Goudsche Courant, donderdag 19 juni 1941

IV EEDE BLAD DONDERDAG 19 JUNI 1941 ATHLETIEK Acliilles bestaat 10 jaar BLOEIENDE VEREENIGING DIE GOED WERK DEED Morgen 20 Juni viert de Goudsche athletiekvereeniging Achilles haar tweede lustrum In verband met de tendsomstandigheden wordt dit feit leen in intiemen kring herdacht Van meet af aan bleek Achilles een vereeniging te zijn waarmede in de athlêtiekwereld rekening dient te worden gehouden en ook thans spreekt zij een woordje mee Verschillende belan J rijke successen werden zoowel door aej vereeniging als door haar leden behaald erwijl ook verscheidene keeren teslag werd gelegd op de eerste plaats bij den Goudschên singelloop Ook het behalen fan het kampioenschap van de Goudsche Athletiekcommissie behoorde eenige jaïen tot de sportieve hoogtepunten Thans telt deze groeiende en bloeiende vereeniging een tachtigtal leden welk aantal nog nimmer werd bereikt Het huidige trëstuur stelt bovendien krachtige pogingen in het werk en tot heden succesvol om de juniorenafdee Img uitbreiding te doen ondafgaan daar men ook hier de overtuiging heeft dat zonder de jeugd van een vereeniging geen levensvatbaarheid is te verwachten In vol vertrouwen slaat dan ook Acknies die voor de Goudsche sport in het algemeen veel baanbrekend werk verrichtte den weg naar het derde lustrum in TWEEDE DAG TÜKNKRINGCOMPETITIE Zaterdagmiddag 5 uur en Zondagmorgen 10 uur zal de Tumkring Gouda en Omstreken op het G S V terrein zijn tweede bijeenkomst houden Het programma luidt Dames lOO M hardloopen kogelstooten hoogspringen met aanloop en balwerpen Heeren ICO M hardloopen verspringen met aanloop kogelstooten speerwerpen en 4 x 100 M estafette Adspirant meisjes en jongfns 80 M hardloopen kogelstooten hoogspringen met aanloop en bal werpen WATERPOLO Polotournooi Zwemkring IN N Z B AFDEELING GEEN BESLISSING Te Bodegraven is gisteravond het jaaflijksche polotournooi van den Zwemkring Gouda gehouden De uitslagen luiden Afdeeling A N Z B G Z C comb Boskoop Boskoop met opgekomen A Z C De Gouwe 3 1 winnaarswedstrijd G Z C com Z C 2 2 De eerste prijs niet niet toegekend de tweede werd na loting door A Z C gewonnen Afdeeling B ZZwemkring Bodegraven De Gouwe 2 3 2 Boskoop 2 Elfhoeven 0 1 G Z en P C G Z C 3 G Z en P C niet opigekomen Bodegraven Elfhoeven O 4 Boskoop 2 G Z C 3 1 2 De eindstrijd Elfhoeven G Z C 3 zal gespeeld worden tijdens de zwemwedtsrijden voor de kringkampioenschappen op 17 Juli te Bodegraven VEEMARKT GOVOA 18 Juni Aangevoerd in totaal 955 stuks waarvan 76 magere varkens ƒ 25 35 per stuk eoB biggen 1 15 18 per sluit Geldersche ƒ ie 20 per stuk 9 runderen 27 nuchtere kalveren Overgenomen door N V C hupket rtadgzt ao h bzl f k 130 lammeren aS 30 per stuk 15 bokken en gelten U t 40 pet stuk Han l matig KAASMARKT GOUDA Juni 150 partijen kaas Prijzen Ie kwi ƒ 41 00 41 50 2e kwal 39 00 40 00 BOT EBMARKT GOUDA 18 Juni Öeen aanvoer EIERENMARKT GOUDA 1 Juni 2500 tuks klpeteren RegeeringaprUzen CENTRALE ZUID HOLL EIERENVEBKOOPVEREENIGtNG TC GOUDA 19 Juni Aanvoer 20 000 kipeler n Regeeringsivryzen KAASMARKT WOERDEN 18 Juni Aanvoer 311 partijen kaas Ie kw 41 OO t 41 50 te kW 36 50 40 50 Handel Vlug é STADSNIEUWS F W V d Steen t bm zestig jaak poffebtjes BAKKEE Kg een korte ongesteldheid is in het nt Jo tf paviljoen op 76 jarigen leef overleden de heer F W van der oud lid eigenaar van de pofferen wafelkraam van de firma i Steen fjeAenk Wilhelm van d r Steen was in oreede omgeving bekend lid van slacht v d Steen dat sinds onge150 jaar te Gouda te