Goudsche Courant, donderdag 26 juni 1941

EERSTE BLAD DONDERDAG 26 JUNI 194J Buttetuond NFDERL VFRFFNIGjNf v ROWGINGSDlRblRtLKFs Te l dtn u giMeun ei varMste JMTvergadering geh ud Ned Ver v n Beuiigii Virt Op ttVi enkele uit ordenng ia directAureiivan gemeen eliike pngsdiVi n voorts verjh hoofdamT narfn van de diers mede tal van fabrikanten gingsmateri al uit alle det land aanwtzig In de vergadering Tan gi ten de directeur van den Leid thet R Wie Duitschlands nederlaag wenscht geeft Europa prijs aldus Megerle var Amerikas ironische situatie Onthullingen over toestanden in ütouen GRUWELEN IN LITADEN Onder het opschrift zeventienduizend Litauers gedeporteerd vreeselyke wreedheden in de Litausche gevangenissen publiceert Stock holms Tidningen een uitvoerige beschrijving van de toestanden m Litauen De gevangenissen zoo schrijft het Zweedsche blad waren op vele plaatsen zoo vol dat de menMhen liggen noch zitten konden De m ten hunner zullen door de onmenschelijke tiehandeling die zu hebben ondergaan voor hun leven invalide bluven De Sovjets hadden het plan aldus het bericht verder ongeveer 60 000 Litauers uit alle lagen der bevolking an uit alle beroepen naar Siberië te deporteexen Zeventienduizend waren op 16 en 17 Juni reeds weggezonden de rest zou op 24 en 25 Juni getransporteerd worden De katholieke geestelijke Kaukis uit Wilna dien het onlangs gelukt is uu de handen der Sovjet autoriteiten te ontsnappen heeft thans aan Duitsche geestelijken te Berlijn een beeld gegeven over t optreden van de Sovjets tegen het kerkelijk bezit m Litauen Volgens zijn rapport zijn de meeste kerken en bij kerken behoorende gebouwen voor k artiemiimten voor offjcieele Sovjetmstanties in ge bruik genomen Vele altaren werden gesloopt en verbrand In andere ge vallen heeft men de altaren met plan ken dichtgespijkerd en i n bidstoeleoJJ Sen hadden naar Merj Ajoem op te rukken teneinde aan de Noordeliike uitgangen van de stad voor de verde diging gunstige stellingen te beliek Ken zich in den loop van der racht teruggetrokken zonder dat de vijand dit heeft gemerkt Een hevige aanval4j4 000 Bij de vastMelhng van du Het Britsche Lagerhuis heeft gister vi i T T y middag naar Reuter meldt in een ge ïTJ llTJ ï f hadden p T eime zittmg de scheepvaartsiluat e M behandeld In het middelpunt der zit v ting stond een rapport van den minis ter presideftt door itoediening var stra lJflS JfcJ verboden é Ww den nederlaag van Duitschland wenacht aldua Karl Meferle in de Sorsenzeitunc geeft Europa prys Wien de toekomst van Europa na aan het hart hgt moet den vrijheidsstrijd van Duitschland en zijn bondgenooteo met alleen tegen het boI jewi roc maar ook tegen den aanval van Engeland en de Amenkaanïche oorlogspartij begrijpen en m een of anderen vorm zijn bijdrage lederen Het feit dat president Rooaevelt mogelijke hulp heeft beloofd wordt door de Duitsche pers van ironische kantteekenmgcn voor ienn De bladen wijzen er op dat Roosevelt zich ditmaal zeer voorzichtig heeft uitge drukt aangezien hem nog de blamage heugt van de hulpbeloften aan ZuidSlav en Griekenland De Berliner Boraenzeitung schrijft dat Roosevelt den Amerikanen zy het ook niet de jure dan toch de facto een bondgenootschap met het boLsjewame heeft opgediend Een beetje pijnlijk voor de Sovjets noemen de bladen