Goudsche Courant, donderdag 12 juni 1941

H£T OUDE FSAAIE KASTEEL DE BEDTNE HORSI gelegen in het buurtschap Ederveen waarvan nagenoeg vaststond dat het onder sloopershanden zou vallen is door den Staat aangekocht ten behoeve van den Nederlandschen Arbeidsdienst zoodat bet historische kasteelbespaard zal blijven Potygoo IN DE WABENHUIZEN lIN NOORD HOLLAND is men druk bezig met den pluk van pruimen en perziken Een kijkje in een der warenhuizen te Zwaag tudens het phik en der prvimen Polygoom DE BIJZETTING VAN DEN VROjSGEREN KEIZER WILHELM II VAN DÜITSCULAND IN D M RNOP 9 JUNI 1941 V rJi 1 Generaal Veldmaarschalk von Mackenzen Rijkscommissaris Hijkj minister Dr Seyss Inquart Kroonprins Wilhelm en leden van het Huis Hohenzollem voor de Kapel waar de bijzetting plaats vond Foto P K FTüz Sctnmmelvennmqh AANttCUOliWELUK KUNSTONDERRICHT OP SCHOOL Te Bussura worden in de schoolvereeniging GocUand RCST VAN DUITSCHE VALSCHERMJAGERS BIJ EEN BRON OP KRETA Onder de si k uj w mot de hoogste klassen door den teekenleeraar R C Renssen schilderijen welke welfden geleend voor dit doel door zon voerdfe n de Duitsche vsischermjagers en uit de lucht gelande troepen de bezetting van het Gooisdie fcanstenaars bekeken en besproken om de leerlingen m nauwer contact te brengen eiland Kreta door Elke gelegenheid van een gevechtspaure werd met vreugde benut voor een met bet werk vao onze kunstenaars Ifo voooml verfrisscbuhg bij een koele bron SchtH I WaddiiuEveen VADER EN ZOON OP PAD Ter gelegenheid van het bezoek van den staatssecretaris van het Riikswirtschaftsministerium dr Landfiied heeft de Duitsche Kamer van iKophaodel MavidagSivond m bet Amstel hotel een fêesteluke bvjeenkomst ge j = houden waar zeer vele autoriteiteiween nieuwe orienteering der econo Na de door 4e maatregelen van En hn de Duifïch Kamer van Kofiohan DiefstallcD opgehelderd De politie heeft een 17 arigen on gen aangehouden als verdacht van dief M van een konijn met 7 jongen Na en verhoor legde hy een bekentenis af De konunen had hy bij jfjn baas m een chuur verstopt De jongeman korf met cn procesverbaal naar huis Alsof dit nog met genoeg was betrapte de politie den zelfden avond den vader van den jeugdigen dief op beelecdaad bu het stelen van kippen Bq bet verhoor kfcamen nog meer aukjes voor den dag zoodat de vader revidivist u ii mgedoten en naar IlBtterdam overgebracht BENOEMING TUDELUK ONDERWI7ZERES Tbf tij ieluk ooderwuzeres aan de Chr Mulo school alhier is benoemd tej L van den Berg te Gouda MBLKCARRIEa TE WATER Een earner geladen met melk is door onbekende oorzaak in de sloot langs den Onderweg gereden waardoor een belangrijke hoeveelheid melk verloren ging Voor den eigenaar een kcbadepostje Zevenhaïzen UITSLAG VERKOOPING Nctans R Gallas beeft g teren m Botel Vos ten verzoeke vsm de erven D Kaïreman in het openbaar ver kocht het huis roet schuiir erf en tum luideinde 10 groot 7 A 30 c A Kooper werd de heer W C H SchiWt te Waddlocxveen voor f SJOO Woerden RXAMRN ONDCRWUZER Aan de Kweekschool St Gerardus Majella te Dongen is geslaagd voor de kte Lo de heer A van Noord alhier MJÜIKtSERICNTER W VBUiABKT OOODA BS WV Ajui t o rd In totaal ISB wmnmn at nosnv vuttmi js 36 SS3 fm W JO C ldenclM van M 21 pn tuf M tyndcm ui a nuchter kalveren N V C M lammKfn 3 Z7 bokken en el I P Huk Handel re le k AASMAMIT COUDA B J B am artHer kal Prijien 1 kwal MUM IJO Ie kwal R mM b i aomMAKKT QOVDA II Jimé Geen aanvoer UEUNMAkKT GOLBA ia Jwal jm aliika Upeicren an rtt CKMTBAUI Zlio OU UBaENTSmKOOr TE CK1n I G TC SOODA jBJrt AaoTCer IS POO kirflfron He DÓlTSCH LEGeRBEHlCHT Twee convooien aangevallen ONTPLOFFINGEN EN BRANDEN TE HAIFA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend In het gebied van de Middellandsche Zee hebben formaties Duitiche gevechtsvhegers van nieuwe steunpunten uit met goed