Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 18 JUNI 194 Advsrtentiin PH M NYST Chirurg en Vrouwenarts heeft practijk hervat G 193S 10 Te Koop m Etalag 8plfgelruiL 1J9 M X 3 10 M Tt lien Kleiweg 33 en te bevragen Gouwe 145 a l93t 6 Op goeden tand ZJt Slupkagienn vaste iiasclii mei pension Ie huur Br no U 1850 bur v d blad 5 Gevrugd voor direct EEII NETTE DIENSTBODE voor dag en naclit boven 18 jaar Mevr H O Werkman Oouderak G 1926 6 MEISJE GEVRAAGD van 8 i 3 uur 15 16 jaar reeds gediend hebbende Adres Oosihaven 3 O 1927 5 GEVRAAGD flink dagmeisje voor hele dagen Adres P v d Heyden Reeuwijk E 140 G 1933 5 LOSSE NUMMERS van de GOUDSCHE COURANT A S eeni zijn dagelijks verkrijgbaar bij O BAKKER Spoorstraal 1 E BRUYNIKS Kon WllheImina eg 215 N V P ENDENBURG Veerstal 18 J DE GROOT Wachtelstraat 43 A HAMOEN Burg Martenssingel 98 De Kiosk N R1 S Karnemelksloot J SCHOUTEN Vondelstraat noek Roemer Visscherstraat SPOORBOEKHANDEL Station BOSKOOP Fa D C v de WILLIK Zijde no 14 en bij de agenten in de omliggende gemeenten Renovatum Amsterdam De AMeeHng Verwearborslng tegen Oorlogsschade In werking sedert 12 Augustus 1940 telt thans rulni22000 deelneiner met een totooi verwaorborgd waarde van Driehonderd Millioen Gulden Maximum per object f SO 000 Voorscholpremie voor gebouwen en ktfopmansgoederen f O 60 per mille voor Inboedels f 0 40 per mille per hattjoar Maximum omslaq per holfioor 5 maal de half aarii ksche voorscholpremie Door oanpassing van het reglement oon de Rijksregeling b i lt de capaciteit van de Afdeeling volkomen behouden Schadevergoeding naar vervangingswaarde Afrekening van schade per hol aar Vraagt inlichtingen bi onze correspondenten ALGEMEEN OND LING WAARBORG GENOOTSCHAP RENOVATUM Amsterdam Spuistraat 219 221 Tel 35626 i 19 tü 84 Officieele publicatie van het Departement van Landbet en Visscherij DISTRIBITTIE VAN BOTER Bewijzeii van ontvangst van rcductiebonncn De Spcretaris Generaal var het Departement van Landibcuw en Vis eheiij vestigt er nogmaals mei nadruk de aandacht opi dal de bewijzen van ontvangst van reducUebonnen welke de plaatse sêiijke distubutiediensten verstéf kk en tegen Bij wijze van hooge uitzondering wor en de detaillisten die iloor onbekendheid met deze bepaling gedupeerd zim m de geleggjirneid ges teld de reeds veiloopcn ontvangstbewijzen voor 6 Jolr s toe te zenden aan de Centrale kas van het Landbeuwcrissfonds Van Speykstraat 17 te s Oravenhage Vei iooptn ontvang tbew ijzen welke urerlijk op Zalerciag 5 Ju i a alaaar zijn binnengekomen zuilen alsnog verrekend worden Na 5 Jiüi as zal de Centiale kas m geen geval meer tot uitbetaling t ver oi pen bewijzen overgaan De kantoren van de Nederlandsche MidJien tand bank hebben met de uitbetaling op verloopen ontvangstbewijzen geen bemoe ing zoodat he geer zir heeft th met de Verloopen ontvangstbewijzen tol dtze kantoren ts v enden Ten slotte wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd dat de bewijzen van ontvarg t van reduc iebonnen bi aanbieding den stempel van den pUatselijkrn oistributiedienst moeten dragen en de datum on afgifte njoeten veimclden 3902 72 ADVERTEER N COURANTEN waarvan hét lezen een dageliikscbc gewoonte van de menschen is waarin de abonne s de advertenties loeken waarin de winkeliers