Goudsche Courant, zaterdag 14 juni 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 14 JUNI 1941 Ervaringen van den Hnsch Russischen oorlog Waarom de Finnen iHtdanks de üerplMerende 4 overmacht der Russen zoo lang kpnden standhouden Hun numerieke zwakte verbood elk denkbeeld van een offensief BUITEN Amerika en de Portufeesche eilanden ANTWOOKD VAN HULL OP DE NOTA VAN LISSABON In het antwoord dat de AnTerikaanMtw muMter van Buitcoiw d e Zaken Huil op de Porlugeesche nota heeft t ven wordt gezegd dat de Vereenigde Sttten vat de verklanngen van Portuaal en zyn voornemen om de neutraliteit en de souvereine rechten van het Und tegen lederen aanval te verdedigen kennis hebben CCDomen De regeering der Vereenigde SUten kan van haar kant categorisch verkUren zoo wordt verder in de antwoordnota g egd dat ui geenerlei agrcwieve bedoelingen tegen de soiivereinitcit of de territoriale integriteit van bet een ot andere tand koestert De r geerin en het volk der Vereenigde Staten leven in vrede en vriendschap met alle andere naties i hebben tced het beginsel van metaanvallen en niet inmengen in de betre kin en tusschen de staten onder in verdedigd © e Amerikaansche regeering heeft njetrmalen aan dit beginsel haar steun toegezegd De Ame rikaansche politiJ is gebaseerd op hel onvervreemdbare recht van zelfverdediging McCerle ver de Fartu gtefdie neta Karl Megerle schrijft in de Berliner Börsenzeitung dat de Portugeeadie nota var 3ü Mei aan de Vereenigde Staten de kern van de geheele ioterventiepolitjek van Rooscveit raakt Deze politielf zeo schrijft Megerle wordt hier ontzenuwd als een opzettelijke bedoeling om zich niet te bekommeren over de souvereine belangen van andere staten onder het voorwendsel dat anderen dergeliUke achenoingen van het recjit beramen Het door Huil op 10 i aan den Portugecschen gezémt in Washington overhandigd antwoord volgens hetwelk de Vereenigde Staten naar haar eigen opvatting hebben te beslissen ofwanneer en waar Amerikaansche belangen aanbevallen o bedreigd worden heeft in Portiigal weinig indruk gemaakt Megerle wijst in dit verbamJ op de Portugeesche pers die verklaart dat het beter zou BUn wanneer Hoosevelt zich ki hel geheel niet met Portugal had beziggehoudem Het feit blyft echter bestaan zoo sc rijft Megerle verder dat een klein Europeesch land zich bedreigd voelt wanneer Amerika zich bezig houdt mqt zijn bezittingen Met deze zorg staat Portugal niet alleen nu Amerikaansche kringen zich voortdurend bezigtiouden met het afstaan van lersche steunpunten Ook een Amerikaapsch dementi volgens hetwelk Amerika aait Ierland een dergelijk verzoek niet heeft gericht kan het feit van den Noord Amerikaan tchen druk op Ierland niet uit de wereld helpen Want het is bekend iat men aan de lersche democratie voor het handhaven van de lersche neutraliteit de levering vab Amerikaansch bewnpeningsmaterieer heeft geweigerd in de overweging dat met deze wapens een Engelschen overval kan worden afgeslagen De verklaring van Portugal en het donenti inzake Ierland aldus verklaart Megerle ten slotte vormen geen verontschukiigHigen dodi aanknoo pingspunten voor het agressieve karakter van Roosevelt politiek alsmede bewijzen voor fa t feit dat de Europeesehe volken de inmengings politiek vastgesloten van de hand wijzen ENGELSCHE HAVENTJOESTANDEN De Daily Mail heeft den afgeloopen tüd zqn industrjeelen correspondent naar verscheiden grootere Engelsche havens gestui rd om ter plaatse een onderzoek in te stellen naar het oponthoud dat