Goudsche Courant, dinsdag 17 juni 1941

EERSTE BLAD l DINSDAG 17 JUNI 1941 BUITENLAND Duitsche uccessen in Oosten van Middel Jandsche Zee AANVALLEN OP BRITSCHE BCIIfcEPSFORMATIES Iji aarvuUing op het weermathlbencht van gisteren verneemt het D N B nog het vo gende In het weermachtsbencht komt een wrhoogde activiteit in het geheele Oostelijlte deel van de MiddeJlandsche Zee tot uiting alsmede het feit dat de Britten bij een poging om zich net leheel in len Zuid Oosthoek van de Middellardfche Zee te laten insluiten en tevens zooveel mogelijk van hun verloren gegaan prestige te redden thdTs naar het Noorden en het Westen lot een offensief zijn overgegaan Adn het front van Solloem ordVeen Brilsche aanval met vri sterke s njdkrachten gtmek die echter door de Duitwh I aliaansche forpiatiej op bloedige wijze is afgeslagen War eer volgen de totdusver onuangen bench ten reed 4e vernietiging kan worden medegedeeld van Bntsche pantierwa gen dan b ykt hierui niet alleen het optred r vun een groet aantal Br Ische gepantserde strijdkrath en ioch uok de harrirekkige en d ltrpffende afweer deLspiImogendhedéh Bii deren afweer wS ook e n formatie Duitsche duikbommenwerpers bijzonder succesv cl ondt eigen ver lezen te jden De Britsche aanval op Syne dwingt den tegerslander o a o k tot het ip den tnjd werpen van sfriidkrachter op 7ee Het Duitsche luchtwapen dat het Oostelijk gedeelte van de Middei and irhi Zfe than nauwkfuug c t ntioleert hindert de e scheepsl ewe4 Tngen sirds korten liid met iucces p eds op 13 Juni hebben Duitsche g echtsvliegluigen ter hoogte van Beifne een Biitsche vlootformatie a angevjllfn Op 15 Jun volgde een nieuwe aanval op eei for n nlip V iiiirdeliike cyrlfct=schepen B n nen twie dagefi werden hierbij on ddnks den sterk p v iiandetijken af w r diK t ioote oor i g schepen door boihvollinffcrs Vd i wair kaliber to zinken gfb t resp heschftdigf Wnnpifi de Britst leizwMer Dav entry ee isteren be i ejA ctftt de DiHI oher vanuit S nf 8rcie disi tus hir Fi fjp en enT r ïchtr aoP den garg jPide gevechten ingn pen lan mod nieuw gelegd worden dat dit met het geval is De aar a Ien v aalvan ne ding is gemaakt geschieden veeleei van eigen r euw Vliegvelden langs de Braziliaansche kust ONDrRHANDELINGEN TE KIO DE JANEIRO De Washington Times He ra ri zou vemmen hebben dat de re tering der VS iijet Brazilië ondtr andelmgen voert over de indchtmg T mill dire vliegvelden langs de Br 7 aansthe kust Hierover verneemt de Ne YorkDailyNews In de Braziliaansche ambassade wordt bevestigd dat dergelijke order handelingen te Rio de Janeiro ga ierd worden In totaal zouden de V S jffl ar tof een crediet beschikbaar len tellen van negentig miUioen dollar De vliegvelden zouden Braziliaansch bezit wnrc en doch door het Amen kaansthe leger gebruikt kunnen wor den Op deze wijze schrijft het blad 2ov3 men vermyden de Amenkaansche viag ten Zuiden van de Rio Grande te vertoorcn hetgeen den Spaansch Amenkaanschen landen aanstoot zou kunnen geven La Tribuna te Montevideo keert ïich schelp tegen bepaalde geruchten waarin aan de regeering van Uruguay het voornemen w6rdt toegeschreven steunpun en aan de kust ter beschik king van de V S te stellen Het blad vraagt of men werkelijk voornemens IS de landkust aan e V S uit te