Goudsche Courant, dinsdag 24 juni 1941

DINSDAG 24 JUNI 194 tusschen Duitschland en Rusland V n goed ingelichte züde ontvang t wil de volgende besdiouwing De ontknooping inzike Rusland ueen bevrijding Reedi lang wisten de ingewyden dat de Sovjetrepublielc een dubbel spel peelde waarvan het karakter aan de oude bolsjewistische practijken herinnerde Dat dubbel spel had een wel leer immoreelen grondslag Eenerzyds had men door het non agressiepact met Duitschland lich gedekt tegen eiken atrUd met het machtige en gevreesde Duitsche leger anderzijds verheugde men zich van harte in t feit dat de oorlogvoerende mogendheden hun bloed en materiaal offerden en berekende met een leker soort Aziatisch cynisme op welke wijze Rusland daarvan t meeste profut trekken kon Vriendschap was dit natuurlijk niet Non agressie was het evenmin Het was alleen de houding van den lafaand die zelf zorgt buiten gevaar te blyven zoolang de strijdenden frisch zijn doch op het moment loert dat ze amechtig naar adem hijgend voldoende krachten hebben verloren om als de jakhals deze prooi te bespringen en eigen luiten te stillen In het kader dezer politiek paste het dat délwlsjewisHsche machthebbers op alle mogelijke punten de Duitsche overwinningen in het geheim tegenwerkten Zd waren niet neutraal doch hadden belang bij verlenging van den oorlog n verzwakking der strijders Hen vindt in de officieele documenten met name de proclamatie van den Fiihrer de nota van rijksminister von Bibbentrop opgesomd hoe zij te Belgrade kuipten hoe zij in Roemenië een chaos trachtten te stichten hoe zü in Bulgarije de regeering ten val zochten te brengen hoe zij de Baltische staten overweldigden en Finland opnieuw bedreigden Dat alles is geen non agressie doch het tegengestelde er van Berlijn wist dit doch zweeg Eener zijda omdat het het tijdstip waarop definitieve opheldering noodig zou worden zelf wilde kiezen anderzijds omdat het zoo lang mogelijk de hoop wiMe behouden dat betere gevoelens te Moskou de overhand zouden krijgen en men op werkelyk moreel te verantwoorden wijze de consequenties uit het luiten van het non agressiepact zou trekken Ta Moskou overwonnen de betere ge voelens niet Integendeel de bruUle eischen van Molotof namelijk dat Duitschland en Italië hun garantie aan Roemenië verloochenen zouden zoodra SovjetRusland Roemenië aanviel dat Finland geheel aan Rusland zou worden prijsgegeven idem Bulgarije de Dardanellen en de Bosporus lat i zien hoe ver de afpersingstactieken van de Sovjet machthebbers gaan hoe ze van de Europeesche situatie party wilden trekken en welke bedoelingen eigenlijk te Moskou bestaan Het is Duitschland en Italië te bar geworden Tegenover de Russische lust om in troebel water te visschen en het Russisch bolsjewigne verder in Europa te dryven hebba ® zij gelijk generaal Fjancó in Spanje weleer ten slotte het hiertoe én niet verder moeten spreken En thans beslist het zwaard Wy noemen het een bevrijding Met de mannen die eenmaal onder Lenin en Litwinow de bolsjewistische atheïstische wereldrevojutie begonnen en nog niet lang geleden in Spanje toonden waarlioe dit Aziatisch barbarisme in staat is is geen wezenlijk verdrag mogelijk tenzy zy van hun wereldrevolutie ideeën zich bekeeren en de Europeesche beschaving aanvaarden Men kan de hoop voeden dat dit gebeuren zou Maar die hoop is beschaamd En alnaarmate dit gevoeld werd ging de band met Rusland drukken zij werd een ban Thans is zuiverheid bereikt De Aziaat kon zich niet verloochenen Ook Europa verloochent zich niet Thans staat de Europeesche beschaving tegenover het Aziatisch barbarisme en is het in naam van de gansche blanke cultuurwereld noodig dat het bolsjewisme uit ons werelddeel verdreven wordt en de Russische volksgemeenschap en met haar gan ch Europa van dezen geesel bevrijd wordt De strijd zal ofifers kosten