ibij het laden en lossen der schepen onstaat Deze correspondent b engt thans Teislag van zijn ervaringen uit in ztjn blad Het enkele weken geleden ingevoerde garantjeloe voor dokwerkers is e i groote teleuhtelling geworden De Engelache hayenarbeidera doen tegenwoordig minder dan voorheen Zoowel te Liverpool als ook te Glasgow lijn er honderden luiwammessen en leegloopers onder de arbeiders die liever achter de spoorwagens of in hoekjes van de haven een uiltje knappen dan hun wer c te doen Te Glasgow zijn zelfs plunderingen van goederenopslagplaatsen in de haven voorgekomen Men mag echter de schuld niet uitfluitend aan de arbeiders geven doch moet ook hun broodheeren veraotwoiMdelijk stellen daar deze zkh veel te weinig aan de persoonlijke belan en van hun personeel gelegen laten iggen Over het algemeen heerscht nder de dokwerkers een geett waardoor Engeland op geenerl wijze wordt geholpen bö hM winnen van den oorlog Daardoor geschiedt het werk veel langzamer dan vroeger ofschoon Engeland belang zou eischen het uiterste uit de koopvaardijyioot te oalen NUPBND COnKBK AAltf ▼ ECVOEDEB W BNGELAi D Naar de D a i 1 y M a i 1 meldt s men deze week in Engeland begonn met de noodslachting van ongeveer sfoo OOO stuks nmdvee Deze massaslachting is noodlg gebleken omdat er vooHaan raar de minister van Landbouw Hudton verklaarde behalve beperkte Voorraden oliezaden geen veevoeder meer in Engeland kan worden geTmporeerd Ook het aantal melkkoeien moet dientengevolge met ongeveer 170 000 stuks verminderd worden In deze massaslachting is nipt begrepen de stelselmatige venBtndering van het aaiital varkens en pluimvee De O a i I y M il i 1 meldt verder dat ook de schapeftteelt aanzienlijk beperkt zal moeten worden Is gevolg viin de toenemende ompl ging van grasland InDeMilitaireSpectatorbe handelt M H H Cakneyer den FmschHussischen oorlog aan dit artikel is het volgende ontleend Zeiden traden tw e ongelijksoorti ger tegenstanders tegen elkaar in het strijdperk toen 30 Novemljer 1939 de wapenen te beslissen kregen tusschen Rusland en Finland Aan de eene zijde van de grens een volk van nog geen viermiUioen zielen wonend op een bodem die alleen hout levert aan de an dere zijde een volk van 166 millioen zielen op een bodem die vele rijkdom men Ijergt Hoewel het Fmsche leger in vredestijd uit slechts 33 000 ihan bestond kon Finland in ooflogstijd een leger op de been brengen dat bestond uit bijnaiIO pet van de bevolking En daarbij had Finland een luchtmacht diè in het totaal bestond uit 170 toestellen Hiertegenover kon Rusland putten uit een naar verhojiding onbegrensd reservoir van menschen en materiaal waaronder drie luchtlegers met duizenden toestellen en bijzonder sterke valscherm schermen luchtlandingstroepen Bovendien beschikt Rusland over tal van gunstfg gelegen vliegvelden langs de Moermanskbaan op ongeveer 100 km van dé Finsche Oostgrens verwijderd OLufMinsche positie Dat Finland ondanks dit alles den strijd kon wagen zonder de zekerheid in zeer korten tijd verpletterd te worden moet behalve aan de kwaliteiten van het Finsch volk toegeschreven worden aan de betrekkelijk gunstige geografische positie waarin Finland ten aanzien van Rusland verkeerde Men weet Finland is een heuvelland bezaaid met meren die 1 9 van de oppervlakte beslaan terwijl niet minder dan 1 3 gedeelte uit moerasland staat hetgeen daarop neerkomt dat 4 9 dus bijna de helft van het land gevormd wordt door onbegaanbaar terrein De wegen zijn er sehaarsch en de bodem zelf is nog