Goudsche Courant, dinsdag 17 juni 1941

tjMnsdag 17 Juni 1941 IPt Jaaigang No 20656 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bonaa MARKT 31 TEL Z7 5 rwtrekenliif 4 4M Hoofdredatteur F TIETER Gouda tM StrïMjn Syrië wdrdt heviger JAARVERSLAG van de Medérlandsche Bank èij Merdj Ayoem zijn de Fransch n doot de Engelsche stellingen gedrongen fjfarkensaldi als waardeoolle deviezen te beschouwen Haar een renteniveau voor staatscrediet van 3V2 nWs Hevige aanVtilKop Britsche ooiiogssjchepen Mark en pond In dit verband zij b v gewezen op de gestadige toeneming van de markensaldi van de Nederlandsche volkshuishouding die in de Nederlandsche Bank centraal worden beheerd eifi die een samengebalde koopkiacht vormen welke in het Derde Rijk nog naar de terreinen tast waarop z ij zich kan ontplooien Naarmate cfe mark in een toenemend aantal landen voor aankoopen kan gebezigil worden krijgt zij meer en meer het kjirakter van een enrste klasse devies dat s dekking voor andere betaalmiddelen kan worden gebezigd Het verschil tusschen de tegenwoordige mark en het vroegere Engelsche pond dat onder het stelsel van de goudwisselstandaard jarenlang ten onrechte als eerste klas deviezendekking werd gebezigd springt in het oog Het vroegere Enrgelsche pond was zoogenaamd door goud gedekt doch dit goud was in hoofdzaak van andere landen geleend Sinds de stabilisatie van het pond in 1925 heeft de gouverneur van de Bank of England MoiHagu Norman met alle middelen gepoogd de Europeesche en ook de overzeesche landen en de deelen van hdt Britsche imperium tot het aanhoudciAvan aanzienlijke saldi te Londen te Vwegen Dit is hem ook in hoofdzaak gelukt Hadden de circulatiebanken der wereld toenmaals een juist begrip gehad van den werkelijken toestand en hun saldi opgevorderd dan ware de goudvoorraad van de Bank of Érgland weggesmolten als sneeuw voor de zon en zou het feit aan den dag zijn getreden dat het pond in het geheel niet door goud was gedekt en dat Je boniteit van het pond een fictie was Het blinde geloof in een Britsche economische kracht dat ook toen nog heerschte was gegrondvest op eeuwen van arbeid en strijd van het Britsche volk Op dien arbeid was ook in het Verleden de stabiliteit van het Engelsche pond gegrondvest omdat arbeid 05 goederen naar en van DuitschlandMHeen de grondslag van productie en i de deviezengrens tusschen hef vrelvaart is en de koopkracht van een Aan het verslag van de NederlandBank N V over het boekjaar 1941 wordt het volgende ont nd De oorlog die thans om óns heen woedt plaatst het Nederlandsche volk vj or een taak van ernstige zelfinkeer BU het overgroote deel van ons volk ovcrhccrscht het besel dat diepgaande veranderingen met betrekking tot de iseslanden welke voor den oorlog heerschten in het algemeen belang iringend gewenscht zijn De Nederlandsche Bank kan en renscht zich niet te onthouden van een nadrukkelijke deelname aan deze tlgemeenc taak die ons door een van de geweldigste revoluties die de ge thifdenis heeft gekend is gesteld geworden De huidige veranderingen ipeleii zich immers ook af op het finan cieeleconomisch terrein waarop de Nederlandsche Bank meer in het bylónder haar taak uitoefent Voor die groep onzer bevolking die féneigd is elke vernieuwing ook op Financieel economisch gebied in beginsel af te wijzen zy er hier op gewezen dat de doelstellingen welke by de beoogde reorganisatie van Europa door middel van den Volkenbond wjren gesteld op nagenoeg geen enkel terrein zyn bereikt geworden