Goudsche Courant, zaterdag 14 juni 1941

5 1 ï 5 9 HilJpai Plfï till g is siij iJSi 4 i ï fl IIII flf li 0e man tfir den gemeenteraad versloeg 18 SP EEKV OORDSM Zoo het voUc is zoo zija de spreekwoorden DIT l8 niet de eschledenls van een verilaggever die een geraeenteraadsvergaderinf versloeg op papier zöoals dat heet in den rweepslagenstijl van een mishandelde taal noch het verhaal van een politieker die den gemeenteraad overwon met woorden Peer deed het met zijn handen en niet op papier want hij was verslaggever noch politieker Gewoon bieboer was hij en hij woonde midden op de hei in een armelijk hoeveken dat bescheiden wegdook achter een denneobosch In het bosch stonden wat magera q arren lang en taai die op den wind bewogen en zich lenig naar het huizeken bogen al brachten zü het een groet En Peer zelf was even taai als sparrenhout lang en mager maar pezig en sterk Als zün buurman Gys de smid een zwaar karwei had riep hy er Peer bij Wat die in zijn groote handen had liet hiji niet los en er was in het dorp en de wijde omgeving geen mensch die zich met hem in kracht kon meten Zijn Vuist was als een voorhamer en met zijn vlakke hand had hij al stoeiende den smid eens n opTawaai verkocht dat Gtis een uur later nog niet wigt waar hij was t Was toch maar uit goed geweest zei Pee r Eigenlijk leidde Peer een dubbel bestaan Hij was paard en mensch te saam Toen hij pas getrouwt as ging hiJ met een kruiwagen naar den akker Enkele jaren later was hij zoover geboerd dMMflen hem met een groote kar zag gaan maar hij trok ze zelf Voor een paard had hiJ nog geen geld Dus ging hij maar zeli in de kar staan n ouderwetsche hoogker en trok den mest naar zijn akker en den oogst terug naar zijn chuur Hij trok tegen het beste paard op en in den hooitijd was zijn kar zoo hoog geladen dat het hooi tot tusschen de burries hing en men den zwoegenden Peer niet zag gaan Dan was het alsof het vreemde gespan zich van zelf voortbewoog als een spookkar Al had Peer geen paard hij liad toch veel vee één hééle koe twee varkens vier geiten en wel honderd kippen Maar t ooeest van al had hij bijen die had hij ontelbaar veel vandaar zijn bijnaam Peer den Bieboer Dat bieboeren leverde hem maar weinig op en zonder zijn paar bunders akker zou hij het zout in de pap voor zün Mie en zijn zeven kinderen niet verdiend hebËen Op zijn land won hij wat noodig was om de negen monden van zijn gezio open te houden Zijn b jen verdienden hun eigen kost op de heide en brachten er nog Jwat honing van mée waarvan Peer op fezeft tijden centen maakte Op efer warmen zomerdag toen zijn Miedringend geld noodig had zette Peer een kistvol schoone honingraten op zijn schouder en atapte er mee naar de naburige stad waarhet bijenmarkt was Nauwelijks echter hadhu het deksel van de kist genomen om denmarktbezoekers ziJn schoóne koopwaar te laten zien of er streek ongevraagd een grooteswerm vhegen op de lekkernijen neer Hoe Peer ofk sloeg en tierde de vliegen blevenift van Sa honing snoepen en kropen in degaatjes van de raten om onkwetsbaar te zijn Weldra waren de honingraten met vliegen beplakt en bezaaid De menschen gingen erhoofdschuddend voorbij en zeiden dat hettond was Slechts een spotter bleef even tabn en vroeg terloops wat Peer eigenlykverkocht vliegen of honing Peer antwoordde met maar hu keek den spottej zoo woest aan dat hü hem als t ware wegkeek Geduldig wachtte Peer maaf geen kooper l vam opdagen de honingraten krioelden van tégen en zagen r te vies uit vcrkochtSite kunnen worden Het ging tef ndêrt vond 4e markt liep leeg en Peer stond w4d a alleen Geen hopingraatje had hij verkocht Datwas voor den armen bieboer een bittere teleurstelling Woedend stampte hi ep dengrond een teeken dat hu met g ld een oplossing