Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1941

OUDSCHE CGllBA T 20 Juni 1941 lanc No 2065o NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ulBKX n TBu nil HooMfcdacteur f TIETKR Qouda éÉi l n Papen ovef het Duitsch Turksch verdrag De onafhankelijkheid vèn Turkije erkend lom centtot ert loogt unt in fngaiands pr stig To tr ding vcm Turkii tot Driomogttncihodonpact iat r énn do ordo T Vertrek der Amerikadnsche consulaire ambtenaren uit Duitschland geëischt Nota aan zaakgelastigde te Berlijn J Soortgelijke stap von Italië tsche ambassadeur te Ankara n heeft de urksche pen naar gvaiK onderteekening van Turkache pact de volgende g doen toekomen 4 or on onderteekende verdrag naar aanleiding van de ondering door den minister van Undsche Zaken tegenover de ifgelegde opmerkelijke verklarinTMplichten mö uitdrukking te tan dankbaarheid aangezien zü tzw de oude betekkinijj vol ver en vriendschap oevestigen gie landaj eeuwen lang hebben en en die ilechts voorbijgaand worden vertroebeld door mis den ten aanzien van de politieke ngen die nieuwe orde van en de stabiliteit van een duurvrede naatreven Wü kunnen de enis van dit verdrag in het van de groote historische geissen zien Door dit verdrag verhel Duitiche rük zich tezamen ét met Duitachland tot den strijd nieuwe op rechtvaardigheid veste ord verbondm landen Turkije en het Turksche volk wrheerschoide doel van d Turkbuitenlatidache politiek de onaf kheid te erkennen evenals de ï en den invloed die Turku toe op grond van lün mMnrijke edenig en alt brug tusaehen het Oosten en het Avondland ambassadeur gaf vervolgens ultaan zijn vreugde dat het t wen de oude wapenbroederschap vreedzamen weg voort te zetten t t T l paeifique Het Turksche olk IJ sleeds doordrongen geweest van sterk rechtvaardigheidsdoel waardi liet ook thans buiten alle propa ii deelneemt aan het historische van de nieuwe orde dat de de generatie heeft aangevangen rom zijn ook de beide verdraglende partijen gekomen tot de Ie overeenkomst de uitlatingen pers en radiostations te laten leiioor den geest der wederzijdsche chap die de Duitsch Turksche kingen karalcteriseert Telegramwisseling Hlar aanleiding van de onderteekeI van het verdrag heeft de Turkpresident Ismet Inönö den Führer telegram gezonden van den volgeninhoud JJaar aanleiding van de onderteeke van het verdrag dat een oprechte waarlijke vriendschap tusschen land en Turkije bezegelt gevoel t als een bijzonder geluk Uwe entie mijn diepe voldoening te zenden Onze beide landen en n treden met den dag van heden Wperk binnen van wederzijdsch uwen met den asten wil steeds ö te blyven Ik zend u heer rijkser bij deze gelukkige aanleiding wzekering van müp volledige schap 5 dit telegram heeft de Führer als geantwoord aanleiding van de onderng van het DuitschTurkschedal de oprechte vriendschaponze landen bevestigt deel iktxcellenlie in antwoord op uw r nappelyk telegram mede dat net gevbel van de grootste volg heb over de sluiting van diti Ook ik ben er zeker van dat de landen voortaan een tijdperkstreden van duurzaam weder vertrouwen Terwijl ik u voor ekering van uwe riendsehapnePvoelens ten zeerste dank zég oord ik deze gevoejens tege Uu op de meest warme wijze ï dezelfde gelegenheid zijn lelemen gewLsseld tusschen den Turkminister van Buitenlandsche I djogloe en den ilijksmi van Buitenlandsche Zakeki Von j nlrop I Uer heeft gistermiddag in de fijkskanselarij in tegeWoor van von Ribbentrop derJ Turk4a l Berlijn Gerede I m die den Fühfer e4h brief president der Turksche repuoverhandigd iaansch Turksche dtlsbespreJtingen onf meldt worden te Anb i V ieUngen tusschen Italië Wand gevoerd voor het slui T een handelsovereenkom j voigende week onderteekend Dé reacties t p het verdrag Engeland De Londensche correspondent van Nya Dag ligt Allehanda constateert dat de Londensche perscommentaren