Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1941

UUiAi WOENSDAG 18 JUNI 1941 STADSNIEUWS ICniicleniers over tributie voorgelicht MLEIDING VAN DEN HEER SteCMANS IN ORGANI8ATIE VERGADERING Hg Goudsche Kruideniersorganisatie acht Maakt Macht belegde vond in Ter Gouw in samenng met vereenigingen uit het et Gouda een vergaöenng met als aaiDSte doel de kundig voorgele worden m ake de velerlei U kheden die de distnbiutie voor kruidenier met zich brengt Ter Zjgftdenng waren vele winkeliers uit fiiiidi en omgeving bUeen liet betrekking tot de distributie f fi lis spreker op de heer P Dregg0i secretaris van het Centraal Dis tiekantoor te Den Haag j e heer Dregmans ga allereerst een anng van wat distributie eigenzeggen wil n l een op eerlijke en rechtvaardige verdeeling van Unwezige goederen ter mstandhoujjlll van de volk gezondheid en de idlwdskracht In verband daarmede besprak hü de k ruzcnde vraag waarom krijgt 0 een extra rantsoen en die niet J J 8 Ü overzicht van de MOte verscheidenheid van extra rantJjBien en de vele categoriën die er iffDT in aanmerking kunnen komen en M concludeerde dat er nu eenmaal atnzen getrokken moeten worden Vervolgens gaf de heer Dregmans detaillisten den raad vooral steeds voldoend aantal bonnen in te leveHB Aan de hand van een uiteenzetIjng hoe berekend wordt of en wanner een extra rantsoen kan worden lOTtrekt wees spreker er op dat verJpging van toewiizinger binnen twee ft ken moet worden aangevraagd daar s latere behandeling van dergelijke vragen de controle op het verbruik il de war zou doen loopen en tevens Si een niet gebruiken van belang is de toewijzing terug te zenden Ook besprak de inleider de binnenkort uit te reiken nieuwe bonboekjes waarmede volgens een ander systeem 111 worden gewerkt zoodat voor meerdere artikelen telkens een hon met een zelfde nummer worden aangeweBn bijv no 21 voor brood kaas fleesch aardappelen enz hetgeen de Hik voor de huisvrouwen belangrijk lil vergemakkelijken Vervolgens gat spreker een over ticht van de maatregelen die geBoraen zijn om bij een mogelijk stagM iV n van het groote vervoer toch een normaal levensmiddelenverkeor mogelijk te doen blijven Fubliek lij minder veeleischend Daarna wekte hü de winkeliers op hun klanten er van te doordringen ach wat meer moeite te getrootscn in het bezit van de boodschappen te kraien daar door het opraken van de bemine en het steeds schaarscher worden der rijwielbanden het thuist a tgen zooveel mogehjk beperkt zal moeten worden K consumenten zullen bovendPcii umite hij op geen eischen meer Botten stellen betreffende merken daar meerdwe Ipbrikanten voortaan iljchts aan het dichtstbij gelegen rayun zullen mogen leveren waardoor bepaalde merken van sommige artikelen uit verscheidene streken gekeel zullen gaan verdwijnen Spreker besloot met te constateeren dat de diitrib ulie tot een grootere wedernjdsche waardeering heeft geleid van by handel en administratie betrokksr en De heer Joh C Cornelissen voorJitter van de Ned Kruidenierscentrale te Amsterdam sprak een propagandistisch woord Hij wees op het verichil van anderhalf jaar geleden toen vijf organisaties ieder op haar matrachtten de belangen der kruitoniers Ie behartigen Als antwoord op Js vraag wat wil en wat doet de bJCC zei spreker de vakbelangen bAartigen bü drie voorname instan de leveranciers de overheid en d consumenten Ten bewijze dat er wat bereikt is eea hy op de afspraak betreffende ♦ suikerprijs en voorts gaf hij de wzekermg d t het in de tbekomst wt meer zal vföorkom r dat peul chten bü grootbedrijven en coöpe tte voor lager priis verkocht wortel dan wiarvnr i winkelier ze kan jAooppn p t e hebben