Goudsche Courant, zaterdag 14 juni 1941

0tSTE BLAD ZATERDAG 14 JUNI 1941 2 Bekendmaking D hupecteor vow de Prijsbeheesching voor de Provincies y Holland en Zeeland maakt beleend dat CORNELIS JOHANNES JANSSEN geboren te Vianen 29 April 1906 van beroep koopman wonende te Gouda Prins Hendrikstraat No 121 0fCBS den verkoop van tubes tandpasta van het merk j jrd tegen een hoogeren prijs dan was toegestaan ingegige bepalingen van de Prijzenbeschikking 1940 l bijtuchtllKhikking d d 24 Mei 1941 is veroordeeld t rf het betalen Mil een geldboete van één honderd gulden met publicatie qf deze beschikking op kosten van den veroordeelde Q 1900 52 Fa W IDENBURG ZONEN gLCIWEQSTRAAT 22 24 TEL 3368 § tl H ilali r all Stucadoor en Witwerken o 1872 IS Hu tóch Valllfl n préga rljdm op Mn blMtand IMt n bovendien w inlB koitan Il g Uw ouda rijwiel eeni geheel loot nazien en opknappen bij c 6IEL VAN WAAS Sli G 1881 16 uist vatti I concurrentie Plaatst hier II W atlvertentk Schrijfmachines Levering uit voorraad REPARATIE ONDERHOUD JAN van den HEUVEL GOUDA TELEFOON 3089 G 1883a 3U PHILISHAVE HET NIEUWSTE DROOaSCHEERAPPARAAT f 24 80 PHILIPS HANDDYNAMO 15 30 RIJWIEL EN SI ORTHANDEL HeDEGKUIL LANGE TIENDEWEO 61 TELEF fie SSZS 0 1882 20 Oude Gramofoonplaten TE KOOP GEVRAAGD In elhe heeveelheid legen heegei megallike waarde Brieven m t volledige aanbiedingen onder No E 17 Advertentie Bureau Service Singel 272 Amsterdam U 1870 24 MOLESTSCHADE Wij belasten ons met de bezorging van Uw verzekering tegen Oorlogsschade Volledige inlichtingen en premle opgave worden U op aanvraag omgaand verstrekt M J OGIER Co OOSTHAVEN 53 GOUDA TEL 3071 Q 1890 jO ASSURANTIE AFDEEUNG Nog heel wat kunnen wy aantrieilen in gebruikte meubelen zooals ledikanten goede Luidsprekens groote kleine en Salontafels Liberty stoelen Kasten Spiegels enz Alles nog voor bescheiden prijs II J Hoogendoorn PEPERSTRAAT 16 Gouda Tel 3109 Vrqbllivend aan huis te ontbieden voor het koopen van meubelen enz U 18Xt 22 LOSSE NUMMERS van de GOUDSCHE COURANT A S eenl zijn dagelijks verkrijgbaar bij G BAKKER Spoorstraat 1 E BRUYNIKS Kon Wilhelminaweg 2i N V P ENDENBURG Veerstal 18 J DE GROOT Wachtelstraat 43 A HAMOEN Bur g Martenssingel 98 De Kiosk N RI S Karnemelksloot SCOUTEN Vondelitraat hoek Roemer Visscherstraat SPOORBOEKHANDEL Statlon BOSKOOP Fa D C v de WILLIK Zijde no 14 en bij de agenten in de omliggende gemeenten No 33 is zeldzamer geworden SfcUuU ftmilttré e karp principe Daardoor MeUUaam miU tocht en geurig GlONINGiN No 33 is zeldzamer geworden maar U zult van elk pakje dat U nog kant krijgvn dubbel genieten omdat de kwaliteit onveranderd de oude is geblfjven en zal blijven zoolang er nog No 33 geleverd wordt TABAKtFABIIIEK THfOOOIUS NICMflJEII H V O 1876 69 tHooU tandcH zijn een sieraad voor Dames en Heeren Koopt een tube tandpasta van een der bekende merken bl M A WEGENWIJS WIJDSTRAAT 6 G 1898 10 De distributie van vaste brandstoffen De regeling voor het a s seizoen i Extra rantsoenen voor groote gezinnen behalve voor centrale verwarming ecretari p generaal van het departement varf Handel Nyverheid en Sefcéepvaart maakt inzake de distributie van vaele brandstoffen het volinde bekend lonb bekend zijn of worden dezer l en de nieuwe Jx nkaarteii voor Tllte brandstoffen uitgereikt De reden wutrom hiertoe reeds thai te overgegMm is gelegen in het teil dat eeiv regeling is ontworpen wurtij zoo mogelijk d verbruikers ia de gelegenheid worden gesteld een ledwtte van bet him toekomende raatwen tijdens de zomermaanden aan Ie schaffen Over de wijze waarop een Hl ander i l worden uit gevoerd zullen