Goudsche Courant, vrijdag 13 juni 1941

fijdag 13 Juni 1941 jtuganz No 20653 OUDSCHE NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bnraaa MABKT SI TEL 2748 Foatrekenlnc 41 Hoofdredacteur P TIETTER Goudï Nadat de operaties tegen Kretawaren begonnen waren bijna alleEngelsche zeestrijdkrachten uit Alexandrië naar Kreta gekomen Daardoormoest de Duitsihe ravitailleering pverzee verhinderd worden en de voorwaarden geschapen om mieuwe Versterkingen aan de Britsche bezettingvan Kreta toe te voeren of ook ha rin geval van nood in te schepen ennaar Egypte terug te brengen Zoo kwam het dat welisTvaar op 21 Mei de eerste poging om met kleine zeilbooten met hulpmotorvermogen nieuweDuitsche strijdkrachten naar Kreta iebrengen door het optreden van lichteEngelsche zeestrijdkrachten slechts ten dee Ie slaagde waarbij evenwel nietduizenden zooals de engelsche propaganda beweerde doch temawemoodtweehonderd soldaten den dood vonden Den volgenden dag echter eindigde de geweldige slag tusschen hetachtste vliegercorps en de Engelsch vloot met een roemrijke overwinningvan de Duitsche vliegers Na uiterstzware verliezen zag de Britsche vloot zich gedwongen de zeeën rondom te ontruimen en het eiland aan zijn lotover te laten De sterke aanvalsgroep onder bevel van generaal Ring el den bevelhebber var eenbergdivisie slaagde er in den vijandelijken tegenstand voorloopig in het Westelijk deel van het eiland overal te breken Den 25en Mei den vierden d ag na de landing van de eerste bergjagers op Kreta begon de stelselmatige aanval op de hoofdstrijdmaoht van d n vijand in het gebied rondom Canea Goed aangelegde taai verdedigde stellingen in onoverzichtelijke olijvengaarden erf plaatsjes die tot een soort van vesting waren gemaakt op domineerende hoogten moesten ingenomen worden Desondanks kon reeds d n tweeden aanvalsdag in een zwaren strijd de vijand eüjke slautelstelling by De strijd irf Syrië Val van Damascus tegengesproken Moeilijke positie der Frorischen in den sector Saido van verwoeste boerderijen Boerderij met schurao in aanbouw Hoogland Foto G J Louioers Utrecht Naar het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening ons meedeelt is op hetoogenfalik de wederopbouw van 454 van de 530 boerderijen verwoest tengevolge van maatregelen door het departement van Defensie ter verdedigingdes lands genomen of ten gevolge van krijgsverrichtingen na het uitbrekenvan den oorlog aanbesteed e gegund tot een totaal bedrag van ruim 6 miliioen Ongeveer de helft der verwoeste boerderijen is vernield als gevolg van onvermijdelijke defensiemaalregelen De andere helft is het slachtoffer van krijgsverrichtingen geworden De herbouw geschiedt door het Bureau Wederopbouw Boerderijen dat onder leiding staat van den heer A D van Eek die als hoofd van den bouwkundigen dienst van de Wieringermeer een schat van ervaring op het gebied vah den boerderijbouw heeft verzameld Het Bureau Wederopbouw Boerderijen ressorteert onder het Bureau Ontruiming dat zooals men weet een afdeeling is van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening Het bijzonder snqlle tepipo van den herbouw der boerderijen is zeer treffend Het is te danken aan de omstandigheid dat men in het kader vaii den algemee nen wederopbouw voor ons land het boerenbedrijf een uitzonderingspositie heeft laten innemen Dit is ten volle gerechtvaardigd gezien het prim£iir4 belang van een funotionneercnd boerenbedrijf voor de voedselvoorziening van ons volk FRkNSCH BEZir irtLIAANSUH BSZir KAART V PELT ZZt De strijd in het Nabije Oosten Een schilderachtig geleseii nicowe boerdery Hoogland Foto G J Lauwert Utrecht wwtMgMiKMlwtwwKWWvwvwKwwwJide Royal Air For$e in den afgeloopen Oorlogsbaïans van