Goudsche Courant, zaterdag 21 juni 1941

TE BLAD ZATERDAG 21 JUNI 1941 HAAft t AOTMRWrfUUf 0 iMld f etie ailM Ml dch IMM Van I kuis bleef iteto over dm tm icknde puinhoop D bcwoix nalle kw t lltiém nog mmir olim 0 da baricfttad in d krant kwWT Nnn dat i niet odif SpaaHtoakl bi de STADSSPAARBANK geeH de Kkerheid nooit allei Itwijf te zijn ftaim 5 000 v r diaflen zi b dia xakariiaid WAflNUIlUT KSTIDSSPURIUM OUWE 2 iliAzeliarheid in onzaftere fifden H HiwIi iHMt 0 1085 30 STAATSLOTERIJ a van den veriioop der loten Donderdag 26 Juni Begin der Treklting 28 Juli DeCoilectrice inr KlebBr Van der Sloot CRMIETHSTRAAT 13 Ttlefoon 3963 Giro No 378513 15 DAMES voor een MODERN KAPSEL In alia gawinsckta modallan naar JAC SCHAAP Oroenen t al 63 Tel 2819 PERMANENT WAVE Witirgelftn Hiarvanra blfpM an Ondulearen Groote flacons Baanbruin 30 ets Wjor Crème G 2009 15 Moffelen en grondig nollen en herttellen maakt van Uw oude fiets weef Mn mooi blinkend en botrouwbaor r wioL Vakkundig en voordeeligst adres KNIGGE s Rijwielhuis kuil TIandeweg 73 Bouda Nog enige gebruikte rijwielen voorhanden Q 2013 15 DANSNieuWS 11 WIE KOMEN ER IN HAASTRECHT M i4a a kalMda IMardamcto XHICONGO STOMPERS 11 JOHH COMItUSSE mt idioarlclni wn JACK ROMl TraatMriat Vanaf 22 JUNI kunt U weer loo eclit gezellig dansen op fiun joortreffelSfce anziek t middags van 4 7 en s avonds van W u la DE KLEINE BETUWE Stemming Gezelligheid I Vanal I aort In den zomer is liet l ons vergcleten De ondernemer W KOMPIER bd ee laal nog keerilk te daaaen Telefoon 19 HAASTRECHT G 2018 30 Zon EN Crêine behooren bu elkaar ZON kunnan wij U niet lavaran GR ME wel o a l iHolia 39 et J tl elu 35 et 4 711 a et JPLU 40 et AHvcaUUta Ollt SO et M A WEGEN WIJS WUDSTRAATÓ Khaaana lippenstift 49 et G2002 24 GEVRAAGD een ffinke werkster voor de morgenuren en Vrijdag den geheelen dog nn G 1997 24 Renovatum Amsterclam Da Afdeellns Verwaorisorglng tegen Oorlogsschade In werking sedart 2 Augustus 1940 teltlhans ruim 32000 daalnamert met een totaal verwcrarborgde waOrde van Driehonderd Millioen Gulden Maximum per object f 50 000 Voorschotpremie voor gebouwen en koopmonsgoederen f 0 60 pe mille voor inboedels f 0 40 per mille per halfjaar Maximum omslvg per halfjaar 5 maal d half aarii ksche voorschotpremie Door aanpassing van het reglement aan de Rijksregeling blijft de capaciteit van de Afdeeling volkomen behouden Schadevergoeding naar vervangingswaarde Afrekening von schade per halfjaar Vraagt inlichtingen bij onze correspondenten ALGEMEEN ONDERLING WAARBORG GENOOTSCHAP RENOVATMM Amsterdam Spuistraat 219 221 Tel 35626 O 1983 84 WÊmmaB ÊmmmÊÊÊÊmmÊÊÊmmÊmÊÊim Geniet van den zonneschijn Maak Uw dagen lichter en langer en laat Unlet elke week weer doer de wasebdagzorg drukken Doe de wasch uit huis naar vaklieden die haar op de eenig juiste wijze behandelen Dat spaart U tijd ea geld Uw MnNi gaat linigar maa als ilSr maagsMit mat MODiLWASSCHiRIJ Geuda Talafaan 2004 Bedrijfswater