Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1941

J VRIJDAG 20 JUNI 194 cae uu EERSTE BLAD Advertoirtién OBicieeie publicttie van het Departement vao Handel NQverheid en Scheepvaart OBOANISATB VAN HKT BEDWJFaLBVEM INSmXING VAN UN BEDBUrSCBOBT VOOB Dl OOnNDVSTBIE VBBFUCHTE AANMELDDia lE bwiuit vui den Secretarii Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart van 31 October 1940 betrcflnda den opbouw van een zeUfUndige organiiatle t ontwikkriinc van het bedrijfsleven is aan voornoemden SecretarUGoneraal de bevoegdlieid gegeven bedrijfsorpnisaties op te licfiten ie ontbinden of te vereenigen en die voorschriften uit te vaardigen of maatregelen te tre en welke voor bovenveimelden opbouw noodig ïijn in het eerste Uitvoeringsbesluit daaropvolgend is een Organisatiecommissie Commissie Woltersom ingesteld welke tot taak heeft alle voorbereidende maatregelen t treffen geschikt en noodig om een zelfsUndige organisatie op te bouwen Door de genoemde Organisatiecommissie is by haar besluit van M Hei IMl opgenomen in de Ned Staatscourant van 4 Juni 1941 No 106 ingesteld de Bedrijfsgroep Houtindustrie met de navolgende vakgroepen en ondervakgroepen Secretariaat Vakgroep Balkenzagerijen met ondervakgroepen o Balkenzagerijen Buiten landsch Naaldhout b Balkenzagerijen Binnenlandsch Hout c Balkenzageruen Buitenlandsoh Hardhout Vakgroep Oeurenindustrie Mr F H A de Graaff Keizersgracht 517 Amsterdam Mr F H A de Graaff Keizersgracht 517 Amsterdam Jf P de Haan Museumplein 10 Amsterdam Z J P de Haan Museumplein 10 Amsterdam Z Mr F H A de Graaff Keizersgracht 517 Amsterdam Mr D F Pont Visschersdam S Amsterdam C Vakgroep Houtbereidings industrie Vakgroep Houten Emballage Industrie met ondervakgroe Dr C Visser Phoenixstraat X Delft idem idem idem idem idem idem pen a Houtwolindustrie b Kistenihdustrie e Botervathoutindustrie d Algemeene Vatenindustrie Kuipersbedrijvra f Sigarenkistenindustrie Vakgroep Huishoudelijke Ar Keizersgracht 517 Amsterdam Mr P C Klomp v Diepenburchstr 61 Den Haag Vakgroi Kurkindustrie met Mr F H A de Graaff Keizersgracht 517 Amsterdam idem C Visser Javastraat SB Den Haag Mr F H A de Graaft Keizersgracht 517 Amsterdam ondervafcgroepen a Kurkenindustrie b Kurkplatenindustrie S Vakgroep LuciferaindtMtrle Vakgroep Meubelindustrie en Meubelatoffeerderüen met Mr F H A de Graaff ondervakgroepen a Ueubeundustrie en Meubelltoffeerderijen hoofdzakelijk werkend VQor den Handel b Meubelindustrie en Meu idcnt beUt eerderijen hoofdzakeli werkend voor d consumenten 10 Vakgroep Parket an Hard Mr F H A de Graaff houtvloerenindustria Schotersincel 9 Haarlem Idem Keizersgracht 517 Amsterdam Mr F H A de Graaff Keizersgracht 517 Amsterdam idem adm A Vos Nassaulaan 13 Den Haag J C van Ommeren Keizersgracht 517 Amsterdam Mr F H A de Graaff Keizersgracht 617 Amsterdam Mr F H A de Graaff Keizersgracht 517 Amsterdam tikelen Speelgoederen en Mr F H A de Graaff andere Houtwaren Industrie Vakgroep Klompenindustri Vakgroep Schavefijen met de ondervakgroep Loonschaverijen Vakgroep Scheepsbouwinduitrie Vakgroep Timmerfabriekwi Vakgroep Triplex en Fineerindustrie Vakgroep Borstelwarenindustrie Aanmeldingsplicht Alle in Nederland gevestigde ondernemingen zoowel natuurlijke lijkeals rechtspersonen welke voldoen aan de in het besluit omschreven elscheo zijn verplidit zich bij de betiokken vakgroep aan te melden Deze eischen zijn de volgende 1 Voor de vakgroep Balkenzagerijen Ondernemingen waar