Goudsche Courant, vrijdag 13 juni 1941

NIEIWE FINitCHb DEGELS Boven de Kallioher enkingspost zegel en onder de Wapenbroeder Atianttc UoUaiuM toeslag l n elke in Finland w v r M beuen ign Slap HIJ ANUUK WUKUT UI Ui 1 1 l lUEK EEUUK OPGERUIMD r owelke na het geret dj komen van den proef jolder overbodig was ge orden De steenen van de glooiingvan deti dijk kan men goed gebnuken bi den wegenaanleg Links de proefpolder meteen lljtmtaboerderu welke aan Jwrticulieren is verpacht Polwooni iSENERALLEUTNANl ROMMEL EN ühNEKAAL I ARIBOLDI MET DEN ITALIAAN SCHEN MINISTER VAN KOLONIËN TEHICZI BIJ EEN BESPREKING DE HONINGrilODCCTIE WEER IN VOLLEN GANG Nu het in de naluui ar mer is geworden ax de bijen dus weer kunnen uitvliegen om honing to puren krijgt ookde imker druk werk Een druk bewoond broedraam fPoli oooti DÜITSCHE STUKA AANVAL OP DE SOEDA BOCHT BU KRETA DE DOCH Ut UI IT SCHE STUKA S GSBOMBARDEERÓE HAVENINSTALLATIES STAAN IN BRAND oor a I leb liet 1 ie vk kon Ongewenst gezelschap f z Kleine hottjt moest voor moeder Om 4 ikoefc se boodsekap doen Ze aéojst Mer melk ffoan hslea Je Wet wel hi net als toen Vroliik fftitg het kleine meis Het haar kannetje op weg Zou Je ook niet keel trots wezen Als i een boodsekap does mocht ss Toem ze alles had ekrcvsn Wal ze aan de Juffrouw vroeg Giag OM LoesJe leee aar kuu los TersHH se dt ka ewiiduig droeg Hoorde z achter zich ctrippel Toen ze omkeek zag ze zeg Soit fclet kowMc dot de melk reek Loesje daekC Oa Ut Wi Hoe vier boezemvrienden een clubhufc kregen 31oemenho mickfen m hel bos Een pinguin tekenen leken Niet meer dan drie minuten it nodig om een pinguïn te 5 achlen lukt t Je zelfs wel In twéé m n Waar het op aankomt U J doen wat er bij de cijfers vsn h beeld staat afgebeeld Geen i Zl maar ook geen Wntje minder zetten Te AL weken lang waren de eii na bezig een eschikt clubhuis te vinden De jongens dat waren Karel PIm Frlu en Johan Het waren boeiemvrienden die een tljaje geleder en club hadden opgericht Elgenlqk waf het eei soort wnf iel en k mpeeri nl waM hel doel waa wjndden en kanqwten Ze hadden alles van gmtemensen cluba Igekeken Ze hielden vergaderingen koken en voorzitter en hadden ook clubkleding aang jicba t De club kleding bestond ul een beige kamphenid een dito broek een bruin leren ceintuur en een stropdas Heel gewoon dus Trots als pauwen liepen se Zaterdags en Zondags door de straten Er waren heel wat longens die lich graag bl de club badden aangesloten maar K rel vond het met z n vieren Jntiemer ook een woord dat ze van de grc e mensen hadden gehoord en omdat Karel nogal eel te zeggen had bleven z met z n vieren Een naam had de club ook Na lang praten waren ze overeengekomen dat ze De Bosdulvels u heten Een naam tm bang te worden maar eerU k gezegd w a het ook een stel duivels Die Bosdulvels dan waren op zoek naar een clubhuis Cen huis waarin ze vergaderingen konden houden hun kleren en kampuitrustlng konden opbergen en slapen Want xe vonden allemaal dat het huls ergens in het bos of in de duinen maest staan Anders souden ze er niet veel aan hebben Ze maakten och zeker geen tochten ti de stad VerdwamUt Op een goede dag het wai Zaterdag waren de vrienden er eer op uitgetrokken De tocht ging door h t bos Helaaf had h t stal dit keec pech Ze war n oa Mlttk 4a WK KwUtgeraakt Wiede raad keel rrp htt land wint hif mt ué een verketrd bospad I mgesla g eis k was tour want hun uoederfl Hadden kua op t bart gedrukt vóór donker thuis te zün Je moet weten dat de moeders van de Bosduivrts nog meer t zeggen haddoi dan de duivels zelf al voelden de jongens rich de helden van de stao en al vonden ze dat zit de baas konden spelen over andere Jongens Het was maar goed ook dat de moed v de baas over hen ape X den want zoals je bemerkt helemaal op eigen benen staan ken het stel nog niet Pim had heel erg het land want htj was het geweest die een veikeerd bospad had logcalagen Moedeloos hepen ze