bezaaid met rotsblokken die het optreden van groote troepeneenheden moeilij k maken De veldtocht Met het voorbeeld van den Duitschen veldtopht in IPolen voor oogen en overtuigd dat groole deelen van het Fmsche volk de Sowjet troepen als bevrijders zouden begroeten rekende de Russische ieidmg op een Blitzkrieg Mef groote aanvalskracht viel de hoofdgroep vanW Russi che strijdkrachten de Karelische landengte binnen Aanvankelijk meenden de Russen door hun talrijke vechtwagens als stormrammen te gebruiken snel terrein te kunnen winnen doch het groote aairtal dezer stalen monsters dat ten offer viel aan het Finsche vuur deed aldra begrijpen dat een systematische artillerievoorbereiding met kon worden ontbeerd Het tempo van de operaties werd trager Pas na twee maanden vechten slaagden de Russen er in de Finsche vooruitgeschoven stellingen te overmeesteren en de hooldweerstandsstroc te bereiken De nieuwe frontlijn kwam te oopen van Koivisto tot Taipale aan de kust van het Ladogameer Hier kwam de Russische aanval weer tot stilstand en de troepen begonnen zien in den steenhard bevroren bodem in te graven Aaa het Oostfront Om den strijd aan het Oostfront te begrijpen moet men zich de eigenaardige omstardigheden daar voorstellen Tegenover 18 è 20 dmzend Russen stonden 3 a 4 duizend Finnen die rijkelijk uitgerust waren net automatische wapenen In normaal terrein zou de overmacht der Russen verpletterend geweest zijn In het onherbergzaifte oerwoud echter waarvan de mei rotsbk kken bezaaide en met kloven doorgroefde bodem met een dikke sneeuwlaag bedekt was waren niet alleen de Russische vechtwagens vuurmonden en treinvoertuigen aangewezen op de enkele wegen doch oök de infanterie aanvankelijk niet voorzien van een sneeuwuitrusting wjs vastgenageld aan wegen en paden Bij de Finnen daarentegen was ojet alleen iedere men voorzien van een sneeuwuitrusting en vertrouwd met het terrein dorfi ook de voertuigen waren op sledeijzerg geplaatst Het gevecht nam bijna regelmatig het volgende verloop De Finnen beperkten zich er aanvankelijk toe den opmarsch van de Russische divisie te vertragen waarbij aao Russische zijde slechts de gepantserde spits in gevecht kwam Als de Rassen zich zoo ongeveer 30 km van hun Muis verwijderd hadden met al de daaraan verbonden bezwaren begon de Finsche tegenaanval In den nacht trokken Finsche detachementen om de Russen heen en grendelden den verbindingsweg naar achteren af terwijl een tweede detachement nog verder oprukte en dezen weg zoodanig afsloot dat ontzettingstroepen konden worden c igevangen Nu namen de Finnen uit het donker van het woud de op den weg bivakkeerende Russen onder een noorddadig vuur De Russen waren dan wel gedwongen motti s wagenburchten waarbü meestal de vechtwagens a i de buitenzijde stonden en de artillerie in het midden te vormen Hierin hebben de Russen het aoina wekenlang uitgehouden maar op den duur wareil honger en kou tot 40 graden onder nul goede bondgenooten Van de Finnen VerlieseQfenL Aan iet front vim het lAdogameer verging het de Russen niet beter Hier hebben slechts enkele honderden van de oorspronkelijk 17 000 man het leven kunnen behouden Aan het Oostfront waren toen reeds twee divi sies totaal vernietigd terwijl een andere divisie ter ontzet opgerukt m vieren gesneden was over ongeveer 40 km laatstbedoelde ditisie heeft het echter tot den wapenstilstand kunnen uithouden al waren toen van de 18 000 man reeds 7000 omgekomen Strategisch bleef de toestand voor de Finnen echter l enauwend