zoo zacht als regenwater TTTTTTTfTTTTTVTTTTYTTV Q1979 37 GELDBELEGGING TE KOOP Een wlnkelhuis met vrQe bovenwoning goed verhuurd ook nog enkele arbeiderswoningen Te bevr Woningbur Het Centrum Het adres Korte Tiendeweg 10 voor Administratie van Woningen O 2023 10 Onze marken StofZUigers itaan oon den spits vooral door hun lange levensduur Mdthieu v Loon Gedipl elecirotechnicus Dubt elebuurt 13 tel 3379 Gouda G 1994 24 Te koop of te huur IJZEREN VLET van 8 10 ten Oondkade 6 bij de Knip Te bevr tusschen 2 en 5 uur G 1995 5 DANKBETUIGING Voor dit ncfle en correcte noting far iloor mij gdedai oorlogtathade ad f 7 845 i claig ifc foomc m n teorcclailicfd axm da M V Z GOUDA door wUr bemidd ng naj inderüjd oef Mfcerde W VEERMAN Bmg MartensttTUt t O 1996 40 Modern Dansonderwijs CONCORDIA Westhaoen lederen Zondagmiddag en Zondagavond Dansen Aanvang respectievelijk 3 en 8 uur Daasmnziek ThO SorrOW ExpollorS 6 pers O HOLTHUMZEN a 2006 20 PROFITEERT NU VAN ONZE GROOTE SORTEERING t zomervi IN ALLE MODERNE LICHTE KLEUREN I IN DE NIEUWSTE HEERENMODELLEN auon J4 anti a MARKT 70 GOUDA V H HOOGSTRAAT 189 R DAM y V n G 2021 eo Kin9Êlsifhoenen l m 27 op Bon 2 verkr gboor V Wij bieden U nog late kwoliteit UfUUt vSchutd Wijdstroat 23 Gouda G On J6 De eisch des ft ds STEEDS HET NIEUWSTE P IUNUIIEIUIIDEII KLEIWEG 77 QOUDA Q 2004 23 Trannosaii Remedy tegen likdoorns en eelt Trannosan Voetbad tegen pyniyke voelen Trannosan Odorex tegen transpiratie Drogisterij De Goudsche Gaper MARKT TEL 2423 O KU 19 Gevraagd Kantoorbediende mnl of vr Brieven H T Arends Crabethsiraat 59 Gouda G 2010 6 DAGMEISJE gevraagd B Marten8 iD el 20 Aanmelden Maandag a s O 2012 5 Van particulier goed werkende NAAIMACHINE Ier overname gevraagd Br no Q 2619 bar v d blad 0 Jongeman loekt zit slaapkamer met pension geen beroeps Br no d 2008 bur v d bl G 9 A DVERTENTIES telefonisch opgegeven worden uitsluitend aangenomen voor risico van den opdrachtgever PLAATSELIJK ItEMWS Boskoop KERKELIJK VOURBEKEIDEND EXAMEN Onze plaatsgenoot de heer Hagen Tz slaand aan de Ryksuniversiteit te Utrecht voor het kerkelijlc voorbereidend examen COOr VEBEENIGING JDE BOSKOOP8CHS VSajNG 20 Juni Rozen per lios Hadley 40 75 et Briarclif 48 77 et Else Poulsen 0 62 1 08 Florex 70 80 et Rosalandia il56 et Gloria Mundi 78 96 et Or Triumph 0 86 1 28 Dorus Ryliers 0 84 1 70 Pechtold 64 80 et Butterfly 32 3 et Prinses Juliana 42 70 et Rosa Mundi 0 76 1 10 Paul Grampel 70 90 et Edith Helen 40 65 et Ingar Olason 90 et Polyantharozen 1 12 Juweeltjes 1 10 1 50 Aug Noach 15 23 et Queen Mary S8 70 et Steward 31 et Windland 37 45 et Diversen per bos Aododendronbloemcn 10 et Clematis Wns Hendrik 1 10 1 80 idem Prms goidrik 1 10 1 60 et I thyrus 6 8 et Puienen in soorten 33 36 et Violieren bb 36 48 et BmOERLUKE STAND Geboren Comelis Pieter Johannes van C P H Dommisse en M Nij Idt Dirk Jacob z van W Goudriaan en N van der Wolf Johannes Pieter Jacobus z van J W van Otterloo en B C M Weymaa