Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1941

OUDSCHE COUBANT nsdag 18 Juni 1941 ganc No 20657 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN HAura SI nou C7U rwbrckenliic M4M Hoofdredacteur F TUTTER Goudi Dr Johan Wag naar t De strijd bij Solloem Groot Britsch offensief in uitwijzing der Duitsche consuls uit de Ver Staten Vochtig protest te Washington nmaatregelen inzake de geblokkeerde saldi Volgens politiekc kringen te Berlijn is Duitschlands geduld ten einde Noord Afriko op komst Slag woedt met uitzonderlijke heviglieid voort Duitsch ltaiiaansche troepen voeren omsingelingsbeweging uit D N B mtlAt De Amerikaansche heeft n ar gemald den n zaakgelastigde te Washing tgenoodigd de Duitsche consn ambtrnaren binnen haar territO lieoevens de employe s van de be bibliotheek te New York het Dtsrhap Transocean en de Duit ipoorwegen te nopen tot vertrek de Ver Staten Ais motief voor wensch werd aangevoerd dat de ïken Duitsche instanties op on bare wijze xijn opgetreden Oc Duitsche regeering beeft deze rijten als ongemotiveerd en wille van de band gewezen en ten ttigste geprotesteerd tegen de ilwijze van de Amerikaansche Dg die in strijd is met de be verdragen Pmtschers mogen voor pig V S niet verlaten Hit Amerikaansche ministerie van cien en het ministerie van Justi en in een dienstorder aan de kaanselie douane en immigratie naren gelast dat geen Duitsche Ubuiger de Vereenigde Staten Mg verluien zonder tevoren de voor tn van het ministerie van Justi o r de blokkeering van buiten Mtch kapitaal vervuld te hebben AlKicialed Press meldt hierover nog de douane en imimigratie en opdracht is gegeven eiken 1 staatsburger te verhnnderen te verlaten voordat nieuwe ïiis van de regeering zijn uitligd Het persbureau meldt verat de ambtenaren van het miniftrievan Justitie weigerden inlichtin te verstrekken of dit voorschrift geldt voor Duitsche of ook voojf s van andere Europeesche lan Men vermoedt evenwel dat de iding van het nieuwe voorschrift Jwrgers van andere Europeesche mogelijk is De ambtenaren voorts van d hand commentaar Wrstrekken in hoeverre het voorift verband houdt met het sluiten de Duitsche consulaten en Duitkantoren in de Vereenigde Staten Tegenmaatregelen Bêt D N B meldt De regcering der enigde Staten heeft door een op Juni uitgevaardigde verordening den president de vermogens van ticlie staatsburgers in de Vereenig Staten geblokkeerd j bevel van de Duitsche regeering Süen derhalve ten aanzien van alle Itt Duitsche ryk zynde vermogens Itaatsburgers der Vereenigde Sta met onmiddellyke inwerkingtre I de noodige maatregelen genomen ien Roosevelt in de persconferentie Op de vraag welk ontiehoorlük opde Amerikaansche regeering Duitschen consuls verwijt heeft tat Roosevelt in de persconfe geantwoord dat dit optreden subversief karakter geweest is vraag of een dergelijke actie ook t voornemen ligt tegen andere verklaarde Roosevelt dat hü ntrent op dit oogenblik nog niets Wggen I llaliaansche staatscourant publieen verordening over de in Italië saldi van Noord Amerikaans he urgers Volgens deze verordening tllaliaanschen burgers en buitenook als trustee verboden bete verrichten a n Noord aansche staatsburgers Iedere king van Noord Amerikaansche urgers over saldi of grondbezit gj is van rechUwege nietig Sjw de Duitsche en Italiaansclre blokkeej n hebben de Ameri idle oorlogsophitsers naar het Bale d Iialia schrijft den endheden geheel openlijk den ischen oorlog verklaard Italië de Amerikaansche maatregelen J kalmte ter kennis genomen en Wischte tegenmaatregelen geso frgelykt men de zuiver fin i Dde van deze kwestie dan bly kt I dat ItaUë een aanzienlijk heeft want terwijl Amerika M5 millioen dollar heeft be agt het Italiaansche ver Amerika 52 millioen aollaT ingen tien millioen aan in beslag genomen schepen en eenmillioen dollar aan in Amerika opgeslagen goederen Inzake het blokkeeren van Italiaansche saldi in de Ver Staten verklaart men in bevoegde