Bodegraven efi a d Rijn en andere plaatsen in SBynstref k te Oudewater en Schoonl en jaarlijks zijn poffertjes en gjjlkraam opstelt en er de smakelijke oducten bakte Z n overgrootvader tte de zaak op zijn vader zette haar rt en zelf heeft de heer v d gtcenruim zestig jaar als poffertjesj er den beslaglepel gezwaaid Als loniien kwam hij bij zijn vader in jrtbediijf en in 1890 nam hij de kraam gflt om deze zelfstandig te voeren pee kraam was hier een vertrouwde fOschijnmg op de Goudsche kermis jleel vroeger stond zij bij De Zon lurna op de Markt bij den Korten fleodeweg en vervolgens Achter de Ihtg O toen de kermis afgeschaft as bleef de heer v d Steen hier zijn offertjes bakken in de Juli en jhiguslusmaand en zijn kraam stond jm op den Kattensingel bij de Kleiwepbrug later een keer op de Nieuwe Jbrkt en vorig jaar bij de tunnel De laatste jaren wordt de zaak gedreven onder den naam firma v d gKen I e zoonr de heer Th M v d Sten werd toen eigenaar maar de der bleef met hart en ziel in het bedrijf opgaan en als de Kraam hier in Gouda stond was hij altijd present In de lange reeks van jaren dat hij er de leiding gaf heeft hij er toe bijgedragen fcuitatekende reputatie die de producten van deze oude familiezaak algemeen genieten hoog te houden De heer v d Steen was mede oprichter van het Van der Steen fonds ilat in 1930 werd opgericht na de genllen van kinderverlamming die hier toen heerschten en welk fonds tot doel heeft st un te verleenen voor de aanichaffing van onmisbare hulpmiddelen aan kinderen die de ziekte blijvend ondervinden Voor de verkrijging van ie middelen voor het sympathieke fonds dat in de jaren van zijn bestaan veel goed werk heeft verricht wordt jaarlijks in September een z g poffertjesdag gehouden op welken dag de firma v d Steen haar kraam ter beicliikking stelt en gratis bakt Het stoffelijk overschot van den heer d Steen is hedenmorgen in allen eenvoud op de Algemeene Begraafplaats ter ruste gelegd KANTONGERECHT En het rechtsapparaat draaide m TWEE KIPPEN EN EEN BOOZEN BVVRMAN e een kuil graaft voor een ander Vijf en zestig is ze het kleine levendige vrftuwtje uit Reeuwijk en DU was ze voor den kantonrechter gedaagd door haar buurman die tevens haar huurder is Wegens het laton kmpen op eens anders grond van een aantal kippen zooals de dagvaarding vemieldde Het aantal kippen bleek twee te zijn en voor dat paar beestjes die het terrein van de wandeling iets te uitgestrekt hadden was het geheele Serechteluke apparaat in werking ge iteld t Is allemaal kwaadheid van den buurman luchtte Jjfil vrouwke haar hart Ik ben nwêr alleenig de kippen hebben wemig voer en dus moeten ze er tusschenbeide eens wat bij zoeken Dan laat ik ze eventjes los en na een poosje gaan ze weer in het hok Zoo liin ze per ongeluk op het andere erf lekomen Dat heb ik ook tegen den veld wachter gezegd u kent hem welwendde de vriendelijke Reeuwijkschs h tot den ambtenaar van het O M r deze is nog niet zoo lang hier enloocat haar teleurstellen Ik ben ook naar den burgemeesterjeweest vervolgde het vrouwtje haarJwhaal en die zei dat ik de kippen ït mag laten loopen als ik ze maar n zijn erf houd Dat is het juist aldus de kanton hter mr A J M Gonincx als volWide autoriteit die in deze kippenfschiedenis is betrokken U moet zef Uw eigen terein vasthouden Nu zegt de buurman wel vatte de♦rouw de draad van het verhaal weer dat de kippen voor vier a vijf gul jj schade hebben aangericht maar is nog voor geen vijf centen Af en ga ik eens in m n bloementuinWerken en dan loopen de l eesten bij