Goudsche Courant, maandag 23 juni 1941

1941 ëde blad MAANDTC 23 JUNI 1941 AT 1 AAR r ANNEER 1 w STABSIIIEIWS Thalla Theater Onder gele vlag met Hans Albers Dorethca Wieck en 0 ga Tschechowa Aanvang 8 15 uur Bennie Bioscoop Amsterdam bU nacht met Piet Köhlcr en Louis de Brec Aanvang 8 15 uur Schouwburg Bioscoop Schaduwen der duisternis met Rudolph Fernau J ritz Kampers Christine Grabe en M Ellen Bang Aanvang 8 15 uur jfs Juni 11 nor De Zalm Openbare ver kooping door notaris J van Kranenburg Juni 8 uur Voorinalige AmbachtsavoDdschooI Cursus transportcolonneRoode Kruis dames Juni 1 nor Achter de Waag Ver trek excursie Ned Verceniging van Huisvrouwen naar landbouwbedrijf in Zuidplas older 24 Juni 7 3 uur St dhuls Vergade ring van den gemeenteraad 24 Juni 8 uur Diaconessenhuis De WUk Concert mondaccordeonvereeniging j Crescendo 25 Juni 7 3 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt da Joh van Welzen Juni 8 uur Daniel Cursus E H B O Juni 7 30 uur Leger des Heib Heiligingsdienst 26 Juni 7 30 uur Vrije EvangeUsche Gemeente Bijbellezing en bidstond 2 Juli 8 9 uur Oostliaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming Uitreiking distributie bescheiden 9 4 30 uur Gebouw Daniël Uitreiking distributiebonboekjes en kaarten aan hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Dinsdag L M N Woensdag O P Q R T V Donderdag S Vrijdag V Zaterdag W X Y Z APOTHEKERSDIENST steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prins Hendnkstraat 15 ZUUPII snikTi VlIJt I brdnd elegen ver 1 klaar veren den wer gehalte van de melk naast de hoeveelheid steeds meer belang gaat krijgen treedt het steeds meer op den voorgrond dat de rundveefokkerü met behulp van de melkcontröle meer algemeens in rationeele banen moet worden geleid Uit de gegevens betreffende de kwaliteitscontrole bleek dat op bijna 7 pet der bedriiven de melk steeds eerste klas was Op ruim 38 pet der bedryven was de melk afwisselend eerste of tweede klas op de overige bedrijven was zij over vier kwaliteitsklassen verdeeld Van de 9568 onderzochte mengmonster op het voorkomen van Streptococcen was 3 1 pet positief 2 6 prt zeer verdacht en 8 4 pet verdacht Van de 2043 onderzochte koemonsters was de uitslag 11 9 pet positief 6 8 pCt zeer verdacht en 7 8 pet verdacht Van het onderdeel der dienstwerkzaamheden veevoederen algemeene bedrijfsadviezen wordt nog weinig gebruik gemaakt Ondanks de minimale belangstelling hiervoor moet dit toch worden voortgezet daar het onontbeerlijke werk van het Provinciaal Veevoederbureau hierdoor langs propagandistischen weg wordt gesteund EXAMEN ONDERWIJZER Aan de Rijkskweekschool te Schoonhoven is geslaagd voor de akte l o de heer D Albada alhier MIDDENSTANDSDIPLOMA ALGEMEENE HANDELSKENNIS Te Rotterdam is geslaagd voor het middenstadsdiploma algemeene handelskennis onze stadgenoot de heer J Woerlee EN HACIA ëm jndheidt en melkl tróledienst voor de Tiiberculotegevallen 1940 verder gedaald I Cl LOSE GEVAIXEN IN 1 M VEKOER GEDAALD id eaduk UI l tróle eeo economiitch belang gictds ueer blijkt dat het werk van gezondheid en melk eontróle j nt r vee in een behoefte voorddus wordt in het verslag over 4lenstjaar 1940 van den Goudschen afdeeling van den Bond van producenten geconstateerd De werd opgericht in een tijd toen et h t veehoudersbedruf niet rden wmd ging met het doel dit f op een gezonde basis in te rich JÜb gebeurtenissen in het afgeloo j ar hebben veel veranderd Voor I veehoudersbedryf bleek de npod in nog sterkere mate aanwezig aandacht te schenken aan een nische bedrijfsvoering De prijsJing liet inkrimpen van den rund ipel en het grootendcels wegvalIpvan de inkomsten van de varkensl giJeru maken het noodzakelijk alle lipidacht te concentreeren op