op belanden zullen moe wnr f achten vast w AT 1 AAR ANNCER SehoBwbiarg Bioseoop Vaarv el vrUgezel met Ralph Arthur Roberts Camilla Hom Rudi Goddens Grethe Weiser en Maria Andergaat Aanvang 8 15 uur ThalU Theater Operette met Willy Forst Maria Hoist Dora Komar Paul Hörbigcr en Leo Slezak Aanvang 8 15 uur Reunie Bioscoop Een balnacht in Palamo metj einz Ruhmann Camilla Horn TTheo Lingen Aanvang 8 15 uur r 18 Juni 7 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt dï Joh van Welzen 18 Juni 8 uur Daniël Cursus E H B O Juni 8 9 uur Oostiiaven 18 Zittingadviesbureau Ned Vereeniging voorluchtbescherming Juni 7 30 uur Leger des Hdls Heilig in gsdienst Juni 7 38 uur Vrije EvangelisclieGemeente Bijbellezing en bidstond Juni 8 uur Voormalige Ambachtsiavondschool Cursus transportcolonneRoode Kruis heeren 23 Juni 11 uur De Zalm Openbare verkooping door notaris J van Kranenburg 23 Juni 8 uur Ons Genoegen Algemeene vergadering sociëteit Juni 8 uur Voormalige Ambaehtsavondsehool Cursus transportcolonneRoode Kruis dames Juni 1 uur Achter de Waag Vertrek excursie Ned Vereeniging vanHuisvrouwen naar landbouwbedryfin Zuidplaspolder 2t Juni 8 uur Diaconessenhttis De WUk Concert mondaccordeonvereeniging Crescendo Uitreiking distributiebescheiden 9 4 30 uur Gebouw Daniëf Uitreiking distributielmnboekjes en kaarten aan hen wier geslachtsnaam begint raet een der letters DEZE WEEK Donderdag A C D E F Vrijdag B Zaterdag G H I VOLGENDE WEEK Maandag J K Dinsdag L M N Woensdag O P Q R T U Donderdag S Vrijdag V Zaterdag W X Y Z APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 steUing van maximumprijzen en collectieve arbeidscontracten beslootspreker met te concludeeren dat hetgeen men dezen avond heeft vernomen stellig tot het besef dat georganiseerd zijn noodig is zal hebberbijgedragen Beide sprekers lieantwoordden hier na een groot aantal aan hen gestelde vragen waarop de heer C Jansen voorzitter van de Goudsche contactcommissie de vergadering met woorden van dank sloot DEKZEIL ONTVREEMD Ten nadeele van een fabrikant uit Alphen a d Run is van een schip dat in de Raam lag een dekzeil van 5 bij 2 Va meter ontvreemd BALANS UIT EVENWICHT Van een electrischen trein uit Rotterdam is gisteren bü het binnenloopen van het station een ast alans gebroken De reizigers zün met het Haagsche deel naar Utrecht doorgevoerd Tot het defect voorloopig verholpen was en de trein op eigen kracht kon wegrijden is het tremverkeer gedurende twee uur over den anderen kant van het perron geleid CONCERT VAN CRESCENDO IN J E WIJK De mondaccordeonvereeniging Cres cendo zal as Dinsdagavond voor de patiënten van het Diaconessenhuis De Wuk een concert geven bü gutwtig weer in den tuin SPORT WATERPOLO DE COMPETITIE Te Waddinxveen zün gisteravond gespeeld de wedstrüden Ned Zwembond De Gouwe Forel 0 1 Zwemkring Gouda De Gouwe II G Z C UI 0 1 PLAATSELIJK NIEUWS Bodegraven HAAGSCHE GERECHTSHOF Oplichting voor ƒ 800 Terzake van oplichting had de Haagsche rechtbank een oud hoofd eener school te Bodegraven veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf Verd had onder allerlei voorwendselen iemand van zijm personeel een bedrag van ƒ 800 afhandig weten te maken Van het vonnis der rechtbank kwam hü in hooger beroep De verdediger mr La Gro deelde voor het Hof mede dat namens de benadeelde wordt verzocht om evenals in eerste instantie de zaak te behandelen met gesloten deuren De proc generaal had hiertegen geen bezwaar waarna het Hof besloot het verzoek in te willigen Na het verhoor van de getuigen vorderde de proc generaal bevestiging van het vonnis der rechtbank De verdediger pleitte vrüspraak subs clementie Arrest op 