Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1941

TWEEDE BLAD 0i VRIJDAG 20 JUNI 1941 BBITEIIUMD DOnSfX LMGKRBBtUCBT Alezamlrw opauiaw met bommen besto Jct OOE AANVALUtN Ot UAVtH WEKKEN EN VLUCVBUIIN IN ENGELAND Het opperbevel der Duitachc wccT ouicht deelt mede Bij de emdgevecbten tra Zuiden van Solloem in Noord Afrika züo opnieuw Bntsche pantierwageoa vemicügd en in lucht eveGhten zes Britgche vliegtuigen neergeschoten In den oditend van den ISden Juni bririMp OuitKhe gevecht Ivliegtui en opnieuw militaire doelen van de Britsche vlootbatis Alexandrië met sucr bestookt met xware brisantbommen i de wateren rondom Engeland heeft de luchtmacht in den afgeloopen nacht twee vijandeluke koopvaarders met een gezamelijken inhoud van SOOO ton die in een kractitig beschermd cohvooi ten Noordoo n van Cromer oberen tot zinken geHracht Gevechtsvliegtuigen hebben met succes de havenwerken van Great Yarmouth en vliegvelden in Hef Zuidoosten van Engeland gebombardeerd In versterkte mate zün den laatsten tijd overdag en des nachts mijnen gelegd voor talruke Britsche havens Opnieuw heeft de Brtsche scheepvaart daardoor ernstige belemmeringen ondervonden en verliezen geleden Afdcelingen gevechtsvliegers van de hichtvloot van generaal veldmaarschalk Kesselring hebben in die operaties een b zonder belan ijk aandeel gehad Duitsche jagers hebben gisteren overdag vier Britsche jagers neergeschoten toen Britsche vliegtuigen het bezette gebied langs de kanaaUiust trachtten te naderen De vijand heeft in den afgeloopen nacht een gering aantal brisant en brandbommen op het kustgebied van Wcst Duitschland laten vallen f nige burgers kwamen om het leven of werden gewond In woonwijken onder meer te Hamburg en Bremen werden eenige gebouwen vernield of beschadigd Nachtjagers en afweergeschut hebben buitengewoon veel succes ge Zö sciioten adit der MnvalUende sntscse toestellen neer M het afweren van vtjandeltike ItaditaMvaDen od Duitsch i bied hebl en zich de volgende bemanningen vaa saehtjagers leer ondendieiden ï Oberteldwebel Gildner unter jmiier Popptbaim en unter offiiier ssciilem l Eerste luitenant Pmi lu Uppe Ifeter offiïier Renette S Eerste luitenant SemiMi Unteroffizier Behrens unter offizier Peter Oberfeldwebel Gildner behaalde in den afnloopen nacht zUn 12de nadttelijke overwinning rtAUAANSCa LEGERBERiCBT Na den slag bü Solloem TOESTAND IN OOST AFRIKA ONVERANDERD Het 379ste communiqué van het Ita liaansche hoofdkwartier luidt In Noord Afrika bleef de luchtmacht de terugtrekkende resten der Britsche troepen bestoken Men gaat thans over tot de zuivering van het terrein terwijl de gevangenen en het door den vyand achtergelaten materieel bijeengebracht worden Het aantal buiten gevecht gestelde vijandelijke pantserwagesn bedraagt ongeveer 200 Tijdens luchtgevechten zijn nog zes vijandelijke toestellen neergeschoten Gedurende de vier dagen van den slag bij Solloem heeft de Britsche luchtmacht dus 42 toestellen verloren De verdedigingswerken van Tobroek en Mersa Matroeh ziJn gebombardeerd Britsche toestellen hebben opnieuw Benghazi gebombardeerd In Oost Afrika is de algemeene toestand in het gebied van Galla en Sidamo onveranderd gebleven Bedrijvigheid van artillerie rondom Gondar De driedaagsche slag bq Solloem ZWARE EISCHEN AAN DE TROEPEN Naar het D N B vïn welingelichte zijde verneemt heeft de driedaagsche slag bij Sollom den troepen buitengewoon zware eischen gesteld Des