het feit dat de Amerikaan ïche president de Sovjet Unie tot dusver alleen maar sokken en schoenen heeft beloofd Eden heeft Eindelyk heeft Eden te verstaan gegeven dat de Britscl amliassa deur te Moskou vooral daarom naar Londen B gekomen om zijn regeering het ontwerp van een door hem m samenwerking met de Russische instanties uitgewerkt plan van een technische modus eener samenwerking tussrhen Engeland en de SovjytUnie voor te leggen Verder heeft de mimsier medegedeeld dat de Sovjetregeermg heeft toegestemd in het zenden van een Britsche militaireen economische commissie naar de Sovict Unie De Diplo verklaart voorts dat reeds thans met zekerheid voorspeld kan orden dat Groot Brittannie en de Vereenigde Staten geen bijstand kunnen leveren dan alleen een paar militaire deskundigen De productie van oorlogsmateriaal m GrootBrittannie en Amerika werkt langzaam en dekt nog niet eens de eigen behoeften Bovendtöi is de afstand naar de Sovjet Unie zeer groot en de ti id die den Russen wordt gelaten zeer kort AMESIKA EN DE OORLOG De oorlog met de Sovjet Ume heeft i n de Ver Staten een zeer ironische situatie doen ontstaan zoo S erklaarde de democratische senator Clark volgens Associated Press in een toespraak te San Francisco Alle ondermijnende agitaties in de Ver Staten zijn n 1 door Russische communisten aangesticht en nu sluit Amerika zich aan bij den euv eiste aller dictatoren Dat toont weef eens dat alle oorlogspro paganda niets anders is dan een po ging om het Britsche rijk zonder rekening te houden met de democratieën ter wereld te willen redden De geheele New Yorksche pers wijdtuitvoerige commentaren aan den oorlogtuswhen Duitschland en de SovjetUnie Terwijl een deel der bladenspreekt over groote mogelijkheden vaneen samenwerking tusschen de VerStaten en de Sovjet Unie komt eenander deel tot de tegenovergesteldeconclusie aldirf het D N B De N ew York Daily Mirror chr ft dat deelneming aan den oorlog aan de z jde van Engeland thans onmogelyk nog gerechtvaardigd kan worden met de motiveering dat men de wereld voor de democratie wil verzekeren De New York Daily News constateert dat de Sovjet Unie veel despotischer is dan men van Duitschland kan zeggen In geval van een overwmnmg van Sjalin zal Europa conununjsttsch worden want er blijft mets anders dan communisme over wanneer de stuetunr van het Europa van Adolf Hitler meenstort E£N ITAUAANSCHE BFSCHOnwrNG De Gioroaie d Italia wust opde m het wud uitgestrekte gebiedliggende moeilijkheden van dezen oorlog Wanneer de Engelschen er thansreeds naar streven zoo schrgft hetblad om den mdrok te wekken van Blitzkrieg van tien of veertien dagen doen ZIJ dat alleen om na verloop vandezen tijd te kunnen beweren dat deDuitsche operaties zonder succes zijngebleven Het Duitsche opperbevelhaast ch ecïiter volgens rijn beproefde gewoonte heelemaal piet berichtenvan welken aard ook te geven Hetgeef er den Voorkeur aan de nieuwsgierigheid van t publiek met al te nel te reden te stellen om den tegenatander geen inbchtmceni e vers Vke chruft de Gioi rna e dat deze oorlog tusschen rfden Januan 1933 door aal socialisrtie opgebouwde iju tl en het reeds sedert October 1917 Ooi het bolsjewisme g organi eerde Rusland ook een krachtproef tusschen de beide politieke eccnomi che en geeste ke regimes vormt