Antoniette Maria d n J J M Korver en A E Jfathot Ondertrouwd W de Bruin en J van Wok Overleden Dieodorus Bkmi 78 jr P a kwyk ecbtgenoote van C A Groe berg 37 jr M van Bavenszwaay d vmv 1 V Welter 89 jr Gouderak M MMMiK f El t voorn ZONDAG 1 ÏW Herv Kerk vjn 16 en n m 7 r ds Baring uit Goedereede BOBCUaOJIKK STAND V Oeboren Arenye Heildina d vasi A iMiiaak en van H Mastenbroek Haastrecht GEHSENTEBAAD i dc iteasmea tci gaMcaatka V Vflce TieesekkeiiriiicaMgaliBe raad der gemeente kwam Vrij enorgen byeen De heer Broere M afwezig j onder discussie of stemming wer aangenomen de voorstellen van PgtHDccatcr CB WetlwiMleni let be kbaarstelliijg van gelden voor ver dere verpleging van een t b c patiènt tot goedkeuring van de rekening van voor verpleging van een tb c patënt tot jgoedkeumg van de rekening van het Burgeriyfc Armbestuur over 1940 en tot wijziging van de verordening veldwacht s Öij het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van een gemeenschappelijke regeling betreffende den keuringsdienst voor vee en vleesch in den kring Gouda vroeg de heer v d Linde of voortaan de huisslachtingen bij de slagers moeten gesdiieden De voorzitter antwoordde daarop dat dit inderdaad thuis niet meer zal mogen Spr heeft in iedere vergadering van den keuringskring er op gewezen dat het voor de boeren zeer bezwaarlijk is en daarbij kostbaar de huisslachtingen bü de slagers te doen geschieden doch tevergeefs De heer van Dijk kan zidi niet indenken dat een plattelander p et het betreffende artikel accoord kan gaan het is voor een boer onaanvaardbaar De voorzitter is het daarmede eens doch het zal aanvaard moetgn worden Weth V d Berg stelt voor met het concept mee te gaan maar met bezwaarmaking tegen het betreffende artikel De heer van Dük zegt dan todi te moeten tegenstemmen aangezien de verordening in dat geval toch aangenomen zou zijn De voorritter neemt het voorstelV d Berg over In stemming gebracht blijken de stemmen te staken Tegen de heeren van Dijk Kraan en v d Linde In een volgende vergadering welke vóór 1 Juli gehouden moet worden zal opnieuw gestemd worden Oudewater rSEDIKBECnBTEN TOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 en des avonds 6 30 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk voorm 10 en s avonds 7 uur candidaat den Boer van Bodegraven Geref Evangelisatie Zaterdag nam t uur Gasplein openlucht predikatie ds W van Dqk ELECTBIFICATIE GRAANMALEIUJ Het gemeentebestuur heeft het verzoek van den heer J Ph Six om vergunning tot het in werking stellen van een elecfrische fnstallatie ten behoeve van iön graanmalerij in gewilligd BLAXSESSWINKELS WOCNSDAGMIDDAG GESLOTEN Bö politieverordeDing is het voortaan verboden de slagerswinkels op Woensdag na 1 uur geopend te hebben Vrügesteld iljn de Woensdagmiddag voorafgaande aan den Hemelvaartsdag en de Woensdagmiddag onmiddeU k volgend op den Eeraten Kerstag Reeuwijk VOOiH RACHT ONDERWIJZERES Ter benoeming van een