Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 18 JUNI 1941 op de vraag hoe of een dergelijke ont raal Weygand is Maanda Huddag uit lUITENUUH Dufteche reactie op rede van ChurdUll jBoiauüa ruv msxrt unfinHENO De redevoeriaj van ChurehiU waarIn hü lün dank h eft betuigd voor hel certciotloraat van een NoordAmmksar sthe universiteit i roar de BeriijnEclie per aar leiding te wijzen op de veifcorgen bedoeling van deze Amttik amatt nóencheidiiif Deze benoeming moet Churchill de gelegraheid geven om de caUslrophalc politiek van Washington nog aan te wakkeren zoo schrijn de Berlin e r Büersenieitnng volgen het D N B opdat de Amerikanen niet al te duidelijk de Britsche inraenginje s hun eigen aangelegenheden merken wilde men het Churchil mogelijk maken een nieuw hartroerend appel tot de AmenkaawiChe bevolking te richten Ch ufcbill verlangt edfter eer veel van de Amerikanen Hij verlangt alles Hu doel een beroep op hun vrees en omhult zoodoende de kern van zijn academische dankbetuiging Vervolgen chrufl het blad dat de wanhopige toestand van Engeland door ChuTchiU nog nooit zoo openlu c is toegegeven en nog nooit heeft de Britsche premier zichzelf zoo gelogenitraft De aantrekkelijke oorlog die mcB tot in het oneindige dacht te kunnen verlengen is volgens de eigen woorden van Churchill een gevaarlijke reis geworden Tot het verlengen van deze reis op eigen kosten valt g ecn lci neigisc meer te bespeuren en zilt men geen mogelijkheden meer Gen r al työ heeft uitgediend zoo ïdinjft he blad Verstandige lieden m Amerika aal het wel duidelijk zijn dat bij dezen stand van zaken niets meer te redden valt en dat men hoogstens nog deelgenoot in de Brilsdie nederlaag kan worden InfUtiegevaar in Eaccland De inflatieschroef draait in Engeland met een angstwekkende snelheid verklaart het Lcndensche blad Financial N e w sf in een artikel over de Engelsche valutaen financieele politiek voigcni het D N B Aan den eenen kant stygen de Iconen en aan den anderen kamt gaan de prijzen voor de niet gerantsoeneerde goederen bijna onophoudelijk omhoog Met het oog op deze feiten is het dcellooE zoo meent het Engelsebe blad dit probleem eenvoudig te ontkennen Op dit gebied is lelfvoldaaniieid nauwelijks minder gevaarlyk dan op militair of economisch gebied Het blad vraagt zich af op welke wyae de regeering het verwitwoordelijkbeidsbeaef van den werkenden stand ttil wekken wanneer zvj voortdurend optimistische verklaringen over het tmtbrekeo van eenigerki inflatievenchijnsekB aflegt Sl ts door het feit te erkennen dat wü midden in een inflatie verkeeren zoo vat dit blad zijn oordeel sameos kan den arbeiders duidelijk worden gemaakt dat bet noodig is hun looneiseben se beperken en zuinig tot het uiterste te ïijn SlaUBg Ml fc i e fc r s tn De Daily Telegraph en Daily Mail maken volgens het D NB melding van een staking jder dokarbeiders te Manchester die twee dagen geduurd heeft Deze ariseiders zoo meldt de Dailjr Telegraph hebben hun werk neergelegd omdat lii weigerden des nacht in de haveninstallaties te werken en omdat de meeste va n hen den kilometeislangen weg van hun werkplaatsen naar huis met een leege maag moeten afleggen Voor de een of andere verzorging in de dokinstaUaties is zoo goed als heelemaal et gezorgd De Daily Mail schrijft hierover dat de eerste poging van Bevin om vliegende arbeidersookmnes aan het werk te zetten ia Manchester mislukt is De arbeiderscolonnes van Bevin hebben slechts onlusten onder de plaatselijke arbeiders veroraraakt en men heeft hen tenslotte