Goudsche Courant, dinsdag 17 juni 1941

OP Ufcl ds viouwelukc jeugd huismoedertie met de misbakseli dauuttewukfattnekeo U€t ZiMn NIEUW l APS£l Lieve allemaal het Is hier heel mooi Ik hoop dat ulüe het allemaat goed maakt en dat Jantje geregeld zijn drankje Inneemt Uoeder Moeder Adriana Willems kauwde op het etnd van haar potlood en suchtte Zij keerde de prentbriefkaart om die rij geadresseerd had aan Jiaar gezin m de hoofdstad en bekeek aet al te kleurige plaatje van Duinstad Zij schoof onrustig heen en weer in haar badstoel op het xonnige strand en telde op haar vingers langzaam bet aantal dagen na dat haar nog restte van haar korte vacantie Zij las nog eens over wat zij geschreven had en schudde het hoofd Het klinkt heelemaal niet alsof ikme zoo bijzonder amuseer zei zij bij zichzelf Haar onwennige vingers grepen hetl ot lood weer beet en zlJ schreef er langzaam en voorzichtig bij P S Ik heb een heel prettige vacan or d tOdsomjWKto f streven naar vereenmiMt r eoi farrs oiiliiaa D Mortin Lew a ontwierp i vertaKil W nede u dit kapsel dsH dame tn kwestie teer genul l l xt op te kammen n t x htc genoemd kan word foto Will Scli n Het was warm Gelach klonk langs het ab and waar tallooze jonge menschen zich Inmaakwaterglas kan nog worden gebniikl Aan r Een kopje op een teil is me doende Hl Men voorkomt het stijf Zua waterglas door het steeds sfgs bewaren V Het electrische strijk P Het electrische trijkljzei WU h strijken veelal in de keuken wel de stoom ontaUan bij p zaak van roesten kan Jn t Om den levensduur ƒ elin i2te verlengen verdient het ek 2 na afkoeling in een oliw te zetten Bij gebrek 5 Lki i kan men van een paar oude v omhulsel maken oP Si Het stnjkvlak mo t JS u l T volkomen droog zfjn mterrr en weinig vaaellne w rd roï t l Mochten zich reeds et J r op het metaal hebben Jf ver S men vaseline of P warmde özer f ïïL Ter o f ver een doek S Si r waardoor het a r jkvia glimmend wordt DE EOEMEENSCHE STAATSCHEF ANTONESCD DOOR DEN FOHRER IN MÜNCHEN ONTVANGEN De Roemeensehe staatschef Generaal Antonescu die t p uitnoodiging van de Rijksregeering een bezoek aan Munchen bracht wend op 12 Juni 1 door den FQhrer begroet Telegrafisch oiergebrachte fQto Hoffmanni wilde deze vereeniging baar kleine lum het kampioenschap van Nederland behouden De wedstrijd eindigde in een overwinning voor PSV met 1 a Het kostbare doelpunt van P S V de cbeidsrechter wijat onverbiddelijk naar het midden Pol DE NEDERLANDSCHE ZEIL EN BOEI VEREENIGING IS VERHUISD van bet Usselmeer naar de Westeinderplassen waar de eerste wedstruden plaatsvonden De start vao de Drakenklasse iPolygoo GEVANGEN ULNOMEN AUSTRALIËRS WACHTEN IN EEN KAMP OP KRETA OP HET OOGENBLIK DAT ZU WEGGEBRACHT ZULLEN WOKOEN HoMiMiiaJi t n 11 t i Miikms keek aandachtig in den put maar zag geen geld Het IS weg geloof ik Zd greep in haar tasch om twee fonkelnieuwe kwartjen te voorschijn te halen Toen kwam er een zakje lekkers en zü üing op het naastbijzijnde iMnkje zitten naast het glimlachende kind Drie minuten later wist rti alle van de huiselijke omstandigheden van bet meisje De vader was visscher en voor een daf of tien de zee op Gisteravond was moeder van de trap gevallen en had haar enkel gekneusd Zij lag nu in t ed En Marietje had vacantie en probeerde in het huishouden te helpen en te letten op den achtjarigen ondeugd Bobbie en de driejarige Toosje Ach hemeltje zei moeder Willems en haar geheele moederlijke Instinctkwam in de weer bij het verhaal Watkunnen we daaraan doen In haar oogen kwam een nieuwe vreugde toen ZU opstond en het kind bij de hand nam en met haar naar het dorp wandelde Zij werd bij de jonge moeder toegelaten in de