Goudsche Courant, maandag 23 juni 1941

OUDSCHE lag 23 Juni 1941 ganc No 2 661 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BaiMa MUIKX SI TEL ntf PMtrekenliig 8 M Hoofdredacteur B TIETER Qouda itschlond en Italië in oorlog met Rusland Roemenië en Finland vechten mee f Vijandelijkheden Zondagmorgen begonnen ctdand en Italië bevinden zich sinds Zondcig and in oorlog iniater Göbbels heeft gisterochtend vroeg uur een oproep van Hitler aan het Duitsche voorgelezen ierin stelde Hitler het Duitsche volk op de hoogte Russische machinaties tegen het Ryk in samen Mng met Engeland jj kondigt in zijn oproep aan dat een front is Africht van de Noordelijke IJszee tezapien met Finsche en het Roe meensche leger ter beschervan Europa lotte deelt dr Göbbels mede defi de Führer aten heeft het lot en de toekomst van het Duitrijk en het Duitsche volk wederom in handen ie soldaten te leggen hcett op 1st Jani een dagorder Maten van het Oostelük front waarin hij de feiten constateert liii oolc in zijn oproep aan bét volk meldioc maalct BtiNtorder liesliilt met de volgende Dnttsehe soldaten hierlnede HUdt gU een harden en ver deliiken strijd Want het lot brop de toekomst van het Dnlt lijk het bestaan vap ons volk thans alleen in uw hand Moge MU allen in dezen strijd bijstaan Ttr gelegenheid van de voorlezing een itota van het ministerie van landsche Zaken aan de Sovjet in heeft de Duitsche minister Buitenlandsche Zaken mede d dat hij den Sovjet ambasga Dekanosof heeft ontvangen Hij hem medegedeeld dat de Duit recccring met het to $ op de e politiek der Sovjet regeering bedreiging der Dnitsche grenzen de reusachtige concentraties van iMde lefer mei ingang van Zi Juni ilitaire afweermaatregelen is an m Ribbentrop heeft gisterochtend de chefs der diplomatieke missies dt met Duitschlaad geallieerde en e landen ontvangen om hen Hgen van de besluiten der regeeiiiic tot verweer tegen Mgende gevaren van een Russi aanval de ItaUaansche regeering heelt fcyjetimh aas ad eur medegedeeld 41 leb van tt Joai te 5 30 nor af MM van oorlag me de Bovjet Cnle wt Ualiaansche amba adeur te Ber no Alfieri heeft den minister Buitenlandsche Zaken bezocht en ra opdracht zijner regeering mee Ja dat Italië zich by den afweer e bedreiging voor Europa ont den opmarsch van het roode het Oosten algeheel solidair itschJand verklaart en zich van schtend half zes af beschouwd eoriogstoeitand met de Sovjet i i Jiesluit van de Italiaansche regee gisterochtend door den Italiaanminister van Buitenlandsche fpaaf Ciano ter kennis ebracht Russischen ambassadeur te ledige overeenstemEngeland Rusland i gelsche berichtendienst publi verklaring van Tass dat overeenstemming is bereikt ttJ Sovjet Unic en Engeland Wtsche berk ht acht men in ringen te Berlijn in zooverre i Londen reeds wei sP n na de proclamatie van den e bevestiging van het daarin dubbele spel der bolsjewia hebbers door het officieele jj a eBtschap publiceert De gevechtshandelingen Het opperbevel van de Duitsche weermacht maate gisteren bekend Aan de Sovjet Russische grens is het Zondag sinds a oehlenduüen tot gevechtshandelingen gekomen Een poging van den vijand om naar OostPruisen te vliegen werd met zware verliezen afgeslagen r Duitsche jagers schoten talryke roode gevechtsvliegtuigen neer Omtrent den opmarsch van het Duitsche leger in het Oosteii verneemt het D N B nader Uit den oproep van den Führer valt af te leiden dat Duitschland voor den thans te verwachten gigantischen strijd tegen de geschoolde goed uitgeruste Russische strijdkrachten een zoo geweldige macht in het veld brengt als nimmer tevoren Behalve de heproefde divisies van het landleger zijn natuurlyk in de Oostzee strijdkrachten van de marine in actie gekomen Ook de voorbereidende groote aanvallen van het luchtwapen die kenmerkend zyn voor alle groote operaties hebben gisteren sinds de ochtenduren langs het geheele front in het Oosten een aanvang genomen De formaties van het Duitsche luchtwapen zijn in voortdurende aanvallen opgetreden tegen vliegvelden troepenconcentraties versterkings mstallaties