Goudsche Courant, donderdag 12 juni 1941

EERSTE BLAD DONDERDAG 12 JU S concentreerd schikte hy zich 24 Maart ten aanval Reeds op 31 Maart braken pantsertroepen van dit coi ps door de Britsche stellingen ten Oosten van El Agbeila By een rusteloöze achtervolging van den tegenstander werden El Agheila Benghasi en Bir Tengeder ingenomen Een deel van de troepen zwenkte hiep af naar het Noorden noopte oog denzelfden dag bg £ 1 Mechlli een sterke vijandelijke groep Ut den strijd en versloeg haar vernietigend De tegenstander verloor hierb behalve talrijke dooden en gewonden veel meer dan 2000 gevangenen en een groote hoeveelheid oorlogtuig De overige strijdkrachten namen zonder acht te slaan op hevige zandstormen en groote ravitailleeringsraoeilijkheden 8 April de belangrijke kustplaats Dema is Nog op 10 AprU bereikten Duitsche en Italiajinsche troepen de omgeving van Tobroek waar hun versterkte Britsche strijdkrachten tegemoet traden Tobroek werd omsingeld terwijl snelle strydkrachten voorbij deze stad oprukten naar Bardia en dit 12 April innamen Den dag daarop viel de grensvesting Capuzzo den bondgenooten in handen en de Egyptische grens werd overschreden Tegenaanvallen van den vijand werden onder zware verliezen opgegeven Evenzoo alle pogingeiftvan dm tegenstander om uil Tobroek te breken In nauwelijks twee maanden zoo vervolgt het rapport hVeft liet Duitsche Afnkacorps onder byzónder moeilyke omstandigheden en onder zware gevechten tegen sterke Britsche strydkrachten meer dan 180O K M afgelegd en in een veldtocht Van drie weken geheel Cyrenaica met uitzondering van Tobroek heroverd Dé moeilijke taak van het transport over zee uit llaliè naar Noord Afnka werd onder escorte van Italiaansche zee strijdkrachten snel en succesvol verricht Dank zij de zelfopofferende activiteit Van deze strijdkrachten bleven de vèrliezien varf transportformalies bij dezen overtocht binnen zeer enge grenzen m nu m temaangie gr VASTGESTELDE MAXIMUMFRUZEN Beridit No It Met ingang van Donderdag 12 JunU94I gelden de volgende nprüzen voor asperges in den winkel Asperges Indien winkelier betr I A 1 B n A n B Blauwe I n m groothandel toi 2fl cm lang zonder gebreken t m 25 stuks per kg ƒ 1 30 p kg tot 2 om lang met lichte ge breken t m 25 stuks per kg 1 20 tot 26 cm lang zender gebreken 26 t m 40 stuks oer ke 26 t m 40 stuks per kg 1 l lfl tot 26 om lang met hchte ge breken t m 4Ö stuks per kg 0 95 tot 26 cm lang gevlamd en liohtblauw t m 25 stuks per kg 0 95 tot 26 cm langTKvlamd en liohtv blauW 26 t m 40 stuks per kg 0 75 tot 26 cm lang met lichte gebreken 41 t m 55 stuks per kg 0 50 0 40 HoUe en stukken Uu de sortering I A t m Blauw I O ffiS Het vragen van andere prijzen is strafbaar Bewaar deze opgave en gebruik haar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken 0 52 Sir Stafford Cripps in Londen VERBLUF VAN ENKELE DAGEN S T Stafford Cripps is naar de Engelsche benchtendien meldt in Londen aangekümefi waar hy besprekingen zal voere j met Bntsche regèeringspersoonlijkheden Hy zal slechts enkele dagen in Londen blyven en dan weer naar zyn post terugkeeren Zwaar ontploffingsongeluk invServië HONDERDEN DOODE N Een zwaar ontploffingsongeluk heeft ich voorgedaan in een Servische opMagplaats van buitgemaakt materiaal n de Middeleeuwsche citadel van de Servische stad Semendna Smederovo Het ongeluk heeft eenige honderden dooden en gev onden geeischl onder de burbevolkmg De stad heeft ook te lijden gehad De schade gaat echter niet uit boven den gebrulkelijken omvang De citadel zelf bleef in hoofdzaak behouden De Duitsche vveermachtsautoriteiten hebben gesteund door Servische hulporganisaties overal terstond helpend ingegrepen DE BDIT OP KRETA Nog nooit is door de Duitschers