zocht De oplossing kwam prompt flitsend door ijn brein met het reddende licnt van een goed idee Eensklaps sloeg hu het deksel van de kist omlaag zoodat alle nog op of om den homng azende vhegen gevangen zaten Met een forscbcn zwaai wipte hu de kist op z n schou En het Salomo s oordeel van den burgemeester der en stapte er mee naar het stadhuis bV den ingang gekomen botste hü op den dikkeA stadhuisbode die hem trachtte te weerhou den met de mededeeling dat de burgemees 1 ter niet te spreken was want het was raadsvergadering Zooveel te beter bromde Peer terwijlhy den zwaren bode op zij duwde en voortstapte naar de raadszaal waar hiJ brutaalbinnentrad als ware hü zelf lid van de edelachtbare vroedschap De raadsleden warenniet weinig verbaasd den ongenooden gast inhun midden te zien verschenen en vooral deburgemeester die juist een toespraak hield bleef plotseling in zyn rede steken als had hü van verwondering de spEaak verloren Sommige raadsleden verhieven zich dreigend van hun zetels en riepen verontwaardigd om politie De politie hoorde het niet ook omdat Peer met een bons die alle geluiden overstsmde zün honingkist neerwierp op een ta f Wïrin het midden van de raadszaal Daarna vroeg hü de aandacht door een daverenden vuistslag als ware hü de voorzitter zelf Meteen werd het stil in de zaal Sommige raadsleden keken plotseling vriendelük en dachten dat de geheimzinnige kist geschenken voor de vroede vaderen inhield Een handgebaar van Peer deed die illusie vervliegen want hü opende de kist en er kwamen inplaats van geschenken niets dan vliegen uit een menigte vliegen die weldra in zwermen door de raadszaal gonsden zich neerzettend op de tafels voor de raadsleden en op de raadsleden zelf Verbaasd en teleurgesteld keken de elachtbaren toe en de burgemeester die eindehjk wee spreken kon vroeg aan Peer wat dat alles té beduiden had Kük eens edelachtbare antwoorddePeer ik kwarA hier met zuivere honingratenop de büenmarkt maar er waren meer vliegen dan byen De vliegen van uw stad hebbenmyn honing bedorvtoi zoodat ik niets hebkunnen verkoopen k vraag schadevergoeding De burgemeester haalde de schouders op en sprak minachtend lachend Dat is een civiele zaafe daarvoor moetu bü den rechter züi f Ja zeker beaamde Peer ffle het niet goed verstaan had zeker is dat n vieze zaak maar om naar den rechter te gaan heb ik geen tüd want thuis zit ons Mie te wachten op de centen van den honing Ik zal u den honing leveren tegen den geldenden marktprüs en dan kunt u maar zien wat u er mee doet Weer lac hte de burgemeester minachtend en opstaande van zün zetel zei hij JUaar t meest nm at had hij bijen Eigen foto U is wel naïef Denkt u dat we hier zitten om honing te koppen Ik kom ook niet hier om vliegen te vangen en evenmin om jullie honing om den mondte smeren klonk het antwoord van Peer Dat merk ik antwoordde de burgemeester sarcastisch De vliegen van uw stad begon Peerweer Ik ben aan het woor d hernam de burgemeester en met een knipoogje tot de raadsleden meenend een Salomonsoordeel uit tespreken vervolgde hu plechtig Uw honingkoopen doe ik niet maar ik wil wel trachtenu op andere wüze genoegdoening te geven Devliegen van mijn stad zegt ge hebben uwhoning bedorven Welnu dan verklaar ik zevogelvrü en geef u het recht iedere vlieg diege ziet dood te slaan 9 Het Salomonsoordeel had het gewenschte gevolg Alle leden schaterden het uit van ple zier en meenden dat hun voorzitter het toch maar weer goed gezegd had De bieboer lachte echter het hardst want juist streek een vlieg neer op den bourgogne ïieus van den burgemeester en pats Peer sloeg ze morsdood De met de vlieg getroffen neus werd met één slag van bourgogne rood tot paars en blauw en de burgemeester huilde het uit van pün Ik sta in