weer naar huis moeten sturen nadat een staking die twee dagen geduurd heeft was uitgebrcdien De Britsche scheepsverliezen De Britsche admiraliteit lieeft naar de Engelsche berichtendienst volgens het D N B meldt medegedeeld dat zy de publicatie van de Britsche verliescijf ï aan koopvaardij tonnage in den afgeloopen maand moet uitstellen daar nog niet alle hiervoor vereischte cijfer fgn ontvangen Bet neergeschoten Duitscbe reddings vliegtuig Vernomen wordt te Berlijn dat het Duitache reddingEvliegtuig dat eergisteroi boven liet Kanaal ii neergeschotei dne Engelschen aan borard had die kort tevoren uit het water waren gered DE OVEREENKOMST TUSSCHEN SPKttn EN DEN H VOEt Het Spaansehe staatsblad publiceert thans den tekst van de op 7 J i tus chen ie S anscbe regeerin en den H Stoei gesloten overeenkomst De apostolischie nuntius zal volgens deze overeenkomst in overleg met de Spaansehe r g ering een lijst van zes geestelijken optellen die als opvolgers op bissehopietels in aanmerking komen De Paus kiest urt de e lijst tie voor hem aanBemelijke drie geestelijken uit en deeh de namen aan de Spaansehe regeering mede diêTiii een van deze drie benoemt Voorts betooft de regeering zoo spoedig mogeUjk in den geest van de katholieke tq itie van Spanje en nieuw concordaat te sluiten Tot zoolang blijft het voarloopige ooncor daat van kracht De prelaten kunnen de berelting der posten in het bestek van het kanonieke recht vrijelijk doen gesciücden doch moeten de benoemin gen teronn meedeelen aan de Spaan iche regcering opdat deze eventueel politieke bezwaren te berde kan brengen De Spaansehe regecring veipHcht zich ten slotte geen wetten uit te vaardigen over aangelegenheden welke de kerk betreffen zonder tevoren met den H Stoel in verbinding te lün ge treden Na den ctryd in Irak KAILAMI OTCK £ OOBZAKEN VAM BEN NEDÉKIAAC De nationale IrakKhe ministerpresident Kailani heeft op zyn reis naar Iran nog op Iraksch gebied een vertegenwoordiger ran het D N B een onderhoud toegestaan Hq zeide dat het Iraksche leger dat op den nietuitgelokten Engelschen aanval niet v ik rbereid was verdedigingsstellingen had betrokken De Eoceiachen brachten een sterke luchtmacht en groote gemotoriseerde afdeelingen in den strijd die afkomstig waren uit Palesina en Transjordanie waar zij waren bijeengebracht voor den strijd op den Balkan Daar hadden zq echter niet februikt kunnen irordfen door de snelle Duitsche overwinning In een maand schoten de Irakeezen 150 Edfelsche vliegtuigen neer De laatste slag bij Kazimein was een prachtige verrichting van het Iraksche leger 400 Engelschen sneuvelden 13 Britsche tanks werden vernield Kaüaoi schreef het Engelsche succes toe aan de luchtmacht waartegenover de Irakeezen die zejf geen luchtmacht hadden in hun krapgraven hulpeloos stonden Op aanraden van het legerbevel begaf Kaïiani zich naar de Iraksche grens Dit vertrek werd gemotiveerd door hef bericht dat Britsche gemotoriseerde colonnes reeds Bigi en Mosoel bereikt hadden Dat de strijd werd gestaakt IS volgens Kailani te wijten aan de tedinisdie en numerieke meerderheid der Engelschen en ook aan de ligging van de Iraksche vlakte die gunstig was voor een vijandelijk offensief van luchtmacht i gepantserde afdeelingen Verklaring van Mackenzie King DE STRIJD OM DE MIDDELLANDSCHE ZEE De Canadeesche premier Mackenzie King heeft naar Reuter meldt in een rede verklaard Duitscl laBd maakt steeds nieuwe vorderingen aan de kusten van Europa De scheepvaart om de Kaap die bet Midden Oosten moet voorzien