de proUgetie an den rundveestapel MelkKglróle moet hierbij als leidraad die lgi terwijl door de bestrijding van belipetteluke veeziekten productiebelemrende factoren moeten worden uithakeld or een groote groep melkveehou bleek reeds door het invoeren van uitbetaling van de melk naar vet Ite het voordeel van een vroeg J ingevoerde selectie van den rund itapel en een doelmatige fokkerij oog moet echter ook op de toe Wt gericht zijn Een bedryf op ge basis ingericht goed producee 1 en gezond wat den veestapel be rfl al onder alle omstandigheden de jste kans van slagen hebben Voor tuberculose bestrijding werden 1579 dieren boven 2 jaar ohderzocht reactipperccntage was 29 7 Van fHOS dieren beneden twee jaar was 14 2 pet In de toelichting wordt ge Bij vergeluking van de reactie irccnlages van dieren boven twee r springt het groote vengjdRl dat or de verschillende jarBIfbestaat tltl in het oog Het reactiepercentage voor 1940 hgt enkelp percenten lager Ook du IS een verheugend verschijnsel Dit laatste percentage moet echter nul benaderen want dan wordt het bewijs geleverd dat aan één van de hoofdzaken waarom het bij de tu berculosebcstrijdmg gaat n 1 den tuberculose vrgen opfok algemeen de noodige aandacht wordt besteed Van de 76 onderzochte bloedmonsters Wderzocht naar het voorkomen van t ettelijk verwerpen bleek de uit in 42 gevallen op het voorkomen Wcze ziekte te wijzen Wel een betS dat deze controle noodig is want i vallen waar deze ziekte wordt ge nstateerd kunnen dan oogenblikkeWlt de noodige maatregelen worden 1 ptioffen Door tüdig ingrijpen kunj en lie verliezen die deze ziekte verI nrzurtkt tot een minimum worden beI Itrkt RundveefokkerU dient meer nationaal te gescliieden In vergeluking met 1939 is over de I heele Unie öp een enkele uitzondej ring na de gemiddeld geproduceerde koeveelheid melk in de leeftüdsrubriejien van de verschillende kringen van yen dienst gedaald De invloed van de Üzigde omstandigheden komt in de egen cufers wel tot uiting Het feehalte daalde in 2 3 van de leefirubrieken van alle kringen terwgl 1 resteerende 1 3 gedeelte een stijI vertoont Voor nog niet overtuigde houders mogen deze cüfers globaal ordeeld daar zü worden beïnvloed het afvallen van bedrijven en liwe toetredingen bewUzen dat het jehalte van de melk zich veel minI door uitwendige omstandigheden beïnvloeden dan de hoeveelheid Daar nog afgezien van de huidige IWiiondere omstandigheden het vet Uit vroeger tijden DE GUf DSCUE CUURANT ItlELODE S JAAR GELEDEN In den gemeenteraad kwam in behandeling een aan de orde gesteld voorstel van B en W tot het niet houden der kermis Dit voorstel werd zonder discussie aangenomen met algemeene stemmen 50 JAAR GELEDEN Te Ouderkerk a d IJssel Is na een zeer korte ongesteldheid in den ouderdom van ruim zeven en tachtig jaren overleden de heer A Rijkaart Jz die in vroeger jaren als lid van gemeente meenteen polderbcsturen de belangen der ingezetenen behartigde 25 JAAR liELEOEN Jaap Spaandesman behaalde eergisteren cum laude het einddiploma voor violoncel bij de eindexamens van het Conservatorium te Amsterdam Droevig ongeluk op spoorbrug BRVGW ACHTER DOOR TREIN VOET AFGEREDEN Een droevig ongeluk is op de spoorbrug over de Gouwe den 46 jarigen brugwachter seinhuiswachter der Nederlandsche spoorwegen J Smaling wonende te Waddinxveen overkomen De brugwachter had in de motorkamer onder de brug eenige werkzaamheden verricht en klom door hel mangat tusschen de rails weer op het dek Op dat oogenblik naderde een electrische trein uit Rotterdam De man trachtte op zij naar het andere spoor weg te komen maar zijn rechtervoet was nog op de rails toen de trein passeerde Ernstig gewond werd de brugwachter opgenomen Nadat een dokter de eerste