Oorlog kost bloed en tranen geldi en goed Doch het doel is de offers waard Ook voor het nationaal socialisme als wereld relden levensbeschouwmg is het beter dat de band met Rusland niet tot een blijvende unie gevoerd heeft aangenomen dat t bolsjewisme bolsjewisme bleef Deze twee levensbeschouwingen zijn immers diametraal verschillend Een werkelijke unie is oni mogelijk Een vare beide of beide moeten dan ontaarden De loop der dingen bevrijdt het nationaal socialisme van deze angst wekkende verantwoordelijkheid Het kan weer zonder door politieke noodzakelijkheden belemmerd te worden voluit beginsel tegenover beginsel stellen en eigen wezen I exponent der Europeesche cultuur ongehinderd uitleven Dit is uit Europeesch gezichtspunt harteUjk toe te juichen Men wordt er vryer sterker d or De ban is weggenomen luaten than Chtifttïhill en Roosevelt den lof van het bolsjewisme zingen Toen Duitschland het non agressiepact met Rusland sloot rilde het christelijk Engeland hoorbaar Hoe kon het land van Luther met het roode leger samengaan Maar wat van Duitschland verschrikkelijk gevonden werd had Engeland zelve graag gedaan en zal bet thans met innige blijdschap doen Niettegenstaande alle christelijke rillingen zyn de joodsch kapitalistische kringen te Londen en New York en de joodsch bolsjewistische kringen te Moskou elkander als kinderen van één revolutie verwant de interventie in Spanje bewees het en Rusland behoeft nu niet langer meer te knoeien Het masker werd afgerukt In ons vaderland en in het bijzonder onder ons christelijk volksdeel waar het ath eïstisch bolsjewisme als het eigenlijk antichristelijk gevaar steeds werd onderkend en het lijden van Finland diep werd medegevoeld zal thans de keuze van positie veel gemakkelijker geworden zijn en zal er oorzaak gevonden worden voor velen om ny van harte in te stemmen met het slotwoord van den Fiihrer Moge God ons allen ook ons eigen vaderland in dezen strijd bystaan Europa zelf staat op het spel en de geheele Europeesche beschaving UIT DE PERS Nat socialisme en ondernemer Naar mr dr H J von Brucker Fock in De Waag opmerkt kan er nauwelijks meer aan getwyfeld worden dat de Nederlandsche volkshuishouding een nat socialistische d w z een geleide volkshuishouding zal zijn In verband hiermede bespreekt hij de plaats die de Nederlandsche ondernemer in die toekomstige huishouding zal innem i Zooals ook t a v alle andere principieel economische vraagstukken kent het nationaalsocialisme geen dogma waar het betreft de vraag of op alle gebieden der volkshuishouding de vrije hoewel verantwoordelijke uitoefening der ondememerswerkzaamheid den voorrang behoort te heUien boven een ondememerswerkzaamheid van den Staat m a w aoeialiseenng vm bepaalde ondernemingen of bedrijven wordt jiiet dognratiKh affeweiai De praktijk in Oulticiüand bewijst dit tegenover de oprichting van dë Herman GöringWerke staat de reprivatiseerlng d w z tenicVoering In particulier bezit van lal van reederijen banken e d ondernemingen die het Rijk indertyd wegens steimverleening of om andere redenen geheel of gedeeltelijk had overgenomen Nog nimmer is de theorie van een algemeene 4ilaneconomie in den nationaalaocialis tischen Staat zeUg aan het woord gekomen Men o kende steeds volmondig dat de groote prestaties van t bedryfileven slechts mogelijk zouden zyn wanneer de groote massa der ondernemingen met inbegrip van de kleine zelfstandigen aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de in vryheid wericzame ondernemers blyft overgelaten Men vêrgete echter niet en dit werd en wordt in Duitschland nog vaak door de ondernemers Zelf vergeten en zou ook bij ons wel eens kunnen vergeten worden dat de oplossing van het vraagstuk der werkloosheid niet de verdienste van de ondernemers is althans niet aan hun initiatief is te danken geweest maar feitelijk het