ondanks ion reelu tactische successen Het initiatief was en bleef bij d Russen die het verlorene uit hun onuit uttelijke reservoir van mrenschen en materiaal weder konden aanvullen De numerieke zwakte van de Finnen vertxiod elk den d eekl van n offensief Waarom het den Finnen nimmer gelukt is den Moermanskspoorweg twsis van drie Russisclie legers ook slechts tijdejyk te land of uit de lucht te onderbreken is nog niet opgehelderd Het was duidelijk dat de Finnen den ongelijken strijd op den duur sledits zouden kunnen volhouden indien ook hunnerzijds een toevoer van nieuwe krachten menschen en materiaal zou kunnen plaats vinden Financieel en materieel kreeg Finland belangrijke hulp uit Zweden Van personeele hulp is niet veel gekomen en ook van hijp van de geallieerden js niets meen gekomen Onbeperkte luchtoorlog Gelijktijdig met den aanval te land waren de Russen begonnen met den onbeperkten luchtoorlog Dit werd een zware iwproevjng voor de Finsche bevolking De Finsche legerleiding had haaf 170 toestellen geconcentreerd in Z O Finland om rechtstreeks aan de krijgsverrichtingen deel te nemen De verdediging van het achterland moest zij zoodoende bverlaten aan het afweergeschut dat bij het l gin van Aden oorlog slechts enkele lichte batte Vijen telde Ook de Finsche luchttieschermingsdienst was bij het begin van den oorlog nog pas in ontwikkeling Aanvankelijk zetten de Russen ongeveer 800 toestellen in wat langzamerhand werd uilgebrekl tot 2500 toestelle i Maximaal heeft Finland kunnen beschildcen over 300 toestellen Tegen 518 plaatsen werden 2075 luchtaanvallen uitgevoerd Het aantal slachtoffers bedroeg 640 dooden en ruhn 1500 gewonden deze lage cijfers in verband met de zoo dunne bevolking 1 25 van dichtheid van de bevolking van Nederland Overigens heeft de Finsche luchtafweer zeer doeltreffend gewerkt want bijna 700 toestellen werdnv met zekerheid afgeschtsten De Finnen zelf verteren ongeveer 40 toestellen Het einde Toen de opmarsch van de Russen tegen de Finsche Oostgrens was vastgeloopen beschouwden de Russen dit front slechts als nevenoperatieterrcin en tirachten zij den hoofdstoot toe by de Karelische landengte Begm Februari begonnen de Russen het Worosjilowoffensief waarvan het zwaartepunt lag bij Summa 11 Februari bezweek daar het front en spoedig slaagden de Russen erin de bres bij Summa te verbneeden Op 16 Fa bruari trad de crisis in De Finsche troepen die sedert het begin van den oorlog nimmer waren afgelost en thans dagenlang geen slaap hadden genoten waren aan het einde van hun krachten 26 Februari begon de strijd om Wiborg 13 Maart viel aan het Sallafront het laatste schot De Finsche weerstand was in hoofdzaak gë roken door het geweldige overwicht van de Russische artillerie en zware gevechtswagens en door de uitputting van het physieke en moreele weerstandsvermogen van de Finsche troepen Maleische staten onder Amerikaansch toezicht IN GEVAL VAN OOKLOO Het te Bangkok verschijnende dagblad Krangdeb Varasab meldt dat de Maleische staten in geval van oorlog onder toezicht van de Ver Staten zoixien worden geplaatst Dit bericht dat volgens te Sjanghai ontvangen inliditingen met het oog op de veelomvattende militaire voorbereidingen op het Maleische schiereiland te Bangkok allerwege het grootste opzien heeft gewekt wordt door genoemd blad aangevuld met de mededeeling dat de gouverneur Sir Shenton Thomas reeds dienovereenkomstig instructies aan de plaatselijke autoriteiten beeft gegeven en de Maleische bevolking neef