Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1941

RSTE BLAD WOENSDAG 18 JUNI 19f SEU El S0EIEREI iMAUVmtSLAO VAN LAMDtOe Aaa b t aanereM vaa d W m1m van onUceiMm w sntwlkk liig op d tMmarht aa iei41 otn tot wütifiat van 4e Mldcnd rcntMarincn vaa t t IMBK mT M san in m anMnadiappeltllw erxadcring van dlr rtl en commisiiarlsfien van 4 June IMO werd besloten ht t aantal direct ur n met één uit te breiden Tot directeur werd benoemd prof mr A M de Jonf eden 1 April Iw onder direc ur onaer lafttfMiW Door den Rijiwcammisaaria w rd met in na van M Haart Sa41 eervo ontslas verlecod aan mr J L A Trip als pj e dent v n da MederUruliche Bank en als sccre tarla a e n eraal van bet departement van riraincitn Bt bcalult van den Bijlneommiacarlf an X Maart IMl werd tot opvolcer van mr Trip als president van de Nederlandaebe Bank benoemd mr M M Roet van Toniln een Hei Bemiddeld opeTeer nd kapitaal bcrekend op giond van de ddSelllksche ctlfers bedioeg in 1M 41 tlXtmmt De omxet an de b niienUndsche wiaeelportHeuiUe beliep in lMO t l IN 747 143 waarvan 1 JM nawo achatkiatpfumesaen De sterke toenemin werd in hooldzaaJi veroorzaakt door disconteennc van schatki Btpapler rechtstreeks ten beiioeve van den Bta t die in totaa tot een bedraf van l aiW Tdillioen plaati had Hoewel het bedrag der nieuw afgaalotan beI enli e poslen dalende was k tl het jaargemiddelde zich Op een lc4a hooseren stand dan dien van hft voorafgaande boekjaar handhaven Bedoeld gemiddelde beiiep ƒ 77 4 millioen teien 73J miltioen tn l as 19 l De loopende voorschotten In rekenini courant bedroeffen gemiddeld rentekioae voorschotten I aan hM ryk MJUaM ovef 46aW010 Op de balans kwamen par bat einde vi het boekjaar de volgende buitenlandvchf activa voor ui sel f KMIMI saldi ƒ 32 5 7 5 I betaalmiddelen I 2 £ 880 801 totaal ƒ 84 376 IK De ansactie die wif gedtirende het affelDOpen boekjaar ordet MRlieur van de deviezenvoorsehriften verrichten beMonder afgezien van de goudzaken in hel koopen en verkoopen vart buitcnlandsclw vorderingen op banken en van buiteniand ach betaalmiddelen De goudvoorraad beliep per ïl Maart volreni de boeker der bank goud loereess Blver enz 17 7a5Zl totaal 1115386 080 In dezen voorraad deelde het goud voor SS 42 procent Op 31 Maart 1940 maakte hel 98 42 prt cenj van den metaaUoorraad uil Het totaal van hankbi ietten hankas ignaties en credietsaldl in rekenins eourant teBann n uitmakende de onpiachba e schuld der bank beliep in e4 lMl f 1 S5 188 84 De dek ng van de opeischbare chu d door metaal bedroeg gemiddeld 73 33 p r cent vermindert men den metaalvoorraad met een bedrag gelilkstaande met 40 procent var de opeischbare schuld ritnde de verplichte metaaldekinrf dan reneert het be chikbaai me aalsk do Cenudde d beliep dit 1 51 ICl 137 Hef gemiddeld bed ap de bankhi ielten ir omloop a in 1840 1S41 M 384 111477 De stijgme van de biljeltenrtreulatte die reed m IPT lflaa een aan an r had genomen he ft in zich het boekiaa waa ov e werslar wordt u el racht tn zeer versterkte mate voortgezet Het bedraf der geKeven bankassignatie was ditmaal voo pr dan In het voonfiiaanle boekjaar F wprden 1 WO stuki tot een bed a van MflIBBino afeeüeveVi tepcn 1 KI uk tot een bedrasr van ƒ lfis l2 404 tr 193 1 8 Het ïTemiddHde der c fti t ldi ii rekenin courant bedioeff S5 dl van l l rliv f 8 17444 dl van arderen 1 9 0 1 totaal r IflS 164 740 De rekenin r van het nik tond gedurende het grootste ffedeelte van het b HM laBr debe Ciedltstand tan eenlec oi arB k i am nor sVchls in de maand April 1 40 voor Het aarta dee nemfr aan de