op de sluiting van het Duitsch T ksche pact karig zijn en schrijft dtt over Turkij e geen wqord gezegd wordt ofschoon het bij het uitbreken van den oorlog zoo trotsch als eerste geallieerde van Engeland werd aangekondi d De Engelsche pers houdt zich minder bezig met de beteekenis van het Duitsch Turksche pact als veeleer met dalgene wat het niet beteekenl Het D N B meldt uit Stockholm Bgna de geheele Londensche pers tracht het DuitschTurksche vriendachaps verdrag als zonder beteekenis voor te stellen waarbij alle bladen denzrifden gedachtengang volgen In het bijzonder wordt er op gewezen dat het Turksch Bngelsche verdrag door het nieuwe verdrag iet geraakt wordt Overigens tracht men het pact te bègatelliseeren doqr te beweren dat Turkije ét alleen heeft gelolen op grond vai de laatste militaire gebeurtenissen in hel Zuidoosten Als eenig blad geeft de D a i 1 y Mail toe dat het pact een succes voor Duitschland beteekent De belangrykste punten van de it sdie reactie op het sluiten van het veidaw ziet men in politieke kringen te Bi n in de verrassing te Londen ee in h t feit dat van Engelschen kant d sluiting van het verdrag gevoeld wordt als een buitengewone nederlaag van de Britsch politiek en diplomatie De beteekems van het Duitsch Turksche aceoord deze overtuiging sprak nsen in te Wiltelmstrasse uit ral stelBg dooèdé wfcömat worden bewezen Fnwkriik De sluiting va hel verdrag is m de poütieke en regeenngknngen van Vichy met groote verrassing opgenomen Door de onderteekening van nel vnendschapspakt komt Turkije zoo verklaart men hier de Europeesche orde naderbij en bekrachtigt de benden met Duitschland die nooit verbroken zijn geweest In dezelfde kringen verheelt men zich niet aldus net D N B dat door de normaliseering van de DuitschTurksche betrekkingen de toestand van Frankrijk wordt geconsolideerd hetgeen op hel huidige oogenblik nu Frankrijk in den Levant zich moet verdedigen tegen een ongerechtvaardigden aanval zeer waardevol kan zijn iteeds om die reden wordt het Duitsch Turksche vriendschapsverdrag door Frankrijk toegejuicht Engeland heeft opnieuw een zwaren nederlaag geleden Amerika Sumner Welles heeft geweigerd commentaar te leveren op hel pact Hij zeide het verdrag eerst eens nauwkeuriger te moeten bestudeeren De Washington Post meldt dat hel bericht over het sluiten van het verdrag te Washington volkomen onverwacht gekomen is en in officieele kringen verrasing en ontsteltenis heeft teweeg gebracht Tevens heeft bet de vraag opgeworpen welke gevolgen daaruit zullen ontslaan Voor het gebied vin het Nabije Oosten ItaUë In Italiaansche politieke kringen verklaart men over het pact dst zelfs de Engelsche pers gcnbodzaakt i van een diplomatiek succes van de as te spreken en te bekennen Deze aan de Britsche propagarida ontglipte bekentenis zoo onderstreept men in Romeinsche politieke kringen heeft zoowel in de Arabische landen als ook in Portugal en zelfs tot in Thailand diepen indruk gemaakt Immers Engeland jontdekt thans zün eigen kuiperijen daar hei moet toegeven anderen staten geen hulp te kunnen verleenen omdat hel zelf dringend vreemde hulp noodig heeft In Egypte Syrië Irak Transjordanic en Afghanistan heeft men deze Britsche bekentenis duidelijk vernomen en ook ingezien dat de Britsche diplomatie haar beloften niet meer kan houden Zeker is zoo verklaren de Italiaansche politieke kringen dat het internationale prestige van Engeland in deze dagen hel diepste laagtepunt bereikt heeft Was Rusland op de hoogte De Berlijnsche correspondent van de N R C telefOreert o a He is g en geheim dat Duitschland groote waarde hechtl aan een zoo spoedig mogelijke totstandkoming van een pact met Turkije waarbij naar is aan te nemen niet ir de iaaulp plaats aan de Sovjet Unie zal zijn gedacht In de laatste 24 uur i veelal Ce vraag gesteld sf Sovjet Rusland If