indezen oorlog een zoo groolé hoeveelheid wapens munitie en voertuigen op een zoo klem gebied buit gemaakt als ij Sfakia op Kreta zoo wordt aan hetD N B van welingelichte mihtaiire rde medegedeeld Na dagenlange opruimmgivverkzaamheden is het th nsCfrjrt gelukt het vier kilometer vanSfakia in een naiivven pas vastgeloopenliritsch wapenpark waartoe k ir nnin tanks verkcnningspantserwaijens vrachtauto s met munitieuitrus ing behoorden té ordenen De Eng lsche TCM pen waren hier in een coor hn elfopgistelde val geloopen O hun v uchtnaar de Zuidkust van Kreta hadde i zijgt bruiK gemaakt van een Juor hen verbeterden weg die echter nog niei geheel gereed wa Daardoor moesten ziilen slotte aan het einde van d wegaies achterlaten vat niet door derranschappen weggcdrage n kjn worden NOG GEEN RIST n BRITSCHINDIE De Indische autoriteiten hebben naar volgens t D N B uit Delhi wi dt gemeld medegedeeld dat zij lot 10 Juni 1800 arrestaties hebben verricht en dat 21 inboorlingen by t olsingen met de politie zyn gedood Ook in Ahmedabad is de toestand nog ernstig Uil tahyke plaatsen vooral in de provincies Smd en Pendsjab komen nog berichten over daden van geweld der epstandelingen In de nabyheid van Lahore is een station vernield Aangezien de autoriteiten de wet op de spéciale omzetbelasting nog niet hebben ingetrokken dreigen de Indische zakfn lieden hun zaken te sluiten lEHLAND ZOU AMERIKA TUSSCIIENSTATIONS WEIGEREN Associated Press meldt pit lersche bron te Londen te hebben vernomen dat de regeenng der Vereenigde Staten de Valera gevraagd heeft lersche lucht of zeehavens ter beschikking te stellen als lusschenstation voor oorlogsleveranties aan Engeland Dit verzoek zou echter door de Valera van de hand zyn gewezen DE NieiJW ZEELANDSCHE VERLIEZEN Het Nieuvv Zeelands che Huis vanJKfgtvaardigden zal Donderdag naar de Britsche berichtendienst meededeelt zich bozig houden met de verliezen van de Nieuw Zeelandsche troepen in Griekfenland en op Kreta BUITENLAND Berlijn en Mustolini s rede BEWONDERING VOOR ÉOtt OFBNBARTIGHEID De wde van Mussolini heeft in politieke kringen te Berlijn uiteraard 4le crootxte opmerkzaamheid gevonden aldus het A N P Men bewondert Jiier vo al de grenienlooze openhartigheid waarmee de leider van de Italiaanache regecring zu volk de onverBloemde waarheid heeft gezegd door vrij en open ook liJn standpunt te bepalen tegenover de in den loop van den oorlog ontmoete tegenslagen Daarmee heeft Mussolini zoo verklaarde men in de Wilhelmstrasse tevens ook Churchill gelogenstraft die in zün rede beweerde dat de leiders van de asmogendheden iets dergelüks niet konden wagen Ctok de vermaning die de ducer den Ver Staten ten deel liet vallen is in BerMjnsche kringen met byval verromen De Ver Staten mogen de reorganisatie van Europa opvatten zooals lö willen deze zal toch volgens den wil van Europa gestalte aannemen Evenals de politiek van Pomcaré ten slotte het ontwaken en de versterlimg van het Duitsche nationalisme heeft veroorzaakt zoo mag men thans den heer Rooseveil dankbaar zijn omdat zijn optreden de volken van Europa eindielyk er toe heeft gc bracht ernst te maken met de eenheid van Europa Hoe moeilüker de Ver Staten het Europa bü lyn reorganisatie maken des te energieker zal Europa deze taajc aanvatten en des te grondiger haar volbrengen De uiteenzettingen van Mussolini over de hervorming van het Zuidoosten van Europa en vooral het feit der bezetting van öriekenland door Ilaliaansche troepen noemde men in politieke kringen een teeken dat Griekenland hetwelk tot dusver door Londen tot de Bntsche leefruimte werd gerekend van nu af niet meer In de Engelsche sfeer gelegen is Aanval op Tobroek OOK MERSA MATBOEH BESTOOKT Naar het D N B verneemt heeft de