Goudsche Courant, donderdag 12 juni 1941

ERSTE BLAD DONDERDAG 12 JUNI IMÏ 99 99H 96A 96H 81 81 4 101 100 P 92 97H 100 97 94H 76 74 am 291 26 30X EFFECTENBEURS AMSTERDAM 112 4 187 MO W 91 t 99 91H 92 6 96 i ladiutr n arBemlBfi AJC O obL 81 106 4 Berxh en 3Ur Pvd OW 81 t 92 4 Serkeli Pat j 17 OM 4 95 Vmm Zeep HH Obl 7 103X Wtrkxp NV Ie hyp obl 4 101 WUtoo 4 10314 Umb Steankjn ObL 4 Bat P M O 4 ld ld Obl Jl NederI Obl VI Uoomtann Cult On ObL 8 Amst Qrb b 8 Mouet i Nat Grbez 18 Idem 1939 4 Ned Grbb Ned Ind Sp Kil 1902 obl 31 Miss Kans en T 0 Java St Obl 9 bcmaraneJoana 1892 1901 ld 4 A dam 1874 lós 3 ld A dam Olymp L 100 3 14 W Kr NHV Het 1888 92 4 16 100 4 AANDIELEN Buk I CredletlniteUlnien Ad Bank aan t 115 114H HoU BankU dito 1C3 1C3H Ine Bank dito l2tt 113 Jav B f 500 T 236 Kaïvereen dito 119 117 i N I bc m dito K114 NederI Bank A 136H 187 NJB V Z A SOOd 111 N H Mt 23 a 12S Rott B Ver aan 12214 122 TwenHcheBJtA 128 4 bitfaiC ondeniemlncen Al Noiltcew A Ad Dr MU a A d Supcrf a Aut Screw W a Bat Mar fabr V d B r 250 1000 G A V d B p w A 1000 CMto B t 1000 Berk Pa Aflost c v aan4 C en P r Scholle Gouda ttear dito Gnjyter en Zn A pref and Dtto B rln d p Heemaf aand Heinek aand Sero Cona aand HoM St m t a Ho andla aand foil Bet Mt A Holl dr en A HoII Kunr z I A Int Gew B dito Intern Vtsc A K r Beyne dito KonJ E m b a n to pref K N Hoogov do Kor N Zout I A K Br Stheem do Korer schoof NV de dito Lev Br en ü C lOfl c pr aand Dito 1000 Cv prA Do 100 e C pr A Do 1000 e C pr A Lyempf IJ en Mf MeeU d Ned B G en 8 r a Ned Kabel dito N Sch b ml dito N St f Keyzer A Phil Gloeil MS efgest C V K Rott 13 Ml dito Schelde K M d N Scholten dito Smits tr n f f d Stokv 50 00 a ituKv 50 1000 a St sp nn Sp do S oik dito TwljnsWa P ef A Utr A ph G A Ver B £ b aand Ver Ch I aand O 10 pref Ver G f N B V A Ver Pf V Gelder Dito dito p aand Ver N R fab a Ver Touwt dito vni smren K f d 256 22 10 1 14 114 101 ti 115 164 110 110 62 ISf 156 410 13S H H 1481 UI lïiH I ai 191 1S4 150 1541 2Ïi lai V lES 321 300 236 121N ia 129 108ï 1 Jl MS lij S2 MS 364 IWl M i4 If l 16 1 BC luiA n 1 1 1 i 136 14114 is 111 1 1 4 1 3 1361 laii i 1 3 lOK 177S 139 l43 HO lil BEURSOVERZICHT Het beur sertimfnt Is e en wi el a g a i het nee En op de verschillende tendeiizen t ke zich aan het Damrak operbaren i h tfetn id d geci ptl Ie trekken liet k aan II 1 oi dat II Ll aak niel weti waaraai ff7i I rit e trooiili en 1 UI ort Uan Ie da kr i 1 co bi Val de wil 14e jteii m rg die ï ter K it i n ater op d i ii ddag op de elfectervb baan brak was gisteren n el veel me e l b evtïi Bu de opening zag het er ever jai lilt a sof jie markt een behoortiik weer tdid e noten rtfln den dag legde in ifl ed z er poedig beek dat dit net het Kcvdl was want m vri wel alle n br pkt r tl d kot en een benedeuvfc a 1 lit n et 1 e gt olg dal dt koei wl ve ke Dl dafi kondtn worden bel aa d ge het f El lou iidee s ver ortn gingtn D handel wa wedeiVm an beperkte afnetirgen Z lel dan ook dat de laikt gen dood cr ifo kr I en had Het bekend wordi n vai tyic laatreteti inzak dei hande 11 A e jkaai cile waa dn wa i door d zc har ot n de toeko SI zeer bemo ikl zal wor den maaktci op de beur t eToeker rrrn aangenamen rd i k en was aan l alpel ee e til ei 1 tij t bcvoidtllllk Ollrs wertien aarhoudei d n eti optn hoek veihjndv d tn rrcé dsdfJitk wtird beneden het eil van de o e otkoers afredaan wiaina rok et 1 inï nkirtg van eerige punten Intrad tot 72 WOT ia echter and was c houden De In d the cultuurfondsen veikeerden alfien etr In reactie H V A werden fN ed prijshotiderc ingeret np 3S0 maar lot dez 11 prijs was r iga ma e a aan df markt en ook weid ow lafrr koersen celaten rnodat alch in een ne temtx een dalmf voltrok tot 981 waarra ecTIer een k eme verlïet rin volgde Ii l et verrle e verloop vonden reen grixile n utaTte meer p aats VorstenUnden Bakten na op 10 ie zijn ingezet een pe ptinien In Ook op rte i 1 he naikt zag het er naar uit a f de vxvr ge koersen gebameUuafd aoudtm