Goudsche Courant, donderdag 26 juni 1941

1 TE BLAD DONDERDAG 26 JUNI 1941 1014 l H WH 91 93M V H 9S4 luo lln Ml 83 90 9 4 HiH 9i EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FCMfDSEN tMt o i a w il B g N 4 riaad ladH U lm iim Ma 40 laf 1000 4 tiS 40 kif 1000 Ml 40 bU IS4I 4 OOI MX f 1000 a NotecriBCCB vaa 25 laBi OBUSAXISt MaatiiMataflip V K KM L K s MX tü MH 7 Oü 8X HH so at o Mt 1 r M iM r M Um M I IM IMS hU Ma 4 IMO a I M 4 UM kH IMl bif MM 4 1 41 bit 9M 4 IMi f M IIM Ma 3 IMI I 1 1 i n f aso a IMS 01 I ON mn rnn OH SI S3X XH sa 2 iO 8 as 1 100 I PM t MO a avi i f uw a It oi MO a iin o I r MO i 10 O l f 00 a 10S7 AO I f IM 1 tOar AO I I BM I Pr T ea Qwm Icaataiaa Adam 1 30 ai 03 Olto 1 1037 l Apiid u ar v i Amtiem lOM a Deventer 1030 O Oordr M IVija Bndh 1039 V t Oo 3 l S 3Vi C ld 31 3i 3o8JlelK 38 2 D 10 j 2e Ig 38 Z aGrhaee ISZl O Olta UM 31 1 Dit 1037 I a Dito M Il l S Ironlnf 1030 a Olta 1030 a lUarlera 1030 O DIta Si i a n lin 1037 ai i IHb 1037 Si i iiTw 1030 ai t Into 10 TO a i lmuw ion a Lelden 1037 a i N Hollend 30 a Oo 3e M 0 i a Cite O M O o aelO JMIi Num 3e 1 37 3i t ndam 103037 4 D o 1 en 3 37 Dito 1 1030 SI Dito 1030 31 iTa Schlcd Je I Vl a i Tiib i vt ai j Utr Pr I 37 Do fem tl i Zeeland 1037 3 ZHoU 1 37 a Zh ie L 1030 3 Dito 2e 1 30 3 OvNG e 1 Tn a t DIU lOM a O T Onr Z 31 4 0 m Crod aoi 3saao O a s Dite i i Vi i aooo a N aaklnit S 4 AaBTmlllBfca ypotlieckOanliea Al rr Hyp in 1 verpl ultL Pandbr ïi j A H bserXY3 j A dam Hyp 1 4 Dito 31 1 Arnb H3 Ser Kr p br 31 at Bypb NNPJ 4 00 87X SS êiïkjrfisis r c S Siï iHsu n iS kkar 182 las Ijerar Braa m Düto 113 U4j III4 113 Ned rerd Aal 3U 3S0 3N 01 Ct 88 Ift S K H mt 50 80 90 91X 93 9H 8SN SIK J1J W 07 MN 9t 97 4 £ M SH IN 93 ü 91 ü tH 88 96J4 SOM 96N an 13 814 H 89 80 Kii 01 Oh 94M Ml 4H 94 MO 6 t 93M 99H OM H KH Dito CO ai i Dr HB do H j nan 4 Do Da aS Va 31 De Pb 31 3 sGrat HB d a3i i Or Hyp BPb SV 1 HPaer AC 4 Dito sar BD 31 1 OalIHypBdlto 4 Dita ser K 31 j Oyp b T Ned Ser U 31 t mul Nypb ser AB AA BB 4 D a sar T TA SVs U v H Crad Pandbr 4 O o 10 8 verpl uitk avi N nypb do 3Vt N Hypb Voond serie K 3i i De 31 dito 3 Noordw H p b Pandbr 3i Overijssel b d o 4 Bolt Hyp b d o 4 ld dito 31 1 Stoa Uyp b ser K L 3i i im Byp b 4 Dito serie K 4 Dito aerie E 31 DlM 2 verpl uiU 3 i W U Uyp b EE FF av 3H 93H tOH Buenkori A Gem E W en W Dito Pref WA Gouda Kaasb UtJ Uoutn Alberts A pouth Jongen A Hoiith Pont A Muller WH A Do 52001 76000 A NJl V Hav w A Z Sab 1000 C v A Woolwortb en Co 93 4 94 4 914 934 964 Olt 96 OH 2H 914 90H lUUH H4 Oü 14 OSS Dell Spool A NJ Spw Ut A Atch T C v f A KanaC S C V t A K C South R Coidem pref a Dito Carl v t A Un Pac C ï g A Geld Tramw UQ Kedirr St tr Uit Mad Stoomtr A Dito pref A Malant St tr A O Java St tr A Sam Joana A Sem Chenbon A Soerajoedal Bttl Prolongatie oen 8 64 96 ka BEURSOVERZICHT soodan g aftreedt Den heer De Voovs weit voor iij 1 werkzaa nhedcn bij de Aku d 01 den vooi liter groote dank gebrach Als com ms aris werden benoemd de liec ren prof ir Is P de Vooys J W van Beu ningen mr K Jansnia C G Harres ein NV STOOMTRAM WALCHEREN Aan het in de aandeelhoudersvergadering van gisteren van de N V Stooniram Val cheren uitgebrachte Jaarverslag ontleen n wU dat ontvangen werd 66 533 40i j en uu gegeven 50273tt en dat het saldo van O2505IV3 voor afsdHljvmg zei worden be etemd De Winst en verliesrekening geeft een winst aan van ƒ 1 341 41 welk bediag in het buitengewoon vernieuwirgffonds wordt gestort Het bitaal verlies blqft 150 50 2 f De aatne weken heeft de handel op de effectenbeurs niet veel te beleekenen daar Tien id chen de hoo gste en de a g5te noteering inhet grootste gedeelte van den beu slijd n etmeer dan een 1 2 procent bedioeg Met decuiluuitond n was het met bettr gesle