fabriekmatig balken worden gezaagd al of niet rond en of vierkant behakt en of bezaagd hetzij van buitenlandse naaldhout hetzij van binnenlands 3i hout hetzü van bmtenlandsdi hardhout 2 vbor de vakgroep Oeorenlndustrie Ondernemingen welke per jaar minstens 6000 binnendeuren of 600 voordeuren fabriekinetig vervaardigen volgens eigen ontwerp niet volgens ontwerp van opdrachtgevers S voor de vakgroep Hontbereidingsindnstrie Ondernemingen welke fabriekmatig hout bereiden tegen bederf teg i brand of ter veredeling 4 voor de Takgmep Bonten Emballage Indmtrie Ondernemingen welke fabriekmatig houtwol en of kisten en of botervathout en of andere vaten en of sigarenkistjes vervaardigen al nede kuipersbedril ven met een j aarlij ksohe productie van 12 000 vaten of meer 5 voor de vakgraep Hnishoiid ke Artikelen Speelgoederen enanden Haatwarcn Industrie Ondernemingen welke fabriekmatig huishoudelijke artikelen met uitzondering van borstels en of speelgoederen al dan niet van hout en of houten hakken en of houten schoenleesten en of houten achaatsen en of houten sportartikelen ten of houten kleerhangers en of kinderwagens en of andere kleine houtwaren vervaardigen 6 voor de vakgroep Klompenindnstrie Ondernemingen welke hetzij machinaal hetzij niet machinaal klompen vervaardigen T voor de vakgroep KnrkiDdastrie Ondernemingen welke fabriekmatig kurken en of kurlqplaten do e laatste van maalkurk en of gebroken kurk vervaardigen 8 voor de vakgroep Lucirersiadostrie Ondernemingen welke fabriekmatig lucifers onverschillig van welke soort vervaardigen 9 voor de vakgroep MeubeUndnstiie en MenbelstoHeerderlJen Ondernemingen welke meubels vervaardigen minstens 10 arb ders in vasten dienst en een machinale installatie van tenminste 15 pk in bedrijf hebben alle ondernemingen welke zich fabriekmatig bezighouden met het bekleeden en stoffeeren van meubelstukken en minstens 10 arbeiders ip vasten dienst hebben en alle ondemoningen welk e zoowel meubels vervaardigen als zich fabriekmatig bezig houden met het bekleeden en stoffeeren van meubelstukken minstens 10 arbeiders in vasten dienst hebben en een machinale insUUatie van tenminste 15 pk in bedrgf hebben 1 voor de vakgroep Parket en Hardhontvloerenindastrie Ondernemingen welke fabriekmatig houten vloeren anders dan van vurenhout verVaardieen tenminste 10 fabrieksarbeiders in vasten dienst en een machinale installatie van tenminste 15 i in bedrijf hebben 11 voor de vakgroep SehavniJeD Schaverijen ongeacht of daaraan een zagerij is vettwnden en ongeadtt of zü m loon werken indien zij tenminste één vierlüdige schaafmachine bezitten 12 voor de vakgro Seheepsboawindustrie Scheqjswerven welker houlbewerkingsafdeeling tenminste 10 volwassen werkkrachten m vasten dienst heeft 13 voor de vakgroep Timmerfabrieken Ondernemingen met een fabrieksoppervlak met hontopslagrulmte van minstens 300 m2 welke in het bezit züa van tenmia ste de volgende machines 1 cirkelzaag 1 afkortbank 1 vlakbank 1 lintzaag 1 kettingsfrais 1 vandiktebank 1 fraismaehine 1 penaenbank 1 achuurmachine 5 of meer volwassen wokkrachten in vasten dienst hebbói en welker productie geheel of gedeeltelijktWrdt verkocht ongeacht of zij in loon werken 14 voor de vakgroep Triplex en Fineerindnatrie Ondernemingen welke zelf fabriekmatig triplex en of meubdplntm ra of fineer maken het overfineeren van triplex hierond begrepen en dlt niet tot andere producten venter verwarken j M voer da vakgiMP