en dat thans in vollen oorlogtijd oojveel footer schaal déze reorgaMsatie daadwerkelijk wordt verwezfnlijkt Op het vasteland van Europa is een groote levensruimte in wording waar binnen de ruil van producten en diensten zich vrij zal kunnen afwikkelen Degenen die aan de noodzakcl eid eener grootere levensruimte fèkwven kunnen inderdaad niet omkennen dat in dat opzicht gedurende de laatste twaalf maanden groote vorderingen zyn gemaakt De NcderlandKtie Bank is in zooverre direct betrokken by dezen nieuWen Europeelehen opbouw als de invoerrechten Xmée Rijk en Nederland werden op IfÉfven Tusschen de tot het Derde Rijk beiiMrende gebieden en Nederland be tMt nagenoeg geen belemmering meer voor het vrye betalingsverkeer Reeds is de organisatie van een vrij bankenverkeer en van het postchequeen giroverkeer over dit reusachtige gebied in vollen gang terwijl het wegruimen van hindertissen op volkshuishoudelyk gebied ten bate van het vrije goederen n handelsverkeer tusschen Duitschland 1 Nederland vorderingen maakt worfc i ook met andere landen waarmede Ml Daitsche rijk door de machtig flle ontwikkeling van Europa in teeds nauwere betrekkingen raakt Mderhamdelingen gevoerd over het opruimen der beleinmeringen die aan de welvaart der volken binnen de Europeesche levensruimte in den weg Aaan In het jaarverslag van de Deutsche Reichsbank over het jaar 1940 wordt met zooveel woorden gelegd dat het Mei is om in oorlogstyd de grondslaBn voor een toekomstigen organischen Monomischen en geldelyken ndeuwoouw op het Europeesche vasteland te tten Ook het jaarverslag van de Ukabank wyst er op dat in de Duit e ltaUaansche clearingovereenkomst JW Augustus 1940 reeds overeenge odten werd dat alle vorderingen en Wtplichtingen uit het buitenland tus en Italië eenerzyds het Derde Ryk Merland België en Noorwegen an yds in marken zuUen worden ge Md Daarmede openbaart zich de 2 die de mark als betaalmiddel in toekomstige Europeesche levens2 te zal moeten vervullen De NeJWwndsche gulden is tot elk bedrag en jjöi den vasten koers van ƒ 100 = 132 70 inwisselbaar en ook het omj e rde is het geval Ook met vele e Staten is tusschen de mark en fWbetreffende betaalmiddel een vaste ï sverhouding gelégd zoodat op 2 wyze ook tusschen de gulden en betaalmiddelen dezer landen een waardeverhotiding is geschapen komende Europeesche levens te moet over een economischJJj ieel centrum beschikken als nig Berlyn in aanmerking komt snelle economische ontplooiing het Derde Ryk zal aan ieder lyk zyn die zyn oordeel vortnt haatgevoelens of voor ingenoJ wid De overzeesche organisatie yolkshuishoudingen zal daarbij V n het minst worden verwaar i ts nweizaam baant thans deJ aientaie handel zich te midden B k i oorlog opgelegdeÏJJ Kelykheden zyn baan en toch hoewel voor veler ji og onaichtbaar het leven ir jgoofruimte van het Eurt esche jjr De handeUstroomen in het Cr Spbied zoeken naar hun bed25 5 baanbreking naar den t wen tijd ontstaan stuwingen die aren tot e bdiooreo 1 eenige jaren tot een vargeten nullen brtaora betaalmiddel afhankelijk is van de door arbeid voortgebrachte hoeveelheid goederen en diensten Deze gror lsalg ontbrak en de smadelijke devalutie van 1931 was noodig om de gegrondheid van de waarschuwingen van vele Brilsche deskundigen te bewijzen Aan de Nederlandsche Bank echter kostte het geloot in de onaantastbare waardevastheid van het Engelsche pond sterling en aan het woord van den gouverneur der Bank of England tientallen millioen guldens De arbeid die