Goudsche Courant, donderdag 12 juni 1941

EEDE BLAD DONDERDAG 12 JUNI 1941 Boskoop exporteert Boskoop leeft Na tien jaren weer opbloei Het stemt tot vreugde dat dit dapper koortje de stormen des tijds trotseert en nog ieder jaar zich laat hooren nu eens als acapella koor dan weer medewerkend aan een orgelconcert dat de ijverige en bekwame dirigent ds heer Slooff geeft en ditmaal had het zich met bovengenoemde koren vereenigd tot één groot ensemble De heer Slooff leidde het concert In met een Prelude in C moU van J Bach Men voelt het onmiddellijk aan dat hier iemand vo r een instrument zit dat hij met liefde bespeelt eft waarmede hij volkomen vertrouwd is Door dit en ook door de andere nimimers welke hij gaf o a de fantaisie over Een vaste Burg van Jan Zwart demonstreerde de heer Slooff wat hü uit ons mooie orgel weet te halen De uitvoering van de koorwerken was bijzonder goed De eere Gods in de natuur van Beethoven imponeert altijd het eenvoudige Avondklokken Het klokgelui van verre van Fr Abt werd ontroerend weergegeven maar op zijn best was het koor wel in Psalm 130 voor koor soli met pianoen orgelbeleiding Dit koorwerk maakte zichtbaar een diepen indruk op de aanwezigen Het moet voor de uitvoerenden een groote voldoening geweest zijn dat het Kerkgebouw geheel met belangstellen den gevuld was een geiekkig verschijnsel waaruit blijkt dat de Haas trechtenaren nog altijd weten te waarweeren het streven van Nieuw Leven om de vocale en ook de instrumentale kunst in ons dorp in eere te houden Aan dirigent en uitvoerenden hulde voor zulk een concert BRANDJE IN SCHUUR 7 AAR ff ANNEER V IZ Juni 7 3 nur Leger des Heiis Heiligingsdienst U Junj 7 39 uur VrUe Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 12 Juni 7 30 nur Lntherscbe Kerk Kerkconcert door Goudsch Chr mannenkoor De Lofstem en Gvjstj Nieuwland orgel 12 Juni 7 30 nur Vereenigingsgeboiiw Heerenstnuit Spreekbeurt T Woudwijk Hilversum 12 Juni 7 30 uur Stadhuis Spoedeischende vergadering van den gemeenteraad 12 Jon 8 uur Schouwburg Bioscoop Voordracht EUy Beinhorn Rosemeyer over Meine Abenteuer in fünf Erdteilen met lichtbeelden 12 Juni 9 nur Central Ledenvergadering Ned Kappersbond 14 Juni 3 30 uur Brandweerkazerne Demonstratie Goudsche Vrijwillige Brandweervereenigin fe Steeds Paraat vervolgens op veemarktterrein na afloop in veemarktrestau rant receptie door bestuur ter gelegenheid van 5 jarig vereenigingsbestaan 16 Juni 11 uur De Zalm Verkooping door notarissen J van Kranenburg en G W Nagtglas Boot 16 Juni 8 uur Voormalige Ambachtsavondscliool Cursus transportcolonne Roode Kruis dames 18 Juni 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 18 Juni 8 uur Daniël Cursus E HBO 18 Juni 8 9 uur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 20 Juni 8 uur Voormalige Ambachtsfevondsebool Cursus transportcolonne Roode Kruis heeren 23 Juni 11 uur De Zalm Openbare verkooping door notaris J van Kranenburg Juni 8 uur Ons Genoegen Alge meene vergadering sociëteit Juni 1 uur Achter de Waag Vertrek excursie Ned Vereeniging vanHuisvrouwen naar landbouwbedrijfm Zuidplaspolder APÖTHEKERSpiENST Steeds goopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Kinderen speelden met lucifers Angstwekkend gilde gisteravond da sirene van de motorspuit door het dorp Daar moest ergens brand zijn Dat was ook zoo maar vóór de slangen