kunren h iiven tcnnjnste werden Amsleidam nitv t e s irpezel op 944 of het hoo f e pitn4 v r eei gisteren maar niet lang daaina vserd e i acl t al punten lager genoteerd De inees e mirf eT Mtiran r oorten t e ogen rich bene den de vorige prtjiefi De iflaire in tabakken wai van inlnu culeaf T el ngen voor zoover nofeerln en tot ardkwan en waren dezei e4s lagvr Senemba kwamen weder nc s benellen 3 0 De affa re n indus lr n wa van ka men sa Akn s nr ém W en de algeheele benrstendtiu In wata tt eteren en sMiten van 134 tot 1351 3 Ir lyèl ever ging wetnifi om e vvHvr dit anrteel liep de koer arhteni t var II tn 10 De Philips aandee eii akten trvat flfl nt 1 De m nde et iiraete mten trokken weinig attentie Oe k r bewcg rg was OP eKeittsatig wa rh8 8e nad e4tr ve t I len ec fer de oiverhard hadden Vror r pvaitpaptefen w de animo evrr rprotst Sehetpv larlvinie gaven na prlt h ider e opening kteire leekenen van verlWftkh rp n aar wneen n doorsnee wrtrtr v a derd Over iiet a1g n cn kvfainen vtTtn de e een aa faaf deelen een rrpele vrrendrrlneen voor ft De beleeglft imarl t was kalnjP De Neder anfj ehe staarspapit ren beveogeï rlijh np on gweer het vy rtga rel Ke fs de roAiw 4 snbl Mtieti rn 8 ¥ ar affehle leenlng hatMei een rustig verloop teftlke leenfreen waeen prHshoritlend en bttna wtveran e d ïfetze rde kvir die iep va i pandbrlfvea Prokmgau ecreUri Tonnin de overlie basis Dezt op ehuldigd ïtin Ik in 1933 ïruhjndcl I len maar gen a f et e te ver l met e hei ge h f fbic4 n gro 1 denio i geluk pp gewori door geraakt j jirf ESTTI O I Md Ifie f rn v ndt we prO t Ile tx irM irwf l w flRRERLARD De Zuid We telüke pctder VAKG S DI r JAAB AAN ihet dnemaandelqkjch bencfat be de Ziuderzeewerken wordt IS eid aan het besluit van de Bg den Zmd Westelijkeii polder tn en reed dit jaar met de be swerken van dien polder aan te Ji iromtrent wordt medegedeeld dat Ifêrband hiermede een algemeen voor dien polder werd opge dat thans in onderzoek is Dat oek IS bereids zoover gevorderd gde richting van de Wtsteluke Westelijke en Zuid Oostelijke be Mnng kon worden vastgesteld Zoo het algemeen plan ook verder zal 0 vastgesteld lal daarvan een be glnjvmg kunnen worden opgenomen Je geaardheid van den zeebodem m Zuidelijk deel van het IJsselmetr jgvan dien aard dat aan den eig n en dijhabouw een belangrijke pdverbetermg vooraf moet gaan voorbereiding van de uitvoering j het eerste gedeelte van deze jHoiverbctenng is bereids in een 0 evorder4 stadium IRTVLUCHTE DIT RUKSOPVOEfprGSGESTH T GEARRESTEERD In December 1940 is uit een der iflsopvoedingigeatichten hier te lande M 19 jange chauffeur ontvlucht die e ers eeij inbraak in het gesticht ver blgf hield Be poUtie deed aHe mogelijke naspoijagen doch de chauffeur bleef on rtodbaar of wist M het laatste oogenbik aan de speurende oogen van deptlitie te ontsnappen s Nachts hieldhy 2ich meestal in spoorwagens op uitYTees bij evcntueele controle in pen 11 of logementen te worden aange louden In verschilleftde plaatsen m het 1 lüid werd hij gesignaleerd Ook kwam bO de pohtie nog een aangifte binnen van mishardeling welke de chauffeur BU hebben gepleegd Ook de Haagsche politie lette scherp op of i den gezochte kon bespeuren en indeidaad bleek dat hij zich nu en I dm o k in Den Haag v ei toonde Men kgde nu nog grootere waakzaamheid uu den dag temeer daar de chauffeur bekend eIoimI als iemand die niet gauw r eni voor terugdeinsde lenige dagen geleden zagen recher i eheurs hem rijden in de stad op een nceliets Doch toen hij bemerkte da lH ontdekt was spurtte hij weg en de rechercheurs waren weer m een auto I toen ze hem m de Calandstrasft ontdekten Uit tegenovergestelde richting kwam de chauffeur op zi n racefiets angepeddtld Direct sprong een der rechercheurs met zijn revolver in de viuit uit den auto temijt zijn collega des uito dwars voor de dets van den ODt chte reed Deze was dooS dit neUe handelen volkomen overrom paid en liet zich gewillig medevoeren n werd naar het hoofdbureau