30 Juni Boskoop COÖP VEREEN DE BOSKOOPSCHE VEILING BOSKOOP 17 Juni Rozen per bos Florex 54 70 et Rosalandia 38 47 et ïolden Ophelia 24 30 et Butterfly 59 86 et Headley 57 100 et Else Poulsen 58 114 et Pechtold 62 80 et Wendland 37 45 et Edith Helen 54 80 ot Gloria Mundi 110 140 et Rosa Mundi 112196 et Briarclif 50 80 et Ingar Desson 56 84 cl Dorus Rükers 132 162 et Duisburg 32 et OranjeTriumph 114 136 et Polyantharozen 86 106 et Diversen per bos Pioenen in soorten 47 70 et Cllematis Prins Hendrik 180 260 et id Mevr Ie Coultre 180 170 et Lathyrus 12 et Viiolieren dubb 39 47 et id enkele 8 10 et Moercapelle PREMIEKEIIRING VAN TREKPAARDEN Toegekende bekroningen Te Bleiswijk is een prcmiekeuiing van de vereeniging Het Nedcriandsche Trekpaard gehouden Het resultaat was Merrie veulens 1 Irma van Moercapelle fok eigenaar Joh Brouwer Moercapelle 2 Olga van Zoetermeer fok eigenaar J Janse Zoetermeer 3 Emma van Voorzorg fok eigenaar P Bos Zoetermeer 4 Vos fok eigenaar P v d Velde Moercapelle Eén jarige merrièn 1 Erna fok eigenaar Jac v d Eük Benthuizcn 2 Irene van l I erspolder fok eigenaar T de Rooü Zoetermeer Twee jarige merrién 1 Beatrix van Bouwland eigenaar Jac v d Eijk Benthuizcn 2 Marie van Steenepoort eigenaar J Paul Benthuizen Drie jarige merriën 1 Astrid eigenaar Jac V d Eijk Benthuizen 2 Rosalli de Petechem eigenaar T de Rooy Zoelermeer 3 Diana de St Denisi eigenaar T de Rooy Zoetermeer 4 Clara van Dinteloord eigenaar P van Velde Moercapelle 5 Irma van Dinteloord eigenaar P van Velde Moercapelle Merriën van 4 tot 7 jaar zonder veulen 1 Annie eigenaars gebr C B en B C V d Velde Benthuizen 2 Ada eigenaar P v Velde Zoetermeer 3 Georgette de Malaise eigenaar T de Rooü Zoetermeer Merriën van 4 tot 7 jaar met veulen 1 Clara van Luntershoek eigenaar Jac V d Eijk Benthuizen 2 Corrie eigenaar F v Velde Moercapelle 3 Irma de Rosee eigenaar J Janse Zoetermeer 4 Julma van de Louisa eigenaar P van Velde Moercapelle 5 Madam eigenaar J Janse Zoetermeer Merriën van 8 jaar en ouder met veulen 1 Truus van Veene eigenaar Joh Brouwer Moercapelle Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR C LEDEN In den oudetdomf van 46 jaren is overleden de heer Ti Zieleman directeur van de bad en zweminrigting S i JAAR GELEDEN Benoemd is tot gk iffier by het kantongerecht te Schoonhoven jhr mr J B Coenen van s Gravenslool thans griffier by het kantongerecht te Neuzen 25 JAAR GELEDEN Uit Boskoop De uitbreiding van het het aantal kweekerycn welke de laatste jaren zoo snel toenam is door den oorlog geheel tot stilstand gebracht zelfs het tegenovergestelde zal tot uit voering komen n l dat een paar sedert eenige jaren bestaande kweekerüen in Spoel wijk weder in grasland zullen worden vastgelegd Moordrecht RAADSVERGADERING Opdracht toezicht reiniging aangemeentearchitect Donderdagavond te 7 uur zal de gemeenteraad in openbare vergadering bijeenkomen Behalve de toetreding tot de gemeenschappehjke regeling voor den vleeschkeuringsdienst komt o a in behandeling een voorstel tot vaststelling van een Verordening regelende benoeming bezoldiging en taak van den gemeentearchitect Laatstgenoemde verordening bevat bepalingen omtrent het teekenen van extra vergoeding wegens verrichtingen welke verband houden met buitengewone gemeentewerken Tot nu toe w dit aan de practük overgelaten Bovendien wenschen B en W den gemeente architect het toezicht over de gemeente reiniging op te dragen Nieuwerkerk a d IJssel ALS DIAKEN BEDANKT De heer Adr Raap heeft wegens vertrek uit deze gemeente bedankt als diaken der Gereformeerde kerk VOEDSELGEWASSEN OP OPGESPOTEN TERREIN Het in de buurtschap Ver Hitland opgespoten terrein