hulp had verleend is hij per auto van den G G D naar het Van Iterson ziekenhuis vervoerd waar de voet moest worden afgezet R K Metaalbewerkersbond viert 30 jarig bestaan JUBILEERENDE LEDEN GEHULDIGD 4 Het was op 11 Juni dertig jaar ge leden dat te dezer stede een afdeeling werd opgericht van den R K Metaalbewerkersbond St Eloy Dit jubileum werd gisteren gevierd De afdeeling telt momenteel zestig leden 2kio goed als allen die daarvoor in aanmerking komen zyn lid van den bond Op elk terrein toonde de R K Metaalbewerkersbond zich actief en er is veel op stoffelijk en geestelijk gebied bereikt Het waren de metaalbewerkers die reeds in 24 de actie inzetten voor de vrijwUlige stuiveractie voor de tuberculosebestrijding welke actie een jaar later door de andere vakvereenigingen werd overgenomen Tegelijk met het 30 jarig bestaan VERSCHENEN en bij den Boekhandel en de Openbare Leeszaal te Gouda verkrijgbaar Glasschildering voerstollonda Johannes den Deeper door OIRCKCRABETH 1571 Kleuren reproductie van glas 6 uit de St Janskerk ƒ I SO Uitgave Fonds Goudsche Glazen Qouda Herplaatsing wegens misstelling van de afdeeling vieren twee leden hun zilveren jubileum en wel de heeren D v d Moot en A Steenwinkel terwyl de heair P Mounier zyn 20 jarig penningmeesterschap herdacht De heer Steenwinkel viert niet alleen zijn zilveren jubileum maar is ook geaurende 20 jaar bestuurslid De a g werd begonnen met een H Mis in de Sacramentskerk met generale H Communie der leden Om 10 uur was er een gezellig samenzijn in het gebouw van den R K Volksbond De heeren Helgten B Weeldenburg en F Oomens behaalden bij het biljarten en de heeren J van Duuren C Schenk en W Verkaik bü het kaarten het hoogste aantal punten Des avonds was er in het Bonds gebouw een feestavond die alleszins geslaagd is Na een openingswoord van den voorzitter den heer J Huisman zongen de aanwezigen gezamenlijk het Bondslied Hierna volgde de huldiging van de jubilarissen aan wie cadeamc werdenaangeboden Vervolgens sprak de heer Hagen hoofdbestuurder uit Utrecht een kort woord Voor de pauze voerde de R K Too neelvereeniging T A V E N U onder regie van den heer M Himpen op De truc van Tienus een klucht in twee bedrenven Na de pauze had dezelfde tooneelvereeniging veel succes met de klucht in een bedrijf Alles op de lat Al met al een goedgeslaagde jubileumherdenking SPORT VOETBAL Haastrecht vrywel uitgeschakeld O N A Il EN GOtlDA UI BEHOUDEN D KANS CromvUet concurrent van G S V Twee der drie kampioenen hebben gisteren hun kans bcrhouden en dat waren de Qoudsche reserves O N A II leverde de kloeke verrichting uitspelend B E C II met 6 1 te kloppen Dit maakt het mogelijk Alphen II nog in te halen en alles hangt nu af van den thuiswedstrijd van O N A tegen de A lphenaren B E C is gedegradeerd Gouda s derde nam de gelegenheid tegen het leidende C V V III te baat om de perspectieven te verbeteren en het elftal is nu met Overmaas III tot de favorieten gaan behooren zoodat de eerste helft dezer promotiecompetitie in gunstige positie is afgcütoten Haastrecht heefj het m de returnmatch tegen D H L met kunnen houdend de Delftenaren namen revanche Het meeste garen spint hierbij Wassenaar dat uit de twee resteerende wedstrijden sleets één punt noodig heeft om te prwioveeren In theorie kunnen de drie Jftallen nog gelijk eindigen maar Wasfeenaar zal zich de fraaie kans wel nidt laten ontglippen en men kan gevoeglijk Haastrecht als uitgeschakeld beschouwen In G S V s groep won Cromvliet van D O S R waardoor het Roelofarendsveensche team gedegradeerd is Het gaat nu verder tusschen de Gouwenaars en Hagenaars waarbij G S V met een verliespunt minder er het beste voorstaat Hier zal de ontmoeting Cromvliet G S V wel den doorslag