wordt daardoor steeds ingewikkelder en gevaarlijker Wü moeten vechten waar de vijand ons toe dwingt Als wy in het MiddenOosten Uijv i verliezen dan blyft ons niets anders over dan de MiddeUandsclje Zee aan den tegenstander uit te leveren onze vloot vandaar terug te trekken en de deur naar 3ritsch Indië open te laten J3eeen gnwte gevaren kunnen wij slechts met inspanning van alle krachten het hoofd biedeif Maatregeien in Australië DTTIUtEIDING VAN DE KEGEEKING EN GRODTEB BEVOEGDHEDEN De Australische minister president Menzies heeft volgens den Britschen nieuwsdienst aangekondigd dat hij het voornemen heeft de regeering door de benoeming van ministers voor de Verzorginfc vomVIiegtMi roductie en voor Luchlbeschermingsmaatregelen uit te breiden De Australische regeering zal verder de controle op zich nemen over de scheepvaart en over de steenkoolindustrie alsook maatregelen treffen tegen stakingen het benzineverbruik beperken en de inspanning voor de oorlogvoering in den grootsten omvang waarborgen Bovendien wil Menzies een orgaan in het k ven if pen voor een radicale bewakui van de productie welk orgaan het recht zal hebben werkplaatsen en inrichtingen te bezetten en te sluiten De kwestie van de consumptK zal oflderzocht en de voor het levensonderhoud niet noodzakelijke invoer zal tot een minimum beperkt worden Het oorlogsprogram zal door het beschikbaarslellen van nieuwe bedragen werden uitgebreid en be joedigd De overwinning zal toebehooren aan het land dat het beste is ujt erdst Menzies vervolgde De groeiere capaciteit om het oorlogsmaterieel daar te gebruiken waar het noodig was veroorzaakte onze nederlaag in Griekenland en Kreta en heeft ons in Libye teruggedreven Het jaar 1941 zal iKslissen of de ooricg in 1942 gewtmnen of verloren zal wonlen Toen Menzies het had over stakingen in Australische wapenfabrieken oo meklt de Britsche nieuwsdienst vendö vermeldde hij stakingen in een iramiüefabriek in een schietkatoöifabriek en in een militair ziekenhuis Witboek nummer 7144 OVER D EN S TAATSGREEP IN EOro SLAVIË Het Duitsdie ministerie van Buiten ïandsehe Zaken puMiceert als witboek Ho 7144 documenten die den achtergrond van de samenzwering der officie ren van generaal Simowitsj onthullen De Duitache politiek heeft zooals bekend sedert het uittireken van den oorteg op den Balkan ernaar gestreefd daar den vrede te waarborgen en de plannen van de vijanden van het rijk oiB hier een nieww front tegen Doiteeh land op te richten te verijdelen Hiertoe werden tezamen met Italië de territoriale gesrhilpunen ttisschen NRoe menie eenerzyds en I ongarijeBul garjje anderzijds op vreedzame vfjj beslecht en deze landen opgenomei het driemogendhed pact Deldocnmenten geven thans ook een antVoord op de vraag hoe of het kwam dat de opnoning van Joego Slavië in dit tegen eöi ntbreiding van den oorlog gerichte maditsUok aardoor dus Joegoslavië de zekerheid had gekregen dat bet niet by den oorlog betrokken zou worden plotseling door een officiersclique teniet kon warden Jedaan wikkeling veroorzaakt kon worden waarvan de noodlottige gevolgen voorJoega Slavië van tworen konden worden overzien De documenten geven een antwoord Kom tot uzelf OPROEP VAN PtTAIN Ter gelegenheid van het feit dat zün regeering een jaar geleden aan het bewind is gekomen heeft maarschalk Pétaui een radiorede tot het Fnnm e volk gehouden waarin hü zijn optoep van 17 Juni 1940 herhaalde Hij zCide thans met vastere stem te kunnen spreken nu Frankrijk den weg naar boven heeft betreden Helaas zoo