d De berichten welke me ding makc van eciverbetering m de verhoudmgen tu s he Nederiandsch Indië en Japan In zooverre xerondeihttld werd dat in zake het han eï verkeer een mondelinge overtenko n twas getitolfen en dat de NederlandschIn disohe autoriteiten sedert itet a breken dcxbe piekingen tnet Japan geneigd waren grootere hoeveelheden van door Japan benoodigde goederen naar dit land p exporteelen werden liver voor kennisgeving aangenomen en sorteerden geen effect Op desuikeimarkt bewogen HVA s ilch in hoofdzaj ju t even beneden de 400 procentgrens Van de incourante soorten wos nietste bemerken De labaksafdeeling lag geheelvertaïen Voor zoover noteenngen ot standkwamen waren deze zoo goed als onveranderd In de rubberrubnefc w ren Amnstcr damRubbers pr jsboudend Slechta enke e tukken verwf elder van egenaar Deme lc mlij r courante soorten kondeti ziclihandhaven De omzetten in scheepvaart a an deelen waren van zeer gerinffe me fnrcnOok hier vielen geen mutaties van betcekeris op te merken Voor Nederlandsche mdustr eelen bestond byna geen belang telline Een ijitw dertng werd echter gevormd door Aku s en dit fondi v r itde dehoofdschotel van de markt Wel gingen eri een groote bedragen in om maar vei geleken met vrtjwel al e andere aandeelen konden z tooh tamelijk Icvendtg worden genoemd en daarb4 k Ki na vaste opcnii eenkoersstijging itordcn viaargenomen van ITÏVii B waaraan de fnededeehng r de gisterochtend gehouden vergader ng van landeelbouder van de Algemeene Kunstzi de Uniek aarb ijkelijk met geheel iireemd warei DePh ip aandeelen tWi oe i prit of idend Ld evers daarenteg L eerder let lager den ee te r nder gangurc industneelcn waren aan den lu en mni evenwel waren ertoch enkele uitznnderinren De bcleggingsafdeeHng hftd een nietig voorkomen De Veder afd che taa sga tèn uaren p 3 houdend en bt nu on eranderd Ock de gemeentelijite lewiingen en pandbrleven konden aki handbav B Ml ze fl rmge affaire pTQlorigantle SVa 1 RADIONIEUWS s BILVEKSUM I 115 M jt 45 Gnmofoonmui tM Ochtendgymnastiek 7 00 Gramofoonjnuz IM Ochtendgymna tir tM BNO NieuWiSberlchten 8 15 Schrlft e7ng en MMlItatie voorbereid door de Chr Radio SttchtinE 8 25 Gewijde muziek grpl 145 Gramfiloomnuziek 91V 8 20 Voor de huf vrouw II OrgeKpel lt 3fl r eclMBtftfe tl 49 Gramofoorai uziek 12 00 Oiktsl r45 OramoCovotnux M Och tend gymnaatlttk r jirnofomifTHiï TOS f ch er frv rtnpf LOO BNO Nieuu berlchter 815 Gra nofoon muziek 10 3V Orge corceit II 00 Voor de kleuters llJ V n met pianobegeleldins en jframofoon nuz k iütM Ber rhten 12 15 En apn ble F ca Helen Iï BPÏO Nieuw = en economische berichten 100 Gevarieerd profranirfna 100 VrouweniuttendinK en gramo föonnnuziek J 45 Amabile extet 4 JO Voor de Ufat 5 00 GrafnofoormisZ k Mi BNO Nieuus economische en beursberichfén 5J0 Gramofoofimuz C 00 Boekbespreking voorbereid door de C ir Radio St chtire O 15 O fre p t C4S ToeT stl c e raadirevinirpn 7 00 BNO Ec monti chc vrapen lan Öen dat 7 1 1 Jffusiquette lOi BNo Nieffwsbenchtcn il Hntterdarrtch P7ii1 armori eh Orke l 9 W Voor den boerT iJS Gramofonrmiiciek 9 n Avondwfjd ng fvoorbe r d door het Vrili Prot Kerkcomité MJo BNO Niewwtbench ten tkultlDf TBNMIB ME DRIXLANèENWEDSTRUD UITGESTELD De Japanscfae tennisspelecs Fujikara en Kumamani hebben hun rejs naar Europa moeten oncdfbreken In ver band hiermee is de dnelandenwed trud Duitschland Itahe Japan m Eer Hjn uitgesteld Duitschland en Italië zullen elkaar echter op den vastgestelden datum m Berlin ontmoeten WnXRENNEN KAMnOENSCHAPP VAN NEDKRLAND OP DE BAAN 1941 Van de zijde van het departetremt van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbeschenmng ktipe het bestuur van de Neder andsche Wielren Une de mededeeling dat voor het ve rijdenvap het kampioenschap van