binnenkort nadere mededeelingen in de pers verschijnen Tevens zal het ten gevolge van deze noege uitreiking mogelijk zijd gedurende den zomer op ruime schaal de juiilliekl van de gegeven inlichtingen m mededeelingen op de enquêieforBBlieren te comitroleeren Indien bij de oatröle blijkt dat een verbruiker oninist opgaven heeft verstrekt zullen wairifsprekend de bonnen waarop de betroJtkene geen recht heeft worden ogenomen terwijl bij frauduleuze oppven een strafvervolging zal worden ingetteM De komende regeling Hum votgen enkele bijzonderheden wr de algemeene strekking der ko loide regeling De verdeeling der verbruikers in da jj wpen a b c d n en blijft gehand fd evenals de onderscheiding of Wtookt wordt met haarden en karfiels M wel door midde 1 van centrale Wwannin Echter heeft deze laatste Wwscheiding voor het komende JHaoen Heen nog maar betrekking f p hoeveelheid vaste brandstof Oi welke wordt toegewezen en niet op de soort Alle verbruHters qotvangen thans Men of loewUzing p wasn i per JWneid het volgende kan worden tlokken 1 hl anthraciet of steenkolen of in Wrie of eierbriketten max 75 k ol U kg bruikooUiriketten of M cokes of gasCOkes of j kg cokesbries of cokesgmis f JP kg fabrieksturf of W kg persturf 300 stuks of W kg baggerturf 450 stukx of 6 kg uit d Peel a omstige turf Jjkg turfbriketten of J kg overige soorten turf an turf is vTÜgesteld of n kg briketten geheel of fedeelte2 uitval en of afval van vaste offen mits niet van turf ver d of J50 kg brUcetten geheel celteliik vervaardigd van uitval al van turt jjwrlde uitreiking van de Ixmkaar ïoor verbruikers in de categorie a alleen in aanmerking gezinsdie een afzonderlijke huishou eren dus niet op kamers of en of in een hotel wonen n n die stoken met haarden en ontvangen naar gelang hun 1 tot en met 4 dan wel S of Vertrokken bevat een bonkaart jtaiA respectievelijk met 15 bonnen bonnen Onder woningen wordenhet perceel of perceelsge dat door betrokkene wordt be rr Voor de berekening van het vertrekken worden niet meege gangen portalen en trapruimizj pöetten zolders kelders en ïg Keukens en bijkeukens tellen voor één vertrek w nieuwe distributieregeling zijn enkele aanvullin n in vergelijking met die van het vorige seizoen aangebracht welke naar aangenomen mag worden verbeteringen zullen bUjken te zün Extra rantsoenen In bijzondere omstandigheden zullen extra rantsoenen worden verstrekt Als zulke bijzondere omstandigheden zullen gelden Wanneer men voor kookdoeleinden uitsluitend op het gebruik vanvaste brandstoffen al dan niet gecombineerd met petroleum is aangewezen Hierover zijn reeds naderemededeelingen gedaan in de dagbladen van 30 April 1941 Wanneer het een groot gezin betreft bestaande uit zeven tot Hen ofmeer personen Voor geheel of grootendeels vrijstaande huizen Wat de tweede groep dieder groote gezinnen betreft kan her volgende worden medegedeeld Voor gezinnen welke uit zeven tot tien personen bestaan wordt een extra rantsoen van drie eenheden beschikbaar gesteld Gezinnen welke u tien of meer personen bestaan ontvangen daarenboven nog drie eenheden dus in totaal zes eeriheden extra Tenslotte de derde groep welke voor een extra rantsoen in aanmerking komt n L de bewoners van vrijstaande huizen Als iterium of men een vrijstaand huis bewoont is gesteld dat het huis drie of v er buitenmuren moet hebben De extra bonnen voor deze groep zullen niet bij de uitreiking der kaarten in ontvangst kunnen worden genomen doch nadere mededeelingen hierover zullen in de pers geschieden Centrale verwarming Roe is de regeling nu voor hen die in hun huis een centrale verwarming