werk was van den Staat De ondernemer mag nimmer vergeten dat slechts de eigen prestaties d w z hoogere prestaties hem aanspraak kunnen geven op de hoogere winsten die indirect slechts door de interventie of de stimuleerende werkzaamheid van den Staat zyn mogelyk geworden De hoogere arbeidsbelooning vindt baar rechtvaardiging in zichzelf Zy wijst immers op hoogere arbeidsprestatie de overdreven of vaak weinig gemotiveerde directetantièmes daargelaten om geheel te zwygen van de commissarissen tantièmes hoewel ook in dit opzicht vaak tegen het beginsel van loon salaris naar prestatie gezondigd wordt De hojgere ondememersbelooning zoowel het ondernemersloon als de ondememerswjnst kan echter alleen haar rechtvaardiging vinden in een hoogere prestatie De vergelijking hooger wordt in dat verband getrokken zoowel tegenover bedryfsgenooten als tegenover vroegere bedryfsjaren derïelfde ondernemingen Toch mag men ook de bedrijvigheid van den Staat als ondernemer niet altijd hors concours met de vrye ondememerswerkzaamheid op het betrokken gebied beschouwen In Duitschland wordt thans erkend dat b v de bedrijfsuitoefening der Hermann Gö ringWerke voor geen vrye onderneming behoeft onder te doen Zoo kan ook ons Staatamynbedrijf het naar wij meenen te wetea cerust tegen particulierv beditiveii b f geüjk eMctirrentievoorwaardan opneniHi Al moge de oorlo economie evenals de pra oorlg seoaBoinie ter voorbereiding of fwandinf van den oorlog den ondernemer met veel bureaucratisch werk belMten toch mag de ondernemer niet vergeten wat hy vaak juist aan die pr e oorIogaecono mie te danken heeft Zooveel is o i zeker zoodra de oorlog ten einde is waarbij wy de eventualiteit van een Angelsaksische invasie buiten beschouwing laten omdat die den chaos in Europa en du ook in de wereld zou beteekenen zal de Europeesche ondernemer niet weten weUc werk het eerste aan te pakken De taak die den ondernemer daartoe wacht zal geweldig zUn Voorwaarde daartoe echter is in de eerste plaats een geleide economie anders krygen wy een ontwrichting van alle narkten de geldmarkt de kapitaalmarkt de arbeidsmarkt om dit liberale begrip bU gebreke van een juistere aanduiding nog ens te gebruiken de goederenmarkt van welk product sok In de tweede plaats zal de ondernemer zich een schakel in het geheel met een taak in het belang der geheele valksgemeenschap moeten weten Hy zal dus in het gareel van zyn groep bedrijfstak bedrijf moeten loepen maar niet met oogkleppen dOeh mede trekkend slechts gebreideld door de teugels der economische Staatsleiding Juist begrip plicht eergevoel en eerzucht zullen bü uitstek de moreele eigenschappen v an den ondernemer moeten zijn want zün winst zal beperkt zijn en beperkt blijven waarby onder beperkt verstaan zal moeten worden een redelijke netto winst van het door hem geïnvesteerde kapitaal een redelijke belooning van zijn risico en een redelyke belooning van zyn ondememerswerkzaamheid Slechts hoogere prestaties dan die van de groote massa zijner collega s zullen in vredestijd aanleiding mogen geven voor hoogere winsten Want het vrye spel der krachten is uitgespeeld das kommt nicht Vieder De ondernemer zal niet mogen vergeten dat in de geleide economie het conjuncluurrisieo met het normale bedrijfs risico grootendeeb zal zijn uitgeschakeld De conjunctuurgolven van depressie hoogconjunctuur weder gevolgd door depressie zullen herinneringen aan een verleden tijd blijven Conjunctuurverliezen zoowel als conjuRctuurwinsten zullen niet meer voorkomen Daarom zal de ondernemer ook een bescheidfner immers zekerder winst voor lief moeten nemen Erfenis toevallig voorhanden vermogen familie relaties e d standsvoordeelen zullen geen rol meer spelen Slechts op de prestStie zal het aankomen De figuur van den captain of industry dien men dch voorstelt als gezagvoejilÉr van e voib to