het eerste halfjaar 1941 Het rapport van het Duitsche opperbevel Nadere ooo von over de bezetting van Kreta Relatief waren de DuKsclie verliezen hier hooger dan op den Balkan waar zij zeer gering waren de lucht in bezit te nemen Met de uitvoering werd rijksmaarschalk Goring belast De tactische voorbereidingen trof de luchtvloot vier onder GeneralOberst Löhr Tot dit doel had hü onder zich generaalvlieger Student met sterke valscherm luchtlandings en bergtroepen generaahvlieger Freiherr von Richthofen met zijn versterkte vliegercorps en talrijke transportgroepen In de vroege morgenuren van den 20cn Mei werden na een voorbereiding door sterke bom en scheeraanvallen en met steun van talrijke formaties jagers valscherm en luchtlandingstroepen afgezet in de omgeving van het vliegveld Maleme omstreeks vijftien kilometer ten Westen van Canea en in de nabijheid van de stad zelf Andere valschermstrijdkrachten trachtten in den loop van dien middag ook de steden Rethimfton en Heracleion benevens de vliegvelden in dë nabijheid daarvan in bezit te nemen Op beide genoemde plaatsert Jaagde dit wegens de daar aanwezige superieure vijandelijke strijdkrachten niet h het tweede deel van het rapport het opperbevel der Duitsche weer2 hl over de oorlogssuccessen in de maanden van 1941 wordt heraan de Intocht der Duitsche mpen in Bulgarije begin Maart en den coup te Belgrado die optreigl tegen Joego Slavië noodzakelijk mikte Kog voor het einde der eerste week Mg den veldtocht kon meer dan de u van het Joego SIavische leger Blietigd geacht worden Een 10 ijfj opgevangen niet gecodeerd raJSiericht van den Joego Slavischen öerbevelhebber bewees dat hem op dit tijdstip de leiding van zijn isipen volkomen ontglipt was Tot fc ontbinding van het Servische leger ttett het lucht apen door snelle versjitering van de Joego Slavische Swcrtroepen onmiddellijk ingrijpen Itdm strijd op den grond en voortjlaitede aantasting van de vijandelijke wrbindingen ravitaiUeeringswegen il booge mate bijgedragen Overigens kitft het Servische leger jia de eerste imre lagen nog slechts geringe lUndvasligheid getoond Hel rapport schetst dan de afzonfcriijke phnsen van den Balkan veldiKht die wat Joego Slavië betreft nog MD 12 dagen duurde en daarna tegen Wtekenland werd voortgezet USDLTAAT VAN DEN BALKANVELDTOCHT Door de operaties van het leger die Nlfens de aanwijzingen van den fShrer e i opperbevelhebber der ftwmacht geleid werden door den Ipperbevelhebber van het leger gene nilveldmaarschglk Von Brauchitsch a d n chef van den generalen staf Owwaloberst Halder werd in sammwerking met onderdcelen van het KliiMnBChe en Hongaarsche leger in Uteldtocht van drie weken met een WlÉlum aan ftrydkrachten een voll G l overwinning bevochten Van Altreedgehouden formaties van hel bKrnam slechts twee derde aan den tijd deel Het aantal gevangenen die iiitu gevechten door Duitsche ti ocW gemaakt zijn bedraagt volgens Mn nog niet voltooide telling aan Senriers 6298 officieren en 337 864 Man aan Britten 324 officipren en nitrceks 1900 ma i aan Grieken om ilneks 8000 officieren en 21 000 man io totaal dus meer dan 14 600 officiefm en 558 700 man De in gevangen tl p geraakte soldaten vSn Duitsche geallieerde nationaliteit zijn hierbij niet meegeteld Zij werden evenals de Grieken in de gelegenheid getfM zich naar hun vaderland te bepvt i Voor zoover tot dusver gesteld ► en en buitgemaakt mejr dan 1500 jtuki en geschut omstreeks 600 000 MSivuurwapenen honderden gepant Mf en andere auto s en een ontelbare Vtelheid oorlogstuig van anaercn M benevens groote voorraden van whislag Df voorbereiding en de uitvoering een veldtocht op den Bilkan stel de hoogste eischen aan Ifiding en P Pantserformaties