ieve ren en schrijft Door het beslag leggen op Lngelsche vlootsteunpunten m de Caraibikche Zee bereidt Nbord imen ka zich reeds op den oorlog voor Het gaat daarbii niet slechts om maatregelen ter verdediging van de VS doch om het inrichten van vooruitgeschoven posten voor een later optreden tegen Zuid Amerika Het vaderland mag noch verkocht noch uitgeleverd wor den en aan dergelijke inblazingen mag geen gehoor geschonden worden Japansche ambassadeur te Londen naar huis ONDERHOUD MET CHTJRCHILL De Japans ie ambassadeur te Lon fen IS naar Domei meldt Maandag naar Lissabbn vertrokken om van daar via Amerika naar Japan terug te keeren De ambassadeur had voor zijn Vertrek e n langdurig onderhoua met den Britschen minister president Wmiton ChuT in ENGELSCBE LCCHTMAARSCHALK IN CANADA Naar uit Montreal gemeld wordt is daar de Engelsche luchtmaarschalk Bowhill uit Londen aangekomen Hy heeft lot taak het vervoer van oorlogsylieg igen uit Amerika naar Engeland te organiseeren Kroatië s toetreding tot het driemogendheden pact DANKBAARHEID JEGENS DE AS Na de zitting vari den Kroatischen ministerraad waarop de leider van den staat dr Pavelïstj onmiddellijk na zijn aankomst den te Agram gebleven leden van de rege ring rapport heeft uitgebracht over het toetredffn Van Kroatië tot het dnemogendhedenpact heeft de minister van Buitenlandsche Zaken dr Lorkowitsj de vertegenwoordigers van de buitenlapdsche pers ontvangen en een verklaring afgelegd Wij zijn zoo zeidt dé minister den leiders van de groote mogendheden van het driemogendhedenpact grooten dank verschuldigd dat zij het den Kroatischen staat reeds iwre maanden na zijn erkenning door Duitschland en Italië mogelijk hebben gemaakt toe te treden tot het dr emogendhedenpact Voor den Jongen KroatiSchen staat beteekent de opname m het driemogendhedenpact nog meer dan voor de an dei e landen Wij hebben hierdoor de totstemming gekregen aan de nieuwe vorming van Europa actief mede te werktn Aan den anderen kant ontvangen WIJ door den tekst en den zin van het cfnemogendhedenpact ook de act eve bescherming van de eden van het pact Na de toetreding van Kroatië schijnt de geheele politieke toestand in 7uidoost Europe geconsolideerd daar thans alle vrije staten lid zi n var 4jt pact TOij zi n er van overtuigd dat vcrdragstelsel ten goede zal komdn j eei definitieve en permanente i Scificatie van Zuidoost Europa W J begrijpen zeer wel dat men nu vanuit London Kroatië met een stortvloed van no dende aanvallen overstelpt en dat men dtn jongen Kroatischen staat ac it nWt te bestaan terwjjl men het niet tjestaande Joego S av ie el acht te bestaan In de geheele pol tiek van illusies m ficties waarmede Groot Brittamiej thans noodgedwongen moet werkep komt het op eetffittie meer of mmdet net aan In ieder geval is het voor orii slechts een eer wanneer de gtvluchW Servische regecnng die m KroTie mamt aari angrrs heeft gehad ons via dV Londensche radiozenders smaadt en belastert Indien dit niet zoo was zou dit s eehts bew i zen at W3j de d neen mei qced dedtn Spanje zal Kroatië erkennen De chef van het Spaansche diplomatie e kabinet van het ministère An Btfitenlandsche Zsken heeft b kend gemankt dat de Spaansche reeeer ng de onvtrwiilde erkenning van Kroatië beoogt daar dit