Goudsche Courant, dinsdag 24 juni 1941

Dinsdag 24 Juni 1941 Ue Jaargang No 20662 NIEUWSBLAET ii M VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Barean HABKT SI TEL ITtt rortrekenlas MM Hoofdredacteur F TIETER Gouda Een front van 2400 kilometer Duitschc cijfers maken melding van enorme Russische verliezen aan vliegtuigen Dê Oekraïne het doel van den Duitschên opmarsch President Roosevelt heeft gisteren een vrij langdurig onderhoud gehad met den Britschen ambassadeur lord Halifax die door drie le cn van de ambassade vergezeld was United Press meldt uit Washington In tegenstelling tot de Amerikaanopenbare meening is het Witte Huia door het uitbreken der vijandelijkheden tusschen Duitschland en Bus land niet verrast Men is hier van meening dat het bezoek van den Amerikaanschen ambassadeur in Londen Winant reeds hiermede in verband heeft gestaan Men meent hier dat de regeering uiterst voorzichtig zal zijn met de bepaling van haar standpunt en eerst hiertoe zal overgaa i als zij uitvoerig inlichtingenmateriaal heeft ontvangen In goed ingelichte kringen is men echter van meening dat de regeering ervoor zal zorgen dat het Amerikaansche volk niet door valsche gevoelens van veiligheid in slaap gesust zal worden Zoowel Roosevelt als andere leden der regeering heebhen verschel dene malen aanvallen tegen de Sovjet Unie gericht Zelfs in zijn laatste rede van 27 Mei heeft Roosevelt het communisme nog aangevallen Hierdoor wordt het probleem van een eventueele huljwedeening aan Rusland zeer veeOrooter gemaakt Men gelooft dat aen groot aantal factoren dc houding der regeering zal influen ceeren De president moet naar het schijnt zich afvragen of hij de katholieken in de Vereenigde Staten voor het hoofd kan stooten door hulpmaat regelen ten gunste van de Sovjets Men gelooft daarom dat de regoering slechts de hulpverteening aan Engeland zal voortzetten In hiet interventionistische kringen hoopt men dat de sterke anti commu nistische stemming in de Vereenigde Staten en in het bijzonder in invloedrijke kringen een campagne mogelijk zal maken waarvan he doel zal zijn te betoogen dat de dictatoren elkan der moeten verscheuren terwijl de Vereenigde Staten dit schouwspel zullen gadeslaan zonder zelf in den oorlog in te grijpen Men zegt hier bovendien dat in de Latijn schAmeri kaansche staten een sterke anticom r inisti sche stemming bestaat Men wijst er hier verder op dat bi ide onlangs in de Vereenigde Statengeblokkeerde buitenlandsehe saldi degelden van Sovjet Rusland en Japanniet betrokken waren Ook de Vrijdag afgekondigde beperkingen in denolieuitvger hidden slechts betrekking op transatlantische staten Op de Amerikaansche openbare meening evenals op die in ZuidAmerika heeft het bericht van het uitbreken der vijandelijkheden gewerkt als een donderslag bij hanlderen hemel HONGARUE VERBREEKT DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN Met het oog op den ingetreden oorlogstoestand tusschen het Duitsche rijk en de Sovjet Unie heeft de H ngaarsche regeering besloten de tot dus tusschen Hongarije en de Sovjet Unie bestaande diplomatieke betrekkingen te verbreken Het karakteristieke kenmerk iran den veldtocht tegen de Sovjet Dnie ti t naar het D N B van wi ingelichte militaire zijde wordt medegedeeld li bet feit dat deie gevechten BicH moeten uitstrekkl n over groote gebieden waarschijnlijk aan beide t ïtanteq de gebMiikmaking van groote menschen i s te verwachten is Reeds thans kan men de uitgestrektheid van het front in het Oosten in itgelvlueht beeüferen