Nederland op de baan met motorgangmalungde daarvoor benoodigde benzine ter beschikking van de N W U zal worden gesteld f In verband hiermede zal het kam pioenschap van Nederland achter groote motoren hetwelk zal worden verleden op 20 Juli as op de wielerbaan van het Olympisch Stadion te Amsterdam doorgang vinden BOKSEN LUC VAN DAM 3USTAV EDER De Duitsche bokser Gustav Eder in ons land bekend om zijn knock out overwinning op van Klaveren eenige jaren geleden te Rotterdam zal Zondagmiddag 10 Augustus m het Spartastadion te Rotterdam Luc van Dam ontmoeten m een wedstrijd over 10 ronden van 3 minuten LUC VAN DAM BESSELMANNT SPORT T0IBOIÉ8T en OLTMnSCHE snuEN Rarapa Een doer dagca hield ée Duitsche lyortteider dr Carl Dicm te Fams een frtertnaotc votadraeht wunn faij o a lyrak over de toekomtt der Olympische leo UI het nieuwe Europa Hij wees er u de eerste plaats op éH bet denkbeeld der Olympische ffeleti In Europa ontstaan is en dat ok de wederopleving m Europa plaats jsd Hierdoor heeft Eujppa een voorfcthi het beeft de internationale iportregeJs gemaakt en de geheele mjirnationale sportwereld ziet in Europa haar middelpunt en wordt van 4saruit beheerd Wat dr Diem over Je amateurbegrip zegt is eveneens ieli igwekkend De sport meent hij fpetlt in het cultuurleven van onzen H d een groote rol Maar deze rol ftag niet worden overdre en D sport neet aan het leven worden dienstiM r gemaakt niet het leven aan de rt Hiertoe behoort ook dat het be pip van amateur moet worden zuiver lehouden Wanneer sportslieden artis len worden valt het begrip sport eg Niet de mogelykheid geld te ver ieiKn ook niet bet beoefenen van rt als beroep maken de toewijding tn de zedelijke hoogte mogelijk waar q de sport moet staan die door de Olympische Spelen wordt bekroond Bt t hoogste levensgenot is het gevoel rtn pbcht te hebben vervuld Dit moet n grondslag voor den Olympischen elf r zijo Dit levensgenot mag niet worden overschaduwd door tw fel aan 4e zuiverheid van tijn bedoelmgen tel bet Biiddengewichtkampioenschap ▼ an Eoropa Naar wry vernemen is de kans zeer grooi dqt Nederlands beste middenge wicht Luc van Dam tegen den Duitscher Besselmann zal uitkomen met als inzet het middengewichtskampioen schap van Europa De Italiaan Cassadei die aanvankelijk tegen Besselmann zou uitkomen heeft zich wegens ernstige ziekte moeten terugtrekken aWfcMMEN INTERNATiONALK WEDSTRUPEN VOOR DAMES TE LEIPZIG RECHTSZAKEN £ ii van de voornaamste gebeurtenissen als onderdeel van de gnjote sportweek te Leipzig IS ongetwijfeld het in lerridtionalezwemtournooi voor dames Behdive de beste Duitsche zwemsters looals de rufclagzwemiter Lisl Weber de crawlzwemster Lifl Bachmeyer en de schoolslagzweroster Inge Schmidt zal ook de Deersche wereldrecordzwrmster Ragnhild Hveger aan deze wedstryden deelnemen LANDSGESSCirr Nug steeds staat met vast of de Decnsche hierna toestemming krygt na flüop van haar tournee docjr Duitsch Und naar Nederland te reizen om m pi schillende plaatsen van ons land te ttaitm ACTIE ONDER STUDENTEN GEVOERD erha Anderhalf jaar en tien maanden gevangen isstrnf Voor het Landesgericht hadden zich wegens een Duitsch vijandige actie te verantwoorden de Leidsche student van W en de Amstt rdamsche studente de V Laatstgenoemde was in het bezit gekomen van honderd blaadjes waarin werd aamgespoord tot actie m verband met maatregelen welke genomen wa ren tegen hoogleea aren en tegen de universiteit Deze geschriften heeft zi ter hand gesteld aan van W die ze verder moest vendeelen om m Lei den In deze stukken kwamen uitingen voor welke beleedigend waren voor het Duitsche rijk zoo o a de bewering dat daar gebrek zou zijn aan ntellec tueele krachten Bij de studente waren ook nog blaadjes gevonden als De Geus en De waarheid Zij