van Jolilie overgebracht Teven wordt hij verdacht eenigen tvd geleden aiefstal door opensluiting b hebben gepleegd VIJFTIGJARIG BESTAAN VAN KtDERI ANDSCIIE SLAGFRSBOND Oisleren herdacht de Nederlandsche SI gersl ond den dag waarop hij voor iDftig jaar werd opgericht en ter gefeWnheid daarvan werrf in Utrecht tt tweedaagsch congres gehouden Bet slagerscongres begon gistermidi met een herdenkingsvergadering In en der zalen van het Jaarbeurst ursnt en voor deze bijeenkomst otttond uu alle slagerskringen m Heierland een groote belangslcllmg De voorzitter van den Ned Slagers Hd de heer E Weuna uit Leeuwarta hield een herdenkingsrede J hem voerden nog andere sprc W het woord MODELUK ONGEVAL TË BEILEN torav ond werd de arbeider J SIui ts ittraSmilde m bewusteloozen toe JjBd aangetroffen op de terreinen van Wdappelmeelfabnek Oranje in depliute Bellen Kort daarna overleed Dur hoofdwonden er op duidden 4 man in de fabriek een onge t j overkomen itelde de mare ee een grortdig onderzoek m DeMötie hfoft het luk m beslag geno W De man was 48 jaar oud en vader dertien kinderen BOEK OVErf NEDERLAND Bamenkort verschynt te Wünlnirg w rk over ng land getiteld Die derlarde ini Umbruch der Zeitèn und neue Beziehungen zum Reich w erk In opdracht van den Rijks fjl iissans voor tiet bezette Nedcr che gebied samengesteld en in plicht gegeven wordt door dr Max 2 en du Prei te BerUjO en Willy Me Den Haag De Rykscoromis 2 J iiiinisIer Sey s Inquart geeft Woord vooraf ACGDHERaKRCSN GKOFRND 15 Juni aJ wordt de jeugdher l Zeldenru t te Vinkeveen ge ywDeze jeugdherberg jiedt slaap W heid aan 24 jon ns en 24 zj2 E n bootenstalhng aan Jenden lerwql men er leveni lei tikooten km hnmt kugd herberg de Peel Ie Hele ijC o wordt per l Juli s geopend l e ih rbefj die plaats bi t I Jf rgers en 24 meisjes hgt op tg langyke en mooie rouU door Uniburg che Land orricuELa acHTBii rrkowr IM Tan tt AmUn T D 4 m Ariwid Gfa t n eKto l l t n lau b xmntf ia uw bM IIDk 4MmI J SItcnI OraMnaimi H V m tl w I VÜMtacn t ArT enH mlo u U UtTMkt lUt ba m e mnlr o rMt RECHTSZiMCER KOTTEKDAÉSCBE SeCBTBANK tr BELEIDIGINC VAN EEN BDKGEMEESTEK Voor de Botterdamacbe rechtbank had zich heden t ef antwoorden ae 52jange lee aar B B te s Gravenhage verdacht van beleediging van den heer P C J Peter burgemeester van Medemblik E was booM van een Mulo school te Uedembkk gewtest en tqdens zun ver 486e SlbAATSLOTERIJ TIJFBB KUara ZB8TIIVDE LUflT Trekking van 12 Juni too 00 Na HStt 1000 met premie van ƒ StMI No 4293 ƒ L00 No 93J 11713 12297 15407 1720b 4M No $ 389 5655 7705 79811 12621 ZM No it 7 7447 11250 19173 X 20780t leO No 1018 2049 3 1 7626 795 9849 10621 13321 15382 16043 16323 18442 18631 18825 FROZEN VAN 7e 19156 19343 19359 18417 19446 195bb l bll 19b32 1970S 1979U 19808 19853 1985 19964 1998b 20Ü3D 20043 2U21b 20379 20490 20613 2U722 20898 21065 2 201 21212 212J8 2lJiHi 21313 21413 21418 2I6t 21888 21ÜJ4 1025 4004 lüii 41 l lUUb 4U1 liSU 42U5 1515 422a 1552 4J19 1632 4495 IbTI 4U1 lb95 46J7 1950 4715 2Ub7 4i42 2085 4774 21bS 4718 2311 4789 Ubi jU 9 2J45 50 2 24 8 322J 25 JJ 52 U 25J5 02J2 2 5U 5J95 379U 5424 2827 ü4ü5 2926 3499 304J o59b J229 3 U j 3316 08U4 3J4 D8J1 3381 39 3 J384 DM J48U ölU 35JU bUt J53I b218 Jbl9 t 219 3891 b292 3984 OJbJ 128U3 12 12 12ilU2 12913 12934 13240 ia2bU 1328U 13303 13J93 13397 134Ü5 1J547 13628 Uij7 13891 1JS91 14211 14JU3 14921 14937 14995 10908 15040 isuao 15154 lo2J 19245 15392 154d 154b2 1S678 15747 161 74 10269 16517 16bU3 16646 168b2 17052 170l2 17284 1 374 17385 17433 lijJl 1 d74 17635 ir25 1 1 j 1 918 1 984 18101 181b3 1S2U9 1831 18337 1Ö44U J8513 18621 I860 IB 49 IBöUO 18816 18970 l iOU3 19 Ji7 M5 VtSii 6878 86l 7U5C 1U188 7214 1Ü197 7221 19325 7381 lU2b9 7523 1U489 7541 lüoib 7592 1Uj29 7S1 105T7 7b21 lUb44 7b48 10id9 7b 4 1U93 7861 lOSbÜ 7949 no9U 8005 Ulji 8068 11172 Ö13b 1129b 8280 1129 J t23 11432 8401 114 7 418 115U7 8614 U9j9 8825 11569 894U 11 I2Ü 9083 U919 91b7 liOBl 9195 121U2 9228 12125 9283 12Jio 