Goudsche Courant, zaterdag 14 juni 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 14 JUNI 4H Bedes overleden door een noodlottig aa sval Bze lieve llocder LOUISE E HEINEMANN eb SmlMi ia 4n ouderdom van W jaar n U v Vader en Stiefvader LUDWIG HEINEMANN In den ouderdom van 59 jaar en oatt Uêve Grootmoeder FANNY HEINEMANN geb Kunstauum in dm otiderdom van 87 jaar Gouda IS Juni IMl Sluit Uw MolestVerzekering bij Wed Knox DorÜand TtaimarhtSO Gouda ULLY GERZON ARTHUR GERZON FRITZ A HEINEMANN f Gravenhage SUtenplein 18 lOk begrafenis zal i aats hebben op IS Juni te 14 30 uur op de Isr Begraafplaats Bloemendaalsohe weg te Gouda Q IS96 48 ïentge en alpemcene kennisgeving Met diep leedwezen geven wü kennis van het plotseling verscheiden ten gevolge van een droevig ongeval van onze lieve Moeder Behuwd Groot en Overgrootmoeder Mevr MARGJE OUDIJK Weduwe van den Heer Frans van Vliet in den ouderdom van 78 jaar De diepbedroefde Famdlie Gouda 13 Juni IMl Steinkade 5 De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 16 Juni a s te 2 30 uur vanaf Steinkade 5 te 3 uur op de Algemeene BegraaCplaats te Gouda U 19Ü4 36 Met diep leedwezen geven wü kennis van het plotseling verscheiden tengevolge van een droevig ongeval van mun lieven Man onz A Vader Behuwdvader Zoon Broeder Zwager en Oom difnlleer CORNELIS VAN TONGERLOO Id den ouderdom van 54 jaar J M VAN TONGERLOO an Vliet Curasao C VAN TONGERLOO E VAN TONGERLOO van Dorp Gouda FRANS VAN TONGERLOO Familie C VAN TONGiaiLOO Familie VAN VLIET Gouda 13 Juni 194il De la Reylaan 38 De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 16 Juni a s te 2 30 uur vanaf De la Reylaan 38 te 3 uur Oj de Algemeene Begraafplaats te Gouda G 1875 84 Beschadigde aitlaka kitkkan BMdaroa klokkan worden weer VAKKUNDia HERSTCtD b A Jl np Mm aOUWCI47 TELKrOONSST IWl toawnvar da Tarimarlil O 1895 12 Siroopwafelea heerlijk van smaak Ruim gesorteerd ia Koek Banket enz van prima v f ac kwaliteit en zeer V 46 Yoordeelig Bal l erij Wever Ü190I SO Nieawe Markt 25 ü 1883 14 DE KWARTJES RUBRIEK Eiken Zaterdag plaatsen wij in de Kwartjca rabriek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cent bü vooanitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhoogmg Bewysnummer 5 cent extra Inzending tot Vrüdagsmiddags 2 uur Blieven kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken dag van 9 6 nor Zaterdags van 9 1 aar Te koop prima eiken ameufile ment t est uit dressoir 2 fauteuils 4 stoelen Zoo goed als nieuw Te bevragen Jan van Henegouwenstraat 7 NET MEISJE gevr voor de morgenuren Vrijdag den geh dag Burg Martenssingel 33 Gevraagd een NET MEISJE voor de morgenuren Spieringstraat 109 Gevr NET MEISJE P G van 8 4 uur J VAN WILLIGEN Van Baerlestraat 10 Bü de Rott Dok Aangeboden een NET PENSION Vrije Zit en Slaapkamer met str water Adres Molenwerf 24 Gevr in goeden st zwart of donkerblauw Heereneost Fl maat Van Strijenstraat 14 AUeenst weduwe 57 j zoekt eonversalie met juffrouw alleen P G Br no 1014 bur v d blad BoekblnderQ O LEEUWEN TurfsingeJ 23 Hat beure adres voor inbinden van allt soorten boeken jaargangen en muziek Gezocht goed miUea voor driejarigen jongen tegen klnne