land getoond heeft te willen meewerken aan den opbouw van het nieiiw e Eumspa met zijn sociale en pofltieke denkbeelden zooals veitegenwoord gd door Duitschland I alie en Spanje merika en Engeland DE L NION NOW BEWEGING De Amenkaansche afgev rd gde Day die reeds de commissie Dies ver zocht had de acue van de Urion Now beweging na te gaar heeft voor de radio ovei hetzelfde onderwerp ge sproken De Union Now streeft naar de sa mensmelting van Amerika met het Britsche n k Hij zeide o a De beweging draagt het gevaar in zich dat de onafhanke ijkheid van de Vereenig de Staten vernietigd wordt niet door een invasie doch door verraderliik bedrog Deze machtige Union Nd v beweging bestaat in alle dcelen van de Vereenigde S atcr Zi wordt vol komen Britsch gefinancierd ten einde Amerika tot een permanente vérbin ding njet Engeland te biengen Hore Belisha heeft openlijk verkkard dat hiervoor planner zijn uitgewerkt welke slechts door Roosevelt en Churqhill behoeven te worden goed gekeurd Het afstaan van de Amen kaansche torpedoiagers de verkla ring y n Roosevelt dat de verdedi gingslinie van Amenka de Rhone is de benoersiing van Stimson en Knox het aftreden van Kennedy als ambas sadeur in Londen dit alles km slechts zoo verstaan worden dat de Vereenig de Sta en een deel van het Bntscho ri k moe en worden Hetzelfde geldt voor de hulpbeloften van l ullitt aan Frankrijk voor de wet tot hulpver leenmg aan Engeland enz In een hoofdankel chrnft Hearst eveneens dat voor het ontstaan van de Union Now beweging de Britsche propaganda ver ntwoordeli k is en dat deze beweging vooral m de Oosteliike staten krachtig verspreid is BEGIN VAN PETROLFÜM8CHAARSCHTE IN AMERIKA Een medewerker van het Amerikaan sche ministerie van Binnenlandsche Zaken heeft verklaard dat de ver schepmg van 252 000 gallons petroleum uit Philadelphia naar Japan geblok keerd geworden omdat m de petroleijmgebieden van de Ver Staten een acfiaarschte aan petroleum dreigt te ontstaan HET BEZOEK VAN KONING BORIS AAN ITALIË De koning keizer heeft gistermiddag met koning Boris van Bulgatye een bezoek gebracht aan de kmderen van den kroonprins en van de hertogm van Aosta in het Palazzo Pitti te Florence s Avpnds is hjj met zjjn gast naar San Rossore teruggekeerd Besprekingen van Roosevelt OJi MET LORD HALIFAX EN STIMSON Naar Associated Press meldt heeft Roosevelt zijn voorgenomen reis naar Hyde Park en Boston afgezegd daar zfjn gezondheid nog niet volkomen hej steld i § Voorts meldt dit bureau dat Roosevelt den Bntschen ambassadeur lord Hahfax den minister van Oorlog Stimson den chef van den marinestaf Stark admiraal Towers en generaalmajQor Arnold heeft ontvangen Liaisonconferentie te Tokio DREIGENDE VRAAGSTUKKEN BESPROKEN Onder voorzitterschap an Konoje is gisteren te Tokio een Buitengewone Liaisonconferenlie gehouden tusschen de regeenng en de weerraacht Hierbij zyn naar Domei meldt dringende V raagstukken besproken Aanwezig waren de minister van Buitenlandsehe Zaken Matsoeoka de chef van den generalen staf generaal Soegiyama de beide weermachtsministers de minister van Binnfnlandsche Zaken Hiranoema en de staatssecretaris van de rijkskanselary Iij aansluiting hifrop is tusschen vertegenwoqirdigers van het leger en de n arineJÉen bespreking gevoerd