middags was e gemiddelde temperatuur 55 graden Celsius De bemanning der paBtMTwaffoM baddoi het nog zwaaniar tangewlgt n de hitte Ut zich ia de wafo antwUkdde De bataljanaewnmanJaBt van het bdma teieragimefit dat den Hall mocat verdedigen heeft lidi bünnder ooderacheiden Drie dafsn laof Udd hü dezen sas met zijii Duitiche en Italiaansche troepen tegoi de tali ke aanval i van een gióote overraadit tot hij met zijn dappcic maooen door tegenaanvallen oolaet wtfd HET DurrscH TURKSCHE VERDRAG Diplomatieke tegenslag aldus Reuter In e i specialen commentaar op het vriendscbapsverdrag tiusehen Oaitachlarl en Turkije verklaart Reuter dat mei niet moet trachten te vernielen dat i t verdrag een diplomatieke tegenslag voor Engeland beteekent Reuter notr het verdrag een logisch gevolg yan de n ah gebeurtenissen van het vorige jaar in Frankrijk en van dit jaar in Griekenland de Aegeische Zee tn op Kreta FRANSCHE SUCCESSEN IN SYRIË Zeestrgdkracld n bombardeeren Britêche stellingen Volgens een uit Beiroet te Vichy ontvangen bericht hebben de Fransche luchtstrijdkrachten Woensdagavond vijandelijke pantserafdeelingen in de buurt van Saida met succes gebombardeerd Anderzijds hebben Ftansche zeestrijdkrachten de Britsche stellingen in dezelfde buurt beschoten Op het Syrische oorlogstooneel hebben gemotoriseerde Fraiucbe strijdkrachten zeventien vijandelijke oÜicieren onder wie een kolonel en 500 manschappen gevangen genomen en veel materieel buitgemaakt Beiroet werd in den nacht van 17 op 18 Juni driemaal gebombardeerd Er werd slechts germge schade aaogeriÉit Onder de burgerbevolking werden zes personen gedooa en vijf gejvond BIRRENLAMD De yerbodsbepaling i ▼ oor Joden EEN VERDDIDELUKINC De GtHnmssaris generaal voor de Veiligheid maakt bekmd De Nederlandsche vertaling van de officieele bekendmaking van 31 Mei IMl betreffende de verbodsbepalingen voor Jod en heeft aanleiding gegeven tot eenig misverstand Een redactie in de Nederlandsche taal die de gerezen onzekerheid buitensluit wordt derhalve nogmaals gepubliceerd Ambtelijke bekendmaking Op grond van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezet Nederlandsche gebied No 20 19 wordt bepaald Art 1 Aan de Joden in den zin van par 4 der verordening van d i Rijkscommissaris No 189 1940 wordt verboden Het baden in het openbaar inzee strand zwembaden en overdektebadinrichtingen Het betreden van voor het publiektoegankelijke parken en localiteiten alsmede het huren van kamers in voorhet publiek opengestelde logeergelegenhedên hotels pensions logementen in zeeen strandbadplaatsen en vreemdelingenverkeersplaatsen die voornamelük om gezondheidsredenen bezocht worden e Het bezoeken van paardenrennen als toeschouwer Art 2 Handelingen in strijd met dezen maatregel zijn overtredingen en worden met hechtenis van maximaal zes maanden en met geldboete tot 1000 gulden of met een van beide gestraft voorzoover niet volgens andere bepalingen een hoogere straf is bepaald De afkondiging geschiedt door middel van bekendmaking in de pers Art 3 Deze regeling treedt in werking op den dag harer bekendmaking Voorts wordt op het volgende gewezen Als voor het publiek toegankelijke parken waarvan de toegang voor Joden badplaatsen en vreemdeling verkeersplaatsen verboden is gelden alle plaatsen die met het oog op het vree md elin nvtikeer ter ver bm aa van de badplaats of van de vteem dflin gen v e ikee s ip laati of ter oa t u p anti ing vaa dot v re