ververgoeding Liefst in gezm met kinderen Br no lOlS bureau van dit blad Jong echtpaar zond kinderen soekt 1 af 2 ledige KAMERS met keuken Uefst nieuwbouw Br no 1016 bureau van dit blad Gevraagd NOODHULP DA6MEI8JE B Martenssingd 20 NET MEISJE gevraagd van 8 14 uur Van Beveminghlaan 22 Te koop een Joageaarijwiel Tel 2673 Jeruzalenutraat 8 Gouda Te koop een DAMESBUWIEL TeL 2673 Jeruzalematraat 8 Gouda Een NETTE WERKSTER gevr voor den Vrijdag Adres SIX Moordredit TWEE JONGE POESJES Af te halen Gravin JacotMstraat 12 Heden overleed tot onze diepe droefheid door een MXidlottig onge ral onze Neef CORNELIS VAN TONGERLOO In den ouderdom van 54 jaar üit aller naam C VAN TONCffiRLOO Bzn Gouda 13 Juni I 41 O 1909 15 C van Elk Arts hervat 17 Juni de praktijk o 1879 8 Gevraagd nette dienstbode voor dag en nacht Mevr Okkerse Wllhelminakade 59 Waddinxveen 01891 6 Gevraagd Kantoorbediende mnl of vr Brieven H T Arends Crabethstraat 59 Gouda O 1894 6 Hulp in de Huishoudlug Beschaafd meisje22j zoekt plaatsing in net milieu Intern Ooed bekend met huish naaien koken enz Br onder no Q 1897 bur an dit blad Te koop gevraagd van particulier lis te Gouda of naaste omgeving voor zelf bewoning Eventueel ook huren Qeen tusschenpersonen Br onder no O 1877 bureau van dit blad Tc huur gevraagd een Piashuisje voor 1 2 weken In jallj Brieven onder no O 1878 bureau v d blad OEVRAAQD tegen half Juli EEN FLINKE DAGDIENSTBODE V d dag zelfst kunnende werken en koken v g g v Mevr Httpkes Van Beveminghlaan 37 0 1903 8 TE KOOP Eio net lurjBrwosnbuis in het Centrum van een dorp nabij Gouda Br onder No Q 1006 bor v d bl 10 Gedistingeerd en elegant het kenmerk van onze kapsels niiNwiiKeiiMii KLEIWEG 77 OOUOA O 1880 23 BERICHT VAN INZET Hel pand Markt 31 te Oquda is ingezet op f 24 800 De afslag blijft bepaald op Maandag 16 Juni a vooroi elf uur in Hotel de Zalm te Gouda De Notarissen J VAN KRANENBURG aw NAOTOLAS BOOT O 1888 20 Notaris J v KRANENBURG te Gouda zal op Maandag 23 Jani 1941 v m elf uur in Ilbtel de 2 alm a d Markt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen Onroerende Goederen WINKEL en W00NHDI8 tnet afz twvenhuis Raam 256 hoek Nobelstraat In eigen gebruik WOONHUfi Raam 252 Verhuurd voor ƒ 4 60 p w WINKEL en WOONHUIS Stoofsteeg 16 nabij de Markt Verhuurd voor ƒ 6 50 p w Drie WOONBUOSm H van Alphenstraat 28 30 32 Verhuurd voor ƒ 8 ƒ 6 en f 5 50 p w WOONHUIS Tweede Kade 80 Verhuurd voor ƒ 8 p w en voorts twee staalijzeren VLETTEN resp groot bijna 20 en ± 15 ton Westlanders liggende Katteneingel t o Regentesseplantsoen 8 De perc zijn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 en op diöi dag van 9 tot U ze zün te aanv op den betaaldag 23 Juli a s Breeder blij notities gratis bij den notaris verkrijgbaar evenals verdere kilichtiogen voor de vletten ook bü den heer A Nedeibotf v Stxyenstraat 20 O 1871 40 OW Proviociale publicatie van het Departement ▼ an Landbouw en Visscherij VEBKOOPEN VAN TE VELDE STAANDE GEWASSEN De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor Zuid olland maakt bet volgende bekend Aangezien door den verkoop van te velde staande gewasaen ten aanzien waarvan een inlevenngsplicht kan wordeo opgelegd