Goudsche Courant, zaterdag 21 juni 1941

m SCH AAKRUBRIEK ONDER LEIDING VAN Dr MAX EUWE OUD WERELDKAMPIOEN SCHAKEN Zoo alleen hier zei een zachte vriendelijke mannenstem Zü draaide zich om denkend dat het Rosset was Maar nee het was een andere jongeman die glimlachend voor haar stond Marianne dacht er en oogenblik over na of zü hem zou antwoorden maar de jongeman boezemde haar vertrouwen in ja ze had zelfs het gevoel dat van dezen kant de redmng zou kunnen komen Daarom zei ze Ik geniet hier in m n eentjevan dezen heerlijken rómantischenzomeravond Ja dat wilde ik ook juist glimlachte de vreemde en omdat ik bü ons beideii temidden van dit gewirwar van menschen een Vervolg van pagina 2 Dat is onnjpgelük Ik nooit verüefd worSen op een man dien ik toch nooit krügen kan Zoo zei hü en zocht Marianne s hand U kunt met een gerust geweten op mü verliefd worden want ik ben geen excellentieen ook geen markies Ik heet J nos Horvath en ik ben detective Marianne schrok Wat Ontzettend u bent detective Ja de eigenaardige manier waarop u bü de railing stond ismü onmiddeUük opgevallen en ikheb dadelük gezien dat u niet totde gasten behoorde Daar ik opdracht bad gekregen eventueeleincidenten in het belang der diplo Het ichip tea Hog mooier dan tg xich had voorgesteld Toto Holland X y H ET begon ala op de film Marianne was achttien jaar en romantisch zooals dat bU de Jeugd behoort Zq had het gevoel deze situatie al eens op bet witte doek te hebben gezien Toen sU nameLuk s avonds tegen zevenen als afgezante van de firma Amarillos en Co met het avondtoilet voor mevrouw Agay voor de deur van de villa stond waren alle ramen pikdonker Marianne belde vergeefs Eindelijk kwam er een mide dienstbode te voorschijn die vertelde dat mijnheer en mevrouw plotseling op reis waren gegaan ze wist niet waarheen Marianne stapte dus maar weer in de autobus en reed naar huis Ala een gesctiiedenis begint als op de film kan men ervan op aan dat zü ook zoo verder gaat Kortom Marianne las zooals lederen vond da krant Én opeens las ze daar van een groot feest dat het corps diplomatique dien avond op en Donauboot zou geven Zü las over de sprookjesachtige inrichting van het schip over de aristocratie die was uitgenoodigd over de vorstelijk gedekte tafel en zij voelde zich als verplaatst in een sprookje uit Duizend en één jiacht Zij dacht ja op de film zie je soms zulke heerlijkheden Maar in het werkelijke leven Hoe zou het zijn als je eens één nkelen keer zoo n sprookje kon belevenT Alleen maar even een kykje nemen tot het schip wegvaart Zou dat niet een belevenis lijn die waard was om gewaagd te worden Het schip lag trotsch en helverlicht aan den steiger Auto na auto reed voor Veertig menschen die r uitzagen als Hollywoodafgczanten in levenden lijve begaven zich ftan boord Onder hen ook een long schuchter meisje in het vondtoilet van mevrouw Agay Niemand had Marianne naar een iBvltatie kaart gevraagd omdat niemand ar aan dacht dat een gewone sterveling den moed zou hebhen zoo maar op een feest van het corps diplomatique te verschijnen Terwijl de gasten elkaar begroetten en hoffelijkheden wisselden ging Marianne het schip bekijken Zij kwam tot de conclusie dat de bewoordingen in de krant nog beneden de werkelijkheid waren gebleven het schip was nog mooier dan zU zich had voorgesteld Op het dek speelde een orkest