door de Britsche generaties dezer eeuw was verwaarloosd is door het Derde Rijk en zijn Führcr als het eenige juiste economische fun dament der voïksgemeenschap aan vaard Op den arbeid is de waarde v 11 de mark gegrondvest Degenen fis dezen oorlog noodeloos willen v rlengen willen dezen grondslag fantasten doch juist op dit gebied wordt met een ontembare volharding gewerk aan het organiseeren van den menschclijken arbeid tot zijn toppunt achter het steeds vooruit schuivende front der legers der asmogendheden De oorlog tast de reserves lan doch de organisatie van de groot Europee sche levensruimte vrij van economi sche belemmeringen schept de grond slagen voor een zoo snel herstel bij den rede dat zelfs deze oorlog de hechtheid der grondslagen der grootDutt sche volkshuahouding niet kan aantasten Op het verbreede economische draagvlak der vrye levensruimte van Europa is de waardevastheid der mark en op haar Europeesche gelding is haar karakter als dekkingsdevies gegrondr vest Derhalve zyn de markensaldi die de Nederlandsche Bank onderhoudt als volwaardige deviezen te beschou wen Deze saldi zijn trouwens een verschijnsel van voorbiügaanden aard Zy vormen een overgangsvorm in de wordende groote levensruimte van Europa en functioneeren al een crediet aan het Del e Ryk Doch ook de weerstand van het oude tegen het nieuwe openbaart zich in deze aangroeiïng der markensaldi Het Nederlandsche volk of althans een deel daarvan vermeldt zich ter beurze in aankoopen van Amerikaansche effecten waarvan de tegenwaarde in Amerika is geblokkeerd en die dus een volkomen onbepaalde waarde bezitten Deze zelfde kapitaalkrachtige kringen die zich aan een dergelijke blinke speculatie overgeven zyn slecht ten deele geneigd kapitaaibeleggingen in het Derde Rijk ter hand te nemen welke kapitaalbeleggingen zoo hiermede eenmaal een aanvang is gemaakt het markentegoed van de Nederlandsche Bank zouden doen verdwijnen als sneeuw voor de zon Een zware verantwoording rust in dit opzicht op de commissionnairs en op de pers die het publiek voorlichtingen geven Het is te vreezen dat thans wederom als zoo vaak in het verleden de verliezen die op de meest speculatieve Amerikaanettecten kunnen worden geleden de kleinste spaardere van het lapd zullen treffen Het was dan ook eén wtjs besluit om de Amerikaansche effecten tot datgene te bestempelen wat zy werkelyk zijn nl buitenlandsche fondsen en de noteering voor deze effecten fc verbieden De oorlog stelt nu eenmaal harde noodzakelijkheden Deze noodzakeliikheden kunnen grooter leed öp latere tijdstippen vermijden Het kapitaal heeft de plicht zich zoo veel mogelijk dienstbaar te maken aan de Nederlandsche arbeidsgemeenschap en diis die doeleinden te bevorderen waardoor de welvaart dezer arbeidsgemeenschap kan worden verhoogd Deze noodzaak klemt te meer waar vortr den duur van den oorlog helaas een belangrijk gedeelte van het nieuwe spaarkapitaal moet worden opgeëischt voor de financiering van de buitengewone uitgavjpl die op ons grondgebied di ikken Zoolang deze uitgaven die op ons grondgebied drukken het karakter hebben van een verzekering voor de toekomstigik bestaansmogelijkheic der GermaanschSyVoIken en dus ook van ons land zal althans bij dat deel van het volk dat de Europeesche vernieuwing reeds als een levende werkelijkheid heeft aanvaard een offer gaanie worden gebracht De financiering van de overheidsuitgaven overweegt dan ook op het oogenbük in zoodanige m te dat er oriër leermg van het spaarkapitaal