waar na de minister van oorlog generaal Togo met de vertegenwoordigers van de marine een onderhoud heeft gehad Aati Amerikauische pers temmen Bijna alle bladen publiceeren de e r klaring van admiraal Soeyetsoegoe met groote opschriften De Tokio A ahi Sjimboen schryft dat het keizerrijk thans besluiten m et aan den oorlog deel te nemen wanneer Amerika m den oorlog komt De Hotsji Sjimboen eischt vastbe lolenheid in deze cnsis en de M i y a ko Sjimboen acht de tijd geko men voor japan definitief te beslissen daar het de sleutel voor den afloop van den oorlog in handen heeft James Roosevelt niet naar Londen GEEN TUD VOOR REIS NAAR ENGELiAND De zoefn van den Amenkaanschen president James Roosevelt heeft zijn reis naar Engeland naar de Asfociated P ess uit Amenkaansche bron te Londen meldt fge egd James Roosevelt die oorspronkelijk a s waarnemer van het Amenkaansche marinecorps naar Londen zcu gaan vel klaarde naar de Associated Press vo gens h t DNB verder mt dt dal hij op een bepaald tijdstip in Amenka terug moet zyn wa door zyn reis naar Londen onmogei kan doorgaan Engelsch voorstel aan de Arabische landen VORMING VAN ENGELSCH ARABISCHE STAAT Naar uU Bagdad wordt gemeld heeft de onlangs benoemde Irakeesche ge zant te Cairo Noen Said Pasja op dracht gekregen den Arabischer regee ringen eeti Engelsch voorstel voor te leggen dat neerkomt op de vorming van een Engelsch Ar bischen staat Sjrie de Libanon Palestina en Trans Jordanië zegden daartoe behooren Aan het hoofd iiou ae in Engelschen dienst staande Emir van Transjordan e ko men Egypt zou als tegenprestatie een deel van hetlschiereiland Sinai krijgen alsmede een deel van de Palestijnsche woestijn Palestina zou een zekere auto nomie krijgep en de Joden zouden bij het bestuur een vooraanstaande piaatc innemen Daarentegen zou men de Arabieren in Palestina aan Joedigcn naar Transjordanie en Syne te emigree ren De blokkeering van tegoeden in Amerika BËRLUN OVERWEEGT TEGENMAATREGELEN In de Wilhelmstrasse verklaarde men gisteren volgens het ANP dat de onmidaelliike blokkeering van alle Duitsche en Italiaansche tegoed als mede dat d r bezette landen zooals die dooi Roosevelt bevolen is van Duit sche ztJde volkomen ongerechtvaar digd wordt geacht Naar men zeide wordt de kwestie van het nemen van tegenmaatregelen nog bestudeerd Wang Tsjing Wei in Tokio aangekomen DOOR KONOVE EN MATSOEOKA ONTVANGEN De president der regeering van Nankmg Wang Tsjmg Wei is heden ochtend m Tokio aangekomen waar hij door den Japanschen minister president pnns Konoje den minister van BuitenJandsche Zaken Matsoeoka andere leden Van het kabinet en hooge persoonlijkheden van het Japansche leger verwelkomd werd Woensdag vindt een audiëntie plaats bii den keizer Wang Tsjmg Wei blijft acht dagen in Japan gedurende welke hy tal van besprekingen zal voeren vooraj met prms Konoje en Matsoeoka a smede met de mstanties vart het Japansche leger SCHENDING VAN ROODE KRUIS VOORSCHRIFTEN Van het oorlogstooneel in NoordAinka wordt volgens het DNB eennieuw geval gemeld van ernstigeschending der vooiachriften van hetInternationale Roode Kruis door deEngelschen waarvan drie zwaargewonde AustraUers het slachtoffer gewordenzijn terwijLde hen behandelende Duitsche geneesheer ernstig gewond