adverteeren waarmede men dus het publiek èn tegelijk ook de wederverkoopers bewerkt Vraagt inlichtingen voorbeelden etc van courantenrcclame bij de erkende advertentiebureaux of het Cebuco Dam 2a Amsterdarr 5e TBcnuia uianoii c co lONI IMI Wetege rremlelemdBg ISII e KUUSB ISe U tT nEmNG VAN WOOHPAQ It HOOCE riEMItll leoo loeei i leoo 4S13 eiu f eo 2736 MO 1163S 16M1 f 300 040 SSW 11730 iea33 30643 t 100 SSe 1300 3ltöl 6053 7318 SOOS 307 n3e4 isies i 7a3 i77is 30094 PIEMICN VAN jn 714 137 1043 aoea 2833 aast 3875 4103 4471 4493 5534 5741 6573 6633 7751 7857 8373 8398 8098 9196 9854 10093 10695 10994 11597 11701 13149 13151 13063 13133 13903 14010 lj 54 15293 15788 15838 16330 18513 16784 170 5 17813 18010 18604 18930 19859 19874 30431 2050S 1S4 M9 3373 3S30 4146 4810 6827 8715 7933 8511 1309 313 335 3S3 47 647 eO 713 MS 1337 1377 160e 160 16 7 1656 33IMI 3405 3550 3609 3648 36U4 3834 3 31 3000 3050 3083 3313 3606 3H3J 4175 41 1 16 4314 436S 4373 43 4 4650 4861 4974 5094 5396 5477 550O ieoa 6 3 soes eisi 6326 632i 6441 6781 6801 7313 7238 7340 7468 7476 8012 8046 8058 8140 8173 8266 8305 8538 8688 8710 8738 8 ri B 3 81 46 9309 e3J7 9345 9525 9638 9642 9657 6606 I032U 1Ü28U 10303 10387 10405 104 17 10617 106S5 11022 11149 11186 11223 11289 11416 IMSO 11S S7 11845 11901 11971 11978 12001 12029 12036 13123 13156 12288 I25 i7 12678 12669 12787 12903 13973 13403 13405 136J1 13572 IS IIS 13743 13778 13784 14328 14401 144 36 14489 14507 14704 14871 14917 15378 15403 154 54 16481 16 i52 15698 I S726 1 1738 15871 15880 15905 15940 16020 16038 16105 16110 165 8 16590 16597 16624 16674 16722 16723 16726 17407 17663 17629 17637 n iSO 17870 17901 17903 18083 18087 18175 18177 18191 18406 l r 48 18673 19071 19127 19320 19433 19614 19517 19531 19670 300S1 30137 30215 20263 20363 30400 30403 30417 20769 20885 20897 2094 20974 GEEN PIEMICN 169 175 301 370 126 384 563 1054 1613 16t O 2060 2271 2464 3064 3354 3678 3910 4161 4519 4767 6064 5500 5739 5896 60y2 6380 6624 6782 6958 7273 7474 7679 8000 8361 8647 8910 9249 9531 9847 314 803 1088 1531 1867 2082 2273 3514 3070 3361 3693 3966 4181 4531 4782 5158 5 IV 6743 5898 6177 6396 6649 6803 6 3 7283 7480 77IJ 8031 8 173 8678 8925 9 282 9565 ap 4 173 43 1108 15S8 1883 2131 3381 2518 3124 3410 3703 3984 4304 4554 4790 5169 5558 5798 5908 6194 6417 56 6830 7004 7397 7502 7786 8031 8410 8682 8950 9303 9677 9920 4 135 456 480 493 603 790 808 862 886 1389 1321 1324 1380 1737 1769 1779 i8 M 1966 3008 2619 3055 2178 3303 3235 22 i7 325 3355 2406 3417 2 u 3766 2832 2868 3241 3292 3310 3313 3445 3466 3661 3602 3758 3807 3881 3884 4090 4105 4110 4133 4346 4374 4399 44 12 4627 46 13 4668 4704 4916 4963 5024 5049 6356 5378 5400 5403 5608 5617 5622 5691 6815 5822 6027 5832 6860 6021 ÜU36 60 7 6262 6333 6337 6348 6514 6536 6544 6599 6693 6734 6745 6754 6885 70 6908 6929 7073 7116 7339 7371 7398 7418 7421 7556 7565 7617 7630 7874 7886 7913 7927 8128 8142 7 6 8294 8487 8534 8612 8785 8808 8826 8888 91U2 9109 0112 9Jt 9377 9433 9448 9465 9677 9734 9821 8836 9989 9996 10005 10O17 643 1052 1510 1850 2069 2267 243S 2985 3344 3660 3900 4158 4477 4743 5060 5407 5731 5853 6077 6364 6600 6778 6633 7249 7449 7678 7928 8335 8619 8903 9228 9472 9843 397 400 748 781 1201 1727 1908 2163 2301 