en kwartieren van de Russische strijdkrachten en hebben blijkbaar reeds aanzienlijken winst geboekt door de verwoestingen op den grond en door omvangrijke vernietiging van vyandelyke vliegtuigen in luchtgevechten De Duitsche formaties staan ditmaal evenwel niet alleen in het Oosten Schouder aan schouder stryden in het hooge Noorden met hen de Finsche strijdkrachten en aan de RoemecnschRussische grens de Roemeensche troepen die in het afgeloopen jaar door de Duitsche weermacht zijn geschoold De kern van dit veruitgestrekte front vormt de Duitsche weermacht die in den strijd is beproefd Zondagochtend zjjn de Roemeensche trorepen over de Proeth getrokken Gemechaniseerde Roemeensche troepen hebben de stad Bolgrad bezet In de omgeving van Galatz zijn drie Sov jetVliegtuigen neergeschoten Uh Boekarest meldt Stefahi dat de staatsleider generaal Antonescu tot opperbevelhebber der weermacht is l enoemd Michael Antonescu is benoemd tot miiiister president adintS rim Waarschuwing tegen parachutisten Het opperbevel van de Dtütsclie weermacht maalrt bekend Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de vijand dbor middel van parachutes afzonderlijke manschappen respectievelijk troepen zal neerlaten die de opook in het gebied van het Duitsche achterland sabotage te plegen en vernielingen aan te riditen De bevolking wordt derhalve 9geroepen de afweer van dergelijke pogingen te steunen waarbij hulp zich dient uit te streicken tot het waarnemen van de landingsen verblijfplaats van den vijand terwijl de actieve ajfweer en het onschadelijk maken van vijandelijke paAobutetroepen alleen door de weermacht politie en gendarmerie gesclüedt Finsch communiqué De Finsche rijksberichtencentrale heeft gisteravond het voijgende medegedeeld Hedenochtend vroeg tusschen 6 en 7 uur zijn Sovjet Bussische militaire vliegtuigen op verscheidens plaatsen het Finsche souvereine gebied binnengedrongen Oin 6 05 uur hebl en verscheidene Russische vliegtuigen verdeeld in twee groepen Finsche gepantserde booten gebombardeerd zonder schade aan te richten Om 6 15 uur bestookte vier Rilssische vliegtuigen de kustverdediging van Alskaer met bommen Er ontstonden eenige branden Aanzienlijke schade is niet aangericht Om 6 45 uur hebi en Russische vliegtuigen vanuit groote hoogte Finsche vaartuigen in de inhammen van Toerkioe Abö met bommen aangevallen Ook aan de Finsche Zuidoostgrens zijn vaijochtend vroeg SovjetRussische vliegtuigen binnengevlogen zonder Ijommen neer te werpen Russiseh schip tot zinken gebracht Duitsche motortorpedobooten hebben Zondagnïorgen vroeg naar shet D N B verneemt m het Russiaciie zeegebied een Russisch schip van vier duizend ton en een Russische visschersboot aangevallen Het schip van 4000 ton werd door een torpedotreffer tot zinken gebracht terwijl de visschersboot met ontploffingsmiddelen werd vernield VerÜêxen van het Russische luchtwapen De verliesbijfers van het roode luditwapen zijn naar het D N B verneemt tijdens den eersten dag van den veldtocht van uur tot uur gestegen Hoe zwaar de slagen zijn die den Sovjets door het Duitsche luchtwapen worden toegebracht blykt uit de vernietigende nederlagen die roode gevechtsvliegtuigen bij twee aanvallen op Duitsch souverein gebied hebben geleden In de vroege morgenuren van Zondag vlogen negen Russische Martinbommenwerpers naar Oost Pruisen Hiervan werden er niet minder dan zeven door Duitsche jagers neergeschoten Bij een andere aanvalspoging op militaire installaties in het gouvernement dich achter het front waren 35 SovjetRussische gevechtsvliegtuigen in actie Tot op twee na werden al deze vliegtuigen door Duitsche jagers vernietigd Installaties van Sebastopoi gebombardeerd Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben naar aan het D N B wordt gemeld in den loop van gisteren de voor den oorlog belangrijke installaties van Sebasiopol gebombardeerd t Duitsche luchtwapen heeft reedseerste uren van Zondag naar hetD R B verneemt met krachtige slagen de aanvalsvoorbereidingcn van debolsjewistische weermacht getroffen In talrijke dappere