moeten geven De standen zijn Promotiecompetitie 4e klasse G S V 2 110 3 9 5 Cromvliet 3 2 0 14 9 8 D O S R 3 0 12 1 7 12 Wassenaar 2 2 0 0 4 8 3 D H L 3 10 2 2 4 6 Haastrecht 3 10 2 2 3 6 Promotiecompetitie resorve 3e klasse Alphen II 3 2 0 0 4 7 2 O N A II 3 2 0 14 10 7 B E C n 3 0 0 3 0 3 11 Overmaas Hl 3 2 0 14 8 4 Gouda UI 3 2 0 14 6 5 C V V III 3 1113 4 5 Neptunus IV 3 O 1 2 1 7 D H L Haastrecht 1 0 GELUKE STBUD WAARIN DE SCHOTVAARDIGHEID ONTBRAK Zooals de uitslag weergeeft is er van krachtsverschil vrijwel geen sprake geweest Ondanks de hooge temperatuur hebben beide ploegen meB groote geestdrift gespeeld en zich len geheelen wedstrijd ten volle gegeven De strijd stond dan ook op een hobger peil dan de vorige ontmoeting tusschen deze elftallen D H L kan op een goeden wedstrijd terugzien Het plaatsen en K Eitiekiezen waren goed verzorgd er werd in een hoog tempo gespeeld alléén de schotva rdigheid ontbrak Van Haastrecht gii g veelal het initiatief uit maar het was weer het te korte aanvalsspel dat menig goed opgezetten aanval op niets deed uitloopen De geelzwarte halflinie heeft verdedigend heel goed gespeeld maar blee teveel achter en verwaarloosde daardoor haar steunende taak Hierdoor ontstond een groote gaping tus scljen vooren midden laiie de voorhoede stond voor de zware taak zonder dezen steun te moeten optreden In de eerste speelhelft waren de geelzwarten iets sterker maar zij wisten deze veldmeerderheid niet in een doelpunt uit te drukken Na de rust gmg de strijd geUjk op Toen de tweede helft een halfuur oud was slaagde D H L erin te scoren Haastrecht gaf zich niet gewonnen luid aangemoedigd door haar talrijke supporters was zy voortdurend in het offensief maar D H L verdedigde hardnekkig en met succes Een gelijk spel had de verhouding beter weergegeven pet eerste gevaar komt van Deutsche zyde De D HjL voorhoede valt eenige malen snel aan maar rechtsback W Reichard retourneert het leder Even is de thuisclub sterker doch de snelle Haastrechtsche tegenbezoeken geleid door rechtsbuiten P Versteeg zijn gevaarlijk De Delftsche keeper moet geregeld in actie komen Een fraaie kans krygt Haastrecht als Imksbuiten A Versteeg den bal tot vlak voor het doel brengt en voorzet maar het binnentrio weet de van de gelegenheid geen gebruik te maken Dan kruipen de geelzwarten door het oog Direct na de hervatting krijgt Haastrecht afgemeten naar A de Wild deze passeert de verdediging maar komt te vallen Dan slaagt D H L erin te doel punten maar wegens buitenspel wordt deze goal geannuleerd De gastheeren ondernemen eenige attaques die echter door de Haastrechtsche backs resoluut worden afgeslagen In moeilyke positie na stevig doorzetten lost A de Wild een schot dat wordt gestopt Direct daarop lost dezelfde speler een kogel die juist overgaat Dan wordt keeper Stynis eenige keeren zwaar op de proef gesteldr lmaar hij weert zich verdienstehjk D H L is nu sterker Haastrecht wordt op eigen helft teruggedrongen Geleidelijk verplaatsen de gasten het spel en belagen met snelle uitvallen de Delftsche veste Dam slaagt de D H L linksbuiten er in te scoren 1 0 Haastrecht beantwoordt deze goal met een serie vinnige tegenaanvallen maar de afwerking is onvoldoende De geelzwarten concentreeren alles op den aanval maar hoe zij ook zw oegen de Delftsche defensie blijft meester van het terrein B E C II O N A III 1 6 O N A NAM VOOR DE RUST EEN 5 0 VOORSPRONG By dezen wedstryd werd blijkbaar te weinig rekening gehouden met de temperatuur Althans men begon vinnig aan te pakken en dientengevolge in een vry hoog tempo te spelen Dit werd tot een eind in de tweede helft volgehouden maar daarna bleek dat men te hard van stapel was geioopen want in den resteerenden tijd was de fut