cle r ni Weef gedurende het boekHaar on rarderd Tn de cipaime werd ver elcend te An t dam Mae OM 000 te B ttet dam 1878 OOPIWf te Oravenhaee Hl OOO 000 Op 91 Maart 194 warr r katïitaal Te erte en pf ioervfond tot de Hiervan komt velcena d Bankwet aan de bank 3V procent over ƒ 20000000 of OOOOO Van het overblijvende deel der umi ten lei bedrage van f 1 STSJSIS 33 Komt volgens de barvkwet 15 proee 4 tci i bate van het re ervefoi d of I 281 930 Terwijl vol gene delfde befMltrtg de Bankwet het overb ij ende bedrag ad 1JW7 0 J a dus wordt verdee d een vierde aan de bank ot 3S8 48083 drie Vierder aan den staat ef ƒ 1 lfi8J8S90 Voor de aandeelhouders is dus over 184d 19 l beschiklMiar Rekomer r procent over 20 880 000 of f 788 808en een vierde gedeelte van M S8 j8a3S3 t f3e 40aaa tezamen MOM 48083 Hierbij kont het onveidee d aaldo oarei l ae l 40 ad f 2 888 S3 Bet winstsaldo er baiichlkkin van de alge necne vergadering van aandeeBiouders bedraagt aldus I i02X1 38 Wanneer men wil vasthouden aan het gebruik om het dividend in gulden per eehee aandeel af te ronden laat het ter be rtiikklTHi Vin de aiaemecn vergadering van aa d houders staande bedr van 1 102267 36 eer uitkeering van ƒ 56 per aandee toe De tftkeering zou hebben te fesch eH n legen ln kkii van dividendbewijs i 0 35 o pter liii lilniHHriiicn kwam dezer kgM en K itl naMii ehen winkelier 1 jonnrrtir met een zekeren B uit M Baac i s tut zou zyn hem ug een grootc voorraad leventmiddeuf tr bflpeo De betprekmgcn vo a j0t transactie werden cduniden in ggt cale te Den Haaf Het aanbod van g kikte den Ilotterdam cl en wmke er aan en h j besJoo ten slotte fti partij van 250 kg koffie en 400 ifjguctter eiacbe van B te Kocpen voor ffB l edraf van rond 5000 gulden De gigenaaT rteMe echter de voorwaarde t htm terstond efh Ledrag van 1400 lulden A u worden overhandigd Hy ipg dan naar de plaat £ W3ar de levensmiddelen waren opgeslagen en welke Idlut gthtim moest blijven gaan en pa de gehiele paHij op een irrachtl tD laden De winkelier moest maar igfjang in een café in de binnenstad icJiten B zou hem even opbellen neer de auto geladen wat Men tm elkaar dan ergens in de stad weer Bilinoeten en zamen naar Kotterdam aas om by het afladen tegenwoordig Ut zijn Dt verrekening van het r steerend btdrag zou dan volgen Inderdaad werd de winkeUer eenige niBi later in het afgesproken café oplebeld Het was B die hem aan den inderen kant van de lyn mededeelde dat den auto geladen was en dat hij lich maar naar een bepaalde plaats in de binnenstad moest begeven waar de into op hem zou wachten De winkelier ging daarop naar de afgesproken ptaats waar hy echter den vrachtwajen met vond evenmin als zyn zakenrelatie B Hy zou waarschynlijk nu nog hebben staan wachten wanneer de man niet langzamerhand tot de overtuiging was gekomen dat hy het jlarhloffer was geworden van een oplichter Hy IS naar de politie gegaan die hem eenigr foto s voorlegde waarna spoedig belek dat de man was opgelicht door den 36 jangen Hagenaar B een goede bekende van de Haagsche Rolitie De dader is voortvluchtig maar reeds is de pohtie er m geslaagd een der tusschenperaonen een ÏS jangen kdiner aan te houden en m arrest te stellen B8 A 4B mt U lA m OH rm A w m HM IW JH W m tH ypatkaakbaaka Ale Fr B7P b m 2 varpl ulU Pandbr l tHi Mu A H b erXY3l a Hli Adem Htp L 4 MH Mt Dito V Mé Ms Ajnh Hil 8ar Ejr Bbr r M 4 Bat Uypb NN PJ 4 Dito CD Dr HB do 31 Pr Gron Hyp Dtnk Pd 4 D o Da to Va 31 Do pb 3i 3 aGravHB doji Cr HypBPb 3 Ji III H P jcr A C 4 Dito eer BD ii m Boll IlypJS dito I Dito acr K ïi 1M n