em de l ing zijn ai g ftegd McB moet dus onder voor bet puldiek toegankelijke parken verstaan b T s andb Milevarda parken plmtsoenen dierenparken en tuinen Veider wordt er 9 gewetui dat niet alleen plaatsei aan de kiut als zeeën strandbadplaata dan wel als vreemdelln nvert een ats zijn te beschouwen doch slechts die gemeenten waarop het vreerodelingenveAeer haar stempel heeft gedrukt en die volgens haar bouwtrant en aanleg op het vreemdelingeniverkeer zijn ingesteld zooals b v Scbevening i Katwijk Noordwük Zandvoort Bergen enz BSCHBRMINQ VAN PARTU ITNIFORMRN Het Rijkaconanissariaat maakt bekend Zooals bekend is par 5 van de wet tegen arglistige aanvallen op staat en partij en tot bescherming van de partij uniformen ook van kradit in de bezette Nederlandsche gebieden Dit voorschrift zegt oa dat elkeen die officieele partijuniformen uniformonderdeclen uniformstoffen vlaggen of insignes van de Nationaalsocialistische Arbeiderspartij haar onderafdeelingen of Le bij haar aangesloten organisaties als beroep vervaardigt in voorraad heeft te koop aanbiedt of anderszins in den handel brengt daartoe een vergunning noodig heeft Deze vergunning wordt in het Duitsche rijk verstrekt door den rijksthesaurier van de N S D A P In verband met de bezetting van Nederland is er echter een groote vraag naar de vermelde artikelen ontstaan waaraan is voldaan door bemiddeling van de Duitsche dienstinstanties alsmede door deels uitgebreide bestel lingen van individueele Rijksdtiitschers bij Nederlandsche producenten of handelsfirma s zonder dat het in elk afzonderlijk geval mogelijk was de wettelijk voorgeschreven vergunning te verkrijgen De op 18 Juni in werking getreden verordening no 107 41 van den Rijkscommissaris brengt hierin verbetering zy bepaalt dat de vermelde vergunning voortaan door den Rijkscommissaris commissaris generaal voor Bijzondere Aangelegenheden wordt verstrekt en stelt de voor waarden voor de tütreiking daarvanvast In de gevallen waarin deze verCunning rd moet woidca wordt tevens een b isslftg genomeaover het productief maken van mag Ujk aanwecige vocnraden eventiwrimet billijke inachtneming van de btlangen van degene die het verzoekschrift indient zoodat bedrijfsschad bij de uitvoering van de verordeningvermeden wordt De aandacht wordt ert p gevestigd dat het vanaf den dag waarop deze verordening in werking treedV onverwijld verboden is een bedrijf voort te zetten dat aan een vergunning onderhevig is en dat de bepaling van par 5 van de leimtüokegesetz volgens welke het verrichten van aan vergunning onderhevige handelingen met gevangenisstraf van maximiun twee jaar gestraft wordt indien zulk een vergunning niet volgens voorschrift werd aangevraagd voortaan door de Duitsche rechtbanken in het bezette Nederland sche gebied zonder uitzondering zal wor ien toegepast ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN Het A N P meldt In den nacht op Donderdag vlogen wederom eenige Britsche vliegtuigen boven ons land die hier en daar bommen neerwierpen welke geen noemenswaardige schade aanrichtten In verband met de mededeelingen In het Duitsche weermachtbericht over de groote successen vi n het Duitsche luchtwapen kan vertneld worden dat een deel van dit succes boven Nederlandsch gebied behaald werd Onlangs werden boven ons land binnen 48 uur tijds niet minder dan 8 Engelsche vliegtuigen omlaag geschoten KLEINE SAMENKOMSTEN Naar aanleiding van de gisteren af