streden in een in dat tot dusver loior tfen § trijd en onbegaanbaar geacht werd GeJotoriseerde tAepen van het leger en wapen S S achtervolgden den WBslander d ig en nacht door hetgJjWtste bergterrein dikwijls overPJWieeuwde of bevroren wegen WJivisies toonden bij herhaling op 5 pdere wijze wat zij waard warenJM doorbraak door stellingen dieJ de natuurlijke gesteldheid sterkJJ s maanden uitgebreid waren enJJ den tegenstander taai verdedigdr Vpor den strijd in het hoogf J te onvoldoende uitgeruste in edivisi s volbrachten bij dikwijls 2 gevechten unieke marsch ties Het luchtwapen ondergWtiding van den rüksmaarschalk het den tegenstander door Vernietiging van zyn vliegcr yrii en handhaving van de supei t in de lucht tijdens den geveldtocht onmogelijk het stelselverloop van de eigen operaties lucht te verhinderen Büzonder successen boekten formaties i lsvliegtuigen en Stukas door Werae aanvallen op de vijande nsprtrtschepen op zee rondonj wnd De stelselmatige aftocht Britten werd hierdoor belet en Ische scheepsruimte zeer zwaar en 5 VEROVEKINO VAN KRETA rapport behandelt vervolgens verang van Kreta Dit eiland 2 1 voor de verdere offensieve njieve oorlogsvoering van den het Oosteiyk deel van de ische Zee van groote ber ï jWe beteekenis als voor Enge S i omgèkeerden zin de verdere oorlogsvoering l land en Italië Ora deze loot de Führer dit eiland door Galatas doorbroken worden Den 27en Mei werden Canea en de hoogte ten Oosten daarvan ingenomen Bergtroepen die ter omsingeling ten Zuiden van de stad in den strijd geworpen waren bereikten na een geforceerden marsch cloor onbegaanbaar bergterrein blJ een temperatuur van meer dan dertig graden in de schaduw de baai van Soeda het belangrijkste steunpunt va de Britsche vloot o Kreta Deze gevechtsprestaties moe len te hooger getaxcend worden daar zij uitsluitend moesten worden volbracnl niet inlainiteriewapenen slechts gesteund door lichte bergartillerie Daar lastdferen en voertuigen bijna totaal ontbraken waren de troepen gedwongen hun zware wai enen munitie en tuig zelf te dragen in een terrein dal veelal het karakter van een hooggebergte bezat De gevechtsgroepen Rethimnon en Heracleion hadden zich intusschen ir heroïeke wisselende gevechten gehandhaafd tegenover de sterke vijandelijke overmacht Den 28en Mei landden ook Ilaliaansche troepen op het Oostelijk deel van het eiland Den volgenden dag werd van het Westen uit het contact met de groep Rethimnon tot stand gebracht en door de gevechtsgroep Heracleion die intusschen versterkingen uit de lucht gekregen had op eigen kracht stad en vliegveld veroverd Daardoor was de beslissing definitief ten gunste van de Duitsche wapenen gevallen CIJFERS Tijdens den Balkanveldtocht met inbegrip van de gevechten om Kretaleden de vijandelijke luchtstrijdkrachten uiterst zware verliezen Inluchtgevechten werden 167 door lucntdoelartillerie acht vliegtuigen neerge schoten en voorts werden er 417 toestellen op den grond vernield Tegenover dit totale verlies van den vijandvan 592 vliegtuigen bleven de eigenverliezen binnen bescheiden grenzen Zij bedragen omstreeks tweevijfde vandit aantal T Door de formaties van het luchtwapen die in de Middellandïche Zee tegen doelen ter zee optraden werden van het begin van dit jaar tot eind Mei dertig vijandelijke oorlogsschepen tot zinken gebracht waarvan aUeen 23 tijdens de gevechten om Kreta n een groot aantal andere eenheden beschadigd waaronder verscheiden sla schepen en vliegtuigmoederscheper De tonnage der koopvaardij die in dezelfde periode in de Middellar dschc Zee door gevechtshandelingen van het Duitsche luchtwapen tot zinken werd gebracht beliep 103 schepen met meer dao 520 000 brt Meer dar h t dubbele van