9Jb4 124J9 9395 12613 9491 12 j2b 9465 12 99 9596 12 89 Aifc ltA 99 0 9988 10 122 luo 10090 lOlUb 10141 10154 1620U 10256 10302 10421 19423 10434 10447 10472 10525 10571 1057J lOo 8 10638 1U683 10691 10 20 10788 10817 1Ü895 I0 I22 109 5 11027 11035 11044 11048 110 O 11260 11271 11309 11318 11325 11336 1U49 11361 1H73 U374 11388 1142J 11430 11449 11453 115 11588 11602 11668 11699 11709 11714 II724 11841 11845 11864 11877 11880 11886 1192 11930 11981 11969 11971 11993 12003 120 12U5 12081 12U91 12111 13 49 12162 12218 12255 12281 133 1 12308 12330 12380 12383 123 4 12463 12534 12551 I2SS7 12613 1263 12C28 12631 12744 127o4 12797 12821 12834 I28J7 Ö904 12908 1396 12920 12936 12940 1294 13072 1JÜ77 1310 13114 1 88 13139 13140 13178 13183 133Ü7 13213 132 2 13378 13450 13467 13j44 13581 13612 13614 13627 13721 H745 13769 13777 13793 13801 13815 13824 13903 13917 139a4 13970 14060 14103 14163 1 62 14211 14224 14227 14260 14262 14265 14287 14291 14293 1434 14377 14410 14457 14485 14492 14497 14548 14601 14827 146 6 1472U 14793 14850 14889 14944 14975 15011 1513U 15209 15247 15256 15262 15284 15316 15331 15347 15381 18383 15390 1542 18 97 154S1 I8S82 16371 lbJ62 16 r3 16 86 1638J 1642 164 i 16486 10507 16O20 16055 16560 16183 1650O 16627 I6608 16 01 16 00 16 J9 IbOl Ib jg 16 ÜU 16 92 168 1 16905 16919 1698 169 J4 17012 17030 1704a 17120 1 200 r24U 1726Ü 17267 17297 17313 17368 17369 17451 17454 17462 1477 17501 1 543 1 546 1 611 17673 17681 1709 17 lo 17726 17739 17764 17807 17818 1 823 1 82 1 849 1 852 1 891 17980 179J2 18023 18090 18134 18153 18203 18231 18243 18289 18296 1 326 1 364 18371 18379 18187 19408 li 41j 19425 1944 19451 194 7 194 19491 19o43 19554 1955 19508 19646 1964 19654 19656 19674 19 01 19704 19738 19751 19 82 19 88 19800 19845 19866 19889 19906 19946 19908 20014 20104 20108 20124 20142 20171 20175 20187 20232 202o9 20283 20327 20352 20389 20398 20429 20464 20468 20502 20509 20520 20529 20570 20605 20645 20646 20659 206 6 20698 20 00 20710 20752 20804 20860 208 0 20884 2088D 20890 208iU 211905 20906 2094 20987 21834 21075 21135 31171 31389 21274 21277 21105 f1417 1420 2 471 21506 21SII 31512 21560 21570 21574 21806 31644 21683 21708 I746 21802 21859 21873 21899 21908 2I91S 21910 2198 22000 m X loao 3k37 7061 1070 3b73 7Ü84 1083 3759 7113 1101 3781 7125 1108 3826 712b 1151 38o2 7138 1183 385b 7200 IIW 3K4 7264 1232 38b9 7258 1277 3909 7271 1405 3922 7275 1431 39bl 7287 1439 4038 7289 1470 4053 7314 1482 4U94 7388 1484 4096 7397 1495 4141 7436 151 I 4176 7483 1540 4217 7465 1563 4229 7500 1581 4247 753 1585 4299 7530 16SU 4 na 7536 1697 4412 7552 1709 4476 76591720 4jü1 7702 1740 4519 77561749 45 3 77611775 4674 785 4681 7784 4719 76591826 4 24 7877 1832 4 93 7894 1836 4849 79631842 4861 79841848 4895 8011 1856 4896 8086 1873 4938 80871880 4967 81351922 5635 8138 l945 5058 81451969 j06o 81S1 1991 5078 81552031 5164 81792038 5169 81932128 5201 81992186 5203 83092334 5211 83472368 5238 83762299 5332 8380 23 6345 84202352 MS 84232365 5172 84572438 5416 84922453 5427 85312482 S414 86302512 5453 8774 2 18 M 6 87782538 0479 878 2676 519 8832 2699 1606 8859277 ibis 88712807 0618 8894 2 12 bi7 8895 2849 5b 8 89542858 S i77 8857 2 76 5699 89602913 57913 8876 2 35 5798 90082999 5gTi 9025 1028 8 2 9041 3037 5888 9056 3044 J89e 9U58 3046 5946 9086 3070 5993 9095 3M3 6063 9116 3895 6098 9120 3112 6114 9124 3125 6127 9148 3179 t4S 1 2 3212 SIK 1203 15522 15564 15568 15612 15 44 i a3 15726 I573J 5784 5790 15872 15884 15885 15908 15977 15988 18087 16089 16179 18207 10332 1 231 16388 1858 18687 18894 56 1S7 H 18780 18903 18913 975 19887 19U19 19042 19047 1 0 5 19113 I2I57 19193 I920I 19368 I9 28 1 19308 113 5 3335 6225 8208 3250 6231 9315 32S8 6102 924 j 3371 631 9308 3389 63 9375 3393 6351 9431 3304 6403 9449 358 410 9452 3388 H43 4 t 9400 6454 9U4 MM 6461 9532 34 9 6465 8547 3501 646 1 9 00 3513 S 15 352 f 9638 3574 663o 9676 35 6 6853 9748 34 8 670 750 3597 ISS 9784 383 1 l 79 3 39 TiO 97ia 3 