Goudsche Courant, zaterdag 14 juni 1941

Verhuizingen Dienatoerridtting Reeds meer dan 30 jaar gevestigd MmibdbergpUiatten L N POLOKRVAART Turfmarkt I Tel 2534 Gouda epermunt van Bonera Inez Med G 1892 8 VOETBAL Belangrijke promotiewedstrüdep Juweeltjes f 0 8 S f 1 52 j sen J 0 84 f 1 32 August Noaohi 40 et Queen Mary 46 U r Pouken 50 80 et GemenEdè Z 26 35 et Diveisen per pet u U 15 et Anjers 17 ctV P 8 12 et etsparagus 11 Vinu dubb 29 35 et idem enk lo IWiododendronbloemen 12 I5 matis Prins Hendrik 1 20 170 J M vr Ie Coultre 0 90 1 20 JONGELINGSVEREENIGINr HERDENKT 50JARIG BESTAaj De Jongelingsvcreenigirg op Cfw grondslag Onderzoekt de Sciinffl heeft in de geheel bezette Gcret 1 een bijeenkomst gehouden ter herd king van haar 50 jarig bestaan ni heer J Schouten uit Rotterdam son over Gedenken en roeping Gouderak PREDIB BEURTEN VOOR ZONDAd Ned Herv kerk des v m 10 u des avonds 7 uur Ds J van Vliet BURGERLUKE STAND Geboren Elfriede Magda d f f Koolwijk en van A J C WiechiMr i Overleden Elizabeth iJngen Ji TerlouW oud 62 jaar Haastrecht BU RUZIE KLAP MET RIJF GEKREGEN Een bewoner van de buurtschapRosendaal kreeg op den Ticndcweg aldaar van een eveneens daar wom achtig iemand by een twist een klj met een ryf op het hoofd waa rioorhijzoodanig gewond werd dat hij adionder geneeskundige behandehr g mootstellen Dit geschiedde ten hin7e siiden waamemenden geneesheer Haftjalhier waarna de gewonde per auuwerd thuisgebracht De politie is in dtzaak betrokken 1 HAASTRECHT EN OJiJi U EN FEITELIJK OOK SODDA UI SPELEN VOOR HDN LAATSTE KANS Uiterst gewichtige dag In de Onderafdecling Voor twee elftallen die Zondag voor de promoüecompetrtitie in actie komen is de situatie gelyk zooWel Haastrecht als O N A II zaKmoaten winnen om nog een kans te mèken In competities met drie deelnemers kan hét geen twee nederlagen geven en daarom is het voor beide de opgave te probeeren het tot een overwinning te brengen De kampioenen nemen het beide p tegen nummer laatst Haastrecht tegen D H L en O N A II tegen B E C II welke Delftsche tegenstanders eveneens verliezend zijn begonnen en dus ook voor de laatste kans spelen zoodat het spannende partijtjes kunnen worden Er is nog een zelfde omstandigheid voor t Haastrechtsche en het Goudschc team het terreinvoordeel dat een gunstige gelegenheid biedt om het tot een succes te brengen Ook de derde pHimotiecaijdidaat Gouda III speelt thuis tegen de medekampioen Neptunus IV Theoretisch zouden deze Gouwenaars omdat ze in totaal zes wedstrijden hebben nog een slippertje kunnen maken maar alleen een zege zet zoden aan den dijk en daarom zal mede dit elftal moeteh trachten in eigen omgeving den goeden vorm terug te vinden Feitelijk kan men van alle drie wedstrijden zeggen dat het gaat tuisschen pretenties maken of uitgeschakeld worden en het is dus wel een belangrijke inzet Het programma vermeldt voorts het competitiebesluit van Olympia dat uitspelend tegen Pechvogels met een overwinning kan eindigen In onderafdeeling de groote strijd Moercapelle Stolwijk In de Onderafdeeling is het de grootedag waari i de op een hoogtepunt gekomen spanning in den kop en in destaart van de eerste klasse zich in debeslissingen kan oplossen Kan wantde mogeiykheid bestaat dat er gelykgeëindigd wordt en dan zou de ditseizoen wel zeer groote spanning nogvoortduren J Om de eerste plaats gaat het in debigmatch Moercapelle Stolwyk dieeen byzonder pakkend besluit is Beidepretendenten zim tot den voorlaatstenwedstrijd gelyk gebieven en het win end elftal bereikt alzoo het bondskampioenschap en daarmede de promotie naar