Goudsche Courant, maandag 23 juni 1941

EDE BLAD MAANDAG 23 JUNI Moercapelle Stolwiik 12 ADVESTBNTUN DE r lEUWE BON VOOR KOFFIESURROGAAT THEE Heden overleed na een korte ongesteldheid tol onze diepe smart onze eenige lieveling ccesjE in den leeft d van 10 maanden M VERMEULEN O VERMEULENVerstoep Karnemelksloot 191 Goud 22 lS41 BEGEUtlATIGE ZEGE VAN BET STERKSTE ELfTAL Twcedf helft bracht de bealiaaiBK Ten tv eeden male achtereen traden de kam ioenspretendenten m de Onderafdeeling Moercapelle en Stolwük tegen elkaar m het kryt nu in een be lissingswed 5trij4 welke onder zeer groote belangstelling op het terrein van Moorijrecht werd gespeeld De overwinning kwam Stolwyk ten volle toe al zag het er in de eerste helft niet naar xiit want het eerste half uur had Moercapelle de beste kaarten in handen Stolwijk had veel tyd noodig om op toeren te komen maar toen het eenmaal zoover was werden de rollen blik later veroorzaakt de doelnvjiA een omgedraaid en toen werd Moercapelle benauwd oogenblik door by een inval o 2031 16 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN t VISSCHERU ADRES NEDERLANDSCHE VISSCHERIJCENTRALE Afdeeling Distributie van visaeherijmaterialen en Vischvervoer Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend dat de Afdeeling Distributie van visscherijmaterialen en Visohvervoer van de Nederlandsche Visscherijcenfrale met ingang van 19 Juni 1941 is gevestigd Bezuidenhoutschcweg 58 s Gravenhage tel 72 00 60 toestel No 674 intercommunaal letter G Het correspondentie adres blijft Nederlandsche Visschenjcentrale Juliana van Stolbcrgplein 3 4 sGravenhage G 2026 29 OFHCIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART SIMON DE WIT ahi d voorraad Q 2029 J8 PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTE MENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU LATE AARDAPPELEN OOGST I94t De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor Zuid Holland maakt bekend da I Alle telers die op 26 Juni nog aardappelen in hun bezit hebben welke door de P I C A zijn aangekocht op P I C A koopcontract en op dien datum nog niet afgenomen hiervan voor 1 Juli a s opgave moeten doen aan de PICA II Telers diél nog voor consumptie gesdiikte aardappelen welke niet door de V B N A of P IC A zijn gekocht en welke zij alsroj voor leveriag ter beschikking willen stellen in voorraad hebtien hiervan voor 1 Juli a s opgave aan de I I C A moeten doen Na ontfvangst van laatstbedoelde opgave zal de P I CA nader beslissen of zij tot overname van deze aardappelen zal overgaan 1296 36 TAXATIE MARKTEN VaM PAARDEN De Pro inciale Voedselcommissaris voor Zuid Holland deelt aan belanghebbenden in zijn werkgebied mede dat in de maand Juli de volgende Taxatiemarkten gehouden zullen worden 1 Juli te Rotterdam 11 Juli te Leiden 14 Juli te Sommelsdijk 21 Juli te Heenvliet 24 Juli te Gorinchem 28 Juli te Voorschoten jaarmarkt 31 Juli te Oud Beyerland 1395 18 l tolwijk behaalde gi steren het kampioenschan van de Onderafdeeling Gouda van den Nederlandschen Voet balbond Het kampiocnselftal met officials v l n r staartdg C Schakel voorzitter A Vermeulen penningmeester A van Dam sëcTfetaris W