43 M78 9 7S MS 7013 935 1 1 de vari 48 31874 m uut tan4 30748 II 2I8I4 In de klsue la aog Ip g a bU va n wn CTil v n 3000 voor fa t laatit 4Ut blAjf aldaar was er wrijving ontstaan tusschen hem en den burgemeester over een salariskwestie en over enkele andere dingen E werd ontslagen omdat de burgemeester van oordeel was dat de hoofdonderwijzer met op zyn plaats was jn deze functie Volgens E was dit ontslag onrechtvaardig Hij verhuisde naar Rotterdam en begon door brieven en brochures een actie tegen den heer Peters waar na h j werd veroordeeld wegens beleediging Van dit De burgemeester de he r Peteis encm wethouders de heerer Daalde s enSriel legden vervolgens verklaringenaf I waarin zij zeiden ziBi belee gd teacftten Jr J van der Spek directeur der ö ychiatrische innchtiipg Maasoord verklaarde als getuige dat verdachte leen zeer gevoelig mei sch iSi waens frechlsgevoel gekrenkt i Als petuig r a decharge waren door verdachte opgeroepen mr L E Visser pre idert mr Taverne vice president en mr J G Holstem sdvocaat generaal bij den Hoopen Ra AUeen di laatste was verschenen maar de meeste vragen van verdachte Wees de presi denl i ir van Oosten Slmgeland als ortnelaTtbaar af De officier noftnde m zim reaUi toir fie 7iak lunclisch zeer onbenullig Verd rhte difeen ortwikVeM man is hlft voortgaan met krenken en belee igfTi en hem moe een hnlt wtirden opgeroenen BeTeedigmeen diereji bin kens pen ciiculaire van het deparle ment ir h t vervolf strenger te wor en gestraft ir em tige gcvnll n moet 7elf e n vi heids trjf worden cnff l d arge77f n het h er n Prns ig eval Wefr f e sehte spr 6 weker gf Vpr ij e V O T P pK een nlndeoi r h li V ophni Vtp fï iarh I rii mpe itdrukViTiapn dat de pre dent hem TJif rnriiK 4 Jiiri a s U l EN LETTEREN ÏKN NEDlRfAVDSCH TOONtELSTl GtVBAVJ D Oprvc van het departemciil an V tkivoorlichUng en gunsten De secreUru generaal van t depirteiient var Valks ooi chüng tn Km ten lel oor a ie Nederlanders die den dtang n zich ge voelen voor het eigtr hee i clie tooncel te chnjven de geJegenheid pt vut r den Itn AugL tu van dïl j a e werk van hun 1 ard aan het departertrt m te rtrden Nadat uit de c nzendirgei ern keuzf ge maakt zal htt hoorfd der afJceling Theater en Dans de opvoering var t et beste n pc ïctitk te = tuk evcntuee l kker door ee beroepbg eze schap alsook f e evcntueele op nein tï in het speelpJart f nnr Gel b iJn ü en Boverdti zul tn naa t een wc re r g an o nkoe twi enz aan de ui verkort r n de talenlvolle geroepenen v ier ue k nc t niet kan wo den bekroord een blijtc araanmoediging genieter De tulcKen d e oor opvoeiif it iT r king komen dienen vakkundiR i e c+irevfn tr FijV geboren uit den Veder and chrn p e De aanmoeöiffinsr zal gtlden hen of h d e onffeacht techniek of erv nnp 1 i k £ eeeven heeft van e n belofte te 7tjn ve or h ttooneel m voikscfwn geest De be ordeelinrlïfe chiedt door den Ie der van hci dramatu p l bureau Met de schrnfmach ne du de hk ee b c e1vp e franuscnpten n oett n vi or 1 Ai u 1541 r ezondfn worden aan het hoofd van de afcfee ing Theater en rteri v n het ripoar terrent van Voih voor ichting en K ir ten Pi inses egrach4 21 D n Haag DrleJaarUlksche Breerooprljs De cretari ffeneTBa van het departe e van VoJksvoo iichting en Kun len d tt vtk rts mede dat Jïïpested f een chfejaar lÖkrpre prij ter l ennTT nr g aan f rzn p m ten NerfertentJechen tonnee chrt c B ee oo Te beginnen m t 15 September 1M2 7a deze p M waaraan een bedrag van T O verbonden telkens na drie Jaar Wo fl n Xvp perreTPH af erkenning van de hewrnde r voor het gezamenJitkie uerk van een Ne r ard rhen tooneelschniver w en d o het dppa t ment deze prijs waardig wordt geoor ffw d Uiter iik bewi s van e kennin en h ijve teckên ter aaiv porine zim de u e klrg t een ee eperHing met den bee denaar ar B veroo De T eoorde 1n r l e ichie M door den Ie f van het dr8rr atur l c i bureau der T deelmg Theater en Dans van het departement var VofksrofTTi chMngen en uncben f AARVERGADERING D