t Is allemaal zoeken van den nnan vond ze Hü doet zelf alles hij wil en van een ander kan hü s iiebben Ten bewijze van hetgeen de buur gaar doet vertrouwde de Reeu Iksche den kantonrechter een pa e toe waarop zy netjes haar behS u geschreven De rechter Jwft het allemaal gelezen en vermoe Ok heeft hij zich verbaasd afge j gd hoe de menschen zoo n drukte en paar kippen kunnen maken vrouwtje van haar kant nam oezwaren niet zoo zwaar Ze is f 5k g met haar huisje haar tuintje aar kippen en waarom zou ze het J Uk maken Ik ben niet zoo en ik S 11 maar want ik kan toch niet gl 9genblik naar den burgemeester sprake ze wijze woorden gulden boete vroeg de amb uw overal af vroeg het Ja zeide de kantonrechter die er e helft af ieed zoodat het een werd hetgen voldoende uit Hoe hij over het geval dacht oet de buurman dat geld heb w 7 AT AAR ANNEER 1 Janl IM nar Leger des Heib Heiligmgsdienst 19 Juni 7 nor Vrije Evangelische Gemeente Bjjbellezmg en bidstond 26 Juni g uur Voarmalige Ambaehts avondschool Cursus transportcolonne Roode Kruis heeren 21 Juni luur G S V terrein Tweede dag athletiek competilie Tumkring Gouda en omstreken 21 JoiiJ 5 uur G S V terrein Tweede dag athleuek competitie Tumkring Gouda en omstreken 23 Jnni 11 uur De Zalm Openbare verkooping door notaris J van Kranenburg 23 Jani 8 uur Ons Genoegen Algemeene vergadering sociëteit Juni g uur Voormalige Ambaehtsavondscbool Cursus transportcolonneRoode Kruis dames Juni 1 nur Achter de Waag Vertrek excursie Ned Vereeniging vanHuisvrouwen naar landbouwbedrüfin Zuidplaspoldcr 24 Juni 8 uur Diaconessenhuis De Wijk Concert mondaccordeonvereeniging Crescendo 25 Juni 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 25 Juni 8 uur Daniël Cursus E H B O 2 Juli 8 9 uur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming Uitreiking distributiebescheiden 9 4 30 uur Gebouw Daniël Uitreiking distributiebonboekjes en kaarten aan hen wier geslachtsnaam begint met een der letters DEZE WEEK Vrijdag B Zaterdag G H I VOLGENDE WEEK Maandag J K Dinsdag L M N Woensdag O P Q R T U Donderdag S Vrijdag V Zaterdag W X Y Z APOTHEKERSDIENSTv Steeds goopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 ben wilde de Rteuwüksche nog weten Neen neen lichtte de rechter haarin en toerf ging het montere vrouwtjenaar haar huisje terug naar de zon ennaar haar kippen Maar het rechtsapparaat draait nog door Want de buurman was als getuige opgeroepen maar hij was niet verschenen en dat kost hem een verbaal en wie weet is üij nog duurder uit dan zijn verhuurster Spreekwoorden zijn er nu eenmaal niet voor niets Zuur bier Er was nog zoo n frisch geval Een vrouw was op een Zondag een drankzaak hier ter stede bmnengeloopen en de winkelier had zich laten vermurwen twee fleschjes bier en een fleschje limonade mede te geven De b ling geschiedde met een briefje va h tien waarvan de koopster geld terugkreeg Bij haar thuiskomst bemerkte zij dat zé f 1 40 miste Terug itaar den winkelier die echter niet aannam dat hij te weinig héd teruggegeven Een gulden kan je je vergissen redeneerde deze maar ƒ 1 40 is een vreemd bedrag en dies weigerde hij aan te ne men dat de schuld bij hem lag Toen is de koopster naar de politie gegaan en zoo kwam het tot een vervolging wegens overtreding van de winkelsluitingswet hetgeen het verkoopen op Zondag is De partijen hebben elkaar den mantel staan uitvegen en nadat aldus de wasch gedaan was bepaalde de kantonrechter de kosten drie gulden De winkelier betaalde meteen en hü dacht er hardop wat bij naar het ging in het