Boiatelwarenindostrie Ondernemingen en instellingen waar doorloopend minstens t weriteaehten fabriekmatig borstelwaren vervaardigen AaameldtBgitenBnIter Voor da aanmelding is door den vo uÜ t H er d r Bedrijfsgroep een formulier vastgesteld dat aangevraagd kan worden aan het secretariaat der bedrijfsgroep Houtindustrie Keizersgracht 517 Amsterdam Aan de ondernemingen welke bU de betrokken vakgroep bekend zijn zal het formulier in het vereischte aantal exemplaren binnen enkele dagen worden toegezonden Ondernemingen welke op 26 Juni nog geen formulieren ontvangen hebben gefievoi zich daarna zoo spoedig mogelgk eigener beweging tot het genoemde secretariaat te wenden 5175380 DE ROTTERDAMSCHE ANALYSTENCURSUS l v Dr W SCHUT en Dr C RIS PIETER DE HOOCHWEG 121a ROTTERDAM Leidt op voor Chemlaeh an Kllnlaoh Madlaeh AnalyalAanvanR van den niaiiwan Dag en Avondcuraua DINSDAQ 1 SVTIIIBni SpraakuHr DInadag II IZ SOi Vrijdag 3 a0 4 S0 Aanmelden RoMerdami Pieter de Hooehweg Itlai Talal SSa4SSehladamt Stadhoudaralaan St Telefoon SStlS O 1993 20 Het Bestuur van de Nutsspaarbank noodigt alle Jongens en Meisjes van 6 tot 14 joor uit tot bijwoning van een der welke gehouden 2ullen worden in de Schouwburgzaal van de S cieteit Ons Genoegen op Zaterdag 21 Juni a s des namiddags van 1 30 tot 3 uuren vpn 3 30 tot 5 uur l AUe hnderen uil Gouda zijn daar weOtom 1 o Wf0 76 Uw rQwiel i § llw TriendS Waardeer dien vrimd thans meer dan ooit PnolMk N dnlnil n witlidilsw uek b a ufti a iliiibn B ini gi éu Im rijwid U tiwnn diaaaar MaiMrfartui MO li lieefc D Ue te HO fi M al i M ioopi ook il küb r met dht dniiheia ie dae fekodaa Bet wwrbodig vindi mb fi u Ie o u d Sm Mck aioet diti BendeBbonBea Üa r ariiiig ea rqirieloadenleeiea kunaea ilec ie io aeee beperkte UiMme eatehoad èB Uw lieie kM deite reijDic moeite en lijd Leee 4e Siecb K Leefrefeb voor het éiwUT Bieii deee onmngt U keateka Mkm U ondenuunde coapoa iaeOMit eia den Ecoeomieehen VMrikMBg dieoat RfUinatZt fCnralaga U BMcr gcM daa bc U kMi raUieaiie vaa het DeptcUBeal aa beadcl MfTeibeid ea ScbM L astt O 1907 78 TÖONKAMERS C R AB ETH Wij stallen ons voor de heropening ts doan ploati hebban op Zaterdag 21 Juni a t das namkldagi 3 uur Behalve ds artikelen wandverslering theeinulsen aardewerk lampen en emoille artikelen dia U er zult vinden is er een heele etage bijgetrokken voor meubileering en stoffearing Wij noodigan U vriendelijk uit bij de heropening tegenwoordig te zijn NEUY SOETERS VAN BAIEN Bli NICEN O 1971 33 Sa TaKKKDRS RAlGRTON C Ca WalUge Ptaaüelaaalng 1 12 Sa KLASSE ITÊ IIJST nmawa van vuidag 20 lum imi HOOGE PXEMIËN saia f TO met extr premie nn t 3000 aoo ant t 100 ITOl riEMieii VAN n m aas loss i 04 4034 4S8e set mss stts asn nao ssM 103SS 11631 iimo laois izsts 13339 issn isaso IBOSS 1S40S ie 4 16773 1731S IStSS GEER PBEMieN 4S as ISl 330 43 saa 994 3033 3108 aiSS SSM 383 4685 8883 8630 8947 6738 S8SS TOSS TISO ISaO 7417 7SS8 790T 8883 84M 8810 8 S 1S4 9838 SM 9987 9989 10638 10S93 1091 10969 11383 USOS 11S6S ven 13084 14193 14376 14481 14861 14937 14963 liOSl 18380 18836 18637 17148 17378 17804 17636 18036 18079 18099 18139 inse 18337 18743 193S3 19457 19663 19644 16893 30088 30883 ONGECOStlGEESD Vettwtertngen Se klasse 15e mst 5477 blfltt UStt dM vwi f 70 1 lt t geen memie 13380 moat aya tStO vl in denen t d van ImI Jaar wdcn once gedaditen oadanlBi Ie viqt en loewljtbnf wel eens afdwalen van ket wall en het mi uRvhegen naar loldwada vacan