Duitsche en Italiaansche artillerie op 10 Juni voor Tobroek Britsche batterij stellingen bestookt Verscheidene voltreffers werden geplaatst De Britten staakten het vuren en trachtten hun stellingen te ontruimen Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben op 10 Juni de waterleiding in de haven van Tobroek gebombardeerd In den nacht van 9 op 10 Juni heeft hel Italiaansche luchtwapen Tobroek aangevallen Duitsche gevechtsvliegtuigen hebbeneergisteren naar van bevoegde zijdeuit Berlijn wordt medegedeeld de haveninsfallaties van Mersa Matroeh her hralde malen suci esvol aangevallen De bormnen troffen barakken eh benzine ojfclagplaatsen in het Oostelijkedeel van de haven waardoor een aantal brands ontstond Van mibtaire zyde wordt medegedeeld Tijdens geWapende verkenning hebben op 9 Juni Duitsche gevechtsvliegtuigen aan het front van SoUoem met goed succes Britsche concentraties van auto s en Britsche gepantserde ververkennmgstroepen met bommen en de boordwapens bestookt Antonescu in München ONDERHOUD MET VON RIBBENTROF De leider van den Roemeenschen staat generaal Antonescu is gistermiddag per vliegtuig in München aangekomen Op het vliegveld werd hijwalkom geheeten door minister von Ribbentrop Antonescu heeft na zün aankomst in het hotel Vier Jahreszeiten een eerste bespreking gevoerd met den rijksminister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop Naar men verneemt verliep het gesprek in den geest van de hartelijke vriendschap die beide landen verbindt In aansluiting gaf de rijksminister ter eere van den gast een diner waaraan het gezelschap van den Roemeenschen s aatsleider en talrijke prominente Duitsche persoonlijkheden uit staat party en weermacht d el Voorbereidingen voor verdediginsr van Cypt us VROUWEN EN KINDEREN VERTREKKEN In een bijzondere correspondentie van de Times uit Nicosia de hoofd tad van Cyprus wordt bevestigd dat voorbereidingen getroffen worden Voor do verdediging van het eiland De vrouwen en kinderen benevens enkele Amerikaansche gewinnen zullen Cyprus binnenkort verlaten Een deel der geevacueerden gaar naar Zuid Afrika en Rhodesia KARA KSJI VERZAVELPLAATS VOOR GEWO DEN Karatsji is verzamelplaats geworden van de in de geveebten in Afrika en het Nabije Oosten gewonde Britsche soldaten zoo wordt uit Delhi gemeld Een groot aantal gewonden is reeds aangekornen Talrijke gewonden werden met vaartyigen van de Indische marine van de kust der Roede Zee naar Kasatsji vervoerd terwijl de gewonden van de in Irak strüdende Britsche troepen met pas agiersvliegtuigen hierheen werden gebracht De bestaande ziekenhuizen in Karatsji zijn om de gewonden te kunnen opnemen lanzienfiik vergroot en er tOn verscheidene künieken opgericht Engelsche troepen naar Thailandcche gren OOK HATEBUAL ONDEkWeG Een Domei bericht uit Bangkok meldt iht ten minste vlerdiilicnd man Aastraliaclie en Engebdie roepen op ter el illende punten aan de rens tusschen Birma en Thailand zün ge eoncentreerd De vraag of ThailanJs veiligbeld wordt bedreigd wordt acuut Voor de versterking van de Britsche garnizoenen aan de BirmaanschT iEi l ndsche grens zijn naar in Delhi bekend is gemaakt verdere troepentransporten uit Indië onderweg De troepen komen voor het grbotste deel uit NoordIndië Uit Bangkok wordt gemeld dat tiehalve de aankomst va vier duizend soldaten hel vertrek van groote transporten wapens en munitie naar het Birmaansche grensgebied is waargenomen Admiraal Lütjens omgekomen ADMIRAAL SCHNIEWIND ZUN OFVOLGÉR De Duitsche vlootvoogd admiraal Lütjens heeft bij den ondergang van het slagschip Bismarck den heldendood gevonden Tot zijn opvolger heeft de Führer en opperbevelhebber der weermacht den chef van den staf der oorlogvoering ter zee adimraal Schniewind