onderwijzeres aan de opepbare lagere schaol A op het dorp vaeature mej Kromhout is de volgende voordracht opgemaakt 1 Mej L Weesman te Haarlem 2 mej J M Wiepking te Nieuwkoop 3 mej W C van den Bol te Utrecht HONDENAANTAL VRUWEL GELUK GEBLEVEN Het kohier van de Hondenbelasting voor het jaar 1941 is opgemaakt tot een bedrag van ƒ 764 Het aantal honden in deze gemeente bedraagt thans nog 185 tegen 187 in het vorige jaar PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ncd Herv kerk Reeuwijk vjn 10 en n m 7 4 uur ds W Vroegindewey Ned Herv kerk Sluipwijk v m 10 uur is L Vïoegindewey van Waddinxveen doop ed n m 3 uur de heer Matse g o te Hazeiswoude Geref körk v m 10 en n m 6 A uur ds P Warm enhoven Schoonhoven GROND VOOR TEELT VAN BBVINE BOONEN B Centrale fcei en in den wiBtcr Van gemeentewege is een groot gedeelte van de Droge Gracht gelé gen achter het Noordelyk gedeelte van de 1ste Olivier van Noortstraat gtmvellecrd omgespit en met een laag klei en bagger bedekt zoodat dit stuk grond dier stbaar zal worden aan den productieslag Vrydag is men begonnen op een gedeelte van het reeds bewerkte terreiQ bruine boonen te poten De opbrengst van den grond is bestemd voor de commissie voor voedselvoo ening die in den komenden wftiter in het Weeshuis een soort centrale keuken zal openen SPOKTTEBBEIN BESCHIKBAAR GESTELD Het gemeentebestuur heeft aan de gymnasUekvereeniging D O S al hier het gemeentelyk terrein aan den Langerakkerweg gratis afgestaan om er op Maandag en Vrijdagavond buitenoefenmgen te houden Donderdagavond zijn een twintigtal D OS leden aan het werk gegaan om op het terrein een springkuil te graven en het veld te nivelleeren PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds J P Buiskool van Krimpen a d IJssel n m 6 uur Ds A H Sonnenberg van Molenaarsgraaf Geref Kerk vjn 10 uur Ds J Hoekstra Voorbereiding Heilig Avondmaal nm 6 30 uur Ds 3 Hoekstra Minderheidsgroep Geen dienst Hem Geref Gem v m 10 30 uur Ds H C Luyt R K Kerk v m 8 uur en v m 10 30 uur H Mis s i vonds 6 30 uur Lof Leger des Heils vm 10 uur Opdrachtdienst s middags 12 uur Zondagssdiool n m 3 uur Kmdersamen komst n m 6 30 uur Bidstond n m 7 uur Vcrlossmgssamenkomst Waddinxveen BENOEMUVG VERPLEEGSTER In de plaats van zuster Van Haaflen die naar Amsterdam is vertrokken is benoemd tot verpleegster vOor de Vereeni£ing tot bestrijding der tuberculose mej K Abbing te Haarlem JONGEN IN DEN MODDER Biityds gered Doordat een bal te water ging is de 13 jange B Loef in éen moddersloot gevallen waarbij hij met zijn hoofd m den modder bleef steken Toen de heer de Ruiter hem uit zijn Ijenarde positie bevrijdde was de jongen reeds bewusteloos Dokter Wormgoor heeft geruiWen tijd kunstmatige ademhaling toegepast en smaakte het genoegen de WvHisgeesteii weer op te wekken Per ziekenauto is de knaSp naar huis gebradrt KONIJNEN GESTOLEN Wederom werd bij de politie aangifte gedaan van diefstal van konijnen thans van zeven stuks PREDIKBEURTEN