den N V B AUes staat dusop één kaart maar vee meer dan dute constateeren valt er niet van tezeggen Wellicht geeft het gewichtigeterreinvoordeel den doorslag ten gunste van Moercapelle maar het tesultaat kan evengoed andersom tyn zoovolkomen hebben de elftallen zich aanelkaar gewaagd getoond Moercapelle I 17 13 3 1 29 78 18 Stolwyk I 17 14 1 2 29 71 22 De fmale onderaan is al even belangrijk Ongetwijfeld is er op eigenterrein voor DONK 11 tegen Bergambacht en O N A IV legen het medeBtaartelftal Gouderak II een kans mlaatste instantie den achterstand van 2 punten in te loopen waardoor vierelftallen gelijk zouden eindigen maarevengoed kan het anders loopeif Erzyn diverse mogelijkheden die menuit den sund kan opmaken Groeneweg I 18 4 4 10 12 32 53 Gouderak II 17 5 2 9 12 30 6 O NA IV 17 3 4 10 10 32 44 DONK II 17 4 2 11 10 38 83 Nog twee kampioe scandidaten komen tegen elkaar Lekkerkerk III en Olympia IV m de 2e klasse B hier m een besJissingswedstryd op het terrein van Stolwyk te spelen De productivity tpreekt ten gunste der Lekkerkerknrs maar aan den anderen kant Uijzen de geleverde prestaties op een groote gelijkwaardigheid zootlat ook hier de stryd volkcmen open i s I rf kkerkerk 111 14 11 2 1 24 82 21 Olympia IV 14 12 O 2 24 56 19 In de onderste regionen van deze af deeling is er een kansje voor G S V IV zich met een overwinning op Nieuwerkerk II in veiligheid te brengen Wederom kan in 3 C de pretendent Oudcwater II twee punten van het verschil op Lekkerkerk IV inloopen hetgeen met een binnen bereik liggen de zege in Groot Ammers gebeurt Voor nummer laatst Haastrecht IH beslaat thuis tegen VE P III de gelegenheid verbetering in de positie te brengen wat mede met Schoonhoven III op eigen veld tegen ü i J O II het geval is Voor D O N K V i de Agroep tegen V E P H is de jfians daarop minder groot De kampioCn E S T O kan bij Olympia V met een overwinning afscheid van de 3e klasse nemen WATERPOLO PROGRAMMA VPOR VOLGENDE WEEK Donderdag te Gouda vier wedstrijden Het progranuna voor de korvende week luidt Ned ZwembOBd Zondag Zwem lust G Z C Z wemlust II G Z C n Dir dag De Gouwe Forel Donderdag G Z C SUr G Z C 11 Star II W Z C A Z C Zwemkring Gouda Maandag Boskoop II S Z en P C Boskoop m S Z en P C U Dinsdag De Gouwe D G Z C 111 Bodegraven A Z C H Woensdag A Z C dames de Gouwe dames uitgesteld tot 25 Juni Donderdag G Z C III Boskoop II G Z C rv Boskoop lU Elfhoeven De Gouwe II Moordrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 1 130 uur Ds Lamberts van AJnsterdan Geref Kerk v m 10 en n ir 3 uur Ös D P Kalkman Herv Geref Evangelisati m 9i en n m 2 uur De heer H Okkrrjt DA MCLUB MOORDRECHT De uitslagen voor de competitie ia de damvereeniging Moorarixht luiden H A dmiraal G 1 1 1 H Verzaal F Twigt 0 2 C Terlouw J Verhoef O 2 P TwiglG van Jeveren O 2 G dt BruJiC Terlouw 0 2 BILJARTCOMPETITIE Voor de competitie van de bjljartvereenigmg Moordrecht wtrdtr it volgende partyen gespeeld C i Kuy 102 verliest van P v Heuvel 68 38 Het geUl tusschen haalija geeft aan hoeveel de betrokKfr speiO moest halen G v d Kaa C ver jMl van A Bloot 44 86 C v d K a ir t van yda v d Kaa 67 50 5 h Multum 105 verliest van G v u Heida 63 118 A Bloot wint van C Trou borst 52 90 51 B v d K a iiil van J V Jeveren 136 87 tl J 5 wint van G v d Heiden 118 68 J9 C Trouwborst 52 verliest va i C Corbeau 45 137 BURGERLUKE STAND Geboren Jansje Wilhelmn Aiida d van J W Hooger noom P Willemsen Getrouwd Willem Scho te JU en Ida Geertruida Oosterom 21 j Nieu Mrerkerk a d IJtteL GOED AFGELOOPEN Vrijdagnamiddag wilde nnj De Wit per rywiel het