Goudsche Courant, donderdag 26 juni 1941

iderdag 26 Jiini 1941 tgang No 20664 COUBANT Bureaa MARKT 31 TEL Z74S Postoekeniof 4MM Hoofdredacteur F TIETER Gouda NIEUWSBLAD VQOR GOUDA EN OMSTREKEN REDE VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS Rijkseommissaris Ruksminister dr Seyss Inquart zal Vrijdagavond ou het Usclubterrein te Amsterdam tijdens een manifestatie die om 8 uur aanvangt een rede houden Iroote activiteit van Duitsche luchtmacht Zware aanvallen op vliegvelden treinen en colonnes beschrijving v n het Russische verdedigingssteisel Zpden verleende aan Duitsche divisie doortoclit 3erlijn over de politieke bewegingen in de Baltische landen Roosevelt DANSVERBOD Op grond der verordening van den Rijkseommissaris No 20 41 beveelt de commissarisgeneraal voor de openbare veiligheid S S gruppen iihrer het volgende Tot nader order is bet dansenin het openbaar verboden Reedsverstrekte vergunningen wordenhiermede ongeldig Overtredingen worden volgensde desbetreffende bepalingen vande verordening gestraft Deze verordening treedt met de bekendmaking voor de iradio en in de pers in werking Het Grieksche avontuur I definitief afgeloopen MILITAIR BEVEL IN ITALIAANSCHE HANDEN Gisteren is te Athene het militaire bestuur overgedragen aan den Italiaanschen generaal Berardi Naar aanleiding daarvan merkt Stefani op dat daarmede het Grieksche avontuur definitief is afgeloopen Va beden af begint Griekenland Zijn nieuwe politieke leven en treedt het toe tot de nieuwe Europeesche ordening waartoe de asmogendheden het initiatief genomen hebben AANVULLENDE BEGROOTING IN WASHINGfON Het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden heeft een aanvullende be grooting aangenomen ten bedrage van 894 millioen dollar voor het eind Juni afloopende dieaitjaar De begrooting IS naar den Senaat ter goedkeuring doorgezonden GEEN DISCRIMIXEERING VA i NEGER S IN AMERIKAAN SCHE WAPENINDUSTRIE Om de toepassing van het demo cratische beginsel op alle rassen in de V § y af te dwingen heeft Roiwsevelt een verordening uitgevaardigd die een einde maakt aan de discrimmeenng der negers in de wapenindustrie In zijn motiveering zegt de presiden dat de negers slfchts op grond van hun ras van de wapenindustrie w rden rSCHB 9 il zich iwldt op llast met pelangcn voor 1 DE andag u dio lea voor lle bepa Wen vast Wmg moet lp 45 ot n zactile a die ia moctea hen van fabri vast te winkenstni se Jetzeffde den winbntraciL n nieuwe 4aan in dus lOk trfüiai Irkine ren 1 te Jing iiiS Het D N B meldt De in h€t 0 Bten in den strijd geworpen jeelen van het Duitsche luehtwpen hebben op den derden ge wchtsdag met de grootste kracht igjegrepen in de gevechten op den pond en den la ndlroepen door ïet breken van den vijapdelijkcn l enstand op vele plaatsen den eg gebaand Niet alleen gevechtsTliegtuigen maar ook jagers vielen d vijandelijke pantserwagens aan waar zij zich vertoonden Met even groot succes werden aan het geheele front troepenconcentraties met bommen bestookt en met boordwapens beschoten Ravitail leenngscèlonnes werden vernield loodat vele wegen verstopt werden loor de puinhoopen Vliegtuigen lunen deel aan de verkenning lichtten de legerformaties in om Irent de toestand vóór het front ni sloegen aanvangende vijandelijke tegenacties uiteen Zware riagen werden ook toegebracht un de achter het front liggende verbindingswegen van den vijand Op één traject werden 17 Weinen getroffen en voor een deel in brand geworpen op een andere plaats zes treinen Al deze treinen waren vol troepen en voertuigen len groot aan til locomotieven wrd met Ipommen vernield o m n door één luchteskader Vaak £ en raill op open trajecten oök heele stations met alle UBwezige Installaties vernield In nader bericht meldt Behalve en e militaire steunpunten het Duitsche luchtwapen bij zijn ties boven de Sovjet Unie talspoorwegknooppunten en transireinen zwaar getroffen Zoo ste een formatie