VOOÈ ZONDAG Ned Herv kerk 10 en 6 4 uur Ds L Vroegmdeweij Ger kerk 10 en 6 uur Ds W J Smidt Cbr Afg gem 10 en 6 uur Ds N v d Kraats Wet en Evangelie Geen dienst Rem kerk geen di ist Zevenhuizen DIPLtMMA HULP DER MOEDER Te s Gravenhage is bij het examen van de Vereeniging Tessebchade geslaagd voor het diploma hulp der moeder mej A de Vries alhier BOKSEN OM DEN EUROPEESCBEN VEDERGEWICBTHTEL De Roemeensche vedergewichtkampioen Lucian Popacu probeert opnieuw in het bcEit té komen van den EuTopeeeschen titel Hij heeft zich tot dat doel aangenield bij de X B Ü als uitdager om m Augustus te boksen tegen den winnaar van den wedstryd om h t kampioenschap tusschen Weiss en den Italiaan fiondavelli welke op 2 Juli zal worden gehouden RADIONIEUWS ZcniAg n JuB BiLvEJtSUM L 4U3 M Gewtjde muziek er pi a M BNO Nieuwsberichten 8 45GramofoonmuzieIc 11 15 Bachcantat 12 M Rococo octet In de pau zes Neder bedjes 12 45 BNO NleuwE en economische berichten 1 0I Nederlandscfa Verbond voor Sibbekunde Vragenteantwoerding 1 15 Het Nederlandsch Pianoduo en gra mof oon muziek 2 00 e Rmruintwrs en de Harmony Sisters 2 45 Dialoog 3 20 Ensemble Amende 4 M Gramofoonmuziek 4 4S Zang met planobegeleiding en gramofoonmuxiek 5 15 Gramofoomnuziek 5 30 Voor de Jeugd 6 60 Gra T crfoanmuziek 6 10 Die Front reicht ihrer Heimat jetzt die Hand voor leden van de Duitsche Weermacht 1 00 BNO Nieuwsberichten S IS Spiegel van den dag 8J0 Rotterdamsch Phüharmonisch Orkest en soliste 9 00 Gramofoomnuzlek met toelichting 9 3 Berichten Engelsch 9 45 Bij de knorhanen en bij de beesten lO OO lO IS BNO Engelsche uitzending An American sees Holland BIJLTKKSUBI n UU M 8 Ott Gramo odnmuz 8 30 8 45 BNO Nl uwsberlchlen 9 00 Studio Vroegdienst voorbereid door het Vrijz Prot Kerkcomlté 10 00 Zondagmorgen zcmöer zorgen 12 00 Cyc u JCent 8Ï3 Uw BijbeP gr pi voorbereid door de Chribt Radio Stichting 12 15 Kinderkoor X e Merela 12 45 BNO Nieuwsen economische berichten 1 00 De Melodfetcn en so ist 1 30 Ensemble Bandi Balogh 2 w Cyclus Ü en de muzii 2 15 Ütrectotsöi Stedelijk orkest soUst en gramofoonmuziek 4 00 Ncd Herv Kerkdienst voorbereid dooide Chr Rado Stirtiting 5 30 ANP Sportuitslagen 5 35 I e Ramblers 8 00 Declamatie 6 20 Groot Amusementsorkest 6 45 Sport van den dag llO Gevarieerd programma 8 0 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofooiunuz 8 30 Omroeporkest gemengd operette koor en solisten OJO Hadfotooneel 10 JO BNO Nicuw benchten sluiting Maandag 23 Jiud BILVER8VH L 41S3 M 6 45 Grai3 fo mniuz 0 50 Ochtendgymnastiek 7 06 Graiturfoonmuz 7 45 Ochtendgymnastiek 8 00 BNO Nieuwsberichten O IS Dagopening voorbertód door t Vrijz Prof Kerkcomité 8 25 Gewtlde muziek gr pi S 45Gramofeonmuziek 9 15 4 Voor de huisvrouw 11 00 Frans Wouters en zijn orkest 11 25 11 05 Declamatie 12 00 Planovoordracht n framofoonmuziek IZA6 Almanak 12 49 BNO Nieuws en economisdie berichtenv J OO Trioconcert tn gramofoonmuziek 2 00 Omareef orkest ZM Ensemble