op rond 2400 k m Dat komt overeen met ongeveer de liehtüjn Berlijnr jibraltar In dit geweldige gebied zullen nu waarschijnlijk tb de eerstvolgende cfagett door marschen te voet en hoogstwaarschijnlijk ook 1 ai gebruikmaking van sterke gemotoriseerde strijdkrachten zoo talrijke Mepenmasss s in beweging worden gebracht als in de historie tot dusver nog it oi één enkel oorlogStooneel plaats vond i Kaart van Pelt Bovenstaande kaart geeft een algemeen t momenteet Is ontbrand is begonnen btJ deoverzicht van een godeelt van het huidlffe t Finache en Roemeensche grens Europa met dikilce zwart Mjn is de Rus1 Cartoérafiscti bureau voor de slsche grens aangegeven De strUd welke I Nedecl Oagt lsdper9 erd D 1 tl tem 1 17 2 Ici toon De troepen der Sovjet Unie zijn engevat In het roode leger en m Ie ode marine Ëen afzonderlijk uchl¥ flfn bestaat niet te verschilItilde vlicgerformaties zijn verdeeld ver het leger en de marine Ofschoon Ie laatste jaren een f aanzieniüke verketering van het rOode leger is ontilian heeft de Fins lu veldtocht toch leleerd dat het legé klaarblijkelijk Boeilijker te bewegen is naarmate irootere en verschillende formaties et in zijn samengevat Het zou voorkarig zijn wanneer men na t verloop ran de eerste 24 uur die natuurlijk ilechts tot den aaiiloop der opératies kunnen dienen reeds óndubbelziimige eonstaleeringen zQu willen doen ten unticn van t verdere verloop der din en Zoo veel is echter zeker dat de Diritsche weermacht klaarblijkelijk er ia teslaagd is den an de grens opmaraecrenden tegenstander tactisch te Kirassen Het puitsche leger heeft leeds nu op verscheidene plaatsen aandenlijke terreinwinst behaald Dit zal ta leer korten tijd leiden tot grootere kettingen met de hoofdstrijdkrachten ftt de Sovjet llnif aangezien deze immns reeds sedeiit geruimen tijd aan If ffestelijke gren waren samengeMiken en voor den aanval in gereedkfld waren gebracht Ouk de Duitschel marine is terslond offensief geworden zooals de gemelde ijanval van motortorpediobooten in het Closten van de Ooslzee en de verkennifig saanval van jgemcngde DuitschEoemeensche lichte strijdkrachten bewijzen Bovendien heeft de Duitsche marine door roiddet van mijnversper ingon de Oostzee afgesloten waardoor de bewegingsvrijheid der roode marii e in de OostzeQ aanzienlijk al wordei benadeeld Zooa altijd heeft het Duitsche lucht apen ook ditmaal geweldige slagen tegen tjer tegenstander ingezet en reeds in de eerste 24 uur den rooden luchtformaties vernietigende slagen tM ebracht bij zoo germg mog Uike gen verliezen Daarbij steekt de met toereikende krachten op het Duitthe Oosten ondernomen luchtaanval Jln roode vliegers zeer zwak al volwmen afgezien van het feit i dat d Mvallers bijna allen werden neergeA Khoten kussen trekken terug Alle te Boekarest ontvangen par Bdiere inlichtingen over he ver 2 van de operaties aan de RoejMttch Russisehe grens maken melPl van een zonder tegenstand terugS n van de Runen op de Djnestr Uuitsche en Rocmeensche troepen m op 22 Juni Bessarabië binneoge t Hun opmarsch Ijéweegt zicli in g ri chting van de grens tusschen JWienië en de Sovjet Unie van vóór wly ving van Bessarabië bij Rusland Het luchtwapen der Sovjet Unie ft zijn vluchten naar het Oost Wsche grensgebied en het gouver ient genera l met zware verlae7en ten boeten aldus het D N B Het l B heeft een bericht ontvangen een luchtgevecht van 22 Juni fbij van 35 Russische bommenwer r s 32 werden neergeschoten toen beschermd door jagers een kleine in het gouvemement generaal htten aaii