stoken Zij ontvangen een bonkaart 1 met 44 bonnen Hieribij is uitgegaan van een inhout van 300 m van de vertrekken welke van een radiator zijn voorzien Het aantal vertrekken is derhalve geen basis meer voor de toewijzing Voor woningen welke een grootere inhoud dan 300 m hebben alsmede voor buizen met drie of vier buitenmuren zullen nog nadere voorzieningen worden getrofffen welke zoo spcwdig mogelijk lakend zullen worden gemaakt In gevallen dat centrale verwarmingin een huis aanwezig is zullen geenextra toewijzingen voor groote gezinnen worden verstrekt Voor flatgeljouwen is een aparte regeling getroffen Voor alle categorieën geldt dat deextra toewijzingen zullen paats hebben met z g periodebonnen of losse jrantsoenbonnen Het is goed er reeds nu ep te wijzen dat het feit dat de bonkaarten k en 1 respectievelijk 15 20 en 44 bonnen bevatten geenszins beteekent dat al deze bonnen geldig zullen worden verklaard Van tijd tot tijd zal een bonnummer worden overgeslagen zoodat het afleveren van brandstoffen of bonnen welke nog niet geldig verklaard zijn verboden is Het is van l elang vooral de handelaren hier met groeten nadruk op te wijzen omdat zij op de overgeslagen bonnen vanzelfsprekend geen herbevoorröding zullen kunnen krijgen De bonnen van de bonkaarten j k en 1 zullen elk vopr het tijdvak dat zij geldig zijn verklaard recht geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen Indien een handelaar niet in de gelegenheid mocht zijn ooi gedurende het tijdvak dat de bonnen geldig zijn hierop af te leveren mag deze aflevering naderhand ook nog plaats vinden mits de txmnen gedurende den termijn van geldigheid bij den handelaar zyn ingeleverd Voorraden Bij de uitreiking van de bonkaarten is geen rekening meer gehouden m eventueele voorraden welke nog bfl de verbruikers aanwezig mochten yn Deze behoefden bij het indienen vai het enquêteformuher derhalve niet te worden opgegeven en hiervoor is jook geen korting op het uit te reiken aantal toegepast In alle gevallen waarin verbruikers die reeds een bonkaart j k of 1 ontvangen hebben nog voor een xtra hoeveelheid brandstoffen in aanmerking komen doordat b v aan hun woning een winkel is getrouwd welke y exploiteeren doordat zu kamers verhuren doordat zij een kantoor aan huis hebben enz in het algemeen dus de gevallen waarin het verbruik vol gens de categorie a in hetzelfde perceel gecombineerd is met een verbruik volgens de categorieën b c en d zullen de betrokkenen op nader door de distributiediensten bekend e maken tijdstippen m staat worden gesteld een nieuw formulier md 112 in te vullen en de hun toekomende extra bonnen iii ontvangst te nemen Het bovenstaande geldt echter uitsluitend voor die groep van perSonen die naast a verbruiker in hetzWfde perceel tevens b c of d verbruHjer zijn Verbruikers in de categorieën c en d die niet tevens a verbruiker zijn behoeven ifidien zy vorig jaar een b c of d formulier hebben ingevuld en de hierop vermelde gegevens niet zijn gewijzigd geen nieuwt enquêteformulier b c of d meer in te vullen Zijn de indertijd vermelde gagevens thans onjuist geworden doordft zich wijzigingen hebben voorgedaa i dan dienen de b c of d verbruikers zich wèl tot de distributiediensten te wenden ter invulling van een nieuw enquêteformulier Nieuwe verbruikers ir de categorieën b c en d die verleden jaar nog geen enquêteformulier hebben ingediend kunnen uiteraard eveneens een nieuwe enquêteformulier b c of d aanvragen ef inleveren Verbruikers behoorende tot de categorie e dienen zich rechtstreeks tot de brandstoffencommissie van hun district te richten De