Ujp b T Not ScT U il MX laaul Nypi aer AB AA BB 4 Mis 0 0 acr T TA ÏV Mtt V U Crad Paadbr 4 HD o m a TerI pi uitk mm N llyp a do SV t2 N livp b Vfrod eria K l3 i Mli H 1 D a lil dtta a MM Noorow H p b Pandbr 31 H O crij sllb d a4 tTtl t7H Catt Uyp b da4 Hu MM ld dito V t l nStcfl l yp b acr K u m L tr yp k 4 ffitt a Dito icrlc K 4 U lOOn Dlts mrtt E r i n DMa t aarpL uitl 11 Mli Hh WwU Un k lEC rrr K STREEKBEURS TE ZWOLLE Om elf uur gisterochtend w rd de jesde Zwol che slreekbcurs geopend Om negtn uur stohden de eerste bezoekers reeds voor de deurii an Odeon waar de expositie wa ingericht De animo van de zyds der kojjers was zeer groot en daar ook de ieele slandruimte erhuurij was Vilt het te bcgrnpen dat het op dezen tsten beursd vlot toegmg en oat een opgewekte slemraing neersthte fc werd vlug gehandeld Men vjernekl ook de komende dagen een ik bezoek USTAVRAT1E VAN BOUWWERKEN IN nai LAND Gedeputeerde Staten van Friesland stellen aan Provincial Staten voor in het geheel tot een bedrag van met Binder ian ƒ 36 000 subsidie te verkenen voor het restaureer van eenige oude bouwwerken m die proWBciej Hiervan is ƒ 20 000 bestemd voor de restauratie van de Neder kitsch Hervormde Kerk te Bosem en 1800 voor die van den toren der Nederduitsch Hervormde Kerk e Hanlumhuizen Een bedrag van f 15 000 Itellen Gedeputeerde Staten voor uit te trekken voor het restaureeren van 4e Martinikerk te Bolsward Dit kerkgbouw beheerscht met zijn forsche jinen en den toeren zadeldaktoren Bet silhouet van bet oude landstadje biedt zoowel uit als iBwmdig veel t uit bouwkunstig en cultuurhistorisch oogpunt vermelding waard is De rk werd in 1446 tot 14 fi gebouwd r plaatse van een oudere welke een moederkerken van Westergo was ndervond in 1580 de gevolg van B beeldenstorBi werd Jn 1M7 her wld en m 1908 1909 gedeeltelijk ge Jtttaureerd Het is een deels van tuf s van baksteen opgetrokken basiUek met een bakateenen toren Het wteenen adiip t dnebetdug bezit Jni grootendeels van tufsteen qpgeTOkken koor een uitgebouwd portaal geen sacristie De wer ters ztjn spits JWg Schip en koor worden overdekt oor stergewelven De Bint Maartejis rk geniet vooral bekendheid om de zimstschatten weite zy bezit zooals k ge neden koorbankel een wel overdadig esnedel preekstoel M 1680 16 2 eeo eütm regeermgs JM tal van groote ebeeldijouwde ken beeldhouwwerken en kerkzilgr terwyl in het koor een aantal uit Wormaljgc minderbroederskerk te fraward afkomitJce kunstvoorwerpen Pgesteld H 18 Itial BILVUtUM L lAS BL V 8 4S GranvilaDtimhi i st Oetttandnrmnaitirk 7A8 Gramatooninuz 1 4S Ochlatidayi naatM k M8 8NO NwuwtPaiiebtan AU Dasaaaainc Voorbereid door l Vrijz Prol Kerkcomit j 823 Giainofoonmuziek 18 IS 925 Voor de huiavrouK ILH VOor den boer liao Zai mat piaiMbeaaleidina en fran otoonmutxck 288 Franc Wouter en itji atkeat 1248 Almanak 12 45 BNO Nieuws en ecuni in Mftve kertchlen las Puazuorlnat IM Uramofoonmui 288 Groninger Orkastvereeniairf Jat Veor de vrou IM Gponiiiaar Otke lvereeniaing 4 88 Giainofoonmuziek 418 Ca lerij van hedendaae che ltaUaan clie Zange ieau rle met 8ramoloDnn uzM k 515 BKO NieuMa eoooonitmne en beurabericttten 5 38 A 1 uï enlent orke t en MtüiX 815 Cafiaerie Tevhni ehe prestaties in de toekom t 8 38 Itamb ert M BNO Vraten van den dag I li Het Harinanieorkeat van t Nederland ch Oike t Clavenhase 7 46 Sport en iKha mt tjka opvoeding 8 88 BNO Nieuw bei icli len 38 Omioeporko en o l Ie 3 Bertcliteii Cncetch 8 4S GramolooimnnSek 8 88 1815 BNO Enge M he utlrind rg National feature of the Netherlands BB TEBSDH a ttU M 8 45 