benoemd Britsche convooien aangevallen VERSCHEIDENE SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Ter hOogte van Newcastle hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen in der nacht van 10 op 11 Juni naar het D N B verneemt een Britsch convooi nvet groot succes aangevallen Zij braohten twee koop aardiïrs van elk 5 000 brt tot zK Len en beschadigden twee andere sciiepen van 5 MO en 3 000 brt zwaar Twee andere koopvaarders van elk 4 000 brt en een tankschip van 10 000 brt die in een ander con ooi de Icrsche Zee trachten te bereiken werden eveneens door gevechtsvliegtuigen zwaar beschadigd De beschadigingen waren deels zoo ernstig dial aacgenomen kar worden dat verscheidene schepen verloren zijn gegaan Naar m reederskringen te NewYork bekend is geworden is het Zwee dsche vrachtschip Lidingo van 5 842 ton dal m Bhtscheri ienst voer lot zin ken gebracht Ook verluidt dat het in Engelschen dienst varende Deersche vrachtschip Monberg 2301 brt op den Atlantischen Oceaan tot zinken is gebracht Geheime zitting van het Britsche kabinet SIR MALCOLM ROBERTSON OPVOLGER VAN LORD lLOYD De Britsche berichtendienst deelt volgens t D N B inede dat gistermiddag een geheime zitting is gehouden door het Engelsche kabinet In deze zitting werd voorgesteld alle dominiale ministers bijeen te roepen voor een conferentie Churchill zou hebben geantwoord dat hij weliswaar een dergelijke ontfhoeting verwelkomen zou maar dat dit toch me moeilijkheden verbonden is aangezien nau elijks alle dominiale ministers tegelijkertijd in Londen zouden kunnen aankomen Het verlies van Kreta De Londensche correspondent van de New York Times schrijft dat Churchill in het Lagerhuis ongetwijfeld in het defensief is geweest Het bekend worden van d verliezen op Kreta is voor de Engelschen treurig nieuws geweest Het is voor het EngelC sche publiek een zware slag dat de Duilschers hoewel zij gebruik maakten van den moeilijken vorm van invasie die uit de lucht niet alleen hun doel bereikten maar mindef ernstige ver liezen leden dan de verdedigers Verklaringen van Lard Bt averbrook Wij hebben alle reden ons voor te bereiden op verdere sterkere luchtaanvallen zoo heeft de Britsche minister Lord Beaverbrook die in deze kwahteit voor de eerste maal in het Hoogerhuis sprak verklaard De minister gaf uitdrukking aan de meening dat Engeland is voorbereid op deze versterkte aanvallen In verband met een door lady Astor naar voren gebrachten eisch tot het treffen van betere maatregelen voor de behoeften der burgerbevolking na luchtaanvallen merkte lord Beaverbfook op dat de productie veel belangrijker was dan het resultaat van de luchtaanvallen op de burgerbevolking De productie moet namelijk onder alle omstandigheden in stand gehouden worden De Engelsche buitenlandsiche dienst De minister van Buitenlandsche Zaken Eden heeft naar de Engelsche nieuwsdienst volgens t D N 8 meldt bekend gemaakt dat een gecombineerde buitenlandsche dienst wordt gevormd Icombired foreign service Irf dezen dienst zullen zoowel het Foreign Offire als ook de diplomatieke en consulaire diensten worden samengevat binnen het kader van de door den Engelschen buitenlandsche dienst Nagestreefde herv orming Lord Llobds opVolger benoemd In het EngelscBk Lagerhuis is gisteren bekend gemaaktydat als opvolger van den overleifien Lord Lloyd sir Malcolm Robertson benoemd is tot voorzitter vain den British Council OORLOGSBALANS VAN BEGIN 194L Overzicht van het Duitsche opperbevel GROOTE OVERWINNINGEN Het Duitsche opperbevel publiceert een samenvattend overzicht van de oorlogssuccessai tegen Engeland in de eierste maanden van dit Jaar Hierin wordt o m verklaard In de eerste maanden van het oorlogsjaar 1941 heeft de Duitsche weermacht