Italiaansche kringen dat de regeering Roosevelt een nieuwe eenzydige handeling van openlijke vijandigheid tegen staten heeft bedreven met wie noch een oorlogsverklaring noch een oorlogstoestand bestaat De onrechtmatigheid van het standpunt van de regeering Roosevelt treedt hiermede duidelijk aan het licht en is in volkomen tegenspraak tot het door de Amerikaansche regeering uitgesproken voorwendsel een houding der verdediging van het recht voor zich op te eischen Het IS integendeel een feit zoo verklaart men in bevoegde Italiaanschekringen dat de Ver Staten met eeneenzijdige houding welke niet gemotiveerd is en niet door een vijandigehandeling van de asmogendhedengerechtvaardigd wordt steeds initiatieven ondernamen en ondernemen welke oorlogshandelingen tegen ItaliëIer de asmogendheden beteekenlen In tbijzonder betreft het hier een ernstige niet overlegde onrechtvaardige enonwettige economische en fmancieeleoorlogshandeling Italië moest daaromdefensieve vergeldingsmaatregelen nemen welke de onwettigheid en onrechtvaardigheid van het Amerikaansche optreden bewijzen Voorts moest het met de ter beschikking staande middelen de verdediging van het recht dor eigen belangen en dat zijner burges waarborgen De vorm der vergelding zoo verklaren de lievoegde Italiaansche leringen ten slotte is in het klassieke mtemationale recht vasgeseld Daardoor blijft Italië zich door den aard van zijn optreden op streng gematigden grondslag bewegen welke tevens een waardig antwoord vormt op de Amerikaansche daad van agressie alsmede een dienovereenkomstige waarschuwing aan de regeering der Ver Stalen en niet in de laatste plaats een krachtige en billijke verdediging van de eigen belangen De reactie te Berlijn Over de reactie op de Amerikaansche maatregelen te Berlijn telefoneert de correspondent van de N R C o a Hoewel men op dezen Jongsten maatregel inzake de consulaten enz hier nog niet heeft gereageerd is het o i toch onjuist hieruit de conclusie te trekken dat de lankmoedigheid van Duitschland ten aanzien van dergelijke Amerikaansche maatregelen onuitputtelijk schijnt Het zal zonder twijfel een ieder opgevallen zijn dat ofschoon de maatregelen betreffende de saldi zoowel op Duitschland als op Italië betrekking hadden de atste maatregelen alleen DuitschlanH gelden Men beschouwt het ver hil in behandeling van Duitschland en Italië hier als een poging van Amerika om een wig te drijven tusschen de beide spilgenooten Deze poging wordt te Berlijn niet au serieux genomen omdat speciaal in de kwestie der buitenlandsche politiek en het onderhavige geval is zulk een kwestie Duitschland en Italië dikwijls genoeg hebben bewezen een zelfde lijn te volgen Over het tijdstip wanneer represailles worden genomen en over hun vorm beslist uiteraard in laatste instantie de Führer Wat eventueele Duitsche repressaillemaatregelen aangaat is het duidelijk dat deze niet van een zelfde karakter kunnen zijn als de Amerikaan sche maatregelen De aangelegenheid der consuls in Duitschland is b v heel anders dan in Amerika In de Ver Staten bevinden zich 24 Duitsche consulaten terwijl in Duitschland zich nauwelijks de helft van dit aantal Amerikaansche consulaten bevindt Daarbij komt nog dat het belangrijkste consulaat generaal van Amerika in Duitschland dat te Berlijn sedert 1940 heeft opgehouden als zelfstandig consulaat te bestaan daar het samengevoegd is met het Amerikaansche gezantsehap De Amerikaanschen consul te Berlün is tevens gezantschapssecretaris en beschikt over de exterritorale rechten zoodat een uitzetting niet mogelijk is Volge is politeike kringen te Berlijn is het als i er te beschouwen dat het geduld van Y t einde is Men wijst er uaarbij nog op dat na de eerste provocatie van Amerika n l het in beslag nemen van de Duitsche schepen Duitschland slechts langs diplomatieke weg heeft geprotesteerd zonder eerst tot tegengnaatregelen pver te gaan Als een der redenen wgarom Duitsch dit bovenmenachelljke