verbruikers van de groepen b c en d worden onderscheiden in grooten kleinverbruikers huisbrand Dekleinverbruikers huisbrand zullenthans echter itrooken van twaalfperiodebonnen ontvangen tegenoverin het vorige distributietijdvak bonnenmet 6 perioden bedrukt De nieuweperiödebonnen zullen vanaf den dag dat zij geldig worden verklaard tot heteinde van het Itookseizoen reoht gevenop het koopen van één eenheid brandstoffen In verband hiermede is degrens tusschen grootr en kleinverbiruikers huisbrand teruggebracht van 25 eenheden op 13 eenheden per periode hierdoor wordt bereikt dat zü die inhet afgeloopen distributietijdvak tot decategorie grootverbruikers behoorden thans hieronder gerangschikt blijven Evenals vorig jaar zullen de kleinverbruikers in deze categorieën de bonnenVoor het geheele stookseizoen tegelijkontvangen terwijl de grootverbruikers in deze categorieën op vertoonvan identiteitskaarten de toewijzingenper periode dienen af te halen De distnbutiediensten zullen de verbruikerstot het in ontvangst nemen van bonnenof toewijzingen oproepen Verbruikersin de categorieën b c en d die in aanmerking komen voor toewijzingen voorzomerverlmiik hebben deze reeds vande distributiediensten ontvangen Metnadruk wor de aandacht op gevestigd dat iun toegewezrai hoeveelheid best d is voor het totale zomerverbniik OPENBAAR DANSEN Op Woensdag Zaterdag en Zondag Het Rijkscommissariaat deelt het volgende mede De bekendmaking van 7 April j l van den commissaris generaal voor den Veiligheidsdienst inzake het verbod van openbaar vermaak wbrdt op grond van de verordening van den Rijkscommissaris No 20 1941 met onmiddellijken ingang zoodanig gewijzigd dat tot nader order telkens op Woensdag Zaterdag en Zondag in den tijd van 16 23 uur met in achtnemen van de in ieder bijzonder geval te verleenen goedkeuring openbaar dansvermaak weer toegelaten kan worden Engelsche luchtaanvallen VUF DOODEN Het A N P meldt In de avonduren van gisteren en in den afgeloopen nacht was de Engelsche luchtmacht bijzonder actief Een groot aantal Engelsche bommenwerpers vloog boven ons land In de meeste gevallen van groote hoogte werden willekeurig zoowel brisant santals brandbommen neergeworpen Qver het algemeen richtten deze bommen geen noemenswaardige schade aan Hier en daar werden eenige koeien gedood en een aantal visschersbooten beschadigd Voorts is een school door een brisantbom getroffen en aanmerkelijk beschadigd Belangrijke schade werd in een enkele plaats in het Westen van ons land aangericht Hier viel een brisantbom op een woonhuis Dit huis werd geheel vernield de t eide belendende huizen werden zwaar verscheidene andere licht beschadigd Helaas werden bij dezen aanval vijf bewoners dezer huisjes gedood vier zwaar en 12 licht gewond Aangaande de Britsche luchtaanvallen in doi nacht van Woensdag op Donderdag kan thans nog medegedeeld worden dat hierbij vier bommenwerpers werden neergeschoten van de bemanning vonden de meesten den dood enkelen werden gevangen genomen JOe uitzendingen over Hilversum II ZIJN KORTEN TIJD GESTAAKT v In verband met werkzaamheden welke noodig waren om de beide zenders van het nieuwe zendercomplex definitief in bedrijf te stellen en welke werkzaamheden dezer dagen hun slag krijgen moet voor korten tyd uitzending van het programma Hilvi sum II over den zender worden gestaakt Dit programma zal gedurende deze zendpauze uitsluitend worden uitgezonden voor de aangeslotenen over die radiocentrales welke beschikken over een lijnverbinding met de studio s De zender Hilversum II zal waarschijnlijk op Vrijdag 20 Juni 1941 weer in bedrijf