gaf toe communistische sympathieën te heb ben Korten tfld was zij ook lid van de CPN geweest De Staatsamwalt merkte op dat er in dit opzicht reeds strenge straffen gegeven zijn maar dat deze blijkbaar nog niet afschrikwekkend genoeg heb ben gewerkt Hij eischte nu tegen mej de V twee jaar en tegen van W een jaar gevangenisstraf Het gerecht veroordeelde cersfge noemde tot anderhalf jaar laatstge noemde tot tien maanden gevangenis straf De preventieve hechtenis Wjerd m mmderJhg gebracht ECONOMISCHE RECHTER Zooals bekend lag het aanvankeluk in de bedoeling n g voor haar tournee in Durtschlahd een bezoek te brengen lan ons land Daar de renvergunning hiervoor met tydig genoeg kon af komen moest zij dit plan laten varen VOETBAL DE KAMPIOENEN VAN EUROPA Ondanks den oorlogslijd is de voet btlcompetitie in de verschillende lan ien toch volledig uitgespeeld Op het menblik zijn reeds 10 landskampioeM bekend Duitschland Rapid Wee Itn Italit Bologna Hongarye Fe Bnsvaros Finland Tuiun Palloseura Sowakye SK Bratislava Spanje Aviacien Madnd Zweden Haelsmg iKirg Denemarken Frem Kopenhagen Zwitserland FC Lugano Nederland Hrracle WANDELEN DE AVONDVIERDAAGSCHE TE UTRECHT De avondvierdaagsche m Utiecht Welke een week later dan in de andere plaatsen van ons land gehouden wordt mocht zich den eersten dag in een iroote belangsttUing verheugen Deze gebeurtenis welke feitelyk een ver fengstuk IS van de sportweek georgaBiscerd ter gelegenheid van het 305 Jarig bestaan van de Utrechtsche üniWTsiteit bracht 1814 deelnemers aan len stalt Hiervan liepen er 938 in groepsverband verdeeld over 46 ver enigingen Ondanks het feit dat de laatste kilometers in een sfroomende wgen geloopen moesten worden bleef lie tMnmmg er tot het laatste mo ent in FRAUDULEUSE SLACHTERS IRIKN WUZIGING INTERNATIONAAL WEDSTRUDRECLEMENT T Het Duitsche Reichiamt fur Skieden NJS Reichsbund fur ibesubungen heeft bij de FIS jlen malionalen ski bond eenige voorllen ingediend die ten doel hebeenige veranderingen m de wedregel te brengen Door het ujtlen van het FIS congres 1940 tbrak de mogelijkheid deze voorllen te doen maar intusschen zi in rieden winter eendge ski wereldpioenschappen gehouden waarbij door gedeelteluk verouderde beingen tot geschillen kwam Bij de Wereldkampioenschappen 1942 wenscht Duitschland zulk te vermuden Dp volgende veranderingen worY voorgesteld Iedere bond die bij e FIS IS aangesloten zü voor den Staffellauf drie ploegen mogen nmelden Tot nog toe mocht ieder nd slechts door een ploeg worden ♦ frtegenwoordigd Bw het apringen zullen in de toekomst vijt in plaati van dne scheidsIjrhters dienst doen Verder stelt Ouitsohland voor by alle wedstrijden FIS met uitzondering van den om en den staffellauf tot dertig elnemer voor led r land loe te aten Voorts wordt het voonteI edaan file door d FIS uitgeachre en dstrgden de punten van de drie J n van een land bu elkaar Je tel De noodzak eUjkheid dezer verJxiermgen zal wel door ieder worden 9P ien Tol nog te waren het de en die door hun kennis van de tport toonaangevend aren ter Ni de langzamerhand internationaal Mvoerde Atome wedstrijden steeds of meer als stiefkind werden beWouwd Dit verschil tusschen de en Noordsche ofyvattin n moet wonden mHrehqj i n Dii tschheeft de kat d bel aanc bon Zware ttraffen 0 gelegd Voor den economischen rechter te Amsterdam hebben gisteren terecht gestaan de poelier A da C da F de slager J S en de kapper G F die schapen en kalvereni hadden geslacht en in strijd met het cnsisrundvee besluit vee m voorraad hadden gehad Over de practijken van deze heereij heeft men verleden week uitvoerjg in de Nederlandsche dagbladen kunnen lezen en de foto s hebben duidelijk gemaakt dat hieft geslacht werd op een wijze die sterk aan dierenmishand Img deed denken