aooals granen peulvruchten aardappelen en vlas moeilijSiedeD worden veroorzaakt njet betrekking tot de inneming dier producten wordt bü t esluit van den Secretaris Generaal van hM Departement van Landbouw en Visscherij l epaald diat het vertiandelen waaronder het koopen en verkoopen is begrepen van de bovenbedoelde te velde staande gewassen verboden is By dit besluit wordt tevens aan de Provinciale Inkoopcentrale van Akk HMuwproducten binnen welker werkgebied de t edrylsgebouwen van den telerverkooper gelegen zjjn de bevoegdheid gegeven onth finig van gemeld verbod te verleenen Aan deze ontheffing kunnen door deze Centrale voorwaarden verbonden worden Den belanghebbenden wordt er met nadruk op gewezen slechts met een vergunning van de Provinciale Inkoopcentrale van AkkerboOwproducten over te gaan tot het koopen en verkoopen van de vorenbe doelde te velde staande igewassen aangezien zij zich anders an een tuchtrechtelijke of strafreohteiyke vervolging sullen blootstellen O 6783 54 TAXATIE MARKTEN VAN PAARDEN De Provinciale Voedselcommisseris voor Zuid Holland deelt Bn belanghebbenden in zijn werkgebied mede dat in afwijking van voorafgaande publicaties voor de tweede helft van de oüand Juni de volgende Taxatie iarkten züij vastgesteld Juni te Rotterdamr 25 Juni te Ussebnondie Juni te Sommelsdijk 26 Jum te Heenvliet 21 Juni te Oud Beüerland Te Rotterdam zal dus op 17 Juni a s een Taxatie markt worden gehouden terwijl bovendien de jaarmarkt te Usselmonde op 16 Juni IS aangewezen als Taxatie markt O 6784 24 OfBcieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij KUNSTMATIG DROGEN EN SIALEN VAN GRAS EN KLAVBt Het Rijtebureau voor de Voedselvoorziening jn oorlogstijd deelt het volgende mede In een officieele publicatie van 16 Mei 1 werd er op gew ecen dat voor het kunstmatig drogen en malen van gras en klaver vergunning moest worden aangevraagd bij het Rijksbureau voor deVoedselvoorziening in oorlogstijd Daar deze mededeelin 5 tot misverstand aanleiding heeft gegeven ordt er thans op gewezen dat alleen vergunning aangevraagd behoeft te orden door denexploitant van een inrichting voor het drogen enfot malen vangras en klaver Veehouders kunnen dus zonder eenige formaliteithun gras laten drogen en het gedroogde en al of tiiet gemalenproduct naar hun bedriji vervoeren mits dit uitsluitend in eigenbedrijf wordt vervoedetd Deze regeling is getroffen ten einde de productie van gras enklavermeel te kunnen controleeren en te bereiken dafal het grasen klavermcel wat niet in opdra t van telers en voor hun eigengebruik is gemaakt bestemd wordt voor de fabricage van mengvoeder O 6802 50 Laat ze maar ravotten Onze schoenen liunnen ar tegen UiUcmSckdd Wijdstraat 23 Gouda O 1908 36 Om gedurende de vacantiemaanden een zee groot mogelijk personeel tijdens de verkeoptijden aanwezig te hebben hebben onderstaande firma s te Qouda besloten vanaf 16 Juni tot 1 September iMIllUIDIIIISmiliUllïïliLUITEII BAHLMANN 6ebr SPAAS BRUNS WISBRUN BUSCH LIFFMANN 6R0OTEND0RST WIJNBERG V HULZEN V YPEREN Dagelijks a pend tot 8 uur s Zaterdags tot 7 uur O 1884 100 Een kleine hond gevr waakscii soort geen gekrukie fox Adres SIX Moordrecht