naar rie obligaüemarkt vanzelfsprekend behoort te zijnj In Diiitschland wordt het staatscrediet in s ne tempo op de basis vaneen rentevoet van 3 4 procent geplaatst Het kan niet uitblijven dat van Duitschland uit aankoopen anobligaties zullen plaats vin den Uehier een hoogere rente af werpen liatmettertijd met onafwendbare krachtdeze aankoopen de kiiersen van deNederlandsche obligaties zullen o psluwen Het moet dan ook ii de toekomst mogelijk zijn in Nederlandeveneens op de basis fan 3H procentte leen en j Deze en dergelflke verschijnselen zullen zich ook op de geldmarkten voordoen Hier is echter voor het oogenbük het tegengefetelijle versrhijnsel waarneembaar Dedisijjóntotarieven van schatkistpapier Ijagen hier reeds geruimen tijd onder die Duitache tarieven De afstand is i oor korten tijd echter nog vergroot dior een verlaging an de discontotarievejn over de geheele linie zoodat wij ou het oogenblik ver onder de Duitsche tarieven liggen Er jijn ook andere verschijnselen behalve de verlaging der discontotarieven t sfhatkistpapier die o een ontspanning van de geldmarkt wijzen In den ailerlaatstfn tijd d w z in de maanden die sinds he emde van het boekjaar zijn verloopen beginr eni de teekenen van het ten keerende 1 vertrouwen zich meer er mefr te vtrsterken De neiging om geU te hamsteren begint te verflauvven Het tH J = ip kan tegemoet worden sie le va i P de besparingen wederom een kracliltigen steun zullen geld en kapltaal ormen vojr Ji narkt Het zot onjuist zijn een dergelijke ortwikkfling doorj overhaaste maatreïPlen te storen rHet Nederlandsche volk dat ir deze bewogen tijden aan zoovee te nstriidilge bei rvloedingen indqfrhevig is zal uit zichzelf den eventstoeStand terugvinden en lang zTjnerhand de ricfttip g onderkennen die deorganjschei krachten van het leven in de Euro l eesche grootruimte beheerscher Hoe eerder dat geschiedt des te eerder za ook bij een lang durigen oorlog hetl Nederlandsche volk de grondslagen var zijn bestaan hebben verzekerd DE STRIJD BIJ SOLLOEM Engelschen zetten aanval voort Naar het D N B verneemt hebben de Engelschen hun gnjoten aanval aan het front van Solloem tot in den laten avond van 15 Juni voortgezet De Duitsch Italiaansche troepen brachten hun zware verliezen toe Tot dusverre zyii 70 Britsche pantserwagens op het slagveld vernietigd Het DiK B meldt nader In de vroege ochtendurtin van gisteren is de slag aan het frrfnt van Solloem opnieuw ör4brand De Britten die den eersten dag van den strijd reeds meer dan zestig pantserwagens verloren hadden maakten gisteren by hun aanvallen opnieuw van sterke pantserstrydkrachten gebruik De Duitsch Italiaansche afweer slaagde erin ook dezen Britschen pantseraanval met zware verlieten voor de Britten af te slaan Volgens voorloopige berichten verloren de Britten tot gistermiddag in totaal ntet minder dan honderd panserwagens De strüd staat er voor de DuitschItaliaan sdie troepen gunstig voor By Tobrock was de toestand op 16 Jiini onveranderd Uit dezen sector wordt geen melding gemaakt van byzondere c beurteoiweo Naar Reuter meldt maakt het offi cieele curamuni ué van hel Britsche hoofdkwartier bekend dat de geveeh ten in den centralen sector van Syrië toegenomen zijn in hevigheid Ofi meldt uit Beiroet Ons luchtwapen van de Marine heeft Zondag om 19 uur een hevigen aanval gedaan op Britsche zeestrjjtBcrachten aan de ku st Een Britsche tnrpedoboot werd ter itoogte van Saida getroffen en ging in vlammen op Een tvvtedc torpcdoboot erd beschadigd