m n recht riep Peer ge hebt me toestemming gegeven iedere vlieg die ik zie dood te slaan en ik sla Hü sloeg inderdaad ditmaal achter het oor van een raadslid De getroffen vlieg was dood en het raadslid ook büna want de man viel uit zün zetel op den grond waar hü huilend liggen bleef Een ander lid van de vroedschap kreeg ook een opstopper wyl er een vlieg midden op zün kale hoofd zat De klap was zoo hard dat het raadslid plotseling van zun zetel wipte en van pün begon te dansen daarbü brullend als een aangeschoten beer De edelachtbare danser kreeg gezelschap van en niet edelachtbare den dikken stadhuisbode die het gerucht van het pynlük krukten der gewonden had gehoord en kwam küken wat er te doen was Maar och arme hü wfis nauweUjks binnen of een vlieg nam tói dubbele kin tot landingsterrein Peer was r vlug bü de vlieg werd vernietigd en de dubbele kift danig bezeerd want de bode maakte een walspas als een Weensche ballerina draaidi statig in het rond en viel toen in zün volle lengte en dikte neer vlak voor de deur der raadszaal die aldus stevig gebarricadeerd werd Een vroede vader die den bode bü de deur weg wou sleepen deed gauw wat anders Hü begon als razend rond te springen want hü had een klap gekregen tusschen zun oogen waar een vlieg gezeten had Het bloed spoot den man uit zun neus en nog altud zocht Peer als een tügcr naar prooi Bü het zien van bloed in de raadsarena w aar tot nog too slechts een woordenvloed had gestroomd bonden de andere edelachtbaren het geen grap meer Zu werden bang dat ook zy een veeg om hun ooren zouden krijgen van den onbarmhartigen vliegenmoordenaar wiens groote banden erg los aan zün hjf hingen en die toesloegen met reuzenkracjit Juist wilde hü weer uithalen om een vheg te dooden die op het hoofd van een wethouder zat toen de n et Joodslag bedreigde vroede vader de handen in de hoogte stak en jammerend uitriep Ik geef me over Ia we geven ons over stemden deraadslieden in voor zoover zü nog sprekenkonden Dari leg ik de wapens neer zei Peervoldaan tVrwyl hu zun dreigende hand hetzakken Hu stond daar als een overwinnaar tegenover de nog van vrees bevende raadsleden die schuw wegdoken m hun zetels de handen omhoog en tot voXedige capitulatie bereid Een witte vlag kwVn er niet by maar wel kwam er geld op tarel juist wat Peer moest hebben De raad besjoot zonder eenige dia cussie gewoon met knikken eiK Ieglnke gezichten trekken de heele kist Th T honingraten te koopen op fc rw4arde dat Peer op staanden voet de raadszaal èou verlaten Peer vroeg met beter en noemde den hoogsten M t3n é f DAMMEN Clubkampioenschap van Nederland Uit de wedstrüden om bovengenoemd kampioenschap volgt hier de partü C Kusters Z D C Rotterdam met wit tegen T Postma Damclub IJmuiden met zwart gespeeld op 18 dezer te IJmuiden aan bord 4 Ingezonden door den heer J de Vuyst van Z D C 1 33 28 18 22 2 38 33 12 18 3 31 26 7 12 4 37 31 1 7 5 42 38 19 24 6 31 27 Ook 34 29 is goed doch wit wil blijkbaar het flankspel vermijden waartoe zwart dan met 22 27 zou kunJien overgaan In elk geval staat hij na den tejjt het sterkst op het centrum en heeft dus voorloopig een theoretisch positievoordeel uit de opening overgehouden 6 22 31 7 28 37 18 22 Deze zet leidt tot door zwart opzetteHjk opgezochte verwikkelingen daar hij een opsluiting van zijn korten vleugel er mede riskeert 8 37 31 1 3 18 9 34 29 14 19 10 47 42 20 25 11 29 20 25 14 12 32 27 Deze zet heeft op het oogenblik niet veel bebeteckenis omdat zwart met 19 23 kan afruilen Wit kan dus wellicht beter met 41 37 voortzetten 12 9 13 13 41 37 19 23 14 28 19 14 23 15 33 29 23 34 16 40 29 17 2J 17 46 41 21 32 18 37 17 12 21 Agressiever is 11 22 waardoor zwart den witt en aanval geheel heeft afgeslagen Voornamelijk door den