zeide liii kan een groot aantal Franscfaen nog niet inzien dat Frankrijk zich verheft Deie Franschen hebben virel een slecht geheugen indien zy meenen dat hun toestand thans tragischer s dan een Jaar geleden Pétain herinnerde aan het leed dat Frankrijk kort na zijn ineenstorting heeft doorgemaakt en wees er op dat het grootste deel van het Fransche volk dat toen in de verschrikkingen van den oorlog vluchtte in zün haard steden is teruggekeerd Ten bewijze van het Fransriie herstel maakte Pétain ook melding van den arbeid op landbouwgebied Men is er in geslaagd een millioen hectare land te ploegen Gij kunt mij gelooven aldus vervolgde hij indien ik zeg dat dit niét het oogenblik is om u verbitterd terug te trekken en u wanhopig in uzelf op te sluiten Ge zijt niet verkocht noch verraden of verlaten Gü lijdf en ge ult nog lang moeten Ujden want wij hebben nog niet voor al onze fouten betaakJ De beproeving die wij door staan is hard Vele goede Franschen in de eerste plaats arbeiders en boeren dragen die beproeving waardig Zij hielpen mij in mijn zware taak Maar ik heb nog een betere hulp noodig Komt tot uzelf en legt uw angst af Volgt mü dan zullen wij oprijzen uit den nacht waarin een versdirikkelijk avontuur ons gebracht heeft Roosevelt tegen bewapening van Amerikaansche yrachtbooten HU WIJST UITVOERVERBOD VOOR JAPAN AF President Rooaevelt heeft op de persconferentie ontkennend geantwoord cp de vraag of hij voornemens is de Ame rikaansche koopvaarders te bewapenen Een uitvoervef bod voor Japan wees hü voorts al De burgerlijke ongehoorzaamheid in BritfcliIndië GAMOHI VOOBOer TOENEMINC Associated Press publiceert een interview met Gandhi te Bombay In dit interview heeft Gandhi verklaard dat de burgerlijke ongehoorzaamheidscampagne nog heviger kan worden Hij had het gevoel dat de rijd langzamerhand steeds scherpere vormen zal aannemen JAMES BOOSEViXT TE USSABON James Roosevelt is gtsteren te Lissabon aangekomen waar hu t middags de Porlugeesche pers ontvmg en verklaarde dat hu rechtstreeks uit Cairo kwam en daar Harriman had ontmoet met wien hij over aangelegenheden van het Nabye Oostetf en over Engeland had gesproken Op een vraag van e Portugeesch journalist over de uitlating in de laatste rede van JameS vader over de Porlugeesche eilanden in den Atlantischen Oceaan aatwaordde deze dat hij geen politicus was Over twee of drie dagen keert hij naar de Ver Staten terug PORTÜGEEZEN VERSTHtKEN KOLONIALE BE TRIMG Aan boord van de Gileanes is eergisteren een contingent van de Portu geescbe marine naar de Azoneu vertrokken ter versterking van de marine basis Ponta Delgada Gisteren is weer een troepenrtansport P de Joa Belo ingescheept bij het afsdheid waren de minister van Koloniën ta de ot lerstaatsaecretïifis van Oorlog aanwezig FINLANDS BETREKKINGEN MET VOLKENBOTi GEKINMGD Üe Finsche minister van Buiten landsche Zaken Witting beeft in den Rijksdag in antwoord een vroeger ingediende vraag verklaard dat de betrekkingen van Finland met den Volkenbond haar natuurlijk einde hebben gevonden nadat zön departement had geconstateerd dat de bond m staat van ontbinding vetkeert KROATIË IN CUiVBS De eerste statistische gegevens over den nieuwen I roatischen staat zijn de volgende Kroatië omvat een gebied 4an 115 1J3 vietk meter en heeft 7 080 629 inwoners van Vie 5 2 millioen Kroaten 1 548 400 Serviërs 145 500 Duistchers 70 000 Hongaren 37 020 Sl Venen 44 267 Tsjechen en Slowaken en 35 442 van andere nationaliteit Het aantal Kroaten buiten de grenzen van den staat