Goudsche Courant, maandag 23 juni 1941

V VtTVolg van papiM 1 CriiW BMr MoafcM bnrhahre betloot men In Londen mister Qripps ate ambanadeur naar Moskou te zenden Hü kreeg de duideHjke opdracht onder alle omstandigheden de betrekkingen tusschen Enge land en Sovjet Rusland opnieuw aah te kitoopcn en in Engelschen zin te ontwikkelen Over den vooruitgang van deze missie gaf de Britsohe pers berichten zoolang zij niet oro tactische redenen tot zwijgen genoopt was In de herfst van 1939 n in het voorjaar van 1940 lieten zich werkelijk de eerste gevolgen merken Terwyl Rusland zich gereed maakte niet alleen Finland doch ook de Baltische staten militair onder zijn juk te brengen motiveerde hit dit optreden ploseling met de even leugenachtige als belachelijke bewering dat het deze landen moest be chlermen tegen een bedreiging óf deze bedreiging moest voorkomen wordep sriaehB eomentraiies Hiermede werd alleen Duitschland bedoeld want geen andere macht zou In het Oostzeegebied kunnen binnendringen of daar oorlog voeren Toch moest ik zwUgen de machthebbers in het Kremlin gingen evenwel onmiddellijk verder Terwijl Duitschland jn het voorjaar van 1940 zijn slrijdkrilchten ta den zin van het zoogenaamde verdrag van vriendxohap ver van de Oostelijke grenzen terugtrok ja zelfs dit gebied voor een groot deel geheel van fiuitsohe troepen ontblootte begon reeds in dezen tijd de opmarsch van de Russische strydkrachten in een mate welke slechts kon worden opgevat als een bewuste bedreiging tegen Xhiitsehland Volgens een destyds door Molotof persoonlek afgelegde ve klarin s bevonden lioh reeds in het voorJaar van 1940 22 Russische devisies alleen reeds in de Baltische landen Aangetien de Russische regecring zelf steeds beweerde dat zij door de bevolking van deze landen zelf was geroepen kon het doel van hun aanwezigheid daal slechts een demonstratie tegen Duitsohland ün Terwijl nu onze soldaten van 10f B 944J af de FranschBritsche m MHhet westen hadden gebroken ii HWre Russische opmarsch evenwel in een steeds dreigender mate voortgezet Van Augustus 1940 af meende ik derhalve dat het in het belang van het rük niet meer te verantw orden waa onze reeds zoo dikwijls verwoeste Oostelijke parovincies onticschermd te laten tegen deze geweldige opnaraoh van Bolsjewistisctje divisies Biermede ontstond wat de BritschRoasische samenwerking beoogde niunelüh het binden Vfui xoo sterke Dultsche krachten in het Oesten dat vooral in de lucht een radicaal bedndigen van dea oorlog in het Westen slet meer te verantwoorden was voor de Duitsche leiding Dit was niet alleen het doel vad de Britsclie doch ook van de Rnasische imlitiek wast loowel Engeland als finsland hebben het doel den oorlog zoolang mogelijk te laten dnren teneinde ge heel Europa te verzwakken en in een steeds greetei onmacht te storten Roemenië De inval van Kusland in Roemenië de koppehng van Griekenland aan Engefand dreigden ook deze gebieden binnen korten tijd tot een algemeen oorlogstooneel te maken Tegen onze betgmselen en gewoonten in heb ik op dringend verzoek vaii de toenmalige Roemeensche regeering die zelf schuld droeg aan dezen gang van zaken den raad gegeven om des vredes wille toe te geven aan de Russische afpersing en Bessarabië af te staan De Hoeneensohe regeering meende evenwel dit sle t voor haar gen volk te kunnen verantwoorden als Duitschland en Italië tenminste als Aadevergoeding daarvoor een garantie zouden geven dat aan het resteerende grondgebied van Roemenië niet meer kan worden getornd Met bexwaard hart heb ik dit gedaan Zoo meende ik nog op het laatste oogenfclik den vrede in dit gebied te hebben gediend al had ik dan zelf ook een zware verpliditing op mij genomen Molotofa vragen Om deze problemen definitief op te lossen en tevens duidelijk te kunnen