GramoCetuunua AM OfhlandtymnaaBak 88 Gramofoonmui 745 Oehtendgvmna tir 88 BNO Nleuwiberictaten 1 15 Gramotoonniuzlek MM Morgendk rad VaorbaraM dnorde Chri t Radto Stichtlncl 18 28 Pianovnordrachl 18 48 Declamatie 1188 Gran ofoon muziek 11 J8 OmroeporkeM 12 08 Benehtinl l Omroeporkert 12 45 BNO Nieuwe eneconomlach herl hle I 8 Celesta en eml le 148 Orgelcooeert 2a8 OmroeporkcM 2 45 Giamofoonmuilek I M Omrecporkaat tJiVoor de leken 4J8 Oramofoonmuai 4 MVoor de feuaa fA8 team van ChrMeltlkclectuur iVoortlereid door dt Chr Badlo Stlchur 1 il5 BItO Nleu economiaeheen beui benoiten s 18 Zang er piano tA5Boekbeapreking 4 28 Cello en piano 45 Raportage 7J8 BNO P rMnortk ht vaar Wnnan e buManland 7 1 Gramataomnuilek7J8 Ik wae er elf by cau erle 7 45 Gramo onmuaiek 8 8 BNO Nleu tberlchlen ill OmroeaSymptwnle orfceiit en nollal Om iJi Catttrrie ov Ds Palestonal AMVaorden boer MAi tffi Nieuw ricMaii Slai tlng r MT SI NFOeRLAND rHC PONDSFNMAAnCM pnj tn da gisteren gehouden jaarlukfeche algemeene verRaderlng van aandee hnudcis in deze vannootschap werden d ba1an rn de wmst en ver lesrekenlng over 1940 poedgekeurd terwijl het ditndend over M4 werd bepaald op s M per aandeel taetaaMiaar in U Jiml 1 41 a op dividendbewijs Na 35 TBEtBTSCHE BANXVEBFeMOlm NV WIROT OVERCLNOMEN OOOB BE INCAIIOBANK NV Naar wtj venvem n heeft de UtrettltfCtie Bankvereenlglng NV te Iftrecht Woensdag II Juni haar loketten gesloten De oorzaken van dezen maatregel zijn De ernstige v ei lier n welke zij m iJe laatste Ja ren ff den heeft en d haar geplaatste ka pitaal en haar reaervca aanmerkelijk av r treffen Na overlej met d Nederlandsche Banlv N V en gesteund door zeer belanftrijke hidr door bevriende reiaties geboden heeft de Utreehteahe Bankvereenigimf N V die reed eet der met de Inc sobank NV onderhande mgen had gevoerd omtrent overdracht van haar bedrijf met de Inta tsobank een over eenkomst gesloten krachtens welke de Incassobank aan de crediteuren van de UtrccMaelM Baakvereeni in velladlce beta ling van hun vorderingen garandeert het geen impliceert dat ook de spaardei a van de Utrechtache BankvereeniRlng afdeellng bankboekjes NV op vollediffe betaling kuntten rekenen De Incassobank opent op Woensdag 18 Juni in bet ebouw der ütrechtaetia Bankvereenu deelbouders der Utrechtsche Bankvereeniging ae ZelM een bijkantoor Aan de algemeene vergaderiu van aan g nK NV zal worden voorgest d In llqaldatle te ffaaa t rvAi ammwET cm oitmer wmswet i i9 toegestane mnnmtL 1 Uei IMl wanteD 487M wc4u oiten en lS7n weCDcareBten gjratens de mvaliditeitewet genoten i W oji genoemden datum krachtens 2 3 dier wet iaM3 peraonen in 2 waresi vaa een aU vracht JIJJJ ladwn veri nf ea ouder wite vaa int Men per waEk oorts genoten 84878 pcoooen een iditeitsrente als bedoeld in artikel er wet cfaterj artakd 24 O iderdonna wl ware op vorengenoemden 82611 penoneo in hei genot van vrucht hunner verzekering ver n oudcrdomarent van drie giU wewc omciecui mnurirrtM r nM tiHiMlunin inM rtm sÉi i S C M martel DM tmtm y 4 hMPKtt z W m m0m t Ju atimêum u v r Jasr Mvani k en toeowad Aan TMi te ln te t r t kda KERK ËN SCHOOL vanatnin van MW 2IM vindt aan rwtio ujtiendlng plaats mana de laldsra van aMe groove landbouw organiaattes het woord aal s richten tot ona vw k in verband met den ACAOEMItCBC EXAMBNI Voorbereidend kerke ijk caamett W van Gelder te IJtsetmonde A van Ba te UtTcckl an nej Vlaaer la Santpoort Doctoraal examen geneeskunde mej W CSrOtamatAier Den Haag en de heer J H Bakter Waaaenaar ▼ oorbereldend kerkelijk examen meJ K van D tii a tn an Leldactiendam