deze tonnage werd doo bescha diging onbruikbaar De vierliezon die de Duitsche weermacht bij den Balkanvcldtocht leed waren zoo gering als men maar kar denken Leger er wapen SS ver firer aan dooden 57 officieren en 10 50 nnderofficieren er manschappe aan vermisten 13 officieren er 372 orriorofficieren pn n ar chappen en aan iiowonden 181 officieren er 3571 orjrroffieieren en manschapp T De vt rliezen van het uehtwapür bedroteoi aan dooden 15 fficieren er 84 orderofficieren en ma =chappen aa ermisten 40 officie en en 123 onderr ff cieren en manschappen en anr gewonden 25 officieren en 124 onderofficieren en manschappen Relatief waren de verliezen hooger onder de troepen die bij den strijd om het eiland Kreta tegen een groote vijandelijke overwacht optraden Zij bedragen bij het leger aan dooden 20 officieren en 301 onder officieren en manschappen aan vermsten 18 officieren en 506 onder officieren en manschappen en aan gewonden 13 officieren en 274 onder officieren en manschappen Bij het luchtwapen vliegers en valschermtroepen an dooden 105 officieren en 927 onder officieren en manschappene aan vermisten 88 officieren en 2009 onder officieren en manschappen en aan gewonden 104 officieren en 1528 onder officieren en manschappen Daar staat tegenover dat de verliezen van den vijand bij den stryd om Kreta behalve groote hoeveelheden oorlogsmateriaal van allerlei slag bedragen aan gevangenen 10 700 Britschd officieren en manschappen en 5000 Grieksohe officieren en manschappen aan gesneuvelden omstreeks 5000 Britsche en Grieksche officieren en manschappen zonder degenen die op zee omgekomen zijn Door de verovering van Krcia heeft de Duitsche wc rmadit recht doen wedervaren aan de uitspraak van den oppersten bevelhebber Den Duitschen soldaat is niets onmogelijk Doordrongen van dit besef waarin alleen reeds in hgoge mate het geheim vani de ovrwlnning ligt besloten ziet de weermacht vol vei Jrouwen de opgaven tegemoet welk t oplossing haar Zon op 5 17 onder 22 03 Maan op 0 46 onder 11 08 Men is verpUcht te verdnis V teren van zonsondert ang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsonder gang ontstoken worden De Engelsche berichtehdienst meldt dat Britsche afdeelingen in Syrië Merdj Ayoem hebben bezet In militaire kringen te Vichy werd gistermiddag de door de Engeldschen gemelde inneming vanb Saida ten N van Beiroet nog niet bevestigd Men gaf evenwel toe dat de positie van de Franschen in dezen sector moeilijk is geworden De Fransche verliezen wórden hoog genoemd In bevoegde Fransche kringen sprak men eveneens de bewering tegen dat Damascus door Britsche troepen zou zijn ingenomen en dat de Britsche strijdkrachten in den fronlsector van de Libaneesche kust geen Franschen tegenstand ontmoeten Omtrent de operaties deelde het Fransche ministerie van Oprlog gisteren mede dat op 12 Juni de strijdkrachten van den tegenstander die Woensdag de Litani hadden overschreden ten Zuiden van Saida tot staan zijn gebracht Een aanval van pantïcrafdeelingen op de Fransche stellingen benoorden Merdj Ayoem werd afgesagen Ten Oosten van het Hermongebergte heeft de tegenstander ten Zuiden en Zuidoosten van Kissoejc ondanks de krachtigste aanvallen de Fransche verdedigingsstellingen niet kunnen indrukken fn den loop van den elfden Juni heeft het Fransche luthtwa pen zijn actie tegen vijandelijke collones en concentraties voertuigen voortgezet welke vooral bij Sanamein ten Zuiden van Kissoeje zware verliezen leden In den nacht vaji 11 op 12 Juni heeft het Brit clie luchtwapen de haven van Beiroet zonder resultaat gebombardeerd CZ2 FR MANMAT SYRIË In het communiqué Wordt vermeld flat Engol ciie vlooleenheden door fel artillerievuur de actie d i te