a6AAfs HAPPÏI VOOR NFDBRLAMï HJR la JtRlOENUE In de te Leidea gehoudP UrvïïXad rme der Maatsrhappij Hoor N pSJij che I etter kunde werd xiix P J Idef i rg lW van iet bestuur tot vo M zltt T der maatSQhèppil beooemd In he be afer weiden de aft edende leden dr J J L DMkuendak en mfj dr J H vari Lesen vervangW door dr G G Kloeke en roevT van Dun men de Wit C è KERK EN SCHilOL ACADLMISCBE EXAMF WIS en de hee Amsterdam Candidaatsexamei iMtuurkuntle mejl M G Ro iclaar reu W PeieRMns cum Uu le I fvan Oynt en H an Dum Bevorrferd tot dixjtor tn d tiuwkmxóe op proefschrift i üleltwei king van ziim enh dnden op tefenv o Trdtfheid van PcductlerBKheer J P ArEsis veb te Blalancfa proefschrift gcUteld Or elover een syathese van d p ietiHrine deheer M G J Bects g b t CKt e water en rproelsctorifi c Ut ld J e phasetiovrtga eervar zuare ammoniumbromide en jotude bij tee temperaturen de heer D TAHenaar febtc Zaanblag t de hf rer irdehfl m traaf Mne T H de Bevorderd to arts d heereir H HcubcnM tT cht P M Beaumofiï Via tricht erJ J Esscher BaUvla GcsUaAt voor hetariMJcaincn te g d mej MAF pen M ngi de Ktjp mej E Smit Bu uin efJ BaaTSfra B war l H HAlkmaar S A Hambuff AValen A Verschuur Amsterdam lelden Doctoraal examen rec Waard Den Haag Card daats rechlcn W Marter Den Haag J C T I Poe l ment Den Hfc DoctoraaU Irdj recht inei A 1 C Rijckw Den Haag Wredlt Doc oraa geree kim 3e g rifl tfl J H vtu d r B tf mej J I van Evejdfcrsen K va EekJBÉn F van t Hooft W H H Te Tïert T Huygen W Rijken H NoteenDgea vaa Il um OBUOATIE8 7iracB a bak ZuJdcr Hyp b II ulU 4 O o ler KI 8 ZH Hypb met verpl iiltl 1 81 t Cente Ned S 180 4 S5 U 880 4 4 ïe 100 4 1940 bU r 100 4 1940 te I MO 4 1840 kU SQO 4 4841 bit lOO 4 1 41 bit 500 4 1 100 3 19M DO 3 1937 100 I 50C I r lOO 3 3V IS38 SOO 3 Ji j 1933 01 f 100 VI 83S OI 500 IV lra O I 100 I1837 Ol 500 3 IS37 AO 1 100 41887 AOl I 900 I 99n P 84W 8m Scb verb 4Bo Scb Hjrp 4 Dito 3 i 87H S8K MH 87K Pm ea G m iMiiUion A d m 1936 JV 8 H 80 89 92H 91 8 S7H 91 A 90 H Um W 9314 8 H T 91 4 9114 91 M f 97X 1 96N 87K 91 92 9SH Oil 9214 91 96 4 Dito Ie 1937 JiA Apeld U 37 3 ArnJiem 113 1 Deventer IMO 6 Dordr 31 3i j 3 Bndh 1935 JV Do 3e Ig 37 31 2 Geld 3 JV 3o8 jlelg 38 2 DolO j2e Ig38 2 J Grhafe 1121 Dito 1838 3i Dito 1937 I 3 Dito 31 3 3roning 1938 3V Dito 2e 1838 8 Haarlem 1938 8 n Dito 38 IJl 3 nelm 1837 i H b 1J37 31 Bilvcri U38 81 Dito 10 a 31 1 Leeuw 1938 8 Leitlen 1937 31 N Holland Sk t Do 2e 28 3i J 1 DIU 8 1 38 21 D o 3 10 j 3i 21 Nijm 2e 1 37 31 Rdam 1936 S 4 D o 1 en 3 37 3i Dito 1 1938 31 Dito 1838 31 J3 Schied 3e I 37 31 1 nib 1 37 31 tJtr Pr 37 31 Do eern 37 Ji Zeeland 1937 3 Z HoII 1937 8 Zh Ie L 193 3 Dito Ze ll 38 3 9 i BvNG 2e I 37 Ji Dita 1938 3 B Onr Z 37 4 Oem Cred 001 33009 O 31 Dito i 1 2600 S 93 R DnkLnit fS 4 AanTvlllugea yiwmeekiNuilieB r Hyp bifti verpl ulU Pjrdbr 3 i A I hscr XY 3V i I06H an Adam Hjrp L 4 Dito 31 j SS14 851 S7I 521 32S 81J Arnh H B Set Er Pbr 31 Bat Hypb NN PP 4 Dito CD 31 Dr H B do 3 K21 lO t H 3SH 96 ï i SIl 99S 99 Kil 961 lil rr Gron Hyp Bank Pd 4 On Da en Va 3 DV p b ïi 3 jCrav HB d o3V Cr HvpBPb 31 Hl H P er A C 4 Dito ser BD 31 Iloll Hyp B dito 4 Dito ser K 31 nyp b Ned Eer 11 JV 93H tnaui Nyp b er AB AA BB 4 De er T TA JV 98H 8e SJlv Ml i yt H 95 O 99 S9 SOK 90 9m 69S 991 100 BH Jh 831 Ml ï H Cred Pondbr 4 D o m 2 verpl uitk I 31 N Hypb do S N Hyp b Veend Tie K 3 De i3i i dito 3 N ord v H p b Pandbr 3 1 Overijsfi H b ri o 4 Rott Hyp b d o4 ld duo 31 Stea Uyp b ser K L 31 Lltr Hyp b 4 Dito serie K 4 D to lerie E 1i DlU 2 veipl 11 t J Westl Hyp b iM rn Jl HmUIüNIéÜ S Vrijdag 13 Juni UILVbRSLM I 415 5 M 45 GTamAiouxunuz i 0 Ochtend ymna tuek 00 Gramofoonniuz 7 45 Ochter Igj ri ndS k 00 a O Nieuwsbeuchieii 15 i t hriftlezirg f t MeJ ta e v ooi bc e d door de d Radio ichting 825 Gewijde muiiek iü p 40 Gaioftor i tk 4 Ij 20 Vooi de hinsvrouw 1 4 Decamatie 10 55 Gra i or nmuzicK II OQ Het Sv l txe l lo en giaitvofoonjnuziek U W G amofoor muziek 12 HOrgel