te vallen Duitsche Itfes 2 wdtjagers haalden met reu Vï snelheid de vijandelijke for 2 es in en wierpen zich b ksem J op de groote marhines zoodat na eerste de salvo s acht Mar n men werpers neerstortten Ter jj deel van de Sovjetm achines IhSi Van koers te veranderen Iktft eenige vijandelijke jagers van IJz fPe Rata den strijd aan Zij wer Jterstond door lichtspoorgranater kt en vielen als bran iende fak in ie straten van een kleine bui oe stad gelegen nederzetting I2 T namen de Duitsche jagers de ervoiging van de vluchtende bom Werpers ter hand Elk der Mes Timidtjagers dreef verscheidene vliegtuigen voor zich uit De wapens doorboorden de draag i de mptoren en machines van de vijandelijke toestellen Reeksgewijs stortten de toestellen brandend neer Terwijl de uit nood neergeworpen bommen ónploften zweefden talrijke neergeschoten piloten aan hun vierhoekige valschermen nstar omlaag en werden gevangen genomen Oorlogshavens en steunpunten gebombardeerd Formaties van het Duitsche luchtwapen hebben op 22 Juni ondanks sterken afweer oorlogsliavens en steunpunttn van de Sovjetmanne gebormbardeerd Een Sovjciduikboot basis aan de Zvvarte Zee ivas het doel van Jaijzonder hevige stilvallen De Duitsche vliegtuigen naderden in seheervlucht de haven ledere afzonderlijke landtong stalj duidelijk af tegen den donkeren grond van de zee Door de Waarnemers kon worden waargenomen dat aan werven en dokinstallaties schade was toegebracht en dat in de olie opslagplaatsen in de havens groote branden woedden Aan het Oostelijke front hebben Duitsche gevechJB üegtuigen in den nacht van 22 op 2j ni met groot Suv ces militaire en Belangrijke marschroutes van de Sovjettroepen die gedeeltelijk door colonnes en voertuigen waren verstopt werden m et bommen bestookt en met boordwapcns be schoten evenals verscheidene strategisch belangrijke Nad r meldt net D N B De Duitsche luchtstrijdkrachten hebben met dezelfdjp hevigheid waarmede zij de Sovjetvjiegtuiggen aanvielen ook ingegrepeii in de gevechten te land en in grooten omvang de achlerwaartsche verbindingen van het bosjewisti che leier verstoord In den loop van 23 Juni Iwerden spoorlijnen en stations weteen bruggen en oprukkende colonnes piet groot succes aangevallen AU n op één pund achter het front werden twaalf oprukkende pantserwagens en verscheidene auto s vernield Op een andere plek werden twee bruggefl door voltreffers verwoest Bij aanvallen q stellingen luchtdoelgeschut werden verscheidaie stukken onklaar gemaakt Het Duitsche luchtwapen heeft gisteren sedert de eerste morgenuren zjjn aanvallen op de vliegvelden van het Sovjetleger met groot succes voortge zett Bij het groote aantal Sovjetvlie tuigen dat reeds op den eersten dag werd vetnietigd k unnpn thans als resultaat van den tweeden dag nog talrijke vernielde vliegtuigen worden opgeteld De Berlijnsche correspondent v n het Alg Hbl meldt over het begin van den veldtocht o a Als steeds deed ook ÖitmBal het luchtwapen den eersten storrnaanval en deze had een zoo verrassend kSrakter dat men bijna van een overval zou kunnen spreken Uit de eerstei reportages van het oostelijk front valt af te leiden dat men spoorwegen troepenconcentraties en andere geliefde doelwitten van het luchtwapen voorloopig buiten schot liet om zooveel mogelijk vliegtuigen op den grond te vernielen en vliegvelden onbruikbaar te maken Het succes van d piiaHfr blijkt uit het van DuitisaHPzijd gepubU ceerde cijfer der verliezen van het Russische luchtwapen Zondag avond bedroeg dit reeds 900 Maandagmorgen