en die in strijd was met d meest elementaire begrippen van hygiëne aldus het ANP De poefier A da C da F st nd allereerst terecht Hij werd beschuldigd tezamen of alleen een schaap en twee Kalveren te hebben geslacht en het slachten te hebben uitgelokt door J S negentig gulden te geven voor den aankoop van vee Hg zou bovendien de messen hebben gegeven De officier van Justitie achtte het ten laste gelegde voor zoover het t slachten van schapen en kalveren betreft wettig en overtuigend bewezen Hij schte tegen A da C da F e i gevangenisstraf voor den tijd v eenjaat De verdediger mr J Heil pleitte dementie Uitspraak doende veroordeelde de econom sche rechter Da C da F weg is het slachten eft het uitlokken Van de overtreding van het slachtverbod tot negen maanden gevangenisstraf me aftrek van de voorloopige hechtenis en erbeurdverklanng van de kalveren en schapen de hufderl en het slagersgereedschap Als tweede ta het complot moest de slager J S verschghen wien het slachten van schapen en het in voorraad hebben van vee was ten laste ge lepl Tegen dezen slager eischte de officier een jaar gevangenmtraf voor het slachten en eei maand hechtenis voor het m voorraad hebben van vee De verdediger mr J van Dyk pleitte clementie De economische rechter veroordeelde J S tot negen maanden gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis en tot een maanihechtenis De kapper G R die diaSfa terecht stond gaf toe honderd en vier gulden aan S te hebben gegeven Hu had dat volgens hem echter niet gedaan om geld in de zaak te steken doch alleen om te helpen Hu wist heclemaal niet waarvoor het geld bestemd was Hy leende bovendiep wel meer geld aan andere menschen Tegen hem eischte de officier negen maanden gevangenisstraf en 1 maand hechtenis wegens het in voorraad hebben van vee Mr J L Frankenhuis die de daden van zijn client afkeurde nep de clementie van den rechter in De economische rechter veroordeel de G F tot vijf maanden gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis en tot eeB maand hechtenis EEN SCHAAP GESLACHT Tien maanden gevangenisstraf De economische rechter te Amsterdam heeft gisteren een veehouder uit Nieuwer Amstel wegens het slachten van een schaap veroordeeld tot een gevangenisstraf voor den tijd van tien maanden met aftrek van de preventieve hechtenis veldwachter die m de omgeving van Het huiS van verdachte een slager had stangehouden die schapendeelen bij zidi had afkomstig van huisslachting Jtad een onderzoek ingesteld m de boerderij van dezen veehouder Hij ha yeen bascule gevonden met een gewiopit van 40 kg Op de schaal bevon deij zich bloedsporen en vef vlekken was duidelijk dat het geslachte dier of een deel er van was gewogen Daar de slager bovendien toegaf het vleesch bij dezen veehouder te hebben gehaald viel er met te tw ijfelen aan de schuld van den verdachte Toch ontkende de man alles Hij had een pasgeboren kalf gewogen zoo be weerde hi en daardoor was er bloed aan de schaal gekomen Van slachten was geen sprake geweest De officier van Justitie hechtte geen waarde aan het verweer van den verdachte Hij eischte een gevangenisstraf voor den tijd van acht maanden Zooals gezegd veroordeelde de economische rechter den man tot tien maanden gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis GELD fN GOEDEREN ALGEMEFNE KDNSTZUDE UNIE NV D Jaarversmdcrtns In de Indusirleele dub te Amsterdam werd iiedien pnder voorzittei ïchap van den heer F H Fentencr van VHsiingen de a geineene vergadering van aandeelliouders A K U gehouden I oor den voorzitter werden nog eentge mededeelingen èedaan omtrent den Eïarg van ietbedrijf zooals dat zich in het loopende Jaar ont ik t lde a De productie miï óe NederlanS he fabne Ken in de eerste vier bediijl pertodes van vier weken e