geraakte y Een Duitscjre stoottroep die eenige dagen gelawji het West Egyptische grensgebied binnentrok naar Britsche stellingen bracht een vrij groot aantal gevangenen binnen Onder hen be dimden zich vier Australiërs die m het voorafgaande vuurgevecht gewond war n geworden en tijdens den marsch naar de Duitsche hnies tetanus kregen Om deze gevangenen met m de woestijn te laten omkomen liet de leider van de stoottroep een Duitschen militairen arts met een ziekenauto naar de plek mden waar de vier gewonden waren achtergelaten De arts gaf elk hunner een tetanusmspuitmg ver nieuwde het vefband en wilde juist met de Australiërs terugrijden toen plotse ling een Britsche Hurricane m scheervlucht op de Duitsche ziekenauto afkwam Hoewel op het dak van deq wagen het JRoode Kruis duidelijk zicht baar was joegen de Biitsche vliegers salvo s machinegeweervuur m den wagen De arts werd zwaar gewond de chauffeur licht gekwetst Drie van de gewonde Australiërs werden gedood de vierde kreeg een se ampschot Duitschen bombardeerden Cyprus De vliegvelden Pathos en Nikosia op Cyprus waren eergisteren het aanvals doel van Duitsche gevechtsvliegtuigen naar het DNB ter aanvulling ver neemt Ta ri ke treffers konden op barakken en kwartieren worden waar genomen Britsche aanvalspoging aan Kanaalkust afgeslagen Naar het DNB van bevoegde zMde verneemt is gistermiddag een poging van afzonderlijke Bntsche gev echts vliegtuigen om onder sterk escorte van Jagers de Kanaalkust te naderen met zwart verliezen voor de Britten afge slagen Bij de luchtgev echten die ont stonden schoten Duitsche jagers dertien Engelsche lagers en een Bristol Blenheim neer Fen ander Britsch toe stel werd door luchtdoel irtillerfe om laag gehaald zondat de totale verlie zen der Britten vijftien vliegtuigen be dragen Duitschers bTej j0Ê tisa oot tot zinken De postboot die den dienst mét Ier land over het Kanaal vai St George onderhield is door Duitsche Stuka s tot zirkea gebracht naar Reuter melat MEUWE AMERIKAANSCHE BEZETTINGSPLANNEN In de New York Times spreekt de bekende correspordent Harson Badwin over eer versterking van Te Amtrikaai sche bezet ing op de van Enge a verkregen steunpunten Vooits noemt Baldwin de bezettmg van Groenland het enand Martinique de Azoren en de Kaap Vcrdische eilar den n ogeliik en acht hu die bezetting an Dakar onwaarsehijriijk GREW BIJ MATSUOKA De Amenkaansche ambassadeur Jo seph Grew heeft gisteravond den minster van Buiter andsche Zaken Matsoeoka bezocht naar Domei nnldt Politieke kringen vermoeden da Grew in opsiracht van Washington geirfnrrtieerd hecft naar eenge kwes ties dit 20 000 STAKERS TE NAGPOER Naar uit Delhi wordt gemeld znn opdrachten van Bntsche militaire in stanties geplaatst bn textielfabrieken te Nagpoer noodgedwongen terugge trokken daar de Britsche autoriteiten er cndanks herhaalde pogingen niet in zijn geslaagd de stakende inheemsche textielarbeiders te Nagpoer weer aan het werk te krijgen Hun aantal wordt op 20 000 geschat SJIGEMITSOE riT LONDEN VERTROKKEN De vaparsche ambassadeur Sjige4nitsoe IS gistermiddag om kwart overvier van Paddmgton station vertrokkenwaar talmke vooraanstaande hedenhem ui Rcltide deden onder wie SjrFcderick Leith Ross de Britschefinancieele deskundige Sjigem tsoedie V a