tafels gemaakt daar er gebrek was aan bureaumeubelen Vele geesteliiken zun naar het binnenland v an Rusland overgebracht andere werden gedag vaard en moesten voor de Sovjets inlichtingen geven over de politieke gezu heid van de parochieleden Britsche verliezen in de lucht lïS VLIEGTUIGEN IN ZES DAGEN NEERGESCHOTEN MarincartiUerie schoot in den nacht van 24 op 23 Juni twee Britsche gevechtsvliegtuigen netr die proUterdeT het Noord Diutiche kustgebied bmnei te vliegen aldus D N B In totaal heeft het Duitsche luchtwapen van 16 tot 22 Juni 125 Britsche vliegtuigen neergt haald In de laatste 24 uur heeft het Engelsche luchtwaperf 41 4iegtuigen verlo ren terwijl voor dezelfde iijdruimwc zes Duitsche toestellen als vermist moeten worden geboekt Naar het DNB verneemt zyn bij de gisteren geleverde luchtgevechte niet 11 maa 21 Spitfires neergeschoten Bovtndun werden nog een Spitfnr en v ler Br stol Blenheimmachines door Duitsch ai weergeschut vernield De R A F heeft dus bu deze eene poging om landirwaarts te vliegen 26 vliegtuigen en daarmede m de laatste 24 uur m totaal 41 toestellen verloren De stryd om Tobroek ONDANKS HITTE GROOTE ACTIVTTEIT een munitieopslagplaats De Diiitsch Italiaansche troepen die den rmg om Tobroek steeds nauwer aanhalen hebben ondanks de op het © ogenblik heerscherde groote hitte de activiteit der artillerie versterkt en de Britten gedwongen eenige wuzigmgen aan te brengen m hun stellmgen Duit sche gevechtsvliegtuigen hebben bu TolH oek op 23 Juni bijzonder veel succes gehad Er werden concentraties van voertuigen doeltreffende met bommen bestookt en een stelling van zwaar luchtafweergeschut werd vermeld Bovendien werden felle ontploffingen waargenomen die zware rook DE AMERHAANSCHE BEGKOOTING De Amerikaansche begrootingscommlss e van het Huis van Afgevaar digden lieeft haar goedkeuring gehecht aan het verstrekken van een aanvullend crediet van 897 miUioen doUai voor het begrootingsjaar dat aan het emde van deze maand af loopt Het voorstel voorziet o a in het verstrekken van een bedrag van 742 millioen aim de marine waarvan een bedrag van 467 nuUioen dollar gebruikt zal worden voor den bouw van nieuwe vliegtuigen ENGELSCHEN TEKLATEN I5TANBOEL Tc IsUnboel wordt bekend dat het Engelsche consulaatgeneraal aan alle Engelsche onderdanen den raad ge even zou hebben Istanboel te verlaten en zich naar Egypte te begeven Het grootste deel der daar wonende Engelsche onderdanen zijo reeds m den Ipop van de laatste maanden vertrokken DE ENGELSCHE OOSLOGSKOSTEN Volgens een bencht van de N e w York Times uit Londen beeft de Bntsche minister van Financien Wood verklaard dat de Engelsche oorlo ko ten dagelijks 10 250 milhoen bedraden Daarbij is de Amerikaansche h lp met inbegrepen Met inbegrip van andene uitgaven bedragen de dage ijksche oorlogsjkosten 12 miUoen pond DE STRIJD IN SYRIË BriUche aanval in Libanon afgeslagen Naar de icadcr van Beiroet aeldt is iiet coatact met dea vQaad liervat la de woeste ia de toestaad nvcranderd In den Libanon bq Merj Ajoem is een vtjsndeluke aanvii met sware verUewn teruggeslagen MariacvücgfaiicM iMt Fnunehe Imtktwapen liebben aanvalsvluchten uitgevoerd Een Vijandelijke colMine werd febanfeardecrd Tien njaadeluke ▼ Ucgtaigen werden Beergeseiioten twee Fransclie toestellen gingen ver laren