goed en wel uitgerold waren was de brand al gebluscht De schuur waarin een werk plaats van de wagenmakerij van den heer Vermey alsmede een mandenmakerij van den heer D Steenhamer zijn gevestigd brandde inderdaad en wel op den zolder Waarschijnlijk zijn aldaar spelende kinderen niet geheel onschuldig aan het uitbreken van den brand Gelukkig kon met emmers water het vuur gebluscht worden en bleven de hJurders gespaard voor schade die vtor hen een ramp zou hebben beteekent aangezien ze niet verzekerd zijn HOOG WATER IN DEN ZOMER Ongewoon verschijnsel Woensdagmorgen is het water in den IJsel abnormaal hoog opgeloopen Bif verschillende buitepdijkbewoners drong het water de huizen binnen Gebeurd dit voorheen wel in de wintermaanden in de zomermaandep kwam dit nooit voor Deze hooge waterstand wordt een gevolg geacht van het rechten en uitdiepen van de rivier waardoor het water sneller kan toestroomen ESTORVEN VEE In de mirand Mei hebben de veehouders in deze gemeente als gestorven aangegeven 4 runderen 7 varkens 18 nuchtere kalveren 3 schapen en 2 geiten Al deze dieren zijn naar de G ü K R O te Ovffschie overgebracht Oudewa ter TOT DOCTOR IN DE WIS EN NATUURKUNDE BEVORDERD Aan de Universiteit te Amsterdam is bevorderd tot dpctor in de wis en natuurkunde op proefschrift getiteld Onderzoekingen over een syntheso van d1 peiretierine de heer M G J Beets geboren te Oudewater Reeuwük REEUWIJK KAN VACANTIEGAN0 GERS ONTVANGEN en het bleek nu dat er wel getrapt was hetgeen de rechte tot de opmerking tot het joch bracht dst de politie man z n tijd wel beter kan gebruiken dan om inhoudlooze ontkenningen recht te zetten De veldwachter was intusschen een goed scheidsrechter geweest wam hij had niet eerder doelpunt gegeVen dan m de volle overtuiging dat de bal zat in dit geval z n proces verbaal opgj maakt toen hij precies gezien had hoe de voetbatenthousiast het balletjeschopte Een collega had te voren den jongen al gewaarschuwd dat het uit moest zij met het trappen op den openbaren weg maar de voetballerij werd voortgezet en toen werd het een match tegen de po4itie Weer was het sp I aan den gang toen de verbalisant verscheen maar de jongen was er van doorgegaan en met den bal in huis verdwenen De politieman liet het zoo maar den volgenden keer kwam z n kans de knaap pangde er lustig op los onder de oogen van den ongezienen veldwachter Toen de bal in de sloot lag kwam de politietnan te voorschijn en toen was niet alleen Je bal maar ook de pret uit Vier gulden subs twee dagen vroeg de ambtenaar Ik kam niet betalen zeide de voetballer die niet meer over handballenrepte Je hebt nog zes weken den tijd dan kan je dus sparen deelde de rechter hem bemoedigend mede Er ging geen cent at Verhooging van 350 M IJsseldük Huisvestingsprobleem opgelost Voor het huisvestingsprobleem om vacantiegangers zooveel mogelijk in do gelegenheid te stellen Reeuwijk en do Plassen te bezoeken is een oplossing gevonden Op den oproep van de aU deeling Reeuwijk van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer hebben veertig bewoners aan of nabij de Plassen medegedeeld dat zij de gevraagd medewerking willen verleenen om aaa vreemdelingen logies te verstrekken ot hun schuren stallen enz beschikbaar te stellen voor kampeerders enz Br kan nu een onbeperkt aantal bezoeker onderdak worden verstrekt AANBESTEDING DOOR