gekondigde verscherping der bepalingen op het vergaderrecht diene nog het volgende ter verheldering Tot dusver waren alle vergaderingen waaraan niet meer dan 20 personen deelnemen vrij De thans aangebrachte redactiewijziging heft deze vrijheid op voor deze kleine vergaderingen indien deze uitgaan van staatkundige vereenigingen of van plaatselijke afdeelingen daarvan benevens voor dergelijke bijeenkomsten waarqp staatkundige on derwerpen besproken worden All overige kleine vergaderingen blijven vrij RAADSELS Ê4 I z 1 Met M ben ik een neger met B een werktuig met G onfris met K zing Ik met vele stemmen met V l en ik een geul In de akker m 6 l CEKPELSIAS VINDEHOEN ROiCTSGENE D DÉ VREEMOE RING Op dit naamkaartje staan venJKld beroep vaa den eigenaar b de en c zlJn leeftijd Zoek het maar nWIe dese ring draagt ikaii een wens tdtapr item iHiiiHiiHiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiininiiimiiiiiinir TekenpUmtje De kleine herigelaar DU alicrsardigste plaats MNw sa sakde sn sea cirfcel dis J om sa trekt aa Is tek a K Soo e hut man mul n eB Ukmtttgi doordringeod aan die s w B ga ad tew aland Heb Je de toverkracht van mlhi ring oed gebruikt Lovic schudde wat traurig bet hooH Toen vertelde hij openhartig dat h nog niet gevonden had at btj wenaca wOde De vreemdeliag lulatcnie aandachtig ca wen gllmlaehte hij sta Ttocn Lovic alles had gezegd nam de oude maa de ring van hem over ca aehoag die aaa s a eigen vinger Luister zei hij toen Ik heb saaarwat op de mouw gespeld de ring Ismaar een gewone ring en bezit helenaalgeen verkracht Ik wilde Je eens op deproef stollen en dat la foed uitgevallen Ja Jonge vriend denk eens na Je hebtnog niet kunnen besluiten een wens te doen Waarom niet Ten eerste omdat je verstandig bent en niet overhaast te werk wilde gaan dat is een goede eigenschap ie van verstand getuigt Ten tweede o idat er eigenlijk nieta is dat Je ontbreektlJe hebt geen zorgen Je hebt geen gebrek Je werk bevalt Jé eigeBiQk waser dus niets om te wensen Weet je watdat betekent Dat wil zeggen dat jeeigenlijk een gelukkig mens bent en gelukkige mensen zijn tevreden met hunlot en hebben niets meer te verlangen Zo zie je dat mijn rii tóch eigenlDk toveren kan die heeft Je geleerd tevreden te zijn met Je lot Houd dat altad In gedachten jongeman De vreemdeling betaalde ilJn aehaM groette en vertrok Letty s eerste schooldag Het verhaal van mynheer k di xijn hoed v rloor Lovic bleef peinzend achter en Mi aich zelf moest hij toegevm dat de oude aoan wijs had gesproken Toeq ging h tevreden weer aan zijn werk en h floot er een lustig liedje bil niet JOR etM m4Mr dcz Hn ia geen eigen tekcsing o I ANO heel lang geleden toen er I 1 nog wonderen gebeurden leefde in een klein stadje een jongtman b waa tn dienst bij een goudsmid en Welp lijn patroon bij het vervaardigen van allerlei fraaie gouden en xilvereD voorwerpen en sieraden en bad veel lust in zijn werk Het gebeurde een keer dat een oude man met een lange lilverwitte baard dia tot op L ii Borst hing het kleine winkeltje binnentrad Lovic lo heette de goudsmidsbediende trad den vreemdeling tegemoet en vroeg naar diens verlangen w nt de baai zeil was er niet De vreemdeling tastte In lijn zak enbracht een smalle gouden ring tevoorschfln Deze ring wild ik gaarne leta Ingekort hebben Mijn vingers zijn vermagerd met de jaren en ik zou het sieraad kunnen verliezen I zei de oude man Lovic pakte de ring aan en bekeek die