Licdorp L Stjekelenburg H v d Heuvel A v d Heuvel C Verdoold C Kaptijn eserve geknield J v d Berg uitgevallen M v d Hengel G Bunlioten ing allcn D van Dam zittend W Kool T v d Heuvel N v4n Dam fFoto C de Brum I van Moercapelle eerst uit te loopen doch dan te aeraelen slechts met groote moeite wordt een doelpunt voorkomen Een zeer snelle aanval bezorgt dan Stolwijk de leiding met enkele lange passes is de bal voor doel hij komt bij rt v d Heuvel en deze schiet hard in 1 2 In het resteerende kwartier is Stolwijk verreweg de sterkste en m de Moercapelsche verdediging moet men alle zeilen bijzetten Ondanks d zeer talrijke aanvallen van Stolwijk die zeker niet van gevaar ontblogt zijn blijft de stand ongewijzigd Twee jaar kampioen Vanzelfsprekend bracht de uitslag groote vreugde bij de spelers en bij den grooten aanhang van Stolwijk Het is niet de eerste maal in de ruim negen jaar dat verecniging bestaat zij werd opgericht 1 Mei 1932 nadat daar van al eerder een voetbalclub in Stol wijk was geweest dat het kampioenschap behaald wordt Ook vorig seizoen eindigde Stolwijk op de boven ste plaats maar er werd toen een nood competitie gespeeld en promotie bleef achterwege Wel zeer prettig is het difs voor de Stolwijksche club dat zij er dan nu in slaagt zich een plaats in den N V B te veroveren Stolwijk mag zich in een goed vereenigingspleven verheugen de club telt momenteel 66 leden van wie 2 juniores zoodat men met vertrouwen de toekomst tegemoet gaat Na afloop van den wedstrijd verzamelden spelers en bestuurders der beide club s zich bij het kleedlokaal waar de voorzitter van de voetbalver eeniging Moordrecht de heer H Fre deriks den oveN jnnaars feliciteerde met het behaalde sucStsven aan spelers van beide elftallen hul e bracht voor hun volhardend werken en sportief optreden Als herinn mg aan dezen wedstrijd bood hij namens zijnvvereeniging aan Stolwijk een fraaie medaille aan De aanvoerder van het Stolwijk elftal de heer W van Liedorp bedank te met een enkel woord GEBRUIKT HOUT Inge olge bekendmaking in de Nederlandsche Staatscourant van 23 Juni 1941 No 119 van den directeur vafi het Rijksbureau voor Hout is het verkoopen en afleveren van gebruikt hout hetwelk zich bevindt in of op dijkof zeevve ingswerken in of rond het IJsselmeer den Wieringermeerpolder en den Noord Oostpolder voorzoaver dit hout als fTondhout op eenige plaats een diameter van 20 cm of meer heeft en bij vierkant behakt of bezaagd hout een doorsnede heef van 18 bij 18 cm en zwaar der van dien datum af zonder vergunning van genoemden directeur verboden 1297 28 steeds meer op eigen helft teruggedj ongen Het laatste half uur was Stolv yk byna voortdurend in den aanval en dat de uitslag niet hooger was dan 2 1 vond voornamelijk zijn oorzaak in het feit dat men voor het doel steeds yeer het spel te kort hield De Stol ijksche verdediging was in de eerste helft vry zwak en er werden meerdere fouten gemaakt waarvan één aan de tegenpartij gelegenheid gaf de lei jlingVe nemen Later ging het beter en aaraoor kwam er ook meer wband in de ploeg wat m een steeds grooter wordende meerderheid in het veld tot uitdrukking kwam Moercapelle speelde