twaalfden zet van wit kon deze zijn voordeel niet behouden 19 31 26 7 12 20 26 17 12 21 21 41 37 4 9 22 39 33 21 26 23 44 39 11 17 24 50 44 17 22 25 35 30 10 14 26 30 25 14 19 27 29 24 19 30 28 25 34 5 10 29 83 28 Wit verdrijft nu zwart weer van het centrum hetgeen met 18 23 als vorigen zet ook niet te voorkomen zou zijn geweest want daarop had wit met 44 40 en 34 29 hetzelfde kunnen bereiken 29 22 33 30 39 28 16 21 31 44 39 lü 14 32 39 33 14 19 33 37 32 De te xtzet biedt zwart gelegenheid schijf 26 te verwijderen die als gevolg van den 18en en 20sten zet op dit veld is gekomen Om voordeel op dit stuk te behalen is 36 31 sterker en 18 23 is dan zelfs verhinderd door het bekende typezetje 37 32 32 41 38 16 met stukwinst 33 21 27 34 32 21 26 1 35 38 32 2 7 36 43 38 7 11 37 49 44 18 23 38 44 40 9 14 39 34 30 marktprüs die door den burgemeester onmiddellijk betaald werd Zun koopwaar achterlatend groette Peer de heeren met een zwaai van zun pot en ging toen fluitend heen Hu moest bu de deur van de miadszaal over den stadhuisbode stappen dieUdSar nog lag en waaraan hü het te danken had dat de politie niet geroepen was Uit erkenteUjkheid zette hü den man recht die daardoor weer eenijjszms bukv am en uit macht der gewoonte een Dank u wel meneer stamelde waarna hij weer o nviel Peer had geen tüd meer om hem weer recht te zetten want thuis zat zun Mie te wachten op de centen van den honing en eerluk gezegd achtte hii het veiliger maar spoedfg te verdwünen Welgemoed stapte hü op zun heidorp aan en thuisgekomen zei hü tot zun vrouw Hier zun de centen van den honing k heb m goed verkocht maar met veel moeite t is bculenwerk geweest in de stad Koezoo beulenwerk vroeg zun vrouw die het bhjkbaar met begreep k Heb er den heelen gemeenteraad voor uit elkaar moeten slaan en toen ik wegging bedankten ze me nog ook antwooidde Peer 1 S S 4 S m M m m m 6 fl e B S il jÊ m 18 9 R S6 S ü m m m ê m m m m m m m m È 4 kt m m m 46 47 4t 4 SO Hier zou 34 29 schünbaar sterker zijn omdat zwart dan zijn tegenstander wel met meer van het centrum zal kunnen verdryven waar de witte stelling degeUjk is opgebouwd Met den textzet leidt wit echter een aanval in 39 14 20 40 30 25 11 16 De vorige zet van zwart was gedwongen en in plaats van U 16 had alleen 17 21 gespeeld kunnen worden Steeds is dus het resultaat van wit s voortzetting vanuit den diagramstand dat zwart naar de randen wordt gedwongen en it op het midden met groot positievoordeel een hechte stelling inneemt 41 25 14 19 10 42 28 19 13 24 43 40 34 10 14 44 36 31 9 13 45 31 27 17 21 46 27 22 14 19 47 32 28 13 18 48 22 13 19 8 49 45 40 Wit dringt steeds verder vooruit en plaatst zwart voor voortdurend grooter wordende moeilijkheden 49 21 27 50 40 35 3 9 51 = 28 23 6 11 52 23 18 Sterk is hier ook een voortzetting als 33 29 38 28 en vervolgens 35 30 24 Met den textzet komt echter het zwarte stuk Het is met spreekwoorden eigenaardig gesteld In de eerste plaats is het heel moeilyk om een zuivere definitie te geven van wat een spreekwoord eigenlyk is Als iemand een snedige opmerking maakt die een algemeenerkende waarheid bevat kan men nog niet van een spreekwoord spreken daarvoor is Jigt noodig dat de uitdrukking algemeen gêSruikf wordt door het geheele of vrywel het geheele volk Hieruit kan men afleiden dat spreekwoorden dus geleidelyk groeien in een taal dw z eerst worden ze zoó maar te hooi en te gras gebruikt maar later om hun alge meenerkende juistheid opgenomen in hét taalgebruik en tot gemeengoed gepromoveerd In verschillende talen komt het spreekwoord voor zoo het volk is zoo zyri de spreekwoorden En dat zal in veel gevallen wel zoo züij Trouwens meer dan één volk is rvitft vry te noemen van een liandig opportunisme Om by ons zelf te