HOOG HEEMRAADSCHAP DE KRIMPENERWAARD Dijkgraai en hoogheemraden van het hoogheemraadschap De Knmpenerwaard lièbben gistermiddag in De Zalm alhier aanbesteed het maken van 350 meter dijkverhooging yart den IJsseldijk onder de gemeenten Oudekerk a d IJssel en Krimpen a d Ussel Ingekomen waren zestien biljetten Er werd als volgt ingeschreven F v d Dool te Ammerstol ƒ 12 240H Zanen te Bergambacht 12 517 G van Harten te Ammerstol 12 581 P de Kwaadsteniet te Gouderak 14 323 N V voorheen J Mourik te Giroot Ammers 14 700 P de Man te Ammerstol 14 865 P B Hubers te Utrecht 15 065 P Stigter te Ammerstol 15 200 W A de Waard te Lekkerkerk 15 376 G van Herk te Nieuwerkerk a d IJssel 15 800 Adr Monshouwer te Zeist 15 880 Gebr Heuvelman te Krimpen a d Usscl 15 989 C anen te Ammerstol 18 556 N V voorheen H E van Deest te Gouda 18 685 C J Vermeer te Moordrecht 17 775 H Nooteboom te Hooge Zwa luwe V 19 823 Het werk is gegund aan den heer H Zaden te Bergambacht vSor i 12 517 TOELATINGSEXAMEN ASSISTENTSCÜBSDS LEESZAAL Na afgelegd examen werd mej M A Bik leerlinge aan de Leeszaal alhier t jegelateii totrden assistentscur sus B te Utrrfcbt Me F Vixseboise eveneens leerlinge alhier werd toegelaten tot den assistentscursus A TUDELIJK ONDERWUZERES CHR SCHOOL Tot tijdelijk onderwijzeres aan d hr Nat school alhier is l enoera llej C A Lakerveld te Tienhovea Z H Schoonhoven KERKELIJK VO BESEIDEND EXAMEN De heer M W J Gemsen is aan d Rijksuniversiteit te Utrecht geslaagd voor het kerkelijk voorbereidend examen ZIEKENFONDS NIJVEBHEIDS VEREENIGING Het ziekenfonds van de Nijverheid ivereeniging Tot hulp in lijden alhier Jhield haar 77ste jaarvergadering Uit het verslag van den penningmeester den heer G J van den Bergh bledc dat ook het afgeloopen jaar weer eek tekort is geboekt nl van 3000 6i de bestuursverkiezing werdea de heeren Adr Meyer P A Wendeb en d J H Kopp nol herkozen ARBEIDERS NAAR NOORDELOOS Bij de werkverschaffing voor deaaanleg van e provincialen weg oDder de gemeente Noordeloos zullen matingang van Donderdag een 17 taI af beiders uit deze gemeente worden plaatst I SUDSNIEUWS Bierpraatje bg den Kantonrechter I GEHEIM VAN HET GEKUKKTE IgL HJE EN HET GECAPSÜULDE IC EXEHPLAAB UfsUge anmtuien op e n nirt lesloten overwej tó den kantonrechter stonden gisteI T jwee fleschjes bier op tafel als IJUen van overtuig g natuurlyk en I Jrielden het probleem oJ de inhoud T Si het fleschje met de kurk minder iSf fleschje met de iTuJiat zoo Een winkelier te dezer I Jde verkoopt bier in gesloten flesch ï en dat nvag zonder ui botsing te Cpeu met de Dranfcwet Nu waren er fleschjes verkocht en de vrouw IWden wmüelier had ten gerieve van fZklan en de capsule er vast afgelicht f 1 de kooperethuis niet voor allerlei ligeten te stj Zoo vertelBMiet haar man maar de nt dis ilBt voorbij gekomen was Mte het anders Hij had gezien dal tm dorstige lieden het fleschje IJSr den mond had gebracht en dat mde den grond voor de dagvaar wegens overtreding van de llKBikwet Ook het openen van de tjltchjes IS niet geoorloofd maar als fcet U i voor het gemak van de kooI BCn dient is het verklaarbaar doch l S uitdrinken beteekent positief geI truilc ter plaatse en daarvoor is een l jokwet verlof noodig dat de winkePier niet bezit Tot overmaat van mnw hf$t het ook nog op Zondag gebeurd en K$tt kostte bovendien een verbaal Weas overtreding