is thans geheel met aardappelen en boonen volgepoot In de toekomst is deze grond gedacht als industrie terrein Schoonhoven LOOP DER BEVOLKING I n g e k o me n W G Verveer van Willige Langerak Ttendeweg 5 in Lekdiik 15 G Speksnyder van Haastrecht D 25 in Kerweg 2 P W Kramer van Rotterdam 2e Schausslraat 36a in Lekdijk 35 J C Kramer van Rotterdam 2e Schausstraat 36a in I ekdük 35 G van Bel en echgen van Rotterdam Beermanstr 34a in Dam 3 N Koudstaal van Harderwijk Leuvennumscheweg 91 in Proveniersstr 1 N van Viegen van Rotterdam Pastoriedijk 189 in J Kortlandstraat 15 H M GoHs van s Gravenhage Leuven schestraat 41 in Oude Singel 174 P Groenendyk van s Gravenhage Hoogewal 17 in Haven 64 P vali der Wilt van s Gravenhage L van Meerdervoort 104 in Haven 64 C Ooms vn Utrecht Spinozaweg 12 in Provenierstraat 10 J C de Smit van Rotterdam Gaffelstraat 109b in Pr Julianastraat 4 A Maasland wed A v Middelkoop van Nieuwpoort 73 in Koestraat 109 J W Jongeneel en gezin van Rotterdam Noordsingel 181a in Oude Haven 13 C G Leunis van Rotterdam H Vrankestraal 25c in O Haven 13 D Kroonen van Dordrecht Kerksteiger Ird in Olivier v lïoortstraat 25 F C Rosendaal van Haarlem Wilhelminapl 27 in Voorhaven 2 VertrokkenJ van Die van Pr Julianastraat 9 naar Mill Hoofdveldscheweg 154a S Kok en gezin van Oude Singel 146 naar Rhenen Cuenraweg Bergbad T Monteban van Wal 12 naar Nieuwpoort 4 H Knuppe van Oude Singel 168 naar R dam Insulindestraat 249b J Graveland van Haven 3 naar Driebergen Houtlaan 3 P Konpenol van Lopikerstraat 59 naar Utrecht Biltstr 60bis A van der Kuil van Korte Dük 26 naar Veenedal Patrimoniumlaan 12a W E van Arkel van Havenstraat 39 naar Gorinchem Melkplcin H J Nadig van Carmelietenstraat 13 naar Gravenha e van Galenstraat 74 H Copier van Lopikerweg 9 naar Gouda Spieringstraat 87 H van Holten van Nes 11 naar Zeist Bliekenburg Koetshuis 4 S M J Jansen van Lange Wcistraat 59 naar Amsterdam Oranje Nassaulaana 77 M C Ooms van Provenierstraat 10 naar Utrecht Spinozagweg 12 M W Peters van Korte Dijk 15 naar Oud Beijerland Voorrstraata 12 P J J de Lange van Lopikerstr 56 naar Haastrecht C 277 A L van Breukelen van Doelcnpl 1 naar Eindhoven Lymbeekstraat 402 G Sterk van Provënierstraa 6 naar Leerbroek Leerbroekscheweg 152 N van Vliet van Oude Singel 82 naar Ede Boschrand 16 BURGERLIJKE STAND Geboren Hubrecht z van P van der Maas en J J van t Veer Ondertrouwd L Bekkenk oud 39 jaar en I Simonsma oud 33 jaar te s Gravenhage O V e r Ie d e n A E van Asperen oud 80 jaar wed van T Andriej Reeuwük BURGERLIJKE STAND Geboren Tresia Maria dr van Th Schoonderwoerd en W E Overbeek Maarten z n van M van Roon en A J Albers Margaretha Nelia dr van P J Graaf land en H de Bruin Willempje Adriana dr van A Bik en H van Nielen Getrouwd Th M Hagen 48 j en I Tempelaar 37 j J W Boere 21 j en P Eikelenboom 22 j Overleden Jan Verweij 61 j echtgenoot van Chr Oskam LOOP DER BEVOLKING Ingekomen H van Bockel uit Rotterdam in s Gravenbroekscheweg F 54 J E Verhoef geh met J G v d Made uit Alphen a d Rün in Randenburg A 15 IJ Begemann uit Utrechtin s Gravenbroekscheweg F 54 J G V d Made uit Waddinxveen in Randenburg A 15 Vertrokken M C E Moons naar Gouda Wilhelminastraat 22 WERKLOOSHEID VERMINDERD Over de afgeloopen week werd aan zeven vorige week negen werkloozen steunuitkeering verstrekt Negentien vorige week zestien werkloozen zün werkzaam in de centrale werkverschaffing Waddinsvee WUZIGING STATUTEN De Staatscourant bevat de goedkeuring van wyzigingen in de statuten van de napmlooze vennootsciiap Houthandel voorheen firma J en G Alblas alhier Zwammerdam DIKKE MOLEN GAAT WEER DRAAIEN In moderne gedaante maar op windkracht