beginnen de Hollanders vertellen dat men het yzer smeden moet ais het heet is de Arabieren drukken zich minder duidelük uit maar zy bedoelen toch hetzelfde als zü zeggfn dat de dagerjiad maar ééns komt om een man Ie wekken Waarschuuingcn Spreekwoorden bevatten vaak waarschuwingeji tegen ongeluk Japan kent een spreekwoQ d dat luidt Het zwaarmoedige gelaat rdt door de Bij gestoken De Chincezen en met hen vele anderen zeggen De dwaasheid van een oogenblik wordt het verdriet van een heel leven een woord dat wy ook zü het eenigszins gevarieerd kennen De Amerikanen merken nuchter op De helft van de moeihjkheden in de wereld ontstaat door te gauw ja en niet gauw genoeg neen te zeggen De Egyptenaar zegt De bedroefde stond op om vroolyk te zyn maar er was op 24 in gevaar dat met 34 30 van wit bedreigd wordt 52 16 21 53 42 37 Wit kan gerust het stuk winnen met 34 3o omdat op 11 17 30 19 17 22 toch 19 13 8 19 18 12 kan volgen 53 21 26 54 34 30 11 17 55 30 19 9 14 58 19 10 15 4 57 18 12 Zwart geeft op Bü oppervlakkige beschouwing geeft het slot dezer party den indruk dat wit door een blunder van zwart zou hebben gewonnen Dit js echter geenszins het geval omdat bü andere voort zettingen van de zyde van zwart de winst eveneens vry zeker door wit zou zyn behaald Deze heeft overigens de geheele party sterker behandeld dan zwart en vooral sedert den aanval dien wit vanaf den diagramstand heeft ingezet heeft hy het spel uitmuntend behandeld De vleermuis Vervolg van pagina 1 ginstadium zoodat het niet mogelyk is dat nog verrassingen komen Indien het dan gelukt de dieren te cmigreeren openen zich groote perspectieven bü de bestrüdmg van de schadehjke insecten en als zoodanig is het werk vaa den heer Bels van het hoogste belang Als de oorlog is afgeloopen hoopt hü weer de medewerking te verkrügen van de K L M voor het transporteeren en van deskundigen in het buitenland teneinde gezamenhjk de verdere mogelükheden van de vleermuis na te gaan Het is overigens te hopen zoo besloot de heer Bels dat men hier evenals in Duitschland de vleermuis gaat beschermen Het moest evenals ginds ook hier verboden zün vleermuizen te dooden of te verjagen nergens plaats voor hem Met andere woorden wie van nature al droefgeestig is behoeft met te verwachten dat hy ook maar ooit de kans krügt vreugde te vinden Het noodlot speelt in de spreekwoorden een belangryke rol De Spanjaarden die gewend zün aan slechte wegen zeggen bitter Welken weg men ook gaat er is altüd een groot stuk slecht by Somberder nog zün de Russen Men gaat zóó vaak een kerkhof voorby dat men er tenslotte zelf invalt Een Oostersch spreekwoord zegt dat hij die wüs is op een gat in het tapyt gaat zitten Ware beleefdheid zeggen de Chineezen is niets kwalük nemen En de Japarmers merken op dat een goed woord drie maanden winterkou yerdryft Onder verscheidene volken komt ook het spreekwoord voor dat als een vriend om hulp vraagt er geen morgen bestaat d w z dat hulp geen uitstel kan lyden Geen leugens Uit deze jenkele voorbeelden is wel af te leiden dat waar moet zyn wat in veel talen van spreekwoorden wordt gezegd namelük dat oude en oede gezegden geen leugens bevatten want dat zy aan de ervaring ontsproten züh Een goed spreekwoord zeggen de Franschen is gemaakt om herinnerd te worden En dat blykt ook meestal het lot van veel spreekwoorden te zün Zoo zeggen de Duitschers dat een spreekwoord zoo mill liegt als dat de hemelen vallen En zelfs de Maoriïtaminen in het verre Australië zeggen in hun taal Houdt u aan de woorden van uw voorouders Het spreekt vanzelf dat veel spreekwoorden gebaseerd liin op menschelüke deugden en ondeugden die zoo vaak aanleiding geven tot opmerkingen van anderen Eén van de misefabelste menschelüke ondeugden is de ondank