bedra t ongeveer 1 700 000 rrALIAANSCHE OTPEBSEVEL EBBEB BEZOEKT KRETA De Italiaan sche oppeibevelhebber in het gebied van de Aegeiscfae zee generaal Bastico beeft zich voor een bezoek naar Kreta begeven naar Stefani vandaar meldt om de Italiaanse bezettingstnoepen te in wcteeren het Oostelijk deel van het eiland bi eeo toespraak verklaarde generaal onder het gejuich van de troepen dat zij faun belofte hebben gehouden afgelegd bü den aanval op Kreta WCVtiANO NAAB ZUID ALGIERS giers vertrokken om zich naar Po ghar in Zuid Algiers te begeven Hijzal daar manoeuvres van de Fransche koloniale ttrüdkrachten bijwonen De algemeen gevolmachtigde van ije Fransc te regeerivg in Afrika gene BEN NAVICERTS VOOR PETSAMO De woordvoerder van de Britache regeering heeft medegedeeld dat Engeland de uitreiking van navicerts voor de Finsche haven Petsamo heeft gestaakt De schepen met bestemming Petsamo zouden daar worden vastgehouden naar Asociated Press meldt GEEN OVERDRACHT VAN BRITSCHE SALDI IN ZUID AHERIKA Naar Financial News volgens het D N B meldt wjren sedert eenigen tijd onderhandelingen tusschen Engeland en Amerika gaande over overdracht van Britsche saldi in Brazilië en Argentinië aan de Ver Staten Het blad deelt mede dat deze oaderhand lingen zyn mislukt De betrokkenen zijn tot de slotsom gekomen dat de e verdracht voor het oogenblik niet mogelijk is Men gelooft evenwel volgens het blad dat de Engelsche voorstellen voor goed ad acta zijn gelegd Korte berichten De voomMligc Brit sch fiezant te Belgrtid Campbell is vergezeld van zijn tuaalf vro medewerkere komende uit Madrid ffc Listabon aangekomen De Britsche dlploma ten zuIJen ever enJuOc dagen naar Er eland vei irejïken De Britsche nieuwsdienst nrvetdt de beBoemine van sir Marc A tehm n tot gouverneur en o erbe Y hefober van het garnizoenvan Hongkong Hij lieeft vroeger deitaelMeopo t bekleed m Tangan vlia De tegenwooi dee gouverneur van Honekong legt r jn func tae neer om gezondheid redeiien Generaal Franco heeft gi teren in gezel schap van den tnmister van BultenlandscheZaken en dien van openbare werken benevens den chef van het militaire en civieleleafcmet de sluwin taüatte van Cüara ge Qpend Deze instai atie ligt in de piovincieIfeiida en heeft een capaciteit van 1 Si milliard kub meter water Z13 levert per jaar 46 niilUoen kwu e ectriclteit en Vergaart hetwater van de Guadalaiara en alle zijrivierenlUf chen Cijara en de Portugeesche grens Zijbevioeit voorts 105 OSO ha dor land De internationale Praaütdie jaarbeurs zal worden gehouden van 7 14 September 1941 direct in aansluiting ap de Letpziaer Me welke gehouden wordt van 31 Aug 4 September 1941 De beschikbare ruimte is reeds than6 geheel voieelMekt BiNNEIIUIID Provinciale Staten van Noord Holland REDE VAN MR A J BACKER De Provinciale Staten van Noord Holland kwamen gisteren voor de eerste maal onder leiding van den nieuwe commissaris der provincie mr A J Backer byeen Mr Backer zeide in zijn openingsrede o a dat hy by zijn officieele ambtsaanvaarding op 8 Maart uitvoerig en op ondubbelzinnige wijze uiteen gezet had hoe hy zyn ambtelijke taak in dit tijdsgewricht zag en daarbij tevens in het licht gesteld had wat hy meende te mogen verwachten van diegenen die te zamen roef hem tot een bestuursfunctie op het gebied der provincie of dat der gemeente waren geroepen Mr Backer wilde aan deze woorden mets toevoegen Hy verzocht echter deze woorden in gedachten te blijven houden ten einde hierm ook voor de toekomst een richtsnoer te vinden eenerzijds voor