verder F et was intussen al donkpr af worden wat het vinden van d goede weg nog moeilijker maakte Plotseling bleei lohvn staan Ik weet w ar wu zl ir jutthte b Daar u bet huisje van ouwen Jonas Warempel in de verte zagen de jongen een licht hem ren Het kon niet anders of het moest Bloenienhof zijn het huisde aar ouwe Jonas s zomers vaak naar toe ging om zijn moestuin te verzorgen De oude man woonde in de stad en daar hl niet meer zo goed kon Ijpen werden zijn bezoeken lan Dloemenhof steeds spaarzamer En nu zagen ze licht In het huisje Licht Het was zo goed aU zeker dat ouwe Jonas tn de stad was Wie zou er dan i zl n unerhuisje zl n Het waaren vas me en Ze bedathtfn zich met lang Johan had al een plan opgen aakt Jongens zei hi plechtig wij zijnverdwaald en we zullen vanavond genadig op onze kop krijgen van onze moedera Haar als we vertellen dat we dieven mt het huis van ouwen lon ht hr en jaagd en dat re den ouden baas vaoeen wisse dood hebtien gered zullen aemoeten toegeven dat het eigenlijk nruargelukkig is t we verdwaald zUn wantdaardoor bebben we een goede daad kunnen verrichten Laten we dus zorgen t we de even te pakken krijgen We omsingelen de moestuin en als é4n van ons een dief ziet geeft hij een flurtje en aan gaan we den vent met s n allen achternal B repenT Op de tiievenjachl Ze hadden het oegrepen Wat begrepen ze nu nieti Dit was een onverwacht buitenkansje zoiets opwindends badden ze et verwacht iVoorxIchtlg slopen ze naar de moestuin ouwen Jonas Er was niets te zien of horen Daar de maan scheen was het niet helemaal donicer en ze konden de dingen goed ondeMrnciden Onder een ote struik Ueven ze staan Nu opgepasti fluisterde Johan Twee nil sluipen de ene kant van de t tn langs en de andere twee gaan de a dere kaBl CV AU ik fluit si armen we van beide kanten naar voren 7o gezegd zo edïin PIm en Frlts namen de rechierkint an de tuin Zachtjes siüptn e voort In u Jottffens toet fcomcit iuUie zo laat doen Je had el lang m bed moeten Itggen Tekeningen VP gat tn de heg Juist groot genoeg om er door te kruipen ï rst kroop PIm er door Toen volgde Frils Plotseling hoorde Plm een onderdrukt gehoest Toen hij In de richting van het geluid keek zag nij een schaduw die zich onder de bomen bewoog Pim kneep Pnts In in arm en legde zn vinger op de mond Stil fluisterde ni Daar kwam nog een tweede schadu y aan Hij scheen den ander Iets toe te fluisteren en toen keken de mannen alle bei In de richting van de twee jongens De dieven schenen lont te ruiken Ze gooiden plotseling een paar zakken over de heg en holden weg Schril klonk Johan s fluitje door de avondstilte Op t zelfde ogenblik stormden de jongens erop los Krits voorop ze renden voor zover ze in het donker konden zien in de richting waarin de beide mannen verdwenen waren Ze raakten daarbij elkaar kwijt maar toen ze niets en niemand vonden keerden ze allen weer naar Jona s huisje terug Hebben jullie ze slT We hebben Uwee zakken gevondenzei Karel maar de kerels zijn weg We kunnen ze niet verder achterna gaan meende Jonan het tios Is veel te groot We moeten eerkt die zakken met fruit maar eens in veiligheid brengen Ik heb gezien dat er appelen en peren In zitten die hadden ze willen meenemen Ze bebben alle bomen geplunderd Bü jOuden Jona Plm en Johan namrn leder een zak op hun rue en toen g cn re met z n vieren op d u ur van t menhof toe waar nog 4tLi u4 K nt or lid Hat sehUnt toch ouwe Jonas te ittn dic RAADSELS No 1 Harwich Berlijn l Verschuif deze steden Boedapest zo lang tot e van bovenLissabon I naar beneden weer een Rome 1 stad In Europa krijgt Londen No Z Als 1 a S een waterkering is en S 4 S een deel van een schip wat voor stof Is dan 1 X S 4 f No S Ik ben een vooraetaeL Oee me een kop en Ik ben een lichaamsdeel Geef me Un nog een staart en ik ben jong en klein Wat ia dit I De nut 1 lan keek naar de OLIFANT de SPERWER en de DROMEDARISS Ken Luipaard een Schilderaezel