Lissabon en de Ver Statenten keert is meer dan twee jaar teLonden geweest IRAK KRIJGT GARANTIEVERKLARING VAN ENGELAND De Turksche radio meldt uit Bagdad dat de tegenwoordige Iraksche regee ring een garantieverklanng van de zijde van Engeland gekregen heefé aldus het DNB Korte berichten De oorr spond ylt van de New Vork Herald Tribune te Manilla verneemt van officieel rijde dat de rii tvo rladen op de Philipplinen bi na zijn uitgeput alduü Het DNB Na de incidenten te Bombay is op beve van de Engelsche autoHteiten de geeselingweer ingevoerd aldus het DNB tjit allerleideelen des lands worden nieuwe lïotsingengemeld Te Bak her Idim maakte de poli lewan de schietwapenen brulk evenals teBlhar Sjerif waar drie doeden te betreurenzijn Geheel Zweden heeft gisteren op den83 stcn veYjaardag van komng Gustaaf de vlaguitgestoken De Ironing werd gisterochtendeerst gehuldigd door de Zweedsche schooljeugd I ater op ten dag ontving de kxïnlngde personen die hem kwamen fetlciteei nwaaronder ook vertegenwoordigers der repeei npg Des middags om 13 00 kiste d opSkoppshotm opgeste de batterii het koning saluut In het paleis te Stockholm lag eenfeicitafieregisfer waarin ook d Dui Khegeuan met de leden van h t Duitsche ge zantschap zijn Handteekenjng plaatste De chef van het Spaansche diplomatiekekabinet heeft ten overstaan van Spaansche entiuitenlandsche journalisten v klaard dat Inde Fngelsrlv pe nog dagelijks onjuiste uifeerzetting versf hijnen over de houding vanSpanje nopens de tegenwoorfMge gebeurtenis sen BINNENLAND Te hooge prezen voor pasfoto s ER ZAL TEGEN WORDEN OPGETREDEN In den laatsten tyd is het herhaaldelijk voorgekomen dat fotografen voor het maken van pasfoto s prezen berekenden welke vei uitgingen boven het toelaatt are De gemachtigde voor de pryzen vestigt er de aandacht op dat overeenkomstig de Pryzenbeiehikking 1940 no 1 voor het vervaardigen van pasfoto s geen prys mag worden gevraagd welke hooger is dan die welke op 9 Mei 1B40 werd berekend Overtreding van Jeze bepaling zal worden gestraft De distributie van kunstmest VERDEELING WORDT ANDERS GEREGELD In de Nederlandaehe Staatscourant van gisteravond is vei schenen de Kunstmestdjsti ibuuebes chikking Hl inhoudende nadeie legelingen vooi het koopen verkoopen en afleveren van kuristmeststoften Ter toelichting op deze liesehikking kan het volgende weiden medefee deeld Het thans bestaande s steem van toewijzingen met bijbehoorende kunst niestDonnen blyft gehandhaafd Teneinde een doelmatige spreiding der beschikbare hoeveelheden kunstmeststoffen te kunnen bereiken moet de verdeeling iiet zooais in het seizoen 1940 41 gebeurde van boven af d w z beginnende bij den verkoop door pioducgnten plaatsvinden doch de aan verbruikers toegewezen hoeveelheden dpur middel van bestellingen van kleinhand via tusschenhandel en groothandel tot bij den pioducent verkifoper geraken waarna deze laatstgenoemde weer via den weg der be stelling het beschikuaie pioduct kan leveren In verband hiermede verliezen de kuijstmestbonnen hui karak ter van af everingsbonnen en krijgen het kcme k van een bon weike recht geeft op de tjestelling vèn een be paalde hoeveelheid kunstmeststoffen opdat deze na herkomst tei plaatse aan den betreffenden verbiuiker af geleverd kunnen worden