Voor direct gevraagd FLINKE JONGEN voor magazynwerk VAN VLIETS Groothandel Fhiweelensingd 50 Te huur gevr voor 1 week tusschen 22 Juni en 12 Juli 2omerhnisje a d Plas 4 Personen Br met prija enz no 9950 Adv bur Bril Mathenesserlaan 314 Rotterdam C Wij maken Vw te kn pe sehooaen breeder en grooter JOH HUURLmC Doelestraat 10 Tel 3780 PRIMA WERKSCHOENEN voorradBg tm 48 Van Maartafi Sehoealiandel Vyverstraat 10 Uw adres voor HOBREGAAS b en gr in sUe nfsten JAN POSTMUS Raam 142 Tel 3720 RalBM kcaM OaaeaBforeB dt Loodgieter Walestraat 12 tel 2826 Koopt en laat uw aarwerkoi repareeren in een reeds jaroi bestaande zaak JDe KIskkenwiBkel Kleiwegstraat 38 Opger 1874 Twee nette Jangens zoeken twee dito mebjes leeftijd pIm 18 30 j Foto s worden op eere woocd teruggezoDden Br no 1031 bureau yan dit blad Glas Porselein Aardewerk Huishoudelijke art enz De Kleine Wlast Nieuwe Haven 17 Aangeboden t nauooNS kano Vierde Kade 104 Ter overname keurige witte ntlTIDSJArON kleine maat Br OD 091 bur van dit blad Particulier vraagt ter overname Heereaeoataaa en HeerenrüwieL Br ao 090 bur van dit blad Heer zoekt XTT SLAAPKAMEB met pension op goeden ctand ar no 9U bur vao dit blad Zoirff U voor Uwc ig n iH lkT Ncdi dat laat U over groep vakmentckcn Uar aarom wtttUdsn de atch thuis doen p vooral nu terw l it mooier ia ea U Uw SoogeabUkken toch veti mJ kuat besteden Ual Uw wasch d irom i ku llg door ons behandel4 b fiM aiMiaamtVliM MODUWASSCHERIJ OoimIci Talafeon jqi Bedriifswate zoo zacht als regenwater fil873jr Hlaakzetfuwiamt met behulp van PENJEL of OPEKTA Pakjes vanaf 15 cents bi Anton Coops DroaM WHdalrutSI G 1883 15 Solidox taiu KuUt Per tnbt 35 cent Oroote tube 88 cent Balt A de Jèpg OOSTHAVEN 29 tB PirfumtriaCn Tolletartllrelen Op goeden stand ZitSlaapkamam vaste Wascht met pensioa tehuur Br no 993 bur bandit blad Te koop 1 Mandoline te koop gevr 1 r spikes maat 39 Aan te melden Dubbelebuurt 5 ORGEL te koop 11 Reg Priji ƒ 50 niet op Zondag H Oud hoom Zw weg 9 Waddinxveen B z a net DAGMEISJE v buiten 16 j Te bevr H v d Heuvel Goudscheweg G 154 Stolwijk Gevraagd Tnlndersjongen pim 16 jaar Te bevr bij J Schouten Goudscheweg D 117 bij Gouds JONGEN GEVRAAGD 16 k 18 jaar van goede getuigea voorzien Kaashandel Seyffen jrouwe 84 Biedt ZMh aan met 1 Juli M Meisje voor dag eo nacht zelM kunnende werken en go i kunnende koken v g g v Mej d Scheer v Beveminghlaan 37 Gouda Te koop aangeboden KINDERWAGEN Gouwe 118 Te ko iPathefoon met SS plato UsseUaan 117 Te koop Wegens plaatsgebrek 2 FanteuUs bekl met grij piu Joubertstraat 40 Jongedaau soekt kouiisinaUsf met heer 20 25 jaar Bf no 1003 bur vao dit bW Gevraagd voor 1 Juli fUake DIENSTBODE t At kunnende werk n bek kOksB v g g v Mevr Kool vas B gen Uzendoorparit 1 Te buur Zit Slaapkaaiertje vom kostganger of slaapganger Tuiïsiingel 9 Abonnementcprijs Ia Gouda per kwartaal fj per maand f 075 per week 18cy bulten Gouda 19 et per f J per post per kwartaal AÉmtentietarief 1 5 regels ƒ 1 10 elke regel ƒ 0 21 Ingebonden Mededeelingfl 13 regeU f 1 31 elke regel rat 0 42 Bü overeenkomst gereduoe piïjzen Zaterdap kleine dvert t in d kwartjBsrubnek T jj gels DU elke regel meer Hflr grootte rege