Bcvige gevechten Naar welingelichte kringen te Vichy omtrent de operaties m Syrie wordt medegedeeld zijn op verscheidene plaatsen van het front hevige gevechten aan den gang De Engelsche strijdkrachten probeeren in het bijzonder de aanvallen door de beveiliging van hun ravitailleenng te fundeeren De aan val van de beide Engelsche colonnes uu Irak in de richting van Palmyra kon door Fransche strmikrachten tot staan gebracht worden Over het algemeen heeft men den indruk dat de Engelschen een nieuw offensief voorbereiden BeiTMt opnienw aangevallen Engelsche vliegtuigen hebben in de nacht van Dmsdag op Woensdag op nieuw bommen geworpen op Beiroet zonder schade aan te nchten De toestaïid aan de Syfische fronten werd gisterochtend door toonaangevende zijde onveranderd genoemd Officieel eonununiqné In het officieele communiqué over den militairen toestand in Syrie wordt gezegd dat in de afgeloopen 24 uur geen belangr ke verandering is ingetreden Aan de kust en op de Weste lijke helling van den Libanon hebben vijandelijke trijdkracbte him doorbraakpogingen zonder opmerkelijk resultaat voortgezet In het dal van den bovenloop van den Jordaan heb ben Fransche troepen die bevel ge op de stad was derhalve een slag in de lucht De Bntsche opmarsch kon hier door goed gericht rtiUerievuur tot staan worden gebracht Vijandelijke afdeeimgen die van Damascus uit m de richting van Nebesk trachtten op te rukken werden tot staan gebracht In de Syrische woestyn worden de vanu t Irak oprukkende gemotoriseerde BriL sche colonnes no steeds voor Palmyra vastgehouden Lichte Fransche afdeelingen die speciaal voor den woestim oolog zun opgeleid hebben de ravilai leering deV vijandelijke colonnes doel treffend aangevallen De legenstan van Palmyra wordt nog steeds door het luchtwaperL ondersteund Tenslotte woSlf hT dtt eonHnuni que nog meldmg gemaakt van succe volle aanvallen van Fransche vlieg tuigen op Bntsche pantserwagens aan de Noordelijke uitingen van Dama cus en van de zooals reeds gemeid succesvolle aanval op Beiroet Roosevelt onderteekent eenige wetten IEDER BUITGSMAAKT VLIEGTUIG OOSLOGSBUIT President Roosevelt heeft eenige wetten betreffende de mariiflp onder teekend waardoor ieder buitgemaakt vliegtuig tot oorlogsbuit wordt ver klaard In het mmisterie van Marihe werd naar aanleidmg hiervan verklaard dat deze wetten lietrekking hebben op vyandelijke of neutrale vliegtuigen die zich niet neutraal gedragen Geheime zitting van het Lagerhuis SCeEEPVAARTSrrUATIE BEHANDELD ENGELSCHE EVACVEEREN VANGER In Tanger is uit Gibraltar een Erigel sche commissie aangekomen die de daar aani zige Engelsche onderdanen heeft uitgenoodigd le stad te verlaten Zij moeten zii ii naar Gibraltar begeven om vandiar te worden geëvacueerd Van di in Tanger wonende Engelschen heiben slechts zeer weinigen gevolg gegeven aan deze uitnoodigmg ONTTLOniNG IN niESBCRG Ten huize vm den vertegenwoordiger v a eei Bazelsche chemische fabriek den Zwitser Franz ScUïek die in een etagewoning te Presburg verblijf hield heeft ach een ontploffing vooTgedakn Naar verluidt betreft het aa fsch nllJk een ontbran ding van njitrog vcerin Personen werden niet gtwond de materieele schade ie eefatek aa zienluk Het echtpaai u sedert de ontploffing onvindbasjr j AMERIKAANSCHE LEENING AAIfJENGELAND De