Candldaataeiunicn rechte da bMi i Haa nik Achtareenvolgens rardl het woord door den voerzltter van den C3 r Basrea en Tuinder ol nd prof mr P A Dlcp lM nt den aoo tamai van den R K Boeren en Tu hi da r k s a d dsa hscr A N Pletkans den Wider van ha4 Madsrlandsch agrariack front den hear B J Roskam Hxn en den voorsilvan bel Nederlandieli Landbouwcomll Loawas dr P E Poethiima d vopr destwtre fande cotnmiatia ler van hei N I d q ft eer H D I il5r van da RIJKSMIDDELEN IN MEI SnuSuXer voor een If mg ▼ aa 1400 fulden Direde bela trag i PADBB VeOBWIJDCniG f SS milUoen meer dan ▼ j Ook de overige middelen belangHJk hooger Aan het overztcfat van den stand der ryksmiddelen op ultimo Mei j 1 wordt het volgende ontleend DiiMte belasUnce De totale opbrengst van deze groep van oelastingen was tot en met Mei ƒ 115443789 tegen ƒ 60 460 251 het vong jaar een vooruitgang derhalve von oyna 55 millioen gulden By dit zeer verheugerfde resultaat dient m de eerste plaats m aanmerkirfg te worden genomen da de grondbela ng in vergelijking met vorig jaai een accres vertoont van bflna 25 3 millioen en daarmede van rond 9J64 miUioen is gestegen tot een opbreiigst van ƒ 34 961 514 hetgeen m hoofdzaak zyn oorzaak vindt m de gewyzigde regeling van heffing der opcenten De mkomstenbelastmg wier bate thans iz geboekt op ƒ 33 856 473 kwam daarmede rond 146 millioen boven de opbrengst van het vorig jaar Het resultaat van de vermogensbelasting ad ƒ 6 897 472 was bijna 100 000 gulden lager dan op ultuno Mei 1940 terwtjl de ventedigingsbelastmg byna ƒ 375 000 by het vorig jaar ten achter bleef De opbrengst van de opcenten op de gemeentefondsbelastmg bleef zich daarentegen in stygende lyn bewegen en kwam thans tot een bedrag van ƒ 11 247 907 of ƒ 3 390 582 meer dan m 1940 Ten slotte mag niet onvermeld blyven dat aan het mooie resultaat voor de groep directe belastingen mede een groot aandeel heeft gehad de wmst belasting welke eerst m het loopende belastingjaar m weikmg is getreden en tot dusver reeds beeft opgebracht ƒ 25 304 769 De verige mlddeieB Ook de opbrengst van deze groep van middelói mag all rzins bevredi gend worden genoemd Als vanzelfsprekend kunnen we m dit opzicht wat de opbrengst over de maand Mei van dit jaar betreft welke opbrengst ƒ 55 417 638 heeft bedragen geen ergelyking maken met het resultaat an de Meimaand van het vorig jaar toen als gevolg van de omstandigheden voor deze middelen een laagterecord van ƒ 25 617 640 moest worden geboekt Wanneer we daartegenover echter een eenigszms normale Mei opbrengst stellen als die m 1Ö39 ad ƒ 36 538 534 dan spnngt reeds dadelyk de thans te constateeren vooruitgang dadelyk in het oog en kan m het algemeen worden gezegd dat we thans op een hoogere opbrengst van rond 19 millioen gulden kunnen bogen By een nadere beschouwing van deze cyfers moet evenwel dneerlei m het oog worden gehouden 61 de eerste plaats behooren tot deze middelen thans niet meer de dividenden tantièmebelastmg en de loodsgelden welke in Mei 1939 tezamen opbrachten ruim 2 4 millioen zoodat voor dit jaar het vergelykingscyfer moet worden teruggebracht tot ongeveer 34 3 nuUioen Ten tweede tellen thans als nieuwe belastingen mede de loonbelasting ad ƒ 10 546 783 en de waardevermeerdenngsbelastmg ad ƒ 91754 Elimmeeren we deze opbrengsten een oogenWik dan kunnen we tegenover dezelfde middelen van 1939 nu een opbrengst stellen van rond 44 8 milhoen of 10 4 miUioen gulden meer En wanneer we dan m de derde plaats zien dat de opbrengst van de rechten op den invoer welke in Mei 19Ï9 nog 16y4 millioen