van de winkelsluiM wet dat en passant met vijf gulféBi of twéé dagen conform den eisch r ftrd afgedaan f Maar dat üitdriftken is niet waar kleki de winkelier vol m n vrouw I heeft alleen de capsule er af gehaald Inuar de klant heeft het fleschje niet MD den mond gehad fc Toen moesten de fleschjes op tafel I tomen Dat leek het zoeken van een ftfM in een hooiberg want er waren hWI volle en 110 ledige fleschjes in Jèëslag genomen maar het viel medo RWWt het geopend geweest zijnde r fleschje was met een kurk gesloten en I KO ïtond het w ldra in gezelschap van en Eecapsuleerd xemplaar voor den l reohler Die kreeg er echter een puzzle bij jmt zoo op het oog was er in vergelijking met het volle gesloten fleschje j el iets af maar het was in elk geval leer weinig en de dorstige klant heeft f hoogstens een bescheiden proefje nn gehad De agent was zeer positief want hij ktd de drinkende beweging uit het m i hder geval ocnigeoorloofd geopende i Itachje goed gezien Het O M vorder jfc 25 subs 10 dagen plus verbeurdVerklaring De winkelier wilde graag den klant Axiti kunnen verzekeren dat hij mot TOOet fleschje gedronken had ge IWrd hebben hetgeen de kantonrecn r mr A J M Ooninex tot de opmer t tói bracht dat hij hem dan als ge jtaige è decharge had moeten mede Ijraigen Overigens wilde de rechter de zaak K g eens overdenken Hij bepaalde de uitspraak over veertien dagen Onbewaakte bewaakte De bakker uit Nieuwerkerk a d Öieel zal den overweg in den sGra venweg bij de vroegere halte Ouderkerk a rf IJssel hoewel het een be Mkte overgang is niet gemakkelyk tjBeer passeeren zonder eerst goed uitrfiekeken te hebbep of er geen trein f iickomt Want hy heeft het nu tweeal bü de hand gehad dat hij de iP Orbaan overging terwyl de boomen I waren en er niettemin een trein by was Den eersten Keer had de P llWiw van den ove egwachter hem mg kunnen tegenhouden en de tweede al was hij er juist overheen to n trein passeerde Voor dit laatste geval stond thans de Jjerwegwachter niet dezelfde van vorige gebeurtenis terecht omdat den overweg niet gesloten had wwül een trein naderde Het blijkt dat de man een kloksejrT Ügtals een trein de vooraf ga fme IJW is gepasseerd en ki dit geval had aet niet gehoord Of het a I dan niet ïeven was kon K niet zeggen maar geval was het niet tot hem doorJMlOTgen druk bezig als hU was met et bijwerken van aahschrijvingen f veranderiiMen in den treinenloop m vertelde hij Dat signaal moet u toch gehoord ben vond de rediter Dat is toch chrikkelük gevaarlijk als een trein J en de boomen staan nog iS De overwegwachter antwoordde dat P volgens z n instructies verplicht is g overweg te sluiten op het tijdstip ae trein moet paeseeren maar het jJJJjn den winter voorgekomen dat de 5 en anderhalf uur te laat waren en kan men zoo zeide hü den overLFJI toch niet anderhalf uur gesloten pfir signaal betreft dit r geweigerd hebben of niet gegeven Fw k toi recht T wees op een in het f g verbaal opgenomen verklaring JS flen seinhuiswachter van den be Wenden blokpost dat deze het klok gegeven had J overwegwachter nam dit wel aan i Sfl U bleef er by dat het signaal C kan hebben en ten bewyze E fc y verklaring in van i rLy P 0 eerd collega die op de r e tribune de behandeling volgi uitnoodiging riep dat B tïïl 8e oeg gebeurt LT Jf tie besloot de zaak voor onj giWen tijd atm te houden ten fCk J de