kruispunt KcklawDorpstraat oversteken Op i e zei oogenblik naderde n vrachtau r S8 door een botsing ontstond Mej De kwam er zonder eenig letse af 1 rywiel hep ernstige schade op Waddiiuiveen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 en 6 ï i De Vroegindewey Geref kerk 10 en 6 u Us W J Smidt Chr Afg Gem 10 en 6 u Ds N d Kraats Rem kerk 10 uur Ds L B Hou te Dordrecht Wet en Evangelie 7 u Ds J Engel te Rotterdam BURGERLUKE STAND ONDERTROUWD A C Geers wjM E van Kasteren J SleeuwenM en K Buurman E van Hoven W Sanner P A van der Wal en Bouwhuizen OVERLEDEN S de Jong ecli van D Bikker 70 j Schoonhoven T A V E N ü SS JAAR Twee leden jnbileeren mede Heden viert de plaalselykc m yereeniging tT A V E JI U b 35 jarig butaan T A V E N U dat v 1917 af onder leiding staat van heer B A Hoon heeft het m zUi J jarig bestaan tot de hoogste f deeling gebracht op cncoursef leden vieren op dezen dag hun 3M jubileum als lid de heeren G 5 D Kerkhof Sr In verband me df omstandigheden zal het jubil gemerkt voorbijgaan TWEEDE BLAD ONZE BIOSCOPEN ThalJa Theater OFEBrm BONERA GOUDA Gouw 211 Ingez Med U MA 64 Reunie Bioscoop balnacMt in palamo Als twee personen gelijktijdig op één en denzelfden stoel willen gaan zitten dan is meestal wel zonder lange beraadslaging uit te maken wie van hen met een anderen zetel genoegen zal nemen Maar wanneer deze zetel een koninklijke troon i £ dan staat de zaak heel anders omdat de bezetting van dien troon nu eenmaal méér beteekent dan alleen het in gebruik nemen van een meubelstuk De troon waarom het hier gaat is die van Palamo een staat die men op geen enkele landkaarf zal vinden doch ontsproten is aan het brein van den scenarioschrijver van de fjlm Balnacht in Palamo Bij den aanvang van het verhaal wordt de troon van Palamo bezet door hertogin Ste fanie een nog vriJ jeugdige en zeer charmante dame die met vaste hand de zaken der regeeripg leidt Baron Tabanes de minister president echter met den bestaanden toestand niet erg ingenomen en gaat op zoek naar den eigenlijken troonopvolger prms Antonio Deze verliet vóór vijftien jaar het land en baron Tabanes vindt hem terug als een beroemd zanger Torelli genaamd Torelli verklaart zich bereid zijn loopbaan als zanger op te geven en zich als regeerend vorst aan de belangen van Palamo te gaan wijden Grooten en onverwachten tegenstand ondervindt hij echter van de zijde van hertogin Stefanie die niet van zin blijkt voor den indringer Operette ii eicènUjlt een veel te bcacbeiden titel voor d Willy ForrttUm die Thalia deze weéfc brengt want deze film houdt veel meer in daQ ia den naam Operette tot uitdruk ÜDg komt Wel eeft ze voor een groot deel de hiÊ jgnie weer van het ontstam van de echte Weensche operette dat van vrooiykheid tintelei de en van levenilust bruisende muzHcale ïchouwipel waaraan de namen van nog imtm r populaire componisten als Joh Strauu Fraoz von Si4 pé en ook Millöcker voor altUd verbqnderi zUn Voor die echte Weensche operette kwam was er al een operette waarin de bedoeling van de muziek alleen m het woord tot uitdrukking werd gebracht VaQ die soort operette was Marie Geistinger de koningin Zy zelf was het die Franz Jauner den man die daarnaast ook in de handelm de onstuimige luchtiiarttgheid der muziek weergegeven wilde zien naar voren riep door hem als haar regisseur aan te stellen Op zeer aantrekkelijke wijze vertelt de rolprent daarvan en zy vertelt tevens van de breuk tusschen hen ais beiden op hun standpunt blijven taan en ys de geraffineerde wijze waarop Jauner bewijst gelijk te hebben Dal geschiedt als de première van