heeft uitgebracht Zy wijzen erop dat de inhoud van dit verslag nauwkeurig overeeni komt met datgene wat Roosevelt in de persconferentie Duitsclie propadandaleugens heeft genoemd Deze bewering van Roosevelt heeft overigens de chef redacteur van dte New York Times te Washington Krock reeds gisteren op overtuigende wijze rechtgezet door te verklaren dat de berichten over den wanhopigen toestand vaij Engeland niet van Nazi agenten afkomstig zijn doch uit Londen en van de Enge sche ambassade De overzichtschrijver Alsop en Kintner verklaren dat ambassadeur Winant zeer verbaasd is geweest over de berichten in de slaagd een l eger van betcekenis bijeen te brengen Sedert der strijd in Palestine gingvan Fawzi Kaukji in de geheeleArabische wereld een roep van onoverwinnelijkheid uit Overal op deopenbare pleinen in de koffiehuizenen bazars wist m n van zijn heldendaden te vertellen die van mond totmond gingen Fawzi Kaukji is een oude vijand van Engeland Reeds tijdens den wereldoorlog toen de meeste Arabieren nog van de Engelschen verwachtten dat dezen zouden medewerken om een Groot Arabisch onafhankelijk rijk te stichten bond hij den strijd aan tegen den Engelschen invloed Het toeval heeft gewild dat Fawzi Kaukji reeds toenmaals als persoonlijke tegenstander stond tegenover don man die later aan het hoofd van 12 000 man en voorzien van onbeperkte volmachten naar Palestina werd gezonden om den opstand onder de Arabieicn fe clcmpen generaal Dili In den we eldoorlog was Dill verbindings officier tussctien het legercorps van generaal Allenby en de door Lawrence georganiseerde Arabische stammen Tijdens een gewichtig onderhoud met een aantal Arabische sjéiks in het jaar 1916 stortte een jeugdige Arabier zich plotseling met getroklïcn dolk op den IJritschen officier Een adjudant h d nog juist den tijd den doodelijken stoot af te weren De dader werd gegrepen en tot levenslange gevangen sstrat veroordeeld Het was Fanrzi lOiukj Een langdurige vrijheidsstraf droeg er niet toe bij zijn haat tegen Engeland en zijn persoonlijke haat tegen generaal Dill te doen afnemen Toen hij twintig jaar later vernam dat zijn vijand weder jop Palestijnschen bodem vertoefde was zijn eerste daad een prijs van 500 pond sterling op het hoofd van den generaal te zetten De strijd tegen Engeland en tegen den Britschen generaal werd plotseling afgebroken omdat het opperste Arabische comité strijdensmoe w s geworden Fawzi Kaukji moest het land verlaten Overal wei d er jacht op hem gemaakt Hij wist echter aan zijn vervolgers te ontkomen en met een handvol getrouwen den Jordaan to hereik n De prikkf Idraadversperring waarmede de Engelschen in den loop van den opstand de geheeie grens hermetisch halfden afgesloten werd vernield en Fawzi Kaukji en zijn mannen bereikten veiiig en wel den Transjordaan chen oever fi ij had de gelofte a gelogd dat hij zou terugkeeren als de tijd daarvoor gekomen was Hi hield woord Hii stelde zich aan het hoofd van een schaar vrijwilligers tijden den strijd in Irak en nu de ge echtcn zich naar Syrië hebben verplaats duikt zijn naam ppnieuw op Amerikaansche Zondagsbladen volgens welke hij aan senatoren zou hebben verklaard dat Engeland het kan redden zonder dat Amerika aan den oorlog deelneemt Dit is precies het tegenovergestelde van wat Winant gelooft Het Witte Huis dat het Amerikaansche volk de waarheid onthoudt draagt de schuld voor dezen verkeerden indruk Alsop en I intner verklaren dat Winant dezen indruk heeft willen rechtzetten doch hiertoe geen toestemming heeft gekregen Winant is niet alleen van meening dat Engeland den oorlog zonder Amerikaansche wapenhulp niet kan winnen doch is er vast van overtuigd dat in een dergelijk geval een Duitsche oi erwinning zeker is Wanneer Engeland de hoop op een spoedige hulp der Vereenigde Staten zou verliezen zovi zijn strijdgeest ineenstorten D kleifie luiden in Engeland die niet op de hoogte zijn van den waren toestand zouden misschien verder strijden Doch Churchill die den toestand van Engeland