Gisterochtend vroeg bij het aanbreken van den dag kwamen onze schepen met vijandelijke zee strijdkrachten bestaande uil twee kruisers en vier torpedoljootën in con tact Wij leden geen verliezen Volgens de te Damascus ontvangenberichten valt van het operatiegebied Damascus niets te m elden Franscheverkenningstroepen zi jn in actie ge veest in de streek van Koeneitra BijKissoe hebben sterke Engelsche gepantserde s ri dkrachter heftige aanvallen ondernom n doch zcjnaer succes Bij een tegenaanval hebben deFranschen acht Engelsche tank vernield Volgens een bericht uit Beiroet hebben zes Fransche jachttoestellen die in het gebied van Derzaa Soeida opereerden om de Fransche strijdkrach ten te land te eunen 18 Britsche jagers van het tipe Gladiator ontm oet In weerwil van hun numeririte minderheid aanvaardden de FranScl en den strijd In een verbitterd gevecht werden drie Engelsche vliegtuigen zeker en is ee vierde waarschijnlijk neergeschoten Een Fransch vliegtuig moest binnen de vijandelijke Unies dalen Uit Beiroet wordt voortsjigemeld dat Iransche luchtmachtafdeeKhgen die llergisteren pas in Syrië waren aangekom en onmiddellijk in actie kwamen Zy vielen met succes Britsche schepen die voor de Libaneesche kust opereer den aan Verscheidene treffers werden op de oorlogsschepen geplaatst In een bericht uit Syrië roemt de Britsche berichtendienst den strijd in den centralen sector van Syrië hevig en zegt éii Fransche troe pen bij Merdj Ayoem door de Brit sche stellingen gedrongen zijn en de stad zijn binnengetrokken Tevens wordt van andere i va l ènde troe Den der Franschen gesprokfr die legen Kuneiira optrekken De toe stand in den centralen sector van liet front wordt als onduidelijk gekenmerkt Ofi meldt uit Beiroet dat het Fran sche hooge com missariaat m Syrië een verordening heeft uitgëvaa by de voorschriften over luchtbescherming van J vorige jaar neer in werk Van hedenavond af is in Beiroet Da mascus en in alle plaatsen ia het gebergte volledige erduisfering voorgeschreven FrauMhe aetiviteil Ofi meldt uit Beiroet In het Zuiden van Syrië is de aanvallende bedrijvigheid der Fransche afdeelingen wasrvan reeds gisteren melding werd gemaakt in en loop van den dag nog sterker geworden Deze afdeelingen hebben geopereerd bij Ezraa en Koaneitra en in den Zuidelijken Lil anon in den sector Merdj Ayoem waarby zij werden gesteund door verkennings en bombardementsvliegtuigen De aangewezen stellingen werden vlot genomen In het gebied van Kissoe heeft een Fransche tegenaanval de verwachte resultaten gehad en de terreinwinst mogelijk gemaakt De luchtmacht heeft vekenningsvluchten ondernomen boven de achterwaartsche verbindingen van den vijand en de woestyn Ten Zuiden van Damascus en by Deraa zijn Britsche colonnes en pantserwagens met succes gebombardeerd Officiecle verklarlBg Naar Ofi meldt is omtrent den strijdvan Zondag j l ter hoogte van Saidatusschen zeeen luchtstrijdkrachten devolgende officieele verklaring verstrekt Toen Zondag een va onze verkenningsvliegtuigen de positie der Britsche schepen had bepaald vielen onze vliegtuigen bestaande uit acht groote transporttoestellen en drie machines van het marine4luchtwapen tegen des avonds zeven uur de vijandelijke schepen aan Onder bescherming van onze jachtvliegtuigen gelukte het onzen bommenwerpers ondanks het hevigge luchtdoelgeschut de vijandelyke formatie volkomen te verstrooien zoodat onze troepen te land doeltreffende verkenningen konden ondernemen Twee torpedobooten wierden zwaar