gevechtsvliegBgen op 24 Juni zes lange treinen geladen met belangrijk oorlogsTieel in het Zuidoosten der Sov Vnie gereed stonden om te verHet station werd in eeniten puinhoop herschapen In ivlucht vielen de Duitsche Jtuigen drie treinen aan waarvan locomotieven onder stoom stonden vernietigende aar val met bomkanon en mitrtiilleurvuur brak en de daken Uer wagens los De t dreunde van de ontploffingen bommen en het geknetter der iten Honderden Sovjetsoldaten gen in groote wanorde uit de lerenwagons De volgende aanval gericht op de drie andere treinen vlogen de bommen omlaag Zij en locomotieven wagons en De spoorrails kronkelden zich slangen omhoog Zware goederenins werdei op zij geslingerd en hout en metaal vlogen in grauwen rook der ontploffingen kaf in het rond en werden door we bommen die neervielen weer lucht ingeslingerd Het vuuk greep geweldige snelheid om zich heen Birong op drie groote bü het staI liggehde tanks over Nog lang op terugtocht waren de rookwolken lich aan den horizon vertoonden de Duitsche troepen het bewijs j een volledig succes dag van gisteren heeft aan het Tsche luchtwapen naar aan het A verder wordt gemeld by zijn aan het Oostelijk front belangcischen gesteld Behalve talrijke Vallen op vliegvelden in hft cenT van het vijandelijk gebied wer opnieuw talrijke vliegtuigen op grond vernield en in luchtgevechneergesehoten De Duitsche geitsvUegtuigen hebben overigens lag zoowel als des nachts spoorgebombardeerd die hierdoor ere malen werden verbraken riseerde en gemengde coloffhes e concentraties van pantseris en benzine opslagplaatsen in met voltreffers bestookt Staen de daarbij behoorende ge en en loodsen raakten in brand pden een beeld van ontzaglijke wlingen Qok transporttreinen len zoo doeltreffend met bommen kt dat de locomtttie en onten de wagons kanllelden en totaal uitbrandden Ookl de aan 1 1 op stellingen luchtdoeigeschut tterijen waren ondaiUia n vrij afweer zeer CTmii n iil waar formaties Dul iM uikenwerpers tegen de viJandéUjke tellingen in actie kwaiSén oe vijand tot zwijgen gebraflht batterijstellingen totaal veV Het systematische vemietigings van het Duitsche luchtwapen tegen het Sovjet luehtwapen en teger de Sovjetcolonnes beteekende opnieuw een aanzienlijke steun voor de troepen te land bij hun snel optreden en bij het breken van den tegenstand van het Sovjetleger Van het Roemeensche front Het hoofdkwartier van het Roemeensche front maakt biekend dat de operaties te land in de eerste drie dagen zich ontwikkeld hebben volgens de tevoren opgesteld plannen Eonige pogingen tot tegenactie van den kant van den vijand werden afgeslagen De vijandelijke luchtmacht heelt hevig Constanza gebombardeerd evenals Soelina en Galatz terwijl ij eenige gommen wierp op Tulcea Braila en Jassy De gevolgen waren zonder belang Onze luchtmacht aldus het communiqué vedrer bombardeerde belangrijke militaire doelen en verkreeg overal opmerkelijke resultaten De Duitsche en Roemeen sche luchtmacht heeft in den loop van deze drie dagen een verpletterende meerderheid getoond tegenover de vijandelijke luchtmacht In totaal werden 400 vijandelijke vliegtuigen vernield Van dit totaal werden 30 Sovjettoestellen neergehaald door de Roemeensche luchtmacht en het afweergeschut 40 zi fn vernield op den grond door Roemeensche vliegtuigen De Roemeensche luchtmacht heeft in totaal 12 toestellen verloren Aanvallen op Finland Sovjet vliegtuigen hebben gisteren vier maal aanvallen op Helsinki gedaan Bij den eersten aanval vlogen negen bij den tweeden dertien vliegtuigen boven de stad Het derde alarm werd gegeven om kwart over 10 Er verschenen weer Sovjet bommer werpers en verkenningsvliegtuigen boven Helsinki die terstond onder krachtig afweervuur genomen werden en door jachtvliegtuigen werden aangevallen Thans werden ook bommen geworpen in het Noorden der stad Volgens t erichten uit de provincie zijn daar eveneens in Jen loop van