De ingelandenvergadering van den Zuid en Noordeinderpolder te Alphen aan den Rijn heeft besloten tot grondige restauratie en wederinbedrüfstelling van den zg dikke molen naby het dorp Zwammerdam De eeuwen oude molen die sinds 1929 buiten bedrüf was gesteld en van zijn wieken was ontdaan zal onder leiding van den molenljouwer Dekker uit Leiden een ware verjongingskuur ondergaani en met gestroomUjnde wieken en modem wateropvoerwerktuig worden uitgerust ten einde de bemaling van den 1133 HA grooten polder geheel met windkracht te kunnen verzorgen UIT DE PERS Het dienstboden vraagstuk In De Standaard wydt St een uitvoerige beschouwing aan het dienstbodenvraagstuk Na de bescherming te hebben beschreven welke de dienstbode op grond van de sociale wetgeving geniet en te hebben bHoogd dat haar huidige positie een groote en belangryke verbetering beteekent die ook uit ChristeUjk oogpunt volkomen verantwoord is wyst St op het feit dat tegenover de bescherming van de positie der dienstbode vrgwel elke bescherming van de werkgeefster tegen willekeurig optreden van de zyde van de dienstbode ontbreekt Anders dan op de meeste onderdee len van de arbeidsmarkt heencht er een groot tekort aan huishoudelüke hulpkrachten Dit brengt ab vanzelf mede dat de mevrouwen zün overgeleverd aan de dienstboden Na de oorzaken te hebben nagegaan die tot het tekort aan dienstmeisjei hebben geleid betoogt de schrüver Hieruit vloeien nu allerlei consequenties voort In de eerste plaats geeft dit tekort aan de werkneemsters een sterke positie tegenover de werkgeefsters Zü kunnen om het eens populair te zeggen haar werkgeefsters maken en breken Wie eenigszins met de practyk van het huren van dienstboden bekend is weet ook dat er veelal van deze sterke positie door de meisjes gebruik ja veelal misbruik wordt gemaakt We noemen eenige voorkomende gevallen Het meisje verhuurt zich doch als de datum van indiensttreden nadert blykt zü nog eeni ge verlangens te hebben Vindt de werkgeefster deze nadere wenschen niet voor inwilliging vatbaar dan ziet de dienstbode van de betrekking af waarmede zy in feite contractbreuk pleegt aangezien zy zich immers reeds had verbonden Een ander voorbeeld Een dienstmeisje heeft haar betrekking aanvaard doch deze blykt haar niet te bevallen Dit geeft haar aanleiding om zonder zich aan de door wet voortgeschreven afzeggingstermyn een week of een maand al naar het loon wordt uitbetaald te storen de betrekking te verlaten Heeft nu de werkgeefster tegen zulke practüken geen enkel verweer Theoretisch wel Evenals in elk ander geval van contractbreuk of niet naleving van dwingende wettelyke voorschriften kan zy het betrokken meisje in rechte aanspreken voor schadevergoeding Practisqh heeft zy hieraan echter niet veel Vooreerst kost haar anders dan de dienstbode die in voorkomende gevallen gratis kan procedeeren een dergelyke procedure geld Verkrijgt zij bovendien een haar gunstig vonnis dan zal de executie daarvan door het invorderen van de door den rechter toegekende schadevergoeding in den regel niet mogelyk of zeer moeiHjk zün En tenslotte is in de meeste gevallen de op geld gewaardeerde schade niet zoo heel groot voor het haar toegebrachte nadeel dat zü plotseling van hulp verstoken is kan de werkgeefster geen redres krygen We willen nog andere gevolgen van het tekort aan dienstboden noemen Het brengt ook mede n vaak onredeUjke styging der loonen de werkgeefsters gaan elkaar overbieden om maar een hulp te verwerven Vaak wordt dan meer betaald dan de hulp eigenlük waard is Want en hier stuiten we op een derde consequentie het tekort op de arbeidsmarkt geeft ook aan de minder geschikten