vaststellen wat het standpunt van Rusland tegenover Duitschland was benevens onder den druk van de steeds krachtiger mobilis tie aan onze Oostelijke grens heb ik den heer Molotof uitgenoodigd te Berlün te komen De Russische minister van Buitenlandsche Zaken wenschte nu opheldering van respectievelijk een toestemmend antwoord van Duitschland op de volgende vier vragen i Zon de DoHaelie gaiaatie aan Roemenië in het geni van een Rdssisehe in vid oy Bocmenie ook tegen SovJet RnsbMd gtMeat M antwoord de DnMsdie garantie is algemeen ca verpHebt m onvaM ifaarde HJk Mur Snslsod aldm verrolgde ik heeft ia noott verklaard dat het behalva BessuraMë mg eenigerlei belaagen ia Roemarië bent Reeds de bcaetUag vin het Neor citfk deel van de Boekowina maakte inbreuk op desc ymMkatag n neeade eAafve idet dat Rusland thans ylotseUng nog be Uogen van vetdoc stiriiUBf tegen Roemenië kon hebben i RosUad voelt lieh oimieaw door Finland bedreigd Rusland is bedeten dit niH te daUen Is Onitsehland bereid Ftahmd iweMgrlei MJrtaad te erleenen en vowal de DaltaelK troe die ter afbniar op vreg waren aar kcBte ten od terug te trekken mifn antwoard Doitsehland heeft mag steeds geen pontile belangen fat Fialand Een nieuwe o 4ac ym Mmbnd tem ket fcMM Ftaid Dt kan dMT de regeeiiBc vaa het Didtade iftk beschouwd worden aii niet langer Ie verdragen zolks te meer Aar wij MMtteC vaa Rinland door Finland Wd wfliea echter Ja het geheel niet tt de Oeataee atataab oorlogsteoaeel 1 Is Odtschlaad bereid iae te staandat SovJetRuiilaad lijnenijds een garantie aan BulgarUe geeft en met dit doel Russisehe troepen naar algarije xendt waarbQ hiJ Molotof wUde verklaren dat lU niet Toomemens waren naar aanleiding hiervan bij voorbeeld den koning terzijde te schuiven Mijn antwoord Btig irije is een souvereine staat en ik wist niet dat BugariJe aan Sovjet Rusland evenalsRoemeitië aan Duitschland om ren garantie had verzacht Bovendien moest ik daarover raadplegen met mUn bondgenoot 4 Sovjet Rusland beeft onder alle omstandigheden vrije doortocht door de Dardanellen ooodig en verlangt ook tot zün verdediging de bezetting van enkele belangrijke steunpunten aan de Dardanellen résliectievelijfc de Bosporus Heeft Duitschland daartegjtn bezwaar of niet Mijn antwoord Duitschland is ten allen tijde bereid zijn toe stemming tot een wijziging van het ftataut x Montreux tengunste van de staten aan dé Zwarte Zee te verleenen Duitschland is niét bereid in te stem men met de inbezitneming door Rusland van steunpunten aan de zeeengten De Sooneensche staatsgreep Nationaal socialisten ik heb hier dit standpunt ingenomen dat ik als verantwoordelijk leider van het Duitsche rijk maar ook als vertegenwoordiger van de die mijn verantwoordelijkheidsbesef Europeesche cultuur en beschaving uitsluitend kon innemen Het gevolg was een sterking van de Russische activiteit tegen Duitschland en vooral de onmiddeUijke aanvang der uitholling van den nieuw Roemeenschen staat en een poging door propaganda de Bulgaarsche re eering terzijde te schuiven Met behulp van verdwaasde onrijpe figuren uit de legionnaire beweging slaagde men er in in Roemeijië een staatsgreep te ensceneeren Desondanks meende ik nog steeds het beste te doen door te blijven zwijgen Terstond na de mislukking van deze ondernemiiig werden de Russische troepenconcentraties aan de Oosfelijke grens van Duitschland nogmaals versterkt Tankformaties en parachutetroepen werden in steeds grooter aantal dreigend dicht bij de Duitsche grens gebracht De Duitsche weermaoht en het Duitsche vaderland weten dat nog tot voor enkele weken geen enkele Duitsche gepantserde of gemotoriseerde divisie aan onze Oostelijke grens lag Indien nog een laatste bewijs noodig mocht zijn voor de coalitie tusschenEngeland en Ifusland die ondanks alleafleidingsen