getroffen Een ambtenair van het Fransehe ministerie van Oorlog heeft een verklaring afgel d over de politiek van Engeland en de Gaulle ten aanzien van Syrië die hy schandelijk en jammerlijk noemde Engeland zoo zeide hy heeft zich op verraderlijke wyzc geworpen op een gebiad staande onder de souve piniteit van d en vroegeren bondgenoot wiens senig onrecht het is geweest dat hij het vorige jaar werd overwonnen loen hij zich opofferde voor de gemeenschappelijke zaak Engeland tracht den anderen landen wijs te maken dat vele Franschen de ontwikkeling in Syrië goedkeuren De wereld zal echter aan dfze ongehoorde bewering geen geloof hc hten Er is geen Franschman die er zich over verheugt dat hy hei bloed an zijn broeder ziet vloeien De Franschen wijzen met vtrontwaardiging alle voorwends ls van de haid en vooral dat dat zou de actie in Syrië een preventieve onderneming zijn die ten doel heeft het bestaan van het Britsche rijk te beveiligen Tefwijl de aanstichters van dezen ongemotiveerden aanval leugens verspreiden roept Frankrijk nJetaand te hulp dcch het verlangt van de wereld een rechtvaardig oordeel over den toestand Een artilcel in de News Chronicle waarin geëistht wordt dat de Engelschen in Syrië sneller en bru aler optreden wordtjin bevoegde Frar sche kringen zeer iBierkelijk gevonden meldt het D NW Het Ersgeteche blad schrijft nog dat de verliezen die de Franschen daarbij moeten lyden van ondergeschikte beteekenis zijn Nog nooit aldus de meening inFransche kringen hebben de igelschen met zooveel cynische schaamt loosheid laten blijken hoe weinig hunaan de Franschen gelegen is Men achthet overigen interessant aiat hetEngelsciii blad tevens laat doorschemeren dat de Engelschen bij hunoperaties in Syrië wellicht ook tegfnslagen kunnen hebben Churchill spreekt tot Amerika VERfE VICD ZVUXS WIJ BETBOrOEN VCSDEELO Zl LLEN WIJ I VALtEN Ineen radiorede die Churchill tot deVe en Staten gehouden heeft ter ge legènheid van het fdi dat de Amerikaansche universiteit van Rochester hem het doctoraat honoris causa heeftverleend beriep hij zich volgens eerD NB bench uit Stockhalm ter inleiding op het gevoel van venvantschapen eenhed dat tusschen de beide kusten van den Atlfintischen Oceaan be staat en m deiien tijd van wereldcri =een = bemoedigirtg en opwekking vocrrhem 15 Een wonderbaarlijke gebeurtenir rolt vool nze oogen af vervolgde Churchill Helaas is het or s nie gegeven te weten hoe het emJe zal zijn Zeker is evenwel dat de huidige gebeurtenissen ons leven diep zullen schokken Wij allen aan béide zijden van dén Oceaan voelen dal ons lot Ti dat van vele geslachten op het spe staat Nadat Churchill met klem betoogd hadr dat men trolsch en verheugd moet zijn onrfanfes alle tegenslagen in er n dermate verheven tijdperk te leven en na voorts gesproken te hebben van de van haar zete veitlreven gerechtigheid van de met voeten getreden rechten der zwakken en de groote vrijheid richtte hij zich aa met de volgende verklaring tot de Vereen Staten Een jaar Sang biedei wij Britten alleen tegenstand gesteund duor uwsteun en uw hoogachUj l en overeind gehoude door onzan nbedwingbaren wil en onze hoïp op uw geweldige hulp Wat er ookjmoge komen wij zullen Uns tot het finde goedtiouden En thans biedtjlrWïde leeuw alleen tegenstand aart i jagers die m oorddadige wapenejf bezitten Tot Besluit vergeleek Churchill denoorlog met een reis en zei De tydenwel ledere maand die ver draagt bü tot verlenging en totde gevaren van de reis die gemaaktmo worden