er totaal uit In de eerste helft was het O N A dat aan de touwtjes trok en het lukte ditmaal by de rood zwarten wonderwel De B E C reserves kwamen er toen haast niet aan te pas O N A slaagde er in haar overwicht in doelpunten uit te drukken izelfs heel royaal In den aanvang van de tweede helft waren de rollen geheel omgekeerd Maar B E C wist desondanks tegenover de vijf Goudsche doelpunten er slechts éénje stellen eh toen daaro p O N A dcwlpmiddel van eéh strafschop den acirterstand der Delftenaren opnieuw op vijf goals bracht was de stryd definitief beslist Direct ontwikkelt ïich een snel en enthousiast speL O N A neemt reeds binnen drie minuten de leiding ais Veldhuizen uit een door J de Kogel goed voor het jB E C doe geplaatsten vrijen schop fraai inkopt O 1 Aangemoedigd door dit succes opent O N A een hevig offensief wat spoedig resultaat heeft na een algemeenen aanval benut V Willigen een kans 0 2 De roodzwarten blijven sterker en na heel korten tijd scoort v Willigen nogmaals O 3 Pas zestien minuten is er gespeeld kis de Delftsche defensie weer moet zwichten voor de enthousiaste Gouwenaars v d Berg brengt den stand op O 4 Ook hierna blijft O N A m den aanval maar de doelpuntenregen is vrijwel over De B E C verdedigmg krijgt meer vat op het sgek en het lukt nieC meer zoo goed bij dè t O N A voorwaartsen Toch loopt het Goudsche team nog verder uit Een der B E C verdedigers begaat bij n Goud schen aanval een overtreding op den rand van het strafschopgebied v Willigen benut den vrijen schop en verricht daarmede den hattrick O 5 In de tweede helft tapt de thuisclub uit een heel ander vaatje op haar beurt gaat ze tot het offensief over Het gaat er naar uitzien dat dit deel een reprise zal worden van de eerste helft alleen met een verwisseling der rollen want het lukt B E C goed en eveneens binnen drie minuten heeft zü succes 1 5 Maar daarna loopt het anders Wel blijven de gastheeren aanhoudend in den aanval maar voor het doei wil het bij hen niet vlotten mede door heO stugge verdedigen van de Goudsche achterhoede Na eenigen tijd worden de tegenaanvallen der rood zwarten w eer iets talrijker Bij een daarvan maakt een der Delftsche verdedigers hands in het strafschopgebied L Sterk zet den strafschop in een doelpunt om 1 6 Ca 27 min is er dan gespeeld en plots is alle strijvuur gebluschtt De rest van den tijd verstrijkt met een tutleos heen en weer getrap Gouda III C V V Ill 2 0 VLOTTE WEDSTRUD VAN DE GOUDSCHE PLOEG De Gouwenaars speelden aanmerkelijk beter dan vorige week Met goed gevolg werd getracht in verband met de warmte den bal het werk te laten doen Daardoor kreeg men een rustig eloverlegd combinatiespel wat mede het voordeel had dat het verschil in snelheid tusschen de oudere gn jongere spelers niet aan het licht trad en ook van weinig invloed was zoodat het team veel meer eenheid toonde De overwinning was volkomen verdiend De cijfers hadden nog grooter kunnen zijn indien de vleugelspelers niet steeds te scherp hadden voorgezet waardoor wel de Rolterdamsche doelman eel maar makkelijk werk kreeg doch het binnentrio veel minder kansen dan mogelijk zou zyn geweest De weinig talrijke aanvallen der gasten strandden steeds op een heohte verdediging waarin Nieuwenhuizen de beste man was Daarom probeerden de Rotterdammers t meest met verre schoten die voor t meei endeel sleclit gericht waren en overigens Signes niet veel last bezorgden Reeds spoedig komt het doel der gasten in gevaar uit een throug pass van Langeraar sohiet Honkoop goed in maar vallend stopt de Rotterdamschen doelman den bal Gouda blyft in den aanval Met goed geplaatste centers gaat de bal van voet tot voet Eenige voorzetten van de Keijzer doen voor € FEUILLETON Oiadrak verbodaa