Je kan zeer be reöigend ge noeimd worden Zij overtrof met bijna 33 de productie van het overeenkomstige tndvak m 1940 Ook de verkoop Uet niets ie winschen over De verkochte hoeveellie d m de eerste vier peiiocies van dit jaar bedroeg ♦ 21 3 meer dan in het overeervkom 1ge tijdvak van 1940 Ondanks de 9lerke productievermeeidenng beweegt de tethni tche kostprijs rich sedert den aanvang van dit Jaa r in stijgende rich tjng terwijl de netto opbrengst zich ongeveer op het doorsnee niveau van 1640 hardhaaft De winsten door de Nederiand che fa brieken behaald zijn tengevolge van j n grooten omzet echter hooger dan in de o wr eenkomstige periode van 1940 De tota e winst door deAftuln de eerste vijf bedrilfspenodes behaald overtreft die van het overeenkomstige tijdvak in 1940 Dat de grondstoffenvoorziening ondel detegenwoordige omstandigheden vee hoofdbrekens kost IS begrijE ei4 k Tot dusverrenKichl het gelukken de moeilijkheden ap frtgebied te overwinnen Wat de naakte toekomst in dit opziciit zal bien en vmmpiel teoverzien t Aan de mede eelngen die gedaan n inhet Jaarverslag omtrent de mellcwolfabri ca£e kon spr nog toevoegen dat de verbetering van de kwaliteit van dit procfuct nogsteeds voortgang heeft Nu wij dit product ingrooter hoeveelliedcn vervaardigen kunnenwtj met V o doening constateeren dal zijnicwalteit onzen afnemers ineer en meer be vredigt X Wij zijn dan ook tot de overtuiging gekomen dat onre mellcwal Enkasa een even goede naam in de wereld za krijgen als de gnka producten steeds hebben g had Dit product is geen minderwaardig utrogaat maar zal ooic onder norma e omstan digheden een waardevol bijmengsel oor d betere kwaliteiten wol Witjven Wij doen dan ook ons uitlerste best om de productie van meltwol op te voeen Dat hierbij het verkrlj gen van grondstoffen op tenminste evenveel bezwaren zal stuiten als thans bij de kunstzijde het geval is kunnen wij met ontkennen De nieuwe celvpzülfabnek en de fabne tot berefding van strooceliulose worden op een nieuw groot fabrieksterrein dat aan Rijn en Ussel gienst gebouwd Het In gereedheid brer gen van dit terrein dat tot ditkhoogt moet worden opgehoogd heeft reeds goede vorderingen gemaakt zoodat dezer dagen kan worden begonnen met ilet i ieen der un deenngen terwijl de gebouwen grootendeels ontworjaen ztin en aanbe teed yKord9 De inrichting der gi grootste gedeelte besteid en I J Ï machines is toegezeea voori pmijncn dleovereenkomen met drt ttjd ip a 71 gemonteerd zullen kbnnen wordé ï crteraard n nnen wij nog geen daturai noemen wakropde fabrieken in werkinjKzullen itunnen worden geste d Voorloopl k er gelukkig noggeeir reden om aan te newen dat de mtvo ring van anze plannen ernstige vertragingzar ondervinden j In den loop van dit Jaar kwamer w i het beiil Van alle pfloritelfaiadeeSsr Hollandsche Kunslzijde Industrie WTr cr ti ouv en dat hierdoor ile goede aarie iwef king tusschen onze vennootschap en de II X I welke voor beide partyen r eds vcj roede vruehtcn heeft afgeworpen nol Inniüer zal worden Zooals inmddels bekend is geworden heeft het bestuur der Ver Ganzstjff fahr k r te sloten aan de alyemeene vereaderng vcflr e stellen wederom een drvdcnd sar O pr cent ut ie lieeren De Fang van zaken bij de Du l fl aLrlcken in ohs concern bleef tot dusvei e ook n het thans loopende Jaar bevredigen 1 Naar aanleiding van het Jaarverslag werdgevraagd of liet moge k zou z i in het be ait te ksimen vnn de Jaarverslagen der dochterondememingen waarop de voorzit i r antwoordde dat hem de nogeltjkheid netschflen nitges o en Inzake het idi dt ivi vande l P Bember A C werd op een de he treffende vaag geantwoord dat di4 naangaaode Vrtjdal as raededeelingen te waUiten zljit I vervolger werd overgegaan tpt benoen ing van de dircetie en van