voorloopig alleen maar Puccini en tiéhar Straks als het schip op de donkere golven stroomaf waarts lou varen zouden al de elegante paren met lange tangopasBca over het spiegelgladde parket glijden Langs een trapje ging ze naar beneden Een Hongaarsche Czarda tag za daar een Parijsch cafétja Mn Waensch Heurlgen De greete zaal waar een hoefijzervormige tafel voor veertig gasten gedekt stond was eenvoudig een droom van zilver kristal en bloemen Als nu het schip er eens vandoor gingl Ze holde de trap op en stond aa dek Zjj rende regelrecht in de rmm van een gerokten heer die Juist mar beneden wilde gaan Hü hield haar vast en vroeg lachend Voor wie vlucht u eigenlijk Z antwoordde zenuwachtig Laat u Aa IstubUeft los ik moet Ma r de lM r lachte nog hartelijker Wat wilt uT De avond is noglang ea straks zijn we een eensaam drQvend eiland dat niets enBioaud kan hvnSkmk Mijn nauti 2 Het geluk op het eenxaam drijvende eiland Ontmoeting op een Donauboot niet voor haar gedekt en men zou haar als één en veertigste onmiddellijk als indringster herkennen ZeUs overlegde zjj al of ze niet in het water zou springen Zwemmen kon ze goed maar het a iondtoilet van mevrouw Agay en haar betrekking bij Amarillos en Co is Rosset secretaris van het Fransche gezantschap Heel aangenaam antwoordde Marianne en ze wilde verder loopen Maar hij hield haar hand vast Zoo vlug laat ik een knap jong meisje niet los Eerst moet u mü zeggen met wie ik het genoegen heb en dan stelt u mü aan uw ouders voor Marianne stootte Rosset in haar wanhoop opzij en holde naar de loopbrug Bijna had zij haar doel bereikt toen de brug werd ingehaald en het schip wegvoer Wanhopig staarde zij naar den walkant die weldra nog maar een vage schaduw vormde Zü kreeg plotseling het gevoel of de grond onder haar voeten wegzonk Er kwamen paren voorbij ze voelde blikken op zich vragegde en wantrouwende maar ook bewonderende Ze stond nog altijd dicht te en de railing Wat er nu zou ja moest gebeuren was duidelijk eerst zou de aandacht op haar vallen en dan als de gong voor het souper zou luiden zou de ostmaskaring volgen Er was inamers zelfde verlangen naar romantiek bemerkte heb ik de vrüheid genomen u aan te spreken Ik geloof namelük dat men samen beter romantisch kan zün dan alleen Hü stelde zich voor maar Marianne verstond zijn naam niet Ook zü stelde zich voor en hoopte dat hu den hare ook niet zou verstaan Toen zei hü Willen we naar boven gaan vlak bü de comman dobrug Even later zaten ze boven en de jongeman vertelde honderduit Marianne herademde Ook zij kwam los en praatte over films en tooncelstuldcen en over kleine dingen uit haar eigen leven die zü nog aan geen mensch had toevertrouwd Plotseling onderbrak zü ziclizelf en vroeg Moet u niet naar de anderentoe Er ïjjn zooveel mooie vrouwen aan boord waarom danst uniet Hü keek haar aan en zei Ik heb een idee maar ik durfhet eigenlük niet uitspreken Watzoudt u ervan zeggen als wü hiereens bleven soupeeren Hier Ja ver van al die menschen wü beiden in de open lucht zonder tafelmuziek en tafelburen Marianne herademde en antwoordde met een gelukkigen zucht Heel graag u heeft mün gedachten Zü aten en dronken en kwamenf in een bovenaardsch gelukkiga stemming Het was twee uur bi den nacht toen de boot weer in Boedapest terug kwam Zü zeide Laten we wachten tot de andere gasten weg zün