don ochtend Sovjetformaiies in Centraal Noord West en Zuid Finland verschenen Er werden talrijke bommen geworpen op niet militaire doelen aldus het D N B Naar verder bekend wordt strekten zich de Sovjetvluchten van gisterenochtor d tot bijna alle groote Fmsche steden uit Een officieele bevestiging over de aangerichte schade en verliezen aan mensehenlevens is nog niet beschikbaar Naar thans t evestigd wordt zija acht Sovjet vliegtuigen omlaag geschoten Gisteravond om 10 uur is een officieel communique gepubliceerd Hieruit blijkt dat vier So jetvlisgtuigen Woensdagmorgen om 7 15 uur de baai van Pyterlanti hebben gebombardeerd zonder schade aan te richten Verder werd om 10 50 Kotha door twintig bommenwerpers bestookt waarbij branden werden veroorzaakt Het bombardement op deze stad werd des namiddags door twaalf bommenwerpers herhaald Zij verorzaaklen groote materieele schade Om 8 uur werden in de nabijheid van Poorv D en kele bêmmen neergeworpen Tegelij kertijd werden Borsby en Loviisa gebombardeerd waarbij een ziekenhuis door een brandbom werd getroffen Het vuur werd echter in de kiem gesmoord In de nabijheid van het pachtgebicd van Hanko was de activiteit nüia lucht vam Sovjetvliegtuigen levendS Twintig Sovjettorpedojagers besca9ten de in de nabijheid liggende eilanden De Sovjets hebben eveneens Finsch gebied beschoten Van de vrliegtuigen die tot 18 00 uur boven Finsch gebied verschenen werden er door Finsche torpedojagers 21 en door de luchtdoelartillerie twee neergeschoten De Finsche middagedities staan geheel in het teeken van de Sovjetaarvallen op Finsche steden K a u pp a 1 e h t i spreekt van grensschendingen die tot oorlogshandelingen worden en richt tot den Sovjetgezant de openlijke vraag hoe hij deze grove schendingen denkt te verklaren ViJandeiijke vliegtuigen boven Duitsehland Het D N B meldt Britsche bombarÖementsvliogtuigen viéleti in den nacht van 25 op 26 Juni plaatsen van het Noordduitsche kustgebied aan Er ontstond slechts geringe schade in woonwijken Bovendien werd een kamp van krijgsgevargenen getroffen aarby verscheidene gevangenen gedood werden Nachtjagers schoten een vijandelijk vliegtuig neer In iet Oosten vloog de vijand met zwakke strijdkrachten het grensgebied binnen en liet een gering aanta bommen vallen zonder noemenswaardige uilwerte bereiken De Russische Maginotlini De bolsjewistische Maginotlinie noemt men in Finsche kringen te Berlijn de versterkingen in liet Westen van de Sovjet unie die ingenieur Piwarow naar het voorbeeld van de Maginot linie heeft gebouwd aldus S P T Ze strekken zich uit van Viborg dat in den oorlog tusschen Finland en de SovjetUnie werd verwoest tot Odessa de sterkste vlootbasis der Sovjets aan de Zwarte Zee Deze versterkingen die 2700 kilometer lang zijn beginnen in het Zuiden van Finland De voornaamste stellingen zyn hier uit den oor g tegen Finland bekend Ze strekken zich uit van het Ladogameer tot de Finsche Golf In den rug worden ze beschermd door Kroonstad en Leningrad Kroonstad is de voornaamste vlootbasis der Sovjets m de Oostzee en dienovereenkomstig versterkt De oorlog tegen Finland was voornamelijk een oorlog om gunstige strategische posities tegen Duitsch land Een der voornaamste bedoelingen der Sovjets was voorts de voorste stellingen zoo ver mogelijk van Kroonstad te verwijderen Het tweede deel der verdedigingslijn begint bij Riga en volgt den loop van de Duna Deze versterkingen moeten de havens in de bezette gebieden en ten slotte Leningrad beschermen De derde lijn meer dan 2000 kilometer lang strekt zich uit van Wmdau tot Odessa Het sterkste gedeelte ligt in het moerassengebied van de Pripet een zijrivier van de Dnjepr Het vWterrein is ongeveer 100 km diep en bezaaid met stellingen Volgehs militaire deskundigen echter do t het feit dat de Maginothnie als voorbeeld is genomen verwachten dat de bolsjewistische linies dezelfde gebreken zullen vertooneri