kunnen worden genomen DISTRIBUTIENIEUWS AFLEVERING VAN SLAOLIE OF RAAPOLIE De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherü maakt het volgende bekend In verband met het feit dat de winkeliers nog niet op alle destijds biJ hen ingeleverde bonnen No 17 van de boter en vetkaart slaolie of raapolie hebben ki nnen afleveren worden zij tot en mèt 31 Juli a s in de gelegenheid gesteld alsnog deze olie aan hun klanten of te leveren De aandacht wordt er op gevestigd dat de olie uitsluitend mag worden afgelevered aan degenen die gedurende het tijdvak van 12 Mei tot en met 17 Mei j l bon 17 van de boter of vetkaart bij hun winkeliers hebben ingeleverd De geldigheidsduur van dezen bon blijft ongewyzigd zoodat na 14 Juni a s dezen bon geen boter of margarine meer mag worden gekocht RADIONIEUWS Zontaf 11 Jwü BILVimSVIl L UJ H 8 oe Gewijde muziek gr pl M BNO Nieuwïbenchten I 4S Gr mo oonniuziek lO W Zondag halfuur oor kinderen vxx rber d door het Vrlji Prol Kerkcomité 1I M Kerkdienst voorbei cid door het Vrljz Pret Kerkcomité UM Orkest E oward IMS BNO Nieuwsen economische berichten l H Nederlandsch Verbond voor Sibbekundc Iets over oude archieven UI l is Bacheantale Hierna Gramofoonmuziek 2 M Aan weerszijden der Pyreneeën muzikaal programma 2 45 Radiotooneel 3 M Gevarieerd middagprogramma 5 30 Voor de jeugd S M Clancken pcl S 4S Gramofoonmuzlek 7 15 Zang en piano 8 00 BNO Nleuwstwilchten 15 Spiegel van den dag 8 30 Omroeporkest en Mtlst 9 30 Berichten Engelsch H Voor de ouders 10 10 15 BNO Engelsche uitzending An American sees Holland aiLVEBSUM a I IJ M 8 00 Gramofoonmuiick 8 30 BNO Nieuwsberichten 8 45 Gramofoonmuziek 10 00 Zondagmorgen zonder zorgen 11 30 Gramofoonmuziek 12 00 C clus Eens Chri tens Beizc naar de Eeuwigheid m dezen tijd gramofoonopnamen voo tiereid door de Christ HadtoStichting 1Z 15 Viool en piano 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 1 00 Meiodl sten solist en pianospel 2 00 Cyc u = U en de muziek Ï 15 CoMegium Musiccrum 2 55 Gramofoonmu7iek 3 00 Gianni Schic chi opera 4 00 Wijdingswoord voorbereid I door de Christ Radio Süchting 5 30 SportI uitslagen ANP 5 35 Ensemble Bandi Batogh 6 00 Deciamatle 6 10 Ramblers O 45 Sport van den dag 7 10 Cabaretprogramma 8 Ofl BNO Nieuw l erlchten 8 15 Residentiecrke t en soUM Om 45 GramofoonmuzJek 0 35 Radiotooneel lO OO BNO Nieuwsberichten Sluiting MiiiKlai It JoBi HILVEasCM I 4MJ K 15 BNO Engel TWn 8 worth knowlniF 45 Gramotoonmui JO Ochtendgymnastiek 7 00 Gramofoonmuz 7 45 Ochtendgymnastiek 8 00 BNO Nieuwsberichten 15 Dagopening Voorbereid door het Vrflz Prot Kerkcomité 25 Gewijde muziek gr pi 8 4 Crwnofoonmuziek 9 15 9 20 Voor de huisvrouw 10 40 Voordracht 10 50 Mundi pnsemble IÏ 30 Declamatie 11 40 Gramoloionmuziek 1Z H Viool en plano H Almaeiak 12 4S BNONieuws en economsche Iwrichten 1 00 Zarr met pianobege eidmg en gramofoonmuztek Z OO En semb e Bandi B k 2 30 Ramblers 3 0 Voor de vrouw en gramofoonmuztek 3 45 GramofoonmuzieJc 4 45 Voor de Jeugd 5 15 BNp Nieuws economische en beurst ericbten 5J0 Orgel harp en viool 00 Omroeporkest en solist 7 00 BNO Economische vnajpen van den dag 7 15 Voor de kleu er 7JE5 GramoloonmuzJek 7 45 Politiek weekpraatje M BNO Nleutvsberichten 15 Sple I van den d g 8 30 Zang met planobegeteidlnf 8 55 Gramofoonmuzlek O li OT MaBHt 9 30 Berichten Engel sch 4 Gramaroottmuziek 1 sche uitZRlfUng about Holland BILVERSCM IL 3 1 S M 5 Gramofoonmuz J OchtendgynuiMtlek 7 00 Gramofoonmuz 7 45 OchtendAymnasttd 8 00 BNO Ni uwsherfchten 15 Gramotoonmuzlek lO OO Morgendienst voorbereid door de Christ Radlo StichUng lO M Planovoordracht 