an de ondeidandelmgen tusaelieo Duitscnland en Turkije op de hoogte was WS hebben reden om te gtlooven dat xafin te Moskou met alle fazen der bespf kingen bekend was waarvoor nati lijk Ankara gezien zün nauwe betrwkingen met Moskou wel in de eeilte plaats zal hebben gezorgd Te Berffin beschouwde men gisteren het pact Bi wegbereider van een accoord met Rusland en mede daarom wordt het pact van Ankara hier met ingenomenheid begroet Een van de voordeelen welke voor Turkije uit het pact voortvloeien is dat t thans bescherming yan zijn integriteit geniet welke Duitschland garandeert Aa den anderen kant is het Turkije in het laatste oogenblik gelukt dat in het verdrag werd opgenomen de clausule welke Voor Turkye van groote waarde was namelijk dal de beslaande verdragsverplichtingen verder blyven bSstaan hetgeen dus in feite beteekent dat het pact lusschen Turkije en Engeland de jure nog van kracht is Wat DMilschlrnd betreft Jieeft het natuurlijk geen Turksche garantie voor zyn mtegriteil noodig Voor Duitschland is val beshssend belane dat hel pact van Ai kara een etappe kan en zal zijn op den weg van een verdere toenadering tusschen Duitschland en Turkije waarvoor nu de basis is gelegd Het lag niet in de bedoeling Turkije te verzoeken tot het drie mogendheden pact toe te treden In elk geval schijnt zulks in de beslissende fase der onderhandelingen niet in i cussie geweest te zij i ofschoon naluurniik Duitschland in principe zeer welwilletad jegens een toetreding van Turkije rot het driemogendhedenpacl slaat ErVbestanden echter redenen die dit op het pgenblik met doelmatig en evenmin mogelük maakten In dit verband behoeft men slechts v wijzen op Italië oni dat duidelijk te maken Mussolini heeft in n laatste rede nog gezinspeeld op het pact dat Italië in 1928 met Turkije heeft gesleten Gelijk echter bekend is bestonden in weerwil van dit accoord nog latente spanningen tusschen de beide mogendheden welke nog niet konden worden opgeheven Men hoopt thans dat onder invloed van Duitschland de laatste resten vao deze oude traditioneele spanningen uit den weg kunnen worden geruimd en dat de verhouding lusschen Italië en Turkije zich geleidelijk en defmitief verbetert Dan pas zou de basis voor toetreding van Turkije tot het drie mogendhedenpact lUngelegd Het TudtsA Engelsch verdrag blijft dus formeel bestaan nu Duitschland zich daarmede accoord heeft verklaard Men beschouwt hier de jontwikkeling van dit verdrag thans echter met groote gelatenheid omdat dit zooals men veilig kan aannemen sedert Woensdag elke praetische beteeken s heeft verloren Een vooraanstaande persoonlijkheid van hèt ministerie van buitenlandsche zaken te Berlyn gaf daarvoor de volgende treffende formuleering = 7 = Den Amerikaanschen zaakgelastigde te Berlijn is een nota overiiandigd waarin de rijksregeering erop wijst dat het gedrag van de Amerikaanscne consulaire ambtenaren en van het Amerikaansche reisbureau American Express Company sedert langen tijd aanleiding heeft tot ernstige protesten en dat de ryltsregeerfcg zich derhalve gedwongen ziel de AmfrikSansche regeering te verzoeken alle Aiilerikaansche ambtenaren en Amerikaansche employe s van de consulaten der Vereenigde Staten in het Duilsche rijk alsmede in Noorwegen Nederland België Luxemburg de bezette deejen van Frankrijk in Servië en in de door de Duitsche troepen bezette deelen van Griekenland tot uiterlijk 15 Juli 1941 uil deze gebieden terug te roepen en de consulaten te sluiten Tevens wordt in de nota de sluiting geëischt van de filialen van de Ame ican Express Company in de boven genoemde gebieden en de terugroeping van hel Amerikaansche personeel van deze maatschappij tol luiterlijk 15 Juli 1941 daar de American Express Company en hel personeel hiervan zich op eén wijze hebbeij gedragen die strijdig is met de belangen van het