2693 3186 3424 3754 4038 4323 4616 4913 5329 5566 5805 6010 6239 6502 1116 1718 1902 3150 3294 3589 3163 3422 3738 4014 4309 4597 4866 6323 6559 6801 8976 236 6455 6660 6864 6870 7013 7032 7351 7365 7526 7535 776 7777 8067 8080 8430 8432 8739 767 91 39 9069 9319 9328 643 8645 10137 10198 10441 10448 10653 10687 J0874 10882 11301 11 3 11430 11435 11737 1I77S 12152 12238 12563 12564 13807 12843 13053 13073 13307 13317 13725 13726 13862 13682 14126 14231 14756 14 15144 151 15433 1 15781 1 16153 lèl60 16631 16643 16880 16904 170o6 17078 17251 17336 17489 17 538 17863 17893 18114 18119 18428 18436 1885 18661 190O7 19009 19165 leiea 19349 19437 19922 19528 19785 19791 2f 62 30087 20265 20307 20103 30532 20804 30814 9025 9988 10360 10262 10301 10305 10311 10360 10402 1043Ó 10514 10519 10520 10634 IU555 10576 10599 10641 1088B 10703 10723 10739 10771 10790 10822 10827 10627 10981 10988 Itl37 11210 11213 11249 li2 Jl 11333 11338 11349 11373 11388 11400 11403 11415 11463 11470 11511 ll i25 11526 11529 11539 113 2 11848 I186O 1186 11933 13048 12091 12Ü93 12118 12256 12282 12300 12388 12466 12466 12495 12J47 12614 12832 13633 12711 12731 12753 12771 12792 12853 12900 12963 13008 13022 13044 13048 13062 13088 13096 13104 13137 13230 13240 13252 13261 13376 nili 13552 13609 12617 13631 13666 13688 13 136 13738 13764 13772 13775 13811 13824 13835 13965 13970 13962 14038 14051 14086 14091 14094 1428 143 33 I43T9 14445 14527 14604 1466 14682 14B40 14956 14 59 H997 15041 15i 55 15127 16143 15 99 15199 15200 1S204 15205 16246 15263 15309 15504 15519 15528 l i645 15655 16659 15727 15773 15775 16603 1 5833 15834 15963 15993 15996 16075 16133 16214 1C256 16373 16377 16427 164U3 l j521 16554 16646 16647 16728 16T30 16735 16738 I6S62 16863 16906 1 912 16920 16921 16944 16 77 17U32 17047 17136 17142 17161 17169 17189 17214 17299 17245 17364 17395 17401 17408 17418 17472 17474 17488 17598 17638 17643 17682 176 1 17761 17818 17861 179 14 17941 17993 17995 18C12 1B025 18026 18106 18143 18154 18200 182 3 18244 18246 18379 18387 18442 18456 IBSSO 18630 186 i3 18701 18744 18815 18P75 lese 13 96 18929 13S34 18942 18986 18994 19013 19026 19043 19058 19083 19013 19094 19148 19171 19194 19222 19223 19239 19244 19 23 I9 48 10434 19442 19461 19465 1S490 19493 1 516 1951S 19538 16694 196 5 IM28 19639 19643 19774 19775 19803 19809 19813 19821 19880 lOOIJ 11988 20013 20117 20128 20147 20152 20185 20190 20246 2P264 20911 30347 20368 20420 20438 20472 30473 20491 20541 20578 30613 30637 30643 20698 20711 20724 57 20867 30877 20936 30967 21000 ONGEComilGE ItO Vrrt rterln n B kluae 3e lUet aren premie 1143 sttn 11142 14 lU t g n premie 10l 15 Hitbreekt latten moe écH i de grondgedachte van het ondcriini hnlpbeloder moicstschadevenekenntf Waar een cvcntueele schade ook mag vallen ka woonhuis inboedel fabriek of bocrderii oveH ataan de leden van NIEUW MOLESTRISICO klaar om in verhouding tot bet door hen ver xckerde te helpen Sluit U aan big dezen onderlingen bijstand vraagt inlichtingen aan het kantoor SINGEL 126 130 AMSTERDAM C TEL 471 o 1932 CCUh€4 i Een zeer korte everzichtelijke brochure betreffende De nieuwe verordening tegen de verbreiding dér geslaclitsziekten sn haar toepassing In de imktijk deer DR E H HERMANS Eerste secretaris