eamouflagemanoeuvresintusschen tot stand gekomen was dan heeft het Jfoego Slavische conflict dit geleverd Want nu kan aai het Dui Bthe volk worden meegedeeld dat de Servische coup tegen Puitschland zich niet slechts onder Engclsch doch vooral onder Russisch vaani l voltrok Daar wij ook hiertoe het zwygen deden ging de Russische leiding nu nog een stap verder Zij organiseerde niet slechts den putsch doch zij heeft enkele dagen later met de nieuwe creaturen die haar waren toegedaan de bekende vriendsohapsovereenkomst gesloten die ten doel had de Serven te versterken in hun begeerte om zich te verzetten tegen de pacificatie van den Balkan en tegen Duitschland qp te hitsen Dit was o H een platonische bedoeling Moskou ei te de mobilisatie van het Servische leger Daar ik ook thans nog meende beter niet te kunnen sprcken gingen de machthetl ers van het Kremlin nog een stap verder de Duitsche regeering bezit thans de l ewijzen dat Rusland om JoegoSlavië definitief in den oorlog te brengen de toezegging deed via Saioniki wapens vliegtuigen munitie en ander oorlogstuig tegen Duitschland te leveren Dit geschiedde bijna op hetzelfde oogenblik toen ik zelf nog aan den Japansohen minister van Buitenlandsche Zaken dr Matsoeoka den raad gaf een ontspanning met Rusland tot stand te brengen steeds in de hoop daarmede den vrede te dienen Slechts dè snelle opmarsch van onze onvergelijkelijke divisies naar Skiopje benevens de inneming van Saloniki zelf hébben de bedoelingen van dit Rus sischAngelsaksische complot verhinderd De Servische vliegerofficieren vluchtten naar Rusland en werden terstond als bondgenooten ontvangen Slechts de zege van de asmogendheden CH den Balkan heeft voorloopig verijdeld Duitschland deze zomer in een strijd van maanden in het Zuidoosten te verwikkelen en intusschen den opopmarsoh van de Russische legers steeds meer te voltooien en hiui oorlogsparaatheid doen toenemen om dan samen met Engeland en et steun van de verwachte Amerikaansche leveranties het Duitsche rijk en Italië te kunnen worgen en dood te drukken Daardoor heeft Moskou de bepalingen van ons vriendatSiapsyerdrag niet slechts geschonden doch o op erbarmelijke wijze verraden 169 Russische divisies Al werd ik nu gedwongen steeds weer te zwijgen toch is thans het oogenblik gekcxnen waarop verder toezien niet sleets een zonde door nalatigheid zou zQn maar een misdaad jegens het Duitsche volk ja jegens gansch Europa Thans staan omstreeks homterdzestig Russische divisies aan onze grens Sinds weken wordt deze grens voortdmrend geschonden niet slechts bij ons maar in het hooge Noorden evenzeer als in Roemenië De Russische vliegers scheppen er genoegen in deze grenzen eenvoudig achteIbos over het hoofd te zien waarschijnlijk om ons daardoor te bewijzen dat ïü zioh reeds heer en meester in deze gebieden voelen In den nacht van 17 op 18 Jimi hebben Russische patrouilles verkenningen gedaan op DuitsiSï gebied en zij konden eerst na een vrij langdurig vuurgevecht worden teruggedreven Daarmee nu heeft thans het uur gelllagen waarop het noodzakeijlk wordt stappen te ondernemen tegen de Joodi Angelsaksische oorlogshitser en tegen de eveneens Joodsche machthebbers der Bolsjewistische centrale te Moskou Duitsch volk Op dit twgenblik vol VERKLARING VAN CHURCHILL Hulp aan Rusland toegezegd Caiurchill heeft Zondagavond voor de Britsche radio een toespraak gehouden waarin hij o a verklaarde dat het conflict tusschen Duitschand en Sov jetRusland hem niet heeft verrast daar hij Stalin hierop reeds had voorbereid Ohurchill was van mecning dat niemand over de politiek van de Engelsohe regeering in twijfel kan zün daar de Britsche regeering er naar streeft Killer te vernietigen Wie tegen Hitler strijdt is derhalve H geland s vriend wie met hen strijdt