gedruisch verloren Moeder riep het kind dat aan de hand van de vrouw rukte en nu met het vertrek zijn volharding beloond zag Identiteitsbewijs De stoere tuinder uit Bleiswijk was bekeurd omdat hij zijn identiteitsbe wijs niet bij zich had maar achteraf bleek dat hij niet wist dat hij het wel bü zich had Ik wist niet beter of ik had het niet aldus zijn verhaal maar toen ik s avonds thuis kwam zeide m n vrouw je had het wel want ik had het tusschen je regenjas achter op je fiets gestoken t Leek met een eisch van f 2 50 subs 1 dag een kostbare vergissing te zullen worden maar de rechter overwoog dat er moeilijk gestraft kan worden als er geen oveöreding i egaan is Ik kan niet comroleeren of het waar is zeide hij maSr de tuinder met zijn open gezicht verzekerde het hem Hij werd vrijgesproken Toen kwam de lachende Goudsche typiste en op de vraag waarom ze het identiteitspapier niet bü zich had ge had verklaarde ze dat ze het wel bt zich had gehad maar ze wist niet dat het in haar fietstasch zat Is dat nu wel w aar vroeg dekantonrechter achterdochtig wanttwee van die verhalen achter elkaarle k een beetje vreemd Maar er straalde zooveel onschuld van de blozende wangen van de 18jaige dat de rechter er de waarheid vajn kon aflezen en zoo wei d het ook in dit geval vrijspraak ixAMEN FRAN8CHE HANDELSCORftES ONDENTIE Voor het door de Vereeniging van Leeraren in talen en handelswetenschappen afgenomen examen Fransche handelscorrespondentie is geslaagd de heer J A van den Boogert alhier éé AUcft uooc één u de grondgedachte van het onderling hulpbetoon der molestschadeverzekenng Waar een eventueele schade ook mag vallen aan woonhuis inboedel fabriek of boerderij overal taan de leden van NIEUW MOLEST RISICO klaar om in verhouding tot het door hen verzekerde te helpen Sluit U aan bij dezen ouderlingen bijstand en vraagt inlichtingen aan het kantoor SINGEL 126jgO AMSTERDAM C TEL 47190 Ingez Med G 1932 40 SPORT Uit VKoesfcr tüden DE X OUDSCHe COURANT MELDDE 7S JAAR GELEDEN Bij gunstig weder zal de muziek der d d schutterij te dezer stede zich aanstaanden Donderdag den 21n dezer des avonds om half acht ure op de markt doen hooren Mogt dit echter worden I afgekommapdeerd dan zal de witte vlag die op den ioren is geplaatst worden weggenomen 50 JAAK GELEDEN Ten gevolge van het bedanken van mej H V d Kaade voor de benoeming als onderwijzeres te Willige Langerak is aldaar thans benoemd mej M Kersbergen te Reeuwijk 25 JAAR GELEDEN Uit Oudewater Gesteund door sub sidiën van rijk provincie gemeente en eenige particulieren mocht de eigenares wed J J J Putman er in sla gen uitvoering te geven aan haar piannen tot restauratie van den gevel van het huis de Ark Thans behoort deze gevel tot een der fraaiste van de vele antieke gevels in het stadje Burgerlijke stand Geboren Juni Maria Agnes Wilhelmina drvan H W L Hoos en C G J Schouten Kleiweg 63 Juni Jantiena Margrietha Regina dr van P van der Poel enR de Jong Varkenmarkt 3 Getrouwd 18 Juni A M Helmond en C Schouten A J Janmaat en G van Kooten R Brandse en W M Stolk M J Lammers en J H Krebs T v Prooijen en N Bouwman J M van I euwen en A C van Daalen A van der Helden en E H van Welzen G J van der Bent en C P van der Burg J BoU en L C Slingerland W J H Sieben en J Kuik G Eegdeman en A G Homes H C de Rooij en C Vellekoop Overleden Juni Wiebe Hendrikus Leonardus DuUemont 1 j Juni Frederik Wilhelm van derSte n 76 j Gerarda Johanna Frederika Kers 6 j Cornelia van Werd 16 j Juni Laurentia Maria Hoogerwaard geh met C L de Bruün 67 j Verhuizingen