in den stryd tegen Engeland te land ter zee en in de lucht nieuwe groote overwinningen bevochten De voornaamste taak van de vloot de vernieling van de vijandelyke levensaders door den handelsoorlog werd in ononderbroken aanval door onder en bovenwaterstrydkrachten volbracht Duikbooten vielen op den Atlantischen Oceaan van de kusten van GrootBrittannië tot aan de Westkust van Afrika negentien oonvooien aan dreven ze in een taaie achtervolging die vaak verschelden dagen duurde uiteen en vernietigden ze ten deele op weinige schepen na Daarby werd het Britsche slagschip Malaya doen torpedotreffers zwaar beschadigd In totaal werd in de eerste vier maanden van dit jaar door onderzeeërs 978 000 brt door bovenwaterstrijdkrachten 493 000 brt dus tezamen 1 471 000 brt door de marine tot zinken gebracht Daarbij komen de aanzienlijke in byzonderheden nog met te constateeren verliezen die de vyand door mynen in afgelegen en nabije wateren heeft geleden De marine heeft 71 vijandelyke vliegtuigen neergeschoten waarvan 52 door marineartiUerie te land en 19 door strydkrachlen ter zee Tegenover deze successen bedroegen ds verliezen van de manne m deze riode een totpedoboot drie duikbooten en dne kleinere oorlogsvaartuigen Niet minder succesvol is de luchtoorlog tegen de Britsche manne en koopvaardy geweest bij aanvallen overdag en s nachts werden rondom Groot Brittannië en op den Atlantisclien Oceaan acht Engelsthe oorlogsschepen tot zinken gebracht en 24 waaronder twee kruisers en acht torpedojagers beschadigd By onvermoeide activiteit tegen convooien en afzonderlyk varende gewapende koopvaarders brachten gevechtsvliegtuigen waaronder met grooten actieradius en Sluka s m het zelfde gebied 170 schepep van omstreeks 764 000 brt tot zinken In totaal verloor Engeland van het begin van het jaar tot emd April op dit terrein van den strijd aan eigen of beschikbare scheepsruimte door gevechtshandelingen van de Duitsche marine en het luchtwapen 2 235 000 brt terwyl meer dan 1 200 000 brt werd beschadigd Laditaan vallen Met de grootste hevigheid zette hel luchtwapen daarnaast den stryd tegen het Britsche eiland voort AchtenderüÉ in omvang seeds toenemende groeit vergeldingsaanvallen waren gericht op Engelsche verkeerscenlra havens en mdustn ebieden De hoofdstad Londen was het doel van dertig luchtaanvallen waaronder twaalf groote vergeld ngsaanvallen Het zwaartepunt van de vergeldingsaanvallen van hel luchtwapen nu lag op de vtjor den oorlog belangrijke Bntsche havens met hun werkinstallalies Dal haai pre tatieveiTOOgen hierdoor zew sterk benadeeld werd lydt geen Iwyfe Bijzonder hevig werden ook de sleutelposities van de Britsche oorlogsindustrie getroffen Deze industrie is daarmee in haar productievermogen nog meer belemmerd Terwyl het Duitsche luchtwapen afgezien van vergeldingsdaden ook thans nog naar vermogen streeft naur vermyding van een onfloodigen aanval op de Engelsche burgerbevolking biedt de uitwerking van de Brilscönb luchtaanvallen juist het tegenovergestelde beeld Diientengevolge was ooli de aangenchte militaire en oorlogseconomische schade zeer gering Tevens echter steeg het percentage brisantbomteen die het Britsche luchtwapen wierp op woonhuizen in Duitsche steden en voorts op ziekenhuizen lazarets kerken en kerk ho n Hierdoor wordt bewezen dat Grool Brittannië meent stelselmatig en terreuroorlog tegen de Duitsche burgerbevolking te kunnen voeren Door Duitsche luchtdoelartiUené werden tot eind April 97 vyandelijke vliegtuigen omlaag gehaald Het aantal der in luchlgevechtien boven Groot Brittannië en het vasteland neergeschoten Britsche vliegtuigen bedraagt 271 Voorts werden 73 Britsche vliegtuigen op den grond vermeld Zoodoende iverloor Ijel Britsche