Duitsche rijk Naar hèt D N B van bevoegde ziide in verband met het overhandigen van de nota verneemt beschikt men over venilettèrend materiaal over de in de nota geconstateerde vergrijpen van de Amerikaansche vertegenwoordigingen Uit den overvloed vah materiaal waarover het ministerie van Buitenlandsche Zaken beschikt over de voor den staat nadeelige kuiperijen en den ongeoorloofden berichtendienst van de Amerikaansche consulalen worden eenige gevallen medegedeeld Duilsdüand heeft nagelaten een opzegging door Turkije van het verdrag met Engeland te verlangen in de itelJife overtuiging dat dit pact in de Naaste toekcvnst zich zelf zal liquideeren of beter gezegd in ro dc zal vervliegen Amerikaansche leve riasrcn naar de Roede Zee BABBIMAN IN CAUtO AANGEKOMEN De persoonlijke adviseur en vertegenwoordiger van president Roosevelt voor de organisatie der levering van oorlogsmaterieel krachtens de wet tot hulpverleening aan Engeland Harriman is per vliegtuig in Cairo aan gekomen Hü zal daar besprekingen voeren die in verband staan met de leveringen welke de V S voornemens zijn naar het gebied van de Roode Zee te sturenl yerklaring van president der Philippünen GEHEEL AAN DE ZUDE DER VEREEN STATEN United Press meldt Lt Manilla dat de president der Phillppijnen Quezon in een feestrede verklaard heeft dat de geheele Philippijnsche natie aan de zijde van de Vereen Staten zal alryden indien de Vereen Staten in Joorlog mochten geraken De strijd van de Philippijnen zoo betoogde Quezon xou dan gaan om hel behoud van de democratie en van de onafhankelijkheid 4es lands BEN PHlLATELIS nSCBE SE fSATIE In het Berlijnsche Landgericht is dezer dagen een executie van postzegels gehouden waarbij zich een philatelisti ache sensatie van den eersten rang heeft voorgedaan Onder de postzegels Wvond zich nL ook een roode Mauritius Van deze 1 penny zegel bestaan èr zooals bekend op de geheele we reld slecht elf stuks waarvan er zich twee in Duitschland bevinden De kost bare zegel kwam voor 27 000 mark in i tx bezit van een Bedünschen particulieren verzamelaar VRLENGDfG VAN DIENSTrul IN VEREENIGDE STATEN De New York Post meldt dat hel ministerie van Oorlog overweegt om zoowel de Nationale Garde als de in actieven dienst staande soldalen langer onder apenen te liouden dan den oorspronkelijk vastgestelden dienst lijd van twaalf maanden rrAUAANSCHE NOTA Te Rome wordt officieel medegedeeld Het ministerie van Buitenlandsohe Zaken heeft Donderdag de ambassade der Vereenigde Staten een nota doen toekomen waarin onder verwijzing n ar het feit dat de houding en de activiteit van de Amerikaansche consulaten in Italië tot veel prolesten aanleiding geven wordt medegedeeld dat de Italiaansche regeering van de regeering der Vereenigde Staten uiterlijk 15 Juli de terugroeping verlangt van de Amerikaansche consulaire ambtenaren en het consulaire persi neel alsmede de sluiting van de consulaten in Italië in de gebiedlg die onder het Italiaansche oppergezag staan en in de gebieden die door de Italiaansche troepen zijn bezet De Italiaansche regeering heeft zich voorbehouden ook de bureaux van de American Express Company in Italië te sluiten DE AMERIKAANSCHE BLOKKEERING VAN SALDI De Amerijdansche minister van Financiën MorgeBthau heeft in de per onferenue medegèSeeld dgt de ondeHi ntlelingen begonnen zijn met de vertegenwooi digers van Portugal Rusland FiiHand Spajije Z tveden en Zwitserland om deze landen van de blokkeeringsverordening ifit t e zonderen De onderhandelingen worden gevoerd door het departement van Buitenlandsche Zaken om vast te stellen op welke voorwaarden de landen de uitzonderingsbehandeling kunnen verkrijgen In antwoord op een vraag herhaalde Morgenithau dat ook Amerikaansch gelj geblokkeerd kan worden wanneer dit geld ten bple van het een of andere Eurojieesch land had kunnen worden