over het algemeen minder goed dan vorige week alleen de vborhoede was ook in dezen wedstrijd uitstekend vooral de linkervleugel VoSttdurend vormde zij een gevaar voor de Stolwijksche verdediging door haar snelle en verrassende speelwijze Bij den steeds toenelnenden druk op het Moercapelle doel in de tweede helft moest zij echter te veel alleen werken wegens het gemis van voldoenden steun door de midden linie De wedstrijd zelf was ondanks de warmte het aanzien ten volle waard Het was een levendige en spannende match die door de sterkste ploeg op regelmatige wijze werd gewonnen Moercapelle nam de leiding Na enkele aanvallen van Stolwijk neemt Moercapelle het spel in handen Meerdere malen is het Stolwij k doel in gevaar Na tien minuten ontstaat een zeer gevaarlijke situatie voor dit doel door onoordeelkundig wegwerken Als Als door een wonder ontsnapt de Stolwijksche veste aan doorboring Het blijkt uitstel van executie Eenige minuten later bemachtigt A den Hartog een slecht weggewerkten bal en met een hard s chot geeft hij Moercapelle de leiding 1 0 Stolwijk repliceert onmiddellijk met een snellen en goed opgezetten aanval en als de midvoor alleen voor doel komt te staan lijkt het of meteen de Terstond gevraagd TIEE SCIIlDEISKaECITS bij M C HONGERS Schilder Moordrecht G 2 6 Waar de risico het minst is Adverteeren in de dagbladpers levert vooral in dezen tijd de ministe risico op Want deze reclame kan men wanneer bet noodig ia direct veranderen o despoods uitstellen Cebuco Algemeene Vergadering van Aandeelhouders der Naamiooze Vennootschap J M A SCHUTTELAAR N V op WOENSDAG 9 JULI ta 11 uur v m ttn kintore der Vennootschap Agenda vanaf heden aldaar ter inz e o 2030 Juniorencompetitie Voor de juniorencorppetitic van de Onderafdeeling Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond zijn Zaterdag gespeeld de wedstrijden Afdeeling A Groep 1 G S V A Bodegraven A 1 0 Jodan Boys A Gouda B O 4 Groep II O N A A Lekkerkerk A 0 0 Schoonhoven A CKiuda A 0 3 Afdeeling B Groep A Gouda C Olympia A 1 1 O N A C Jodan Boys B 9 1 Groep II Olympia B Gouda D O 2 Afdeeling C O N A E G S V C 3 1 ATHLEtlEK Tumkring competitie 30 TE HUUR GEVRAAGD WOONHUIS Gouda of omgeving Brieven onder No 2033 Bureau van dit blad 14 maakt van het eindexamen van tie Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen alhier van de tweede groep van zes candidaten Wederom zijn alle candidaten geslaagd Het zijn de dames A Peters te Oud Beyerland A Tielemans te Lekkerkerk en M Woudenberg te Schoonhoven é3 de heeren J D van Aken te Rotterdam D Albarda te Gouda en A J Oskam te Schoonhoven De examens voor nuttige handwerken en handenarbeid zullen begin deze week worden afgenomen Woerden INTREDE DS L J R KALMIJN Ds L J R Kalmijn Ned Hervormd predikant te Vollenhove is voornemens op 3 Augustus afscheid te nemen van zijn gemeente wegens vertrek naar Woerden waar hij op 10 Augustus zijn intrede hospt te doen bëvestiger ds Jac Treffers alhier KERK EN SCHOOL BEROEPEN BENOEMINGEN CN Ned Bervonnde Beroepen te Ottn lo cand D de BruyA Ederv eTi Bedankt voor Poederoyen cand D Brityn te Ederveen Nedcrlandsch Hervormde K Ds L J R KftliTïUn