geduld aan den dag heeft gelegd noemt men hier het feit dat Duitschland eerst wilde vaststellen welken graad de agressieve maatregelen die Amerika meende te moeten nemen zouden bereiken Japansche persstem Met betrekking tot de jongste maatregelen van de regeering te Washington schrijft de Jomioeri Sjimboen dat alle redeneeringen welke de Ver Staten voor hun provoceWende houding tegenover de asmogendheden tot uiting brengt niets dan holle woorden zijn Vooral voor de sluiting der Duitsche consulaten zoo merkt het Japansche blad op kan geen rechtvaardiging gegeven worden FRANSCH TEGEN OFFENSIEF IN SYRIË Er wordt hevig gevochten HEROVERING VAN MERDJ AYOEM BEVESTIGD De Turksche omroep bevestigt in een bericht uit Beiroet dat Fransche troepen de stad Merdj Ayoem ten ZuidWesten van Damascus na verbitterden strijd hebben heroverd Ook van Engelsche lijde wordt dit bericht bevestigd Naar Reuter uit Caïro meldt is in Syriè een krachtig tegenoffensief der Fransche troepen gaande bij MerdjAyoem en Kuneitra Daar wordt hevig gevochten Naar de Fransche admiraliteit meedeelt is bij de operaties ter zee by de Syrische kust een torpedoboot vernietigd Zeven leden der bemanning kwa men om het leven Het communiqué van het Fransche ministerie van Oorlog van Maandagavond meldt o a dat de Fransche troepen aan een aanzienlijk deel van het front tot tegenaanvallen zijn overgegaan In het gebied tusschen Hermon en Dsjebel Droes zijn de pantserformaties en gemotoriseerde afdeelingen evenals de infanteriedetachementen tamelijk diep in dèn rug van de vijandelijke troepen doorgedrongen en hebben daar verscheiden door de Engelschen bezette dorpen aangevallen Tijdens een gecombineerde operatie van de Fransche luchtstrijdkrachten en marinevliegtuigen is een Britsche tor pedojager getroffen en onbestuurbaar geworden Aan boord van een anderen torpedojager is brand waargenomen Drie Britsche Gladiator vliegtuigen zyn onmiskenbaar neergeschoten Generaal Bergeret De staatssecretaris van het Franscheministerie van Luchtvaart generaal Bergeret is naar Syrië wrtrokken om daar het opperbevel over de Fransche luchtstrijdkrachten op zich te nemen Omtrent het bezoek dat de Ameri kaansche ambassadeur Leahy gisteren heeft gebracht aan den plaatsvervangenden premier Darlan wordt uit Amerikaansche kringen vernomen dat Darlan daarbij opnieuw uiting lieeft gegeven aan Frankrijks vaste besluit zich in Syrië met alle middelen te verdedigen Evenzoo zal Frankrijk bij lederen aanval op zijn imperium handelen Engebehe versterkingen Associated Press meldt uit Cairo dat de Engelschen zich door Het toenemende Fransche verzet in Syrië genoodzaakt zien hun strijdkrachteA aldaar te versterken Volgens de verklaringen van Britsche militaire kringen korot i dit Fransche VJM vooral in hevige tegenaanvalleHBbt uiting Het sterkst is de tegeiistand in de atreek van Damascus Het persbureau Ofi meldt uit Bei roet In den loop yan den voorlaatsten nacht en gisteren hebben de Fransche troepen de veroverde stellingen versterkt en zich daarin genesteld De vijand heeft vfuchtelooze tegenaanI vallen ondernomen Het Fransche luchtwapen bombardeerde met bijzonder succes vijandelijke batterijen en achterwaartsche verbindingen van den vijand MILITAKE VOORBEREIDINGEN OP DE FRILIPPUNEN In een bericht uit Manilla maakt de Tokio Asahi Sjimboen melding van versterkte en bespoedigde militaire voorbereidingen op de Philippijnen Krachtens een besluit van de militaire overheid worden 6000 reserve o icieren voor oefeningen van drie maanden opgeroepeh ten einde hen vertrouwd te maken met ds moderne ooyogvoering Bovendien zullen 80 000 soldaten die tot de reserve behooren een opleiding van een jaar ondergaan Verder is men voornemens jaarlijks 500 officieren als reserve voor het luchtwapen op te leiden terwijl men bovendien talrüke militaire scholen en andere technische opleidingsmrich tingen wil vestigen Dr Juhan Wagenaar de nestor der Nederlandsche