Strauss Fledermaus volgens het systeem Geistinger maar een matig succes heeft gehad eh de ontslagen regis seur Jauner daarna in het artisteh stamcafé een heropenirjg arrangeert volgens zUn recept Daart ü komt het pulbliek op t witte doek in verrukking en het beste bewijs voor de juiste weergave der hntorie is wel dat het inibliek Voor het doek nt t mmdcr verrukt is bij het zien van dat prachtige meesleepend vroolyke scïiouwipel Jauner komt hierna als regisseur aan een concurreerend theater dat dank zij hem succes op succes lioekt terwijl Maria Geistinger s theater steeds minder belangstelling trekt Hooger en hooger stijgt Jauner op den ladder der ro n Hij wordt directeur van het theater erkend als operettekoning benoemd als directeur van de hofopera in den adelstand verheven Hü komt echter ook ten val hoe dat vertelt het verhaal van strijd liefde en ontgoocheling dat door al de klaterende levenslust heen is geweven en aan de film een sterke spanning brengt Ook de rehabilitatie komt tengevolge van opofferende liefde van twee vrouwen van wie Maria Geistinger er een is en dat brengt aan deze bijzonder genotvolle film een voldoening gevend slot het veld te ruimen Er ontwikkelt eêiT meestêii ttik geleverd ith een buitengewoon komische siHet is heel moeiijk uit te maken wit t al wat mede te danken is aan hetdaarbij het meest te bewonderen vajt optr en van prms Antomos adju WiUy Forst die èn regisseur èn vertolker van de hoofdrol is heeft met deze film dant Benjamin Cortes die met prins Antonia toen voorheen nog Torelli als dirigent en componist samenwerkte en zyn beste vriend is Maar zooals het een goede operettefilm betaamt is ook hier eind goed al goed Er wordt een oplossing gevonden die alle partijen den toeschouwer incluis ten volle bevredigt Balnacht in Palamo is een zeer ptreden van schen komiek Heinz Rühmann vormt een attractie op zich zelf en lokt tallooze lachsalvo s uit De overige hoofdrollen worden vervuld door Camila Hom Maria Sazarina Louis Grsveure en Theo Lingen Het voorprogramma biedt naast de beidr journaals eeij aardige Nederlandsche tweeacter Voetbal en liefde waarin o a Tim Telby en Hilde Alexander optreden t VERPACHTING VEEMARKT RESTACRANT Op 30 Augustus 1940 werd de exploitatie van het café restaurant op het Veemarktterrein in het openbaar bij inschrijving voor den tijd van een Mar verpacht aan den heer C J A Bredie alhier voor de som van f 22 per week De terz3ke mft pachter gesloten overeenkomst eindigt met 31 Augustus as B en W stellen den Raad voor de pachtovereenkomst onder dezelfde voorwaarden met een jaar te verlengen iie regie of het spel Maria Hols S ls Marie Geistinger speelt en zingt voortreffelijk evenals Dora Komar in derol van Emmi Krall Jauners vrouw Voorts treden sterk op den voorgrondSlezak die met zyn buitensporighedenvan Franz von Suppé een heel bijzondere figuur maakt Bovendienkrijgt men volop te genieten van uitstekende muziek en schitterende j j j operettescènes waarvoor telhg geen f f 8 onderhoudende operette i j ifilm het optreden van den Duit kosten zijn gespaardSchouwburg Bioscoop VAARWEL VRIJGEZEL Trouwen is afscheid nemen van hef vrijgezellenleven op den vooravond van den huwelijksdag maar de origineele kunstschilder doet het in de luchtige comedie Vaarwel vrijgezel die de Schouwburg Bioscoop deze week als hoofdnummer op haar programma heeft staan anders dan ande ren hij houdt het feest eenige weken tevoren en den laatsten vrggezellenavond zal hü rustig doorbrengen Het feest wordt er een dat klinkt als een klok zelfs de lampen en de schilderijen bij de buren