Ja dat vind ik ook antwoordde hü ik moet bekennen datik in ieder opzicht uw meeningdeel en dat gebeurt bü mü heelzelden Pas toen alle gasten het schip hadden verlaten gingen zü aan wal Ik zal u thuis brengen zei hü Maar Marianne schudde heftig hethoofd Jawel hield hü vol het is mün plicht u niet alleente laten Bovendien is het voor mü een groot genoegen nog een kwartiertje bü u te zijn Daarop riep hy een voorbürüdende taxi aan en ze stapten in Na een paar minuten stilzwügen vroéS hü S Mag ik u nog eens ontmoeten Neen antwoordde Marianne verschrikt onder geen voorwaarde Waarom niet Omdat ja laat ik heteerlük bekennen Ik ben modiste Ik ben aUeen maar aan boord geslopen om eenmaal in myn leven die heerlykheden die men altüd op de film voorgetooverd krügt in werkelükheid te zien Vóór de boot weg zou gaan wilde ik het schip weer verlaten maar plotseling voeren we al en ik was gevangen Zoo zei hü en zün glimlachwerd steeds betooverender Denkt u eigenlijk dat u mümet deze bekentenis een geheimverraadt Wat bedoelt u Bc heb u geen moment vooreen dame van de society gehoudenen toch zou ik u graag nog eenswillen ontmoeten j Vervolg op pagina 3 r t Oplonlng Na S7A door Q H Ooethart vier punten Wil Kg5 Dc8 Td Lg Pe7 pi c ft Zwart Kdt Tc8 Lc7 Lg2 pi S d5 d3 f4 1 De8 dreigt 2 Pc6 mat 1 dreigt 2 PIS mat 1 Ld8 ï Dh8 mat 1 Les 2 Da4 mat Oplossing Nö 37 B door Dr L N de Jong vljt punten Wit Kg8 Dg7 Pa2 pi 12 Zwart Kal pi bS bS cj d7 VI 1 Kh8 tempozet 1 b4 2 Pc4 onv 3 Db2 mat 1 c4 2 Dglt Ka2 3 Da7 raat 1 d8 5 2 Dh7 Ka2 3 Da7 mat 1 he 5 2 Dg6 Ka2 3 DaS mat i 1 Ka2 2 DgSf Ka3 3 Db3 mat 1 2 Kal 3 Da8 mat Se laatste variant laat zien waarom 1 KfS nlaf ifougt Probleem No 39A Wit Kg2 De8 Td5 Td8 Le7 Pc2 pi a4 zeven stukken Zwart Ke4 Ta3 pi b f7 f8 g3 zes stukken Wit geeft in twee zetten mat Probleem No 39B JJAB Wit Kc3 Da4 Pgl Ph3 vier jukken Zwart Kh2 Lhl pi c5 fS g3 g2 zeven stukken Wit geeft in drie zetten mat COEDE OPLOSSINGEN No 38A A de Wilde 8 J Steffen 8 A P Maakenschijn 6 J A Vroom 6 D L Bieke 6 K Hartman 6 J W Stcgeman 6 W Bijl 8 A Poldervaart 6 J H v d Velden 8 J Harmsen 6 J Schr 6 J Hlllebrand 8 mej W F Koch 6 G H Koopman 6 H A Leniger 6 Ad J Verlooij 6 W Jongcneel 6 A Mes 6 H Wenting 6 J H Burg Jr 6 L Kappers 6 G Hopman 8 B Klok 6 A v d Tol 6 J Blanc 6 W de Vnes Jr 8 P Grootenboer 6 J D v Hees Jr 6 mej S Akkerman 8 No 38B C J Vogel 3 J Berkenbosch 3 D Schaap 3 J H Burg 3 H H Mosterd 3 D t Hart 3 J Oudenaarden 3 W Pieterson 3 De Frlesche kampioen speelde in den Baarnschen achtkamp nogal wisselvallig In verschillende partijen bood hij niet den tegenstand dien we van hem gewend zijn Aan den anderen kant lev de bg Corre p mdenti adres Red JDuizend n Eén Postbus 959 Rotterdam enkele fraaie aanvalspreitatles waarvan de onder staande een goed beeld beeld geett JtTit H Kramer Zwart G R O van Doesburgh Fransche Partij 1 ei e4 e7 e6 a dï d4 d7 dS 3 Pbl d2 Tegenwoordig de meest gespeelde variant van daFransche opening Zwart staat nu voor een moeilijke keuze n J c9 moet hij In de meeste gevallen een gelsoleerden d pion aanvaarden en na 3 Pt8 kan wit zonder veel moeite een goede aanvalsstelling verkrijgen S Pg8 f 4 e4 e5 Pf8 d7 9 Lfl dS c7 c c2 c3 cBxd4 7 c3 X d4 b7 b Het Idee van dezen zet bestaat in den ruil van wit s goeden looper tegen zwart s slechten looper door middel van La6 Deze