aangespoord rust en orde te bewaren indien deze ernstige situatie zich mocht voordoen f DE OPSTAND IN KOEMENtt In het proces der Roemeensche legionnatrs heeft de vertègen oordiger van het openbaar ministerie generaal Son het woord gevoerd Hij verklaarde alle aanwezige en afwezige verdachten schuldig aan bewuste vooriwreiding en uitvoering van een opstand tegen de staatsmacht Slechts biJ den gewezen gezant te Berlijn Greceatiu den gepensionneerd generaal Mehedintz en de echtgenoote van den voormaligen minister van Buitenlandseiie Zaken Sturdza zijn geta bewijzen yan schuld aanwezig Voorts verklaarde de fiscaal dat van de tien voortvluchtige verdachten de gewezen plaatsvervangend premier en commandant van de legionnaifk beweging Horia Sima bat zwaarst is neiast Wang Tsjing Wei naar Tokio MEEB MACHTSBEVOEGDBEDEN VOOR NANKING REGEESING Naar uit Nanking wordt gemeld 4jn de jiresident Wang Tsjin Wei de minister van Financiën Tsjau Foe Hai de minister van Buitenlandsche Zaken Hsoe Liang de minister voor de Propaganda LiBg Pai Ejen met andere hooge Nangkingsche regee ringsainbtenaren naar Tokio vertrok ken waar de Japanschc ambassadeur Honda reeds verscheidene weken onderhandelingen voert ter opheldering van de verhoudingen tusschen Tokio en Nanking Naar in politieke kringen te Sjanghai wordt aangeduid zou de reis in verbanct staan met de kwestie der uitbreiding van de machtsbe voegdheden der Nankingsche regeering De luchtaanvallen op Engeland MM DOODEN IN ME Naar de Londersche berichtendienst meldt zijn in Mei 5400 personen gedood in Groot Brittannië door luchtaanvallen Gewond werden 5200 menschen I NIEUWE FRANSCHE JODENWETTEN Naar de Fransche secretaris generaal voor Joodsohe VTaagstukken Vallat mededeelt verschijnen heden in het staatsblad twee omvangrijke wetten waarvan de eerste aanmerkelijke verzwaringen van de thans geldende Joden wetten bevat en de tweede een algemeene telling van de Joden in geheel Frankrijk gelast Üe verscherping bestaat hierin dat talrijke beroepen vooral in het bank beursen njakelaarsbedrijf voortaan niet meer voor Joden toegankelijk zijn Een volstrekt verbod bestaat ook voor alle taken van werkzaamheid die met radio pers en film verband houden Voorts wordt een numerus clausus voor Joodjche studenten ingevoerd Voor de pers heeft Vallat de nieuwe maatregelen liegelicht en verklaard dat de definitieve oplossing van het Joodsche vraagstuk in Frankrijk oas na den oorlog kan worden bereikt daar hel thans onmogelijk is de op Fransch gebied woonachtige Joden te evacueeren HET BRITSCHE MINISTERIE VOOR DE VLIEGTUIGPRODUCTIE De Londensche Daily Mail levert in een van zijn jongste artikelen felle crifiek op het ministerie voor de vliegtuigproductie dat tot en met 1 Mei onder leiding stond van lord Beaverbr Qk en w arvoor th ns kolonel Moore Brpbanzon de verantwoordelijkheid draagt V IJaily Mail is ondanks de optimistische verklaringen van de beide ministers geenszins tevreden met de prestaties van dit ministerie Wij hebben duizendvoudige bewijzen zoo verklaart het blad dat in dit mini erie iedere drang tot initiatief ontbreekt Het is volkomen in een slaapdronkenheid geraakt die voor vele bureaux van Whitehall kenmerkend is De geraamde productie volgens mo derne weten = chappelijke beginselen laat buitengewoon veel te wenschen over niettegenstaande wij tot dusverre lederen veldtocht tegen de Duitscl ers door een gebrek aan vliegtuigen Rebben verlqren BOODSCHAP VAN PtTAIN aAN FRANCO I De aartsbisschop van Lyon kardinaal Gerlier