den arbeid der Statenleden m het belang van het geWest anderzijds voor de beoordeelmg van zyn ambtelijk beleid Naar aanleiding van de benoemingvan den heer J Saai NSB tot lidvan Gedeputeerde Staten reide spreker het volgende Op 10 Mei heeft degevolmachtigde van den l scommissaris voor de provincie NoordHollandmcdegedeeki dat de Rijkseommissaris de voorziening van vacatures m hetcollege van Gedeputeerde Staten aanzich wenschte te trekken In verbandhiermede zag spreker zich genoodzaakt de op 13 Mei jL bijeengeroepmvergadering van de Provinciale Statenaf te gelasten Door den secretansgeneraal van het departement vanBmnehlandsche Zaken werd hém op 28 Mei jl bericht dat de Rijkseommissaris op grond van de verordeningnummer 137 1940 had besloten denheer J Saai tot lid van GedeputeerdeStaten te benoemen in de vacaturevan wijlen den heer Bomans Op 11 Juni heeft de heer Saai de door denRyksoommissaris vastgestelde eedcnafgelegd in handen van den gevolmachtigde gesteld en op den zelfdendag heeft hij zijn nieuwe functie inhet college van Gedeputeerde Staten aanvaard Mr Backer verwachtte van de Statenleden dat zij den heer Saai ook al is deze niet met hun medewerking tot lid van het college benoemd loyaal tegemoet ztiüen treden en het vertrouwen zullen schenken dat tot dusverre ook den anderen leden van het college ten deel viel Spr meende in dit opzicht met te meer vertrouwen een beroep op de ergadering te mogen doen omdat het onder de huidige omstandigheden niet zoozeer aankomt op het accentueeren van de politieke verschillen in de vertegenwoordigende lichan n doch vteleer op het eendrachtelijke op zakelijke wijze en met een klaar besef voor de realiteit behartigen van het algemeen welzijn Vervolgens deelde spr mede dat in de vacature ontstaan door het overlijd oi van mr Slingenbeix door den Ryk commissaris nog niet is voorzien In a wacfating van deze voorziening zijn de werkzaamheden in het college aldus verdeeld dat de heer Saai de Uak op ZKh heeft genomen welke tot dusverre door den heer Van der Wal werd vervuld dat de heer Van der Wal de vroeger door den heer Bomans behandekie zaken tot zijn rekening neemt en dat de heer Witteman tevens de vroegere taak van wijlen den heer Siwigenberg op zich heeft genomen Vervi ens herdacht mr Backer in van veel waardeering buigende rede de overleden gedepoteerdea mr J B Bomans en mr Saingenberg Madat eenige nieuwe stafarifrdep waren geinstalleerd werd de heer E Loden opnieuw gekozen tot buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten De vergadering werd hierna comrois soriaal gemaakt Vrouw net eat mes geBtoken BADEB OEARBESTBERO Kort na negen uur heeft gistermorgen in de Kleine Kattenbui gerstraat te Amsterdam een 39 iarige werklooze man zijn vrouw met wie hy reeds geruimen tyd in onmin leefde met een dolkmes zware verwondingen toe gebracht In zorgwekkenden toestand is het slachtoffer naar het Bmnengpst huis overgebracht Oe politie heeft den dader gearresteerd Het schijnt dat de man het plan koesterde zich met ijn vrouw te verzoenen en daartoe naar de woning van zijn schoonmoeder op Kattenburg was gegaan waar de vrouw ongeveer eeo maand geleden haarVjntrek had ge nomen De vrouw wilde echter niets van deze toenaderingspogingen weten en daarop zou dan opnieuw ruzie zijn ontstaan waarbij de man haar met een dolkmes in borst rug en armen vele steken toebracht en haar ten slotte nog de trap af gooide waar de vitxiw zwaar gewond bleef liggen Na zijn euveldaad vluchtte de man over het dak naar een aangrenzend