Goudsche Courant, zaterdag 14 juni 1941

j 4 DE GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 14 JUNI 1941 Aan het loopen ben ik nu langzamer hand wel gewend geraakt nu ik geen benzine meer heb om auto te rijden maar zonder spiegel zou ik het toch niet grc g doen Schultz Deike Duitichland Ttmboektoe Nee dan bent u verkeerd Teekening Backer RA KA WAT IS DAT T Pas op zeggen de menschen een vleermuis Die gaat in je haar zitten zich op deze studie vnerp Hij was reeds jaren bezig met het onderzoek van vogels waarVSn hy den trek nagmg toen hy eens hoorde dat ook vleermuizen aan een dergelyk onderzoek werden onderworpen Een brief naar een vogelwacht in Duitschland werd doorgezonden naar de umversiteit m Berlyn en vandaar kwam eenigen ttjd later bericht van een hoogleeraar dat hy inderdaad bezig was met het bestudeeren van vleermuizen Tevens werd medegedeeld dat de dieren werden gerangd en dat hel ten zeerste op prus zou worden gesteld indien de Haarlemmer wilde medewerken Jonge Vale Vleermuis fn het Zuidelijk Banjenstelsel an den St Pxeteraberg ctrca driekuïort ran de ware grootte foto ir D C van Schalk waarin zu werden aangetroffen waarheen zutrekken enz Daarby is gebleken dat de vleermuizen als een soort postduiven terugvliegen naar hun eigen plaats In diverse plaateen van het land zyn nfeSewerkers in Maastricht Leeuwarden Zuid Bevela nd Driebergen en Rotterdam waar af en toe een aantal dieren wordt vrygelaten En zonder mankeeren komen zü naar Haarlem terug Reeds is geconstateerd dat de dieren een afstand van met minder van zevenhonderd vyftig kilometer kunnen afleggen Alles wat ik tot dusver van vleerm jlien heb kunnen registreeren was geheel lueuw aldus vertelde de heer Bels Niets was er nog bekend en menigeen zal met verbazing ver nemen dat de vleermuizen trekken en niet looals nog wel wordt verondersteld altijd in een liepaalde streek blijven Itoor den oorlog zun myn onderzoekihgen helaas onderbroken daar ik gemobiliseerd i as Doch aan de hand van myn uitvoerige administratie ben ik spoedig daarna weer begonnen met het verdere onderzoek Uitvoerig IS de vleertmiizenboekhouding inderdaad Een groot kaart steem waarin alles vermeld staat omtrent de plaats den rmg de soort wordt regelmatig bygehouden en op deze wuze ontstaat een soort burgerlyke stand van de Nederlandache vleermuis Zelfs zyn de holle boomen m den Haarlemmerhout waar de dieren bivakkeeren m kaart gebracht Tegen insectenplagen Het tweede en tevens het gewichtigste do l der onderzoekingen is het volgende de vleer muizen verorberen dageluks enorme hoeveelheden insecten en nu wfl men trachten da dieren van plaatsen waar zy veel voorkometv over te brengen naar plaatsen waar een insectenplaag heerScht zooals bijvoorbeeld aail den Afsluitduk Tot nu moest men echte waarnemen dat de vleern jiizen altijd naar de oorspronkehjke jachtterreinen terugkeer den Het onderzoek is evenwel nog m het be I Vervolg op pagina 3 Ik leek mli neef dlc hier op kantoor werkt Die ts al drie dagen weg om uw begrafenla bij t wonen Teekening Octave Men bracht hen naar den Afsluitdijk ir verband met de daar heerschende muggenplaag maar zij kterden ah postduiven naar hun oorspronkelijke plaats terug Hij fird de tweede onderzoeker Dat was in 1935 en sindsdien heeft de heer Bels meer dan vierduizend exemplaren van ringeu voDrzien En de resultaten zyn reeds zeer belangryk In Haarlem bleek namolyk een unieke verzamelplaats te zyn m den Hout waar de dieren at men destyds nog niet wist in holle boomen vertoeven Daar brengen zy den winterslaap door die lykt op een algeheele verstyvmg De hartslag en de ademhaling geschieden één keer per tien mmuten k een kwartier en over het geheel lykt het of de vleermuis die de temperatuur van de omgeving heeft aangenomen dood is In trossen hangen zy opgevouwen by elkaar en reageeren nauwelyks op aanrakingen Doch tegen het voorjaar verandert het Als de jongen worden geboren voegen de wyfjes zich met zestig tot honderd byeen in een zoogenaamde kraamkamer Dan tf i oogenblik gekomen om de vleermuizjn met kooien te vangen te rmgen en weer los te laten Als postduiven De bedoeling l pn is tw eeledig Ten eerste wil de heer Bels de leefwyze en de familiebetrekkingen van de vleermuizen vaststellen of zu terug komen in de boomen Optimist Zoo dat Is nog halfvol Pessimist t Schiet al aardig op t Is al half leeg Teekening Octave Zou je een geheim kunnen bewaren Annie Dat weet ik niet Ik heb het nog nooit geprobeerd Teekening Octave baarheid en ook hierover kan men natuurluk In verschillende talen spreekwoorden vinden Ondan kbaarheid Dé Albaneezen zeggen Liefkoos den hond opdat hu u moge bevuilen met zx n pooten En veel volken kennen een variatie op dit thema Zoo zeggen de Grieken Voed een wolf m den somer en hy zal u m den winter verslinden De Hongaren geven hun buren waar zij nooit erg bevriend mee zun geweest een