componisten is te s Gravenhage overleden DE BESPREKINGEN TE BATAVIA Josjizawa by den gouverneur generaal In een radiotelefonisch onderhoud heeft de leider der Japareche delegatie te Batavia Josjizawa de NitsjiNitsji Sjimboen medegedeeld dat hy op grond van zijn instructies gisteren te 17 uur den gouverneurgeneraal van Nederlandsch Indië jhr Tjarda van Starkenborch Stachouwer zou ontmoeten De heeren Van Mook directeur van het bureau van Ecoromische Zaken en Van Hoogstraten chef van het departement van Handel aouden daarbij tegenwoordig zijn terwijl Josjizawa vergezeld zou zijn van den Japansehen con ul generaal Isjizawa Op een vraag of dit de laatste ontmoeting zou zijn antwoordde Josjizawa Ik weet het niet Het kan zijn het kan ook niet zun doch ik ben geneigd te gelooven dat het de laatste ontmoeting zal zijn Ik zal het Japansche standpunt uiteenzetten Na het onderhoud zal mogelijk een verklaring worden gepubliceerd hoewel de inhoud der bespreking niet bekend gemaakt kan worden Wang Tsjing Wei bü den Japansehen keizer GROOTSCHE ONTVANGST Wang Tsjing Wei en zijn gezelschap hebben zich hedenmiddag per keizerlijke auto naar het paleis van den tenno begeven waar zg in de Phoenixzaal door den keizer en de keizerin in plechtige audiëntie ontvangen werden Alle prinsen en prinsessen van het huis van den tenno woonden de ontvangst bü De tenno zelf stelde de personen van zyn gevolg aan Wang Tsjing Wei voor Verder waren bij de audiëntie aanwezig de minister president prins Konoje en verscheidene andere staatslieden Na deze ontvangst en het uitwisselen van geschenken gaf het keizerlijke paar in de beroemde Homeizaal ter eere van de Chineesche gasten een groot feestmaal waaraan de meest leden van het kabint en van den geheimen staatsraad alsmede talrijke andere personen deelnamen De Amerikaansche petroleumuitvoer naar Japan 4N HET BESTEK VAN DE GEHEELE WERELDPOLmEK Met betrekking tot de maatregel van den Amerikaanschen minister van Binnenlandsche Zaken die een lading petroleum voor Japan uit Philadelphia tegenhield met de redeneering dat de petroleumvoorraden aan de Oostkust bewaard moeten blyven wegens de hier dreigende haarschte werd aan Sumner Welles gevraagd of dit een wijziging beteekent in het Amerikaansche standpunt tegenover den uitvoer van petroleum naar Japan Als ant4 woord verwees WeUes naar de recente verklaring van Cordell Huil die gezegd had dat de kwestie van den petroleumuitvoer iiaar Japan niet gescheiden van de andere factoren doch in het bestek van de geheele wereldpolitiek behandeld moet worden In aanvulling op het weermachtbe richt van gisteren vjerneemt het D N B o a nog dat de Britsche leiding in het Oostelijk deel van de Midiellandsche Zee 4 ians aanzienlijke strydkrachten in Syrië en Lybië Jieeft sarrien getrokken die daar in zware gevechten gewikkeld zijn Wanneer het de bedoeling is geweest daar naar Duitsch voorbeeld een bliksemoorlog te voeren dan is uit het huidige verloop van de gevechten te constateeren dat de Britsche operaties blykbaar aanzienlijk langzamer verloopen dah men van Britsche zijde had verwacht In ieder geval wordt het leer daidelljk dat de voor de eerste nual gemelde sterke aanval van de Britten bij Solloem ab bet voorspel van een groot Britsch Offensief in Noord Afrika is te beschouwen Kenmerkend voor de daar klaarblijkelijk beraamde koorbraak door het front der spilmogendheden is het in den strijd werpen van een groot aantal pantserwagens dat ongeveer te vergelijken is met den beroemden strijd tusschen pantserwagens te Kame rijk in den wereldoorlog De vijand heeft echter by deze aanvallen totdusver als gevolg van den goed ontwikkelden afweer ook aanzienlyke verhezen aan pantserwagens geleden Het is belangwekkend te constateeren dat het Duitsche weermachtbericht tijdens den tweeden grooten slag tusschen pantserwagens bij Kamerijk van 20 tot 23 Mei 1940 nooit dergehjke groote verliesdjfers heeft gepubliceerd als thans bij den