van de Ned Vereen tot Bestrijding der Geslochtizlekten Meteen Inleiding van Dr C Banning de volledige tekst der verordening en een lijst van de adviesbureaux Prys f 0 60 DRUKKERIJ EN UITGIVERIJ FIRMA W 6AADE Verversdijk 6 9 Delft Postrekening 132J0 De meeste gezinnen in Gouda en omgeving lezen dagelijks de Gouösche couRAnt I het dagblad dat steeds het best verzorgde nieuws brengt van den dag van stac en omgeving en daarenboven verschillende aantrekkeli ke rubrieken bevat De Goudsche Courant wordt eiken avond aan huis bezorga in Gouds en een 15 tal gemeenten in de omgeving m Gouda voor 18 et per week of f 0 78 p r maand buiten Gouda 19 et per week Abonnementen kunnen eiken dag aanvangen SSS iSi SSS5SSSilSSS5SS555 w w LENIGING VAN WONINGMOEILUKHEDEN TE GRONINGEN Het gemeentebestuur van Groningen heeft met vertegenwoordigers van wonmgtxjuwvereenigingen en van de vereenigmg van particuliere huiseigenaren Door eendracht sterk een bespreking gevoerd waarin zij gekomen zijn tot een vrijwilliger samenweming inzake de verhuring van gereed of vrijkomende woningen m verbajid met den heerschenden woningnqpd Daar tal van gezinnen tengevolgek van het gebrek aan goede volkswoningen gedwongen zijn tot samenwoning is het namelijk van belang dat als woningen door aanbouw of door vertrek van de bewoners beschikbaar komen de toewijzing zoo eenigszins mogelijk naar algemeen geldende regelen geschiedt opdat zij die het meest liehoefte aan een woning hebben het eerst voor de leegstaande woningen in aanmerking kunnen worden gebracht De besprekingen met de bovengenoemde vereenigingen hebben er toe geleid dat de besturen van de woningbouvvvereenigingen zich bereid hebben verklaard om van elke lieschikbaar komende woning aangifte te doen bij den gemeentelijken woningdienst en deze woning niet te verhuren voor dat advies is verstrekt door de gemeenteHlke commissie inzake regeling van huurmoeiliikheden Mocht dit advies een noodgeval betreffen waann dringend moet worden vxwrzien dan verplicht de w oningbouwvereenigmg resp de particuliere eigenaar zich het advies als bindend te erkennen Daartegenover hebben de woningbouwvereenigingen en de huiseigenarenvereenigmg als eisch gesteld dat door de getroffen regeling voor haar niet het peil der huurders wordt verlaagd De regeling beperkt zich tot woningen met een huurwaarde tot en met f6 per week JEUGDHERBERG TE ZANDVOORT GEOPEND Gisteren is de jeugdherberg De Blauw voet te Zandvoort geopend De jeugdherl erg is gelegen aan de boulevard Bamaart 13 met een schitterend uitzicht op de zee en op het prachtige duinlandschap De Blauwvoet biedt voorloopig plaats aan 45 trekkers en ek sters Aan uitbreiding wordt ge erkt In dé jeugdherberg gelden de eenheidstarieven Aanmelding vooraf is dringend gewenscht Jeugdherberg te Wieringen Trekkers die gebruik willen maken van de jeugdherlierg Nieuwland bij Wieringen moeten zich tijdig van te voren aanmelden Zonder voor aanmelding is et een plaats beschikbaar BUITENUND DUITSCH LEGERBERICHT Talrijke Britsche vliegtuigen neergehaald STERKE STRUDKRACHTEN BU SOLLOEM IN BET VELD Het opperbevel der Duitsche weer macht deelt mede In Noord Afnka duren de gevechten aan het front van SoUoem waaraan aan beide z den sterke strijdkrachten deelnemen voort