aanvalsvlucfaten die werden uitgevoerd door gevechtsen torpedovliegtuigen en duikbommeawerpers konden de inrichtingen vantalrijke vliegvelden van den vijandvernietigd worden Talrijke vliegtuigen hangars barakken en tenten raakten in biVnd of werden door beschieting met de boordwapens vernietigd Verder bestreed het Duitsche luchbwapen op verschillende plaatsen gemotoriseerde colonnes concmtratieivan pantserwagens munitieopslagplaatsen alsmede spoorlynen van denvijand met duurzaan succes Ookkazemeïnsliallaties batterijstellingenen zware verdedigingsinatallaties werden door bommen van alle kalibersgetroffen en grootendeels vernield De reactie in andere landen Ji an De Japansche minister van Buitenlandsche Zakens Matsoeoka heeft gisteravond om tien uur e i bezoek gebracht aan den premier prins Konoye waarschijnlijk om Japans toekomstigen koers tegenover den OuitscfaRus sischen oorlog te bepalen Tevoren had Konoye bezoek ontvangen van luite nantgeneraal Soezoeki voorzitter van den kabinetsraad voor plannen Tomita eersten kabinetssecretaris en Ito voorzitter van den kabmetsraad voor voorlichting Matsoeoka heeft een onderhoud van anderhalf uur gehad met den Ouitscfaai ambassadeur generaalmajoor Ott MalBoe rica heeft zich nadat het rap port lAn den Japanschen ambassadeur te Berlijn over het uitbreken der Duitsch Russische vijandelijkheden was aangekondigd naar het keizerlijk pa leis begeven om verslag uit te brengen over de situatie tJe Japansche bladen publiceeren uitvoerige uittreksels uit de proclamatie m den Führer en bevatten commer tairea van Japansche diplomaten militairen en politici over de nieuwe ontwBckeling van den Europeeschen po litieken toestand De bladen geven eenstenmiig als hun meening te ken nen dat Japans doel éener nieuwe ordening van Oost Azië onwrikbaar bestaan blijft De Tokio Nitsji Nitsji wijst er op dat de voortdurende kuiperijen vanr Moskou Duitschland tot zijn maat refclerf gedwongen hebben De geheele ppntieke toestand heeft voor DuitschUnd een gunstig aspect Den graad van samenwerking tusschen Moskou Lon deO en New York kan men thans nog wel niet nauwkeurig bepalen doch niettemin is het opvallend dat de houding van president Roosevelt tegenover Duitschland de laatste dagen scherper geworden is Het gemeenschappelijke optreden van Duitschland Finland en Roemenië is een strategisch meesterstuk dat Ru Ia d in n moeilijke positie brengt Italië Stefani meldt Het bericht dat Cl tschland met Finland en Roemenië ia oorlog is gekomea met d Sovjetunie is gisterochtend te acht uur door alle Italiaansche zenders verspreid en heeft overal diepe indruk gemaakt De proclamatie van Hitfer en de nota van von Ribbentrop hebben zeer tot de Italiaansche bevolking gesproken vooral wegens het overstelpend bewijs van het laaghartige verrasd dat Rusland heeft gepleegd ten aanzien van ziJH verplichljingen jegens Duitschland Italië is het geheel eens met de hooge motiejven die fjitler voor den nieuwen oorlog heeft aangevoerd Te 13 uur meldde de Italiaansche omroep dat ook Italië m staat van oorlog met de Sovjet Unie is Dit bericht werd overal met de grootste geestdrift ontvangen rk Turkije Het bericht over het uitbreken van den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet Unie is in Turkije door middel van de radio en door de middagedities der bladen aan het publiek medegedeeld De indruk is geweldig Vooral door den thans bekend geworden Russischen eisch naar steunpunten aan Je zee engten aldus het D N B Zweden De Zweedsclie koning is gisterochtend uit jn zomerresidentie te Stockholm teru ekeerd Het kabinet is bijeengeroe eiij Slowakije De Slowaaksche republiek heeft de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet Unie verbroken Bulgarije De Bulgaarsche ministerraad is Zondagochtend in buitengewone zitting bijeengelcomen Naar Stefani uit Sofia meldt is het afbreken van de diplomatieke betrekkingen tusschen Bulgaiye en SovjetRusland ieder oogenblik te verwachten Amerika Associated Press publiceert een reeks uitingen van Amerikaansche Congresleden over het