gebruikt ENGELSCH OFFENSIEF TEGEN DAMASCUS Na ultimatum van Wilson aan Dentz HAKDNEKKTG FRANSCH VERZET Naar de Britsche berichtendenst meldt hebben de Engelschen gistef ochtend nadat generaal Denti een BltinutiuB van generaal Wi on had afgewezen een oftensiet tegen Damascas geepend Omtrent den militairen toestand in Syrië melden de laatste berichten die gisteren te Vichy ontvangen waren dat bet front de laatste 24 uur voor de Franschen een verdergaande gunstige ontwikkeling heeft onderaan Overal kwam het lot felle gevechten in het bijzonder ondernamen de Engelschen ten Noorden van Kissoeje gisterochtend aafivallen die echter met aanzienlijke verliezen voor de Engelschen konden worden afgeslagen n Fransch oorlogsschip heeft Australische troepenconcentraties beschoten ten Zuiden van Saida In de berichten omtrent den militairen toestand welke te Vichy worden ontvangen wordt er op gewezen dal de stemming onder de Fransche troepen in Syrië juist de laatste 24 uur belangrijk beter is geworden en dat de strijdvaardigheid van den troep uilstekend is Naar aanleiding van het bericht van den Britschen berichtendienst over een zg ultimatum van den Britschen opperbevelhebber generaal Dentz verklaart men in welingelichte kringen te Vichy dat van het Fransche ministerie van Oorlog geen bevestiging is te verkrijgen over de juistheid van dit bericht Het bericht van den Britschen berichtendienst zoo zegt men past in het kader van de Britsche pogingen tot intimidatie teneinde den vijand met aUe middelen murw Ie maken en zün verdedigingskracht te verlammen DE STRUD OM DAMASCCS Volgens berichten uit Beiroet heeft de poging van de Britsche trijdkrachlen om in de richting Damascus op te rukken een hardnekkige tegenactie van de Fransche strijdkrachten ontketend De toestand aan het geheele Syrische front werd in Vichy gisteravond stationnair genoemd De Fransche strudkrachten hebben den vijandelijken aantal met een emstigen tegenstand beantwoord Fransche bom menwerpers hebben vijandelijke concentraties van pantserwagens in het gebied van Gezzine en Merdj Ayoem aangevallen Tijdens eeri luchtgevecht tusschen Fransche en Engelsche vliegers hebben Fransche jachtvliege s een Engelsch vliegtuig neergeschoten en een tweede naar alle waarschijnlijkheid vernietigd Twee Fransche vliegtuigen zijn niet teruggekeerd Aan de kust zijn gisternacht opnieuw Britsche zeestrijdkrachten verschenen die een z ere activiteit hebben ontplooid DAGORDER VAN GENERAAL HUNTZIGER AAN GENERAAL DENTZ De opperbevelhebber van het Fransche leger de minister van Oorlog generaal Huntziger heeft den Fran sijhen hoogen commissaris in Syrië generaal DenlZ een dagorder doen toekomen voor de oftder zün bevel strydende Fransche strijdkrachten Generaal Huntziger verzekert daarin dat de geheele Fransche bevolking met de grootste belangstelling den strüd in Syrië volgt en zegt ten slotteNa ons ongeluk levert gü soldaten van de Levant het bewijs dat het Fransche leger zün eer bewaart en de bescheriner blyfl der Fransche eenheid Het Fransche leger van het moederland is trotsch op u Van alle kanten krüg ik verzoeken van uw kameradpn die met u willen meestrijden Op laakbare wüze tot de en broederstriid gedwongen schrüft M een der fierste bladzüden in het boek van onze his lojie volgend op de bladzüden van uw Soldaten van de Levant houdt goed stand REGELING VAN GRENSKWESTIE TUSSCHEN CHINA EN BIRMA Da minister van Buitenlandsche Za ken an de regeering Tsjang Kai Sjek Wang Tsjoeng Hoei en de Britsche ani bassadeiir Sij Archibald Clark Kerr heböen een grensovereenkomsï gelee kend waardoof de sinds meer daji dertig jaar hangende grenskwesties lusschen China èn Birma geregeld worden De gebjeden van lnghoeng Joeiigkwang Mongsjau mK Hsimeng alsmede de districten Mbngka Kauïong erManmyen met een totale oppervlaktevan büna 2000 vlerk