land Sporeerende vijandelijke troepen blijven ond rstcuncn Deze kaart geeft een duidelijk overzicht van het oorlogstooneei in de Oostelijke helft van de Middellandsche 7 ee N het verlies van Kreta is het Britsct e Middellandsche zeefr mt aanmerkelijk ingekort dit front is met een dikke zwarte HJn in het zeegebj aangegeven Engelsche vliegtuigen boven Duitschland VERSCHEIDENE BURGERS GEDOOD OF GEWOND Britsche kwmbardementsvhegtuigcn zijn in den nacht van 12 op 13 Juni naar Westen Noord Duitschland gevlogen en hebben op verschillende plaatsen brisant en brandbommen laten vallen welke grootendeels woonwijken troffen Verscheidene gebouwen leden schade en verscheidene burgers erden gedood of gcw end aldus het D N B R A F verloor acht vliegtnigen Naar het D N B verneemt heeft Oproep aan Syrische en Libaneesche bevolking De minister van Oorlog generaal Huntziger heeft uit naam van maarschalk Pétain een oproep gericht tot i de Syrische en Libaneesche bevolking waarin hij zegt dat de schrik van een onrechtvaardigen oorlog welke ontketend is onder valsche voorwendsels is gekomen over een gebied voor welks welvaart Frankrijk steeds gestreden heeft Ondanks de groote wanverhouding tus hen pet aantal aanvallers en dat der Verdedigers bieden de Fransche troepen verbitterden tegenstand aan den indringer die al het mogelijke belooft maar alleen geweld en ellende brijgt De bevoking van de Levant wordt opgeroepen haar geloof aan Frankrijk te behouden De bladen van Beiroet schrijven eenstemmig dat reeds twéé dagen nadat de Engelsohen Syrië binnengevallen zijn de leus van de Bipitsche propaganda volgens welke GrootBrit tannië ale bevrijder van dd Arabieren naar Syrië is gekomen ten einde het woord gestand te doen dat Frankrijk aan de Arabieren gegeven heeft op duidelijke wijze weerlegd iS Na den Britschen overval heeft he Fransche hooge commissariaat duizelden verklaringen van loyauteit uit alle agen der Arabische bevolking ontvangen waarin de afkeer over de Britsche geueldplegirg jegens een Arabischen 5taat duidelijk tot uiting komt Het blad Yom meent dat er hans geen twijfel meer over kan bestaan dat de Arabsiche bevolking de Britsche gewelddaad ten krachtigste verwerpt Hoe de stfïjd ook moge uitvallen in ieder geval heeft Groot Brittannië moreel hem thans reeds verloren want is g heele wereld moet met het oog op de Fransche en de Arabische houding en het verzet dat zij bieden inzien dat GrootBrittannië te£ en den wil van de Syrisclfve bevolking hai dr t en nieuw onrecht pleegt gmrscHE if vLoeossf£ER BltlTSCH MfO 2EEFR0NT KTieSTRtLEU VtN SOOkm De SFIfsche regeering heeft naar do Londensche berichtendienst meldt ten aandien van Syrië eer tweede noia iintvang T an de regeeringMe Vichy De rota is de regeering toeKezorden donr tus5cher koVnst van don Brit ehen ambaï adeur te Madrid Sir Samuel Hnare I e voornaamste militaire steunpunten waarover de Britten nog beschikken zijn hinnen de e zwarte lijn gelegen Men lette ook op het Balkangebied dat pa de sttichting vap het koninkrijk Kroatië veranderingen heeft ondergaan nacht acht vhegtuigen verloren Hiervan werden zes bommenwerpers bij een aanval op Duitsch rijksgebied docr hachtjagers en luchtdoelartillerie en tvSee vliegtuigen bij een poging om NooTwWen binnen te vliegen neergeschoten Engelüch communiqué over Duitsche luchtaanvallen Het communiqué van hiit Engelsche ministerie van Luchtvaart en van het ministerie voor Binnenlandsche Veiligheid meldt omtrent de vijandelijke luchtactie boven Groot Briltannië in den nacht van Donderdag op Vrijdag dat eenige vijandelijke vliegtuigen voornamelijk naar het Oosten var Éngelara gevlpgfin hebben en bommen hebben laten vallen welk geringe schade aanrichtten