beliep als gevolg van de genomen maatregelen thans met meer hebben bedragen dan ƒ 2 216 516 of num 8 nuUioen gulden minder dan kan worden vastgesteld dat de overblyvende middelen totaal een voortuitgang te zi i geven van 18 millioen gulden Over de eerste vyf maanden van het loopende jaar bi achten de tot deze groep behoorende midd ƒ 253 800 364 op tegen ƒ 185 3 9 6 fl m 1940 en ƒ 185 085 371 in 1939 of ruim 8 railmilhoen meer Zonder hierbu rekening te houd met de vermmdenng van de opbrengi van de rechten op den invoer doel wel roet de vervallen en nieuwe mid delen kan ui het algemeen worden gezegd dat de overblijvende middelen over de eerste 5 maanden van 1941 ten aanzien vad beide jaren 183B en 1940 een hoogere opbrengst van rond 35 millioen gulden te zien geven Aan de hand van bovenstaande cyfers kan dus worden geconstateerd dat de totale opfareog t van directe belastingen eo ovengc middelen samen op ultimo Mei jL hebben bedragen ƒ 369 244 143 of ruun 130 millioen guU den meer dan over hetzelfde tydvak in het vorig jaar VmKOBTE BALANS TAN DF KEDIB LAMMCIK BANK N T Voomaamatc ctjfara 18 Juni Junl BtoBOd liliiii MJaJM 1MS7S2H Papier op het Bt 421284 Beleenlnfen IStJMJTO 185 599 281 Waarvan aan HadMi Indtf VltHHS 7JTJ150 VaacMttoUcn aaa het Ttft UJttJM UMOjOOO Gaodan mtmt m anteriMi laaiiaaaH n iit2 aw munt IC UJMdH lSJiO 93 Totaal iBunt n maleilad 103TM7MS 037ailt36 Bank tnanaoop l 4aHIM 180 215 in Mloa MJM 414 BA crl aalda a van het mk BaaeMÜA Brt 0t HdaVi wi aadana IMMiTU IHJMMa IMaal lak art Mala USdHIli injMMi M4U3B MMitetpaplar b d bank 8C 8H i8 IMMiiOO NolecriBtCfl nm 17 liiai HssliliMlMia ar mr VrM t m nt MO Hft t t mm ik mm C r A Wtm I U EFFECTENBEURS AMSTERDAM V V K UK C A e MA ê a k B Ma HOC B ffi Qnt at BaMMT C H j A AM IaAiA DIM Mal Br A HJ Oaa tm A nte N a Tar C M vAaa Am IW ït E C A WMla f Ml tSH M4 umu t mt Mé SS S3 Si S m Ê 1M Mt f Na IMl ML M i 4i biL tae ttm t m Ml f M8 1 WT f ml wn r MS I tm ku imt im AJID 5 Bircb irvd OM B rkal Pat H OM Lann bg MW WOÊ imê l M Idt Hit WattapL MV la lm aU 4 IM i Kli an 0 1 O l f Mt A04 rlMI AO I M wtltaa HU M Bt Mi OtA MM M Wti HM WA at P IQI O 4 4 ld ld OM M Nadert OM 4 i MoonnaaB Odt m 80 n 1 H t SS MK Adam IHI W Dito la ItST Apald la V IV Anbam IMf a om t7 tt 1 MD M K £ J ut IH a c a c i Ob OM i Anat Orb k mt ra IH 2B at 1 4 H MflUar a At a iLC a CtasaaJLA Ida aa ïaaaaA BaA Wal MD a miatiiaMiiM Oavaatar I fSt a t J O o Sa tf 17 SI Cald M l 3ot ilmlgHÊt o oto iieifats lB Orl n IMl DHa tSê m DIta im I V Dila M 31 i iSronlnc IMi ai a DHa la Mi naartem ttM I Dtta M I Ilelm U37 SV tl b l n i t Uilvari 1833 l toto 1 1 M t Laeuw I M a a N Holland M t Do 2c 91 IJl Dito il M l D a UMrmV t Nom UL m n dam ItM Da I an i 17 V Dtta 1 mi W l Dits ItM f a ScliJad Ja 111 fi a Tilb 1 II Utr Pr W Do ccm tn ii a Zcaliind mr a Z UoU M i Zli la L ItM I Dito ia 1c 3 DvNC ie L SI iV Dito MM I B V Onr Z C7 4 Cem Crod S oi aV8S O i s Dtta a a 1 iMO B N aaklasL i t Nat Gr bai It Idam Vm 4 Nad OtAA 4 Nad lad te MM mt aU M Oa iCaaa aa f O im m OM I damaraaa JoaBa M HM UM HH M 4 AV Mk 14 w Kr aan M Ptr l C Jk a M Pati MB loo ooaX düo C V A Mocara Cstia K Tatakan PJL A Stand OU ID 2S C A at mt Mi E 91ü HM tl m SU Mm £ £ s tSm H3 tMN tH aak aa CndHtliiHaBlaiM Kf A d Ballk and BoU Banktl dtte Inc Bank dito Jav B 9U V a Kanrcraen dito N I Ese m dite MadaL BaakA NB tr ZA tNA N a Mn ftN A Itatt B Ver aaa TwantichaBAA H 8 f l 113H lU3lt lltH i i 115S BakkaraadataMMfaa iian iittt as iibii u i4 laA But C Java caout i Praaanr a IB BanarA Ito alatn Plü Wat Sttmatra HM 