en de nog in het geheel niet voor haar taak voortiereiden de kans en de gelegenheid zich als dienstbode aan te bieden en te verhuren Dikwijls wordt het meisje zoodra zy haar leerplicht heeft volbracht zonder meer op een mevrouw losgelaten Vervolgens willen we nog dit gevolg noemen dat de groote en dus moeilyke gezinnen welke juist het meest behoefte aan hulp hebben van hulp verstoken blüven of deze zeer moeilylc kunnen krügen Doordat immers het aantal te vervullen betrekkingen veel grooter is dart het aantal gegadigden hebben deze laatsten de keus en kiezen zy als vanzelf de voor haar meest aantrekkelyke betrekkingen Doe het nul Wie nog geen abonné op ds Goudsche Courant mocht zijn die levs zich nog zijn zich eden op aan het Bureaui MJUUrr 31 GOUDA TELEF 274S of bij de agenten elders ▼ Ieder die op de hoogf wil bleven leest de Goudtche CouroatI F tl II I KTON Nadruk verboden De Vuurtorenwachter Hy bukte maakte de deken welke aan de boot had vastgebon los en bevrüdde het Icind uit onaangename positie Het was ldoenlyk te zien hoe de vermagerJ handjes zyh polsen grepen maar Waren te slap geworden om ze ook een E te houden en na de eerste povielen de armen van het kindje het lichaam wdersen die ook vader was H een goeden inval zoodat toen and zakte daar niet alleen een cognac inzat maar versche melk gaf de kruik aan zün t Wdier f Hier oude jongen zei hü opge neem daar e een paar IJ van dat zal je opknappen die eerder je naar binnen gaat natte plunje uittrekt hoe Gaat K l Het zal er voor dat J ook om spannen als het al niet IS liehulpzame Knut was wel zoo J i g om niet te probeeren zoo at melk in den mond van het gieten Hu haalde een zak doek uit zijn zak waarvan hjj een punt met melk vochtig maakte en veegde hiermee de door het zout wart geworden lippen van de baby af Knut ging zor op in zijn taak dat hy er niet op lette wat Olsen deei Andersen die zich een tien meter boven hem bevond voorzag hem rykelük van goeden raad Pas op dat je het je zakdoekniet laat opzuigen riep hü Niette veel Knut het is nog zoo jong De stumper Het is een wonder dathet nog leeft terwyl zyn verzorgeral lang dood was Nu Knut langzaam aan dan breekt het lüntjeniet Wat denk je er van als je heteens in de mand zette Droge kleeren en een warm bad is na wateren melk voor zoo n wurm het beste In orde Opgepast I Het zuigtanders prachtig Is het eai hy of een zü Ik weet het niet maar te oordeelen naar de kleertjes zou ik zeggen dat het een meisje is Zie je nu wel heb ik het je nietgezegd riep Andersen boos Jydénkt maar dat alle kinderen net zoosterk zün als die halve wilden vanjou Ik heb het je wel gezegd jeovervoert het kind Watte kwam het antwoord Je weet niet tegen wien je hethebt Toen ik op Indié voer heb ikapen van twee weliea zoo opgefokt Olsen mengde zich nu ook in het gesprek Knut zei hy meneer Ander sen heeft geluk Het kind heeft nogwel wat anders noodig dan voedsel dat heeft het nu voorloopig wel genoeg JStuur het nu naar boven Ikzal me gaan verkleeden en dan komik by je De boot moet goed onderzocht en grondig schoongemaaktworden en laat Andersen om hulp seinen Als je de boot goed vast legt komt hy bij eb heelemaal droog teliggen Je zult toch niet vallen vroegKnut toen Olsen de eerste sport vande ladder greep Maar Olsen klom de ladder op alsof hy een morgenwandelingetje had gemaakt inplaats dat hy een avontuurlüke redding en een worstehng met een haai achter den rug had Nu dat is een taaie mompeldeKnut vol bewondering Hy moestkapitein op een schip zyn inplaatsvan hulp op een vuurtoren Terwyl Knut met het leegpakken van de boot t ezig was en zich afvroeg welk drama zich erin zou hebben afgespeeld