Vollenhove Is voortj mena op 3 Augustus a s afscheid te n i Van zUn enieente w ns vertek naar Wfl den waar hU oplOAu£u tus tijn intrede do Chrittcl k Gercrermeerde K De particuliere tynoét van het defl lands der ClwisteJük Gereformeerde K verleende den heer G Rijksen ooigafWr d r gemeente te Vianen toe stemmimt 7ich het examen volgens art k o singuliere P ven voor het predikambt voor te bereiden Afscheid bevcsUKine en intrt Gereformeerde Kerken Ds A W ScharfJ ma hoopt op 2 Juni a n afscheid ie r eiw van zijn gemeente te C Idem rkt we en J trek naar Middenmeer Intree aldaar op 6 bevesbger Oa Ch H Swen te Lin choipn Op 22 Juni fs ds R J van der Me voornemens afscheid van iljn ï Zaandam te nemen Bevestlgin te Utrt door da D Zw rt Intree op 17 Juli Jaknenm Ds G J B 1 D G J B Stork Ned Hervornd n te Didam hoopt op 5 JüU a s den dw ff denken waarop hü vöór 46 Jaar te Vari predikambt aanviardde HU stond dasrni Doesburc en alnda 1M7 te Didam Oerefernwerde Tw al i Holterdam DelfBhaven d Hagens te Asperen en ds P Veen iuiz Den Helder LEVENDIGE KAMP OF G S V TERREIN Zaterdag en Zondag hield de Tumkring Gouda en Omstreken zijn tweeden competitiedag die goed geslaagd is Er was weer groote belangstelling van deelnemerszijde terwijl de prestaties evenals op den eersten dag vrij goed waren De beste prestaties waren Dames hoogsprmgen 1 D Luichjenbroer Excelsior 1 30 M 2 C Claire THOR 1 15 M 3 4 en 5 K Koster Excelsior M Bouman TlfOR en G Pronk Velocitas allen 1 10 M Kogelstooten 1 D Luichjenbroer Excelsior 7 82 M 2 K Koster Excelsior 7 22 M 3 C Kool THOR 6 89 M Balwerpen 1 A Prevoo Excelsior 20 81 M 2 N Bouman THOR 19 23 M 3 D Idjichjenbroer Excelsior 19 29 M MARKTBERICHTEN AA8MAKKT OUOEWATEB 13 Juni Aanvoer W partyen ilJiMk Itii stuks wegCTTde I3Ï75 kg Prijzen 3S 0i 41 90 H ndel vlug G Oosterom T X S 11 8 sec I Zaterdag ia de uitslag bekend ge L dc C V V verte benauwd oogenblik kea ontotaan Na tien minuten heeft Gouda luccea bU een zeer fraaien Mtval éooT Walltiic opgebouwd icoort Honkoop uit een voorzet van Langeraar 1 0 De tiiuisclub blijft de lafcena uitdeelen Een onverwachte endiaal van Honkoop doet den bal net Bver de kruising van het houtwerk norren Ak de Keijzer aan Walthie Biet veel overleg den bal toespeelt lost deae een vinnig srhot met groote noeiic weet de doelman het leer uit het hoekje Ie grabbelen De bezoekers komen er hierna iets beter in maar de Coudfche defensie blijkt zeer hecht en verre schoten hebben geen resultaat Als Langeraar vlak bij t doel den bal vrij krygl schiet hu naast wat direct daarop de C V V reohtsbuiten hem aan den anderen kant naSoet Dan breekt Walthie m lyn eentje door maar de uitlo H ende doejman kan het leder net aantippen zowiat het schot eci ner gaat Nb de hervatting beleeft het Goudaehc doel o angstig moment dat gcfd afloopt als na een hoekschop met ingrijpen gewacht wordt de C V V binnen vnj spel krijgt doch tegen den paal schiet Daarop neemt Gouda het jnitiatief weer Na eenige vergeefsche S gingen brengt een aanvaï succes onkof p krijgt een kans en over den vallenden doelman heen verdwijnt de bal in t doel 2 0 De gasten gaan hierna iets vinniger aanpakken De