leden Van den raa t Tan comnmis rtssen Ir Th S J M van Schalk werd tot directeur gekozen ir de piMte vwi prof ir Ia F d Vooys die als rvMcr Bnb a MU UN M 04 O irs nr KJ t KM HypA BMl nrpl HLI ai crau N 8e nrb 4II th an tk 4 Dtta aVi laAuti ieneaUBiea AJCD obL Cl t UHH lOON Bctfk en Juri rrvd obi a 7i B rk s I t T I te MSN 101 iosh 17 Obl 4 lieven Zeep Hn lOtH ObL V t Werkap NV lo looa 103 hyp obL 4 WUton 41 1 Umb SteenkJa 100 1 lOOH 054 BiA 83M S3lt ObL 4 Bat P uq p 41 1 ld U Ob£ sa i Nederl Obl 41 1 100A Uoormaiui Cult er 93 07 4 100 97 90 71 H 2S 80 Oa Obl O Amat Grb b I Muller a Nat Gr ber 1 O Idem 1930 4 Ned Grbb 4 Ned ind Sp W 1003 obl t Mlaa Kana en T O Java St Obl O bemarang Joaaa 1893 lBOl ld 4 A dam 1874 100 3 ld A dam Olymp UI 116 L ioa a ld W Kr NKV Het UU 76 AANDEELEN Bank en CredletlnatalUacen A d Bank aand HoU BankU dito Ine Bank dito Jav B I MO 1 ê Kaavereen dito N I Eic m dito Nederl Bank A NB V ZA 900d N B Mt 390 a Rott B Ver aan TwentacbeB AA 113H 113H 102H 103 113 IIIM 330 J16 IISM 1IS 4 83 BOH laoM 107 i3m 118 4 139H 1064 U2 136 iBdaA eaderaemlBgen Alt Norltgew A 2S9 A d I r M4 a 336 229 Ad Suparf a 107 1064 Aut Screw W a 138 130 BatMart Fabr 106 107 V d B 390 1000 G A 156 laM p w A 1000 110 Dito B 1000 110 144 1454 IKI 151 139 143 19 4 1924 1804 162 Ub 1574 31 S 3W 297 240 I l 1744 83 130H 7 4 734 Berk s Pa Attest c v aand 60 C en P r Scholte 163 Gouda atear dito 411 Gruyter en Zn A pref aandDito B winatd p Haemal aand Helnck aand Hero Cons aandHoll St m f a Hoilandia 4andHoll Bet MD A Holl dr en k A 340 HolL Kunstz l A 16SInt Gew B dito 1744 Intern Vise A 83HK F Beyneadito 13IMKonJ IS m b S 72 Duo pref 714 K M Rootov do 1294 Kon N Zoutl A 425 K Br SlheeAt do 215 Korenschoof 127 1074 lO H ItU 1 124 1964 NV de dito 129 Lev Br en U C 100 c pr aand 1144 Dito lOOOCvprA 10 4 Do 100 et C prJV U Do 1000 1 C pr A 1Q2A Lyempt IJ en Ml 195 Meeil d Nsd B C V i N a en S F a 3 Ned Kabelf dito 163 N Schb mödlU ir N St f Kayser A lib Phil Gloeit fTS attest C T A Rott D MiJ dito 2 0Schelde KM dN 914 Scholten dito 146 192 IMI 300 103 4 i £m 144 Staptnn Sp da 117 Stork dito TwUnatra Pref A Utr Asph f GA Ver BI fb aand Ver Ch f aand Dito pref Ver GU SBrA Ver Pf V Gelder 14 4 Dito dito p aantl 15 4 Ver N R fab a 159 Ver Touwt dito I274 Vlisslnten Kf d 141 lEO 199 IlS 1 4 17u Smita trsnsf f d 230 lok M 400 a 140 Stokv 900 lOOOd I4C4 100 174 1 174 UO lUH 103X 100 4 SM n 9oa oj H81 Uil OreMbMk oM a i looo ioM bi a Cert laaahf a OrMlbeek M a aaofioMS uarriotoa uia f 1000 a ia a Certttlaatea a s CreeikMk ehL a a 1030 UdU I UW a ion iBdii 1000 a IMT built fUM A I Werupooi A dito Weatamilkar lis WUtoa r at A Dll C c A Wyan I n B AOL Cainalal Am Sm4UtlM aiM W4 Ui Hm ojt iOM 7VII ng M ilM OA Bi C A StaiM Br C V lOA Am Tob Cy o 04 OJ49I 10M A J B n HH Colt C T lOA B n Gen El Cy CL V M 3H 1 f k n IH 49 Vi Mk I Cné ImlL Buds liCC IIUI Kwap Mc T PI Corp C A N at OQA BU Unit St Bubber s A 368 an 300 334 333 234 332 Kei Baak NeA bd Handelab Mad Maad kUj 1704 113 180 130 UM 133 4 Cv 10 g a A N I Cl Ut Dito Nat B m Ni Gaa Uit A Olto N Bei T Tw C St e J 1 228 Am Tel TT K C T A 116 HaaOalsvaraealttiltfta B C O a t A 144 Bom S H M A 1784 inu Oeli At H U tf 100 Guntx an Sch A 135 lis t Cr en H vJt A 317 aSH Unit en Teveaa Ned Tol uy A 178M 71 178H J IU O B A 3 H a06 4 SOt 306 WJ4 MUnfceiiwMieraeaalatCB Dito Pref m A l 04 AU Uidl 8L C V U f O Bil uu Ie rub A 480 486 Dito 3e A 41J 430 Boeten U M a 204 SUitkep TJttt a 163 153 Patrol onOaraaBlnian Drd Ptr ICtJi 198 K N Peti UU t 100 Ond A 2314 3294 dito C T A 331 Uoearl Cnlm A 043 Tarakan PM A 835 Stand OU 10 4 as C T A il Heaaa Rubber a 13SH 13 4 Ind Rubb C I664 Java caoutch 130 Preanter R UQ 6U 10 ïotterd Tap 664 R 4 Salatrl Plant 6 1H 68 Wal Sumatra 