Afdeelingen van Duitsche en Italiaansche luchtmacht hebben zich met succes gemengd in den strijd op den beganen groijid Stuka s verstrooiden colonnes Bntsche voertuigen ert troepenconcentraties Gevechts en vemielingsvliegtuigen beïtreden een Britsche gepantserde afdeeling die klaar stond om aan het gevecht de l te nemen De vyant elyke verliezen aan pantserwagens zijn aan zienlyk gestegen De luchtmacht heeft versciieidene havens aan de Zuidwest en Z iid Oost kust van Engeland en aan dé Okistkust van Schotland gebombardeerd Gevechtsvhegtuigeh hebben in den a geloopen nacht verscheidene Bntsche vhegvelden met bommen t estookt Bü Plymouth is een koopvaarder van 3000 ton door bommen vernield aan de Schotsche Oostkust werd een vrachtachip ernstig beschadigd Pogingen van Britsche vUegtuigen om overdag de Duitsche Bocht en bet bezette gebied binnen te vliegen mislukten onder zware verliezen voor den vuand Bij luchtgevechten en door afweergeschut werden 15 door patrouille vaartuigen 2 Britsche vUegtuigen neergeschoten In den afgeloopen nacht heeft de vuand op eenige plaatsen in West Duitschland bnsant en brandbommen laten vallen Verscheidene burgers zijn om het leven gekomen andere werden gewond Verder werden in woonwuken huizen vermeld of be chadigd Ook eenige fabneks en poorweginstallaties werden getroffen Nachtjagers hebben 9 Britsche vliegtuigen neergeschoten Tusschen 13 en 18 Juni heeft de vUand m totaal 53 vliegtuigen verloren Daarvan werden er 48 door de lucht macht en 5 door de marine neergehaald In dezelfde periode gingen 22 uil che vliegtuigen verloren ITAUAANSCH LEGERBERICHT De slag bü Solloem SLECHT WEER IN OOST AFRIKA In zyn weermachtsbericht No 377 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend In den nacht van 16 op 17 Juni werd de vlootbasis La Valetta op Malta gebombardeerd In Noord Afnka werd de strijd gister den geheelen dag aan het front van Solloem op hardnekkige wijze gevoerd De vijand had tegenaanvallen van gepantserde Italiaansch Duitsche strijdkrachten te verduren en leed aanzienlijke verliezen Alleen reeds opdeiï eersten dag van den strijd werden mee dan zestig Britsche pantserwagens vernietigd ItaliaanschDuitsche luchtfa maties hebben actief samengevvecit met de troepen te land en daarbij t l rijke gemechaniseerde strijdmidd vernietigd en beschidigd Tijdens luchtgevechten werden elf HWtFi evliegtuigen neergehaald yands lijke vliegtuigen bombardeerden eenige plaatsen in de zone van BenghasV In Oost Afnka blijven nog bewegin gen van onze troepen in de z6ne van Galla en Sidamo nog steeds belemmerd door het slechte weer iVi n de andere sectoren valt niet nieuws te vermeWen Welles eischt sluiting van Duitsche consulaten GEEN VERBREKINè DER DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN De gisteren door den Amerikaanschen vieeminister van puitenlandsche Zaken Summer Welles in de persconferentie afgelegde verklaring volgens welke hij in een nota aan de Duitsche vertegenwoordiging in Washington de sluiting van de Duitsche informatiebibliotheek van t J opagandabureau der Duitsche spoor gen van het bureau Transocean ei an alle Duitsche consulaten geêischt en evens verlangd zou hebben dat de Duitsche burgers van deze verschillende instellingen het 1 land vóór 10 