heeft aan generaal Franco een boodschap van maarschalk pétain overhandigd waarin de maarschalk zijn leedwezen betuigt over het feit dat hij op het oogenblik niet in staat is het t e7oek van generaal Franco aari Montpellier in Februari te beantwoorden Verder verklaart Pétain in zijn boodschap dat naar zijn meenjng de vriendschap tusschen Spanje eh Frankrijk waaraan hij zoo een groote waarde hecht verder versterkt is De boodschap besluit met de beste wenschen voor het welzijn voor Spanje en zijn leider ENGELSCHE DIPLOMATEN Ql SPANJE Gisterochtend zijn met een extra trein 122 Engelschen uit Port Bou te Barcelona aangekomen Het gezelschap bestaat voor het grootste deel uitEngelsche diplomaten met hun gezinnen die op den Balkan werkzaamwaren Onder hen bevindt zich ook de vroegere Bngelsche gezant te Joegoslavië sir Ronald Campbell De reizigers hebben hun reis naar Madrid en Lissabon voortgezet waar zij zich zullen inschepen om naar Bngeland te gaan Korti bJrichten nttkHnMltHr v n Econoinischc Z k n en penJUrnt wi de DoltMhc RykzCank WaU r Funk ia In Presburs un ltamcn Cmmiid lli k na t n aanlmmt heeft hU e n twxx k rebrachl aan minister president Tuka In aansIuUinx hlertip werd hij door den president van den staat so ontvangen 6EL0 EN GOEDEREN UqUIDATIK MOLERTVEKZEKEBINGSHAATSCBATPU De wnd Kcretarit ieiMraal mn het departement van rioancMtn maakt bekend dat htl gelet op het bepaalde hu arUkel 3 van bet beduit no Ita IMO l etre fenda onderlinge nrwHe U t eia a k ertwgamaatsct ppijen de liquidatie heeft gelast van de wederkeerlge veraekcrincsmaatsclupplj Eerste Nederlandscbe glatverzekerin tegen bomschade op ondcrHngen grondahtf ook we genaamd JSerste Nederlm ache flaivcrzekefin tegen bom ctiade en burgermolest op ctiderihiffen gracidstag en derzelver onder afdeelïiic Eerste Ne rlandsche bedrtjfsverzekering tegen moleaOchade op ooletUncen frondsLag geveffUgf te AmMerdtim en aldaar Icantoortvnidende voorheen aa i den Amstel No 252 thans aa n de Jonge Roelensteeg No 41 De datum waarop voormelde moatschappli in liquidatie treedt vastgesteld op II Juni JMl en voor wat betreft de liquidatie der raormcMe onderaidedJiw op U Hel IMl BIRNENUND Krachtig optreden ten bate van de voedselTo H iening AFSCHRIKWEKKENDE VOORBEELDEN Dat niet geschroomd wordt Ttrachtig op te treden wanneer maatregelen in het belang van de voedselvoorziening genomen worden overtreden bewijst naar t A N P meldt het volgende Op een boerderij in Gelderland bleek men zich van die maatregelen weinig aan te trekken Toen de eigenaar een gevorderd paard niet vrijwillig wenschte in te leveren namen de marechaussee het drie weken geleden in beslag En toen de runjteren die ingevolge de verplichte veelevering moesten worden geleverd eveiunin werden afgestaan voerden tenslotte controleurs van den centralen crisiscontroledienst drie dieren van het bedrijf weg Inmiddels bleken nog meer zaken niet in orde zoodat genoemde controleurs bèslotw het geheele bedrijf aan een uitgebreide controle te onderwerpen Men verwachtte dat de bewoners die reeds eerder een dreigende houding hadden aangenomen een en ander niet zonder verzet zouden toelaten zoodat de hulp van de politie werd ingeroepen Daar ook de politie met zekere mogelijkh en rekening hield en bovendien het bedrijf uit verscheidene onderdeelen bestond welke tegelijkertijd moesten worden gecontroleerd werd met een uitgebreide macht bestaande uit tien marechaussees een rijksvekJwachter en eeri gemeenteveldwachter assistentie verleend