Goudsche verdedigers blijken e enwe meefter van het terrein hetgeen ook aan den overkant het geval is ZWEMMEN Stolwijk kampioen en N V B er o NA 4 EN GROENEWEG BEGINNEN GOE IN BESLISSINGSCOMPETITIE De uitslagen van de Zondag voor de OnderafdccTingei Gouda van den Ncderland schen Zwembond gespeelde wedstrijden luiden als volgt Ie klasse Beslissingswedstrijd Ie plaats Moercapelle I Stojwijk I 1 2 3 7 1 3 Halve competitie ter beslissing voor de laatste plaats D O N K n O N A IV Gouderak II Grocneweg I 1 2 2e klasse A O N A V D O N K III 6 2 2e klasse B G S V IV Nieuwerkcrk II 3e klasse A 2 0 2 2 Ovcrschotjc II Olympia V DONK V Moordrecht III 3e klasse C Amnuisl S V 113 Gr Ammers II2 0 Oudewater II Bergambacht II 5 O Stolwyk is het elftal geweest dat in den te Moordrecht gcspeeldcn bcsli singswedstrijd tusschen de twee gflyk geëindigde pretendenten op de overwinning beslag gelegd heeft en deze zege beteekent het kampioen chap van de Onderafdeeling en daarmede promotie naar den N V B Kegentien wedstrijden zijn el noodig geweest om het zoover te brengen ci het IS dus een heel moeilijk seizoen geweest maar nu het met het fraaie succes is bekroond is het voor de Stolwykschc club vooral een voldoening dat zij in de derde ontmo ting tegen Moercapelle zich duidelijk de flerkste getoond en volkomen verdiend gewonnen heeft Het is bij het zoo spannend competitie verloop wel duidelijk geworden dat beide runners up gelijkwaardig waren doch er kan er nu eenmaal maar een den eeretitel behalen en ongetwijfeld heeft Moercapelle eervol verloren Zeer verheugend is het dat beide in de afgeloopen twee weken gespeelde big matches een zeer sportief verloop hebben gehad en daarmede hebben Stolwijk en Moercapelle eet goede propaganda voor de voetbalsport gemaakt In Stolwijk is het nu feest en daarvoor is aanleiding want het is een keurige prestatie dat in een zoo kleine gemeente een club het klaarspeelt de hoogste voetbal eer te bereiken en de plaats een N V B er Ie bezorgen In de beslissingcompetitie voor de bezetting van de laatste plaats maakten O N A 4 en Groeneweg een succesvollcn start OJJ A won met niet minder dan 7 3 van D O N K 2 en Groeneweg bleef met 3 1 Gouderak 2 de baas Natuurlyk is er nog niets beslist maar m een competitie van slechte drie wedstrijden is een overwinning van veel gewicht In de 2e klasse B bracht G S V 4 lich met een klinkende 6 2 overwinning op Nieuwerkerk 2 in veiligheid Het gaat nu om de laatste plaats tu wchen Stolwijk 2 en Woerden 3 De StolwUkers zijn twee punten achter maar hebben nog één wedstrijd zoodal ze nog kunnen gelijk komen Het zou in de liin van het seizoen liggen Is het ook hier een beslissingswedstrijd werd De hekkensluiter in 3A Overschotje 2 cer oot met een zege terwijl de naaste buur D O N K 5 gelijk speelde Over chotje is nu één punt voor doch de Gouwenaars komen nog tweemaal in het veld en zij hebben dus nog een kans Opnieuw liep in de 3e klasse C Oudewater 2 twee punten op Lekkerkerk in Dit is verdienstelijk werk van e aanvankelijk vier wedstrijden chter zijnde Oudewatenaren zü zijn u de leiders dicht genaderd zoodat het ook hier een spannende eindipurt is