binnen de gemeente Doe het nu Wie nog geen abonné op ds Goudsfche Courant mocht zi n die geve zich nog neden op aan het Bureau MARKT 31 GOUDA TELEF 27 S of bi de agenten elders D Stortenbeker van F W Reitzstraat 24 naar Nieuwehaven 110 C F Kerkhoven van Keizersfraat 25 naarGroeneweeg 2a H Kirchhem vanGouwe 99 naar Sophiastraat 37 G Hoogendoornvan der Ree van Spieringstraat 71 naar Vierde kade 35 Th BEROUW GEKREGEN Drie broertjes namen een winkelmat weg u Ieder die op de hoogte wU bUfveii leest de Goudsche Courant Eon aangifte van een vreemdsoortigen diefstal kwam gisteren bij de politie binnen uit een winkel aan de Markt was de gummimat verdwenen s Middags kwam de oplossing Berouwvol verschenen drie broertjes aclit zes en vier jaar oud in da zaak met de medédeeling dat zü de mat in een opwelling van baldadigheid hadden medeegenomen Met het din hadden zy geen raad geweten en het ten slotte in de Gouwe geworpen Er is nog gejspcht maar de mat is niet teruggevondeni MIDDENSTANDSDIPLOÉA ALGEMEENE HANDELSKENNIS MARKTBERlbHTEN Tc Rotterdam is geslaagd voor hef middenstandsdiploma algemeene handelskennis o ize stadgenoot de heel J Kruüt RIJWIEL ONTVREEMD Uit een poort naast een zaak aan den Kleiweg is gisteren ten nadeele van een bezoekster aan den winkel een rijwie ontvreemd Faillissementen Uitgesproken 13 Juni Nalatenschap van P B Schoonderwoerd laatstelijk wonende Rozenlaan 123 Hillfgersberg R c mr i C Brongers cur mr A J M Sohuurmans Rotterdam Vernietigd 11 J uni M Benjamin koopman Rotterdam Noordhavenkade No 123 b R C mr J C Brongers cur mr J J Fokma Ratterdam Inlevering van metalen Koper nikkel tin lood of legeeringen daarvan Uiterlijk 10 Augustus 1941 moet de Inlevering beëindigd zijn In het Verordeningenblad is op genomen een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de inlevering van metalen Hierin wordt het volgende bepaald Artikel 1 ledere beschikking over zich inhet bezette Nederlandsche gebied bevindende voorwerpen welke geheel ofvoor Kn overwegend deel uit koper nikkel tin lood of legeeringen daarvanbestaan iS verboden Het bovenstaandeis eveneens van toepassing op metaalvoorraden tot het gebruik waarvandoor het Rijksbureau voor nonferrometalen goedkeuring niet is verleend Rechtshandelingen welke instrijd met het in het eerste lid vervatte verbo worden verricht zijnnietig Met rechtshandelingen wordenbeschikkingen welke bij wijze vanexecutie of beslaglegging geschieden gelijk gesteld Artikel 2 h De in het eerste lid van artikel 1 bedoelde voorwerpen en metaalvoorraden moeten worden ingeleverd 2 Tot inlevering is verplicht hy die over het in te leveren voorwerp of de in te leveren metaalvoorrraden beschikken kan ongeacht ot dezelve eigenaar bezitter dan wel houder b v huurder bewaarder expediteur en dergelijke is en of deze een publiekrechtelijk lichaam dan weieBji natuur lijke of rechtspersoon is j Artikel 3 in het bijzonder moet worden ingeleverd 1 Poor overheidsinstanties en bedrijven a Onbereid onbewerkt en onafgewerkt materiaal en afvalstoffen b Alle roerende metalen voorwerpen welke gemist kunnen worden c Alle eindproducten welke zich bqhandelsbedrüveq zooals warenhuizen winkels bevinden 2 Overigens a Oude materiaal en afvalstoffenafkomstig uit de huishouding b Alle roerende metalen voorwerpen welke gemist kunnen worden zooals aschbakken bloempotten rek ken vazen en bakken bonbonschalen bronzen voorwerpen van eikenaard borstelgamituren borstbeelden emmers eeten drinkgerel stoffers enblik gongs haardstellen en schoorsteenmantelgarnituren