Spoorwegen te iirfomiee P oe het mét het kl Jfcsein zit Q i i jongen uit Oudewaterhad vorige P d € ten laste legging dat hü d had gezeg dat hö den y t ge r t en Ueen maar gehand i l moest de veldwachter wel zoo W de reU naar Goud te JBaken Boskoop i het belangrijkste ceiitrum van Iret boomkweekersbedrijf in Nederland Reeds in 1570 waren de Boskoopsche producten tot ver in den omtrek bekend In den loop der jaren heben tal van vooraanstaande buitenlanders zich voor de Boskoopsche cultures geïnteresseerd Zoo is in de analen der Nederlandsche plantenkweekerij de naam opgenomen van een Duitscher Phihp Franz von Siebold 1776 1866 die in 1820 als officier van gezondheid in Nederlandschen dienst naar Batavia ging en vandaar met een gezantschap naar Japan waar hij zich van 1823 tot 1830 toelegde op hel onderzoek der flora Door zijn bsIcwaamheid en beschaving won hij het vertrouwen en mocht hij zich in Japan vrijer bewegen dan ooit een Europeaan was toegestaan Van 1826 tot 1828 verkeerde hij zelfs aan het hof Men verschafte hem echter een stafkaart hetgeen niet geoorloofd was en daar hü di3n schenker nie wilde verraden liep zijn leven gevaar en werd hij gedurende 2 jaar van 1828 tot 1830 onder strenge bewaking gesteld Daarna kreeg hij vergunning naar Nederland terug te keeren Van 1859 tot 1862 vertoefde hü voor de tweede maal in Japan Gedurende zijn eerste verblijf had deze findernemsrde Duitscher in Japan planten verzameld om ze naai Nederland over te brengen doch in verband met het ongelukkige incident me t de stafkaart was hij genoodzaakt déae planten via Batayia naar Holland te zenden onder ongunstige omstandigheden Van de ruim 500 soorten kwamen er 80 planten levend in Leiden aan en onder leiding van den hoogleeraar Reinwardt konden 40 soorten behouden blijven en vermeerderd worden Ook gedurende zijn gevangenschap in Japan mocht Von Siebold planten verzamelen welke hij persoonlijk mee naar Holland bracht Bij aan komst kon hij echter van de 1200 exemplaren er slechts 260 afleveren aan den botanischen tuin te Gent Als blijk van erkentelijkheid voor de diersten welke Vop Siebold den Belgischen tuinbouw had bewezen boden verschillende liefhebbers en bloemisten hem Japansche planten aan zoodat hij weldra weer vele Japansche exemplaren bezat Van Siebold en prpf Blume kregjn v n Koning Willem II opdracht een tuinbouwmaatschappij op te richten Koninkliik Besluit van 18 October 1842 Tot de eereleden van deze maatschappij behoorden o m de Koning vén Wurtembürg en de Kroonprins van Beieren Ondergang en opbloei De laatste tien jaar stond de export bijnS stil en de laatste jaren werd zelfs geen boomen meer naar Duitschland geëxporteerd De schitterende producten kwamenop mestvaalt of brandstapel Voordien had Boskoop zeer goede jaren gekend Het totaal zuiver inkomen bedroeg in 1924 1925 f3 020 000 per inw ƒ 500 1925 1926 f3 465 000 per inw ƒ 500 1926 1927 ƒ 4 536 000 per inw ƒ 700 Streekcommissies voor de voedselvoorziening SAMENSTELLING IN OMGEVING VAN GOUDA Als onderdeel vai de commissiePosthuma de comnvissie ter ondersteuning van de maatregelen getroffen voor de regeling van de landbouw productie zijn in het gewest ZuidHolland strefekcomrriissies ingesteld Het vasteland van deze provincie isverdeeld in 23 streken waarvoor eènstreekcomissie is benoemd best ndeuit vertegenwoordigers van de