In Frankrijk hebben de Duitschers steeds de zwakste plek gezocht en weten te vmden en daarin een doorbraak geforceerd om hierna bij de volgende rij bunkers hetzelfde spel te herhalen De gevechtstooneelen die men in alle veldslagen kon aanschouwen herhalen zich schrijft Ae oorlogscorrespondent Frank Götz De yoorwaartech marcheerende infanterie de loerende loopen van stukken alweergeschut op wegen en straten de artillerie batterijen die in het vijandelijk land vooruitrukken alles is er weer Het eene rad van deze geweldige oorlogsmachine grijpt in het andere In het Oosten is het juist hsetzeltde als in het Westen Herinneringen aan den wereldoorlog duiken op De slag bij de Masuren in 1914 toen het weder zoo slecht was dat de soldaten volgens Hindenburg s herinneringen hieraan reeds de handen vol hadden js verscheidene keeren gemeld Nu echter werkt het weer mee Zooals bij alle veldtochten die het Duitsehf leger ondernam is het misschien warmer dan het in Polen was maar de wegen zijn Hard en auto s en pantsers kunnen ook in het vrije veld opereeren Het leger trekt verder TURKIJE EN DUITSCHLAND Verdrag goedgekeurd De Turksche Groote Nationale Ver gadering heeft gisteren het DuitschTurksche vriendschapsverdrag eenstemmig goedgekeurd De rede van de minister van Buitenlandsche l Zaken Saradjogloe werd herhaalde malen door levendigen bijval onderbroken In redevoeringen van den voorzitter der commissie voor Buitenlandsche Zaken en van verscheidene afgevaardigden werd de oude Duitsch Turksche vriendschap onderstreept welke door het nieuwe verd g met nieuwe kracht vervuld is Vcrorts werd in de redevoeringen op alle overige verplichtingen van Tur kije gewezen welke naar verklaard werd beginnende WJ de Turksch Britsche overeenkomst geen wijziging ondergingen De sprekers legden den nadruk op de vredespolitiek van Turkije In de diplomatenloge werd de Duitsche ambassadeur von Papen opgemerkt alsmede legatieraad Kroll en de Duitsche militaire attaché i4 eH ltaoH i Zon op 5 19 onder 22 06 Maan op 8 19 onder 23 27 Men is Terpikbt t verdatsS teren van zonsondergang tot i zonsopkomst a Lantaarni vaif voertuigen 8 moeten Vi nnr na contonderS gang ontstoiien ttrorden In aansluiting aan een speciale zitting van den Zweedschen Rijksdag is het volgende officieele communiqué uitgegeven In den toestand die door den tusschen Duitsehland en de Sovjet Unie uitgebroken oorlog is ontstaan zal Zweden onwrikbaar zün streven er op richten zijn zeUstaitdiglirid en onafhankelijkheid te bewaren en jich buiten het oorlogsconfiict te honden De nieuwe toestand heeft ons erht ur voor zekere speciale kwesties geplaatst Zoo is van Finsche evenals van Duitsche zijde gevraagd oiu toeslenuning tot het vervoer van een tot een divisie beperkte roepeneenheid uit Noorwegen naar Finland langs den Zweedschen spoorweg De regeermg heeft met toestemming van den Rijksdag rekening houdende met den ter beveiliging van de Zweedsche souvereiniteit noodzakelijken vorm dit verzoek ingewilligd De Zweedsche koning is naar het Zweedsche Telegraafagentschap meldt van zijn landgoed aangekomen in Ie hoofdstad De geheele Stockholmsche pers bevat onder groote kop n de verklaring van den Zweedschen ministervan Builenlandsche Zaken over deneutlale houding van Zweden in hetconflict tusschen Duitsehland en deSovjetUnie en de toestemming vande Zweedsche regeering om een Puitsche divide uit Noorwegen naar Finland over te brengen aldus bet 0 N E Dagens Nyheter voegt hieraan toe dat een woordvoerder van het Zweedsche ministerie van Buitenlandsche Zaken Woensdagavond o a aan vertegenwoordigers van de buitenlandsche p Jrs heeft meegedeeld dat de troepentremen door Zweden zullen rijden zonder extra te stoppen en dat elke trein zich ongeveer 48 uur op Zweedsch gebied zal bevinden De treinai staan tijdens het rijden ondfer Zweedjch t evel Van deze uitzondering afgezien zijn alle kwesties welke met Duitsehland