succes de Britsche olieopslagplaatsen en haveninstallaties van Haifa aangevallen Er ontstonden verscheidene ontploffingen en branden In Noord Afrika bestooktcffhjitschItaliaansche artillene Britsche batte rijstellingen bij Tobroek en dwong den vuand het vuren te staken Succesvolle aanvallen van het Duitseh luchtwapen waren gericht op Mersa Matroeh In barakken en benzme opslagplaatsen ontstonden verscheidene branden Gevechtsvliegtuigen hebtien aan de Schotsche Oostkust en m het Kanaal van Bristol twee krachtig beschermde convooien aangevallen en hieruit twee koopvaardijschepen met m totaal 10 000 brt tot Zinken gebracht en vi f andere vrachtbooten pn tankschepen zoo zwaar beschadigd dat aangenomen kan worden dat nog meer scheepsruimte verloren is gegaan Bii de luchtaanvallen op have unstallaties aan den Noordelijken uitgang van het kanaal van Bristol konden eenige groole en talrijke kleinere brander worden waargenomen Overdag noch des nachts werden door den viiand ge echtshandelmgen boven het Duitsche rijksgebied verricht Bij t ten uitvoerleggen van operaties op Kreta hadden de commandant van een divisie bergjagers generaal maioor Ringel alsmede de kolonels Jalï Utz en Krakau als commandanten van regimenten bergjagers en de commandant van een regiment berggeschjJt luitenant kolonel Wittmann met de onder hun bevel staande troepen een beslissend aandeel ITALIAASSCIJ LEGERBERICMT De strijd pm Tobroek Het 371 ste communiqué an het Itahaansche hóofdkwatier luidt Aanjhet front van Tobroek in Noord Afjrika beeft onze artillerie het vuandelijke geschut met succes bestookt Oize vliegtuigen hebtwn in den nacht vail 9 op 10 Juni hun bomaanvallen op installaties opslagplaatsen en stellingen in Tobroek voortgezet en branden m ontploffigen veroorzaakt Duitscht toestellen hebben Mersa Matroeh aange allen In den nacht van 9 en ie van ItJ Juni hebben Bntsche vliegKuigen eenige plaatsen op h eiland Rhodos gebombardeerd Ba gevechten aan t firont van Celga in dd streek van Gondar Oost Afnka heboen onze troepen den vijand ge vociMe verlieien toegebracht Arbeidsvoorwaarden in hotel en cafébedrijf O A VASTSTELLING VAN MINIMDM LOONEN Zooals reeds is gemeld is door den Nederlandschen bond van werkgevers m hot l restaurant cafe en aanverwante bedrijven Horecaf den Nederlandschen bond van hotel koffiehuis restauranthouders ea slijters den Nederlandschen RK TxHid van hotel caferestauranthouders en slijters St Joseph den Nederlandschen bond van hotel cafeen re$tauran4per oneel en den Mederlandschen R K bond van hotel café en restaurantgeëmployeer den St Antcnius een verzoek inge diend tot het bmdend vaststellen van een regeling als bedoeld in artikel 5 eerste lid van de verordening no 2171940 van den Rijkscommiscans betrefferde de totstaridkommg van regelin gen m z e loonen salarissen en an dere art e dsvoorwaarden voor het hotel restaurant cafe restaurant en cafetaria bednjf In verband hiennede heeft een redacteur van het ANP een onderhoud gehad met den heer F A Pfeifer directeur van het rijksbureau voor net hotel cafe restaurant en pensionbedrijf die m de voorbereiding van deze regeling een belangrijk aandeel heeft gehad bij welk onderhoud mede tegenwoordig was mr P J M Aalberse plaatsvervangend secretaris van bet College van rtjksbemiddelaars welk college over dit verzoek zal hebben te beslissen Het ontwerp voorziet m een vaste verdeeling der verschillende functies waarvoor mmimumloonen zijn vastge steld Een belangrijke vooruitgang vormt ook het voorschrift dat de werkgever aan het personeel een vastgestelde t e looning moet uitkeeren naar het b di ningsgeld fooi dat het hu d uit oefening van njn functie OTitvangt Een algeheeie afschaffing van het fooienstelsel is m het ontwerp nog niet opgenomen doch bovengenoemd voorschrift kan MM n beschouwd als een eerste