op 4 bj o a he drjjlileven zal nIH meer het beeW heerschen het bedryfsleven i me bewogm n doch terk j 5 matig voortbloelen w Nog een derde voorwaarde vnr jgrootsche ont ooüng der onder wokzaamheid i het kweeken vanjongere ondememersgenefatie niet slechU ab voorheen iaatZ ordening voorde vriendjes Dol i2 en met door een ondememers ie3me kis waarop onlings Minister ffbock doelde in den bureaustoel pa of oom of als feitelijke i van de X bank in de dJfecUekiSïitroont maar die als deskundige i t J e n werkelijke bedTufsie is die zyn salaru uitsluitend dankt zyn eigen presUUes Dan bloeit nog een schoone tijd vu onze Nederlandsche ondernemers Del Boudsche Courant biedt de grootste pnbUcttelt ta Gouda en omgeving wordi eiken avond bQ vele dnixenden abonoè i bezorgd in OQVDA Alphen a d RUn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Drtebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d Unel Ouderkerk a d Ussel Oudewatei Polsbroek Reeuwijk Sehooniio ven Stolwljk Waddlnxveen Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRUS 1 5 gewone regels ƒ 1 10 elke regel meer ƒ 0 21 INGEZONDEN MEDEDEELIN GEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 31 elke regel meer fiiiZ By overeenkomst gereduceerde prijzen volgen peciul tariet KWARTJESRUBRUX kiemt advertentiën alleen de Zaterdags 1 3 regels 0 2t eike regel ftieer 0 10 maximum grootte 6 regel Uiuluitend bij vooruitbetaling Inzending tol Vrijdagmiddag 2 uui Opgaaf van eo advertentiën in te zenden aanhet Bureau Harkt 31 Gouda Tel 2745 en jbU de plaatselijke aeenten m Hoe benutten w e bon K Ons Goedkoope Patroon Geruit Jurkje voor de leeflyden 6 tot 8 en 10 lot 12 jaar Dtt oeruile jurkje mn linnen o kunstafde is bijzonder aardig ioorAat de baan mnmoren schuin is greknipt Het blouteVedeeltc is langs deze baan a gewerkt met PMktband dat ook langs het witte kraag e en de manchetjes is gezet De rug ie awheel recht genomen Het is een allerNefst jurkje h jzonder geschikt ooor meis e vm 9 t en 10 1 ioar Men heeft ervoor noodig t2i meter eto van 90 cm breedte Weetu t verschil tusschen Beenbrum Patronen voor de leeft den S i en 10 tt ioar tljn verkrijgbaar aan om bitr Varfct Jl OUDE GYMNASTIEK OF TENNISSCHOENEN Heeft men oude gynmastlek of tennlaehoenea waarvan de lool nog goed is maar waarvan d bownbeUeeding stuk fut dan knipt men het bovendeel at soodat aUoon de nxd orerblijft met eea opataand randje Met em itevlg lapje of n geiiaaU ttukja van oude teoten katoenen garoB kon men vaa deaan loal aan aardlta landaal maken De nieuw atot wotdt aan hot opataand raadje b woOcd tcrwill men er on nieuw btamenaooltj la Uhnt Dett aehociMn xonder boa kunaen aia uoMnchoan H kuispanMfaltJ nog foed dlonatan bewüuiL Van jumper tot metsjesrokje reeds uitkomen Beenbniin heeft de bedoeling het zeer sterk door de zon verbronde been te hniteeren en de vloeibare zijéen kout tracht het tekort aan goede zoden komen van normolen prvs te on OTiileneeiooon dervanpen en het toimen zonder einde dot h jevoli is mn het dr een vn Vanzeljeprekend mot het jmninet eonkousen oantfebraeht tegen water bestand kousen v Beenbruin imiteert dm de bruine fclenr uttslnitend met water en zeep o van de verbrande huid Br z n zelf verre iging rreme veTW derd kunnen wor chillende nuances in want ieders hiid V verbrondt uieer op een andere manier Het telde doel Men wet er ee fcimne iBordt in vloeibaren toestand eventaeei ns aKt water verdinui op de beenen aongeilanbeveling ecrdiant het met een oog Een eenvoudige blouse met pof of blouse 1 del v deze wijze het heele kleedingstuk 1 bracht en ook ooi op de armen en het gepotlood aan de aehtera de van het beaö mouwea wordt onder dit rokje gedragca deel voor ded aicht hetgeen op bnttengewoon siiggesia het midden een Mht te tr Uken welke 1 W gta tetktntnt i mtfi Bestrijding van vliegen en muggen Vliegen en