Engelanü s vijand De Britsche regeerin heeft besloten SovjetRusland te helpen voor zoover het in haar macht ligt In zijn radiorede heeft de ministerpresident volgens den Britschen berichtendienst In verband pfict de belofte aan Sovjet Rusland hulp te verleenen o m nog verklaard Engeland zal aan alle vrienden en bondgenooten in de wereld een oproep richten om Sovjet Rusland te steunen Engeland heeft SovjetRiBland iedere technische en economische hulp aangeboden die het gebruiken kan Voorts beweerde de ministerpresident aldus het D N B dat het voor Sovjet Rusland bestaande gevaar ook een gevaar voor Engeland en de Vereenigde Staten is trekt zioh eep opmarsch die in uitgebreidheid en om vang de grootste is die de wereld tot dusverre heeft gezien In vereeniging met Finsche kameraden staan de strijders der overwinning van Narvik aan de Noordelijke IJszèe Duitsche divisies onder bevel van den veroveraar van Noorwegen besdiermen tezamen met de Finsche vrijheidshelden onder hun maarschalk den Finsohen bodem Vap Oost Pruisen tot aan de Karpaten strekken de formaties van he Duitsche Oostelijke front zich uil Aan de oevers van de Proeth aan de l enedcnloop van den Donau tot aan de oevers van de Zwarte Zee vereenigen Duitsohe en Roemeensche soldaten zioh onder het staatshoofd Antonescu Derhalve is de taak van dit front niet meer de bescherming van kfzonderlijke landen maar de ijeveiliging van Europa en daarmee de redding van aMen Ik heb derhalve vandaag iieslotenhet lot en de toekomst van het Duitsohe rijjt en vjn ons volk weer in dehanden van onze soldaten te leggen Moge de Heere God ons juist bij dezenstrijd helpen Berlijn 22 Juni 1941 get ADOLF HITLER De Duitsche pers over de gebeurtenissen In de commentaren van de Duitsche Maandagochtendbladen komt een blyd intsemming met het besluit van den Führer tot uitdrukking aldus het D N B Onder het opschrift Voor de redding van Eureka schrijft Der Montag Deze beslissing is een openbaring over de toekomst van de politieke ontwikkeling Het Duitsche volk heeft zich maandenlang in stilte de vraag gesteld Wat is er met Rusland aan de hand De Führer moest zwijgen en ook de Duitsche bladen hebben gezwegen Op dit uur echter behoeft aan de wereld niet meer verheimelijkt te worden dat ondanks de pogingen van den Führer het bolsjewisme na geringe aarzelingen er toe besloten was Duitschland midden in den beshssenden strijd den dolk in den rug te steken Het Duitsche volk dankt daarom Adolf Hitler dat hij den vijand nooit uit het oog verloren heeft Overigens is iiet heden duidelijk dat Churchill het herhaalde aanbod van den Füjirer tot overlegpleging slechts daarom van de hand heeft gewezen omdat hiijekende op de militaire hulp van di heimelijke bolsjewistische macht van SovjetRusland De Völkischer Beobachter wijst er op dat ook dit offensief ontsproten is aan een oplossing uit noodzaak welke geen andere oplossing toelaat De Führer heeft zich echter ook ditmaal de wet van handelen in den strijd tegen Duitschlands vijanden niet laten ontrukken Overigen is het thans voor de geheele wereld duidelijk dat Sovjet Rusland zijn zg neutraliteit slechts daarom formeel gevolgd iieeft om den oorlogsbrand in Midden Europa zoolang mogelijk te verlengen met het doel ten slotte toch nog een door een langen oorlog ver zwakt Duitschland aan te vallen Het blad besluit met te constafeeren dat de vernietiging van het sovjetbolsje wïsme pas den weg vrijmaakt voor de eensgezinde politieke en geestelijke aaneensluiting van Europa in den strijd tegen de voogdij door de BritschJoodsche maatschappij van uitbuiters Het Hamburger Fremdenblatt herinnert aan den langen tiJd van Duitsche pogingeJi om op vreedzame wijze de Europeesche volkeren gemeenschappelijk té beschermen tegen het Sovjet imperialistische expan 