zelfs 1100 OoR al hebben de Russen een respectabele luchtmacht aan hun Westeli j1te rens geconcentreerd naar schatting ca 20 000 toestellen toch lijdt het geen twijfel of zij zullen dit tempo op drastische wijze moeten doen vertragen om niet binnen zeer Kopten tijd aan puitschland de supnématie in ie lucht en wat dit beteckcnt is langzamerhand gemeetfr goei geworden af te moeten staan Voorts hoort meif er te Berlijn met verbazing over spreken dal de Russen die tijdens den Spaanscheri burger oorlog gelegenheid te pver Hebben gchad kennis te maken met het Duitsche Uithtwapen thans op groote schaal gebruik maken van verouderd materiaal dat in geen enkel opzicht tegen het Duitsche is opgewassen Russische linies doorbroken In afzonderlijke acties heeft de Duitsche infatvterie op talrijke plaatsen de versterkte linies van de Sovjettroepen doorbroken Zoo heeft een compagnie infanterie na een gevecht van twee uur vijf bunkers bestormd en versterkte veldstellingen op strategis ch belangrijke plaatsen veroverd aldus t D N B Aiiatiach In een dikken ochtendnevel rukte deze compagnie over weiden en velden verdeeld in afzonderlijke stoottroepen tegen de versterkte steUingen van den vijand pp de klaarblijkelijk een strijd in het open veld wilde vermijden Hij had zich gedeeltelijk in de huizen van het plaatsje verschansd Onder dekking van mitrailleurs en zware infanteriewapens drongen de stoottroepen dit plaatje binnen waarop zij dc eenen haard van tegenstand na den andere uitrookten In het centrum van het plaatsje kwam het tot een hevig gevecht met een vrü groote troep die totaal in de pan werd gehakt Daarna concentreerde de rest van den vijand zich rondom een bunker aan den uitgang van het plaatsje Doch ook deze laatste poging tot tegenstand werd door een Duitsch pantserafweerkanon gebroken terwijl de bunker buiten gevecht werd gesteld Het grootste deel der bemanning gaf tich over De rest vluchtte naar de omliggende bosschen waar zij later opgejaagd en eveneens gevangen genomen werd Aanvallen van het Sovjet luehtwapen De steden Dobritsj en BaltsjR in de Noordelijke Dobroedsja zijn door een Sovjet vliegtuig met bommen aangevallen De aangerichte schade is volgenshet D N B niet groot Enkele personen werden gev ond Vijandelijke vliegtuigen boven Duitschland Het Britsche luchtwapen heeft vannacht met vrij zwakke strijdkrachten Westt Duitscliland aangevallen In woonwijken ontstond schade aan gebouwen en onbeteekenende materieele schade aljius het D N B Nachtjagers schoten een vliegtuig neer De Sovjetluchtpiacht kwam slechts met uiterst zwakke strijdkrachten opdagen zonder successen v n belang te behalen Naar de Oekraïne Cpe Berlijnsche corr van het Alg H bl d meldt o a Merkwaardig is het dat er nog niets bekend is geworden omtrent eenige actie van den kant der Finnen die met hun verzamelde strijdkrachten onder het commando van maarschalk Man nerheim aan de Russische grens staan De kern van den Duitschên aanval richt zich uiteraard op de Oekraïne waar deoogst groen te velde staat en dus practisch niet kan worden vernietigd omdat generaal veldniaarschalk Vorf Brauchitsch den Russen daartoe wel niet jgenoeg tijd zal laten In het Ziiidfin rftken de Duitschers onder ge neral veldmaarschalk List en de Roe menen onder generaal Antonescu die hier klaarblijkelijk ter wille van een betere coördinatie het geheel der operaties comrnandeert in de BoeKowina op Zonder eenigen wijfel zullen zij zoo snel mogelijk naar het Noorden probeeren door te breken om zich met het gros van het