1311 Zuid Preanter 70 70 Am Bemberi A C T 6 10 a Am B e T pret a Am Cat aad r C T Aifnd Asa Enka C v ld Anae Copp O v ld Bethl It C T 10 ld Ckrysi Corp C t A Cwtlas Wr Carp C tdem General Motat Idem Uteni NIakel Cr C 10 a Kesnec C C e 10 A B B Nertk Am A C A n Meria Am B A C A Rep Steel C e A 1 VbStaiea Steel IA mnm SckeeptajutiajiatschappllaB Clt Serv C Cv ld V South C T 10 135 101 300 130 103 Fumess S enA Jt Ut Zeev aanC Niev Obtldr A U DeUaasCvA MU Oostzee A H 181 300 n IOD4 ZIO 121 Handelav Adam 4044 CnllaanaaatackappUeK Krlan SuUler A 82 15 4 PalotUn A 156 Suiker C 1 UD A 10 Tieweni Leatori 80 H Arendsburt 107 Besoekl A 06 Soek Landb A 83 05 Amst Thee C A 63 BanJ Tbee Ru A 374 Goalpara Cu UU 406 Pantkeotam Thee 131 PasirNangkaC UU 430 Rontta t andb A 180 Sedep Cult A 360 Slndantt Cult A 193 Teiata Patentan 14S W JavaTbeeCMU 03 Ins Cult Syndic 68 KaliTeUoCultJtU ZU Michiel Am 176 WJavaKinaCJUU HS OlTCrsSB Blsuwh Vries A iH North A Cy C T A Radio Corp C A Oost Borneo M Idem prs Aand Pett OBderaemlacML Oord Petr Ind U 305 4 338 43110 G Aand aocu tCon Petr UU Idem S83 3804 Cont OU Cy C T 10 Idem 17J4 Uld CoBtlB atal Pet C T A lOtt PhU Pet C T MUI 33 Shell Un C T 10 ld 9 t 9M 1 T Wat Aaa OU C V 10 idem 84 8 Ocheepvaarf aataekappllen 1 BoU Am LBnAand 111 110 lOOXlliJava China Japan 146 16SX LUn Idem 143 146 144U Kon Med St ICU ld 168 JJ Kon Pakttv U ld 217 hlH Ned Schaepv Un té 163 4 166W 166 167 Rotlard L oyd Idam 136 136M Stoomv MU Nad ld 196 UGm Int Mare Mar Cy c V 10 A y tmlk r daniaaalag B Handelïv Amit A Hfd dÜi 898 40Ö 734 155 Javasche Cui mU td iJ6 IU4 11 H lOiH 88 107 132 t 115 KH 66 26 lUl U 34Ji ea Tramwogem Ned Ind S Un td Ë 225 Vër Vorst C M MO MO A U6 U3 UOH 213N Ta bakaoad troenüiigaB Dell Batav Deli Mij 4 V Idem 26 249U Sanambah MQ idem 2üiJ lfiU WUaonACo C V A 196 Mt A Idb f 1000 c Baltlm ai T fdam Skawip Oki C v 10 I ai o Illinola Cant arid N York Cantr C t 14 Penniylv R 10 è 50 C V A South Pa Cy v g idam ld Railway O g w ld m Cazuid Pac C r ld Spoonra a OUo C Spoer 91 4 38 4 4 44 3 1 4 80 U1 69H 124 41 4 64 16X ION 24 91X 63 40H J3H ta 38 é lOH Ra b kaï MiianiemlBgan Ainaterdam 346 wa JUXi fifJ 24b 344H 199 170 68 4 R tuit Aand Bandar Rub mU id D llfiat ft MU ld K Dd ng Lamboe Rub idam Majanflandaa V r L ld Oost Jav a 113 US 114 i M U lOM lie 2 Rubbar Mg Ldam ooatk É loec V ld rbadjadi tuia R idam llau Sum Rubbar U4 ldam Sun Rubb Cult 10 V r Ind Cull Oud 1 N ldam featare Rubber CartV ldam Biltaebe feXaaa aaat ka aMverklu l a iroetb p UM tri f 7 7 S7 K B tP 117 M 7 74 IS2 M K mie tirt M 14 p nat tt MM plMlKfrS MM ym4a rl M 14 lMi lct M M r ItM f r 1 M mMU f it4T a r 1 Kt 9 1M r I Konveraloaa kaaae obL 4 Olto Neue Aluf obL 1 Farbenmd IG C O Kan Sjrnd C a lN 1 Dito A M loe f WInlerahaU obl V t 7 vi Fu benlnd I G C A Ver KorUnd Cr OultaohlBcrL m M 2Nnf ti i i t o t Tl f a Dito l r ti O t O Reotenbank 29 1 S3 OH e 63H nu ff Ver O tedeal O Sayi Bn eo W B rk M 1 D Linoleumw O 1 G lawU Berr ObL BnGutebotfnuniahOtt ObL 1 Harpener Berfbad ObL I Phoanu Akt Gea OM Rb Clbe Unloa ObL t Ruhrchemie AG Obl tSKmena en lUIak Obl V Staklwerke OM f DUd aene A i OH Vtctar Oe OM m Vofal Dak OM f RlieUl B M OM T Olto ir OM Haiener BtraaMakahB Ok Irarbanlnduatrte aaad IK KOKR8EN NRDKRLANOSCa CLBAJnN INSTITOVT Koeren vocK stortingen op 31 Jiukl Icfiaverplichtingen Iwc dc inBe gak 361432 W Zwttserscn francs 43 56 rranscbe traaca 3 768 1 Lira 9jn Oeenacha kru n 31 11 I Novrsetie kronen 42J3 Ttechiscb kronen wd aAtÉém êM Dtnar oude schulden 343 Dinar nl tiw achaMen i Turksche ponden I451 4Lcwa 2M aÜ PencA puda Khutd i 3SJlfPencO irlctnr atiiulden 5M Zloty oude schu den 3i 1 Zloty nletim ichiUden 3VjM Lel IM Si ee aent en Rallke aan4 9ft Ter ClaBMtotf rtkr aanA tntarahaU Akt Oea ua