Vereenigd zullen wyhet nbuden verdeeld echter zullen wijvallen Japan en de oorlog OE VERKLARING5N VAN S0EJET80EG0E De verklaringen van den Japanseiie admiraal Suejet soegde en den afge vaaMigde Imai over het pact van drie en d Japansche Zuidzee po itiek naar de Hotsji Sjimboen meldt door alle leden van den centralen raad met geestdrift aangehoord Hc t blad acht de verklaringen des te verheugender omdat eindelijk duidelyk lot uiting is gebracht wat het geheele Japansche volk dankt en gevoolt De waarschuwing van Soejetsoegoe aan het 4dres van Amerika is van beteekenis omdat zy komt it den mond van een admiraal die nog enkele jaren geleden de geheele jaren geleden de geheele Japansche vloot commandeerde DE NIEUWE DUITSCHE ACTIE Beweging in hét Afrikaansche front AMERIKAANSCII SCHIP GETORPEDEERD De nieuwe actie die door de Duit schers wordt voorbereid en die volgens ri lisrainister dr Göbbels Churchill zal verbluffen zal blijkens aanwijzingen in de pers niet gericht zyn tegen de Britsche eilanden zelf aldua meldt S P T Duitschland kiest zelf zijn positie en zijn doel aldus zegt men te Berlijn Voorspellingen in deze zijn uit den booze Dat de toestellen echter die na de verovering van Kreta zijn vrijgekomen gebruikt zullen worden em beweging te brengen in het Afrikaansche front kan als zeker worden aangenomen Het Duitsche opperbevel zorgt steeds voor verrassingen en t kiest zelf het oogenblik waar deze verrassingen plaats be iben Binnen t vee maanden weten wij echtor meer dit is alles Wat de hoogste autoriteiten hieromtrent loslaten Er is een protest tan dfe Ver Statentë verwachten in verband met de torpedeermg van een Amerikaanschschip Hieromtrent meldt S P T uitWashingtpn Onderstaatssecretaris Sumner Welles heeft in een verklaring aangaande het torpedeeren van het Amerikaansche stoomschip Robin Moore onder andere gezegd dat binnen afzienbaren tijd aan de Duitsche regeering een scherp protest uit naam der Ameni aa sclie regeering zal worden overhandigd Radiorede van Knox ISOLEMENT IN STRIJD MET OE A MERlKAANSCnE EER In een iadiotoespraak tot h tCanadéesche volk heeft de AnneqMtaanscheminister van Marine Knox onder meerverklaard dat de Ver Stateo wanneerzij wilden natuurUjk buiten den oorlog uoden kunnen blijven Indien zij zich zouden kunnen blijven Indien zij zichnungsmuur om zich zouden oprichten juden zij voor fangen tijd veilig zijn Maar een dergelijke hoi ding aldusKi ox zou onvereenigbaar zijn met de CBITIEK OP DE BRITSCHE REGEERING Naar Associated Press uit Londen meldt heeft op een vergadering van hej vakverbond van technici de voorzitter Jack Tanner de Britsche regeering onbekwaamheid een gebrekkig bestuur en wanbeheer vooral in de miinitieindustrie verweten De regeering aldus Tanner ziet werkeloos toe bij de verspilling der nationale hulpbronnen NTE OVER DE POLITIEK VAN ROeSE VELT Op een vergaderingvyan het comité ENGELSCHE VLIEGTUIGEN NEER6ESCHOTEN Het D N B verneemt dat e i Duitsch patrouillevaartuig gisteren op de IVoordzee door drie Britsche gevechtsvliegtuigei is aangevallen Er otttspon zich een langdurig gevecht Het vaartuig schoot eeiKvliegtuig neer en bracht een tweede zoo emstigcv schade toe dat het eveneen verloren geacht kan worden Het vaartuig liep vervolgens een haven binnen om eenige gewonden aan wal te zetten iOHUtHUuilh Zon q 5 17 onder 22 05 Maan op 2 24 onder 15 31 Men b vcrplkbt te verduistcr a van soMondergantf lol sonaoplioant Laataanit van voerlai en moeien t nar xop onder rfanij o licn wprdco