Lekkerkerkl 15 12 1 Oudewater 2 14 U 1 2 25 72 24 2 23 70 17 WIELRENNEN VAN VLIET EEKSTE IN KOPFELBACE Tï ROTTEKDAM Aan den gisteren op de Alexandcrlaan te Rotterdam gehouden wielerwedstrijd nam ook de Goudsche renner Jac van Viiet deel Deze slaagde er in tezamen met zijn koppelgenoot Hellemons den koppelwedsfrijd over 40 K M te winnen in den fraaien tijd n 1 uur 4 min 45 3 sec met één jonde voorsprong op het Leidsche koppel Riethoven Schüller gelUkmaker zal ontstaan het schot is echter slecht gericht en gaat naast Bij een nieuwen aanval van Moercapelle krygen de blauw witten wederom een goede kans door het slordige werken van de Stolwijk acherhoede doch nu brengen paal en lat redding De Stolwyksche aanvalslinie komt langzamerhand wat los al blijft Moercapelle voorshands nog de sterkste Hoe meer echter de eerste helft vordert hoe beter Stolwyk er in komt haar aanvallen worden steeds talrijker maar tot doelpunten komt men niet achtÉreen ht e BJnkele minuten na de hervatting hebben de Stolwijkers succes Bij een zeer goeden aanval wordt de bal uit stekend voor doel geplaatst en door den linksbuiten C Verdoold onberispelijk ingeschoten Moercapelle krijgt tweemaal na elkaar een hoekschop te nemen in beide gevallen weet de Stolwyk keeper weg te werken Een TOgèn lOO M hardloopen I I van Welzenis Velocitas 14 65 sec 2 K Koster Excelsior 14 7 sec 3 en 4 D Luichjenbroer Excelsiod en G Pronk Velocitas beiden 15 sec Heeren Verspringen met aanloop 1 J Brandse Excelsior 5 61 M 2 D Huisman THOR 5 39 M 3 P Mudde THOR 5 17 M Kogelstooten 1 P Mudde THOR 10 10 M 2 D V Hof Excelsior 9 85 M 3 A V d Heuvel THOR 9 38 li Speerwerpen 1 J Brandse Ex celsior 33 20 M 2 C A de Sroot Velocitas 32 03 M 3 P Mudde THOR 31 49 M 100 M hardloopen 1 en 2 J Brandse Excelsior en D Huisman THOR beiden 12 5 sec 4 X 100 M estafette 1 Excelsior Gouda 52 sec 2 Velocitas Gouda 53 secr 3 THOR Gouderak 53 2 sec Meisjes Hoogspringen met aanloop 1 T Ouwerkerk Excelsior 1 25 M 2 3 4 en 5 I Luynenburg C v d End S van Wyk en C de Koster allen Excelsior allen 1 15 M Balwerpen 1 J Luynenburg Excelsior 21 32 M 2 T Ouwerkerk Excelsior 20 15 M Kogelstooten 1 T Ouwerkerk Excelsior 8 78 M 2 en 3 J Luynenburg Excelsior en J v Holten TOOS beiden 6 10 M 80 M hardloopen 1 J Luynenburg Excelsior 12 6 sec 2 M Vergeer Excelsior 12 8 sec Jongens Hoogspringen met aanloop 1 i Kruyt Velocitas 1 30 M 2 A V Driel TOOS 1 25 M Kogelstooten 1 J v den Laan Velocitas 10 6B M 2 A Bontenbal VelociUs 9 89 M Balwerpen L A v Driel TOOS 25 15 M 2 A de Jong Velocitas 22 94 M 80 M hardloopen 1 A Bontenb Velocitas 11 sec 2 VMES TWEEDE IN ALrHEN Soceessen van df Jniiiercs Zaterdagmiddag is te Alphen a d Rijn een vereenigmgskamp gehouden Aanvankelijk zou het een vierkampziJn tusschen de Alphensjhe vereeniging A A V 36 en Alphia en de ïoudsche clubs Achilles en Vires etCeleritas maar Achilles was verhinderd zoodat het een driekamp werd Eerste werd A A V 36 met 87 i punt tweede VirS 60 A pnt derde Alphia 56 pnt I Voorts zijn twee vrije nummers voor juniores gehouden waarvan het resultaat was 80 M hardloopen 1 A Vermeij Vires 9 9 sec 2 J HölRters Vires sec 3 Van K felen Alphia sec 