kannen ketelsen bakjien gebakschalen bekers luchters metalen vazen afbeeldingen inmetaal fruitschalen rookgarnituren doozifcn schalen ven schrijtgerei en schrijftafelgamituren houders en standaards voor lucifers presenteerbladen tafel ttukken vazen vogelkooien enstandaards en andere gebruiksvoorwerpen Artikel 4 1 De verplichting tot inleveringgeldt niet ten aanzien van Openbare monumenten en gedenkteekenen op graven Kerkklokken Voor den kerkeiyken dienst bestemde gebruiks en andere voorwerpen in kerken en kapellen Orgels en hun onderdeelen Museumitukken Hetgeen beh lort tot eenige volksdracht Ordetcekenen 2n eereteekenen Gangbare munten Voor overheidsinstanties en bedrüven Alle voorwerpen welke het instand houden en de veiligheid van detechnische bedrijfsuitoefening dienenen welker onmiddellijke vervangingonvoorwaardelijk noodig zou zijn voorzoover deze vervanging niet kan geschieden door voorwerpen die niet ingeleverd behoeven te worden Onbereid onbewerkt en onafgewerkt materiaal en afvalstoffen vaneiken aard welke voor de geregeldevoorziening van het bedrijf noodig zijnen tot het gebruik waarvan door hetRijksbureau voor non ferrometaleri igëédkeuring is verleend c Onbereid onbewerkt en onafgewerkt materiaal en afvalstoffen vaneiken aard waarop voorschriften vanhet Rijksbureau voor non ferro metalen betreffende de verplichting tot hethouden van voorraadboeken en tot aanmelding alsmede betreffende de verwerking en de verplichting to afleveiring van toepassing zijn en welke zichten behoeve van de metaalverwerkingbij bedrijven op het gebied van denmetaalhandel van den handel in oudepietalen of van de metaalwinning beVinden 10 Overigens alle voorwerpen welke biJ voortduring gebruikt worden enwelker onmiddellijke vervanging onvoorwaardelijk noodig zou zijn voorzoover deze vervanging niet kaj geschieden door voorwerpen weltejiietingeleverd behoeven te worden 2 De in lid 1 omschreven voorwcr pen vallen ftiet onder het in artikel 1 vervatte verbod Artikel S 1 De verplichting tot inleveringgeldt wijders niet voor die voorwerpen welke 1 een hooge wetenschappelijke geschiedkundige of kunstwaarde hebben 2 als antiquiteit en als handwerk als waardevol volksgoed t beschouwen ziJn 2 De in Ud 1 aang edu devoorwerpen dienen door de in art cel lid 2 genoemde personen binnend in artikel 8 aangegeven termijn Wj het plaatselijk bevoegde inleveringsbureau b oeld in art 7 lid 2 en allereerst te worden aangemeld 33 Het inieveringsbureau onderzoekt de bü da aanijielding lid verstrekte gegeveij De in artiker2 lid 2 genoemde personen dienen daartoegelegenheid to bezichtiging van eenaangemeld voprwerp ter plaatse te geven en hetzelve aan de met het onderzoek belaste personen op hun verlangen te overhandigen dan wel te doen overhandigen bij gebreke waarvan het voorwerp is te behandelen als hadde het onderzoek het hieronder in lid 6 te omschrijven resultaat gehad Mocht bü het onderzoek blürken dat het voorwerp op grond vanhet bepaalde bü lid 1 niet onder deverplichting tot inlevering valt dandient een en ander bü de schrifteUjkeaanmelding lid 2 te worden vermeld en dient hetzelve den aanmelderte worden teruggegeven en doorlaatstgenoemde te worden bewaard Ishet voorwerp aan een met het onderzoek belasten persoon overhandigd dan dient hetzelve onverwüld aan denaanmelder terug gegeven te worden Blükt bü het onderzoek dathet voorwerp wel is waar onder deverplichting tot inlevering vait dochdat om redenen van billükheidlneerdan de metaalwaarde vergoed moetworden dan is het voorwerp indien