klinken mede en zoo is het een vreugdevol besluit want dat t het slot is staat bij den beslisten bruidegom als een paal boven water Burgeriyke stand Geboren 11 Juni Adriana Willemina dr van H Luiohjenbroer en A W Hofstede De Genestelstraat 15 Ingetje dr van W Hoogendoorn en H W van Dort Gouwe 161 Juni Arie Steven Jan zn van A P Boere en A C Nuvelstijn Leiddulsteeg 17 Franciscus zn van F Scheepbouwer en M Snel Varkenmarkt 16 Aart zn van A J van der Valk enK J Verhoef St Jobstraat 14 Maria dr van H J C de Hoop en C de Pater E J Potgieterstraat 28 Juni Elizabeth Adriana dr vanA de Groot en E van Eijk Pr Hendrikstraat 66 Gctranwd 11 Juni C W Straver i A A Streng B H Ernst en W Brinkhorst Th Verbiest en C G de Vos J P Hage en D de Stigter Ondertreawd 9 Juni J Th van Rhyn en H van der Winden J Bakker en E A Oud A G van Willigen en G E RietveW W L Mulder eh P C L Aberson J M de Jager en P Koolmees A F Steenwinkel en M A Epping A A Keiler en J van Vliet J Hoogendoorn en H Kom OrcrBcden 12 Juni Jacob LevetpoU 1 jaar Dirk Stortcnbeker 1 jaar Ma ar ja die kalme afsluiting van een uitbundig vrijgezellenbestaan valt al in het begin van de film en dus komt er niets van De aanstaande echtgenoot is energiek genoeg allerlei aanlokkelijke uitnoodigingen om nog eens gezellig de bloemetjes buiten te zetten slaat hij af en hij Sön het in elk geval niet helpen dat de eene verrassing op de andere volgt die tot een reeks dolle verwikkelingen leidt waaruit tenslotte het scenario den uitweg vindt als de toeschouwer het spoor heelemaal bijster is De bruigom wil de deur niet uit en daarom komen de gasten naar hem Maar het zün aanvankelijk onbekende bezoekers oie de een na den ander de deur binnenstappen en als dan de goede bekenden ook nog aan wippen en de onbekenden voor bekenden houden wordt het wel een zeer wanordelijke boel met uitgelaten vrienden en een wanhopigen Jbruidegom die een vriendelijk gezicht moet trekken tegen een bruid die heelemaal de bruid niet is en degene die wel de bruid is wordt niet als zoodanig aanvaard Men begrijpt het het is een bonte samenvoeging van grappige avonturen waarvan de film op gezellige wijze vertelt met een tikje spanning er bü Zeer vlotte rollen spelen de vrouwelijke medewerkenden met Ca milla Horn als de hupsche zangeres en Grethe Weiser als de gevatte vreemdelinge Maria Andergast is tta lieftallige bruid Onder de manneUjke spelers ontmoet men Ralph Arthur Roben in een goed typeering van een fuivenden neef en nog een andere goeden bekende Kurt Vesper mann in een kleine roL Het voorprogramma b vat de beide journaals een korte speelfilm ih het politie genrc en een film over het aard PBOCES VratBAAL WEGENS PKUSOrDSUVING De politie heeft proces verbaal wegens prijsopdrijving opgemaakt tegen een wiiücelier die kleedingstukken tegen een aanzienlijk faoogeren prijs verkocht Zeven pakken zijn in beslag genomen ONVOORDEEUG BEZOEK Een zestien jarige jongeh uit deze gemeente heeft tijdens een verblijf bij zijn tante in Groningen een zilveren armband en een gouden broche ont vreemd Nadat de politie den diefstal had opgehelderd heeft zij den knaap naar hier teruggebracht EEN MAAND TUCHTSCHOOL De politie heeft aangehouden en naar Rotterdam overgebracht een 17jarigen jongen die een maand tuchtschool ihoet ondergaan VERDACHTE VAN MARGARINEDIEFSTAL AANGEHOUDEN Merken en nummers klopten De politie heeft een los werkman aangehouden di verdacht wordt de inbraken in het pakhuis van den boterhandel van den heer A van Dük te hebben gepleegd Het was de politje t r oore gekomen dat de betrokkene margarine te