5ieslreven Het blad komt tot de conclusie dat ook hier de miliUire oplossing een dringende noodzakelijkheid geworden was Het blad noemt de nieuwe pfiase van den oorlog een krui stocht welke zonder uitzondering de sympathie van Europa heeft en welke ook andere landen als geestdriftige banierdragers meesleept BOOGE ONDERSCHEIDING De Führer en opperste bevelhebber der Duitsche weermacht heeft den bekenden Duitichen jaehtvüeger en eskader commodore lultenant kolonel Galland als eersten officier van de Duitsche weermacht de zwaarden bij het eikenloof van het ridderkruis verleend Lt kolonel Galland heeft zich bij de aanvalspoging van Britsche gevechts en Jachtformaties waarbU 26 vijandelijke machines werden neergeschoten door groote omzichtigheid in de leiding en door bijzonderen heldenmoed ondersctieiden BfNNENUNO Geknoei bü een melkinrichting ontdekt ONGEOORLOOFDB VERVAARDIGING VAN BOTER Bij de afdeeling techinsche controlevan den Centralen Crisis Controledienst waren klachten ingekomen volgens welke een melkinrichting teApeldoorn de melk die haar werdingeleverd niet naar het vetgehalteuitbetaalde Deze klachten waren natuurlijk aanleiding tot HH instellenvan een onderzoek bij dit bedrijf doorcontroleurs De eigenaar der melkinrichting bleek bii de monsters van de hem geleverde melk ondermelk te doen en op grond van deze yervajschte monsters zijn melkleveranciers te beta len Op deze manier werd een belangrijke hoeveelheid melkvet dje hem was geleverd niet aac de melkveehouders uitbetaald Deze hoeveelheid bedroeg ruim honderd kilogram over de periode van 27 April tot 31 Mei Dit melkvet werd ook buiten de administratie gehouden De boter die ervan werd bereid werd buiten de administratie om zonder merk en zonder bon voor vier gulden per kilogram verkocht De manv die dit op zijn geweten heeft moet zich reeds sedert December 1940 met deze practijkeh hebben bezig gehouden Ook in dit geval bleek de waarheid vsn hel dichterwoord Dit juist is van de booze daad de vloek dat nog meer slechtheid zij verwekken moet Want tengevolge vao de gebezigde practijken ontstonden grootere hoeveelheden melkvet en geproduceerde boter dan konden worden verantwoord en dit noodzaakte den inan weer lotgeknoei in de Administratie Bij eep huiszoeking werd onder een divan nog een hoeveelheid ongemerkte boter gevonden die gereed lag om te worden afgeleverd Den dader werd op het politiebureau te Apeldoorn een verhoor afgenomen hij zal zoowel strafrechtelijk als tuchtrechtelijk worden vervolgdlfen is reeds in verband met wat thans is gebleken bij de Nederlandsche Zuivelcentrale als georganiseerde geschorst Ook tegen de afnemers van de buiten de distributie om geleverde boter is procesverbaal opgemaakt 1 DOOD£UlKE ONGELUKKEN Zaterdagochtend is de zeventienjarige winkelbediende Kempink uit Deventer is een tunnel met zyn fiets gevallen waarbij hij met zijn hoofd onder het achterwiel van een zware vrachtauto kwam De jongen was vrijwel onmiddellijk dood De zestienjarige G Schurink die Donderdag bij het verrichten vanwerkzaamhelden op een l ouwwerkaan den Parkweg te Enschede van eensteiger viel en met een schedelbasisfractuur naar het ziekenhuis werdovergebracht is aan de gevolgen vandit ongeval overleden Zaterdagmorgen kwam de 66jarige mevrouw de weduwe C J E de B van P met de tram van 11 30 uur uit Utrecht Bij den Waterwegmoest zij uitstappen Vermoedelijltheeft zij de tram niet vlug genoegverlaten want zij viel van den reedsrijdenden wagen en kwam onder dewielen terecht De wagen moest opgevijzeld worden alvorens men haarkon bevrijden Dr Van Wijk kon slechtsden dood constateeren Donderdagavond waren in Uithuizen eenige kinderen aan het spelen bij de timmerfabriek van den heerW Pieterman Eenige jongens warenboven op een stapel planken geklommen