directeur jiran het federale bureauvoor leeningen m de Ver Staten beett medegedeeld dat op het oogenblik eenplan wordt overvlogen om aan 4e Britsche regeering een leeqmg te yerstrekfcen 1 j BINNENV NO Prüsopdrüving van textielgoederen EEN BOETE VAN ƒ 37S ï n detailhandel in textielgoederen te Wassenaar bleek in Februaii J 1 voor artikelen welke nug tot den ouden voorraad behoorden belangrijk hoogere prijzen te vragen dan waarvoor zij voor 10 Mei 1940 werden verkocht Zoo vroeg men voor interlocks ƒ 2 5 terwijl de oude prijs ƒ 1 25 was Baddoe en welke vdorheen ƒ 0 60 kosttïh nverden verkocht voor ƒ 0 90 Qe firmanten beriepen zien toen zy doof den inspecteur voor de prijsbeheersehing ter verantwoording werd n geroepen op de vervangingswaarde tój de gestegen inkoopsprijzen meenden zij de oude goedkoope artikelen zooveel in prijs te mogen verhoogen dat voor hen hij vervanging van het verkochte door nieuwen aankoop geen verhezen zou den ontstaan Dit verweer werd zooals steeds ook in dit geval verwoipen en de mspe teur voor de prijsbeheersching te sGravenhage veroordeelde de firma wegens overtreding van de prijzenbe schikking 1940 1 tot een geklboete van ƒ 3750 hierbij rekening houdend met de onrechtmatig verkregen winst en de draagkracht van het bedrijf Te tare ketels De directeur van een metaalwaren fabriek m het midden des lands had zich vroor den inspecteur voor de prijs beheersching te Arnhem te verantwoorden wegens 0 È Qrtoofde prijs verhooging In zijn bedrijf gefabricetr de ketels snelkookers schuier en blikken waren in den zomer van het vong jaar m pnjs verhoogd zonder dat daartoe de vcreischte toestemming was verkregen of zelfs maar aangevraagd De vnj aanzienlijke prijsstijging der grondstoffen sedert September 1939 was zonder meer uiteraard geen aan vaardbare motjveering voor de prijsver hooging Mogelijk zou om deze reden bij een aanvrage tot prijsv erhooging toeitemnung verkregen ijr het eigen machtig verhoogen bracht den fabri kant in confhct met de Prijzenbescbik king 1940 1 Op grond van overtreding van art 1 dezer verordening werd hij dan ook veroordeeld tot een boete van bedrag was rekening g houden met de winsten welke hel bedrijf gemaakt jjad tengevolge van de onrechtmatige prijs verhooging Ongelukken bij het Remmen VERSCHEIDENE VERORINKINGSGEV ALLEN Een droevig ongeval deed zich voor te Ziandtweer waai twee Ijinderen van üe fanuiie J G een achtj ng meisje en ha ar Iwaalfj ang bioertie in t Maar aanüeTbaden waren Het meisje raakte in te diep w ler Aangezien zij niet kon zwemmen wilde haar broertje liaar helpen doch ook hij zonk weg Het jongetje werd vrij spcJedig uit het water gehaald en geluïjkig konden bij hem de levensgeesten nog worden op gewekt Het raei je bleek nadat het slachtoffer gevonden was reeds te zijn overleden In Kartens is de 17 jaiige J F Bdie m het Boterdiep was gaan zwemmen door tot nu toe onbekende oorzaak veidronken Men heeft nadat hellichaam gevonden was nog tracht delevrn geesten op te wekken doch ditheeft net mogen baten Te Rotterdam heeft de rivierpoli tie gisteren b ha eiland Bnencnoordhet stoffeliik overschot gedregd van hettwaalfjarige meisje A Knikt gewoond hebbefide in de Beverstraat dieZondag jl bij het zwemitien is verdronken Gistermiddag te 6 uur is te Vughteen meisje van 13 jaar bij