per 12 40 Ai arak 12 4 BNO ti uen economische berichten 1 M De Ro a cers en gra ofoonn U7iek 140 Gra i tfoonmuziek 2 M Het Ltrethtseti Stedelijk O ke l so iste en fcra 1 foor nuzit k 4 00 Le eii rden Bijbel voorbereid door het Vrijz P nKe kcomit l 4 20 Het ci t h e J nny Ki oon 5 15 BKO Nieuws oponoin scht gn beurb rifhCen 5 30 Voor de jeugd W Kitpern ozitk en t n n f f u ek 7 00 B 0 Vragiea van den dag 7 15 Voor de k e i teri 7 25 G4amofoonm uziek 7 M Sport 7 45 Gramofoormuziek I BNO Nieuwsberichten SIS Sp egel var d n dag S 30 Dt Ran f er 1 00 Fragnienttn uit de operette Frauen tm Metropol 3 Bertchftn fEi g 45 Gra n f onmU7 ek 10 00 10 15 BNO Enge ch € uUsending Economie nevv fVom Ho land aiUVeiRStJII IL Ml M Gra mof oen n rte JengdX y 145 GramofofHimoz CJO Ochtenagymna eli 7 00 Gr amofoonmui 145 Oehtendrvrrn 00 RNO Nfeuvv Berichten 8 15 Gramnfonn mufiek II i Voor de kleuter MM 7ang n et pianobe Eel ithng en framo o©nn uzlek IZW Berichten 12 15 K flas van Deeck en iiJn orke t 12 45 BNO Nieuwe en econom ch bfnchten 1 Bram Kwist en zfln mardoli nisten 1 3 G amofoonniurie4c l 45 Het Ama b Ie sexlet 3 Grarrofponnnuziek 100 Vrou wrnu tzendirg rn pramofnonmuzJek 3 4S Oramofofjnmunek met toelicht ng 4M V n l m Gr no4nonmur t 5 15 B JO erononil rhe en beurrtjerlchten SW Het An us emenlsorkeM en solist fi O 15 Boekhevprektn vwvwberefd door de Chr Rad ost rh in 6 45 ToeristKche rwrtipevin een 7 00 RNO Econon i = che vragen van dpr dag 7 15 Gramofoonmu7iek t BNO N puw benchien 1 15 Zang met pianobegel mnr en ptanodtjet 99tl Bnefche p pklng SI r amfffoonmnzfek W O pc fonce Avondwltdmp voorbe fd door her Vrll frot Kekcfi nité 10 M BNO Nieuw berich ten shillirg FaUIistementen Uitgesproken 8 Juni W van Gelder timmerman Rutterdam Sleephelhngstraat 308 R mr J C Brongers cur mr C J d8 Jongh Rotterdam Grdeponerrde uitdeplm plijsten 28 Mei C F Lauwigi winkelier Rnlterdami Geëindigd door het ver binderwJ worden der mtdpeln igsl l Uitk nihil aan conc orediHeuten 184 n H 1 7 136 163 8 Werkipoor A dito at iutk r dtto WUtoB r A Olto C r V A Wycrs I as B Ara Chryttal Am Smaltla 86J C T A Stand Br C I A ïS bV CoK C V lOA B n Gen El Cy et t 31 3 6 1 8 a k a Huds MCC RJI Keesp Mc T PI Corp C T A N St CvO A R n Dnlt St Rubber 280 274 240 240 213 155 C 18 g a A N 1 Cl uu A Dito Nat B V NI Saj MtJ A Olto N Bei V t Tw C St vXa Am T L Tr K C V A BaadelfvareaalrtnRii B C en a f A 18 4 Bom S H M A 17SH 176 DeU At H M d 107 Guntz en Sch A 125 212 179H 71 1 Cr en H vJl A Linde en Tevcs a Ned Wol K4 A i81lBk iniM umcBb B Bil Mt Ie rub A 46JDito 2e A ipH 408 Boeten M Mi s 4 Slngkep TMIi a 160 Petrol onderMialnds Drd Ptr IQ VA K N Petr MIJ 100 Ond A 22314 233 4 dito C V A 2Ï4X Moeara EnJm A 241 Tarakan PJH A 358 SUnd OU 10 4 28 C r A 7M Robkerokdcnstmtiita Hessa Rubber a uu 127 Ind Rubb C MOX Java caoulch 130 Preanger R Utl 59 69 4 Rotterd Tap 3K 64 Salatrl Plant 79 70 Wal Sumatra 129 Zuid Prearger 70 67 4 SctaeepvaarunJiattckappUeB Fumess S enA JC 154 4 160 MO Zeev aand 1 8 Kiev ïoudr A 25614 260 M DeMaasCvA 119 119 Ml Oostzee A 163 Bande sv A dam 3829 388 CultuunnaaUcbappUen Krlan Suiker A 214 82 4 PagotUn A 170 Suiker Ct MO A 153H Tieweng Leatorl tJH Arendbburg 328 BesoeTti A 6614 661 Soek Landb A ICO Amst Thee C A 70 Ban Thee Ra A 38 4 Goalp a Cu MD 410 Pangkeotam T ee 131 PdsirNargkaC MIJ 420 Ronêga Lardb A 195 1851 Sedep Cu t A 392 SS8 Smdargs Cult A ai Telaga Patencan 188 W JavaTheeC Jtg 62 i Ina Cult Syndic 70 70 KallTelloCultJIiJ 21 Mlchleij Am in WJavUClnaCJltl 118 DIveraoB Blauwb Vrlea A 8 a Buenkort A 68 164 Gem E W en W 135 Dito Prei W A l 6ij Gouda Kaasn Ml Houth A berta A 09 Houth Jongen A t33 i Houth Pont A Muller WB ADo 5200175000 A N M v Hkv w A ÏSab lOOOCvA Woolworth en Co 114 38H H 1041 34 Spoor en Tramwegea r 88 j3 15H SO IJS 0914 14H 41 1 H 16 4 M 2 4 Dell Spoor A NI Sp w My A Atch T CvgAKansCS C v gA K C Soutb R Coidem pref a Dito Cert v g A ör Pac CvgA Geld Traraw Mi Kedlrl St tr MU Mad Stoomtl A