aandachtig Er tonden ierlijke vreemde tekens op gegraveerd Een mooie ring I zei hij bewonderend Zoiets zien we hier zelden De vreemdeling knikte en keek Lovic aan met zijn donkere ernstige ogen Hij gat aanwijzingen hoe hij het kleinood veranderd wilde hebben en vertrpk met de belofte het de volgende dag weer te komen halen TovermmcMl 1 0V1C die op dat pgenblik niets onder handen ad begon aan het werkje Volgens de aanwijzingen nam hij een kirin stukje uit de ring en bevestigde toen de einden weer netjes aan elkaar Daarna wreef hij de ring keurig op zodat hel kleinood prachtig glom hij liet er de stralen van de zon op vallen en bewonderde het fraaie uiterlijk Tegen de avond wa het werk gereed en hij ging naar hui De volgende dag trad de vreemdeling weer binnen Lovic haalde de ring van lijn werlctafel en overhandigde die aan den eigenaar die het sieraad paste en goedkeurend knikte Cen heel mooie ring I zei Lovic oogeens vol bewonde ing De vreemdeling glimlachte en kecK Lovic doordringend aan met zQn donkyre ogen Ja heel mooi en wonderlttk meteen I lei hl langzaam Ea toen Lovic wat vragend keek vervolgde hij Ja wonderlijk Je weet bet alel jongeman maar deze ring is geen gewoon sieraad Er zit een tovermacht in Wie deze ring draagt kan een wens uitspreken B die wordt dan terstond verboordl Verbaasd staarde Lovic naar de ring aan de hand van den vreemdeling Dat was teker wonderlijk De vreemdeling keek hem aan en zweeg cen ogenblik Toen kwam een gUmlachjc op zj a ernstig gelaat Je sou saker wd graag eens de tov kiyicht van die ring willen proberen nietwaar zei hfl Lovic knikte verlegea Ja laderdaad dat aou hij Toen nam de oude man de ring van xttn Vinger ea sctiaot dl aan de band vaa Lovic Luister Jonge vriend iel hSJ Ikkom over drie maanücn hier terug inAe tijd mag je de ring dragen en als e Wilt kun Je een wen doen Maar luis Maar Lovic was een gelukkig fwna Hij aas teweden met zijn lot en had daarom niets meer te wensen ter goed en onthoud Mn wens slechts wordt vethoordl Doe dus niet overijld maar overweeg zeer goed wat je wilt want ja de wena eenmaal altgesproken dan kun Je niets anders meer vragen Wees dus verstandig en Uca na rijp overleg Goedendag VAór Lovic van zijn verlwzing was bekomen was da vreemdeling reeds uit de winkel verdwenen hij bleet sprakeloos achter met de wonderlt te ring aan ztjn vinger I Wat zou ky leeiuen T Ku kwam er een vreemde tt d voor den goudsmidsbediende Wetend dat hij de macht had iets te wensen peinsde hij wit hij wel zou verlangen Telkeni meende hij iets te hebben geyonden maar dan dacht hij er weer over of dat wel het allerbeste was wat hij ilch wensen kon Dan begon h j te twijfelen en sprak de wens nog niet uit Nu eens meende hij grote rijkdom Ie moeten wensen Maar hij kende verschillende klanten die over rijltdommen beschikten en er toch eigenlijk geen van allen gelukkig ol tevreden uitzagen Geld geeft zorgen dat wist hij Dan weer zou hij baas van het goudsmidsbedrijf willen lÖn inplaats van zomaar een gewoor knechtje Maar ijn patroon had ook al geen onVerdeeld gelukkig leven en kende ook zorgen als de tijd eens wat minder goed was en er minder klanten kwamen HU daarentegen leerde het vak kreeg elke week zijn loon en had Oerder geen zorgen Zou hij wensen dat hij koning was Maar Ja ook een koning heeft het niet altijd even gemakkelijk en is erg gebonden aan allerlei voorschriften en gebruiken die kan niet eens doen waarin Wj zin heeft