luchtwapen alleen al op dit strijdtooneel lijciers de errste vier maanden van dit jaar 441 vliegtuigen De verliczien van hel Duitsche luchtwapen bedroegen nog lang geen vyftig procent hiervan Rondoi de MiddelL Zee De Duitsdie oorlogvoering ter zee en in de lucht tegen Engeland had er in genoemde periode bijzonder veel voordeel van dat Italië in de Middpl landsche Zee voortdurend sterke Britsche zeeen luchtstrijdkrachten vast hield 0 n de situatie in de Middellandsche Zee te verlichten werd begin Januari voorloopig Cen Duitsch vliegercorps onder geneiraal vlieger Geisker in Beneden Ilalië gedetacheerd In samenwerking pet Jtaliaansche vliegtuigformaties hield dit door aanvallen overdag en s nachts het Engelsche steunpunt Malta onder den duim berokkende den Britschen Stryd krachten ter zee de zwaarste verliezen bracht een aanzienlijk aantal vyandelyke schepen tot zinken en bestreed roet groot succes de Britsche luehthaver s in Egypte en Cyrenaica Korten lijd later besloot de Fuhrer zoo verjolgl het rapport het Duitsche Afril acorps onder leiding van luicnant generaal Rommel uit e zenden naar Noord Afrikaj Duitsche verkenner die terstond na de ontseheping in actie kwamen rukten 22 Februari tot een punt ten Westen van el Agheila op Nog yoor generaal Rommel zijn strUdkrachterr ha d ge Pessimisme te Washington ROOSEVELT VOOR EEN DILEMMA De bekende Amerikaansche overzichtsohryvers Pearson en Allen schryven imde Washington Times Herald volgens het D N B het volgende De stemminig in kabinetskringen ie New York is zeer gedeprimeerd De ernstige positie waarin Engeland zich bevmdt was reeds larig bekend Doch nog nooit is deze toestand zoo pessimistisch weergegeven als door ambassadeur Winant die zelf hiervoor s overgekomen om te verklaren dat ieder stukje oorlogsmateriaal dat de Vereenigde Staten naar Engelacd zenden het eiland niet kan redden en dat ook redevoeringen en r fiet5 Engeland kan redden behalve een volledig n actie komen van de Amerikaansche vloot Dit bezorgt het Witte Huis slapelooze nachten De president weet dat hel Amerikaarsche volk den oorlog niet wil Hy weet dat het land voor een oorlog nog niet bewapend is En hy weet ook dat niets anders dan een Amerikaansche oorlogsverklaring den Engelschen moed kan geven en de Amerikaansche arbeiders lol vaderlandsliev enden arbeid zal elèctiisee ren Roosevelt weet ook dat spoedig een beslissing genonfen zal moeten worden Alsop en Kintr er beklagen zich in de Washington Post over het feit dat Roosevelt niet m eer luistert laar de raadgevers en wanneer hel gesprek komt op eeip spoedige deelneming aan deti oof log antwoordt hiJ steeds zijn voorganger en SLipef itur Wilson heeft zich ixi 1917 m een geheel andere positie lievonden want he t aantal incidenten waarbij menschen en Amerlkaan ehe eigendommen verloren gmgen hadden het volk opgewonden en efn deelnemen aan d = n oorlog vergemakkehjkl Hy kan slechts zoo zegt hy steeds eerst handelen nadat DuitscWar d hem d Kir een incfjent het vereischte voon eridsel heeft gegeven Vorming van expeditiecorpsT United Press beweert volgens het D N B m welmgelichte Congreskringen te heiSben vernomen dat een divisie marine inifanterie en legerin fanterie in versneld tempo op oiirlog voel gebracht zullen worden om een expeditit rps Ie vormen Men betoogt dat weliswaar met gedachi worden aan het zenden van troepen buiten het land makr dial de vorming van dit expediliecorps geschiedt voor onvoorziene gevallen De hulp aan Engeland In een rapport aam het Congres becyfert Roosevelt de tot dusver onder de wet op de hulpverleening aan Engeland vallende leverantii s op 75 miliioen dollar In hetzelfde rapport verklaart de president dat de Ver Staten Engeland zullen helpen de spilmogendheden