Dito pref A Malan St tr A O Java St tl A SemJoara A Sfcm Cheribon A Soerajoedal St tr Prolongatio ICH a ge 2 t ACTIEVE Stutsleenuigen cm fiut 182K 122 129 FONDSEN Ntdailaa4 IwU V la 1000 4 lOOit 100 4 2 1000 4 KM kS 48 bil 1000 4 it 9IM 4 bil 1941 4 X 4 wS iH 1811 lOM 0 1 91 91K GTootboek okL 91 188 1S 8 kt 81X iu Cart V iuoW 8 81 4 la CrMtbokk obL SIJ 82 1 3 I688S 8M 98 1 37 nooo 8 84 4 1888 r 1000 1 31 tJ 88 4 8SX l M 8l Cvtlflcatea V t 9tl 898 Crootboak akL tVt N 1928 IndI 1800 3 96 1 37 Indl 108 8 90M 0 iiar ind 8 1100 A a S s 2 Bank en Kal Baak laM 127 Had b 8 Handalab Wed HaaC Mt Indaatriaiil Al Kanitl a Hola 133H 132 134 lM Barkcl s Patent 61 60 Caivè Oliat C few 71 71 4 Cantr Suiker 197 1 4 rekkar 172 Levai Icaa aa Uala LUli4 U3M 110UB Ned ror Aut 280 i Cv A 144 144H Dito Prat w A AU LudL SL CL T 1 a It a Aa Bambarf A C l gJL Am B ev praf a Am Cai aB4 F C T Aao Ana EnJta C v kL Anat Copp C 1 Bethj t C V l id Ckry 1 Cor C A Curtlaa Wr Cor C Ideia t Genaral Motor Id m Utara NlG8ial Cy C 1 Kaaaae C C T 1 A nj 8 Nortk Am At V A R n Nortk Am A VA t Steel a V A 8 UB Stat SUat IA Blvanan CIt Serv C C T 18 JA C 81 outh C 10 H 16 1 Daat Boniea MU A 140 Aan North A Cy C T A Radio Corp C T A 30414 Meaa pret AaaA ftt OaCaneaUnfaa Dord Patr Ind Ml 196 226a J4 G Aand 201 Kso Patr MU Idam 223 23 Cont OU Cy C 10 Mam IIH Mid ContinantaJ Pat C V A lOU Phu Pet C V 10 ld 82 bheU Un C V 10 ld 9 é 9 i r Wat Aja OU C M Idam 81I 8A ScfaaepvaartBuatscbapptleii Holl Am Ltjn Aand lu H llo i Uf li Mff Java Uüsa Japan HJn Idem 1304 i34 Kon NeO 8t Ut Ut 151 Ua 183 Ken Pakatv M ld ir H 211 318 Ned Scbaepv Uu ld 154 180 Ita liaM Rsturd Loyd Idem 12b 13 istoomv UU Mad ld 129X 128 Int Mtrc Mn CyC V 18 A 1 Handelav Ajsat A d7S 3S0 3 0 J t Javasche Cuijnt ld 225 220 Ned Ind S Uo ld 225 229 Var Vont C M 250 100 A 104 4 110 108 106 laikakaaadaniaDilBfes J Dell Bauv Utl JL lUd DeU MO t f toot C V Idera 26914 259 4 Sanambah M t Idem iUVH 201 199 WUaoo Co C V A Spoorwegoa Balttm and Oklo C T Mam Shasap Oblp C v vm 6 6H 11 8H 8H 10 I U a l ILlDou Cent C v iJ N York Centr Cv ld Paonsylv B 18 8 50 C V A South Paft Cy V Idau td RaOway O gew lox S 4 4 BabkaraadaraemlagaiL Amaterdam R Cult Aand 30 M Bandar Rub mg ld AM DaU Bal R Ml M 1961J8HICandazl Lamboa Rub Idam 179 Majasllandan Varaan ld 64 4 Idem Caaad Pac C v UL Oost Java Bubbar MD Idam MOL 8 SOOCt ld SerbadJadI Sum R Idem U6 120 Uau Sum Bubbee Mi Idam 105 Sui Rubb Cult ld 234 Var Ind Cult Ond 168 170 Uterc Rubbea Cart V Idem 3 i t 118 180 J44 ja6X 198 ld ld kt 18 18 ld M 18 ld ld ld ld t u M 18 17 87 87 87 n ja 96 7U 71 117 88 87 74 152 ILi Balucbe faadsaa aal kettlagvarklarlBf Du froalk s 1 48 a 8 i 1941 a e r 2 p 1848 a 8 r 8 p 194 a r 8 p 18M a 8 r 8 p 1945 e i r 2 p 184 a t 2 1847 a 8 t a p l u 8 r 8 Koaveislona kaaaa obL 4 Dita Neue Auai obl 8 f arbenind 1 G 1 C v O Kali Synd 20 100 1 Dito £ 20 100 tl WlnlershalJ obl 81 F rbenind 1 G j CT v A Ver Korklnd C v A OultaekLBarL BUI 18 O v Ruhrv IJ 1V 1 a 88 6814 3 90 4 66 H 48U 724 48M 48 t 7 41 4 Dito 90 Vr al O 1 D Rentenbank 16 T Var D Stedanl O Bayr Hyp en W B Pb IB TD Lino aumw 0 7 Oaiana Betgw ObLtBIIGmatioffnuafiliaita Otd 1 llarpeaer Bacibaii OM 8 Phoanu Akt Gaa Obl 8 Rh E ba Union ObL 1 Ruhrchanla A O ObL Slemena an Balak ObL8i V Stalt werka Obl f Dtto sen A 18 1 Obl 8l Victor Gaw Obl 8V Vigal O u K Obl f RlielB w B at Obl j 01V Tt OM iiagenai traaaakal 0 8 Paibanindustriat aaad Sm nasis en Mallke aand Ver Olarsai ff r br aand wtntarakau Akt Oaa KOUtacis MBUUU ANU8111 CILA1UUMB IJ98TITCIIT Kaeisvn voor oitinaen 09 18 JiuU 1841 ivt n verpnebttngan ulotnda In BMIal 10 1488 witaer ihe tranw 43 38 ITransthe tranfs 768 Lira tJ7 Daanacbe kraeea 88 37 Notiisilf kronen 4X fl3 jlweeUihc klunen M 89 Tljaeniarba kronen louda adltlKlan 841 CMbat Isuda acbuldasi 8 4 Dinar nieuwe schulden 4JS SMisehe ponden t48 3 t 188 Perigtv oude latiulden 8ej 8 ParlgO nieuwe irhu gen 438 loiy oude scllu denl 33 Zle y nJauwa achulden 87M A