Plotseling kantelden de planken met het gevolg dat vier kinderen eronder raakten Drie kwamen met denschrik vrij doch het 9 jarig meisjeJantina Dob bekwam ernstige verwondingen Zij werij naar het academisch ziekenhuis te Groningen vervoerd alwaar ze thans aan de gevolgen is bezweken Op het Hofplein te Rotterdam iseen doodelijk ongeval gebeuM De 67jarige voetganger C v d Groep gewoond hebbende in de Oudaenstraat istegen een auto opgeloopen Hy is korten tijd later aan de gevolgen van eenschedelbasisfractuur in het ziekenhuisoverleden De tienjarige Z wonende aan denMolenberg te Rozen daal die in gezelschap van familieleden naar het z g Bergen op Zoomsche strbnd was gegaan om te baden s daafr verdwaald geraakt en in de Bergvlietsche Kreek verdronken Tijdens het zwemmen in de Maasbü Groeningen in de gemeente Vierlingstfleek dreigde een 20 jarige jongeman zekere Smits te zinken Zijn ongeveer even oude broer die hem ingevaar zag wilde te hulp komen dochzyn reddingspogingen faalden en ookhij werd het slachtoffer van het water Beide broers die geoefende zwemmerswaren verdwenen in de diepte en naeenigen tijd heeft men het lijk van eenhunner kunnen ophalen STAAT VAN BELEG IN TURKSCHE FROVINCIES Naar radio Ankara meldt heeft de Groote Nationale Vergadering met Jlgemeene stemmen op voorstel van den minister president de verlenging van den staat van beleg roet zes maanden aangenomen voor de volgende provincies Istamboel Koerklaroli Tekirdah Kodjaeli De staat van beleg werd afgekondigd op 23 November 1940 DB BLOKKEERINO VAN BURKNI NDSCHK SALDI IN DB VER STATEN De blokkeering van de Zwitsersche en Zweedsche saldi in de Ver Staten is door het departenient van Fmanciën weer opgeheven zoo meldt Associated Pres Opgravingen te Balgoy RESTEN VAN OUD KASTEEL BIiOOTQELEGD In Balgoy gemeente Overasselt zijn onder leiding van het Rijksbureau voor de monumentenzorg opgravingen geschied Bü het afgraven van een heuvel en het dempen van een gracht op het zoogenaamde kasteel van den heer Span was een zwaar muurwerk voor den dag gekomen dat van bet oude kasteel afkomstig moest zijn Het Rijksbureau voor de monumentenzorg achtte een en ander belangrijk genoeg om tot wetenschappelijk onderzoek over te gaan De Rijksinspectie voor werkverruiming in Gelderland zegde haar medewerking toe en zoo was het vraagstuk der iH naneiering spoedig opgelost Monumentenzorg belastte den ambtenaar van haar jongste afdeeling die voor middeleeuwsche archeologie met de leiding en in weken van minutieuzen arbeid werden de fundeeringen van het oude kasteel blootgelegd Zoo langzamerhand waren de opgravingen in een dergelijk stadium gekomen dat belangstellenden iets kon worden getoond Een dezer dagen verzamelde zich daarom een groot gezelschap op het terrein van het kasteel Jhr dr E van Nispen tot Seven aer directeur van het Rijksbureau voor de monumentenzorg hield een korte inleiding waarin hij er aan herinnerde dat opgravigen slechts mogen geschieden door erkende wetenschap pelijke instanties terwijl bovendien de burgemeesters gehouden zijn oudheidkundige vondsten in hun gemeente zoo spoedig mogelijk ter kennis Ie brengen van het centrale adres voor die zaken het Rijksbureau voor oudheidkundig bodemonderzoek te Leiden voor de drie noordelijke provincies in het biologisch archeologisch instituut te Groningen Na deze inleiding gaf dr van Nijpen het woord riaar den leider der opgravingen den heer J G N Renaud die aan de hand van een teekening den groei van het kasteel complex dflidelijk maakt Het kast® l bestaat uit 2 gedeelten Het hoofdkasteel en de voorburcht Het hoofdkasteel is een rechthoekiggebouw met muren van meer dan twee meter dik Door twee dunne muren werd de ruimte over drie ver trekken verdeeld Een half in den muur gemetselde put verzorgde dé watervoorziening