Duitsche legep te vereeni gon Men kan wel aannemen ook al zal men andere doelen niet geheel verwaarloozen d t het eerste en voornaamste doet der operates is de Oekrainsche korenschuur die zooals wij reeds vroeger hebben betoogd in den zoo al niét onvermijdelijken dan toch dreigenden economischen oorlog tusschen Europa en Amerika n groote rol zal spelen in handen te kragen Waarbij nog komt dat de weg na r de olievelden van Bakoe eveneeji tfver de Oekraïne leidt Volgeiia S TTT Ireeft het Duitsche volk zooveel vertrouwen dat ook deze machtige vijand zal w orden verslagen dat het rustig zijn dageiijkschen arbeid voortzet De extra edities van de bladen zijn door velen gekocht en gelezen Het weermachtbericht werd gistermiddag met grootere andacht gevolgd dan anders en eenigen vroegen zich met bezorgdheid af wat de nacht zal brengen De Russen zullen er niet voor terugschrikken om strijdmiddelen te gebruiken die in dezen oorlog nog niet zijn gebruikt Het front strekt zich uit van Petsamo tot de Zwarte Zee In het Noorden staan de Finnen schouder aan schouder met de Duitschers onder leiding van general Dietl deft veroveraar van Noorwegen en maarschalk Mannerheim In Polen staan sterke Duitsche troepen tegenover goed geschoolde en goed gewapende onderdeelen van het Sovjet leger Het grootste deel van hun 160 divisie heb n de Ru sscn hier geconcentreerd In Roemenië staan DuitscJiers en door Duitschers geoefende Roemenen zijn de aan zijde onder bevel van generaal Antonescu en gèneraalveldmaarschalk List die zich bü den Balkan veldtocht heeft onderscheiden De Duitschers hebtwn gevv eldige voordeden in dezen oorlog de Finnen Estland Letland Lit aTlen en zelfs misschien de Polen en Oekrainers zijn gaarne bereid een actie tegen het gehate bolsjewisme dat hen heeft onderdrukt te beginnen De Russische ernigranten aooals grootvorst Kyril de pretendent voor den tsarentroon die reeds twintig jaar te Berlijn woont en ge huwd is met een Duitsche prinses zuUen geen oogenWik aarzelen aan het Russische volk te appelleeren wanneer het oogenblik is gekomen In Rusland zelf bestaan talrijke kiemen van separatistische bewegingen Er zijn plannen uitgewerkt om aan al deze volken hoin onafhankelykheid terug te geven en Rusland na de overwinning in een aantal kleine staten te verdeelen Finland en de oorlog Hét Finsche nieuwsagentschap maakt bekend dat de Finsche minister van Buitenlandsehe Zaken prof Witting dgn gezant der Sovjet Unie in Finland Orlof gisteravond mondeling protest heeft doen hooren van de Finsche regeering tegen het neerwerpen van bommen door Russische vliegtuigen op Finsch gebied f Russisch Engelsch verdrag op komst De reactie in de Ver Staten Sumner Welles verwelkomt Rusland als een versterking der krachten iW De oorlog tegen Rusland moet beschouwd worden als integreerend bestanddeel van onzen oorlog tegen Engeland zoo verklaarde men gisteren in de Wilhelmstrasse tegenover vertegenwoordigers van de buitenlandsehe pers Het van haat vervulde standpuat van het bolsjewisme tegenover Duitschland beschouwt men in politieke kringen als een schakel in den Britschen strijd tegen het Duitsche rijk Een schakel na de anderewordt verbroken zoo voegde men hier aan toe en eenmaal komt ook de plaatste aan de beurt HET ENGELSCHE AANBOD AAN DE SOVJET UNIE United Press zegt uit betrouwbare bron te Londen vernomen te hebben dat de Sovjet Unie het aanbo van Engeland met betrekking tot economische en militaire hulp heeft aangenomen De besprekingen tusschen den Engelscfaen minister van