Vuurtorenwachlei Kog steeds Itiidde de mistklok ofon het weer alweer was opge rd en men Frettenör al weer kon érscbeiden De hemel werd wat er en Niels had alle hoop dat hij tig in de haven zou kuimen terug en lOf het oogenblik had hij alle aan M noodig om te zorgen dat zijn ot niet tegen de rots te pletter liep En zoo kwam HUdur voor de tweede l in haar leven op den vutirtoren lij eens ternauwernood aan den ontsnapt was binnengebracht fat zou haar bezoek thans voor derbaarlijks brengen Het scheen ïie rusteloos luidende bel iets had t teggen maar wat was het T HOOFDSTUK De stem nui bet rif I de beide meisjes met COsen in k Bauwen ingang van den vuurtoren 1 den was de ernstige uitdruklcing I haar gezicht alleen maar een ge1 van het feit dat huo vader hun nren had verteld dat er een em ongeluk was gebeurd Ze hadden het minste idee van dat het t perioiien van ttat tooneel ver wijderde om he t voor groote gebeurtenissen beschikbaar te hebben Het was zeker in geen twintig jaar voorgekomen dat twee van de drie wachters op een vuurtoren niet ver van de Imst tegelijk buiten gevecht werden gesteld Het geval van Lie die zich had gebrand kostte niet veel hoofdbrekens op den vuurtoren bevond zich een zelfde model verbandkist als aan boord van alle zeeschepen De kist bevatte alles wat voor dit geval noodig was en het zou niet foo heel veel moeite kosten om den patiënt in de boot te brengen Maar met Pontin was het anders Hij was zoo ongeveer blijven liggen waar hij neergevallen was Olsen had hem alleen een kussen onder het hoofd geschoven om hem een beetje gemakkelijker liouding te geven Daarna was hij naar buiten gegaan om de signalen te geven Hij stond nu voor en lastige vraag moest hij Pontin laten vervoeren of zou hij de komst van den di ter afwachten Hij l esloot Niels nog eens om raad te vragen Denk je dat het harder gaatwaaien als het getij verloopt vroeghij den schipper Je kunt op het oogenblik van alles verwachten meneer Geloof je ook niet dat er allekans bestaat dat de dokter niet opden toren zallnmnen komen Het zal wel harder gaan waaienen we hebben kans dat er nog meersneeuw komt j Dan heb ik hulp noodig het isdan maar het beste dat de meisjeshier blijven jij kan de boot zeker welalleen terugbrengen Niels glimlachte geruststellend Met dezen wind kim je de boothaast aan zichzelf overlaten zei tiij Op dat oogenblik vloog het bericht van een tragedie langs een groot deel van de aarde door middel van die wonderbaarlijke uitvinding die de menschheid als zooveel andere uitvindingen als heel gewoon heeft leeren beschouwen de draadlooze telegrafie Maar Olsen en Niels waren er volkomen onbewust van De beide gewonden werden in de boot neergelaten en de Ingebjorg schoot vooruit alsof ze blij was uit deze gevaarlijke omgeving weg te komen De achtergeblevenen zagen hoe Niels de plaats aan het stuur innam en een paar kussens in den rug van jn passagiers legde Toen Olsen de deur sloot stonden zij in het halfduister en na een honderdtal treden opgeklommen te zijn kwamen zij in het bovenvertrek van den toren de lampenkamer Olsen s eerste werk was het uurwerk dat de mistklok in beweging hield stil te zetten Daarna kreeg hij zijn verrekijker en volgde de boot Alles wel aan boord Bc geloof dat het zoo toch maar het beste is Om half drie kunnen ze in Christiansand zijn Hierna keek hij i de richting van Frettendr waar een ry vlaggen wapperde Signaal gemerkt en doorgezon den vertaalde hij bet voor de beide goeisjes Het was hieirboven bitter koud zoodat Hildur spoedig naar binnen ging waar de beide anderen haar volgden Terwijl de meisjes de bewegingen van de boot volgden hield Olsen zich be zig met den barometer die in het laatste uur beangstigend was gedaald en hij