Toen men het erf had betreden verzocht men mzage van de administratie Dit weigenden de bewoners maar toeh werd opgetreden moesten zij er spoedig mee voor den dag komert Het werd hun toen wel duidelijk dat het pleit verloren was en ten einde den ambtenaren de vrije hand te laten verlieten zij hef bedrijf Bij het onderzoek dat vervolgens werdjingesteld werden vijf en twintig varkens welke niet aanwezig mochten zijn aangetroffen Al deze dieren werden in beslag genomen en naar een slachthuis overgebracht Tevens werd een hoeveelheid van ongeveer zevenhonderd kilogram graan die niet in voorraad mocht worden gehouden in beslag genomen Even krachtig werd opgetreden in het geval van een veehouder in ZuidHolland in wiens veeboekje erg bleek te zijn geknoeid waardoor hij in ernstige mate de verdenking op zich had geladen zich aan frauduleuze slachtingen te hebben schuldig gemaakt Om zulks in de toekomst onmogelijk te maken besloot men tot vordering over te gaan Hierop heeft de provinciale voedselcommissaris voor Zuid Holland alle varkens in het geheel honderdzeventien stuks namens de Nederlandscbe veehouderijcentrale overgenomen Door de intrekking van de varkenstoewijzing is dezen veehouder de mogelijkheid in de toekomst varkens te houden ontnomen EEN JONG MEESTER IN DE RECHTEN Een simpele ixaem op de lijst van geslaagden voor het doctoraal rechtswetenschappen aan de Utrechtsche universiteit D Verloop £ n er zou geen enkele aanleiding Zijn om aan dezen nieuwen meester in de rechten meer aandacht t schenken dan aan den examenuitslag ware he met dat bij dit doctoraal examen toch ai iets bijzonders te vermelden valt Mr D Verloop is nl eerst op 8 Jan 1821 geb en en heeft dus voor dat htj meerderjarig werd den meestertitel behaald een prestatie welke slechts fioogst selden voorkomt en aan de Utrechtsche academie een unicum is Het is dan ook mteressant den korten leertijd van den aO jarigen meester in de rechten na te gaan Reeds op de lagere en later op de middelbare school blonk de heer Verloop uit door zyn studiecapaciteiten De scholier Verloop die aanvankeluk op dè H B S was voelde zch halverwege deze studie gedrongen verder de gymnasiale opleiding te volgen De sprong van de derde klasse H B S zwar de vtjfde klasse gymnasium kon met succes w Mden gemaakt omdat de heer Verloop in de zomervacantie even de Mitbrekende k uiis in Grieksch en Latun noodig voor de vyfde Iclasse gymnasium in enkele weken tijda dus in zich opnam Nauwelijks 16 jaar oud werd de heer Verloop ingescJireven als student in de rechtswetenschappen aan de Utrecht sche universiteit en iKJg geen vier jaar later verliet hü de academie al weer met zijn meesterrtitel in zijn zak Wie nu denkt dat mr Verloop nu niets anders heeft gedaan dan hard blokken heeft het mis Hü had een zeer groot aandeel in het societeitsleven en werd een uitstekend oorpslid die onder meer als ai actis van het schaakgezelschap Laslcer voortreffelijk werk heeft verricht De sport vond bovendien m hem een trouw beoefenaar en met name als uitstekend zeiler wist l ij in wedstrijden verschillende successen te boeken En passant haalde mr Verloop t practijkdiploma boekhouden omdat hij het nuttig vond later ook een en ander daarvan af te weten Het studeeren zit den jongen meester zoo in het Uoed dat hij er niet aan denkt thans reeds een plaats te roeken in de maatschappij Voorloopig gaat mr Verloop ecbnomie studeeren en als dat even vlot verloopt als zijn studie rechtswetenschappen zal hö verder zien Over de toekomst