eene hand haar tasch in de andere haar hoed en onder haar arm een fleach melk en een brood Laat mij nu maar eens begaan celzij tot de moeder en zij zette een raamopen Ik weet alles van een huishouden Af hoor Huil maar niet Ik ben maar alte bilj dat Ik de kans krtjg om iets nuttigs te doen Wat zou je zeggen van eenlekker kopje thee De blonde jonge vrouw glimlachte en moeder Willems zag met één oogopslag den rommel en de wanorde in een huis dat anders altijd goed geregeld was Neuriënd en gehuld in een schort ging zij aan het werk met opgestroopte mouwen en binnen twee uur waren de keuken en de huiskamer brandschoon en de rest van het huisje netjes gestoft en opgeruimd Door het open raam kwam het geIqid van een gong m een pension en moeder Willems beëindigde haar werkzaamheden vroolijk Zoo kondigde zij aan zoodra ik heteten klaar heb ga ik weg En morgen dan kom ik weer terug Ja heuschl Ikweet wat het is om aan den kant getette worden Ik heb mets anders te doen Het was een héél andere nieuwe moeder Willems die dien avond terugkeerde naar Bellavista en het was een héél vroolijke moeder Willems die s ochtends als een koningin oprees van de antbinttafel en op weg ging om den eersten gelukkigen dag van haar vacantie te genieten Dien avond keerde zij vóór het diner terug moe maar gelukkig En den volgenden avond en den avond daarna weer Twee dagen vóór el eind van baar vacantia zat zij weer aan het strand enspeeld met haar potlood vóór zQ delaatste van haar prentbrlefkaartenschreef Zij was moe zóó moe dat silhaar oogen nauwelijks kon open houden Haar hart was blij en vroolijk als de geheele omgeving en haar oogleden vifeleabijna toe terwijl ze schreef 7 Lieve allemaal het is hier nog altOd prachtig weer Ik voel me bijamder gaiden heb me erg geamuseerd Ik ben Zaterdag vroeg genoeg terug om de boodschappen te doen Moeder Zij keek naar het strand waar kurietje Bobbie en Toosje aan het spelen waren Zij wiufden haar vroolijk toe Zij lachte en greep haar potlood weer En terwijl een zeer gelukkige en tevreden slaap zich langzamerhand van haar mceater maakte schreef zij erbij P S Ik ben erg gelukkig Een streven naar meer eenvoud en minder krullen nmüpm Een moeder met vacantie P S Ik ben erg gelukkig in de bruisende golven vermaakten of op het gouden zand lagen e zonnen Kmderen speelden met een bal en een kleine hond blafte scherp Ln op den boulevard achter haar speelde een vrooüjk muziekkorps Moeder WiHems keek naar een jong paar met een breeden glimlach op baar moederlijk gezicht Zij zette haar hoed af en streek het donkere haar van haar voorhoofd Haar nieuwe japon ritselde b tedere bewegmg Dus dit was nu I ulnstad Drie dagen Itfng zat ze hier nu al de dne eerste dagen van de eerste werkelijke vacantie die zij in twintig jaren had gekend En toch hoe zij haar best ook deed zg kon met genoeg geluk in die drie dagen bij elkaar verzinnen om vijf minuten te vullen Zij pakte haar ftsch wat steviger beei en knikte naar de Smitten die tegenover haar aan tafel zaten in pension Bellavista maar zij gingen voorbij en zij bleef weer met hiar gedachten alleen Een glimlach kwam in haar oogen terwijl zy het boek opens oeg dat zij had meegebracht Maar zij las er met in Want zij bedacht dat dit juist het oogenblik was waarop Dirk thuis kwam van 7ijn betrekking op het kantoor van degezondheidsinspec tie en Jantje de jongste rou gaan plagen Jantje die nog school was maar in zijn vrijen tijd boodschappen deed voor den krufdanfer op den hoek Over een half uur zou Elsje thuiskomen 7ij was typiste op bet kan toor van een scheepswerf Het was Donderdag vandaag en Elsje zou naar haar dansles gaan met Fred Hmmm