vierlandbouworeanisaties en wel in dezevolgorde Christelijke Boeren enTuindersbond Katholieke Land enTuindersbond Nederlaindsch AgrarischFront en NederlandSch Landbouwcomité Aan l et hoofd daarvan staat eenvoorzitter De in Gouda en omgeving gevormdestreekcommissies zijn als volgt samengesteld Alphen aan den Rijn Oudshoorn en Aarlandei veen Voorzitter A Colijn burgemeester Alphett a d Kiin Leden I J D vén den Akker Alphen a d Rijn 2 S van Leeuwen Alphen a d Rijn 3 Gustaaf den Hertog Alphen a d Rijn 4 W Verkleij Alphen a d Rijn Bodegraven Zwam erdam Barwouderswaard Rietveld Woerden Voorzitter G R Vonk burgemeester Bodegraven Leden 1 W Kemji Bodegraven 2 J G Koot Bodegraven 3 A VroeêeBodegraven 4 C van Dam Pzn de graven Haastrecht Hekerdorp Lange Ruige Weide Oudewater Papékop Waarder Voorzitter A Boag endijk LangeRuige Weide Leden 1 B Smit Haastrecht 2 Nog aan te wijzeij 3 J Boer Haastrecht 4 A Baas Roozen4aali bij Oudewater Ammerstol Bergaml laioht Stolwyk Schoonhoven de Vlist Voorzitter G den 1 Hoed Bergambadit Leden 1 J Blöcfend Stolwijk 2 nog aan te wijzen A Graveland Beiers e Stolwijk 4 A Stuurman Vlist Berkenwoude Goucle rïflc Ouderkerk Krimpen aan den Lel jKrimpen aan den IJssel Lekkerkerk Voorzitter M de Jorg Hzn Lekkerberk Leden 1 Ant ds Duijf Ouderkerk aan den IJssel 2 nóg aan te wijzen 3 M C de Jong Berkenwoude 4 W Heikoop Krimpe i a d IJssel Moordredit Nieuwer cerk Capelle a d IJssel 4 Voorzitter J van Jaiijk poldersecretaris Nieuwerker Leden 1 J J Maaskant Nieuwerkjerk 2 P Kool 1927 1928 ƒ 5 457 000 per inw ƒ 800 Het belastbaar ermogen bedroeg in 1914 ƒ 5 532 000 1925 ƒ 9 546 000 1926 ƒ 8 337 500 1927 ƒ 10 190 000 1928 ƒ 11 062 000 Het kan wel een bijzonderheid worden genoemd dat een cultuur welkeomstreeks 1925 ongeveer 750 a 800h a besloeg aan meer dan 10 000 personenvan Boskoop en omgeving een bestaan verschaft dat zich verhief boven den gemiddelden levensstandaardvan het Njederlandsche volk Na 1930 is het echter beUBwaarts gegaan enj jpnden de kweek R dank zij de doorliparen geyormde reserves hun beirarijven in istand houden Van eenigewinst was n die jSren uiteraard geensprake Nu icn dan kocht de regeeringeen gedeelte van hun producten op enverkocht ze tegen veel te lage prijzenaan derden zoodafde regeering dekweekers indirect concurrentie aandeed een methode welke natuurlijkzeer nadeelig voor laatstgenoemdenwas Export naar Duitschland Thans aldus de heer Van Straaten van Nes gaan we weer blijmoediger de toekomst tegemoet wantDuitschland wij onze producten invoeren U moet niet vergeten dat wij Boskoopers slechts belang kunnenhebben bij een sterk en groot Duitschland dat in staat is onze productenaf te nemen Reeds in het afgeloopennajaar en dit voorjaar was er een flinke mtvoer naar Duitschland van aza lea s rhododendrons blauwsparren heesters buxus en hulst en men kanopmerken dat reeds thans hierdooreen opleving in onze gemeente is tebespeuren In 1940 werd voor 2 millioen mark naar Duitschland geëxporteerd terwijl dit jaar dit bedrag reeds zal kunnen worden opgevoerd tot 4 a 5 millioen mark Boskoop floreert eerst bijbeen export van 6 a 7 millioen gulden doch ongetwijfeld zal de export zich in deze richting ontwikkelen In verband met de beschikbare arbeidskrachten en den omvang der kweekerijen zal het zelfs de vraag zijn In hoeverre Boskoop aan de orders uit Tiet