4 X 80 M estafette 1 Vires 39 4 sec 2 A A V 36 40 5 sec EERSTE PRIJS VOOR DE RUYTER Bij Zaterdagmiddag te Amsterdam gehoudfen nationale wedstrijden van De Volewyckers bezette op de 3000 M hardloopen B groep A de Ruyter van Vires et Celeritas de eerste plaats in 9 min 15 3 sec ZWEMMEN OUDEWATER IN DEN ZWEMBOND De Oudewatersche zWemvereeniging O Z V heeft zich bij den Nederlandschen Zwembond aangesloten WATERPOLO ZWEMKRING GOUDA Voor de competitie van den Zwemkring Gouda zijn Zaterdag te Schoonhoven gespeeld de wedstrijden S Z en P C A Z C II 0 0 en S Z en P C II A Z C IH 0 1 PLAATSELIJK MIEUWS Bergambacht UITREIKING PERSOONSBEWIJZEN BEGINT Op Woensdag 2 Juli a s zal met de uitreiking van de persoonsbewijzen een aanvang worden gemaakt De uitreiking zal uitsluitend des namiddags geschieden Het ligt in de bedosli ig 30 bewijzen per dag uif te geven dat is 150 per week Cs Zaterdags is er geen uitreiking In iotaal moeten ca 2500 üwoners in het bezit van hêt bewijs zijn zoodat de uitreiking rond 4 maanden zal vorderen ZWEMBAD BIJNA GEREED Tlians wordt met man en macht gewerkt om het nieuwe zwembad gereed te krijgen Als alles meeloopt zal op 5 Juli as de officieele opening geschieden BIUARTCLIB OPGERICHT In deze gemeente is een biljartclub opgericht met zestien leden Als bestuursleden zijn gekozen de heeren K van Vliet N A van Vliet en A van Wyngaarden Boskoop LOOP DER BEVOLKING Gevestigd P van Veen Emmakade 63 W Groen Rozenlaan 31 L Brouwer Berkenweg 11 L J Houtman Goudescherijweg 10 J C Pappie Biezenweg 111 Vertrokken J P de Winter naar Warmond D Wijnbeek naar Eindhoven M F de Moor naar Zeist COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 21 Juni Rozen per bos Oranje Triumph 68 1 14 et Doriis Rijkers 1 12 1 52 et Edith Helen 36 et Pechfold 44 64 et Rosalandia 21 36 et Ellen Poulsen 20 40 cl Butterfly 32 51 et Rosa Mundi 72 90 et Queen Mary 57 82 et Florex 32 58 et August Noack 13 21 et Golden Ophelia 17 et Better Times 72 et Hadley 44 76 et Briarchf 45 62 et Else Poulsen 60 1 04 et Van Rossum 19 et Juweeltjes 52 92 et Gloria Mundi 80 et Gemengde rozen 15 25 et Diversen per bos Campanula 10 20 et Clematis Mevr Ie Coultre 1 20 1 60 et idem Prin Hendrik 1 10 1 40 et Lathyrus 5 8 et Pioenen in soorten 12 26 et Anjers 9 et MIDDENSTANDSDIPLOMA Voor het Middenstandsdiploma algemeene handelskennis slaagden onze plaatsgenooten J van Ooi L Ramb S Radden Th Streng J Rijnbeek P Spaarman J Bontebal A J Gooyaart N van Dijk H Kwakken bos W Stichter J J Stichter A J Walraven B Visser J van Dijk en mej D de Gier Haastrecht PREMIE VAN ƒ 30 000 GETROKKEN Het laatste duizendtje uit een loterij viel in Haastrecht met de premie van ƒ 30 000 Moordrecht VOORLOOPIG DIPLOMA LANDMACHINIST STOOMBEDRUF Bij het examen voor het diploma landmachinist is geslaagd voor het voorloopig diploma stoombedri f de heer H Slobi e alhier Nieuwerkerk a d IJssel VERZOEK OM BOUW VAN GYMNASTIEKLOKAAL Het bestuur van de Verecniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel heeft aan den raad het verzoek gericht gelden licschikbaar te stellen voor den bouw van een gymnastieklokaal s Schóotihoüren RIJKSKWEEKSCHOOL EIND EXAMEN