keek bezorgd naar een nieuwe wolkbank die niet veel goeds voor spellend in de verte naderde Er be stond groote kans op een storm uit het Zuidwesten En als de wind uit dien hoek komt vallen er in het Skagerrak maar al te dikwijls slachtoffers Maar het zag er aan den anderen kant opk weer niet naar uit dat het slechte weer lang zou duren Hoogstens zou het voor de beide meisjes noodig zijn om den nacht op den vuurtoren door te brengen Olsen wist dat de sleepboot die de plaatsvervangers voor de beide gewonden moest brengen alle pogingen in het werk zou stllen om de rots te bereiken Als de mannen kwamen zouden de meisjes kimnen terugkeeren Dezen zouden zich als ze geen medelijden met de beide gewonden hadden gehad uitbundig hebben vermaalct met het avontuurlijke van het geval Dagmar en Hildur gingen al spoedig voor de koffie zorgen en toen zemet haar toebereidselen klaar waren riepen ze Olsen door middel van eenelectrische bel die deze ia den torenhad laten aanleggen Ze hadden tothaar groot vermaak in de kamer eenhee le code gevonden en seinden Eten Iflaarl j De maaltijd moest vlug verloopen daar Axel Olsen niet lang van zijn post kon wegblijven maar ze genoten alle drie buitengewoon van het romantische samenzijn Toen Olsen weer naar boven ging riep hij hun van de trap toe dat de Ingebjorg de kust bijna had bereikt en dus veilig was Even later meldde hij nog dat de boot uit hfet gezicht was verdwenen Maar wat hij niet kon vertellen waa dat Niels aUe mogelijke moeite deed om luitenant Aagaard te beduiden dat hij den koers van het schip waarmee hij zoodra hij had gehoord dat de vuurtoren een noodsignaal had gegeven vertrokken was wel weer veranderen kon In Christiansand wist men niet dat Olsen door den sneeuwstorm gedwongen was geweest van vuurpijlen gebruik te maken Men had het bericht van Frettenör ontvangen Björn Aagaard had een erg benauwd gezicht gezet daar hij had uitgerekend dat het sein juist gegeven was op het oogenblik dat de Ingebjorg bij den vuiu toren moest aankomen Zonder aan een andere mogelijkheid dan dat de beide meisjes en den ouden schipper een ongeluk was overkomen te denken holde hij naar de haven waar het stoomjacht Aegir gemeerd lag Hy wist eenige matrozen bij elkaar te kry gen stookte de vttren op en was in minder dan de lielft van des tijd dien ieder ander er voor oodig zou hebben gehad vertrokk n Men begrijpt zijn verbazing toen het eerste vaartuig dat bij tegen kwam de Ingebjorg wasi Toen hij de boot had gepraald en hoorde wat er gebeurd was keerde hij oogenblikkeUjk terug om de marmen die de plaatsen van de gewonden zouden moeten innemen mee te nemen en zoo tijd te sparen In één woord nu hij wist dat Hildur Trygvasson in eiligheid was stelde hij zich tevreden met bet vooruitzicht haar dien avond terug te mo j gen brengen Hij hoefde zich nu niet te haasten Als hij om een uur of drie vertrok konden zij den vuurtoren nog bij daglicht bereiken Niels Ström was hier niet zoo zeker van want hij was maar een eenvoudige schipper die alleen wat ondervinding had terwijl meneer Aagaard op geleerde scheepvaartkundige boeken en instrumenten afging Toen Dagmar en Hildur het menu voor het avondmaal hadden opgesteld nadat zij den koffieboel afgewasschen en de verblijfplaats van het theeservies ontdekt hadden kwamen zij tot de conclusie dat de kamer in den top van den toren to h veel gezelliger was dan dè kleine ruimte waar zij zich op het oogenblik bevonden Terwijl ze de steile trap opliepen waar Pontin was afgevallen zei Hildut Ik zou toch niet graag altijd ineen vtnirtoren wonen ik vind het hiereng Nu spoken zullen hier wel nietzijn het is alles even modem gebouwd zei Dagmar maar zij vondhet toch ook allesbehalve behaaglijk iWordt MTPolffd