Zij glimlarhte bij deze gedachte Zij zag als het ware vader thuiskomen om half zeven net aU Elsje haar mooiste jurk stond te strijken en zij hoorde hem al zeggen Hm Vandaag heb je moeder niet omalles voor je na te loopen me sje Ach ze waren zoo hef Ze werd misschien wel eens een beetje moe van at het werk Maar zij behoorden nllemaal bij haar en zij zou het niet anders kunnen wenschen Als zy haar niet geVleid en gedreigd en opgeja gd hadden om eens een kteme vacantie leclemaal alleen te nemen dan zou zij er nooit aan gedacht hebben hen ook muar een ogenblik m den steek te laten Ik zou voel gelukkiger zijn geweest peinsde zg Maar hier zat zij nu in haar nieuwe japon ver van allen d e haar hef waren heelemaal alleen En dat omdat zij zo fortuinlijk was geweest een eersten prijs te wmnen by een vatantie verlotmg op de scheepswerf van h iar dochters patroon Ach mevrouw Willems zit u hier Gaat u mee den Ixntlevard op en neerloopen Dat zal u noed doen Het hoekige gelaat van mevrouw Van der Park ook een logé van Bellavista keek op haar neer Ach lieve hemel liet was zoo warm en zy wilde zoo graag aan haar lot worden overgelaten Als zij maar wisten hoe zij zich voelde Neen eh ja graag antwoorddezy en zy rees met styve knieën op zy vroeg zich af of zij Nel van Dorp die het huishouden deed in haar afwezigheid wel verteld hqd dfit vader stamppot n et verdragen kon Dan kreeg hy last van zyn maag Het waterglas waarin men eieren beeft ingelegd kan nog uitstekend worden gebruikt op den waschdag Vuile doeken kan men bijvoorbeeld uitkoken in water waaraan men per emmer twee kopjes van het inmaakwaterglaa toemegt Ook kan men het gebruiken bü het afwaaaehen De naald paraplu in eere hersteld Het lichte manteltje op een denker eo tuumpie maakt ook dezen zomer opgang Eit ook de naald paraplu dia we eeni ge jaren geleden hebben afgezworen foto Rolland Het zacht makeo van hard gewordf n ruhber Harde rubber ringen kan men zacht maken door ze In een kommetje water te leggen waaraan men twee lepels glycerine heeft toegevoegd Heeft men geen glTcerine bij de hand dan kan men de ringen ook leggen in water met een flinke scheut ammonia Badmutsen en gummi voorwerpen moeten kurkdroog worden opgeborgen terwijl het sterk U aan te raden ze aan den binnenkant met talkpoeder te bestrooien Badmutsen mogen nooit lang vochtig bluven liggen en moeten niet in een vochtigen badhanddoek worden gerold Het was Zaterdagmorgen en het eind van moeder Willems eerste vakantieweek in Duinstad Zij zat op haar geliefkoosde plaatsje en schreef moeizaam prentbrlefkaarten aan haar familie en kennissen De aanblik van haar zachter geworden handen trof haar en zij keerde ze om en om Waren dat héir handen ruw van het werken ZU dacht aan haar gewonen Zaterdagmorgen Dan boende zij altijd de stoep en poetste het koper en zeemde de ramen Moeder Willems ging Ineens rechtopzitten Want zij hoorde het schreien vaneen kind Dichtbij Zij stond op en Inktvlekken Wegïcniti n van een inktvlek met een pennemeAje Iaat steeds sporen op oapier na Men kan de vlek echter onzi ttiaar verwijderen door er een paar d ppels blj ekwater op te laten vallen W ineer de vlek na het opdrogen nog niet geheel weg is herhaalt men de bewerking In de meeste gevallen zal dit echter niet noodig z zag een meisje van een jaar of tien elf dat schreide of haar hart brak ZU King vlug naar het kind toe Wat Is er t vroeg zij en bukte am het snikkende antwoord te hooren Het geld Het is weg En het kind wees naar een riooldeksel en wreef met smoezelige handen over het natte gerichtje Geld voor brood en melk En moederia zoo ztek We zullen eens kijken wat er aan tedoen ia Dm loop Khe