Buitenlandsehe Zaken Eden en den Russischen ambassadeur Maisky die de laatste dagen gehouden zijn met deelneming van den uit Rusland naar Londen ontboden Engelschen ambassadeur Cripps ziillen volgens de laatste berichten uit Londen zeer spoedig eindigen De Engelscbe regcering heeft zich volgens te Berlijn ontvangen berichten bereid verklaard de vroegere Baltische landen de jure en dé facto te erkennen als deelen van de Sovjet Unie en zich tegelijkertijd gedesinteresseerd verklaard bij Finland Voorts wil de Britsche regeering ïich niej verzetten tegen het verwerven van Sovjetsteunpunten a n den Bosporus eri aan de Darda nellen De onderteekening van het verdrag zal in de eerstvolgende dagen geschieden De Britsche ambassadeur in Moskou Sir Stafford Cripps zal volgens een bericht van de Nya Daglicht Allehanda uit Londen vermoedelijk thans naar Moskou terugke ren Men acht het in Londen belargrijk dat de Britsche regeeri g voortdurend irgelicht wordt over de ontwikkeling der gebeurtenissen Naar de New Y ork Herald Tribune uit Londen meldt over weegt de Britsche regeering een militaire missie naar de Sovjet Unie tezenden Officieren en technisch personeel van leger vloot en luchtmachtzouden aan deze missie worden toegevoegd De Sovjet ambassadeur Maisky heeft volgens het bl d tegenover deBritsche regeering verklaard dat Stalin bereid i het aanbod van het zendeneener Britsche militaire missie aan tenemen Overigens zou Staliri als tegenprestatie militaire en econttnwWi hulpaan de Britsche rcgeeringX befoofdhebben v VERKLARING VAN SUMNER WELLES OPSTAND IN BALTISCHE LANDEN Te Hekinki wordt vernomien dat behalve Litauen en Estland er ook eeii opstand is uitgebroken in Le tand waar strijdkrachten van de rebellen ten getale Tan ongeveer 100 000 man zich van de strategische punten hebben meester ge maakt en overal de Russische garnizoenen aanvallen Met betrekking tot hfet conflict tusschen Duitschland en de SovjetUnie heeft de plaatsvervangende Amerikaansche staatssecretaris Sum ner Welles in een formeele verklaring de Duitsche weermamt het grootste gevaar voor Amerika genocmd en de Sovjel Unie verwelbfflind als een versterking der krachten tegen dit gevaar De kwestie der hulpverleening aan de Sovjet Unie is naar Welles mededeelde nog niet beslist In zijn verklaring die naar hij met nadruk verklaarde na ruggespraak met Huil en Roosevelt was geformuleerd heeft Welles gesproken van een verraderlijken aanval op de Sovjet Unie en van vijandelijke en moorddadige bedoelingen en verklaard daA aaO de rijksregeering het woord eer onbe kend is iOH tH fIfUuiH Zon op 5 18 onder 22 06 Maan op 6 18 onder 22 12 Men is verplicht te verdubteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten nur na zonsonder Hoewel het Amerikaansche volk ook het Sovjetregime van de hand wy st zoo verklaarde Welles voorts wordt thans toch de vraag acu üt of het plan om de wereld te veroveren en alle volken in een brutale slavernij te brengen te niet kan worden gedaan Het gaat thans om de verdediging pn veiligheid van de nieuwe wereld Volgens de opvatting der Amerikaansche regeering zal derhalve iedere verdediging tegen het Hitler regime van welken kant zij ook moge komen voordeelig zijn toor den eigen afweer en veiligheid De legers van Hitler vormen thans het voornaamste gevaar voor de Amerikaansche landen gang ontstoken worden De Amerikaansche Export and lm portbank deelt mede dat zij reeds alle uitlwtalingen op rekening van de aan Finland verleende leening van 35 millioen dollar heeft gestaakt