Duitsch Russische conflict De vroegere president Hoover ziet in de jongste ontwikkeling van de internationale polijiek een nieuw halfdozijn redenen vooï de Ver Staten om aan den oorlog niet deel te nemen De democratische senator Glass is van meening dat de Duitsch Russische oorlog voor de bewapening der Ver Staten een tijdwinst beteekent hoewel men niet weet hoelang de Russen de Duitschers zullen kunnen tegenhouden De democratische afgevaardigde Shan ley meent dat de Duitsch Russische ooriog vcfer Noord Amerika opnieuw de noodzakelijkheid op den voorgrond plaats een traditioneele neutraliteit te bewaren In leringen van de Amerikaansche marine is men van meening dat de Russische vloot niet in staat is beslissend tegen de Duitsche vloot op te treden althans niet in den slag op den Atlantiïchen Oceaan aldus het N B De Russische vloot zoo verklaart men is wat inhoud betreft wel sterk doch vergeleken met de wereldvloten als een der onbelangrijkste te beschouwen Frankrijk TURKIJE BESLUIT NEUTRAAL TE BLIJVEN Het Turksche persbureau publiceert het volgende officieele communiqué Ten aanzien van den toestand ontstaan door den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet Unie heeft de regeering de republiek besloten de neutraliteit van Turkije af te kondigen De M a t i n schrijft o a Nu het bolsjewistische Rusland twintig jaar lang alle volkeren en alle landen verraden heeft is het onvennijdelUk geweest dat het ook Duitschland zou verraden Thans is aan het onbeperkte bandietendom van de regeerders in het Kremlin een halt toegeroepen Engeland Amerika en de Joden zyn natuurlijk met het communistische Rusland verbonden Wellicht zal hel op zekeren dag ook de Engelschen de Amerikanen en zelfs de Joden verraden Oorlogstoestand in meestee gebieden der militaire overheid kan alle voorschriften over huiszoekingen en arrestaties uitvaardigen en maatregelen tegen de sociaal gevaarlijke personen nemen Het presidium van den Oppersten Raad dejSovjet Unie heeft een verordening uitgevaardigd over de oprichting van militaire rechtbanken vooral in de gebieden der krijgsbedrijven Het besluit is over de Russische zender verspreidt Daarin worden o a zee harde straffen vastgesteld voor weigering van gehoorzaamheid staatsmisdaden vergrijpen legen het eigendom moord met voorbedachten rade en bevrijding van gevangenen Het besluit houdt zich verder bezig met de dienst weigering van dienstplichtigen en met den verboden handel in wapenen van allerlei soort In de gebieden der operaties worden alle overtredingen uitsluitend door de militaire rechtbank behandeld Sovjet Unie Naar de Moskousche zender meldt is door een bijzonder decreet van de Opperste Sovjet de afkondiging van den oorlogstoestand in dé meest gebieden der Sovjet Unie bekend gemaakt De oorlogstoestand dient het belang van de veiligheid van den staat alsmede de handhaving van rust en orde in het binnenland Alle bevoegdheden in de gebieden waar de oorlogstoestand werd afgekondigd gaat over in handen van de militaire overheid In de gebietjen war de oorlogstoestand heerscht bieschikken de militaire autoriteiten in het bijzonder over de volgende rechten alle noodige krachten in den arbeidsdienst betrekken en wel tot het verrichten van werk dat io het belang is van de verdediging l v den aanleg van wegen spoorwegen enz Voorts hebben de militaire autoriteiten het recht om automobielen in beslag te nemen De DE OPROEP VAN HITLER Negatief antwoord op vier Russische vragen D ior de Russische concentraties In den vorigen zomer was een radicaal beéindigen van den oorlog in liet westen niet meer te verantwoorden Rusland verantwoordelilk voor den opstand in in Roemenië en den staatsgreep in Belgrado DilVts In ziJn oproep tot het Duitsche volk beginnend met de woorden Duitsch volk nationaal socialisten Door zware zorgen gedrukt tot maandenlang zwijgen gedoemd is thans het oogenblik gekomen waarop ik eindeiljk oppnlyk kan spreken herinnert Hitler aan de Engelsche omsingelingspolitiek Nooit aldus Hitler heeft het Duitsche volk tegen de volken van Rusland