het pootjebaden in den IJzeren Man 1 op een gedeelte dat niet behoort tot het zwembad en waar geen toezicht wordt gehouden verdronken Gisteravond omstreeks acht uur s m het Emdhovensche kanaal onder de gemeente iitierlo bij het zwemmen verdt 5fken de 18 jarige J M wo nctide m de WoMsstraat te Helmond Ofschoon de drenkeling sjwedig op het droge was gebracht faalden de pogin gf om de levensgeesten op te wek kon Dokter Kerssemakers uu Mierlo kon slechts den dood constateeren DE AuN V V IN IM Na de bevredigende resultaten die 1939 gebracht had aWus begint hetverslag over 1940 van de AlgemeeneNederlandsche Vereeniging voor Vreemdeimgenverkeer waren dervtrvvachtingen van het Nederlandsche vreemdeliiigenverkeer ook voor 1940 hooggespannen Hoewél de resultaten van het vacanLieseizoen 1940 de zeer sombere ver wachtingen van Juni in het algemeen weerspraken bleven voor het geherfe land de uiteindelijk behaalde resultaten van het seizoen vrer beneden het normale Opvallend was overigens dat het belangrijkste vacantiebezoek zich tot enisle zeer bepaalde meineden beperkte waar zelfs van n druk vacan tieseizoen gesproken kon worden terwijl vele andere vacantiegebieden die toch alle aanq raken kunnen doen gelden op de belangstelling van d vacantieganger en toerist vermeden werder Zooals mt rekening en verantwoor ding blgkt wamt inkomsten ih 1940 ongeveer ƒ 4l OOO minder dan diein bet voorafgaanile jaar Gezien deongewisse toestandenin de geheelewereld achtte het dagelijksch bestuurhet gewenscht een reserve aan te leggen teneinde eve tueete tegenslagenm de toekomst te kunnen opvangen jEen batig saldo kön worden gevormdvan ƒ 24 000 welk bedrag als reservenaar 1941 is cvergebracht Binnenkort boter zonder zout OMDAT EE ZOO BETER BEWAARD KAN WORDEN IN DL KOELHUIZEN la ons land ts bet stee k een goede gewoonte geweest om m den tyd oat er veel boter vervaardigd kan worden een gedeelte op te slaan voor den U d dat er mmder geproduceerd kan wor den Zoodoende kan er steeds voor eer gelijkmatige voorziening m de behoefte zorg gedragen wordoi De op geslagen boter de zgn koelhuisboter heeft onder controle gestaan m nc deskundigen die altyd alles hebaen gedaan om de kwaliteit hiervan zoo goed mogelijk te houden Nu is gcble ken dat de boter die in orgezojien toestand m koelhuizen bewaard wo dt m het algemeen beter is daui de boter die in gezouten toestand wordt opgt slagen Op grond hiervan heeft de Secretaris Gereraal van het Departement ar Landbouw en Visscherij een beschiRking uitgevaardigd die boterfabrik n ten de verplichtmg t iegt vooitoan boter zonder rrfut te vervaardigen Een gevolg hiervan is dus dat ons land birnenkort kennis zal maken met boter zonder zout Nieuw is dit evenwel niet want reeds zeer velen prtte reeren deze samenstelling boven die met zout De echte botersmaak kan zoo werd ons van bevoegde zyde gL egd veel beter tot zyn recht koroen zonder dan met zout Nadrukkelijk voegde men hieraan toe dat de verbruikers met dier n te trachten door zelf zout toe te voegtn den smaak te wijzigen Al mc e het in het begin zoo men het verschil al merkt misschien even vreemd zijn men moet maar hedenk n dat de kwaliteit van de koelhu sboter door d en maatregel m het algemeen verbetefd wwdt VFRBETtRING LOONEN ARBFIDLRS IN DE BAKSTEENINDUSTRIE De persdienst