44 uut WK IM 1 MM mJa cktapaaaitBi Bi yaiH t4 ms va vt 110 va Mentatw Dr MO I Supcrf I itn A A Aut Hl Mm Wa Caiidr Oa Maai Cv A MH Oaataaa A Bat Marl Pd r V A a IM UN e A aiBcBi m u 130 IHM Bitan Bidkar a Pagottan a Suiker Ct Una 1 a Ldilacl M HH M Ml MD m BB iUk U4 Bt HU 3BI lU m il iw ir 88 12H 4Jil M H tl XIH Amat Thaa C A Baal Ttiaa BAa Oaadpna Qa T4 a pwAMM OitD BfliM Berk a Pa Alfaft c V a aA C anP r Sefatita Gouda Blaar dtia Cniylcr aa Sb A pief aaaA Dito B artnstA 9 Haamat aanA Raiatii aanA ma f a Ikaa m Ri Kl Otft Caaa Talafa Palangan WJavaThcaCÜÜ lai Cut Syndic lUUTtUaCulUIII Mtchta a Am WJivaKlnaCJltt MH t i i 82 s KHi H l t M uan 1II2S m t Ü7 t 91 KU4 1 iï 100 KtH n Rail Bat MD A HdU dr tn k a HolL Kuiuti I A Int Ccw B dita Intani Viae A K r Beynos dito Kon N E n b a O 10 prat IK m K N HfïOCOV do Kon N Zoutl A K Br S hcem do p KT Korenichoot HM Haiiaik Vilaa aBQankoif A Gam E W anW Dllo Prat WA W Gouda Kaaali Mil H Hauth A barla a BOBtli Jaaaaa a BauUi Pant A möici wji I a Do MNI TMMA B JA Bav a ZAak Mite VA Woolwartk as Ca NV de Ito 129 Lair Br an U C mn Vk IH IMe pr aand II Dito 1000 c T prA ite toeh OotOt tnCprA IIHH i OolOOOi CprA kjsh ubh na 1 ue Ut Lyempf a nlU IH H A MtA a C V a 314 Hl NGenSPauo M H MD mn Mt ia Tfittwiaa Ned KabcIt dlle 4 Hi N Sdtii Rijdite IMii Ml HH N St Kwfcr A m ITUt PlU Cloall fit atgaat C A att D Mt dtta at 91 t OaU Spoor A NJ Spw Mtl A Atcb T Cv A KanaCA CvaA a c South B Cb Idam prata vaa Cert va a Ub Pae C AA CakL Tiaaw Ita KadUt Cttt MIL MaA Staomtt A imoprata laas RH Scbalda K M d M itii ilJi StI l ISH M 1 H 4 mt ar lit w lU Sla tiai4 iMai i i t 141 ItDH IH li ia Schotten dtto Smttl trarsf t 4 ms Btokv M IOMA St pinn Ep da Stark to Twtltiatia PralA tu A k f GA ter B tb aanA Var Cb aaaA Dtta prat Itt 2H Var 5u NBvA Ver Pt V dcr D ta dtta p aaaA Ver N B lak a Ver Touwt Ita VHaatnaan KI d Soaialoadal Btlr Ptolonialla mê mïm waarin de orfanMatttef sameiriMerkrn Set anderaleuniac ae den proéuctassUi t wsnii v areft Hal groots beland onaar raedwivooril ntng en m varband tteatinae ook van hei vra aa ak van de organtaatiSe v an oaiaer iandkaua rraaat da btiaondareaandaclitvaai deae uitEeudma wcika ieaciuadt over Hi vcraum t lEyRSOVEiZIGIITa Op het kosrtvarloap van de aUscMnlieun vaa In liet lagenv ooidige l d be t k nlsl v eel peil ta trekken m I et is niet mogelük aeeda oen ooraaak aan te tiaen voo da ei4 ander afwt ie tde atemminaen De atfai e wa iblt mal o vansiyk N aar de niaikt had toch geen venaten vooikoincn Voo bele gtng fandiien bestond er bijaonder een vaKte taan en vooral kwam dit tot ultinc m het koaravsrloap van de Ned Maak papte fei waarvar de 4 rteuwe ofa gatier en de ge taffelde leenmg regrlmallK openlijken handel Ie zien gaven De nieuwe vieren teatai Uil Bi u tent Ijl de 3 lot obllgatteen opliepen tOt m U Da andere jonSH ie leeningen waren meerendeel ieta hoogt i De oude Hdiuld wai e itar wetntg veranderd De hiduche leetungsn bleven gen akke ijk op petl Cemavnteitike en provmc al abltgatten hadden een atil v erloop In verscheidene gev len werd echter tets hooger afgedaan en hetcsHde kon dianen van tiiittaiUM waarbt de d 284 Ook LANBJ ÜOOBMANMKM VOIMI BBBABIB De goede tendena kaam aa de aaadaelen matltl tn de eerste plaa s goed lot uitdrukkina in de bewegingen der Indtaehe riiltuwfondaen De nukcrwaarden lagsn vaH in dr auukt en HVA waren tn ds galegeRheki een rirke koer wtnat ie inakao koers zelfa naar iKAen ging It Vorsten anden en eenige niBdsr ssuraatc soorten aaren bootfsr Van da waren m hel bdaoadsr Anstsrdan goed gedisponeerd