muggenbestrijding kan alleen succes hebben wanneer men het julate middel op het juiste oogenbllk toepast Dit geldt ook voor bestrijding op groote schaal in steden en dorpen Overal waar het ook zij zullen op zichzelf staande maatregelen zoo goed als niets uitwerken de strijd tegen dit schadelijk gedierte moet zoo algMnem en zoo systematisch mogelijk worden aangebonden Wij laten hier enkele beproefde middelen ter verdelging van volwassen vliegen volgen Een zeer sterke uitwerking heeft r cinu8oUe welke in platte schalen en schotels op i wordt neergezet Met een weinig stroop vermengd wordt de olie een lekkernij voor de vliegen die er van komen snoepen en kort daarop doodgaan Formaline formol is een ander sterk werkend vl legen veMelglngsmiddeL Een mengsel van 60 deelen water 29 deelen melk en IS deelen formaline In den handel verkr gbaar oeient groote aantrekkingskracht op de vliegen uit die er snel den dood door vinden Uitstekend is ook e l mengsel van 90 gram formaline 30 gram glycerine 940 gram water waaraan men evenals aan de ïormalinemelk een spoortje rooden inkt toevoegt om de vloeistof als vergiftig te kenmerken Doch ook in veel rwakkere concentratie 1 25 è 2 3 pCt heeft formaline al een doodelijke uitwerking op vliegen Daarom kan het overal In bewoonde vertrekken zonder gevaar voor de menschen worden toegepast Slechts moet men er bIJ het maken van een formallneopioasing voor zorgen dat de prikkeleo t de damp van de geconcentreerde formar line de gevoelige slijmvliexen der oogen aiet kan raken Het waterdicht T9thenino l obach e i Ge maken van mantels en jassen Veite kragen Vette kracan aan heerencootuiinia montek ea iaponnen zlja een voortdurende ergamio doch met weinig moeite ia dit euT te verlMlpcfL Men maakt een vlekkeowater van 1 liter wate 1 eetlepel splritua en 1 eetlepel ammoniak en hiermede waüft men een lan e dat niet pluiat over de betreffende plekken Nabj len met droon water en met een xaciKen doek too droof mogelijk wrijven WU men een jas of mantel waterdichtmaken dan heeft men voor één jaa ofmantel noodig 2 ons aluin S ons lood acetaat 2x11 2 1 kokend water S 1 koud water Allea beeft thana veel meer waarde voor eaa dan vroeger want hot nieuw aanochaffen van kleeren kost punten en hiermede moeten we aiterst zuinig omgaan Een Jumper die niet meer wordt gedragen kan bijvoorbeeld nog vermaakt worden tot een rokje Ht wordt ooder de vnen afgeknipt en daarna raapt men de teken op en kant ze al Het boord komt aan den bovenkant van het rokje terwijl men met kleurde walresten een raad van vasten haakt waardoor dwarse strepen worden gevormd Los aluin en loodacetaat elk afzonderlijk op In 11 2 1 kokend water Giet deze oplossingen bij elkaar en laat het fnengsel ongeveer 12 uur staan Giet daarna de heldere vloeistof zéér voorzichtig af zorg dat er geen t ezinksel iheegaat daar dit witte strepen veroorzaakt Voeg hierbij S L koud water Zet den gewasschen mantel of de jas nat in dit waterdichtsel en laat ze er niet langer dan 24 uur in staan af en toe omkeeren Gebruik echter nooit zinken teilen daar het metaal wordt aangetast en donkere vlekken geeft doch email of steenen kommen Pers tenslotte het kleedingstuk wanneer het geheel is opgedroogd op Ook de draag b den ijjn vasten gehaakt ie iljn een persborstel stevig op dit gedeelte tot 4 em breed S M cm lang 1 het glad is en het vocht verdampt Behan 1 Gabardme kan men het best persen op de volgende manier Leg het kleedingstuk met den goeden kant boven en stoom een vochtigen doek met een heet ijzer even luchtig hiarop door Verwuder den doek en druk met een schoon plankje of met den gladden ongeverfden kant van Er is bijna geen vt uw of zij Is blij ver de toewuung van bon K Het is waar diverse echtgenooten hebben hun hoofden geschud de geringere mogelijkheid tot aanvulling van de garderobe was hon heelemaal