van het NVV meldt De actie voor de arbeiders m de baksteenindustne in de eerste helft van dit jaar door de bij het NVV aange sloten Nederlandsche Vereeniging van fabrieksarbeiders sters gevoerd omvatte ongeveer 265 steenfabrieken Het aantal er bij betrokken arbeiders vaneeri van 10 000 tot 11 000 In wezen was het een landelijke actie die zich uitstrekte over de gebieden Gionmgen en Fnesland Tv en e en de Usetstreek Utrecht en Zuid Holland Brabant Limbuig en Gelderland met het Geldersche gebied langs de groote uvie ren Waal Rijn Lek en U el a s de be langriikste kern Het IS de Nederlandsche vereeniging geloht m sanienwerking met de andere vakbonden de volgende belangrijke resultaten te bereiken Met het verbond van bakstcenfabnkanten van het gebied langs de groote rivieren werd overeensteir imin g h p reikt omtrent fen loonsverhooging van 15 procent op de contractloonen van 1940 1941 op 1 Mei werd de goedkeu ring van het college van rijksbemidde laars v ei kregen en bepaald dat alle loonen met terugwerkende kracht van 1 April 1941 met 15 procent zullen worden verhoogd De onderhandelingen met de steenfabnkanten in Twente en in Groningen hebben inmiddels eveneens tot overeenstemming geleid Seeds zyn deze resultaten n 1 een loonsveihoo ging van 15 procent voor Twente en vail 10 tot 15 procent voor Groningen ter goedkeuring ingediend Met de Brabantsche steenindustnc IS ten deeie overeenstemming verkregen in zake het collectief contract en de verhooginf der loonen Met de groep Utrecht Zuid Holland m de omgeving van Woerden Montfoort en IJselstem hebben de onderhandehnger tot overeenstemming geleid en zal een collectief contract worden afgesloten De loonen zullen worden verhoogd met een percentage varieerende van 10 tot 15 procent OPSTEL EN VOORDRACHTWEDSTRUDEN VOOR DE JEUGD In samenwerking met buna alle vereenigingen op het terrem van de na tuur en cultuurbescherming heeft de groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond plannen ontwikkeld ter versterking van de heemkundegedachte In de eerste plaats wordt van 28 Juni tot 5 Juli met wel willende medewerking van de vereenigingen voor boekhandelaren een lan delyke boekenweek georoganiseerd op hetmkunde gebied welke zuoals uit de naam heeml unde leeds spreekt een vei sterking van de liefde voor natuur cultuur n volk beoogt TJ lfdertijd zullen de plaatselijke aïdeeüngen van het AJi V boekententuonstellingen hauden Verder uilen ge durerde de z Biervacanüe in verschei dene musea tentoonstellingen worden gehouden Zij hebben het doel htt Ivarakter van een bepaalde stad of streek op duidelijke en overzichtelijke wijze weer te geven Aan het emde der zomervacanties zullen op de lagere en middelbare scholen opstel en voor drachtwedstrydcn over beemkundige onderwerpen worden gehouden Los hiervan is een plan ontwiltkeld tot het houden van een tetkenwedstnjd waar toe de Nederlandsche Vereer iging voor Teekenonderwijs het imtiatief heeft genomen terw ijL zoowel de Algemeene Nederlandsche Vereeniging v Vreemdelingenverkeer als de Vereeniging voor Nederlandsche Fabrikaat fotowed tnjden Rebben georganiseerd WUZlGfSG AFVALLENBeSLUIT De secretarissen generaal van de departementen van Landbouw oi Vu scherij en van Bmnenlandsche Zaken hebben het afvallenbesluit 1940 m dkpr Vroege gew