perceel waar hü zich op de trap schuil hield uit vrees voor de buren die op het hulpgeroep van de vrouw kwamen toegesneld Daar vond de politie die spoedig ter plaatse kwam hem ernstig aan een knie gewond welke vSTwon ding hij waarschijnlijk op zijn vlucht bekomen had De toestand van de 28 jarige vrouw schijnt iets minder zorgwekkend te zijn dan aanvankelijk werd vermoed De politie kcto haar m den loop van den dag een kort verhoor afnemen Zooals te begrijpen is heeft het drama in deze volksbuurt groote consternatie teweeggebracht Zoon wurgde zijn moeder en pleegde zelfmoord DRAMA TE LOPK Toen eergisterrai een der doctoren uit LOpik op de boerenhoeve van v d Hoest de echtgenoote van den genaar wilde bezoeken die ziek was vond hy het huis volkomen gesloten aldus het H b L Nog terwijl hy op het erf rondliep kwam v d Roest thuis wien het eveneens be Teemde dat alle deuren didit waren Eindelijk vond de landbouwer een open raam en zoo klom hy njn hins binnen Men kan zich s mans schrik voorstellen toen hij zyn Ook deze wes op slot maar toen hij doo het raampje keek zag hy zijn 23larigen zoon hangen evenab zyn moeder dood De zwaar getroffen vader waarsdiuwde den veldwachter op zijn beurt verwittigde deze de Ulrecht che politie De dactyloscopische afdeelmg werd in bev eging gezet en nog denrelfden dag kon worden aangetoond dat de zoon zyn moeder moet hebben gewurgd en daarna een eind aan zijn leven heeft gemaakt By informatie vernamen wij dat de 23 jarige jongeman als eenigszins achterlyk bekend stond Hij was menschepschuw evenals zyn moeder Verder moet hy erg verwend ijn geweest en vnjwel geen bezigheden hebben gehad Af en toe hieljp hy zyn vader met het bewerken van een klem stukje grond dat naast de hoeve was gelegen Overigens vees niets in de woning op een voorafpaanden tviist maar toch neemt men aan dat s morgens een woardenwisseling tusschen moeder en zoon is ontstaan met het genoemde noodlottige gevolg Daar de deur van de schuur op slot was is er een andere conclusie denkbaar dan dat de zoon inderdaad de moordenaar van zün moeder is g e w ee s t Boter diefstallen opgdielderd ARRESTATIES TE ZWOLLE Reeds eemgea tqd waj het de politie bekend dat er boter verdween wt een koelcel vaa het gemeent luk abattoir te Zwolle Lkele dagen geleden was nog aangifte gedaan van diefstal van vier vaten boter Het onderzoek in deze zaak leidde dank zy de oplettefMlbeid van een agent tot resultaat De politieman zag ni een man op verdadite wyze m de buurt van het abattoir rondscharrelen Op zjjn fiets had hij een vat boter en t en de agent naderby kwam nam de man de vlucht in de omliggende wei landen Hij kioai over hekken en prikkeldraad en slaagde er m te ont snappen ten koste echter van een scheur in zijn broek En dit kleedingsuik was het dat de Zwollenaar H J S want dieae was de vhichteUng noodlottig wend Toen hij eenmaal was aangehouden viel hy door de mand lerwyl de pohtie hem over het ge scheurde kleedmg stuk aan den tand voeUe Hu bekende drie medepVfhtigen te hebben gehad nl de ZaoiIcnaren H v d V E J H en G L Met beide eerstgenoemden had hy ttemiaal ing roken met L eveneens een keer en het laatste zaakje had hij alleen opgeknapt Het spoor dat de poKtie verder volgde leidde naar vgf helers terwijl voorts nog twee mannen ingerekend werden die de boter naar elders hadden vervoecd terwyl ze wisten dat ze gestolen was DOODELUK ONGEVAL TE RIDDERKERK Toen gistermiddag de vierjarige L Nugteren wonende te Ridderkerk met zijn vader op een met zand beladen wagen medereed