Groot Duitsch nik zal kunnen voldoen Van de overige landen waarmede de Boksoopsche kweekerij n contact hebben kunnen Noorwegen en Zweden worden genoemd In de toekomst zal wellicht nok de Balkan een eroot afzetgebied blijken te zijn Met Rusland wordt vrijwel ge n handel gevoerd Na een aantal sombere jaren is ook voor Boskoop een betere tiid aangebroken Eén van Boskoop s straatbeelden welke voorheen ook in andere plaatsen in ontstellende mate werd r aangetroffen de 100 a 400 werkloozen die langs de straten slenterden is reeds radicaal verdwenen Zy hebben thans weer werk gevonden voor het grtiotste gedeelte in de kweekeri r die hun natuurlijke afzetgebied Duitschland hebben teruggekregen Zoo zal deze kleine gemeente wederom haar plaats kunnen innemen welke haar krachtens haar capaciteit n en haar verleden in het economisch leven van Nederland toekomt Boskoop exporteert Boskoop le© t IJssel 3 J van der P van den Heuvel Nieuwerkerk a dKooij Capelle 4 Moordrecht Gouda Reeuwijk Waddinxveen Boskoop Voorzitter K an der Torren Waddmxveen Leden 1 W J A van Bei kei Waddinxveen 2 H Spruit Reeuwijk 3 Johan M Reeuwijk Reeuwijk 4 C Oudijk DJzn Waddinxveen Bleiswijk Moerca pelle Benthuizen Bergschehoek Zevenhuizen Zoetermeer Voorzitter Mr J A S Holland burgemeejter Moercapelle Leden 1 W M van den Berg W M zn Bergsohehe ki 2 J E Groenewegen Hzo Zoetermeer 3 Jan van det Lugt Benthuizen 4 A Kroes Zevenhuizen Verhuizingen binnen de gemeente A P Happel van Pr Hendrikstraat 37 naar Raam 16 J D Sijl van N v Goorstraat 41 naar Turfmarkt 61 N Bouwman uit Kruidenierstraat 2 naar Walvisstraat 30 Th Cammeraat van Fluweelensingel 70a naar L Tiendeweg 54 wed B van Hott geb Gelderland van Raam 12 naar Raam 18 J S Rueb van Spieringstraat 127 naar 145 D Stortenbeker van F W Reitzstraai 24 naar Nieuwehaven 110 C Schouten van Peperstraat 120 naar Klimopstraat 8 H L Kahn van Crabethstraat 36 naar Sophiastraat 33 J Ferwerda van Staringstraat 1 naar C Huygensstraat 92 L Binnendijk van Nieuwehaven 157 naar Kon Wilhelminaweg 251 J G Natrop van Gouwe 142 naar Vossiusstraat 20 TOT TUDELIJK ONDERWUZERES BENOEMD Mej L V d Berg alhier is benoemd tot tiy elijk onderwijzeres aan de Chr Mulo school te Waddinxveen KUKSPOSTSPAARBANK In Mei werd op het postkantoor op de Rijkspostspaarbank inge gd ƒ 35 548 66 en terugbetaald ƒ 46 114 56 derhalve meer terugbetaald ƒ 10 567 90 Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 37 WIELRUDSTER GEVALLEN Dinsdagmiddag is in de Wijdstraat de 37 jarige mej H G G Stt nbergen uit Alphen a d Rijn doordat zU bU het keeren door krachtig remme i voor een passeerenden wielrijder kwam stil te staan van haar fiets gevallen Aanvankelijk acht men dat haar voet gebroken was doch later bleek dat het lichaamsdeel verjfijjkt was Per auto is de elrijdster naar haar woonplaats gebracht Uit vroeger tüden DE GÓUDSCUE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad Is ingekomen een adres van A M Schouten en andere bewoners van den Fluweelen Singel houdende verzoek dat de vaste bruggen óver die gracht beweegbaar worden gemaakt en een losplaats wordt gemaakt aan den IJsseldijk bij het stoomgemaal wordt gesteld in handen van de commissie van fabricage 50 JAAR tiELEDEN Het echtpaar W de Jong en J Kwinkelenberg heeft zijn 60 jarige htvereeniging herdacht Bij den kerkeraad der Ned Hervormde gemeente