Zoodra een handelaar voldoende kunstm tbónnen van verbruikers heeft ontvangen zendt hij deze bon ne 1 iet eeijiaanvraagformulier aan hl I KDB waarop hij een machti g ng tot het lietrekker van kunstmes stoffen ontvangt Deze machtiging zendt hij aan zijn leveiancier groot hande of via tuÈschenpersoon welke de ontvangen mach igirgen aai den verkooper uit de eerste hand zendt onder bestelhng van de hoeveelheid waarop de machtigingen recht geven Tereinde een en ander een vvcIlC lilke bas s te geven is de nieuwe beichikk rg ontworpen Tevens zijn daarin overgangsregelen gegeven om van het oude op het n euw e systeem te geraken DURE LOMPEN Een handelaar in oude materialen en afvalstoffen te Arnhem verkocht m de eers e haanden van 1941 herhaaldelijk gioote pal tijen goederen tegen prijzen dijj ver boven de hem vo gens de oude materialen en afvalstoffenbeschikking no 3 1940 toekomende lagen Hel ging hier boverdien om tiansacties van tusschenhandelaar tot lussehenhande laar kettinghandel dus waartegen het Riiksbureau voor oude materialen en afvalstoffen optrad door gedurende twee weken sluiting van het bedrijf te bevelen De inspecteur voor de pnjsbeheersching e Arnhem veroordeelde den handelaar wegens prijsopdrijving hierbij rekening houdende met de gemaakte extrawinst tot een boete van ƒ 1500 Een geheel overeenkomstig geval waarbii echter de omzet en dus ook de winst aanzienlijk kleiijer waren deed zich voor te Nijmegen Ook hier moest het bedriif twee weken gesloten worden terwijl door den inspecteur voor de pnjsbeheersching een boete van ƒ 550 weid opgelegd BOND DER NBDERLANDSCHE DIAKONfcSSENHÜIZEN De 16 diakonessienhui en aangesloten bil den Ijoi d der Nederlandsche diakonessenhu zen hielden dezer dagen hun jaarlijksche ledenvergadering m het Herv DiakonesscnhüTs te Amsterdam Na afdoening der huishoudelijke aangelegenheden hield dr J C J Burkens van Meppel een inleiding over De wenschdijkheid van het vormen van een staf dër medici verbonden aan het ziekenhuis en drs H J Dyckmecster van Den Haag over Kerk en ziekenzorg Voorzitter der vergadering was prof dr W J Aalders van Groningen tot tweeden voorzitter van den bond werd gekozen ds H J Dyckmee iter BOND VAN EXPLOITANTEN VAN RADIOCENTKALES OPGEHEVEN De commissaris voor met commer cieele vereenigmgen en stichtingen te Den Haag heeft met ingang van 14 Jüni op grond van art 2 lid 1 der verordening No 41 1941 van den Rijkscommissans voor het bezette Neder landsche gebied den Bond van exploitanten van radiocentrales BERC gevestigd Kei ersgracht 298 te Amsterdam opgohevn Tot liquidateur is benoemd de heei Hoogendoom te Rotterdam De liquidateur deelt mede dat eventueele vorderingen gespecificeerd en m drievoud voor 1 Juli 1941 aan het bureau Keizersgracht 296 te Amsterdam moeten worden ingezonden Zij die nog betalingen te verrichten hebben worden uitgencodigd dit eveneens voor 1 Juli met duidelyke toelichting aan dit adres t doen SUBSIDIEVERHOOGING nt TORFNRISTAWRITIJ Het gemeentebestuur van t i geradeel heeft van het ét n i Iz van Opvoeding Wetensch ip tuurbeseherming de mededet g rj vangen dat het rijkssubsidie vlüi H restauratie van den 12en ee i eh toren der Ned Herv Kerk te Hai um huizen is verhoogd tot 50 pi t iS kosten met een maximum v 11 