ijzigd o a door aan artikel 7 een tweede lid toe Ie voegen uidei de als volgt Hel dooden van liondcn en katten gings en Ontsmetlingtdin üt k J H de Jong amige Ix sci over lijn djenst Voorheer J Na de rede van den li I ari n ke r l werd de film gedra id welkt nomen ter gelegenheid van he 5 bestaan van den Liidscher d H nuari 1939 en die Ia er noi W met beelden var de r fnsten De middag werd be 1 het uitwisselen van ervam li daan mef gas generatoren n k op wagens uitgerust met bet ren Ir J L G Köiiler adj d uxiZ vervoer en motordienst van d i Rp gmgs en Ontsmettingsdienst ti Ro teidam sprak o er de houtgas j JWt et de iver P de Graaf di tf van den reinigingsdienst te 111 ii over bet gebruik van lichti i bnzonder geperst öp een dn k watm terwiil ir W A G Wi hoofdingenieur bij de tadsre g j Amsterdam eenige bozorderi f jer bil het gebruik van generalorei i p gas behandelde DE SLCmNG VAN DE N S B De persdienst van de N S B rrp Jt Aangezien de mededeelmg ir VoSt en Vaderland van 20 Juni 1 41 ma de sluiting der NSB slgemetn S u J m de bladen werd overgeronier ioIm hieronder een rechtzetting Met ingang van Zaterdag 19 Ju i ai wordt de NS £ tot nader order xa toetredint van nieuwe leden ge iten terwijl mfct irgang van dnr füti aatum de gelegenheid optrcsfij wordt als sympathiseert nde ingfrhr vèiV te worden Uit de njen dezt r yn pathisecrenden zullen dan te ziji er md diegenen als lid der beweging totttj ten worden die daarom vrayi j daartoe geschikt worden geoord vid Het doel van deze maatrtge og te voorkomen dat de beweg aug een massa toeloop zou ontaardei u de N S B voor alles een corps s ijden dien t te zijn AANBESTEDING G steren is te Rotterdam aarbf lfe4 de bouw van dienstlokalen me 0 ringen van den gemeentelijker ia voer en motordienst remigmgn itrst en ontsmettmgsdienst op een u nm aan de BneKehelaan Hoogste ir h ij V er was N V Aamnemmg n i van Dongen en van Hoven Dordretl i oor ƒ 246 500 laagste de firma J G en A Mak Rotterdam voor ƒ 15 iP f DE BONNENLJJST AAKO APPELEN A 7 t m 29 Junj 2 kg BLOEM BI 9 t m 13 Juli 50 gr brood of Vx rBntaoee gebak of 35 gr meel bloem BOTEK MARGABINE B 19 ea ï t m 29 Juni 250 gr boter Vetkaarl idem met reductie BR04IU bifcBAK Br tl t m 8 Juli dubbel ran oen ICKHN S7 t m 29 Juni 99 t m 6 Juli één ei GOKT MOUT GRUTTEN 4S t m 10 Augustus k pond HAVERMOUT VLimKBN enz 44 t m 10 Augustus H pond KAAS 7 en Tf t m 29 Juni 8 en 78 t ra 13 Julu 1 ons KOK IF THEE 4 m 20 Juli Vi p koffie urror of 40 gr thee KOLEN Kookdoeleinden letter H ti B D Hl 92 K F 30 Juni VerwSrming 91 92 93 haardt r m kachels J 91 t m 94 haarden en kachels K 91 t m II centrale verwarming een enheid vaste br r lstoffen 95 9 97 haarden en kachels l t m 98 haarritr en kacheji K een eerheid turf Geldig t ra 31December MACAKOM Vei MK m A enz S4 t m 10 Augustus 1 ons MAIZ NA CML 5 t m 10 Augustus 1 ons MELK Me tt t m 29 Juni ï k liter PEULVBUCHTEN $ 7 t m 6 Juli 1 pond riCTKUU UM Per II t m 10 Aug voor keuk 2 Rum U t m 13 Juli U pond scMfcEKzrep K teji el t m 1 A g 1 ra o Buuu a M t tl 6 Juli 1 kg VLit£8i a VI ai t mj I Juli Vi ra v ee i vte waren Vle ti ar J VL aiTt m 1 Juli to rantsoer verdiuinaaind fevolgte trjtp 35 t B Ï9 Jtmi 1 naiao a VKMKLrJH A aardippelen Me melk BI b Bo boteir Br brood Per pmodc v ch Geo toevoeging is Aig i kaart