alhier is het bericht ontvangen dat ds Ossewaarde te Sluis voor het beroep naar deze gemeente heeft bedankt 25 JAAR GELEDEN In de onder voorzitterschap van den heer F H van Kempen burgemeester van Schoonhoven gehouden vergadering van het comité voor spoorverbinding Gouda Montfoort Utrecht werd breedvoering mededeelirig gedaan omtrent de vorderingen der aanhangerige plannen De noodige medewerking van rijk provinciën gemeenten en polders werd verkregen en dadelijk kan met den bouw worden aangevangen wanneer alle financieele en andere regelingen getroffen zyn De plannen worden thans op het bestuur der NCS nader uitgewerkt de onteigenin gsbescheiden opgemaakt de bestekteekeningen voor de aarden baan in gereedheid gebracht en niet lang meer of die trein Gouda Montfoort Utrecht rolt door onse thans nog van elk modem communicatiemiddel verstoken streek Het optin isjne is wat groot geweest want tot den aanleg is het niet gekomei SPORT WATERPOLO DE POLO COMPETITIE Ned Zwembond Forel Woerden A Z C Alphen a d Rijn 2 3 De gisteravond voor den zwemkring Gouda vastgestelde wedstrijden S Z en P C A Z C II en S Z en P C II A Z C III werden wegens reismoeilijkheden uitgesteld Het is de bedoeling de wedstrijden tusschen de Schoonhovenarcn en Alphenaren te Gouda te spelen ZWEMKRING GOCDA Voor de Zwemkringcompetitie zijn gisteravond te Waddinxveen gespeeld de wedstrijden De Gouwe II Bodegraven 1 O De Gouwe III Bodegraven II 6 0 PLAATSELIJK KIEUWS Bergambacht AL VOOR DEN TWEEDEN KEER GEMAAID Hooibouw begAi n Meerdere boercp in deze gemeente zijn met den hooibouw begonnen De grasstand op heir hooiland is niettegenstaande de minder gunstige weersomstandigheden in het voorjaar niet slecht te noemen Tevens zijn verschillende veehouders bezig met het maaien van gras voor de machinale gra sdrogerij Eén boer heeft reeds voor de tweede maal op hetzelfde stuk land gemaaid Berkenivoude PREMIE VAN 15 000 GETROKKEN Op het in het bezit van een inwoner van Berkenwoude zijnd nummer viel een premie van ƒ 15 000 Boskoop COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 11 Juni Rozen per bos Juweeltjes 140 et Orange Triumph 112 135 et Slse Poulsen 60 104 et Butterfly 61 74 et Golden Salmon 70 130 et Paul Grampet 130 190 et Hadley 90 120 et Rosalandia 52 84 et Briarclif 38 78 et Gloria Mundi 84 140 et Wilh Kordes 34 8 et Florex 67 82 et Dorus Rijkers 94 128 et Inqar Olsson 82 106 et Pechtold 52 82 et Mac Kellu 38 et Rosa Mundi 96 112 et Queen Mary 60 80 et Better Times 7i 130 et Vierlanden 78 110 et Wen land 50 70 et Chas P Kilham 48 Gemengde rozen 34 48 et Diversen per bos Clematis Prins Hendrik 180 170 et idem Mevr Ie Coultre 140 160 et Violieren dubb 26 48 et idem Enk 8 10 et Latyhrus 10 16 et Anjers 19 25 et Papaverbloemen 19 28 et Pyrethrum 12 17 et Pioenen 25 38 et Haastrecht EEN UITSTEKEND GESLAAGD CONCERT Nieow Leven xiagt in Ned Herr Kerk In het fraade kerkgebouw van de Ned Hcrv Gemeente dat zich zoo uitnemend leent Voor vocale kunst gafhet damMjcoor Nieuw Leven bjgestaan do6r de Chr Gerilengde Koren 45e Lofstem te Bergambacht en Oefening en Stichting te Ouderkerk a d IJsel gisteravond onder leiding van fden dirigentorganistj den heer N D 5JSlooff een In alle opzichten weigeSlaügde uitvoering t 4fieuw Leven is nog de eenige vereeniging op kunstgebied welke zich in ons dorp heeft kunnen handhaven