Me oo i de n Sclwona visle snen i 4 dan voor oos op tPS vioolqlK staamBevai n ode stadN van loMcben en he tde vel deifc van piai sad veel baapeof van ë G aooA sr MrtesrJ aaa tbaa ii iiir gf aM r a mwiII mUk na la lil B anW a4nKte 0 aaiJl ar ie dtyaa itt g kr aigiai ia ig H liss lemia aa iliia aaa iHt Uo o g op kal bal gaat aaa aaa fel a aa i igiil Udfi VMrtaiSniHrIn 12 i l i t igil anUs la ji t W i i Hg i llt fce ji i i fet taatf gatfajto Ea fel iaAintm Int ga ar a a ds JUnJ aaa Jbto a boramo a aa gnHi Iraefcaraa stei fcoa aa a aor ga im eooanfla fel NatMomf pratl iaat cIc Bijciikori Aaislardauai Oaa Haag Ratlardaai KOOPMANS BLANKE RIJSTGRIES iN l AKKB4 VAN 900 GRAM fWiN INLEVBIING VAM TWEE RUSTBONNEN voor schoteltjes puddingen of pap é N S Eén on COO frem H vMoende op één M anderhelve liter melk detgewentehi hett melk heH wei Zie de rece$tlm VRAAGT UW KRUIDENIER HM PAK l W S KoofumoMf Ucmki Uifsifiu o 1989 J fieAaTiJsterman Tandart AFWEZliQ tot 7 ivM Provinciale publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherq VEEi EVERllNQ NA 1 JCU A S W ZOID HOLLAND WAABSCHUWING AAN VEEHOUDERS u i9n Mevrouw Hupkes vaa Beverninf taan 3T vraagt tegea hslf FUIIE DIENSTUDE göcd knlfnende koken en w J ea VSB goede gelalgen vooni own De Provinciale VoedselconHnissaris voor Zuid Holland deelt allen belanghebbenden in zijn werkgebied mede dat van 1 Juli tot 1 December a s door de veehouders wederom leen aantal runderen zal moeten worden geleverd aan de Nederlskidscfae VeehouderijCentrale Een ieder zal zoo spoedig mogelijk een nauwkeurig berek ide aanslag worden toegezonden Aangeiieni echter de levering ook onmiddelluk nè 1 Juli normaal moet doorloopen hebben de Bureauhouders opdradit voorlo ige aanslagen uit te geven Iedere veehouder oolc die aan zgn leveringapUcht tot 1 Juli a s heeft voldaan zal afui een voorloop en aanslag in de eerste weken van Juli onmiddellók moeten veldoQi óök indien hem nog geen definitieve aanslag is toegezonden Neem de proef Een ander groot voordeel courantenreclame is de mop lükheld eoi proefcamp P lanceeroi in een bepaalde stre Met de aldus opgedane ervwi kan men dan tn de dsaropvolge de nationale campagne zijn o deel doen Eventueele ve ringen kunnen worden s bracht waardoor hrt effect o KClamebeodadiap nog veei tenser wmdt Amsterdsm C Cdnieo Haaaiigracbt Voorloopig kan worden medegedeeld dat de nreuwe aanslag zal zün gebaseerd op het aantal dierm boven 1 jaar per 11 Mei 1 1 op de bedrijven aanwezig en ep de veedichtheid per bedrijf Hoe grooter het bedrijf ea de veedichtheid des te zwaarder aanslag zal worden opgelegd Ook de veestapel per 24 November 1940 blijft van invloed Bovendien is bepaald dat per 1 Decenn ber s s do w ieder bedrijf een bepaalde beperUag voor het aantal dieren boven 1 jaar zal moeten zijn doorgevoerd De beperking is minstens 15 40 van het aantal dieren boven 1 jaar aanwezig volgens de registratiekaart per 24 Nov niber 1940 i Er wordt hier nadrukkelijk de aandacht op gevestigd dat het te l erken aantal dieren aan de Centrale zal mpeten worden gelevêid zoodat met beperking door verkoop op Sa vrije markt zonder meer geen rekening kan worden gehouden ledere veehouder zal dus verstandig doen reeds thans met hei bovenstaande rekening te houden en niet baiten de Ccatoale aas af te levaten Daar de bedrijven zullen moeten worden ingekrompen zal het aankoopen van roode bonnen aanleiding kunnoi z dat een extra aanslag wordt opgelegd S178 83