strijd tusschen pantserwagers bij Solloem Een speciale verslaggever van Stefani seint dat de slag die de Engelschen Zondag aan het front van Solloem hebben ontketen met uitzonderijke hevtghe id voortduurt en dat daarbij van weerskanten geduchte aantallen gepantserde strijdmiddelen zijn betrokken Door stoutmoedige acties en tegenaanvalleiv blijven de Italiaansch Duitsehe groepen den hardnekkigen tegenstand van den vyand breken De Engelschen hebben zeer zware verliezen aan menschen en materiaal geleden en in onze handen talrijke gevangenen gemotori seerde strijdmiddelen en wapenen van allerlei slag achtergelaten Talrijke Engelsche tanks van het allerlaatste model zyn door ons pantserafweergeschut vernield aldus Stefani TEN ZUIDEN VAN CAPUZZO Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers hebben Maandag naar van bevoegde zijde wordt medegedeeld aanvallen gedaan op concentraties van vijardelijke pantserwagens in het gebied ten Zuiden van Capuzzo in NoordAfrika Talrijke gevechtswagens konden naar uit de ontploffingen en branden bleek bij deze aan io ttH Hlaan Zon op 5 17 onder 22 05 Maan op 2 46 onder 16 35 Men is verplicht te verduisteren van conaondertaniS tot Lantaarnl van voertnlgen moeien nnr na lonsonder Sang ontstoken worden vallen beschadigd of vernietigd worden aldus het D N B Naar het D N B nog verneemt zijn in den slag bij Solloem tot dusverre Engelsche gepantóerde strijdkrachten ter sterkte van een regiment geheel vernietigd Andere gepantserde afdeelingen die reeds voor den strijd geree f waren werden door Duitsche vliegers ontdekt en door l omaanvallen verstrooid Zy leden eveneem zware verliezen DUITSCH ITALIAANSCHE OMSINGELINGSMANOECVRE Stefani meldtrDe groote Wyd welke is ontbrand aan het front i an Solloem op 15 Juni en met byzondere hevigheid is voortgezet op IB en 17 Juni verloopt gunstig voor de strijdkrachten van de as Na de hevige Engelsche aanvallen te hebben doorstaan zijn de Italiaansch Duitsehe troepen tot tegenaanvallen overgegaan en hebben zy een omsingelingsmanoeuvTe uitgevoerd rondom de groote vijandelijke strijdmacht welke verwoede pogingen ondernsfm om aan de omsingeling te ontkomen doch gevangen bleef in de tar g van de gepantserde ItaliaanschDuitsehe strijdkrachten Terwyl de laatste gevechtenzich afspelen tusschen de omsingelden en de omsingelaars zijn de troepen van de as reeds begonnen met de zuiveringsactie in do veroverde zone De totale verliezen van den vijand aan manschappen gepantserde en gemechaniseerde strijdmiddelen oorlogsmaterieel en wape nen zyn aanzienlijk De houding van de Italiaansche erf Duitsche troepen was boven eiken lof verheven NIEUWE ENGELSCHE AANVAL Naar het D N B verneemt j ebben de Engelschen aan het front k Solloem op den 17den Juni een peuwen aanval gedaan met sterke strijdkrachten en nieuwe zeer groote gepantserde afdeelingen De slag duurde den geheelen dag voort Vooral bU den Halfaja pas werd verbitterd gestreden Herhaalde Britsche aanvallen werden door de Duitsche troepen afgeslagen De DuiUch lUliaansche afdeeli igen behielden haar stellingen en vernietigden wederom een groot aantal gepantserde wagens Naar het D N B verneemt hebben de Duitsche gevechtstoestellen en Stuka s het in Noord Afrika strijdende landleger gesteund door krachtige en voortdurend ajpvallen op de vijandelijke n ingen Deze aanvallen hadden e gevolgen Door het bestoken van colonnes en autoconcentraties kon e vyand verdreven en op verschillende punten op de vlucht gedreven worden Gisteren zijn bij luchtgevechten in Noord Afrika 14 vijandelijke liegtuigen neergeschoten Slechts één Duitsch toestel ging verloren REGENT VAN USLAND AANVAARDT BEWIND De eerste regent van IJslard de vroegere Uslandsche gezant in Kopenhagen Sven Bjoemson heeft naar de Engelsche nieuwsdienst meldt zijn ambt aanvaard In de rede welke hy ter gelegenheid daarvan heeft uitgesproken heeft Bjoemson zich uitgesproken voor een samenwerking met de democratieën