ijJJ gulden Dit bewijst dat van of ci e zijde hef belang wordt ingczie i van d restauratie van dezen toren wi zamen met het evtneens 121 p sche kerkgebouw een belangrij Z tuurhistorische monument vormt KOLONIËN Indische oorlogsuitgaven 25 X millioen dollar STIJGENDE STAATSSCIULD Te Batavia is officieel medegeeeeli dat de oorlogsuitgaven van iNeder landsch Indie m het komende Digrootingsjaar waarschijnlijk onge 255 miUioen dollar zullen bediagei Dj staatsschuld zou daardooi m hu jaaf 1941 stijgen tot 1J7 millioen gu den Het tekort zal waarschijnlijk 9o mil hoen gulden bedragen Rede van den landvoogd Naar S P T meldt heeft ter g legen heid van de opening van den Ina icnen Volk aad de gouverneur generaal laa Nederlandsch Indie jhr Tjard a Staikenborgh Stachouwer eei roote rede uitgesproken waarin hij u t r gaf aan zijn vast vertrouwen d t het economische leven m Nederl d chIndie normaal zou blijven Indien ten minste geen oorlogshandelingen ruod zakelijk zijn In politieke kringen te TsjULngüng wordt aan deze rede van den fetuver neur generaal een zeer groote bcice kenis gehecht daar van Ueersl en de wensch werd geuit de tiande Betrekkingen tusschen China en eJer idndsch Indie te verbeteren Vv verband hiermede schrijft het orj a det Tsjoongking regeering de Cen ral Daily News 4at de betreV ijen tusschen China en Ned rlandic I lia zeer nauw zijr Tegenwooidig t eij 12 millioen Chmeezen m eler landsch Indie die eer belangn aandeel hebben in de economise e crt wikkeling van het land De handelsbesprekingen met Tokio Omtrent het handelsoverleg te Batavia meldt United Press dat i hpansche delegatie het antwo i it Tokio op haar navraag ovei t epunten die nog onduideliik i verwacht Mogelijk zal het ant rd binnen een of tv ee dagen arr veoi en De leider der delegatie Jo i va zeide alles wat ik kan zeggen s dit ik om aanvullende informaties 11 mijn hoofdstad verzocht heb d e deze punten moeten ophelderen DE BONNENLIJST AARDAPPELEN A 06 t m 22 Juni k kg BLOEM BI 9 t ta 13 Juli 50 gr broou A Vï rantsoen gebak of 3S gr meel bloenfl BOTER MARGARINE Bo 19 en 20 t m 29 Juni 2a gr boter Vetkaart idem met redu e BROOü GLBAK Br 24 t m 22 Jum 1 rarwSoe Br 22 t m 22 Juni dubbel rantsoen EIEREN 36 t m 22 Juni 98 t m 22 Ju 1 éen ei GORT MOUT GRUTTEN 45 t m 10 Augustus V4 pond HAVERMOUT VLOKKEN mokj 44 t m 10 Augustus Vx pondVKAAS 67 en 77 t m 15 29 Juni 68 en A t m 29 Juni 13 Juli 1 ons KOP Mb THEE 34 t m 22 Juiii V4 p koffiesurrogaal of 40 gr thee KOLEN ter yn er N Kookdoelemden letter Bon no 02 K F 30 i Ojf MACAI ONI VFRM LI I enz 54 t m 10 Augustus 1 ons MAIZPNA enz 55 t m 10 Augustus 1 on MELK Me 21 t m 22 Juni 1 liter PEULVRUCHTEN 52 t m 22 Juni 1 pond PETROLEUM Per 11 t m 10 Aug voor keuken l RIJST 43 t m 13 Juli pond S HEFRZi EP K textiel t m n A g 1 rantso i SDIKI B 4 42 t m 22 Juni 1 kg VLEESC H VI 19 t m 23 Juni ranlso vleesch vleeschwaren Vleeschwar VI 19 t m 23 Juni rantioen verduurzaamd gevolgte ZIEP 35 t m 29 Juni 1 rantso VERKl Jtir G A aardappelen Me melk BI bloe i Bo boter Br brood P P hnOvlepsch Geen toevoeging is Alg konrt 118 De geld taling droe tvt S2 totaai I i 1524 onders iLG Te R midden dekken H Catt Ui de Men Khmt hage zendin iegonn een ov worden tumvTU men a deehg ib De 2 Op zich met de De W