koop aanbood waarna bij een huiszoeiking 25 halve ponden werden gevonden die de boterhandelaar aan de merken en nummers van de wikkels als zyn eigendom bekerióe De verdachte is naar Rotterdam overgebracht SPORT ZEILEN TWEEDE WEDSTRUD VAN ELFHOEVEN Rotterdamsche zeilers doen ook mede Tegen Zondagmiddag heeft de Goudsche watersportvereeniging Elfhoeven haar tweeden onderlingen zeilwedsrtijd uitgeschreven JJe deelnemmg aan dezem wedstrijd is grooter dan gewoonlijk Er zijn door de bepalingen inzake het kustgebied veel Rotterdamsche zeilers met hun jachten naar de Reeuwyksche Plassen gekomen en daarom heeft het beltuur van Elfhoeven de leden van de Rotterdamsche zustervereenigingen in de gelegenheid gesteld dezen wedstryd mee te doen Er zyn 71 jachten ingeschreven verdeeld in 10 klassen De eerste start is op 2 uur bepaald WATERPOLO POLÓ TOl RNOOI ZWEMKRING Voor het polo toumooi van den zwemkring Gouda dat a s Woensdag om 7 uur te Bodegraven wordt gehouden had de loting het volgend programma tot resultaat Afd A G Z C comb Boskoop A Z C De Gouwe winnaarswedslryd Afd B Bodegraven De Gouwe II Boskoop II Elfhoeven G Z en P C G Z C III winrtear eerste wedstryd winnaar tweede edstryd wmnaar derde wedstrijd èen der drie verliezers eerste ronde na loting SCHAKEN De schakers in actie WEDSTRUDEN VAN KRING EN CLUBS Voor de wedstryden om het persoonlijk kanvpioenschap van den Ooudschen Schaakkring werden de volgende partyen gespeeld Eerste Klasse A afgebr uitgest 1 0 afgebr 1 0 1 0 I 0 afgebr F Eynwaehter T v d CaayB A de Jong G de BruinM Naerebout P Lafeber Eerste Klasse B A Bruggeman H Meyer P Spieringshoek J J Jager Tweede Klasse B L Strave H Oostermeyer W v Vuuren G Sterenborg Derde Klasse A G Verbeü A v d PoolDerde Klasse C A Tillemans M Lugtraburg A Spoel A V Jaarsveld I Messemaker 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Bij Messemaker werd een an ang gemaakt met de jaarlijksohe zomerwedstryden om den wisselbeker De eerste resultaten zyn J M Naerebout F van Katwyk H I Jyras J Hamerslag P Oomens M Lakerveld N J F Hoogendoorn L Joosten W H M V Geelen J Zonruiter J H V d Harst W E de Jong H Dessing M Novack I C Kamer C Boot A S C Gouda Gisteravond werd de tweede ronde van den bekerwedstrijd verspeeld met de volgende uitslagen G v d Ham A P M Lafefcer pion O I J Hornis J Tom pion O 1 H v Leeuwen paard A Vermeer 1 0 D 0 Z Voor de huishoudelijke competitie werd alleen de volgende party gespeeld A v Jaarsveld H Oostermeyer O 1 Het Witte Paard 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 ft1 0 1 0 1 1 1 0 De resultaten bij Het Witte Paard waren 6e ronde 2e hel t M Veldhuize J Gerhards J Verruyt P Wout P Sjwe A V d Berg K Korevaar C Gerhards W Broekhuyzen A Korevaar 7e ronde 2e helft J Gerhards K Korevaar W Broekhuyzenr P Spee A Korevaar J Verruyt C Gerhards M Veldhuizen A V d Berg P Wout 8e ronde J Gerhards P Wout M Veldhuizen A v d Berg J Verruyt C Gerhards P Spee A Korevaar K Korevaar W Broekhuyzen 9e ronde W Broekhuyzen J Gerhards P Wout M VeWhuiien A V d Berg J Verruyt ZXTEÏrDAG 14 JUNI PUUTSELUK NIEUWS Alphen a d Rqu EINDEXAMEN GYMNASIUM li sez Aan het Stedelijk Gymnasium te Leiden ïs geslaagd voor het eindexamen afdeeling3 de heer H v d Linden alhier Bergambacht EEN WEEK LANGER ZOMERVACANTIE De zomervacantie van de openbare lagere school die dne wektn bedroeg is verlengd tot vier wtfcen Zij zal aanvangen op den laatstfn Zaterdag van Juli in plaats van tp den eersten Maandag van Augustus AVONDBESTELLING IN BENEDENBERG EN ZUIOBROEK Op vCTzoek van eenige inwoners zal voor het vervolg ook een