in verband met den oorlog tusschen Duitsehland en de Sovjet Unie ter sprake gebracht zyn volkomen op den grondslag van de gewone neutraliteitsbepalingen behandeld De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandsche Zaken onderstreepte nog in het bijzonder blij kbaar naar aanleiding van buitenlandsche geruchten i dat er van steunpunten in Zweden in het gelieel geen sprake geweest is DE BALTISCHE LANDEN Naar aarleidin van zekere buitenlandsche berichten over gebeurtenissen op het gebied der binnenlandsche politiek in de Baltische landen merkte men in politieke kringepi te Berlijn op Voor ons is er in de Baltische landen op het oogenblik maar één toestand de militaire De Hemoiystraties en de groepsvQrmingen die 4fh daar voordoen als reactie op den Duitschen strijd tegen het bolsjewisme worden hier beschouwd als plaatselijke verschijnse len Men spreekt in dit verband van dingen die voor Duitsehland op den achtergrond staan met het oo g op de miUtaire operaties tegen de Sovjet Unie DE BRITSCHE MILFTAIRE MISSIE De zender van Bagdad bevestigt in ien bericht uit Istanbdel dat een Brit sche militaire mftsie uit Ca iro op 24 Juni naar Moskou is vertrokken teneinde samen te werken met heiSov jet leger resp dit te reprgéfniseeren Volgens dit bericht besj iiit de missie uit specialisten van de vloot het lucht wapen en de landstrijdkrachten DE HOUDING VAN AMERIKA Op de persconferentie heeft de plaatsvervangende Amenkaansc he staatssecretaris Sumner Welles a ingekondigd dat Roosevelt besloten tieeft met het oog op den oorlog tusschen Duitsehland en de Sovjet Unie geen neutraliteitsverklaring af te leggen Volgens de letter van de wet is hij alleen hiertoe verplicht wanneer zulks voor het behoud van den vrede voor Amerika of ter bescherming van de Amerikaansche burgers noodzakelijk is In het onderhavige geval acht Roosevelt dit niet noodig Daar Rusland dus niet als oorlogvoerend m den geest van de geldende wetten wordt beschouwd bestaat de mogelijkheid Amerikaansche schepen met oorlogsmaterieel naar Wladiwostock te zenden Naar aanleiding hiervan verklaarde Welles dat een desbetreffend verzoek van de So jet regeermg nog niet ontvangen is Meer goederen uit Indië naar Japan OP GROND VAN MONDELINGE OVEREENKOMST United Press meldt uit Batavia Ingelichte kringen alhier houden er sedert eenigen tijd rekening mede dat een mondeüng handelsverdrag tusschen Japan en Nederlandsch Indié zal worden afgesloten De leider van de uit Batavia teruggeroepen Japansche economische delegatie Josjizawa verklaarde dat momenteel geen verdere besprekingen zijn geprojecteerd Hg scheen vol vertrouwen hetgeen men in verband brengt met hel feit dat de Nederlandsche autoriteiten te Batavia sedert het afbreken van de besprekingen met Japan schijnen geneigd grootere hoeveelheden van de door Japan benoodigde goederen naar Japan te verzenden Op deze wijze zouden verdere besprekingen vanzelf overbodl worden Volgens den Washingtonschen correspondent van de New York Sun zou de materieele hulp voor de Sovjets de hulp van de V S voor Engeland op het cntieke ongenblik benadeelen Washingtons che kringen zi n daarom van meenirg dat het beter zou zijn de Sovjets met hun eigen middelen te laten strijden CRIPPS LID VAN DEN KROONRAAD Naar de Engelsche berichtendienst meldt is de Britsche ambassadeur te Moskou Sir Stafford Cnpps tot lid van den kroonraad twnoemd TURKIJE EN DE 8TRUD De Turksche afgevaardigde Sadak schrijft in het blad Aks am Concentratie van nationale krachten in Japan DE ROL DER MILITAIREN In Japansche pohtieke kringen en in de pers woidt er m verband met den gisteren uitgevaardigden oproep van deft minister van Ooi log generaal Tojo oor een sterki concentratie van alle nationale krachten op gewezen dat aan het leger thans leeds een beslissende invloed op de versterking van de landsverdediging verleend is Admiraal Tojoda heeft de leiding in handen gekregen