eenHaan van een geweer een Zeehond eenZceleeuw c n Koloniaal EVENTJES PRET De juffrouw had een hele morgen besteed om haar klas de breiiken duidelijk te maken Toen vroeg ze aan een leerling wat hij liever had één hele appel of twee tweeden Twee tweeden juffrouw zei Jan Maar Jan hoe kun je nu zo domzijn t is immers allebei h elfde Nee juffrouw zei Jan als ik twee helften heb kan Ik tenminste zien of de appel goed is van bwnn binnen la ael Johan We uilen eens bellen Wie Is daar bromde en stem Doe open Jona nep Karel we hebl en je iets te vertellen Binnen konk j sthulfel toen werd de grendel weggeschoven en even later stond ouwe Jonas voor de jongens Jongens wat komen Jullie zo laatdoen Je had al lang In bed moeten liggen We waren verdwaald ïona reiJohan en we hebben dieven uit je tuinweggejaagd We kamen het fruit dat zegestolen hadden ten gbrengen Jullie vroeg ouwe Jonas verwonderd Maar toen bij de zakken zag deedhij de deur wijd open Komt binnenjongens Jullie moeten me alles eens vertelUen Plm en Johan sleepten de zakken over de drempel en begonnen hun verhaal Johan deed de zakken open en haalde er een handvol appelen en peren uil Die mooie vruchten zei hij langzaamzulke gemene dieven Toen maakte Mi de sakken nog verder open Jongens neemt maar wat je dragenkunt Een oude man heeft niet zoveelnodig Plotseling liep Pim naar hem toe Jonas zei hij jij liebt een paar flinkeJongens nodig die je tuin verzorgen enJe huis schoon houden Je tuin verwilderthoe langer hoe meer Zou je het goed vinden als wij voortaan al het huis en tuinwerk deden en wil je ooj daarvoor BloemenhoT als clubhuis geven We beloven Je dat we goed voor alles zullenzorger Ouwe Jonas zei een hele tijd niet De drie andere Jongens keken elkaar aan Wat een Idee van PImi Ineens gaf ouwe Jonas Plm e a liand Algesproken jongen En alu de tiete appeloogst Is binnengehaald zullen Jullieook je deel krijgen Zo werd de hartewens van de Bosdulvels vervuld Je behoeft niet te vragen W it een plezier de Jongtns van hun clubhii hadden Maar li bielden ook woord De tuin en het huis van ouwen Jonas hebben er nog nmit zo naat uitgexieal Tckeut VP I Zorg datje boeken er netjes uitzien Juist de boeken waar Je t meeat van houdt die je telkens en telkens ireer In handen neemt gaan er dikwijls erg slordig uitzien Vooral als ze niet gebonden maar ingenaaid zijn Toch kun je met een beetje moeite die gehavende boeken nog weer netjes opknappen Je neemt een reep boekbinders of ander linnen Die reep moet aan de boven en onderzijde l cm langer zijn dan de rug van het boek dat Je gaat opknappen Wat de breedte betreft moet je er voor zorgen dat aan elke zijde van de rug 2 cm overWhiet 7le fig I Heb je een reep van de juiste grootte dan geef je in de breedte zijden twee knippen aan weerszijden van de rug van het boek Het stukje linnen tussen de twee knippen vouw Je naar binnen op dezelfde wijze als Je doet wanneer Je een boek kaft Ben je daarmee klaar dan vouw je de reep weer even uit om hem Ie besmeren met gom of een ander plakmiddel Maar denk er om het plakmiddel moet goed zijn anders gaat het mis Nu buig je het loigeknipte stukje weer naar binnen het plakt dan vanzelf vaat Het boek met opengeslagen omslag leg je daarna op de gegomde reep fig 2 vouw de uitstekende stukjei om de omslag en de nieuwe rug is aangebracht Vooral stevig aandrukken met de vingers De bewerking is heel eenvoudig dat bemerk Jo wel maar je moet het wel nauwkeurig doen anders ziet je boek er uiteindelijk nog slordiger uit dan het was Doe het netje dan geeft dit werkje echte voldoening De hoeken van het boek zullen we ook nog even onder banden nemen Je knipt van het linnen vier flinke driehoeken dan Utjk Je naar bet voorbeeld fig 2 en bel Brk Is gedaan Ook bij de hoekjes het linnen stevig aandr ikken en zorgen dat er geen rimpeltjes koenen Ziezo nu kun Je voor een keurige boekenplank zorgen ap ker ine i Jiteit deilT nn de Mok