mijl wordenvolgens het verdrag aan China afgestaan terwijl Birma tevredengesteldwordt wat zün gebiedsverlajigens be treft Het gebied van Loefeng waaropvan Chineesche zijde eveneens aanspraak gemaakt werd blüft bü BirmaEvenwel is den Chineezen het rechtverleerd aar de mü nbouwonderne ningen te Loefeng tAt een bedrag van S procent van het aandeelenkapilaaiieel te nemen WEER EEN POND PEULVRUCHTEN De secretaris generaal van het depar lement van Landbouw en vlsscherij maakt bekend dat ter aanvulling van het aardappelrantsoen nogmaals een rantsoen peulvruchten beschikbaar zal worden gesteld l Gedurende bet tijdvak Van Haandac 23 Juni tot en met Zondag 6 Juli as geeft de met 57 genummerde bon van de bonkaart algemeen recht op het koopen van 500 gram peulvruchten Het koopen met dezen bon is reecs geoorloofd op Zaterdag 21 Juni VAL IN EEN LOOIERSKUIP Twee mannen om het leven gekomen Donderdagmiddag had een zekere Groeze uit Oirschot werltzakm by de N V Bata schoenfabrieken te Best het ongeluk is een looierskuip te vallen Een mede arbeider genaamd A Merkx trachtte den ongelukkige te redden doch moest deze pogingen met den dood bekoopen Nog andere personen die probeerden de beide mannen uit de kuip te trekken liepen hierbij tameUjk ernstige verwondingen op De twee slachtoffers waren gehuwd Omtrent dit ongeluk vernemen wü nog het volgende Bij het schoonmaken van de looierskuipen werden twee arbeiders door gassen bedwelmd Enkele medearbeiders die het zagen schoten toe en daalden in de kuip af om hulp te verleenen doch geraakten nu zelf bewusteloos door de verstikkende gassen Een zekere J van Groesen oud 24 aar ongehuwd en afkomstig uit Oirschot bleek toen het gelukt waï hem buiten de kuip te brengen reeds te zijn overleden Een tweede gehuwde arbeider de 47jarige A Merks uit Best gaf nog teekenen van leven Dr Burgering die op het alarm dadelijk met een zuurstofapparaat op de plaats van het ongeluk was verschenen poogde met behulp daarvan de levensgeesten op Ie wekken Tenslotte liet hÜ Merks met een ander slachtoffer den heer van Bakel uit Eindhoven wiens toestand zich eveneens ernstig liet aanzien naar het ziekenhuis te Eindhoven Ier verdere behandeling overbrengen Dit heeft niet mogen baten want Merks is spoedig na aankomst in hel ziekenhuis overleden De toestand van den heer Van Bakel was nog zeer zorgelyk De arbeider M Eükemans eveneens uit Eindhoven afkomstig werd naar het gasthuis in Best overgebracht Zijn toestand was vanochtend bevredigend Nog enkele personen die ook be dwelmd waren geraakt kwamen na nigen tyd by en waren vrü spoedig hersteld Het gebeurde heeft te Best diepen indruk gemaakt vooral omdat de beide mannen hel slachtoffer zijn geworden van hun yver om hun in nood geraakte kameraden Ie redden Fijnsche reservisten moeten zich melden ALLEN DIE IN 1897 OF LATER GEBOREN ZUN Vanochtend is in Finland door aanplakking bekend gemaakt dat alle mannen die in 1897 of later geboren zyn en tot reserve of landstorm behooren zich bü df autoriteiten moeten aanmelden De bekendmaking is g leekend door den minister vap Defensie DUnSCHE GEES TELUKEN ONDERSCHEIDEN Naar het D N B Verneemt zyn volgens een voorloopig overzicht 1100 Protèstantsche geestel ken in dezeh oorlog onderscheiden met hel IJzeren kruis tweede kly se 32p met het IJzeren kruis eerste klasse en 710 met decoraties van verschillenden aard Voorts zyn 47 leekebroeders uit roomsch katholieke kloosters die zich by het uitbrfeken van den oorlog vrywillig als hospitaalsoldaal hebben aangemeld onderscheiden met het IJzeren kruis tweede klasse en roomschkatholieke ziekenzusters met het kruis van verdienste H en fftaan Zon op 5 15 onder 22 07 Maan op 3 38 onder 18 37 Men is vei plicht Ie verduisteren van zonsondergang tot zonsopkonist Lantaarns van voertuigen moeten Vi nnr na zonsonder gat g ontstoken worden