Zo peinsde en dacht Lovic zonder toch maar tot een besluit te kunnen komen Het bleek toch niet zo eenvoudig te sQn Telkens als hij dacht iets te hebben gevonden dat de moeite van het wensen waard was kwam hij er toch weer van terug omdat hij het geen verbetering vond De vreemdeling keert lenig En zo verstrekenongemerkt de drie maanden Op een dag toen Lovic aan eenkMnood werkte aantyn werktafel tnd apa en a da vreemdeling het winkeltje binnenl Lovi schrok en kwam naw voren De oade man gUn hchte en groette Je uieet het tretooon sieraad Goedendag hier ben Ik weer volgens afspraaki HQ keek Lovic 3 Hier volgt een raadsel dat vr i O X O XXX o X o Plaats op de kruisjes In deze figuur een meisjesnaam zodat die van boven naar onder en van hnks naar rechts te lezen i Vol dan op de nulletjes vier verschillende medeklinkers in Als je dat Juist doet krijg je woorden die van boven naar onder en omgekeerd en van linka naar rechts en omgekeerd te lezen zijn In bet geNeel komen er dan In de figuur behalve de metsjesiuiam nog acht v schUlcnde wooeden te lescat hetesMl Wanneer Je grote susjea hebt die al allemaal op school gaan dan weet Je lang vooruit dat Je er zelf ook eens naar toe zult moeten Letty de jongste van vtlf zusjes en é n broertje had het al dikwijls genoeg gehoord Als de groten samen een mooi lied zongen en Letty ook wilde mes doen kon dat niet omdat se de wooraen noj niet kon lezen Dan had moeder dikwijls gezegd Heb nog maar een beetje geduld Letty als Je eeninaal op school bent leer Je ook van die gezellige versjes Soms ook had Bert xkis geroepen Was jij ook maar op school dan zou Je t wel laten om al mijn boeken en platen door elkaar te halen als ik weg ben En ook heeft Mia die al zo groot is dat ze soms voor Letty zorgt als moeder niet thuis is dikwijls gevraagd Zou Je graag naar school willen LÜt Natuurlijk weet Je dan op t laatst dat Je eindelijk wel iets te en zult kWgen dat school wordt genoemd MÜar zoals de laatste dagen zoveel is er nog nooit over school gesproken En vader brengt dke dag iets voor ietty mee Vreemde geheimzinnige dingen In de eerste plaats een mooie bruine tas Een echte schooltas En dan een lei en griffels die allemaal icherp gef Unt ztjn en met boat papier zijn beplakt Ook beeft se cen aponzedooa gekregen met twee vakjes Eén voor de spons en tén voor de xeem Enig is datl Maar t allerleukste is dat glimmende trommeltje met de rode vlmder Daar gaat morgen een boterham in en misschien een reep chocolade want Letty weel tnu zeker morgen gaat ze voor teerst naar school En ze 1 niet eens verbaasd ze heeft t Immers al zo dlkw gehoord ZQ is aUcco erg nieuwsgierig Maar de volgende morgen als s ook nog een nieuw jurkje aankrijgt haar krulletjes extra netjes worde geborsteld en ze dan eindelijk In baar mantdtje ataat kant en klaar om weg te gaan dan vindt se t toch wel eventjes naar Anders begint ze de dag met het aankleden van haar poppen ea hui pelt ze ff hele morgen achter moeder aan Om twaaU uur komen dan de anderen thuis en eten ze samen Dan gaat vader weer naar z n kanmr an de zusjes en Bert weer naar a ool en Letty gaat inet moeder boodaehappen doen Vamnoma gast se gélt met de aaderaa é dear it Zelfs moeder gaat mee Zé stjn ganw b de sebooL Letty fcUkt nu toch wel een baetja aaiMg naar At grote gebouw en naar al die kinderen die er binnen gaan Vandaag zie Je erg veel njpedera Ailenjasl met nieuwe leer Wnl ée jaffrouu nerlelde Dappo atept