Juli zouden verlaten staat heden in het middelpunt der perscommentaren van de V S De meeste bladen nemen de bewering van Welles over volgens welke bepaalde Instellingen der rijksregeering iil de V S zich met dingen bezighouden welke buiten het kader van hün wettige bevoegdheid liggen en Haar ver dere aanwezigheid daarom schadelijk voor de veiligheid der V S is Tevens wordt er op gewezen dat Welles m de persconferentie van gisteren op een desbetreffende vraagverklaarde dat de maatregel v zun regeering in geen enkel opzicht moet beteekenen dat hiermede de diplomatieke betrekkingen verbroken worden Associated Press meldt dat de reactie uit Congreskringen op de verlaagde sluiting der Duitsche consulate i tot dusver schamel is Tot dusver hebben enkele senatoren en afgevaardigden meerendeels hun instemming frmede betuigd Afkeurend uit zich de democratische senator Carran die verklaarde te vreezen dat met de nieuwe miatregel van de regeering te Washington Amerika een nieuwen stap zal hebben gedaan naar den oorlog ERZENDING VAN KLEEDINGSTl lEKEN AAN IN DÜITSCHLAND WERKENDE NEDERL ARBEIDERS Nu de uiltvoer van gedragen wollen goederen uit Nederland reeds in beginsel is toegejaten hebben de Nederlandsche autoriteiten thans ook de verzending van nieuwe kleedingstukken aan de in Duilschland werkende Nederlandsche arbeiders toegestaan Voor het verkrijgen van de daartoe noodige vergunning en de verzending der kleedingstukken is de volgende regeling getroffen l3e familieleden der arbeiders moeten bij de bevoegde instantie der openbare ar eidsl emiddeling in Nederland een verzoek indienen tot het verkrijgen van de uitvoervergunning In dit verzoekschrift moeten naam en adres van den ontvanger alsmede de hoeveelheid en de soort der te verzen den goederen worden aangeduid De instantie van de openbare arbeidsbemiddeling onderzoekt het verzoekschrift en stuurt het door naar het Crisis Uitvoer Bureau in Den Haag Piet Heinplein 6 teneinde de uitvoervergunning te doen uitreiken De vergunning wordt onverwijld aan den indiener van het verzockschnft toegezonden waarna de kleedingstukken per postpakket aan den ontvanger verstuurd kunnen worden Het biljet van de uitvoervergunning moet met het pakket verzonden worden Voor de vergunning moet aan kosten ƒ 0 50 betaald worden Formulieren voor de verzoekschriften zijn verkrijgbaar bu het Crisis Uitvoer Bureau waar ook eventueele bezwaren te berde moeten worden gebracht ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN Hef ANP meldt In Üen afgeloopen nacht vloog een vrij groot aantal Bntsche vhegtuigen boven ons land Op verscheidene plaatsen werden bnsanten brandbommen neet geworpen De aangerichte schade was echter naar verhouding gering en beperkte zich m hoofdzaak tot terreinschade met r anie aan de veldvruchten Op eenige plaatsen werden ook een aantal koeien en paarden gedood of zoodanig gewond dat ze afgeslacht moesten vi orden B n electrische leiding werd elders beschadigd Op weer een andere plaats ontstond een kleine boschbrard die echter snel gebluscht werd F n aantal woonhuizen hier en daar hep glasschade op Dooden of gewonden zijn gelukkig niet te betreuren NED CENTRALE VEREENIGING TOT BESTRIJDING DER Tl BERCl LOSE In het Rijksinstituut voor de volksgezondheid te