ndl Balofih 2 Vrouwentützending en gramofoonmuziek tM GramofoonmuzKk 4 45 Voor de jeugd 5 BNO NlMtws economisiAe en bcunberiehten 5 30 Omroeporkest 0 15 Gramofoonmuz 6 30 Orgdspel 7 00 BNO Economist e vracen van den dag 7 15 Voor de kl ut T T Ro cocooctet 7 45 Polttiek weekpraatK MM BNO Ni iiwd erichten t 15 Spkgcl van den dag 8 30 Bet WendliW kwartet 9 30 Berichten EngiSarfi MS Grsmofoonmociek I0 0 10 15 BNO Enfetochc ititzendbif JTüJam wOTth kncnrlnff about HoIaiMl ILVEBflVM O SOM OL 6 45 Gra i iW Hu oi uuui 0 90 Ochtend gjum i MU Ml 7 00 GramefotHunuz t 45 OchtendgyTrfitasti JO BNO Kieumbciichten t lS Gramofoonmuziek M OO Iffor ndtenat oorbereid door de Chr Hadio SÜchtlng 10 Gramofoonmuziek not Dedunatle IL3t Zang mot pianobtceleltUfH n sninaioaoiiRRiek KJt richten ItJS SaloaorlGMt ttiS MtfOi Nleimtt en e 3nomfsche berttMèn 1M Het AiMsementaarkcst en lolisien 2 00 StedelffV orkest van Maastricht aoTIste en ramofoenmuziek 4 00 Mutrtquette 4M Pnwea owaMk causerie met gramofoonplaten 9 00 Voor Jongens en raoisjes voorbereid dOor de Chritt Radio Stlditlng 9 19 BNO Nieuws eeooo KUNST EN LEHEREN BELENE SWARTd f Bekende lyrische dichteres Gisteravond is te Velp na een kort ongesteldheid van ruim 81 jaar overleden de bekende schrijfster Helene Swarth De teraardebestelling van liet stoffelyk overschot zal plaats hebben Dinsdag a s om half drie op de begraafplaats Heiderust te WorthRheden Helene Swarth werd 25 October 1859 in Amsterdam geboren Reeds op jeugdigeh Iceftqd kwanx zij in BelgiS te wonen waar zij een Fransche opvoe g ontving Als gevolg daai van zijn Mar eerste gedichten Flefars du rêve 1879 en Les Frintanlères 18$3 ook in het FranSch gesclireven Wel kwam het verlaitgen in baar op oolt in het Nederjandsch te ichrtjven doch het is eerst de invloed van Pol de Mont den Vlaamachen dichter geweest die er haar toe bracht zich voortaan uitsluitend in het Nederlandsch uit te drukken Hoewel in leeftijd met de leidende figuren der tachtigers overeenkomend heeft zij toch nimmer tot de Nieuwe Gidsbeweging behoord Zy valt meer te beschouwen als een overgangsfiguur In haar w rk komt tot uiting een sterk romantisdi heimwee een immer onvervuld verlangen klachten en verzuchtingen om eenzaamheid en liefdesleed AU geheel ia haar wcrit waaraditigheid een belangwekkend bi eerlijken ernst en voUuanen onwaardevol oeuvre Van haar voortlx enaaelen saemen we nog Eenzame Bloemen Beelden en Stemmen Sneeuwvloicken Rouwviolen Passiebloemen Blanke Duiven Diepe Wateren Stille Dalen en uit latere Jaren Eenzame Paden Late Liefde I ate Rozen Mprgediood Wij ding schrijfster zelf Moemlezinsen aamen Uit haar bundels werden do a de gesteld ntadtc m IwtirsiMTiattcn SJS Onnurfoonmoztek SM OMptckkoi nwt latetcrMn rmarlMnM dsnr t Vilj Prot KÊtJmatU tS Wro TH eH pr atj TJS Ptanovoop ractit S W BND mcuwsbcrlelXen SJ5 Graniof OBfnuzteic S M Ons schemenmrtjA 9Jtê Voor tfen boer 9 SS Oramofoonimulelt Ï M BNO RieuwsiMricliten tluttinf