Aan een der korte zijden kon de afvoerkoker voor aller lei huisvuil teruggevonden worden Een brug verbond hoofdgebouw met voorburcht De binnenmuren zijn daar vrijwel verdwenen maar ae fundeering van de poort heef f en teruggevonden Een kasteel kent in zijn bestaan natuurlijk veranderingen en uitbreidingen De uitbreiding van een latere periode kenmerkt zich in het algemeen door het gebruik van kleinere steen terwyl hier in Balgoy voor de fundeering van die latere bouwsels mcrgelblokken werden gebruikt Door deze bijkomstigheid aldus de heer Renaud wordt de bouwgeschiedenis van het kasteel van Balgoy vrij duidelijk Streng optreiien tegen frauduleus slachten GEHEELE VEESTAPEL IN BESLAG GENOMEN Als verdacht van frauduleuze slachting van vee is te Rosmalen gearresteerd de landbouwer van C aldaar Nog slecht kort geleden was van C door den kantonrechter te den Bosch wegens het zelfde feit veroordeeld tot een paar honderd guldens boete In verband met de herhaling van deze overtreding is bjj hem thans de geheele veestapel bestaande uit veertien koeien op last van de justitie in beslag genomen en verkocht Daarna zal vffli C nog worden vervolgd BOERDERIJ BRANDEN Onder de gemeente Haaren bü Oisterwijk is gisteren in den morgen omstreeks vier uur de kapitale ixjerderü van landbouwer L tot den grond toe afgebrand Daar de brand de bewoners totaal verraste kon me büna niets redden Gistermiddag om een uur brak brand uit in het achterhuis van de boerderi van den heer A van Lieshout op den Drunensche heide te Drupen Het vuur greep snel om zich heen in het met riet gedekte pand en spoedig stond het geheele gebouw in lichter laaie Snel toegescholen hulp wist het grootste deel van den huisraad in veiligheid te brengen doch van de zich in het achterhuis bevindende zaken kon niets meer gered warden Behalve de boerderij brandden nog een tweetal bügebouwcn af waarin het landbouwtuig van dewed de Gouw was opgeborgen Hiervan kon niets worden gered BRUTALE INBRAAK TE NAARDEN Vrüdagmiddag is op klaarlichten dag een inbraak gepleegd in de van Oucklaan te Naarden De bewoners van de villa waren tusschen half drie en half vuf afwezig zoodat de inbraak op dat t idstip gepleegd moet zijn De dader moet zeer goed op de hoogte geweest zijn met den plaatse lijken toestand Hu heeft zich toegang verschaft door de keukendeur die niet op slot was Daarna begaf hU zich regelrecht naar de slaapkamer waar hü uit een binnenkost f S50 aan klein bankpapier en een aantal sieraden ter waarde van ƒ 1000 wegnam J J TONCKENS t In den afgeloo Sen nacht is te Was senaar m den ouderdom van ruim zestig jairn overleden de heer J J Tonckens oudhoofdcommisarii van politie te Groningen DISTRIBUTIENIEU DISTRIBUTIE Van VASTE BRANa S TOFFE N Begint op 24 Juni De secretaris generaal van l t j parlement van Handel Nijverhe d Scheepvaart maakt bekend dat gin zal worden gemaakt met t h baarstellen van vaste brar dj ji teneinde de verbruikers in de gel Jj heid te stellen reeds gedurcncTj zomermaanden een gedeelte ar hun voor den aanstaanden mn nierioe wororn voor net tii ji van 24 Jluni 1941 tot en met Tlhi cember 1941 de bonnen no l i j2 03 van de bonkaart haarden kachels j de bonnen no u g h en 04 van de bonkaart liiui kachels k alsmede de bonnenT 1 13 M 05 06 07 08 M en 11 van de boonkaart c einw verwarming I elk geldie erliU J te kennen rantsoen te betrekijen Hiertoe worden voor het eenbnf voor het koopen van éen vaste brandstoffen Voorts geven gedurende bovti genoemd tijdvak de bonnen nu k 6 07 van de bonkaart haarden n kachels j en de bonnen nu 05 2 01 en 98 van de bankaart haa en kachels k elk recht op het kói pen van hetzij 195 kg persturt M stuks hetzij 200 kg bagtertul 450 stnks hetzij 275 kg git ü Peel afkomstige turf het ij 2N ij overige soorten turf Zooals