kent zou zelfmoord verkiezen boven onderwerping Voor het geval een nieuwe Engelsche rege isng bereid is té redden wat rog te redden is zouden de Vcreenigde Staten alleen en weerloos overblijven Harriman uit Londen vertrokken NAAR HET MIDDEN OOSTEN t cngejan p i op wef ls na De Britsche berichtendienst meldt dat Harriman de persoonlijke afgezant van Roosevelt in Engeland Londen heeft wrlaten en op wef ls naar het Midden Oosten AMERIKA WAAR SCHUWT FRANKRIJK OPNIEUW Diplomatieke betrekkingen uiterst gespannen De Ameril aansche staatssecrelari Huil heeft tijdens zyn onderhoud met den Franschen ambassadeur in Was hington Henry Haye waarbij deze uitdrukking gaf aan de verontwaardiging van Frankrijk over jen nietgeprovo ceerden aanval van Engeland op Syrië een nieuwe ernstige waarschuwing gericht aan de regcering in Vichy betreffende de voortzetting van de samenwerking met Duitschland Frank rijk zou geenerlei tegenstand hebben geboden tegen Duitsche bezetting van de militaire en luchtsteunpunten in Syrië Huil duidde bij deze gelegenheid op de mogelijkheid dat ook in andere Fransche bezittingen een soort gelijke situatie zou kunnen ontstaan In diplomatieke kringen te Washington heeft de scherpe verklaring van Huil groot opzien gebaard Er wordt op gewezen dat de FranschAmerikaan sche diplomatieke betrekkingen uiterst gespannen zijn De ontbinding van den Opbouwdienst UITVOERINGSBESLUIT VERSCHENEN In de Staatscourant is heden opgenomen h t volgende uitvoeringsbesluit van den secretaris generaal van het departerflent van Algemeene Zaken betreffende de ontbinding van den Nederlandschen Opbouwdienst Artikel 1 Het op 21 Maart 1941 bij den Nedorlandschen Opftouwdienst inged elde personeel wordt geacht op dien datum den dienst te heiibcn verlaten Artikel 2 De werkzaamheden van het afwikkelingsbureau van den Nederlandschen Opbouwdienst moeten uiterlijk op SQ September 1941 zijn beëindigd Artikel 3 rie bij het afwikkdingsbureau van den Nederlandschen Opbouwdienst ingedeelde personeel wordt zoolang het als zoodanig dienst doet bezoldigd naar de regelen wekle op 21 Maart 1041 bij den Nedcrlandsdicn Opbouwdienst golden Artikel 4 I Aan het personeel van den Nederlandschen Opbouwdienst het m artikel 3 bedoelde personeel daaronder hogrepen ufirdcn i ezo diging en toelagen uitbi taa d tot en met den dag van vertrek 2 Bovendien ontvangt het kader een uitkeerir g ten bedrage van a tvyce maanden bezoldiging c q vermeerderd met toelagen indien hetvier maanden of langer bij den Opbouwdienst is werkzaam geweest b een maand Ijezoldiging c q vermeerderd met toelagen indien het korter dan vier maanden bij den Opbouwdienst is we kzaam geweest Artikel 5 n Aan het gezin en do verwanten vajn het personeel dal niet overgaat naar den Nederlandschen Arbeidsd en it di in het genot waren van kostwinnersvergoeding wordt de laatstelijk aan hen toegekende kostwinnersvergoeding uitbetaald tot en met het einde van de kalenderweek volgenda op die waarin het vertrek plaats had 2 Tën aanzien van de in het eerste lid bedoelde personen die op het einde van de week volgende op Aié waarin het vertrek plaats vond nog geen inkomsten hebben verkregen of loongrvenden arbeid hebben kunnen San vaarden wordt de kostwinnersvergoeding dporbetaald tot en met den das3 voor dien waarop zij zoodanigen arbeid hebben kunnen aanvaarden doch uiterlijk tot en met het einde van de vierde kalenderweek volgende op die waarin het vertfek plaats had H Aan gehuwden wferv een ver gocding voor ongehuwden is toegekend kan de e vergoeding gorden c oorhctaald gedui cnde dezelfde termijnenen op dezelfde voorwaarden als in het eerste en tweede ild is bpaald ten aanzifln van de doorbetaling van kostwinnersvergo ding Arukel G pit besluit wordt geacht in werking il zijn getreden op 21 Maart 1041 1 i i n in HUuux Zon op 5 18 onder 22 02 Maan op 0 13 onder 9 59 Men is verplicht te verduisteren van zonsonder anji totzonsopkomst Ladtaak ns v n voertui èn moeten nur na zonsonder j fjang ontstoken worden j