Dit ward wacnpIsgeM door een riinng tot M4 a Ds mtildar BÏtncbata soorten wgren gsfd prUShaadand esi n verscheidene gevallen kwan da kosra b hoet Wk hooger ta liggen Da lakaksafdsalii waa sser stil Otide DsttV Mapsn een paar precenten naar boven Oa patraleuiaatasaing aaa kalai CWst warsB i M ila r eveassaa gaad van toon sn kwamen ia duar nee eer paar punten hooger ts llgtsn In ge rheepvaartrubrtek trokken Scheepvaartunlt f eenli procenten aan en daarbij tvardsn ze vergeie d door de aanvarwaate is ad is ltM en Jspanlljnen ook aandeelsn floI snd Amsrika ttjn en oude booten taaran l 8a kaaasr I iilissii SSl i De handel m induatriee en droeg een rii 118 karakter Philips aandeeten wsi n wcIl lF vslandsrd en ook UntlevarB w ii isaii rtin geen la tnjiailai Akai s hu sas 11 itrh legri den draad la aA Mian aan W t kil iiheid in Voor de ovenaa Jaduatrlipsslina kan aasneens een gncds landms vsstdsn sacaaMalesrd Voor a o sss i as tt st la asB lat aUfd kwamen waren dia lioacer aan ds prtjirn behoudma ashtsr enkstt ven Pzolongatte fi I BAOBlUBa INBBXCMfBa ld daar t Csatr Bar d ip 17 JuiU IMJ t ssl van gasdsian ap 11 fml IIM Bbu IHH lttM MM lA Cal MMt C latiL TIk Bakka 17 17 i aa a a a tH H MM MÉf OH PtaA A Mb 4lK Aaia BLC M Aa a n S Aaa B ai ak i n ac t H BA K AaA a OTmt a Aa Car aM r C 08f a IA BtCjr MiA CkryaL Corp C t a 3 IjT WMi aaaa Aaa aA lalaia makai lS C M a KoBBae a C T It a ia B Hana AaL A e aao ana Aaa a K C A S Bc SttM C a as m Ua Stataa Blaal IA CB Sanr C C ML t C nmm C M aaa u Badia 81 C a If 08M a 8Ma MA a 1 Maaa srA AaaA MW Pair ar iaA M CL Am us iM S m W Mam 17N MM fnatliiaBlal rm C a MA m PUL PiA C a UM K SfcaU Ub C U M tM MW Wat Aaa OQ C BaX Aa iJUAaoA Java Cklaa Japaa Boa BaA at MIliA Sut Kon Pakttv IllJ IA IM N A Sckaepv Un IA U h 1S BottarA I oy4 Idam 19U14 Stoomv Ml NtA IA ISuaOlat Mara Mar Cy C 10 A lalkeraadaraaailanB BaitdaUT Amav A J J a iaaaaefea CalJB M ziHt HaA InA S ÜB IA ïll Vat Vorat t U imum A rii iotK BAaaA uatt uu 110M 11 m IB Ul IH OcU Bsta na A l l DSilMU 4 lÖSt C V Idam 2 4ii 2 5 s W Mkak MS vUm MM 1M WuaaaAC Cv A Ba tlm and Oklo C V Mam Misstp A Oklo C 10 t a nunott CacL C vJUt N TarfcCaatr CvlA Psnua jv a M t iSOC V A Soutk Pas Cy a f Mam RaUway O gatr Mam CaasA Pac C IA H H m mt Wi m WK m ê H H a Odt AaaSL tlBH S4lH u atm a ti mïlif IM Ml lat IL Md IA Wl m m IH tVI as m Z DnU BaL a Mtf IA KsadoDg t Bbos Majasgiaadsa Va Ooil Java Bakkar IB MOssiA a Bas Wa r bad l adl Bwn a Idsai IH MaBi Hl Bubb C iiL lï Hl Var taM Cult OaA Vataan M Hü Ito a 4 ai Maa ii iè M IA I i 2 i n 1 n n m UT AMHattt IMla S t BMMAtll BMtAtrt M M M IA M M mtAtgt AMMAttt A HMAtf I A IMT A t l M M A UHa tri MM Batta AuiA M i LO C O Kau SyaA lAlM T DIM Al m tv 74 IH ia WlntwahaU obl m t PstkaMaA IG C a a ar KsckMA C a PiiltssklBsrt Bd II a SVs rv j a m w ArVs o f MK X Mi Z H 3 T HN D B snika ka ak H Var O Stadaal O aPA W O lilnalstimw O t Os Hs nk Bart Obl t BB OktakatmtmgBittta OM 1 Bartkau OM t Akt Qsa M tBbd UBMa OkLt g akamia AO t t Siakiaatka OM I I i OMaaatla A H I OM HA MstOats OtlivS SM aaa OM f HM U BbaM i B M OkLtmta W OM t Oki tkr aaaA r Oaa aaaA 1 Vat OliasHilf Pakr WtatarakMI AM B4 CBSm BBBBBLANPtCB CLBABMB Kaaraan vasr stsiit iig sn op It ftaal M afSB vsipIliiMiassB ktMaaia ta Bdga s MI4M Zwitaaraetta Iraaas MtA Ptaascaa ttaaa AHI Uras tjl um HM Ewaadssba kraaaa 44Jt T echtachr kranen oude tclluHai tAA Dinar loud telnildsni 4t Diaar meuwa actialdanl 4JA Turfcacbv panden IStVs Lewa 238 adt Msnl MSI tl 4SJt Zloty louds l lkMi dsill H inoly nlatiwa athuMsnl 37 8t Lsl ItA