ten aanzien van hei wapenmatenaal te overvleugelen Men zal er op letten dat hel wapenmatcriasl daar komt waar het doeltreffend voor de verzwakking en de nedfi g dor aanfvaliers in hel veld kan worden geljracht De stakingen United Pi ess meldt uit Fall River Mass dat volgens een mededeeling van de C I O tweederde van de 2400 employes van de American Thread o door een gedeeltelyke staking van bel personeel zonder werk is Hn geheyle bedrij f dial katoen voor bewapenin s opdrachten verwerkt wordt door d ze staking in gevaar gebracht aklus het D N B De vertegenwoordigers van de spoorwegvakvereenigingen die meer dan een millioen leden tellen hebben gisteren bij de maatschappijen l on eischen ingediend die gëdeeitehjK een verliooging met 30 vormen De fabriek van General Motors waar v gtuigmotoren vervaardigd wongien heeft medegeieeld dat EOO barer arbeiders geen werk hebbeji ten gevolge van het tekort aan aliminium De fabriek betrok haar aluminium van de fabrieken te Cleveland waar gestaakt wordt Knox over de stakin n De mimslor van Manne Kntx tft jpp een vergadering van luchtvaartnndnslrieclcn verklaafd dat opreengt elementen d e de vaKorgan bruiken als dekmantel vo hul doelmgen voorlaan ata yand n var den staat behandeld zullen worden De regeenngsmaatregelen tegen d staking in de vliegtUÉgfabrK k te Inglewood heteekenen ofïlus Knox gieen gevaar voor den rb d der vjkv ereenigingen of voor het steisei irei cpUeclieve arbeidsiover ènkomirico Zy zijn een uitdaging tot dcgii vr z deze rechten gebruik willen ma eVo de VTijheid der Vereenigde Sta er a te vallen Engeland vraast Amtrii wMn melk 4n zijn te Londen gehoii ler rsdio redevoering heeft de Engc rne mjin ter i odr do VoedselvoorzuL r g Wool ton opnieuw tot Amerika l i f rioel gericht moer melk voor Bri ci e kis deren te sturen Ondanks de raiisi neering heerscht er eer gaou schaarschte aan melk aldus htt DXl ZWITSERSCHE FEDERATION SOCIALISTE VERBODEN De bondsraad heeft gisteren raci tens een besluit van den njt uaj raad de party van Nicole de fccifratioi süCialiste verboden wegens h i ir co munistische tegen den staa gench politiek Dezer dagen zulk ce isj afgevaardigden van deze par i vallen verklaard worden v i hjj zetels VERTREK DER AMERIK ANSCBI AMBAS SADE UIT PARIJS Aan de Spaarsehe grens ir Iii zijj komende uit Parys 108 empl v vji de Amerikaan sche ambassade ie Parjl aangekomen onder wie ziih slerhtt twee diplomaten bevonden De Airen kanen zyn op doorreis naar L v iboii waar zy zich naar de Veret i de Staten willen inschepen Zy veil oo ilen dat de diplomaten d r ontbo sn bassade verdeeld zijn over de n ia m Berlijn Viehy an Madrid DE BONNENLIJST AARDAPPkLEN A 05 t m 15 Juni IMi kg BLOEM BI 8 t m 15 Juni 50 gr brood ol 2 rantsoen gebak of 35 gr mefl bloem BOTER l ARGARP Bo 19 en 2 l m 29 Juni 250 PI boter Vetkaart idem met re lucl el Bo 18 t m 11 14 Juni 4 p bo BROOD GEBAK Br 24 t m 22 Juni I ni oei Br 22 l m 22 Juni dubbel r i lsoaii EILREN 53 l m 15 Juni 88 t m 15 J u i J GORT MOUT GRUTTEN 25 t nl45 Jumi V4 pond HAVERMOUT VLOKKEN cni 24 l m 15 Juni pond KAAS 66 en 7 l m 1 15 Juni 67 en l m 15 29 JuSi 1 ons KOFFIE THEE 34 t m 22 Juni Vi p koffiesurroja4 of 40 gr thee MACARONI VERMICELLI eni 26 t m 15 Juni 1 ons MAIZENA éni 27 t m 15 Juni 1 ons MELK Me 20 t m 15 Juni l 4 liter PEULVRUCHTEN 52 t m 22 Juni 1 pond PETROLEUM Per 10 t m 15 Juni voor Leukr RUST 32 t m 15 Juni pond SCHEERZEEP K textiel t m 1 A g 1 rar tsoAj SlUKI R 42 t m 22 Juni 1 k VLEESCH VI 18 l m 15 Juni H rantsoen 1 vleeschwaren Vleeachwaren J t m 15 Juni i rantsoen juurzaamd gevogelte ZIIEP 3J t m 23 Juni l rantsoen iVEKKLARINGl i A aar lappelpn Me melk B p j Bo bnttr Br brood Per prr Sf l vleescht Ge toevoeging is A gkaart I Nil