ven de reorganisatie van liet oedrijfsleven Admiraal Janagawa beiiecrt het ministerife van JustUie ln de iau v s e samenwerking met hel kabinet wordt t organisatiebureau gelaid door qcneraal Soe otki Luitenaiit generaal Oikawa staat aan het hoofd van de fdeeling Chineesche aangelegenheden Admiraal Suetsoegoe heeft als voorzitter van het centrale bureau der Taisai Jokoetankai een sleutelpositie in deo opbouw van de binnenlandsche concentratie In politieke kringne acht men hiermede de aarborg gegeven dat de concentrati van alle nationale krachten ten uitvoer gebracht kan worden De oorlog m het Oosten is weliswaar plotseUng gekomen doch hij was te verwachten Het verdrag tusschen Ber lijn en Moskou had slechts ten doel tiJd te winnen De Sovjet Unie heeft de overeenkomst slechts gesloten om den oorlog zoodoende op de lange baan te kunnen schuiven Dit Russische dubbele spel kon zoolang gespeeld worden totdat de Duitsche l gers m Europa geen taal ny er hadden Deze veldtocht zal een va de belangrijkste perioden van den geheelen oorlog zijn In Europa bestaat er geen maeht die zich hierin kan mengen Turkije fal zijn neutraliteit met prijsgeven De waarscTiijnlijkhcid van een Engelschen of Amenkaafischen wenscli om de Sovjet Unie te helpen kan in ieder geval geen verandering in den toestand brengen GÖBKELS OVER HET OUDE FRONT Dr Gobbeld puohceert in den V o 1 k ische BeoDachter een Srlikel Het uudi iroiu waarin hij aantoont aal de demucraLi sche pluLotralieen en net bolsjewisme reeds jaren hebben samengeweiki aldus het D N B Üe onthulling van net cpinploi tusachen Moskou en L naen tioett newsitt aldus dr Gobbels dat de machthebtwrs te Moskou htt verdrag met üuilöcniond slechts hebben gesloten om de bolsjewiteering van Kuiopa met te mmdei alüoinis te kunnen voorbereiden üobbcls spreekt zijn bewondering uit voor de tactiek van stilzwijgenalieid van Mos tou en Londen die weliswaar iet ot wat onhandig maar bijnè volkomen wa Het is erantwoordelijken Duitschen kringen alleen opgevallen dat de comedi van fripps die zich van de Sovjet autoriteiten standjes heeft moeten laten welgevallen en zoogenaamd overal voor een gesloten deur kwam te staan wel wat doorzichtig was Het was onder meer merkwaardig dat deEngelsche pers alle zoogenaamde vernederingen van den ambassadeur te Moskou zonder eenige reactie aanvaardde Dit alles moest den Duitschen argwaan Wekken vooral omdat bekend was dat de Sovjet Unie verscheidene reusachtige legers aan de Duitsche grens opstelde Het concubinaat tusschen plutocratie en bolsjewisme is in DuiLschland niets nieuws aldus besluit dr Göbb ls Toen de Führer nog om Duitsehland vocht trof hij dezelfde coalitie aan En wat men toen in Duitschlnad beleefdfe ziet men thafis in Europa met dit verschil dat de overwinningskansen van Hitler thans oneindig veel grooter ijn dan toen Het Zwol f Uhr Blatt schrijft dat de laatste gebeurtenissen de broederschap tusschen de groote financieele wpreld en het bolsjewisme hebben bewezen Vaak zijn groole gcbeurterLssen noodig om de oogen der volken te openen voor den achtergrond der groote politiek Zoo een gebeurterTis is het verraad van Moskou en de veldjècht tegjen de Sovjet U nie De sympaTOiebetuigingen van Churchill en Rooseveil voor de bolsjewikj hebben een merkwaardiger gcesteliiken bond van drie onthuld Tot dus erre zim de partije i er wel in geslaagd dezen bond te bemantrlrr doch thans krijgen de volt n een kijk op de intriges van de drie vii nden der wereld die ovrrigens sllechts eén vijand vormen het Jodendom der wereld want zoowel acht er de plutocratie alF achter het bolsjewisme hebben altijd Joden gestaan die alleen met twee verschillende stelsels werken Ook de Berlinfr Börsenzeit u n g verklaart dat het g een toeval 13 wanneer Churchill en Rnoip fit zich in zekeren zin vertnonen onder het uitgesloten hetgeen de nationale eenheid in gevaar bracht bekranste portret van Stalm