bekend is aanmaaktuif zojj bon verkrijgbaar Fabriekstuif uitsluitend beschikbaar gesteld vgf industneele doeleinden en kur r ic de gewone bonnen wnrden be rjkv De bonnen die thans alleen koopen van turf ijn aangewezr len vermoedelijk later èlsnog geldig verklaard voor het koe alle soorten vaste brandstotiL thans gedistr bu Hrd worden z dè verbruikers die hierop gcc wenschen te belrekken deze bcnaj kuniren bewaren en ze later Voor zoover zulks mogelijk is zuje vóór 31 December 1941 nog and bonnen voor vaste brandstollen vm den aangewezen Het spreekt vanzelf dat de braofc stoffenhandelaren niet in de gelef heid zyn om onmiddellijk aai de va bruikers op alle thans geldig erk a de bonnen brandstoffene af te e erH en dat zü daarom de levering over i zomer en het najaar dienen te va deelen J De verbruikers die ten gevo ge v onvoldoende bergruimte of andersii niet in de getegenheid zyn reeds vastebrandstoffen t hun bonnen l etrekkeii kunnen hiermede aij sprekend ook tot het a s stookïeiziw wachten daar de Ixmnen geldig aj verklaard tot en met 31 Decembe lüfli Tevens wordt er de aandacht op ff vcstigd dat de bonnen gemeikt Mt brandstoffen één eenheid Juni 1941 af tot 1 Mei 1942 reel geva op het koopen Iran één eenheid vastt brandstoffen N V PRARMACEVTISCHE rAimrik BKOCADES STHEKMAN EN PH RMA tt Ten lumtore van de NV Ph nnac uflMH tabiiek Biocadec Sthe maQ en Pt rwia werd onder voorrltlewchap van n N t Ro6t Onnes de algen ecne aandtfe hMjM vei gadennt der N V gehouden v larie voorzitter mot enjtele woorden der cvrt leden directeuraandeelhouder H A Stt mar herdacht Aanwezig waren ze aar fi j houdera tciamen vertegenwoordiirentle aandeelen De ver schillende jaarstukken vd Oen zonder hoofde like Etemmmg va terwijl de directie vo haar beli er gedechargeerd Het dividend voor tie ferente aandeelen werd vastgeste d c en voor de gewoneluindeelen op 8 IJ commissaris werd de heer ir J T Dujv Amsterdam herbenoemd RADIOHIEUWS Dia M iml n vuauM L uu m 45 Gratnofoonmur SJ © Ochtendpyr r ar l M Cramotooiunui ï 45 Ochtendio S M BKO Vleuwsberichten SJS St en Meditatie voorbereid door de Cl r Si Stichting SIJ GramofooBBJUtleli Jj Voor de huisvrouw ll St Occlafnalie Ij Zang met ptanobegeleidinf en grlirot niuriek I2 W Gramofoonmuriek 12 ï5 kwartier van den arbeid 12 4S Almanak BNO Nieuwsen cconomicche beni I M Vlooi en piano I M Sprankelondi dagklanken I M Orgelconcert 1 3 O foonmusiek 4 Si Cyc us Ons geloof w werk voorbereid door 1 Vrijt Prot cotnit 4 2 Drinsmuziek gr pl de leiigd 5 15 BNO Nieuws ecimorriscM beui t eichten 5 M Orke t Eiuwarfi cH Onie eigen taal IJ Cab i i fj ma 9M Gevarieerd programcna Vragen van den dag 7 15 Zang iiif i pj geleiding en gramofoonrnur ii SM i I leuw l erichten 8 13 Spiegel van W 2 Sje OmroeporkeM en olilte S X Engelsch S 45 Politiek weekpra iljc 7 IM IS I5 BNOEngel x he uilrird f iwmic R wi ftoin UoUaittf HLvnaoM a WIJ h S IS GnimofoonmuL f SS Oehtentm 14 Oramoroonmul ï 4S Oehtep h SM BNO Nieiiwllier S IJ Cram i IS 4S Dec amant ll M Mait i gramofwmrr ueiek lï M Rerlchti lUmtXcn 4i BNO Nieuw i i actie berichten I M Omroeporkest pue Intemieizo ï M Graniofoonmuz i rZff voordracht en gfamefoonnniiiek v 7 atralen In ziekenzalen M Rie Doo Qiiichote op SB eauwrie i oi ioonplaten 4 4 CrawotoonmuzteK jK Nieuw cot omische en heu her t üualach erkent awa oMslf iBMMnutiek f J U hebt t s j fJ aar letiool J Oriwofoomnuri i Jeug sportciub TM BNO Vra f ana I IJ Amuiemi nt orkejl werkende VI mw SM BNO Nie ii H g lS Oramoloonmuzifk 1 Haii li CramoltMMimuiiek 14 Voor den Avondwtlding voorbeield door Prot Kerti imitè 1 M BNO Nifuw Wni iluttlng c st in TWde jHhrd mgtv ensta m étrof en d In V Iftee kèn v dendi fewüz rk etgeh Uru k t rgv lO Weuw etgeh der d iMt bö De Op acht boot En naai Waar dood Wat onde de te te