manoeuvre die positioneel wel gerechtvaardigd is kost echter veel tijd omdat het zwarte damepaard na den ruil zeer slecht komt te staan Dit paard tietioort namelijk in de meeste varianten van de Fransche partij op c6 te staan waar dit stuk een actief aandeel aan den centrumstrijd kan nemen Een soortgelijke manoeuvre troffen we aan in de partij Botwlnntk Petrow welke in een der vorige rubrieken behandeld werd 8 Pgl eï Terecht bekom nert wit iJcB niet om zwart a dreiging 8 Lc8 a8 9 Ld3 X a8 Pb8 x a8 10 0 0 Lf8 e7 n f2 f4 n f5 12 eSxfO e p Het Is zeer belangrijk dat tt het sluiten van de stelling vermijdt daar anders zijn damelooper nooit een rol v n eenige beteekenis zou kunnen pelen De tekstzet heeft bovendien het voordeel dat wit weldra een sterken druk op zwart s achtergebleven epion kan gaan uitoefenen 12 Le7xf6 Pdï f3 0 Pe2 c3 Pa6 c7 1 Ddl d3 Dd8 e7 18 Lcl d2 f7 g8 O91 den zwarten looper een veld van terugtocht te verschaffen en tevens om een later f4 fS te verhinderen a7 b8 17 Tal el Tegen 18 Pb5 gericht waarmee wit door den ruil van Pc7 den aanval op pion e8 zou kunnen versterken 18 Pc3 dl b b57 Een onnoodige verzwakking welke wit In staat stelt zijn tot nu toe In actlef gebleven damelooper op effectieve wijze In het spel te brengen 19 Ld2 a5 Hier staat de witte looper zeer sterk daar het verdedigende Pc7 op een willekeurig oogenblik uitgeschakeld kan worden 19 Tf c8 20 a2 a3 Om eventueel 21 Lb4 te kunnen laten volgen 2a Pd7 b8 Het geluk op het eenzaam drijvende eiland Ontmoeting op den Donau Zwart wfl dea lastiffa looper door Pb verdrijven 21 Pdl eï Verhindert 21 PcB waarop zou volgen ÏJ Lc7 Dc7 22 Tc7 7 23 Pd5 23 Pg4 De7 24 SI gfS 2S Ph6t benevens 28 PfS met winnendcD aamrfl 21 De7 g7 22 Tel cl Verhindert opnieuw 22 Pc6 TaS 7 Tel cSI Stelling na VS Tcl cJ Wit heeft op handige wijze den strijd van ds e lün naar de c lijn verlegd De snelle troepenverplaatsing Is steeds een privilege voor de vrijer staande partij Tc f Ltt d 23 Tfl 1 Dd3 2 Pt7 staat opmerkelijk slecht een gevolg van zwart s strategie in de opening Tf8 n Vrijwel gedwongen daar 25 Pa8 n et Ld8 TrfS 27 Tc8 beantwoord kan worden Tn 7 28 Pf3 es 0e zwarte stukken vormen een labiel complex dat slechts weinig weerstand kan bieden 27 LaS b4I Opnieuw zeer sterk gespeeld Wit gooit het plotseling over een anderen boeg en verovert daardoor de kwaliteit 27 Te7 d7 Gedwongen daar 27 Td8 wegens 28 Ld8 een stuk kost Een merkwaardige wending Pe5xd7 PbSxd Dc2 d3 Pd7 f Een schrale troost voor de verloren kwaliteit Zwart gaat een paard op e4 planten 30 Lb4 d8 Daarvóór brengt wit zUn looper naar eS PfS e4 Ld8 eS Dg7 e7 TcS 8 Pc7 8 Zwart sukkelt nog steeds met een tekort aan bewegingsvrijheid Pa8 b h7 h5 33 Pe3 g4 Dd3 h3 Tc8 X e8 Een fra ie beslissing Zwaft geeft het op want na 35 De8 verovert 38 PhSf de dame terwijl 35 hg4 met 36 Dh8t beantwoord wordt zal maten zoo discreet mogelük tp behandelen heb ik u van de andere weggelokt en den verderen avond met u bü de commandobrug door gebracht Ik geloof dat ik op dez wüze mün instructies zoo goed mogelük heb uitgevoerd Marianne zweeg lang Toen vroeg ze Heeft deze zaak nog gevolgen Natuurlyk en wel heel ernstige Ik zal je van nu af in hetoog houden en hü Icuste haarhand Marianne keek hem vragend aan Maar wat doet u En lachend antwooHde hfj Ik ben nu immers nfet meetin dienst