zulks nog niet het geval is geweest onverwüld bü het plaatselükbevoegde inleveringsbureau in televeren fegeUjkertüd kan het in artikel 8 lid 2 bedoelde verzoek worden gedaan Het aldaar voorgeschreven rapport kan door een schrifteUjke uiteenzetting van dengeen diehet onderzoek heeft verricht vervangen worden Blükt bü het onderzoek dat hetVoorwerp onder de verplchting tot ialevering valt zonder dat nochtans eeageval als bedoeld in lid 5 bestaat danbesluit het inleveringsbureau of demet met het enderzoek belaste persoontot inhouding In een dusdanig geval iiartikel 6 niet vSn toepassing SCHADEVERGOEDING MOGELUK Artikel 6 De tot inlevering verplichte persoon artikel 2 lid 2 ontvangt indieahij zulks verlangt van het llijk derNederlanden de metaalwaarde van lietingeleverde voorwerp vergoed Voor ingeleverde voorwerpenkan in bijzondere gevallen op verzoekeen hoogere vergoeding worden uitgekeerd Dit verzoek dient vergezeld tegaan van een rapport van een beëedigd deskundige omtrent de waardevan het voorwerp Artikel 7 De inlevering geschiedt vooriedere gemeente afzonderlük Rüksduitschers die niet ingevolge par 5 van de eerste verordeningtot uitvoering van de Rüksburgerwet van 14 November 1935 Jood zijn of als Jood worden aangemerkt moeten deinleveriifg verrichten bü den met deuitvoering der metaalinlevering belasten Ortsgruppenleiter van het At beitsbereich Niederlande der natio naalsocialistische arbeidersparty Alle overige tot inlevering verplichte personAi moeten de inleveringverrichten bü inleveringsbureaux welke vanwege de gemeenten uiterlyk op 10 Jul 1941 moeten zün ingesteld Uiterlyk op 1 Juli 1941 wordtvoor de in lid 3 bedoelde inleveringsbureaux de wüze van inlever ng vanonderzoek artikel 5 en van vergoeding artikel 6 door de secretarissigeneraal van de betreffende depa menten geregeld De burgemeesters zyn er vverantwoordeUjk dat de inleve de in lid 3 bedoelde inleveringsbtlreiten voUf plaats vindt Artikel 8 De inlevering moet uiterlyk QP 10 Augustus 1941 beëindigd zün STRAF BU OVERTREDING Artikel 9 W Hü die De verplfchting tot inleveringopzettelyk of door zün schuld ni nakomt of Opzettelük of door zyn ciiuldin strüd met het bepaalde in anikel 1 over in tè leveren voorwerpen ofmetaalvoorraden beschikt ot Ingeleverde voorwerpen of metaalvoorraden opzettelük wederrechtelük zich toeeigent wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vyf jaar en met geldboete tot een onbeperkt bedrag of met een dezer straffen 2 Met dezelfde straffen wordt ge straft hü die Tot een feit als bedoeld in heteerste lid aanzet of zich daarvoor aan biedt of Op zoodanig aanzetten ingaat ofzoodanige aanbieding aanneemt O In buitengejvoon ernstig gevallen dient gevangenistraf van ten hoogste acht jaar e worden opgelegij Feiten als bedoeld in het eeratS en tweede lid worden beschouwd alsmisdryven Wordt hetjrtra bare feit begaanin het bedrüf van een recjitspeftoon dan wordt de strafvervolging ingestelden de straf uitgesproken tegen hem dié tot het nlcgen van het feit opdracht gaf of die de feitcUjke leidinghad bü het verboden handelen of nalaten Artikel 19 Naast de straf kan ook de verbeurdverklaring van de voorwerpen of metaalvoorraden waarop het strafbare feit betrekking heeft uitgesproken worden Artikel 11 In overeenstemming met het bepaalde bü het besluit no 71 1941 met betrekking t de berechting van straf zaken rakende het economisch leve oordeelt de economische rechter bfl uitsluiting over misdryven als bedoeld m artikel 9 Artikel 12 Deze verordening trad gisteren li werking l