vijandelijke gevoelens gekoesterd Alleen sedert meer dan twintig jaar heeft een Joodsch bolsjewistische clique van machthebbers uit Moskou getracht niet alleen Duitschland doch geheel Europa in brand te steken Niet Duitschland heeft toen getracht zyn nationaal socialistische wereldbeschouwing naar Rusland te brengen doch de JoodsohbolsjÉwistische machthebbers hebben st Ss weer gepoogd ons en anderen Europeeschen volken hun heerschappij op te leggen en dit niet alleen langs geestelijken weg doch op de eerste plaats door middel van de milij aire macht De gevolgen van het optreden van dit regiem waren in alle landen slechts chaos ellende en hongersnood Ik ieb daarentegen sedert twintig jaar gestreefd met een minimum van ingrijpen en zonder eenige verstoring van onze productie te komen tot een nieuwe socialistische orde Het succes van deze politiek van economische ery sociale nieuwe ordening is in de geheele wereld ongekend Het was derhalve voor mij in Augustus 1939 een zware stap miJn minister naar Moskou te zenden om daar te pogen de Britsche omsingelingspohtiek tegen Duitschland tegen te werken Ik heb dit slechts gedaan in het bewustzijn van mijn verantwoordelilk tegenover het Duitsche volk en voor alles in de hoop ten slotte toch te komen tot een duurzamf ontspanninig en misschien de van ons geëisohte offers te kunnen verminderen Terwijl nu Duitschland in Moskou plechtig verzekerde dat de betrokken gebieden behalve Litauen buiten elk politiek belangengebied van Duitschland lagen werd nog een speciale overeenkomst getroffen voor het geval dat het Engeland zou lukken Polen wer kelijk tegen Duitschland in den oorlog te hitsen Doch ook hier wend een grens gesteld voor de Duitsche aanspraken welke niet in verhouding stond tot de prestaties van de Duitsche wapens De Duitschers ia de randstaten Nationaal socialisten de gevolgen van deze door mijzelf gewenschte en in het belang van het Duitsche volk gesloten verdragen waren in het bijzonder voor de in de getroffen landen levende Duitschers zeer zwaar Veel meer dan een half millieen Duittche volksge nooten allen kleine boeien handwerkers en arbeiders werden bijna op staande voet gedwongen hun vroeger vaderland te verlaten teneinde een nieuw regiem te ontloopen dat hen om te beginnen met grenzcnlooze ellende bedrej e en vroeg of laat geheel zou uitroeien Toch zijn nog duizenden Duitschers verdwenen Het was niet mogelijk iets van hun lot of van hun verblijfplaats te ontdekken Onder hen bevinden zich alleen reeds meer dan 160 mannen van Duitsche nationaliteit Russische aanspraken Ik heb over dit alles gezwegen omdat ik zwijgen moest want het was toch mijn wensch een definitieve ontspanning en zoo mogelijk een duurzame overeenkomst met dezen staat tot stand fe brengen Reeds tydens onzen opmarsch in Polen maakten de Sovjetmachthebbers plotseling in tegenstel ling met het verdrag ook aanspraken op Litauen Het Duitsche rijk heeft nooit de bedoeling gehad Litauen te bezetten en heeft dan ook niet alleen geen dergelijke eisch aan de Litausche regeering gesteld doch in tegendeel het verlangen van de Litausche regeering Duitsche troepen naar Litauen e zenden afgewezen aangezien dit niet overeenkwam met de bedoelingen van de Duitsche politiek Toch heb ik mü in deze nieuwe Russische eischen geschikt Dit was evenwel slechts het begin van steeds nieuwe afpersingen welke steeds werden herhaald De overwinning in Polen welke slechts door Duitsche troepen werd bevochten vas voor my opnieuw aanleiding een vredesaanbod te doen aan de Westelijke mogendheden Door de internationale en Joodsohe ooriogsophitsers werd dit van de hand gewezen De reden van deze weigering vond reeds toen zyn oorzaak in het feit dat Engeland nog steeds hoopte een Europeesche coalitie tegen Duitschland te kunnen mobiliseeren met insluiting van den Balkan en Sovjet Unie saMwaieai iOHCHfflaOH lon op 5 18 onder 22 06 Maan op 5 28 onder 21 27 Men ia yerpUcht t verdiiiateren van toaaonderjant tot conaopkonnt Lantaama van voertniden moeten aar na lonsoniieriatki ontttoken worden WKHmiaMmJ