is hy door een schok daaraf gevallen tusschen de wielen terecht gekomen en overreden De kleine is na eenige oogenbllkken overleden MiadaiKge verwaarloozinf van een kind MOEMS GING DE BCir De poliüe is te Bussum up de hni l gebracht van een ergerlyk er dadig geval van kinder er wi tEen ongeveer SO jange moede man in Frankrvk werkt liad Wc i j j I haar woning te Bussum verlag haar kmd van I s jaar orver achtergelaten m Hjn bedje zonjf naar om te kyken Eerst Vrijdagavond k am zij v eenige kerle tiogenWikken thui op zij de woning wedemA vn bJZl lot gisteren nog niet terugkeerde S schoonmoeder kwam dit terourem deze IS gistetten met een omwonende da woning binnengedrongen Zi trof hier de kleine geheel vervuild en uitEehn gerd aan De politie die van d e mi dadige verwaadoozing op de hoogti werd gebracht Stelde een dokter hi van in kennis die het kind onmiddel lyk in ernstigen toestand in de St Gerardus Majelle stkhüng hej oiv nemen Tegen de moeder die lai vrtT den opgespoord word proces verbaal opgemaakt INTERESSATO E VOND STEN IN HET IJSSELMEER Het water van den Noordoostpoider wijkt steeds verder van de ku ten Dit heeft tot gevolg dat de zee steeds meer van haar g eheimen moet prijs gev i Na de gevonden steer i reten die door prof van Giffen waardevoi werden geacht kisnen thans op ongeveer een kilometer uit de kust onder Kuinre verscheidene boomstammen te voorschijn die in zeer vergar pn toestand verkeeren Voorts wprden iets verder Zuidwaarts twee formidabele keien zichtbaar Doch het zijr riet alleen historische vondsten die de zee nrijsBeeft Even voorbij het stadje koitit n i een in betrisfekeliike gaven toestand Vökeerenden motorvlei te voorschijn compleet met motor Deze zal waarschijnlijk afkomstig zijn van de Zuiderzeewerken JONGEN T £ MAASSLUIS VERDRONKEN Gistermiddag is h t 6 jarige zoontje van de familie J C Quak te water geraakt Het onge a vond plaats m de onmiddellyke nabijheid van hel vachtschip van defDuitsche kriegsmaiiré en terstond doken er enkele Duitsche matrozen in de buitenhaven Na zes minuten slaagden men er in hel ventje boven water te halen Een dok e an eenoemd wachtschip b neifr dr Mahler en een lid van de E H B O trachtten geruimen tyd de le f p eee ten op te wekken Déze pocrgen mochten niet meer baten de levens geesten blekrai geweken VERONGELOKrÈ ZEILER OPT EBAALO Gisteren beef men het lyk va den Woensdag j I m de LoovJrecMsche plajisen verongelukten zei er Albers gevonden DEBONNËNLIIST AARDAPPELEN A t m 22 Juni Ui kg BLOEM Bt S t m 13 Juli SO gr brood at rantsoen getaak of 3S gr meel Uoem BOnER MABGARINE Bo U en 21 t m 29 Juni 250 fr boter Vetkaart idem met reductie BROOD tJEBAK Br 24 t m 22 Juni 1 rantsoen Br tt t ra 22 Jimi dubbel rantsoen 22 Jimi Mh t m 22 Smi nCRKN M t m éin ei GOBT MOUtI GBUTTEN 4 t m 1 Augustus pond BAVEBMOOI VLOKKEN eai 44 t iB 10 Augustas U pond KAA8 7 en 77 t m 29 Juni 6 en 7 t m Il JuU 1 ons kofkie thee H t m 22 Juniü p koffiesurropa of 40 gr the i KOLSN Ko Adoeleinden eM r M en Boa aa K F SO Juni MACARUNI VERMM riXJ ent H t m 10 Augustus 1 on MAIZKNA Ml Ut t m 10 Augustus 1 ons MCLK He a t m 22 Juni ï k liU pcvlvrdchtkn St t m 23 Juai I pond rCTROLUUM rw n i m W Aog voor keuken J 1 Run 42 t m 11 Juli H pond sniEGRz cr K exUri t Bi 1 A g 1 rsnuo tntnua 42 t m 23 Jtmi 1 kg VLBEÜCB VL t m 23 Juni Vi g vlteaeh vleeschwaren Vlee e VL It t m 23 Juni rantsoen Terduurzaiimd gevolgte zcKr ntsóe 1t tAn 7 Jtml 1 ranu A aardappelen Me melk Bl b Bo boter Br brood P W vlaetch Geen toevoeging ü Aiskaart