avondbestelling van poststukken in Bened enberg en Zuidbroek uitgpvoerd worden De bus in Zuidbroek zal dan ook twee malen per dag worden gelicht GIFTEN VOOR Winterhulp By den burgemeester zyn drie giffen voor de stichting Winterhulp Nederland binnengekomen elk ten Sedrage van ƒ 50 Bérkenwoude LUCBTBESCHERMINGSOEFENING Gisteravond werd op kleine schaal een luchtbeschermingsoefening gehouden hoofdzakelyk voor het brandweerpersoneel Er werd een brand gemeld op het dorp waarop de gemeentelijke hand brandspuit uitrukte Het spuitpersoneel was zeer snel ter plaatse terwyl de spflit ondanks haar leeftijd een zeer behoorlijke hoeveelheid water verwerkte BURGERLUKE STAND Geboren Klaas zn van W S Both en J Slingerland PREDIKBEURT VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur Ds M J W Zevenboom Bodegraven FINANCIËN NED HERV KERK De stand der financiën van de Ned Herv Kerk aan t einde Van het boekjaar is dat de uitgaven met inbegrj van nadeelige saldi van voorgaaniK jaren bedroegen ƒ 14 290 36 en de inkomsten ƒ 12 312 55 Hoewel er dus een nadeelig saldo is van ƒ 1 977 81 was het jaar voordeelig want de jaarrekening zelf bood een overschot van ƒ 103 15 Afzonderlyk an de gewone rekening staat die van het restauratiefonds U t dit fonds heeft rijen destyds t plafond der kerk gerepareerd en dit zoomede het orgel geverfd waardoor ook deze rekening een nadeeüg saldo vertoont van ruim f 900 Dank zij de laatste col ecj n n een nagift van ƒ 250 is het thaT s verdwenen GESLAAGD Voor het middenstandsdiploma slaagden de heeren J de Ridder J Kalkman Jzn en J J Zwaneveld GOUDEN BRUIDSPAAR Op 26 Juni a £ hoopt het echtpaar P C v Velsen en M itoster alhier zyn 5Ü jarig huwelyksfee te herdenken De beide oudjes verheugen zjch in een uitstekende gezondheid WELGESLAAGDE JEUGDAVOND Donderdag hield de Nederl Herv JeugdcentrSle een uitstekend geslaagden jeugdavond in Rehoboth In zijn openingswoord sprak ds Kliisener over de beteekenis van het Pmksterevangelie en het wonder van de zending van Gods Geest Vervolgens sprak mej M N Vonk over Het Avondmaal en wees er daarbij op dat geloof gewekt wordt door het Woord maar door Woord en sacrament wordt versterkt Op dit onderwerp volgde een nieuwe bespreking De avopd werd afgewisseld met zang en muziek UAAGSCHE RECHTBANK De rechtbank te s Graverhage vond het een moeilyk geval om te bei lissen welke straf een inwoonster te Bodegraven moest hebben De Officier had vier maanden gevangenisstraf tegen haar geéischt wegens diefital die zij had gepleegd in een warenhuis te Leiden Het reclasseeringsrapport over het m sje verteWe echter dat de huiselyke oiristandigheden veel tot de moeihjkh den heeft bygedragen terwijl er nu nog bij kwam dat het meisje intusschen is getrouwd De rechtbank heeft uitspraak gedaan en verdachte veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf Boskoop BURGERLUKE STAND Geboren Agatha Catharina d van D M Bouwman en M den Ouden Cornells Franciscus z van A A Pouw en C van der Kleij Getrouwd A D Scheepmaker 32 j en KI van Eijk 32 j Overleden M M Mastink veür van A Eypen 70 jaar COOP VEREEN DE BOSKOOPSCHE ƒ VEILING K 1 BOSKOOP 13 Juni Rozen per bos Briarclif 54 75 et Mac Killer 26 et Wilh Kordes 30 45 et Pechtold 80 100 et Rosalandia 48 57 et Vierlanden 56 90 et Butterfly 46 85 et Orange Triumph f 1 28 f 1 50 Dorus Rijkers f 1 14 f 1 76 Hadley f 1 10 f 1 40 Better Times 40 74 et Ingar Olsson 78 94 et Wendland 48 et Ohas P Kilham SO et Gloria Mundf fO 84 f 1 40 Florex 52 80 et Rosa Mundi fO 86 flJO Otleans 54 82 et Paul Granspel 48 80 et Polyantharozen f 0 76 f 1 42