hoorde bü Olsen van boven af roepen Let op Knut jk laat een bijlzakkoil Het volgoide oogenblik ad Knut het werktuig in handrai Waar is dat ding goed voorTwas zijn verwonderde vraag Ik wil de taadea van dea haai hebben als souvenir voor het kind als het groot is En te oordeelen naar dé manier waarop het zich tegen An dersen gedraagt is er groote kans dat het dat wordt Wat voert Anders i uit informeerde Knut nieuwsgierig Hü geeft het kind een bad en ikmoet zeggen daLI Ü er slag vanheeft l Olsen kwam tuN l eneden en begon den haai van zün tanden te ontdoen HU hield even met zyn werk op Luister eens Knut zei hü ikzou er prys op stellen als jy en Andersen niets van dat gevecht metdien haai zouden vertellen Het zaltoch al in de kranten komen want zehebben het aan boord van de Olav gezien maar als jullie er over spreken zouden hier maar verslaggevers komen en dat wil ik in elk geval verigüden Je wilt toch niet zeggen Andersen zal het vinden van deboot en van het kind rapporteeren entevens dat we ons genoodzaakt hebben geziot een man in zee te begrava Wat was het voor iemand Ik ik weet het niet in elk geval een zeeman Hü was al dagendoodi Maar hoe ter wereld bleef datkind dan nog in levenT Ja daar heb ik ook al over gedacht Ik denk dat er nog een derdeaan boord is geweest die na den dood van dien man nog voor het kind heeft gezorgd maar door het drinken van zout water en uitputting krankzinnig is geworden en overboord is gesprongen Dit kind is in leven gebleven juist doordat het in het water kwam te liggen Het heeft door de huid water kunnen opnemen terwijl daarbij het zout werd tegengehouden Begryp je Natuurlijk Het is heel slim bedacht Toch geloof ik dat het vandaagmet haar gedaan zou zijn geweest als wij haar niet gevonden hadden Het is trouwens toch niet zeket datze er weer lx venop komt meendeliaar redder Als Olsen in zijn spreken zooveelblijk gaf van ontwikkeling en levenservaring was Knut wel zoo wijs maarniets te vragen Toen ze elkaar paskenden had hij wel eens geprobeerdwat van het verleden van zijn kameraad te weten te komen maar hij haddan nooit iets anders bereikt dan datde ander een paar dagen lang nietsanders zei dan strikt noodzakelijk vas Knut en Andersen waren er alspoedig achter gekomen dat het verleden van Olsen een boek was waarin hij niet wilde laten kijken Hü vvasechter zóó hulpvaardig en hij wistdoor zijn belezenheid en kennis zijnkameraden steeds zóó bezig te houden ds i het altijd bijzonder prettig vonden als zij tegelijk met bemdienst hadden i i Knut merkte dan ook alleen maar op een toon van zelfverwijt op dat als zijn raad was opgevolgd het Icind nog op zee ronddreef Maar Olsen bang voor de lofspraak die hij zag aankomen gooide het over een anderen boeg De zou wel willen weten van welk schip de boot afkomstig is zei hij maar dat zullen we zoo gemakkelijk niet te weten komen want eennaam staat er niet meer op Is er iets wat een aanwijzingkan geven vroeg Knut Dit alleen En hij liet een doekspeld zien met goud en smaragd versierd in den vorm van een viermaster Staat de naam van den makerniet op het zeil Nee ik denk dat ze deze Ixiotgebruikten om water mee te halen zei Olsen en hij streek peinzend metzijn hand over zijn voorhoofd Wasik maar niet zoo haastig geweest ging hij voort die kerel had natiuirUjk papieren bij zich Maar misschien zijn de kleerenvan het kind gemerkt Die kans Iiebben we Reeds flikkerde het signaal om den dokter naar den toren te ontbieden De toren van Frett nor zou het zien en doorgeven aan Cristiansand Haar het zou wel laat in den morgen zijn voor er hulp van de Inist bij den vuurtoren op de eenzame rots kon zija CWoTdt vrvolgd