maakt de jonge meester zich thans nog geen zorgen KUNST EN LEHEREN gCCCEfl VAN TAN BDNUM iM IIVIT8CIII AI D Eduard van Belnum de dirigent Van het Concertgel ouworkest heeft op 12 Juni in Dresden een concert van de Dresdner phüharmonie gedirigeerd dat buitengewoon goed door pubUek ea pen Is ontvaiKen JISTRIBUTIENIE U PETROLEUM Voo KOOKDOELEINDE No 11 van bankaart M en O De se re ri fenenMil n hei d tement van Handel Nijverheid Scheepvaart maakt bekend dai durende het tijdvak van ld Ju en met It Augustus a s olk det H geniuBmerde bonnen a nJenw uitgereikte bankaart M 7 nieuw uitgereikte iMmkaarl O ZS geeft op het koopen van lnee j petroleum voor kookdoeleindpii Met nadruk wordt er op dat handelaren geen bonnen 3 vangst mogen nemen welkf not n 1 zijn geldig verklaard Behr he risiq 0 dat bij ontdekken hwrvDn strafvervolging kan worden ingpj loopen zij tevens gevaar dat zij S bonnen afleveren die waar schii i niet geldig zullen wordjn veikh if Het ligt nl in de bédoJng n l f bonntn van de petroleiAka irt n i wijzen zoodat de hanAïlaren bn hü afleveren op vervalMi veïklaarS bonnen zich niet meefóhierop iw nm bevoorraden M Schippers die ee petroleuirkaart voor kbokdoeleinden hebben aar te vraa gd kunnen zich tot den d riJ butiedienst van de plaats waar n in het bevolkingsregister zijn m schreven wenden voor het ontvangen van deze bonkaarlen De petroleum kaart kan ook aan den schipppr or den opgezonden indien de betrok kene aan bedoelden distributicdienil zylks schriftelijk verzoekt Hel adrja waarheen de bonkaart gezonden kS worden dient de schipper dirdcüji op te geven De overige verbruikers dio ta bonkaart voor petroleum hebben aan gevraagd zullen van de distribute diensten een persoonlijke oprt ec M ontvangen voor het afhalen van dtu kaart voor zoover zij deze nog n i ontvangen hebben Huisvrouwen attentie Zondag is het de laatste iè heididag van Bon 05 aardappelen Bon 8 bkteia B m 53 88 eieren Bon 25 gori Bon 24 havermout Bon 66 76 kaas Bon 26 macaroni Bon 27 maizena Bon i2 rust Boa 18 vleesch Per 10 petrolenm en vandaag van Bon 18 boter DEBONNENLIJST AAEO APPELEN A 6 t m 2J Juni 1 kg BlLoBM Bi 9 t m 13 Juli 50 gr brood si M rantsoen gebak of 35 gr med bloem BOTER MARGARINE Bo 19 en 211 t m 29 Juni 250 ft boter Vetkaart idem met reductie BROOD GEBAK Br 24 t m 22 Juni 1 rantsoen Br 22 t m 22 Juni dubbel rantsoei EIEREN 3 t m 22 Juni H t m 23 Juni één ei GORT MOUT GRUTTEN L 45 t ro 10 Augustus pond BAyERMODT VLOKKEN en 44 t m 10 Augustus H pond kAAS 7 en 77 Om 15 29 Juni 9 en 7I t m 29 Juni 13 Juli 1 ons KOFFIB THEB 84 t m 22 Junl H p koffiesurrogail of iO gr thee KOLEN Kookdoeleinden letter U et N BW no 92 KJ 30 Juni MACARONIVR W FLM enz S4 t m 10 Augustus 1 ons MAIZENA em 55 t ih 10 Augustus 1 ons alELK Mc 21 t m 22 Juni 1 liter rEULVRUCBTEN 52 t m 22 Juni 1 pond PETKOLEDM Per II x m 10 Aug voor keukei 3 1 RIJST 3 t m 13 Juli pond SCHEERZEEP K tc tM t m 1 A g 1 raot SIlIKtK 42 t m 22 Juni 1 kg VLEESCH vVL 19 t m 23 Juni Vf ranlM Vleesch vleesch waren Vleescli w VI 19 t m 23 Juni rantsoeff verduurzaamd gevolgte 2KKP U t m 29 Juni 1 rantUen VERKL JtI Q A 8ardappelen Me mcllf Bl bl j Bo boter Br brood P p Zf vleesch Geen toevoeging is Aig kaart door Gee VERDER De bou H J va tot den stemmin trekken lijke r binnen aan deze terrein bouwen B en S ing va e voor van het eveneen herzien ten Noo het Van nabij de tn Nod ook in werp to aanvrag doeld houwt daarvan Cano B en overwe tabesch Gis fc Kanweenod arde Bet slot J Tttien Beer ehtw oodw W