sUp iWff nchtmg Ook tal varrafidere Aegrippen zijn m de regeling vaatgelegd waarop verder door toetsmg aan de praktijk zal kunnen worden voortgebouwd De Shaiu ontworpen regeling heeft betrekking op hotels restaurants cafe s café restkurants en cafétana s Een belangrijk punt is de bepaling van den arbeidsduur van den werknemer in de onder de regelig vallende bedrijven D ie bedraagt ten hoogst 120 uur pet twee weken In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken mits voor het overwerk een vergoeding wordt betaald Een belangruke bepaling ts d alle werknemers een loon in geld genieten dat ten minste zooveel bedraagt als voor hun functie is aangegeven in de hu de regelmg behoor nde tabellen waarbij tevens is aangegeve of de werknfmer naast dat loon recht heeft hetzij op broodkoft ontbijt broodmaaltijd 1 kop thee en 1 kop koffie p r dag httzij oj volle kost ontbi t broodmaaltijd een warme maalt d thee en koffie hetzij op veile kost en inwoning Ook voor het losse personeel voor zaet de ontworpen regeling in minimum loonen Voorts bevat het ontwerp een uitv€ erige regeling voor de bedrijveh of gedeelten van bfedniven waar op tronc wordt gewerkt Dit zyn bedreven waann tusscherj den werkgever en de vaste werknemers is overeengekomen dat de door die werknemers ontvangen of voor hen be stemde bedieningsgelden worden verzameld en onder hen verdeeld naar een vasltn maat staf Naast een regeling voor ziekte en een opsomming van de gevallen waann de werknemer recht heeft op een extra vrijen dag in verband met Igebeurtenissen in den familiekring met doorbetaling van zijn loon in geld IS een ander zeer belangrijk onderdeel van het ontwerp de invoering van eeik vacantieregelmg Roeivereenigringren mo en boote blïjven gebruiken VOOR TRAINING EN WEDSTRUDKN De bevelhebber der manne in Ne derland deelt m aanfluiting aan de verordening van den Rijkscommissar s nr 100 I94I houdende buitergewone maatregelen voor de kustverdediging mede dat roei vereen i gin gen m JjSkt ge bied waarvoor de verbodsbepalingen gelden hun wedstrrjdroeibooicn voor IrainingsdQelEinden en v edstrijdcn mo een gebruiken niet echter foerroei bootpn peddelbooten of kano s De vereenigmgen zijn strafrechtelnk ver antwoordelijk voor elk misbruik Duitsche Kamer van Koophandel nedkrlandscb dvitschë Samenwerking besproken Vergadering te Amatetdaai zoowel Duitsche als Nederlandsche aanwezig waren Nadat de gasten door den beer Flesche voorzitter van de Duitsche Kamer van Koophandel welkom waren geheeten MP l ij het belang van de K vail K had eschetüt was het woord aan 4 Landfned di om zeide geland in een Engelschen oorlog noodzakelijk geworden bezettirt van Heiland döor de Duitsche weermacht stond de Nederlandsche en de Duitsche economie voor de taak over de scheiding der wapens die gesproken hadden heen eikaar te leeren begrijpen en in een nieuwe samenwerking een goeden weg voor wederzijcj he welvaart te bereiken Het IS mij een groote behoefte nu tot uitdrukking te brengen dat de Duitsche Kamer van Koophandel die problemen hepft begrepen Ik v il nogmaals duidelijk tot uitdrukking br ngen dat ik mi het economische le en van het nieuv e Europa lechts OR de basis van wederzud h begrip z voorstellen Wii willen den opbou van een groote Europeesche ruimte die als een eenheid handel drijven zal en wanneer het daartoe komt dan is het mijn vaste overtuiging dat juist Nederland een belangrnk deel daartoe b ragen kan de Hollandsche betrekkineen uit te breiden want er zijn altijd eerl ke kooplieden liedenin Holland geweest Wat de havens aan de Noord en Oostzee en haar onderlinge concurrentie betreft zoo ijeloof ik dat nieman na dezen oorlog zich te beklagen zal hebben over te weinig werk Integendeel de koopman zal na dezen oorlog in Europa een dusdanige opleving meemaken welke vmj ons m het geheel