houw in het woord Huisvest een Slowaak en hu zal u uw eigen huis uitzetten Bittere woorden hebben de Basken De belooning voor een gunst is een stok aehter de deur met veel levenservaring merken de Chineezen op Zij die een vrye zitplaats hebben bu een tooneelstuk hebben er het meest op aan te merken En de Fmnen zun onverwacht lyrisch als zu met gelatenheid consta Liefde die bloost zeggen de Belgen is een bloem liefde die verbleekt een tragedie des harten De Itahanen der Abruzzen zeggen dat de liefde begint met zang en muziek maar dat zu eindigt in een zee van tranen Neen zu gaan zelfs nog verder Het doet er niet toe of iemand sterft aan ean ziekte of aan de liefde Ook de Arabieren zyn scept4J€S De lield duurt zeven secbnden de illusies er over zeven minuten en het ongeluk iemands geheels levtn Dan de Hindoes die di nken er beter over Heb hef zonals de katoenplant in het leven beschermt zu u en zu gaat qiet u m den dood De Jamaica neger vindt dat men liefde zoo min als hoesten bedwingen moet maar hu zegt tevens dat hu die liefde wcnscht liefde geven moet En laten wy ons d iar dan voorloopig maar aan houden Help Help Een muis 1 Aitenbl Denemarken Oili x lACHSPt GSl Je vertelde me glateren dat je me had getrouwdomdat Ik zoo goed kon koken En nu zeg e weer dat Ik heelemaal niet kan koken Ja op dat oogenblik viel me geen ander excuua in I Teekening Octave En hoe bevalt het je in t huwelijk T O m n vrouw trekt me zelfs eigenhandig m Bichoenen uit Als je s avonds thuis komt Nee als ik s avonds wil uitgaan Teekening Octave RELATIVITEIT Mijnheef u hebt vergeten uw wijn te betalen Beste man ik drink uitaluitend om te kunnenvergelen Teekening Octave teeren De herinnering vergeet den beloofden kus niet maar de herinnering aan den ontvangen kus is gauw verdwenen Rechtvaardigheid is ook een woord dat vaak wordt gehoord en een begrip dat weinig on dervonden wordt Het allerbitterst hierover zyn de Montenegnjnen die kaïn zeggen dat geen enkele rechter ooit de eeuwige zaUgheid zal deelachtig worden tenzy de hel al vol isü Meer geloof aan de overwinning van het goede hebben de Arabieren die zeggen Wie in den nacht rechtvaardig is geweest heeft zichzelf een huis gebouwd voor den volgenden dag Wus zun de Serven a s zy zeggen Overdreven rechtvaardigheid is een groote onrechtvaardigheid Liefde r Om met een ander geliefkoo JfSidcrwerp voor de menschen te indigen de liefde De vl eermuis als hulp In den strijd tegen Insecten W ANNEER de avondschemermg valt en de contouren vervagen schiet nu en dan een vreemdsoortig wezen door de lucht Het fladdert en klapwiekt in cirkels en met hoekige bewegingen rond Pas op zeggen de menschen een vleermuis Die gaat in je h h zitten k Het IS dikwuls het eemge en dan nog onjuiste wat men van deze hoogst nuttige dieren weet Maar met alleen by leeken heerscht er nog veel wanbegrip omtrent de vleermuis ook m wetenschappehjke krmgen Daarom is de Haarlemmer de heer L Bels begonnen met een onderzoek dat zich nu reeds over een tudsverloop van enkele jaren uitstrekt en dat zeer zeker nog verreikende gevolgen kSn hebben De vleermuis is gedurende vele eeuwen dfinr de men chheid met de grootste achterdocht gadegeslagen Men wist maar met wat men aan dat rare beest had Het leek veel op een muis maar het was toch ook wel een vogel Dan weer leek het veel op een vogel zn het dan dat het toch er een zoogdier was dat levende jongen tei wereld brengt En wat wel het meest de verbazing wekte waren de vleugels die op swemvliezen leken En bovendien was het al heel mysterieus dat dit dier zich overdag schuil hield en eerst in den avond zyn zwerftochten begon Is het een wonder dat de vleermuis een griezelig beest word gevonden ïn talryke spookverhalen speelt de vleermuis een rol de vleermuis die zooals nog alttjd ten onrechte wordt beweerd het begrepen heeft óp den haartooi van vrouwen rn zich da arin wil nestelen Bygeloof domheid en ruwheid waren eveneens dikwyls de oorzaak dat de vleermuis werd vervolgd en gedood of op stoffige zolders met w ud uitgespreide vleugels aan een bespinragdrn balk werd gcspykerd om bnore geesten te weren In werkcliikhcid is er niets aan de vleermuis dat een voortdurende vervolging rechtvaardigt Het IS integendeel een zeer nuttif dier dat in de natuur een belangryke taak hoeft by de verdelging van insecten In den Haarlemmer Hout Er zyn omtrent do vleermuis vele onwar e geschiedenissen in omloop ten decle well cht eon gevolg van het toit dat het dior in de wotonschap om zoo te zoggen nog byna een onbeschreven blad is Omtrent de gewoonten en leefwyze de verplaatsingsmogelykheden en dergelijke w as tot voor kort nog maar omig bekend en het is mede aan den Haarlemmer Bels student m de biologie te Utrecht to danken dat thans in vele landen het dier nadrr woidt bestudeerd en dat men reeds belangrnko gegevens heeft verzameld Het is eigenluk bi toeval dat de heer Bels