met onwelkom en er moeten er zelfs ztjn die hun vrouwen die ongelukkigerwijze zelf zoo goed als geen kranten lezen de blijde tijding niet hebben medegedeeld alsof zij er toch niet achter kwamen maar dat neemt niet weg we kunnen dezen zomer onverwacht een japon erbij aanschaffen en we willen die gelegenheid zoo goed mogeUjk benutten We denken er zelfs niet aan om nu maar onmiddellijk dit of dat bloemetje te koopen waarnaar we al wekenlang met verliefde blikken gekeken hebben neen we gaan eerst nog een massa andere winkels langs en we laten ons alle mogelijke en onmogelijke bloemetjes stoffen toonen om dan eindelijk tot een t ealuit te komen Zoover is het dus En dan flitat bet ons plotseling door het hoofd waarom zouden we geen vijf meter nemen want Weet u het nietr Dat hindert niet irnat bijna niemand maakt er onderscheid tveschen En toch U beenbniin iets anders dan de vloeibare ó den kous Het is wel eens aardig vooral nu er dezen zomer zoo veel gebruik can deze artikelen zal oorden gemaakt het verschil tusschen beide proeparaten iteen te zetten Ei enli k doen de namen het verschil IHIIIIIIIIIIItllilllHIHIIIIIIililllllllllljll Er zün velerlei mogelijkheden om er n zoo goed mogë febrodc van te maken llllillllHIIIIHIHIUIillllllinHMmillilll we kunnen met vijf meter alof heel wat doeni Behalve een jurk voor onszelf kan er dan misschien ook nog een jurk voor onze Jongste dochter uit of een blouse voor de oudste of voor onszelf Vinden we het niet leuk om eenzelfde blouse en jurk te hebben dan ktfnnen we misschien oen vriendin of zuster overreden op liaar bon eveneens vijf meter stof te nenen en het restant van de beide japonnen te rullen We hebben dan voor onze eene bon een japon èn een blouse van verischtUende stot Hebben we niet bepaald een japon tieve w sc dagenlang Ivieren in de ao doet vormoeden Anders en oeel gecontpUccerder is het met de vloebare ziMen kous gesteld Uiteraard zijn Menrnt zeer verschillende kleuren ereueht om aan ioders snuuk te voldoen f u brengt len da vloeibare Meiden kous in tanpofeleur aoanebnmd eni Zel s producten wcUce er oorspro kelijk met voor gefabriceerd werden aooais vloeit are pocder pancaJcc enz z als fcottsenvervangingsmiddelen aeer goed te gebruiken Vooral het laatste geeft een maai en hovdbaar resui noodig maar moet onze voorraad pyjama s worden aangevuld dan koopen we vijf meter ven een heel rustig bloemetje p een zachtrose wit of lichtblauw umi en de nieuwe pyjonta kost ons geen 35 40 punten van de texbelkaart Hebben we nog een donkerblauwen of zwarten mantel zonder revers dan kunnen we met de overblijvende stof indien we van de vtjf meter eerst een japon hebben gemaakt dezen mantel dan de voorzgde voeren zoodat bij het opsnwasien dezelfde stof als van de japon te zien komt en men dus ineens een complet heeft Bij een dergeluke jas of bij een kanten jas staat ook een hoedje van de gebloemde stof aardig Dal is één van de nouveautés welke de mode dezen zomer brengt In ieder geval doet men goed vooral stof te koopen welke goed waochbaar U en niet al te gauw kans van lijten heeft We moeten zooveel mogelijk voordeel uit deze extra toewijzing zien te halen Ze is ons gegeven om er een soo goed mogelijk gebruik van te maken Veel succes met boQ K teekening de naad van de kotu imiteert Ook de kan men op deze w e natcefceaen Vi zel sprrkend vereiseht dtt eenige hcwlir heid maar na zeer korten tijd heeft iedrreen den ilag te pakkan Is er sprake van een teveel aan lafti0 haartjes op de beencn dan venaifdert die voordien t beste met onthartngsii iw wflfcer gebruik zeer eenvoudig en sidamde IS Deze woa fc n Mn ook voin lastige gezichte em endere hare geh ken Oesca zomer h is och gefcooK vertoonen we ons das met mooie brunx beencn of mrl zitden koiurn il fleschje Verrukkelijk geen gaten en lijders meer ep de oMest ongologea monur ten