met kunnen voorstellen Over de Hollandsche indu trieen zeide dr Landfri verder dat men beSlanpnike inSustrieen die getoond hebben levensvatbaprhciH te hebben behouden moet Het is nfct naar Diiit achenrfsrd leto wat goec i te laten omkomen Bii deze pele eTihp d ou ik er nog graag op wi lei wii pn dat df EHlit he industr e hier en iaar van den Hollander iets leeren kun Vervolgens nam de conim sari5generaal voor Finprven en Eronnmie m ter dr Fischbock het woord Hl sprak in zim rede over de ver nderine der econom x h verhouding tusschen Holland en Diutschland Kon Nederland vroeger zegeen dat de cxDort van Duitschland en Holland voor hot Duitsche ruk van buitensewone beteekenis wa nu ii deze verhouding geheel andere In en uitvoer hebben na de bezetting van Nederland een geheel ander karakter ge kregen en het is beenjpeliik dat Iiarbn ook de taak der Duitsche IJandelskamer van een geSeel andere tructuur werd Het is in dezen samen hang geheel verkeerd te zeegen dat van Duitsche inde ften interene bestaat voor leveaneen naar H ilIand Integendeel Diirhchisnd he t waarde aan een gezonde Nederlsndsche economie Wat nu m het bijzonder de Duitsche Kamer van Koophandel betreft joo IS het misschien svmboluch dat mie met het doel tot een samenwerking van het eheele Eurooeescbe continent te komen zich voltrokken heeft m het zevende jaar van het bestaan der Kamer Men zeet dat een rgasn zich alle ze en jar n vernieuwd zo ia Jijn ouden vottti te verliezen Het ni we w echter e ooter en mooier geworden en dit is ook iel een feit fewor en De samenwerking tussehen de Duitsche en Neder lindsche economie We bevorderen is de taak die de Rtjkscmnmissans volgens en wpii ich v n den Fuhrer tozafnen met de Hollandsche instanti vervullen al Wat de economische toestand n ons land betreft zoo zcide de Hcreljrisgeneraal mr M M Rost van Toimingen men leeft in Holland r de overtuiging dat de vrijhandel de hm voor de volkswelvaart is wa Deze opvatting die jarenlang doo iidaidt Hollandsche staatsieden thuldild werd bleek volkomen fout te H n 1 herinner mij dat Engeland n Uï probeerde een imaginairen ZeUs den Volkenbond is het nirt tf lukt een samenwerkma v in het pheele continent op econom i t tot stand te brengen Het i een r tesk spel van het lot Wat dm dBMcratieen zelfs m vredegtiid met gtiol ken kon is tqdens den oork g op w continent een werkeliikheici gew den Het Nederlandsche voli is den oorlog in een zielsconflitt geW en heeft nu een bepaalden ti d i om zich in de ontwikkeling d aan den gang is in te schd kelen kan uit ervaring zeggen ddt er menschen op dit oogenblik il öe mogeliikbedcn van een sameinf king in een grootere ruimte 1 waarde wet te schatten Wii dat de Fuhrer van het Du t =che wien hart zoo warm voc het andsche volk klopt en de JJJ zijn land veel goed voor Ne ie kunnen doeh MAXIMUMPRIJZEN VASTCESfll VOOR ASPERGES Naar de gemachtigde voc de P 7en mededeelt Z jn er n fl dctailprijzen vastgesteld vi r 5F ge die met ingang van rj meen zulen gelden Daarniet e za einde komen aan de vrij v zZ vast =te ling van den klem i n ooals deze zich m deji i voordeed Bu het aan de J g men van den nieuwen ooc t j prijs belangruk hoogcr te 2 in het vorige laar meer f oi zakelijk en verantwoord j Om tot een behoorlukf r te komen heeft men de a r 2 ♦ deeld in een aantal gro p de pryzen vaneeren naar pi lde kwaliteit In een officicele publicai t jg gemachtigde voor de prij jee elders in dit blad is opgc io nen men een overzicht der pi i zen EKN CREMATORIUM TE j De gemeenteraad van Z met 14 teg 10 stemmen P gehecht aa het voorstel l flf om een gedeelte van bet Z t0 penburg ttr grootte van 5 kante piefe te Verkooper eenigme vdor facultatiew ding voor II 750 ten eir ie crematonum met colon umenAiin te stichten INSESCUmS AANDW voer At jt li tie l Il jtijn ma JU Omut van Mnd el n