Utrecht kwam gistermiddag de Nederlandsche centrale vereeniging tot bestrijding der tut erculose tn algcmeene vergadering bijeen onder voorzitterschap van dr L C Kersbergen uit Haarlem De notulen der buitengewone algemeene vergadering van 25 Februari 1941 te m echt werden goedgekeurd Verder deelde spr mede dat er voor een bedrag van 5000 gulden nieuw propagandamatenaal zal worden aangeschaft Het jaarverslag over 1940 en de rekening en verantwoordirvg van den secretaris penningmeester werden vervolgens goedgekeurd waarna ook de begrooting voor het jaar 1942 werd afgehandeld Hierna volgde de verkiezing van drie bestuursleden Dr A Schuckink Kool uit Utrecht was alleen herkiesbaar en werd herkozen in de plaats van dr B H Vos werd gekozen de heer I Wessel arts te Hilversum terwijl in de vacature J G A Honig werd voorzien door de benoeming van dr F N Sickenga uit Almen In de vacature Slingenberg werd voorloopig niet voorzien De commissie voor het nazien van de rekening en verantwoording over het jaar 1941 werd herkozen De vergadering nam een t estuur s voorstel aan behelzende dat de gift BlF van 1940 alsmede het batig saldo vs de exploitatiekosten in het verpleegfonds zullen worden gestort De plaats van de volgende vergadering werd niet bepaald met het oog op de om standigheden Daar de rondvraag niets opleverde sloot de voorzitter onder dankzegging deze algemeene vergadering TEGEN ONGEWENSCHTE TOESTANDEN IN HET KAPPERSBEDRUF Te Rotterdam hebben de afdeeluijw Rotterdam en Rotterdam Zuid vandal Nederlandschen kappersbond een vergadering gehouden waarvoor ve i langstelling bestond De secretaris vss den bond de heer J Huit heeft op deze vergadenng mededee gen f daan omtrent den inhoud van een of de gisteren te Amsterdam gehouden bestuursvergadelring vastgesteld ver zoek gericht to den secTeansgene raal van het departement vai HanM Nijverheid en Scheepvaart tot het uitvaardigen van een verordei ing wei een einde kan maken aan oncetfer sdite toestanden in het kappersbedrijt in dit verzoek is een ontwerp v3stgeste voor een tarieven en Ici rregdffc welke men gaarne bindend vcrkla zou zien De voorzitter van den Bond van Wperspersoneel deed voorts mededeeii van het feit dat men bmren a baren tijd e i collectief aibei is tract voor het kappersb diiif fj kan zien dat jn nauwe samerwerk met den kappersliond tot and Pj komen Het concept is th rs ro m het college van ruksbem dd i8 rs Reeds op 2 Mei van d t j=ar het hoofdbestuur van den Z bond een dergelijk verzotk K den secretansgeneraal 3 IS geen uitsluitsel ontvangen D waagt men thans een tweede Om dit streven kracht bn te is gisteren op de vergaden g j terdam een resolutie SJwaarbij de vergadenng f P 5Sl maatregelen niet slechts v er scM maar hoogst noodzakelnk acht e J er bil de autonteiten met li aandringt de gevraagde maatrer ten spoedigste te treffen j iail In het verzoek is o a een ind gemaakt voor kapperspa troons eenige groepen terwijl Sft soneel een salaris schaal werd vcw steld BEGEERENSWAAROIGÏ ARTIKELEN In den vorigen nacht z f Pnnsengracht te Amsterdam w braken gepleegd j w Uit een rijwielzaak waar met een valschen sleutrl tmn jj men werden 335 fietsbanden fT Het andere bezoek goW een theebandel Daar werden v cr elk inhoudende SO kg thee maakt ter