te de klas binnen Daar staat een Jong blond meisje dat voor alle nieuwelingetjes een rlendelijk woardjc beeft en e allemaal een plaatsje gectt En vóór Letty t weet is moeder verdwenen Ze boort haar oog net zeggen tot straks Dan begint de blonde Juffrouw te praten Ik ben blij dat JjUie allemaal gekomen bent want ik heb jullie ved te vertellen Maar zeggen jullie m j au eenteens of Jullie met wat meegekregen hebtvan huis om hier op te eten Allemaal zwaaien ze met zakjes en trommeltjes Alleen één klein meisje niet Maar als de Juffrouw legt dat ze dat dan nu mogen opeten krijgt t kleine meisje van alle kanten wat toegestopt en beeft ze op t laatst nog meer dan de anderenl De Juffrouw vertelt al weer verder Nu ga Ik Iemand op t bord tekenendie helemaal niet k n eten Van narigheid Omdat hij njn hoed heeft verloren En daar staat de Iemand al op t bord Rij bestaat uit een ophaaltje een neerhaaltje en nog een cphaaltjc En Letty roept JM ffnuw crtett slttM saifcc leukedinfc als aa wtHnhMr B7 fteksatof FJ J Dat Is een IK Ken Ie tender puiittEn de punt Is bet hoedje dst hl verloerl De aadere kinderca kdken haar bewonderend aan Ta Letty kan twetani Ze heeft al vier zusjes en een broerte op school Nu tekent de Juffrouw t le heedje Ba de klas Isdit en gai menH h moeleii ae zeggedt Münheer Ie draagt cen tonde boiden die staat hèaa tmam aoed Dan mogen sa hun lei nemen sn hoa griffel en de Juffrouw vertelt hoe Je au moet doen om net so n mooie K te maken als zij bi de kla Is daarmee so drak betig dat se aUemaal sehrikkca als de bd gaat en se naar toto megwi Letty vladt alles so leuk dat se vrsaA Juffrouw vertelt u altijd zulke leukedingen ais van mlinheer e 1 l H n zegt toept Letty L Barwkh Barilla KT I ktad Idn Eventjes pret Sen klein mdsje stond voor een tulnhel In afwachtende houding Wilt u het hek even voor me opendoen vroeg se teen een oude heer voorbij kwam Zeker tel dese maar waarom doajo het self niet Je bent toch groot genoeg Ja antwoordde sa maar de verf lanog niet droeg slet u Kleine Annie kwam met haar moeder voorbij een bioscoop waar op een bordje stond kinderen voor half geld AniUe verheugd Kijk eens moeder laten we hier naarbinnen gaan en een broertje kopen nu sa zo goedkoop zijn WIm was stout en moeder moest hem tdkais beknorren Eindelijk zei moeder Hoor eens Wim bet gaat me vervelen dat ik je telkens moet verbieden Alsvader thuis komt zal ik hem vragen Jaeens onder handen te nemen Wim dacht een ogenblik na en zei toen Moeder wat zullen JulUe doen alshet vader ook verveelt Dan wU ik niet naar huls dan bD tIk altlld hier Maar dan zegt de Jutlrouw En Je poppen dan Letty Die kua t toch niet alleen Uteo Daar schrikt Letty van en se holt naar htdten recht In moeders armen Ka angstig vraagt ze Hebben Lioje en Miesje stch ergverveeld zonder mtj Dat valt mee zegt mocde MSar oaslttaa SC naar Je uit te kijken want seai Bieuwsglarlc hoe Je bel helit gehaden se willen graag alles boten Daarom gaan zo maar gauw naar hula Als Letty vertdt van de Iemand dto geen trek had In eten imdat h s a hoad had verloren trekt owedsr een hed var wonderd gstlcht maar Liotty segt Ach mama dat kon Je ook nict b grijpen dat Is veel te modiyk voer Je Daar moet Jo voor op school st n Moeder lacht naar eens en als ze met s a allan om de latei ztttn vindt Letty het vanseltspcakead dat se tmiddelpant van de familie is en even natuurlijk dat deze eerste schooldag wordt gevierd ala een verjsardagl