10 40 Gramofoonmuzlek 11 00 Declamatie II ZO Gramofoonmuzlek 12 00 Berichten 1215 Melodislen en solist 12 45 BNO Nieuwsi en economische berichten I OC Omroeporlwst 1 40 Gramofoonmuzlek 2 00 Amftemsct Orltestvereeniglng Om 2J5 Zang met ptanobege eiding 4 00 Gramofoonmuzlek 4 3 Muziek der primitieve Indonesiërs causerie m et gramofoont laten 5 oa Christpnvrouwenwerk causerie voorbereid door de Chr Radio SUchtlniH 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 5 30 Piano oordracht 0 0 Gesprekken met luisteraar Voorbereid door het Vrijz Pro Kerk comltél 15 Orkest Ekiward 45 Reportage 7 0 BNO rrlesch praatje 7 15 Viool en harn 7 1 Orgelconcert 7 45 Gramofoonmuriek 8 0 BNO Nleuw sbertchten 8 15 Gramofoonmuziek 8 30 Ons Schemeruurtje 9 20 T uisterspel voor deti boer 9 55 Gramofoonmuzlek lO OO BNO Nieuwsberichten Sluiting PLAATSELIJK NIEUWS Ouderkerk a d IJssel DE LAGEWEG VERBETERD a Gnote voomitgaag Wat er door samenwerking tuS hen polderbestuur hoogheemraadschap gemeente en provincie bereikt ktai worden op het gebied van wegenverbetering werd Vrijdagmorgen duid lijk toen een gezelschap autoriteiten de verbeteringswerken aan den Lageweg tusscl en Ouderkerk en Gouderak in oogensciiouw nam Hierbij ileek dat de Lageweg dia slechts één kilometer lang maar voor het doorgaand verkeer van groote beteekenis is door de afsnijding van een bocht in dep IJsseldyk zyn plaats ia de tertiaire wegen in de provmde thans met eej e kan mnemen De Lagewëg bezit nu twee keurigafgewerkte en aangehaalde opritten voorzien vai een yzeren hek metgaasafrastenng twee stevige nieuwwbruggen elk 5 meter breed terwijlook verder aön den weg de noodigazorg is besteefl Het gezelschiip nam een en ander met groote voldoening in oogenschouw Sa JARIG BtuWELUKSFEEST Op 25 Juni ap hoopt het echtpaar A de Vries en J van Bergen den dag te herdenken waarop het vyftig jaar in het huwelyk is verbonden ReeUwijk KAT VERZORGT JONGE KONUNEN Vit hok naar Uiand gebracht Bij een familie hier ter plaatse had de poes cenige jongen ter wereld gebracht De jongen werden weggehaald daar men nu eenmaal niet alle katten kan aanlu uden De van haar kinderen ontroofde moederpoes haalde toen b J de buren eenige jonge konijnen uit hei liok en bratht die naar haar nest De jonge konijnen worden nu door d poes moederlyk verzorgd PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ncd Herv Kerk Reeuwijk v m 10 en n m 7 30 uur Ds W Vroegindewey Ned Herv Kerk Sluipwijk v m 10 uur Ds E R Damsté n m 2 30 uur D E R Damsté afscheid Geref Kerk v m 10 en n m 8 30 uur Ds P Warmenhoven KERK EN SCHOOL BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ Nederlaatfsche Hervormde Oemeento Aangenomen naar Giessen Nieuwkerk cand P Moerenhout te Utrecht ChrMalllka eer fermeer Kwk Beroepen te Werkendam ds E du Marchl van Voorthuysen te Urk Ond Gcrefonneerda Geneeotea Bedankt voor Kamiien da J vin der Po l te Glessendam Hiit pre Ucr D fcerkeraad der Gereformeerde Kerk t Lelden baeft cand P van der Schaaf wederom voor den tQd van een half laar to4 hulpprediker benoemd Ba niicli K thoUek Kark In den onderdom van 63 Jaar overleed te Cothen de beer J M Kniap pastoor aldaar Beveitlglng en intrede Geref Kerken In Herste d Verband Cuul D van der Plaa Jr deed Zondag JX iljn In trede te Oosteiend op Texel waar hi door ds J K Buskes Jr te Rotterdam bevestigd werd Nederlandsch Hervormde Kerk Da J van den Heuvel komende van Poortvlet deed Zoridag j 1 zijn intrede te Gameren waar liU door ds P Kuljlman em predikant t HUtmr wu bevestigd werd Daapsgesinde Broedersclup Beroepen te Aardenburg ds M 1 N thentu te BovenknOpe